tret Kutin i PWMfl’sl MiW ie doozen. ed.E. Alter pte Gracht 2t9 haag, ►G8TEWAAK. dragen Dameskleding *i sele of gedeelten 8. ibiedingen ■Sb De Oorlog. 12954. Dinsdag 7 December 1915. 54e Jaargang. Telefoon latere. 82. Da Gunsteling. WeilALBR ■veioppea E letterkeuze ectiq voorhufa IARKT 31. FEUILLETON* Courant ttvceei. fotIJ» kosten itakto litkelaliag: £Tï®tjl"W"s- en ■A-d-’Trertezxtie'bleLcL voor O-oixcLsl en OzxxstrefeexL. Verschijut dagelijks - behalve Zon- en Feestdagen. rrpA.].1 -tl to* ontvMT» 3 - <^a. Telefoon latere. 82. Uitgevers JL BRIXILJIAR EH ZOOM, - pooien tamelijk levendig, un de »tad Qór» auuluil I nd un hetBurwu. Z«* mH een met wien u trok h<in Goede. l i <-QUEi-LEl RONWATER ziert Maan Ik J«r van eerM «hen voortgezet, punten van het plaatselyke ont- wiw !<*- lerÉe- uu I Twee vi wónden tal door on» vuur gedwongen zich verwijden». door rond .~j vruch- TERU6GAAFVERG0EC, i hoofd, zou Drukkerij. tZOON - toch mevrouw? teen? a vergoed. MAJfen IBBU Gracht 2(W* ,haag. •chikt voor fraaie*, in met num bedrukt «itiepapier A 15 ci,.| aan de stad Qörs aansluitei 8t. Peter weid uit alle ki schoten. In den sector vap vlakte van Doberdo gïhg junsche infanterie des daag puelia en Pelaszo en des avonds by den j tawonera bekend ia. Zij werd merk- draaide, nog hirt Mei- 4 aten de stad aan huis itr de V i.35, voor elke regel (lOIIMHE COIRAXT. "T RÏJ ÖTÉ H Tl) V ERTEN HÉN: Van 1—5 gewone regels «met bewijsnummer. f 0 55 Elke regel meer .0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie legen twee berekend. Dienstaanbiedingen per'pMiatsing van 1—5 regels f 0.36 by vooruit betaling, elke regel meer 0 ris. Reclame** f 0 25 per regel. Groote letters en randen naar ^laat* uiinte. San Martino tot aanvallen over, die overal werden af geslagen. Aan het Tiroolsche front breidde zich de tegen de versterkingen in den Lardafro- sector gerichte werkzaamheid van de vijan- delyk artillerie thans ook uit op dè aansluitende stellingen ten Noorden van het Ledro-dal. Krijgsverrichtingen ter Zee. E©n Franecbe onderzeeër in den grond geboord. Uit Weenen wordt dd. 7 December gwneid Op den 5en December vroeg heeft onze krutoer „Novarra" met eenige vernMer» in Ban Giovani di Medoa drie groote en twee kleinere Moom- nchepen en vijf groote en veie klei ne zeilschepen, terwijl zij aonuiith* aan land brachten, door geachulvuur tot zinken gebracht. Een der stoom schepen vloog in da lucht. De flottilje werd hierbij doe 20 Mokken gw-hut hevig, doch tetooe tov*;hoten. EvenraM heeft Z. Ms whip ,,Wa- raedimar’’ <len Franeehe onderzeeër ..Eresnel vernield en den comman dant, twee officieren en 26 man ge vangen genomen. Een aluiere flottiljë heeft in den nacht van den 2óew November een M<MMnN(<dp met twee kanonnen en een groot motoroeitorblp door de Italia nen volgriaden vanaf den punt van BrindiM naar Dtrrasap tot zinken ge bracht. De overlevenden van hot ftaonwchip, waaronder vier leden van da rnanMchappen van de oorlogMna rine -werden gevangen gehouden, de bemanning van het motorzritoohip in booten vrijgelaten. Bouw- OU WoBije i. Verg*ó Oud*1 me Armenzorg. dMiowburg. 8 nuf f^-vooretoIMnc. O» <U ta MM eerder keer ik niet in zijn huto te rug. - Wie heeft u dat gezegd? Kamp, zei ze zachtje*». terwijl ze mrt een zucht de oogen Moot. la u in Maal, mevrouw, de vra gen die ik u Me) kort en juirt te hmnlwoorden Zij knikte Wie wae do man, met wien u snoeven achter de coulhwie-n waart Kamp. Zij schudde het hoofd. Wie heeft hem naar bracht Een*kMlner uit Tiet hotd. F Lang» welken weg t Dobr een zijdeur die alleen i haar kalmer, doqh ik durfde de vraag, Ijaar alles om En ia mgskomen K Jn’ K Ongemerkt IT Waarom verliet hij u Ik heb hem weggezonden... ik f vilde... wilde höm niet laten zien. vA een anHyl ik heb. r* hielp gp>^ aarzelen meer, r Smart, waar/np "st heeft men* n g< Bij Seddul Bahr verwoestten op 4 Der. twee mijnen, die wij voot on zen rechtervlengel ontstaken, een vij- asdetijke ttAgenmijn De vijand open de daarna een hevig infanterievuur (ogen dezen vleugel en wierp een me nigte bommen daartegen en beKchoot toen met zijn artillerie twee uur lang ononderbroken onse ateUingvn. Aan die bewehieting namen ook een mo nitor en een panMerkruiaer deel De vijand achoot een groot aantal tor pedo’s af. u langs déhzelfden weg Aan het Z.-Ooitel Front. Het Oosten r.-Hon g. commu niqué van 6 Dec. luidt: Onze troepen zyn thans ook ten Westen en ten Zuidwesten van Novi Bazar en aan den van Mitrovitsa naar Ipek leidenden straatweg op Monto- negrynsch grondgebied voortgerukt. In de Karst’Streek van de Pesters zyn de Montenegrynsche voorhoeden op haar hoofdstellingen teruggewor pen. Ten Oosten van Ipek versloegen wy de Servische achterhoede. Onae voorhoeden naderen de stad. Het aan- de gevechten van gisteren bin nengebrachte krijgsgevangenen be droeg meer dan 2100 man. In en om de Dardanelles Het T ur Ut he communiqué van Dec. luidt Aan de Dardaneilai nam oijoe artillerie, <,Ue beschieting door den vijand van de laad- en zee zijde krachtig beuntwoordejiji. de ar tillerie en iUanterie van deuXvijaud met Muonen onder vuur. Hij Ari Burnu richtte een vijaWl lijke torpedoboo| op 4 Deeanborbkar vuur op verevalUende punten. Den zeilden dkg hadden nu en dan art it- (mmengevechten plaats' Hatelijke transqjortecbepen hoogte van Ari Burnu te Een degelijk il licilut Mm een ORQEL of ANO, of als men besteden een ta- i standaard Ner- i en goedkooper 36, Rotterdam, f 4 per maand, f 6 per maand, i mi mi f loo aanvraag, end, LMAN, Rotterdam, n 5436. 25 Jk wm Mojm van vcrbaalng. H»>e vaak ik o«>k in de gclegenbrtd gcwewH, Zijn onijezonncnhebl te ren kennen, tol de wilde energie van zulk 'een raad had ik h«m niet Hiaat geacht. Maar sal bij u terzijde Maan, als u de gevolgen er van zuU on- <h»rvinden Dat zal hij I zMde idimfacl} vol vertrouwen. v WM kan hij doen ‘f 'k Jk^lwcel hft niet, aittwoonldik* zij, iiwtRr^ik vertrouw op hem. Nu, ’dat kan g^*l wonden. 'h$ht ik Ih» waanzinnige IbcMidten dit ik CWM iim< good gevolg en naar ik WN-opdo voor altijd besrtrnden bad^ ’mdieeii hij hem te/ug^ te kee-ren. Ahl zijn 'zjsakte hem nirt gMxxM cr nw-de te eindigen Kortte hij vandaag of morgen in he< verderf Denkt ti «ens aan de gevolgen,* vleide ik. I^»at ii <Me kinderlijke -eigenzinnigheid, en gaht x iï goedmoe dig naar huis Wat van hem ver langt, de 'toeMesmning naar het sterf- »hwI uwen viute-r te snellen, zal hij '‘«'•k g<*vgp. als u ernstig met Zij^hikte de tanden op elkaa^ en zweeg. Hf voerde allerlei motieven aan.,, vorgerfa Zij zweeg Mijn vabirhr fsiiaanrte verbood mij over hetzelMe 4e Upregmr. Ik mocht bij mijn raad gevingen nirt laf of baadzuchtig schij nen (Wordt vervolgd.) In de Zee van Marmora De Engelarhe adMhralitett deelt d.d. 6 Dec. mede, dal een Brilarhe on derzeeër bij de krijgsverrichtingen in •te Zee van Marmora op ‘2 Dec. een trein van den lamld-iipoorwag ge^ hisiibardeerr} en haHwuKgd hwft. <>p 3 Dee. werd de Turkachc torpe •GGn—r MYartil8aarr’gMorpedeenl bui len de Golf van ïsinid. Twee officia ren en 40 leden <ter iHwnanning wer- <le»i opgepikt en aan boord van een zeilschip gebracht. Op 4 Dcc. werd een prftviarwteerlngaMofMmiwfhip. groot 3000 ton. bij de kurt ter hoogte van PaderTHo tot zinken gebracht, terwijl nog I zelUscheprn met^previarwteering vernield werden. Ik vroeg zls> zacht, zoo wMwil- niogdijk, maar hei hielp idMat I in plaats van te antwoordeu wrong ze de handen krampachiig samen Moeg zich tegen het voorhooM, en zuchtte en Meunde opnieuaL la de gang werden stemmen hoorbaqr Ang stig riep men mijn naam Ik moet u verlaten, fluisterde ik haar toe. f Toen sloeg ze mj de armea om de haia en zuchtte: Blijft u bij me... redt u mij, helpt u... hij Merit... hij sterft I” In hemelsnaam, wie? en ik Irachlle mij zaohtjeu uit haar omar ming te bevrijden Zij lufeterde niet meer naar mij. Hij sterft... hij Kerft, herhaal de zij steeds, terwijl ze handenwrin^ gend op en neer liep- Ate ze het. buiten maar niet hoo- ren, schoot het mij door het hoofd. Jk snelde naar de zijkamer en van daar naar den gang, waar ik door oen glroom van vragen en verwijten ^/ontvangen werd. r Het publiek begon ongedukMg te wonden, de vooiwtMkng liep gevaar. Ik liep haastig het tooneei op «i lefwjjl ik mijn grimassen maakte, suifwló en bruiste het mij in de ooren ’alsof een stormwind me^ deze woor den toebuldwde Hij sterft r hij Merit... Een uur van gruwelijke kwelling ging voorbij, eer ik kon heengaan Na hrt tableaux vivante en het too- k. 9K* In Duitschland. Daar ieder verlies van tijddeDuit- sohors zwakker maakt in verhouding tot hun tegenstander*, zoo schryftde New Statisman in een artikel over Duitschland's uitwegen, blyven er voor Duitschland dne mogelijkheden over. Deze zyn 1. Een hevig* offensief tegen het Fransche front, waarschijnlijk in den sector van Soissons waar wegena de nabijheid van Parys, een terreinwinst van eenige mijlen een groot» politieke uitwerking sou kunnen hebben 2. De aanwinst van Roemenië en Griekenland 3. Een krachtige poging voor een vroegen vrede op voorwaarden, die Jen aanzien van den tegenwoordigen militairen toestand aan Duitschland een air van edelmoedigheid zouden verleunen, terwyl het land nauwelyks kans heeft, erover zes maanden zoo goed voor te staan. - Wat punt 1 betreft, zijn er vele aanwijzingen, dat dit in overweging wordt genomen, doch het hangt van de omstandigheden af, wanneer en of het offensief kan worden beproefd. De beide andere punten waren waar- schynlyk de hoofdredenen voor het bezoek van den Duitschen keizer by keizer Frans Jozef. De hulp van Roemenië sou een belangryk voordeel voor de Centrale mogendheden zyn. Na zyn de gemid delde Roemeensche sympathieën onge twijfeld voor Frankryk en tegen Italië en tegen Bulgarije en Hongarye. Er. bestaat echter geen groote voorkeur met betrekking tot Weenen en St. Petersburg en in Roemenië heerscht het gewone respect, dat men op den Balkan voor Berlijn heeft. De groote massa van het volk heeft echter geen invloed en de regeerende kringen zyn zuiver opportunistisch. Om deze reden, daar het van weerskanten zeer goed werd ingezien, was er reeds lang een, gedeeltelijk Dal toch; reserveleger in Transsylvanië samengetrokkpn en heb ben ook de Russen oen groote troepen macht aan de Roemeensche grens bij eengebracht. Voor Duitschlahd is het echter het moeilykste vraagstuk, hoe Oost en rijk-Hongarye tot opofferingen te bewe-en. Verleden voorjaar vroeg Berlyn aan Weenen om Italië door afstand van" grondgebied af te koopen. Weenen stribbelde zoodanig tegen, dat het gevolg een oorlog met Italië was. Daarna vroeg Berlyn aan Weenon het i^htertTt. wnar bH tl, nik enter wee csk. «Mr men olie niet kon gn (fariaatk Heeft uw echtgenoot over eeu brief gesproken, die hij drie da gen geleden Van uwen vader out- i an#?cn troeft 'f vroeg hij. Ik weel van geen brief. Uw veder verlangt naar u, zei hij. Heeft hij u geitohrwven vroeg ik. Hij niet, antwoordde hljonziju Mem Mddente, hij kan met schrijven en zal hM, naar ik vree», aoott meer -kunnen. -- Ligt hij op Kerven vroeg ik. Hij zweeg. Toen <lrt ik genoeg. Het draaide me voor de oogen en, ik oniWMkte op de groiut liggend. Hij brarht me hierheen hier zit ik nu en weM yap niete Mijn v hamert stoof hét ruit H ka wier npripgen. U moe< naar huto, terMonrt riep ik. Dat zal ik niet, antwoordde rij vnMbeeloten zich de lippen bijtend. In te hemetonaftp wat .wilt u andere Hierheen zal hij komen, hier zal hij mij zeggen, of hij dm brief ondemóhcpt heeft (He mij aan hel Morfbed van mijnen vader roept'— Het Italiaansche communi qué van 6 Dec. luidt Aan het l*>n- zofront hield het vyaiuiehjk artille rievuur aan; het was voornamelijk gericht tegen het bruggehookl van Goerz. Af en toe was het tamelijk levendig. De stad Goerz en de aan greuaende Mad SL Peter werden uil allerhande kalibers bemhoten Jn den sector van de hoogvlakte van Dober do zetten de ItaHaanacbe infanterie in, (ten daags bij Redipoulja en Palazzo, des avonds bij San Martino. Zij wer- dm overal afgertagen Aan het Tl- rolerfront richtten zij zich tegen de beveiligingen van Lantern en acti viteit van de vijandeiijke artillerie aan de aaiwduitende posities ten N. van het Ledrodal. Aan het Westelijk Front. Het Frsmohe avondoommani- <pé Tin 5 Dec. meldt Aan beide ayden nam de werk- aaamheid der artilleristen toe. Gemeld nerd, dat er vijandehjke troepenver- Khmvingen in België plaats hadden. Vandaar, dat Fransche kanonnen (en doeltreffend) de verbindingaloopgraven bij Het Sas beschoten. Ten Z.W. van Loos werden de Fransohe loopgraven verwoed besebo- teA Wij antwoordden met kracht. Mangevechten werden met goed- gevolg voor de Fra^schen voortgeset. Op verschillende front kwam het to moetingen. Het D u i t s o h e communiqué van 6 December, luidt Op verschillende! punten aan het front hadden artillerie*, mjjnen- en handgranatengevechten plaats. In de streek van Bapanne werden twee Engelscbe vliegtuigen in een lucht gevecht neergeachoten. De insittenden werden door den val gedood. u teege-' PRIJS VAN tfRT ABONNEMENT: Per kwartaal f 1 i5 Idem franco per post. I.S0 Met Geïllustreerd Zondagsblad t S0 Idem franco per post ,l.S0 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31bij onze Agentenda» Boekhandel en de Postkantoren. Aan het Oostelijk Front.. H®t Duitse he commüniqué van 6 Deo. luidt 1 In de morgenschemering is mMpre» ®Aeen Russische aanval ten zuidwesten Van de Babit-meren, met groege ver- hezen aan de zyde van de vyand voor f onze linies mislukt. Een Duitsch vliegtuig, dat door hot RuMÉBche artillerie-vuur getroffen was, tal in de is bij Markgraven aan de kust van Koerland met de bemanning in veilig* heid gebracht. Aan het Italiaansche Front HM4 O os t enr.-Hong. commu- niqu^an 6 Dec. laidt Op het Italiaansche oorlogstooneel hield aan het Isonzo-front het vyan- delijk kanonvuur aan. Het was op sommige plaatsen, vooral tegen het bruggehoofd van Görz by tusschen* Skdezich He plaats fibers be de hoog* de Itali- i by Redi- neeMukje zou onze zangvereanigan< eenige liederen ten jfehoore brengen waarbij ik tenminMe gemtet kon wor den. Zoo had ik twintig minuten den tijd, voordat het fe«M geëindigfl waa. waarvan ik een doeiznodg gebruik kon iiuikfin... Ik ijkte naar de ka mer, waar ik hfcar had achtergelat ten. Ze kwam me bij de dsor tege moet. Ze erheen >wat tot zichzelvon te zijn gekomen, doch baar waren nog vochtig. Op mijn vraag of iemand haar gestoord had, schud de zij het -hooM. De logeerkamera werden niet ge bruikt. niemand vermoedde onze >an wezigheid. Voor alle zekerteftd Sk>o< ik ook de deur der zijkamer. 1 Toen leidde Ik mijn boHchermMer nmr de Sofa, waarin Ik haar gevendMi haxl en verzocht haar, rui te aqprplfên. Ze zocht naar woondeiy^ Hrt wordt moeilijk/ £tóde ze, mijn hoofd is zno zx^far van hri wwnen LniMer u eerM brengtf men mi; een brief „Ik moet u spre ken, Kamp” ik draai me om en <laar Maat hij ree# Voor me ik dacht dat ik in de aarde wegzonk. Zoekt u het gevaar, riep ik hem toe. Doch hij hoorde me niet. Ik h<4b u een mprilijke vraag te Keften, zri hij en zag me ernstig aan Toen merkte Ik eerM. waar we Monden De lampen hert raaiden on», en een ieder, die op hrt tooneei' Mond kon u bondgenootschop van Bulgarye te koopen door afstand van de toe komstige heerschappy over de vallei van den Waidar en den weg naar Saloniki. Weanen gaf toe en Bulgarye was gekocht. Thans wordt de dubbel monarchie voor de derde maal aange zocht een deel van hun lichaam af te snyden. Het Hongaarache Transsylva- nië of de Oostenrtikscho Boekowina zou een begeeriyk lokaas voor Boeka rest zyn. Dat na het bezoek van den Duitochen keizer te Weenen, waarop «eer zeker hierover ia gesproken, 8 ministers aftraden, die Oostenrijkers en geen Hongaren waren, wyat er misschien op, dit do Boekowina zal worden opgeofferd. Doch de Centrale Mogendheden zoeken de hulp van Roemenië meer voor vredes- aan voor oorlogsdoel einden. Zoo oen vrede werd aange boden, waarbij het <mor de Duitsohers bezette grondgebied in België, Fiank- ryk en Rusland sou worden ontruimd en Polen onafhankelijk sou worden gemaakt, dan sou or óbn sterke be weging in den landen der Entente syn, om zulk oen vrede aan te nemen. Deze beweging zou echter kortzichtig zjjn. Er is weliswaar weinig kans op, dat Duitschland sdke edelmoedige vredes voor waarden zou voorstellen, daar de annexatie in Duitschland ook thans wel evenals in 1H71 sou zege vier over de diplomaten, doch Duitsch land sou Zoozeer winnen door een spoedigen irede, dat het zeker krachtig daarnaast streven zal en wij moeten zorgen, niet door der^olyke pogingen te worden verrast. Hindenburg aan het woord. üit Berlijn wordt d.d. (J Dec. gw- meldt Hindenburg heeft zich volgons do Wiener Nonen Preose, naar een tele gram aan de Ixikal Anzeigor meldt, tegenover Paul Goldman als volgt uitgelatenVoorloopig willen onze tegenstanders geen vrede sluiten. Zy zyn nog niet murw genoeg. Wy moe ten hen dus verder in 't nauw brengen, daar z.y geen van onze successen willen laten gelden. Het wonderlykste is, dat al deze volken niet merken, dat zy zich slechts voor Engeland opofforen. Voor ons is het parool nio| volhouden alleen, maar overwinnen. De tactische toestand is uitmuntend. Met name in het Oosten bereikt het Duitsche leger do gunstigste strategische linie, die denkbaar is.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1