>s .SMITS, mini :ken H ahmf IBS l Oöli M. f” De Oorlog. handel u 12955 Woensdag 8 December 1915. 54e Jaargang. Verschijnt dadelijks Feestdagen. behalve Zon en MPEN ÊWUILLèHUü De Gunsteling. nt 8, Gouda. ieMWS- ®Z3./-^.<d."vextezi.tïe“bls.<d. voor Q-ovlcL©. em. Oaaa.stxelceaa- acteur. Ui ig evers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. fdefoon Interc. 82. BONN EM ENT: i dagelijl teft, de PEK van aan met niet 87) «•ui u me geen tijd ik .ging van aan- Wordt vervolgd. roots, geïllustreerde ier andere dergelnke ongeveer ztw hon en g»*- een «P* hoek in ven terrein, uitstekende aanval on snijd W.L roedingivaari. w MedaUUt. 28 oht 1879.) GOUNHE COURANT. Tevens biedt hij mogelijkheden voor 'jdt hij een i so ls? Een onzegbaar bitter lachje ook schrjjft heeft tot dusver in het Tootste offers gebracht, J niet geruimd zon wor- Zoo mijnheer Hunger, weet ik... stamelde hij. Vergeeft u mij. mijnheer, zeide ik, hot wan niet mijn bedoeling u te «toren., maar uw echtgenoot© heeft me gezonden. dat wil zoggen, ik ii nlst in <1p zaal en om te zeggen, dat mevrouw u an het spel jeene grondbe- vchterspelers wij geregeld tij* gen ontvangen certen. vermak dijkte- dan in ras agrafe Aan het Oosteltyk Front.. Het Oostenrijksche commu niqué van 7 Dec. meldt Op het Russische front hadden geen bijzon dere gebeurtenissen' plaats. e Drukkerij 4 ZOON - Gouda* f 1 25 1.50 1 50 1.90 jks aangenomen aan ons Bureau: len Boekhandel en de Postkantoren. Aan het Zuidelijk Eront. De Dounau-vaart In Roemenië. UK Boekarest wordt d.d. ti Dec. gemeldVier Oosfettrijksi-he moni tors maakten zich gereed Routchouk te verlaten om te trachten Reni te bombardeer*», waar het Ruafete le ger verzameld te. De Roemeeiwaiic fegeering besloot alle vreemde scheep vaart op den Donau atop te zetten in hei gebied, waar de rivier op lloemeenach grondgebied stroomt. lar, zenden wij ook ieplaat van J. S.H. 50 M0RK8 On. Dadelijk, dadelijk, riep ik. win der o»n te zien. De gouverneur’ Waar fa» hij? Bouw» en Woning' n. Verged. Onder- wie Armenzorg. locipteit Réunie. „De angers”. Schouwburg, 1% ibaar Examen Stafe* Schouwburg, 8 uur. •nts-voorstelting. De Waar is de gouverneur geble ven vroeg ik nogmaals aan ge collega's. bleek gezicht dat door de njdog«d weerkaatst werd. Al* in een droom verliet Ik toen de halfdonkere f«*esr zaai. Ub vertrekken, de lichten, en de tnenm-ben warrelden in IhhiI” men- gdlng dooreen. In het portaal waar de ijricoiuta wind door joeg, bleef ik jgtaan. en ik wnHf k Nlebcrg Rn Het om sterk mijn liegrippen verward, «tot De Kamerzetel voor Nijmegen. Naar „Het Centrum” met zekerheid verneemt, is mr. M J. C. M Kolkman voorloopig candidaat gesteld in de R.-K. Kieavereeniging „Recht voor Allen” te Nijmegen en heeft hy ver klaard, zich een eventueeie verkiezing gaarne te zullen laten welgevallen. De beer Kolkman heeft reeds vroe ger, in 1884 nl., het district Nijmegen vertegenwoordigd. Uw crhtgpnooie wm zeer. zeer op gewonden. toen ze me d«z«n opdracht gaf. Ze verklaarde op n te willen wachten, onder alle onvrtamfighfwfan. I Nu... ja... ik vraag u waar om.... f f'*l kerst gedeelte ontdekte ik een ge floten rijtuig, dat op iemand scheen te wachten. ik kwam naderbij en. zag voor het portier een man staan. die tot iemand iq het rijtuig scheen te «preken. Hij was het. Mijnheer de gouverneur, riep Ik maar hij hoorde mij niet. Wellicht ha<J hij het te druk, misschien ook kon hij door «Jen stormwind mij niet verstaan. Daar klonk achter uU het rijtuig een ondenlrukten kreet, gohandechoende «lameshand wet« r mij, ik zag diamanten schitteren. Hij ^echter wendde zich om en ging terug Zoo mijnheer Hunger, nu... ny PR IJS DER ADV ERTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer„0.10 B|j drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0 if> per regel. Groote letters en rqnden naar plaatsruimte. vond snelde 11 na, moet «preken, oogenMlkkefijk moet «pre ken. Zegt u haar dat Ik heb.... Mijnheer de gouverneur, het iz in iïw belang, ik heb reden., aan te na men dat... dat een ongeluk gebeurt. Hij verschrikte Verklaart 11 zich wat duidelijker, mijnheer 1 het blanketed van mijn gelaat gewaa- trhen had. schrok Ik van het doodk- in o zei ik tot wn waar is de In de voorkamer, in de kle«Ö4a- mer, nergens een Spoor van hen». Ik u alleen, omdat en alleen hem zeg- hier verwacht. Dun pond. Ik vroeg om vergiffenis, want had niet vroeger kunnen komen Heiane'e blonk gezichtje lachte mij vriéndelijk toe. Je moet «r je niote trekken fluisterde ze Parysche bladen weten reed» mede te doelen, dat bet Griekschen koop vaardijschepen zou zijn verboden, Engeuche haven» te verlaten. Men verwacht, dat ingeval Griekenland met de Midden-Europeesche Staten in den oorlog wordt betrokken, er afspraken tusschen Bulgarne on Griekenland om trent Zuid-Macedonië bestaan, die als dan in kracht zouden treden. Aan het Italiaansche Front Het UoMtenrijkeche comanur niqué van 7 Dec. luidt De toestand w onveranderd. Er voimten geen ftoole gevechten piaate. Aan het Z.-Ooatel. Front. Het Oostenrijksche commu niqué van 7 Dec. meldt Ten Zui den van Ptevlje sloegen wij deMon- tenegrijnsche lichte aanvallen af. In den gremwector ten Noorden van Be- rune vielen onze troepen de Monte- negrijnftche hooMBtellingen aan. Zij beeiormdeii gistermiddag de verSchan- «ingen bij Suhvdbl. Ten Zuiden van Novi-dlazar bra<4den wij opnieuw 1900 gevangenen binnen. De sector ten Oorten van Ipek was gteteren nogimaate het tooneel van heftige g»- vechten». De vijand werd overal ver- ■dageii en vorloor za» kanonnen. He denochtend drongen wij Ipek binnen. Djakova werd door de Bulgaren bo- zri. Heeft de zaal juist verlaten antwoordden zij lachend. In de voorkamer. U Hiwdde naar buiten. blootAooM», mijn dunne zomerkleederen. Zeg mij eens, te* collega, die door Hop. gvn|veriMnr 0 Juist voorbijgegaan, hij daar de hoek öm. Ik SneHe vérder. Op den kwam een. kleén. donker steegje do helvprichte hooktetraat uit.' Ik keek lang» de zwarte huizen rijen.' <lie slechte hier en daar door een flikkerende lantaarn twijfeiachtig verlicht werden. Daar, in het don- üit New-York wordt d.d. 7 Dec. gemald De correspondent van Ass. Press te Athene had oen onderhoud met koning Constancyn. De koning zeido, dat Griekenland zyn neutraliteit wildo handhaven. Wat de Geallieerden be treft bestaat er geen grond voor de bewering, dat Griekenland gereed zou staan de Entente verraden. De neutra liteit ging zoo ver als ze maar kon, om de Entente te ontlasten. De ko ning had persoonlyk zijn woord ge geven aan de Entente, dat de Grieksche troepen geen Entente-troepen zou aan vallen, indfen de Entente de verzeke ring wilde geven, dat zy, in Grieken land teruggedreven, zouden scheepgaan en den Balkan-veldtooht als geëindigd beoohonwon. Z. M. wilde hen de bescherming van zijn heele leger tegen de Dmtsche aanval bn de inscheping verzekeren Meer wilde hy niet doen, hy zou noch zijn troepen uit Saloniki of van de greüzon terug kunnen trekken, noch kunnen toestaan, dat Griekenland gedwongen werd zyn neutraliteit op te geven. Krijgsverrichtingen ter Zee. Petersburgsche bladen melden uit Odessa volgens de Düsseld. General Anz., dat de beide kruisers Goeben en Breslau in de Zwarte Zee- weder een opmerkelijke activiteit toonen. Zoo verschenen zij eenige dagen ge leden aan de Kaukasiscbe kust en beschoten Russische strandstellingen. Ten slotte verwyderden zich de twee kruisers, die begeleid werden door twee duikbooten, en deden nog vier kleinere Russische handelsschepen zin ken. De laatste berichten uit Odessa ï°ggeni dat de Goeben en Breslau, begeleid door duikbooten, torpedo- booten en een aantal transportschepen, voor Varna zijn waargenomen. Op den Balkan. Saloniki een muizenval? De Temps Frankrijk Oosten de grootste offers gebracht, opdat Salonika niet geruimd zou wor den, daar het ’t laatste bolwerk tegen de vyanden biedt. Thans echter moe ten ook’ Italiö en Rusland onvoor- I waar del |jk meehelpen. Het eerste land vergeet dat de offers aan de Isonzo vruchteloos zyn, wanneer de vijanden Albanië bezetten. De houding van eenige Parijsche bladen, die raden, Saloniki op te geven, is misdadig. Wordt Saloniki prijs ge geven, dan is de Balkan eenvoudig een Duitsche provincie geworden. Hervé heeft het in de Guerre Sociale heftig met Clemenceau aan den stok, omdat deze in Saloniki nutteloos 60.000 man wil offeren. De schxijver meent, dat de terugtocht en inscheping der En tentetroepen onmogelyk is, daar de Bulgaren Sarrail reeds op het lijf zitten. Sarrail blyft geen anderen keus, dan zich te verschansen en onder de bescherming der oorlogschepen ver- •terkingen af te wachten. Clemenceau meent daarentegen, dat Frankrijk loe ren moet muizevallen te vermyden. Andere mogendheden volharden in hun afwezigheid, Frankryk mag thans de andere laten voorgaan. Edelmoedig heid isx thans slecht op haar plaats. ke vrouw hij op het oogenblik men i~. Z— - plooide haar gelaat. Du» dat nog Wat mottit zij lijden I Maar daar gaat het nu «no, zesde zij, aarzelt u niet. Ik liep- haastig naar de zaal om dan mijn luchtig zomereoetuum^ waar in ik gespeeld had1, te verwieseien. Het publiek dat juiet de zaal verlies wees me lachend na. Ik lette er niet oen» op. Adolf, 'klonk achter mij de van mijn vader. door jf»«g. bleef ik ov<»rlegde wat te doette ZoJ ten on trachten mevrytiw Val «te behulpzame hand te bi«»c... volgend moment moewt in lachen dit hehitmttig denkbeeld. Z«ui wanen Ik rn*Mwte. dichter Mj haar te teaan en meer rechten te h«hl»en «lan. haar eigen echtgenoot. Of zou ik naar Ko«np gaan, zou ik trachten. Ihvii mlg t«g rede te 'brengen De rtem van mijn vader «te*! uit mijn gepeine ontwaken. Jongen, hoe lang wil je on» hier nog in de koude lat«w* riann riep hij. mij op «ten schouder klop- Comité- generaal. Het comité-generaal van de Tweede Kamer is gisterenavond te ongeveer 6*/« QQr geëindjgd, zoodat hedenvoor middag om 11 uur weer in ojmnbare vergadering wordt voortgegaan met PRIJS VAN HET I Per kwartaal Hem franco per poet. Met Geïllustreerd Zondagsblad Hem franco per post Abonnementen worden Markt 31bij onze Agenten i -- Aan het Westelijk Front HetFransche communiqué 7 Dec. luidt Men meldt in den loop van den nacht een vrij hevige kanonnade en leen plaatselyk gevecht ten Zuiden van kplaatsnaam vergeten, Re4) om een 'vooruitgeschoven Fransche post. Een andere weg naar Monasür, dten een aterke Bulgaangche legerof deeling ir»g<wlagen heeft, loopt over Kicewo, Sops en ItetfgrhkMar naar DoIhimm- en van hieruit, of langs de rivier de Bojtejta over Wiruwo, fitaiil- jewe «o Gowê naar het blokhui*» (iiaw»t en vandaar naar MonaMir, of van Dkilenac over Pribilci, Mur- go«j. Mramorica naat, Monttetir. Al loopt deze weg ook over hooge berg- reeiwen. to«h biedt hij niet zoo groote moeilijkheden -al» het eerst hwKhre- ook een hij een der terug- tochtewegen «ter ServiArs naar Och rida af WaarwchijnHjk zullen de Bulgaren lange dezen weg Monaatir h«< certe bereiken. Hij kon geen woerden vinden. Zij wacht in hel hotel op u. Gaat u heet», ik kom. Kort en, Hcherp werden »tez.«j woorden geuit. Izangzaam keerde ik terug, bevend van koude en opwinding. Een paar seconden later hoorde ik h«< rijtuig wegrollen, en «te za«hte. vluchtige stappen van den gouverneur volgden iiriL Zwijgend! liepen wij dicht a«hler «•Ikander aan, braken deer de naar buiten str«>omende menschonmenlgte. en gingen door «Jen gang. Voor «te deur bleef Ik staan en k«v«k voor *t «jerst i»aar hem om. Zijn dunne lip|>»*n war«yn ook nu tot «vai lachje vertrokken, doch in de bleeke ho«igmoedige trekken lag een uitdruk king van groote woede. ALh 'l u belieft, hier binnen te gaan, mijnheer de gouverneur vroeg ik diop buigend. Hij dankte mij. ja. ging or zteh zelfs aan te buiten, rrrij de hand te drukken terwijl hij mij dreigend «anr zag Ik erken. «Int, toen ik «te deur ach ter hem gesloten had, een o<>genhlik in v«*iieiding kwam, aan het sleutel gat ie luisteren, maar in het volgend '■ogenblik schaamde ik me reedtevoor het onwaardige dezer gedachte, en verdween. In do klee«Mcamer ontdeed ik mij van mijn zomertoilet. Toen ik van mijn Griekenland en de Entente. Ultimatum aan Griekenland Te Sofia uit Saloniki aangekomen berichten spreken over een ultimatum, dat de Entente aan Griekenland sou stallen, aangezien dat land haar eischen niet wensent in te willigen. Zoo de Entente geweldmaatrogelen tegenover Griekenland zou toepasten, verwacht rnon dat Griekenland zich openlijk aan de zijde van de Midden-Europeesche Staten zal scharenhiermee zou er geen twijfel meer bestaan omtrent het lot van net Frsnsoh-Engelsche leger, dat te Saloniki werd geland. Ata ze zelf niet voedde, dat ze me ongelukkig maakte, zou ze ook mijn Wagon idet begrijpen. r- Dan heb ik hier venter nteto te doen, zeide ik, terwijl ik boog. Ja, toch, antwoordde ze. Wat wenHcht u dan» Dat u hem zult hqleu k. Ik... ik Ja, u en» kunt bewijzen, Iten. dat ik hen» Ui nusDauLl er iels van bemerken Ze had gelijk. Om ten minste iets te doen, moest ik ook dit offer bren gen Zij vatte mijn arm Gaat u. gaat I vlug 1 I Ik gehoorzaamde. Het gezang, waar- |Un ik in «te kamer enkele klanken gehoord had, was verstomd, een stem- |»engeraae was hoorbaar. k,“~ Wacht uw echtgenoot u? vroeg B’ gf M Neen, neen, hij heeft andere ’’«rpHohtlngen. zooals hij mij zeide. En hij laat u alleen naar huis t*»n. WieXan ben» verhinderen... 0» "Ik weet toch niet, met wel- Eeq offensief «ter verbondenen aan «Ie Danlanollvn Uit Kon*»teiHi|uipei wordt aan de Koln. Zeituug geeeirnl Aan «te Dar daneilen schijnt een groot offensief lier verbiiiuteiieu te zijn Ingezet, <h>e|i In toonaangevende Turksche kringen |S men eerder geneigd aan bluf Ie gelooven. Natuurlijk worth het offen sief met de misHie van KMchoner in verlMiid ^bracht. Eergtatwen heb ben ongeveer 60 vliegen» talrijke bom men geworpen bij Utftinkopril, blijk baar uhH «Ie beitoelirtg de gewichtige Turksohe etappenlinie van degpoor- lijn te vernielen. Evenwel waarimr- gm omvangrijke Turksdhe nmiM rege len. onder alle omstaiHMidheden «fe voortikirendb bruikbaarheid van de lijn Deze vliegeraanval. In vorband g«4)racht met de «loor het ofMcieele Fransnhe legerborlcht gemekte uiterst heftige, doch nog van geen netging tot aanvallen aan het front gevolgde b«mhi«4ing. verwekt hier den indruk, »tat een velomvattend plan bij den vijand btwtaal. Men gelooft evenwel niet, «lat men aan een ernstige uit voering heeft te donken* De weg naar Mouaetir Een kenner van het gebied Ite- achrijft in de Nonl^eutsché Allgemei- ne Zeitung de nroeilijkhctlen van het terrein om Monaatir. De Bulgaren zoo bij, hebben met groote moeilijkheden van het terrein te kam pen, al zijn «leze ook nog niet zoo grout ate «tie «te verbonden troepen bij hun vervolging over de Monlene- grijiwche en Albaneesche grenzen van de wijkende Serviërs overwinnen moe ten. Bij hun opmansch tegen het op den weg naar Monaatir gelegen Pri- lep moesten «Ie Bulgaren zich bevei ligen togen hel gevaar, dat hun van ranachen kant van de- Cerna-rivier 'liodreigde. Verderop tusschen Prl- lep en MonasHr komt men op de vruchfimne Pelagtonische vlakte. Deze vormt een plateau, ongeveer tlerd m«jter boven do zeespiegel s»rekt zich In een breedte van midttekl twintig kilometer over zertig kikwneter van het Noorden naar het Zuiden uit. Ongeveer vijftig kilome ter van het vrijwel aan den noord rand in een zijdal gtdegen Prilep be vindt zich op «km westelijken rand van het plateau Monastir of Bltolje, Zooata de Serviërs de stad noemen Deze streek is buitengewoon rijk aan landschappelijk schoon en het plateau wordt door een kring van pwu-htj^ gevormde berg«m omzoomd. De w«x over dit plateau te voor een aanval zeer moeilijk, «laar het zondór dekking en bovencBon zeer moerassig is en ook In de flank fwm lxv*-htit ling geeft. Boven al w het hier weer «Ie ('erna «He A* Bulgaren de harsleiKVol geeft. Want deze bezit vele zljatroomen en rechte en links van haar loopt eet» breed moeras. Over moeras en «trmim kan m«m slechte op de houtai bruggen bij f 'al ril on Radobor. En op «te atee- nen brug bij No wad. Moor weet dijk «luit men op de Cenmica, waarover bij Trn oen houten brug loopt. Be halve langs de over deze bruggen loopende wegen i* het zsMfa voor in fanterie in «fit jaargetijde niet nrn- gelijk dit terrein te passeeren. «laar li«t moeras ««on«Hopte van zestig tot tachtig centimeter heeft en er wel enmiw gevallen te, inaar nog niet g«4i«x>r geeft aan vorst die vokloen- <te zou zijn, om hd water met «tra gend Ijk te bedekken. Nu grenst ech ter onnüfldellijk aan «leze vlakte steil omhoog stijgend het 2500 meter hoo ft» gebergte, waar men hij den op- marsch over heen moet. Dit g«*- bergto te md atruikgewas begroeid, voor een l«»ger zeer moeilijk te be- stijgen ey bevat ook vole natuurlijke hindernissen. Het D u i t s c h e communiqué van 7 Doe. luidt: Bij Berry-au-Bac te ons een groote mijnontploffing gelukt. Een Fransche loopgraaf werd met haar bezetting vernietigd, teiwijl een bijna voltooide vijandelijke mijnaanslag vernield werd. Ten oosten van Auberive in Cham pagne hebben wij ongeveer 250 meter Fransche loopgraaf genomen. Meer dan 60 man werden krijgsgevangen gemaakt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1