RG COURANT. itanw" KEN De Oorlog. 12960. Dinsdag 14 December 1915. en 4PEN er FEUILLETON. De Gunsteling. I van Gouda, ij vooruitbetaling. >nwater. iar. .tieToleud. -rroor G-o-lxcLsl ezx Oncxstrelsezx. behalve Zon- Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon latere. 82. Telefoon Interc. 82. KEAMSGEITXG. rfjN's Inkt :h)l de BESTr NSCHADELIJK 54e Jaargang. XTie"CL“ws- ezx voor G-oixeLa, OorcLstxslcerrL. Verschijnt dagelijks 0.10 »el k e WETHOU- Uit Milaan wordt aan de 42) half m, in over LAG Kö ln de club tegen (Wordt vervolgd.) Een groote slag in het Westen Een correspondent van de Tijd in bruggen bij Veciarna de lucht Springen ia te- i de W.L. voedingswaarde. Medaille». Meer o bij hem 28 ure op is om ver- dat gedu- akbord, 7 uur. Le v. Landbouw. jhouwburg, 8 nar. Walzertraum. chouwburg, 1% u. aar Examen Stads- J Tilburg. BELON JE Jr Gouda. ra- t, dat ons Het Oosten r. - Hoog. commu niqué van 13 Dec. luidt: Er hadden geen bijzondere gebeur tenissen plaats. wij geregeld tijdig en ontvangen van reten, vermakelijk he- dan in onie agenda UUUlinill. mij toe misschien gaarne gere -.1 Réunie”, 8 uur- 3. v. d. Bnigh van Vrija.-H«rv. PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer.0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit* betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Grooté letters en randen naar plaatsruimte. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen, worden Markt 31, bij onze Agenten Aan het Oostelijk Front Het D u i t s c h e communiqué van 13 Dec. luidt: Legergroep Hindenburg. Op ver schillende punten hadden kleine ge vechten plaats tusschen vooruitge schoven posten en vijandelijke ver- kenningsafdeelingen. Daarbij slaagden de Russen er in een zwakken Duitschen post te overrompelen. Legergroep Leopold van Beieren. Een vergeefsche aanval op onze stel lingen bij Wulka, ten zuiden van de Wygonowskolemerenf kostte den Rus sen ongeveer 100 man aan bloedige verliezen en gevangenen. Legergroepen von Linsingcn. Geen nieuws. Aan Bulgaarsche Front. Het Bulgaarsche communiqué van 11 Dec. meldt De vervolging aan de beide oevers van de Wardar werd voortgezet, in de richting van Doiran en Gewgheli. De Franschen worden door de Bul- gaanche afdeelingen over de geheele Frontbreedte aangevallen. Zij namen de stellingen bij de dor pen Miletkowo en Swokawitsa in stormloop. De Fransche divisie samen gesteld uit de regimenten 45, 84,148, leden zware verliezen. Van eenFransch bataljon werd de Commandant ge vangen genomen. De Engelschen trokken terug in zuidoostelyke richting naar het dorp Bogdantsi. Een Macedonische divisie achtervolgde de Engelsch-Fransche troepen en verbrak de frontlijn. De Bulgaarsche troepen maakten een groot aantal gevangenen. Groote verliezen leden vooral de Engelsohe troepen, beboerend tot de divisie van Generaal Brillard. Tegen twee uur des middags stond Gewgheli in vlam men terwijl de vervolging voortduurde. Aan het Z.-Oostel. Front. Het Fransche communiqué van 13 Dec. luidt Het terugtrekken der Fransch-En- gelsche troepen wordt langzaam en in vryheid ten uitvoer gebracht.' De magazijnen van Krivolak, Demir Ka- poe en Ghevgeli werden achtereen volgens ontruimd. Alle Diateriaa), voor raden, levensmiddelen, welke in Servië ten behoeve van het axpeditie-leger waren gedeponeerd, zijn naar Grie kenland vervoerd. De laatste ton ma teriaal van het laatste magazyn dat van Ghevgeli is hedenochtend over de Grieksche grens gebracht. Aan het Italiaansche Front Het Q o s t e n r ij k s c h e comnni- niqué van 13 Dec. luidt In Tirol beéchiet de Italiaansche artillerie dén versterkten sector van Rudaro on onze stellingen bij Riva a Itovereto. Op de Col di I^ana, in Judicariö be nadert de vijandélijke infanterie de berghoogten, ten Oosten van liet aal. Bij het toerzer-bruggenhoofd had den geschut- on iirijnengevechten plaats. Een vijandelijke aanvalépo- glng ten Noord-Ooeten van. OSlavya werd dadelijk tot staan gebracht. Aan het Westelijk Front. Het Fransche communiqué van 13 Dec. meldt: Nadat de Duitschers in Champagne voor een van onze loopgraven ten zuiden van den heuvel van TMesnil een mijn hadden laten springen, heb ben wij den rechter bezet. Het D u i t s c h e communiqué van 13 Dec. luidt dat van het westelijk ooriogsterrein niets van beteekenis valt te vermelden. divtsies met eras cavaleriebrigade welke tezamen omstreeks 130000 man bedragen. De Engelsche troepen te Dairan hebben een sterkte van fdeelrts 15000 man en liepen op een moment zeer groot gevaar van te woorden omsingeld. Een van Salonlki ont boden divisie redde den toestand en stelde hen in staat een gcregelden terugtocht te aanvaarden. De Fran- sche en Engeltfehe troepen hidden than» een meer geconcentreerd front, terwijl do strijd aan de Griefcsche grens plaats heeft. electromotor van 5 P.K. drijven van stofzuigers. den Fluweel en Singel achter de perceelen Nos. 97, 98, 99 en 100, kadastraal bekend Sectie A No». 3605 en 4657 Dal op Dinsdag den 28 December 1915, des namiddags ten l>i het Raadhuis gelegenheid bezwaren tegen de gevraagde gunning in te brengen en c’.L o rende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen. De aandacht wonlt er op geves tigd, dat volgens de bestaande juris prudentie niet tot beroep gerechtigd zijn Zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn ver schenen ten qinde hunne bezwaren F mondeling toe te lichten. Gouda, den 14 December 1915. Burgemeester en Wethouders voornoemd. R. L. MARTENS. De Secretaris, J. v. HEUSDE. kaal ster. Zonder twijfel begon de inhechte nisneming van Kamp en de vondst van het notulenboek reeds zijn volgen te doen gelden. Ik nam een rijtuig en reed naar het lokaal, waar onze club haar -sa menkomst hield. De zaal die voor ons gereserveerd was, bevond zich naast het lokaal, waar het gewone- publiek zich ophield. De deur die er mee in verbinding Stond lag dicht naast den hoofdóngang, zpodat me bij .het bin nentreden van ons heiligdom hechts Het D u i t s o h e communiqué van 13 Dec. luidt De toestand heeft geen verande ringen van beteekenis ondergaan. Bij het leger van Koevess werden gisteren meer dan 900 gevangenen aangebracht. Bij de Pek werden 12 moderne ka nonnen buitgemaakt, welke de Ser viërs daar onder den grond verborgen hadden. In de laatste dagen zijn achter ons front meer dan 1(XX) verspreide Serviërs gevangen genomen. In Macedonië nam het leger van Todorow de plaatsen Doiran en Ghev geli. Er bevindt zich geen Fngelsch- man of Franschman meer in vrijheid op Macedonischen bodem. Nagenoeg twee Engelsche divisies werden in deze gevechten te gronde gericht. Het Oostenr.- Hong. commu niqué van 13 Dec. meldt,: even lang» het doorgaans met Slechte sigaren-rook gevuld lokaal behoefde. Zoo wilde ik ook de drukke chaos voorbijgaan, doch ik schrikte terug door de woorden Door de politie gestoten, die op een wit bordje op de deur hingen. Mijn oogen dwaalden door de zaal. Was er ook iemand die mij over deze daad inlichtingen kon geven Daar zag ik in de verte mijn club- genooten aan twee lange tafels zit ten. Hunne blikken richtten ziich op mij, doch toen ik hen aankeek wend den zij de hoofden af. Niemand kwam op me toe, mij tot deberaadslagingen uit te noodigen. Dat scheen me vreemd', doch ik (doeg er geen acht op. Eerst toen bij mijn nadering niemand mijn groet beant woordde, of zelfs notitie van mij nam, begon een vreesedijk vermoeden in mij op te komen. Wat beteekent dat, mijne hee- ren stamelde ik. Dat beteekent, antwoordde geen. die het dichtst bij zat, dejffoe- gere burgemeester en de r- dicalen onder ons. Dat bete we geen anü-revolutionnair midden dulden. Ik uatte-'een kreet en wilde han aanvliegen, doch zoovele oogen om mij heen, brachten me tot inkeer. U zult me genoegdoening ge- ven. mijnheer, Siste ik. Hij haalde de schouders op. f 1.25 1-50 1.50 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. INRICHTINGEN Gevaar, Schade jof Hinder kunnen veroor zaken. BURGEMEESTER en DERS van GOUDA, Gelet op de artt. 6 en 7 der Hin derwet Brengen ter algemeene kennis, dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van C. G. Spit te Gouda, handelende onder de Firma Spit de Vletter om vergunning tot uitbreiding zijner be staande Garenspinnerij, door den bij bouw van een hekelloodS on de plaat sing van een voor het gelegen aan hunne gezichten, heel in de war. Maar ziet u dan niet, riep ik luid, zoodftt mijn stem door de zaal echode, dat ik even schuldig ben al» u, dat ik dezelfde revolutionmaire re devoeringen heb gehouden als u, dat ik door het vinden van het notulen boek evenzeer gecompromiteerd ben al» u, en dat ik dezelfde straf tege moet zie als u Een gelach was het antwoord. De mensrhen in de Zaal waren In Servië. Het Servische drama, echrnft Pierro Renaudel in de „Humanité", loopt ten einde. De overwinningen, welke de persagentschappen ons aankondig* De vervolgingsgevechten in het noordoosten van Montenegro worden voortgezet. Bij Konto zyn 800 man gevangen genomen; bij Ipek werden onlangs 12 kanonnen buit gemaakt. Onze vliegeniers wierpen met succes bommen op een depót bij Berane. Uit Milaan wordt aan de „Daily Telegraph” d.d. 13 Dec. geseind: Ge neraal Sarradl die de correspondenten van de „Secole” en de „Corrière del la Sera" ontvangen heeft, gaf toe dat dat het leger der bondgenooten over de geheele linie terugtrok. De generaal was niet meer zoo opge wekt on zeer bezorgd over den toe stand, (Men hij echter met die groot ste energie beheerscht, terwijl hij vol vertrouwen is, de Fransche troepen te zullen redden. Naar hij mededeelt begon (ie terugtocht op 2 Deconber, nadut de hoop zich met het Servi sche leger te vereenigen, vervlogen was. De Frandcben hadden ontzaggelij ke voorraden te Kavadar opgehoopt on Ie Krivolak 1600 granaten per ka non gereed. Al dit materiaal moest verwijderd wonden voor dbn terugtocht, die be gon met het oversteken van de ('er na over een brug naar den linker oever vim den Wardiar. Zij Heten de on GradMer in r en Vernielden die spoorlijnen over een aanzienlijken af stand. Het kwam er toen op aan, het ma teriaal te verwijderen van de positie tusschen de engte van Demir Kapu. Deze operatie werd' verricht, ondanks hevige en. aanhoudende Bulgaarsche a-artvallen. Een klein aantal man schappen werd achtergelaten om de Demir Kapu-tunnel, die 120 voet lang is, te doen springen en eveneens de brug over (Be Wardar, terwijl de FrAnflchen stelling namen bij Gradetz om den verderen terugtocht te dek ken. De ontzaglijke numerieke meer derheid van den vijand' maakte het gevaarlijk om een lange frontlijn in te nemen. IntudKchen trokken, de En- gelsche troepen terug van Ormanli naar Rabrovo en Sinds dien tijd hebben de bondgenooten een steeds smaller front ingenomen. De terug tocht geschiedt langzaam en geregeld in goede orde met geringe verliezen en op 10 December lieten de Fran- schen de brug bij Udovo, die bijna 600 voet lang is, Springen, terwijl al het materiaal te Gevgheli naar Grieksch grondgebied word overgé bracht vóór de aankomst der Bulga ren aldaar. Het Bulgaarsche leger, hetwelk on» vervolgt, bestaat uit vier HOLLAND. merkzaam geworden. Hier en daar stond er een op, om dichterbij te ko men. Men gaf Martini een -wehk, die ópstond en ure toefluisterde*. Kom, de zaak mag niet ruchtbaar worden, u zult u hier niet kunnen matigen. Bui len zullen we er verder over praten. Hij ging mee naar buiten. In. de portiek bleven we staan, om voor de regen beschut te zijn. Eer we beginnen te praten, zei- de ik, een vraag: Houdt ook u mij voor schuldig Hij haaide de schouders op. Uw optreden spreekt dat tegen, antwoordde hij aarzelend. Maar u dacht het toch. Ik moest wel. De schijn I gen u, en als u onschuldig in knel is geraakt, wat ik hoop, zal het moeilijk zijn, u er uit te ralden. Om zes uur ’«avond» kwamen, politie mannen in on» clublokaal, braken de kasten der bibliotheek open en zoch ten naar manuscripten. Toen ze niets vonden, «loten zij de deur af en gin gen heen. Om zeven uur werd bij drie onzer thuis een visitie gemaakt, drie anderen moesten zich terstond op het politiebureau vervoegen. Bij het verhoor kwam aan het licht, d'at de gouverneur het geweest was, die een aanklacht bij de polibie heeft in gediend. Aanklacht fiOHDSCHE (I) U!I\T. In mijn laatste voordracht had ik zelf» hel idéé der internationale wet geving geopperd1, en de- hevigste so cialistische theorieën opgezet. Drei gende onheilswolken pakten zich sa men. Naast mijn oneervol ontslag mis schien de gevangenis. Arme ouders. Anne Helene 2 Vooruit, vooruit riep de angst doe wat, onderneem wat »xz,i ben je nog te redden. Ik snélde dus naar Kamp’s wo ning, om te zien of ik bevestiging der tijding kon krijgen. Ze had1 maar al te waar gesproken. Aan de trap stond een groepje buurvrouwen angstig met elkaar te IraiStoren. Ze ontweken me schuw-, misschien hielden ze me voor een re chercheur. Alleen Kamp’» naaste buur vrouw, die ik dikwijls naar hem gevraagd hadl, herkende me en ver telde jammerend, wat er gebeurd was. Drie politieagenten waren naar bo ven gegaan en een half uur later waren ze met hem weggegaan. Zoo’n goede man 1 En zoo so lide En zoo bleek stag hij 4 eruit. Die kan toch ónmogelijk al gezond zijn, nadat hij wekenlang doodziek geweest is. En, dat hij onschuldig is als een pasgeboren kind, dan z;et men hem toch van verre aan. Onder het praten had ik een voor treffelijk idéé gekregen. Al» ik een» naar Martini ging, $n door ^zijn tus- schenkomst Als arts zocht té bewer ken dal Kamp als reconvalescent, zoo niet vrijgelaten, dan toch in het zie kenhui» gébracht werd. Daar was de bewaking minder gestreng, en als men zich goed verstond mef dien zie kenoppasser, zou misschien geluk ken een geheime verbinding met hem te bewerkstel lagen. Een kwartier later stond ik Martinie's deur, doch ik vond niet thuis. De dokter is voor een uur door een looper in het elublo- geroepen, zeide zijn huifhoud- Wat en de anderen (tuiden riep ik uit, naar de zwijgende club- genooton starend, dat déze heer me beleediigt U bant mij hier uit uw midden? Wat i# er gebeurd? -Zijt gij Waanzinnig geworden, of ben ik het Wilt u zich misschien met deze man hemogeen verklaren Allen zwegen. Het antwoord was duidelijk genoeg. Mijn ttngst word steeds grooter, hulpeloos staarde ik ze oen voor een aan. Het was toch niet mogeiijk Mijn blik Heef op Martini rusten, die een heel eind van me verwijderd was. Ik ging ach ter zijn stoel Staan, en zeide over zijn schouder Van u verlang ik uitleg, Mar tini Ik ken u als een helder hoofd. Ik kom juist van uw hui». Ik wou u om hulp vragen, opdat Kahvp uit het politiebureau in het ziekenhuis gebracht wordt. Een hoonend lachje vloog Dat bracht me ge- België meldt aan dat blad Reed» drie weken geleden begon nen door Luxemburg! en over Luik, vooral bij nacht, onjtzaglijke Duit- sohe troepenbewegingen van het Oos ten naar het Westen. Nog grooter massa’s Schijnen van Metz uit in de richting Soissons te zijn gezonden en worden langs het geheele front in het Westen verdeeld. Deze troepenbewegingen, die met het vervoer van geweldige artillerie en groote voorraden ammunitie ge paard'gaan, schijnen1 in verband te staan met ernstige) gebeurtenissen welke op het Westelijk oorlogster- rein worden voorbereid. In verband hiermede wijst het blad erop, dat ook de correspondent van de „Daily Mail” een spoedigengron- ten slag aan het front in Frankrijk •en België voorziet. Deze oorlogsbe richtgever schrijft „Geen oorlog zonder beslissenden slag en nog sleed» is in dezen oor log van een beeliseénden ttlag geen sprake geweest. Welnu, al degenen die letten op de teekenen in hét Westen, verwachten daar een spoe- cligen grooten slag, i Zelfs Hollanders en Duitschers te Rotterdam zeggen ronduit, dat de onvermijdelijke groote slag binnenkort op het Westelijk oor logisfront zal plaats hebben en dat de Duitschers het eerst tot een offensief zullen overgaan. Duitechland kan niet langer toedaten, daj steeds meer levens worden opgeofferd in een nnt- teloo|zen loopgravenoorlog, terwijl de Engelsche troepenmachten dag in dag uit versterkt worden, zoowel wat manschappen betreft als munitie. Al les te zamen genomen is mijn opinio, dat, terwijl de geallieerden hun aan vallen eventueel zullen uilétHlem tot het voorjaar, de Duitschers onmid- dellijk hun Slag zullen trachten te slaan, zoodra door harde vorst dé grond begaanbaar is geworden voor infanterie en artillerie. Indien dit juist zou blijken, dén zou de groote slag zeer waarschijnlijk omstreeks Nieuwjaar plaat» hebben. Zonderden minsten twijfel zal de artillerie de zen geweldigen strijd beslissen. Meer kanonnen dan ooit zullen in hef vuur worden gebracht, een vuur, dat niet minuien of uren zal duren, maar da gen, ja zelfs weken, zonder een en kel oponthoud. De Duitschers zijn in den laatsten tijd bezig, het westelijk j iront te versterken. De Belgische be volking wordt weggevoerd en nieu- we Sporen worden aangelegd. Zij be- weren over nieuwe kanonnen te be- schikken, die zwaarder in kaliber zijn en minsten» even snel als de be roemde Fransche ^5-er».

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1