H oophuis ■M SUS E J II De Oorlog. i. 12959. Maandag 13 December 1915. 54e Jaargang. I Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. 1 ERDAM. i Sokken. FEUILLETON De Gunsteling. 'I loteur. Telefoon Inters. 82. I pen en Maken s, etc., :sema, RORKS Cxn. XTxe"kX“ws-- ezi. -^.d-"vexteaa.tïeT31sLd. voor Q-o-cucLeu ®zxOxxi.stre21sexx. Verscliijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Trijs der adv'erteïïtïéN: Telefoon Interc. 82. Melkvoorziening. t IS i I ccxnmu- de commu- nken. 41) et diat hier over (Wordt vervolgd.) dijk 89. ik 81. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementei, worden Markt 31bij onze Agenten, Overi- frcüt het te bereiken lipve meisje daardoor I. igeo, bij o, brand, luitslag, in den >mb$ien. rhenma- id in de n. zen, te i legen heid bestaat t loeren igste bekend is. aan verschillende ihtingen gratis bij 'LEN SINGEL 14. verkeiinj ngwafdeeling« n heerscbt op het gehe&e i f 1.20, KKER, 96 En ze streek me met h$ar koele hand liefkozend over mijn voorhoofd. Ik dacht aan het rijtuig, dat ik in het steegje gezien had. Als ik gen ge- idblaren, rammen, den en Het Duitsche communiqué van 12 Der. luidt Zwakkere Ruweiachc strijdkrachten, die in de streek van het WerSung-meer (zuidelijk van Ja- cobatacft) en ten Zuiden van Piustk onze stellingen benaderden, weiden 'eruggeworpen. dagelijks ten, den k f 1.25 .1.50 .1.50 1.90 aangenomen aan ons Bureau: Boekhandel en de Postkantoren. r, zenden wij ook slaat van J. S.H. 50 i het spel ene grondbe- hterspelera GOIDSIIIE COURANT. Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer «0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. spande al mijn krachten In - - - - I de, en waarom hy me 24 uur coubnu- Krijgsverrichtingen ter Zee. Grieksch schip getorpedeerd. Uit Budapest wordt d.d. 11 De», gemeld De ,,Villa^g” meldt, dat de Grieksche Regeering hoeft vastgesteld dat in de haven van Argo» eeu Grieksch transportschip door eenEa- gelsch oorlogsschip is getorpedeerd'. De BURGEMEESTER van GOUDA, Gelet op de hem verleende mach tiging door den Minister van Land bouw, Nijverheid en Handel bij schrij ven van 10 December 1915 no. 54005 •Meeting handel Brengt ter algemeene kennis dat hij, met wijziging in zooverre van zijne op 10 November 1915 ge dane openbare kennisgeving, den maxi mum-melkp rij» voor volle, zoete melk, getoverd te Gouda aan of ten behoeve van melksiijters, met ingang van 13 December 1915 nader heeft vaakgesteld op 10 cents per Liter. Gouda, den 11 December 1915. D« Burgemeester voornoemd, "r. l. martens. Het Duitsche communiqué van 11 Dec. meldt: Op vele plaatsen van het front heerscht van weerszijde een levendige artillerie*werkzaamheid. Na een krach* tig« artillerie-voorbereiding vielen de Franschen ’s avonds onze stellingen oostelyk van Hoogte 193 (noord- oosteljjk van Souain) aan. Opnieuw werd de aanval afgeslagen en de stel ling is nog even vast in onze hand als vroeger, wat de Fransche com- muniqué’s ook mogen beweren. sector tusHChen dit dal en het Consei- dal, verder uit. Onze vooruitgescho ven posten <>p den Monte Vico heb ben zich voor de overmacht der vij andelijke strijdkrachten teruggetrok ken. De zwakke aanvallen der Itali anen in de Dolomieten, tegen het Sirf-zadei, in de streek van Gorz en tegen de Noordelijke helling van den Monte San Michële werden afgeela- gen. het steegje gezien had. Al» ik hem loch een» op zijn geheimzinnige wo gen volgde? Was het geen vatech eergevoel, het eenige wapen, dat ik had, ongebruikt te laten Een menseh moet zich niet ver gooien, scheen hel waarschuwend in mijn ooren te klinken en weg waren mijn gedachten. De uren gingen zwijgend voorbij. Ik sloeg haar heimelijk gade. Om haar lippen lag een gelukkig lachje, en hot lichtkrullende haar lichtte mooi op in het schijnsel van de lamp. OOUCA Aan het Oostelijk Front. Het Russische communiqué van 11 <Dec. luidt: Nergens aan het Westelijk front verandering. In den loop van den 10en viel de vijand aan de Strypa Westelijk van Tarnopol aan, maar werd terugge worden. Het Duitsche communiqué van 11 Dec. meldt De toestand is bij de legergroepen van Von Hindenburg en l’rins J.eo- poid onveranderd. Legergroep Lineingen. Een aanval dter Russen zakte noordelijk van den spoorweg Kovol-Sarni van de Oos- tenrijksch-Hongaarechie linie onder groote verliezen ineen. Noordelijk van fc|atory8k w er.ien de Styr-oever oprukkende verkennings- patrouilles van den vijand wederom verdreven. Aan het Z.-Oostelijk Front. Het D u i t s c h e communiqué van. 12 Dec. meldt: DeOostenrijksch-Hon- gaarsche colonnes, die in het Alba- neesche grensgebergte den vijand) ver volgden, namen in de beide laatste dagen meer dan 6500 man gevangen. Tusschen Rozaj, dat «gtetefen werd veroverd, en Ipek, heeft de vijand 40 kanonnen moeten achterlaten. Na de beslissende nederlagen, die het leger van Generaal Todrow ge durende de laatste dagen, aan de Fran- schen on Engelsohen heeft toegebracht, bevinden deze zich in bedroevenden toestand op den terugtocht naar de Grieksche grens en over deze. De verliezen van (ten vijand aan menSchen, wapenen en materiaal van allerlei soort, zijn volgens het bericht van onze bondgenooten, bui tengewoon zwaar. Het Oosten r.-Hro n. g niqué van 11 Dec. luidt In de achlerhoede-gevfdMen o>p Mon- tenegrijnsch gebied) wenden opnieuw meer dan 400 man gevangen geno men. Aan het Westelijk Front Het Fransche communiqué van 11 Dec. meldt: In Champagne hadden ondanks den voortdurenden regen een levendige fusillade en eenige gevechten plaats. Nieuwe bijzonderheden omtrent den dag van gisteren bevestigen, dat de Fransche artillerie een krachtige be drijvigheid ontwikkelde op het plateau van Qaennevière (tnsschen Oise en Aisne) en in de streek van Vendresse m Troyon (noordelijken oever van de Aisne). Het loopgraaf-geschut der Franschen heeft de Duitsche werken zwaar geteisterd en de bommenwer pers van den vijand beschadigd. Het Fransche avond-communi- qué van 12 Dec. luidt: In België en Artois een hevig artil- lerieduel. Ons vuur op de Maashoog- ten bracht den vijandelijke stellingen zware schade toe. Buiten huilde de Decemberstorm. Het liep tegen achten toen op dé trap stappen hoorbaar werden. He lene schrikte, dbch ik stelde haar ge rust. ,,Hpt zal vader zijn.” Maar dlat was niet zoo. Een-kruier die drijfnat was, kwam de kamer bin nen en vroeg naar mij. Hij had een brief té bestellen, die hem door een vreemde dame was af- gegeven. Helene ote, geïllustreerds r andere dergelüks Russische opmerkingen. Uit Kieff wordt d.<ï. 12 Dec. ge meld’ De ontruiming van Lemberg wondt krachtig voortgezet. De >San- linie is met betonwerken krachtig in staat van tegenweer gebracht. De Roeaeki Invalid vestigt de aan dacht op de rust, die taan het Riga- front is ingetreden. Het geschut dier Russen verijdelt alle vijandelijke plannen. Het Fransche communiqué van 12 Dec. luidt In Macedonië hebben de bewegingen der geallieerde troe pen in goede orde en in de grootste kalmte plaats, in tegenstelling met de tendentieuze berichten, die door de Duitechets, Oostenrijk era en Bulga ren worden vereyredd. De veriiezemdei- Bulgaren zijn veel zwaarder dan due der Engelsch-Frènsche troepen. De te- rugtrekkeude beweging dezer troepen werd noodig geacht, toen een ver- eóniging met het Servische leger on mogelijk bleek. De apitsvormige po sitie onzer troepen maakte het niet mZjgelijk een gunstig front in te ne men. Het was dus noodig in achtër- waartache richting een gunstiger ter rein te zoeken. Zoodra dat terrein was ontdekt, had' de terugtrekkemie beweging onmidtfellijk plaate, onder dusdanige omstandigheden, dat de Ge allieerden ai het materiaal konden meenemeh. denktijd had gegeven. Want 24 uur de inhoud; van den brief betreft niet mij, maar een vriend, w(en iets heed onaangenaams is overkómen. Laat mij den brief lezen, z«de zij. Dat kan niet mijn kind, ant woordde ik, ik heb nrijn woord ge geven, je weet anders had ik je reedis allee verteld. Ze was doodsbleek ge worden, maar zeide geen woord meer. Gauw, kleed je aan, ik moet me haasten, misschien kaniknogiete doen. Zwijgend nam zij hoed’ en>man tel. Ik zag wel in, dat ik haar diep gekwetst had, maar hoe kon ik nu kalm met haar Spreken Radeloos liep ik de kamer op en neer. Als in een droom hoorde ik nog de stem van Helene, die me vroeg haar naar huis te brengen. Ik nam afscheid van haar. Wat we tot elkaar zeiden, ik weet het niet. Doch de buitenlucht bracht me eenigs- zins tot bezinning. Waarom ben je eigenlijk zoo verschrikt vroeg ik me af. Was er iets anders te verwachten Had je, na de woorden die de gouverneur zeide toen je heen ging, niet alles moeten inzien De - politie-comroislsaris gold als een doelmatig werktuig, hij had zich geen oogenblik kunnen bedenken, don opdracht uit te voeren. Daardoor werd het me ook duide lijk waartoe hij mijn ontslag bezig- bo- deelten van België geschiedt per buurt spoorweg, maar nog meer over water. Kolen komen te Brussel aan langs de vaart van Charleroi. De kolenlichters nemen op hun terugkeer de levens middelen van. het Voedingskomiteit mee. De vrachten zijn door het drukke vervoer van 2 tot 7 en 8 fr. per ton gestegen. Het vervoer op de Willebroeksche vaart is insgelijks bevredigend. Vier rechtstreeksere liniën verbinden te water de haven van Brussel met die van Rotterdam. Het vervoer op het kanaal is zoo groot, dat men denkt dat de ontvangsten van de maatschap pij de twee derden van die van 1913 zullen overtreffendeze laatste be droegen 1.294.000 fr. In de Brusselsche haven is het zeer druk. De werken gingen ook voor beeldig vooruit en het is dank aan déze inrichtingen en aanAle nieuwe loodsen van 3000 Ms. oppervlakte, dat de bevoorrading van het land onder goede voorwaarden is kunnen geschie den. Te Brussel heeft men het broed- rantsoen der werkloozen en arme lie den van 250 op 350 gram gebracht. Voor het bakken van dit brood zijn zes groote bakkerijen aangeduid, die wekelijks meer dan 100.000 kilogram brood te leveren hebben aan de 20 Voedingskomiteiten die zich met deze uitdeeling belasten. Sedert er gratis brood wordt uit gedeeld, kostte deze dienst reeds 2 millioen aan de stad Brussel. De staat van zaken in Griekenland. Na meegedeeld te hebben, dat hij niet meer seinen kan, omdat zijn tele grammen onder Duitsche censuur staan, vertelt de Matin-correspondent te Athene, dat hij gelukkig door middel van een koerier, het volgende kan berichten Zooals ik reeds opmerkte tracht minister Skouloudis tijd te winnen. Waarom Omdat de staf overtuigd is, dat over 8 dagen (de correspon dent schryft dato 30 November) de Duitschers zich met dé Bulgaren ver- eenigd zullen hebben, om ons naar de kust te jagen. Dan zou er geen quaestie meer zijn van onderhandelen over onze „eischen”. Men kan er zeker van zijn, vervolgt de schrijver, dat men te Athene over 8 dagen zal zeggen, dat het onmoge- lyk is, een schikking tusschen de sta ven te bewerken en onmogelijk de „eischen” in te willigen. Zoo als ik Zoo meent de wereld ten, minste, en Lize zou haar neusje reed» af trekken, ate ze er aan dacht. Wat zou vadér er wel van zeggen O, ■Je hij eene op ons wachtte Hij ziet het licht in m’n ka mer, antwoordde ik, en kan je ko men afhalen als hij lust heeft. Maar U verroer me niet. Goed, dan blijf ik nog een oogenblik, antwoordde zij met een zucht van verlichting, maar wat zal ik doen, ik heb mijn haakgared niet kier. Wacht, ik weet wat, ik zal je linnengoed een» nazien, en kijken of w knoopje» aan mankeeren en zoo imeer. Men weet, hoe de wasóhvrou- iwen, jullie, jonggezellen verwaarloo- f Het volgeed' oogenblik knieldie zij Hoor mijn commode en even later wa» ze bezig' Denk een» aan, schat, babbelde de hemdknoopje» naaiewi, noo tellen wij menigen winteravond naast Jkaar doorbrenger. Je zult vermoeid kantoor komen en blij zijn, op sofa te komen uitrukten, terwijl In België. Nieuwe arrestatie» in België. Een der correspondenten" van Tijd aan de grens meldt De directeur der Maas- en Kempen bode te Maeseyek, de heer P. van Venckedray, is door de ©uitschers gevangen genomen en naar Aken gevoerd, wijl zijn toon over de gren zen is gevlucht ten einde zich te doen inlijven in hef Belgische leger. Sedert een veertiental dagen zit te Antwerpen gevangen de heer Albert Francois met zijn echtgennote. Als administrateur van de Banque du Centre heeft hij zich veel moeite ge- geven om het economische leven zoo veel moge! ijk te herstellen. De ravitailleering van sommige ge ilet B u 1 g a a r s c h e communi qué van 9 Dec. luidt Aan bedde zijden van de Vardar blijven wij de Franschen en Engetechen vervolgen die met aterke artillerie en tal van maohiïiegewaren in elke stelling wan hopige tegenstand bieden. Toch moe ten ze die snel ontruimen. Onae co lonnes zijn den pas' bij Demir Kapu reeds doorgetrokken en bereikten de streek bezuiden het station van Vi- rovee. Onze ten Z. van Kosturino opmareheerendle troepen bereikten de rivier de Kozludar en bezetten o.a. het dorp Hudovo, waar het hoofd kwartier van generaal Sarrail i» ge vestigd geweest. Wij maakten dafcr veel materiaal buit. Onze verliezen zijn onbeduidend, die vttn den tegen stander ontzettend. Ook gewonden werden achtergelaten, van wie vele gedurende dtrie tot vier dagen niet varbopden waren. Bij den terugtocht nomen Engelschen en FranSchen de geheele bevolking mee. Aan het Servische front rukten Het Duitsche communiqué van 12 Dec. luidt: Ten oostep van Neuve-Chapelle en ten zuidwesten van Rijssel mislukte de' poging van kleine Engelsche af- deehngen om bij verrassing in onze stelling te dringen. In de Vogezen hadden op zich zelf staande patrouille- gevechten plaats. had de politie het recht, een gearrae-- I eerde vast te houden dan moest hij of vrijgelaten of aan ’t gerecht over- gefeverd worden. Kamps beleedligingen waren vol doende de aanklacht te rechtvaardigen maar ze waren zonder getuigen uit- geMprokeai, en konden dus ontkend1 wordqn. Maar, waarop -zou de huis zoeking berusten, die de bezwarende geschriften in handen der politie had gebracht Misschien onder voorwendselen, de oorzaken te vinden van Kamp’s be dreigingen ?Zoo moest het wel zijn» Maar wat waren het dan voor ge schriften, vroeg ik me verder af. Kamp wa« te veel verdiept in zijn wetenschap, />m tijd te vindien, zijn revolutionnaire ideeën op papier te brengen. Was het misschien het no- tulen-boek, dat hij, als secretaris der club na de vergaderingen mee naar hui» placht te nemen? Waarlijk dan stond het er Jeelijk voor. Want wie de bloeddorstige ritus las van de le zingen, die vrij krachtig van uiting waren, zou nooit denken, vreedzame jongelui hun discussies hielden, zonder oojt tot daden te gaan. Ze zouden voor verraders wordëni aangezien En ik met hen Want mijn naam werd meermalen genoemd. onze troepen na Uehrida ingenomen ve hebben legen Struga op. DeOos- lelijke helft der stad reeds in onze handen. De vijand biedt tegenstand aan den linkeroever van de Drin. zag mij met groote, vra gende oogen aan. Je behoeft niet jaloersch te we- t, lieveling, zeide ik en. ik trachtte schertsen. De brief is van mevrouw van Nie- berg en betreft de voorstelling van gisteren, naar ik vermoed. Zij wend kalmer, doch het beven van ijWjn handen, toen ik de enve loppe opende, ontging haar niet. Ik las Mijn vriend Kamp is hedenmiddag in hechtenis genomen. Men heeft huiszoeking bij hem gedaan en papieren gevonden welke hem en vele anderen van oen onbekendë club, waarvan spA^e\Js, in opspraak brengen. Help ni^j. Jk ben tot alles bereid. Agnes. Ik viel machteloos op de sofa neer. Helene kwam aanloopen en boog zich over mij heen. Ik Maak je niet ongerust mijn Rusaiscxhe schepen gezonken. De „Morningpost” verneemt uit Constantinopel, dat een Duitech on derzeeër voor Sebastopol twee Rus sische transportschepen en een Rus sische kanonneerboot tot zinken heeft gebracht. Het Oosten r.-H o n g. niqué van 11 Dec. luidt Bij Tsartoryek verdreven wij Rus sische - gens rust. Aan het Italiaansche Front Oosten r.-H o n g. niqué van 11 Dec. luidt Judacari breiden de artillerie- duel» zich nu tevens in de streek ten Westen VTan het Chieee-dal, in den ik iets doe. Of ik zal je een bqek voorlezen. Buiten mag het dam stor men en regenen, zooals nu, en de sneeraw tegen de vensters zweepen maar wij zullen er niets van mer ken. Bij on» zal het warm en zon nig zijn, in de kamer, en in onze harten, niet waar, Adolf ’t Wa» of mijn hart zou blijven stilstaan. Waarom moest ze me nu juist dit beeld- van huiselijk geiuk voor oogen tooveren, nu voor onaf- zienbaren tijd alle hoop verslagen was, het te bereiken En al» dfit arme, lipve meisje daardoor ver weckte of Stierf Ik steunde. Wat mankeert je, vent zeide ze geschrokken. Heb je zoo’n hoofd- P‘in? Het iqu- In

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1