ruws COUUNT. lOD’s: ►D De Oorlog. 13961. Woensdag 15 December 1915. 54e Jaargang, o. Feestdagen. en I tWlLLUTU^. De Gunsteling. 9, GOUDA BERICHT. Millrt U5l-, otorrjjwiel. WnlRiipis XT3L®“iX“Ws- ean. .^.d.'sreartean.'tïe'blsLcL voor O-o-lxqLs. ezx Oxxxstxelcexi Verschijnt -dagelijks Telefoon Interc. 82. renhai: Bab|jde Schit- erdam. behalve Zon- Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON Telefoon lnterc, 82. mo- bloe- 1, iiHiur uu«wmen nau xk hij een goed bed krijgt. HOOFDSTUK XX. LAG ik, I (Wordt vervolgd.) mm« HMm tot «m datum re. ■chiimnda Mummers arstis. van Gouda* i vooruitbetaling. RECHT. JN VAN Keukengerei onderdeelen. ■eedschappe» duigen. ‘/.blik f 0.60 0,66 0,45 0.46 0,56 door oogenblik beschoot IEBOL Amsterdam lij, «ie zich Met ingang van 1 Jan. IMS op dit blad voor Misstaan Ma blik 0,90 1,- 0,75 0,80 1- it. - «t> gaarne geregeli wij geregeld tijdig en ontvangen van ar ten, vermakelijkhe- dan ia onze agenda Aan het Italiaansche Front Het Oostenr.- Hong. commu niqué van 14 Dec. luidt De activiteit der Italianen in Indi- cariö duurt voort Eenige kleine vijan delijke aanvallen werden afgeslagen. Het aan den straatweg naar St. Peter gelegen stadsgedeelte van Görz stond wederom onder artillerievuur. Aan het Oostelijk Front.. Het Oostenr.- Hong. commu- niuué van 14 Dec. meldt: Van het Russische front valt geen nieuws te melden. In Duitschland. Uit Berlijn wordt d.d. 14 Dec. ge meld Door dén afgevaardigde Liebknecht (soc.-dem.) is in den Ryksdag tot de Regeeiing de vraag gericht, of zij geneigd is, by bereidverklaring der overige oorlogvoerende Staten, op den grondslag van het afzien van an- •van den vyand. Bij Ari-Boernoe poozen een akbord, 7 uur. Lt- j. v. Landbouw, chouwburg, 8 uur. Walzertraum. Schouwburg, 1% u- >aar Examen Stads- Réunie”. 8 uUr- J. v. d. Brugh van Vrijz.-Herv. GOUDSCHE COURANT. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per poet. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden Markt 31, bij onze Agenten. oliede meubelen toelen, Kasten, derflen, Theeta- tyiameublemen- peluch, Boeken- irsoons onbesla- stellen, Kapok- apkamermeube- es spotgoedkoop, eerstoelen vanaf t f20.-, gels f5.50, f 7J5O 20 zijn gek, stapelgekSommigen brullen als beesten, anderen vloeken aanhou dend, ’t ratelt van hun lippen als ’t geknetter der mitrailleuzen. Hooren en zien vergaat je. Neen, nu ik hier in kalmte zit te pennen, kan ik je geen idéé geven van die slachtery, ’tschynt me een droom een akelige bange dioom... Na zoo’n stryd, zyt ge zoo lam, zoo neerslachtig, zoo uit geput dat je moeite hebt om je ge dachten samen te houden. Slapen kun je in ’teerste niet, je zyt er te moe voor, te afgemat van ziel en lijf. On afgebroken stormen gedachten door je hoofd, zonder zich vast te zetten, ge denkt aan alles en nog en als je je zei ven af vraagt: Waaraan dacht ik nu weer dan vind je geen ant woord, want in wezenlijkheid denk je aan niets! Die toestand duurt een paar dagen, ea of het nu een openlucht leven is of wat, stilaan wordt je weer normaal, hard en stug bijna harteloos. De vrien den die vielen schyn je vergeten te hebben of ze nooit bestaan hadden. Je zingt en speelt, als kinderen op plaats waar ze vielen. ’tZyn droeve tyden als d’oorlog woedt I In de Hongaarsche Kamer. Het Vredesverlangen. In het verslag over de debatten in de Hongaarsche Kamer, dat door de „Neueste Wiener Nachriohten” is ge publiceerd, treft men de volgende pas sage aan. De afgevaardigde Giesswein verklaart: nWy smeeken niet om den vrede, doch meenen, dat het onnoodig is meer bloed te laten vloeien. Wy bieden onzen vijanden eenvoudig de gelegenheid den oorlog te doen ein digen. De Polen moeten hun volkomen vrijheid terugvinden”. De afgevaar digde Jurisa vraagt of er geen man is, die den moed zou hebben den vyand vredesvoorwaarden voor te stellen. nWij zouden ons veel opofferingen getroosten, zeide hij, opdat de vrede onmiddellyk zou kunnen worden ge sloten”. f 1.25 1.50 1.50 i.oo dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. handdruk waarmede hij afscheid van nam, lag iets, of ik schuldig was, op dat smaad nooit zou kunnen \e dragen. En zelfe al was- ik dan in Amerika, steeds zou het woord eerloozeme in de ooren klinken. Daarboven was de dood verre te verkiezen. En is er geen redding In naam van Helene’s geluk en jouw eer moet er iets op gevonden worden. Weer kwam de Idéé op, den gou verneur op zijn wogen te volgen. Maar zouden dan mijn vrienden, niet volkomen in hun recht zijn, in inij een spion te zien Zonder er verder aan le ienken, ging ik door het noodweer naar het huis van den gouverneur om daar post te vatten. Ik verborg me in het donkere deel van een portiek er te genover en keek aaar de venster». Twee der vertrekken waren ver licht, de gordijnen neergelaten. Er scheen bezoek te zijn. Die arme, ar me vrouw, die zelf» dit glimlachend HKiest verdragen Door mijn eigen leed was ze me even uit de gedach ten, doch 'nu stond haar roerend, liefelijk beeld me des te duidelijker Voor oogen. Een kwartier verliep, eer ik eenige beweging waarnam. Toen zag ik twee schaduwen heen en weerloopen, als of twee menachen fn heftige opwin ding door de kamer liepen. Wie het wa«, kon ik niet zien rida en Struga naar Albanië de wijk nemen, trokken zich na de nederlaag bij Ochrida naar den linkeroever van de Zwarte Dria terug. Daarbij ver nielden ze alle bruggen over dezen stroom. Hedenochtend vroeg atakesi onze troepen bij S-truga de Drin ten Z. van deze stad over. Ze grepen de Servische troepen met kracht aan, waarbij 400 vijanden krijgsgevangen, kanonnen buit werden gemaakt. Wij blijven de tegenstanders in de rich ting van El Baasan nazetten. Den 23ea September weid de bilisatie van het Bulgaaiwehe leger afgekondigd. Zes dagen later begon de samentrekking dier troepen. Den 14n October had de eerste botsing met <ie Serviërs plaat». Veertig da gen later, dus 23 November, was het Servische lever bij Pristina en Veri- sowitech beslissend! geslagen en op AlbaanSchen bodem teruggeworpen. Den 29n dier maand namen wij bij Prizrend en Kula Luma de l&ateto overblijfselen van het Servische le ger gevangen. Op 23 December be gonnen de gevechten aan dë Wandal en de Karaam tegen de Engelschen en Franschen. In den loop van 10 dagen werd het landingsleger van ge neraal Sarrail verslagen en op neu traal gebied teruggedreven. Voor het oogenblik is dë vervol ging van den vijand gestaakt. De Duitsche pers over dë Balkan- De geheele pers berpreekt de ver- drijvuig van de Fr&nsch-Engelöche^ troepen uit Macedonië als een hoqÉat-,' belangrijke gebeurtenis. De Fran Zt-g. schrijft Terwijl dë oppeu| krijgsraad der Entente nog berai slaagt of de met rumoer en sno< rechtachennis begonnen onderneming van Saioniki zal worden voortgezei, hebben dë militaire gebeurtenissen.\in snelle vaart tegen de Entente en te gen hel hulpcorps van Saloniki bë- öüst. De onderwerping van Servfy was een groot strategisch succes. Dit zal echter na de vlucht der FranSch- jlriteclie troepen voor het leger van generaal Todorow in de geschiedenis van den Balkan en het naburige Oos ten van ongeëvenaarde beteekeniS zijn. De Genmanda meent, dat de actie nog slechte afhangt van de genade van Griekenland. De Lokal Anz. zegt, dat Engeland’s prestige In het Oosten reeds diep getroffen werd door de nederlaag in Irak en dat het zich van de Bulgnarsche slagen in Mace donië nog slechte moeilijk zal her stellen. ondersteund een stellingen. Onze artillerie be en I v 1 me - - - of niet: hij meende dat ik iets m’n geweten had. En vond ik zelf misschien niet nog meer hei ge val i 14 meer verdenkingen op u rusten. Die zullen gauw genoeg weer verdwijnen, antwoordde ik, want ik ben evenzeer geconpromiteerd' als de anderen en zal dezelfde, zoo niet een hardere straf ondergaan dan u allen. Gij vergist u, antwbordde hij, men zal u tót dank vrij wü laten gaan. Op dit oogenblik leek de gevange nis me een heerlijk doel. Men zal het doen, ik heb er de bewijzen voor. Terwijl een onzer vrienden in de kamer van den hoofd commissaris verhoord werd, hoorde hij, hoe twee rechercheurs met elkaar fluisterden. Ze haddten het over u en ©en hun ner zeide „Die laat u maar gaan, die is zoo, zoo er in geweest. Ep op het geklets van tweepo- litie-agenten wilt ge uw voordeel...? Het eene komt bij het andere, mijn vriend. Ook het feit dat je kort voor Kamp’S arrestatie een lang en vertrouweiijk gesprek met den gou verneur had, zooals ons toevallig ter oore kwam. Kwam alles tegen mem opstand - Ja, mijn vriend-, het is hiet allee, gunsteling van dp ecbtgenoote van den gouverneur te zijn, ging hij verder, terwijl hij mij op den schou der klopte, bij zoo’n gelegenheid blijft steeds op iemand iets rusten, dat niet te verwijderen is. Ik voor mij, ik hen menflchenkenner genoeg, om van 43) U vergist u, antwoordde ik. Het betreft een particuliere aangelegen heid met Kamp. Al het andere ie *en ongelukkig toeval. Bij het lantaarnschijnsel zag ik hoe Martini ironisch glimlachte. En van wien heeft de gouver neur gehoord, dat Kamp secretaris onzer vereeniging is - Weet ik het? Maar ik weet het wel, ant woordde hij, terwijl hij me Scherp aankeek. De politie verzekert datu de verrader is. Het was of ik een klap in het gelaat kreeg. Ik dacht aan mijn onderhoud met den **gou- iverneur. De vraag, waarop ik arge- hoot geantwoord had, was een val strik geweest. U hebt gelijk, antwoordde ik ben de verradër. Martini keek me aan met een men geling van wantrouwen «en medelij den. Hij wachtte op een opheldering, wat ik hem vertelde, geloofde hij. Arme kerel, zeide hij, het zal zwaar vallen dat den anderen dui- f Wijk te maken, te meer, daar nog PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer,0.10 Hij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f6.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. uw onschuld overtuigd te zijn en toch, diat ge uw verdenking qp één punt, al is het buiten uw wil moet toegeven, zal uw rehabilitatie zeer bemoeilijken. Nu, ik wenech u veel geluk en zal u zooveel mogelijk be hulpzaam zijn. Vooreerst wil ik uw raad op volgen, om te trachten Kamp in het ziekenhuis te krijgen, ik zal terstond naar het politiebureau gaan. Veel zal mijn tumchenkomst niet uit werken, want ik behoor ook tot u republikeinen, maar miSBchien kan ik maken, dat hij een goed bed krijgt. Adieu Ik wilde met hem méégaan, hem toeroepen: Blijf bij me Maar de toon zijner woorden, en de vluchtige koele De klok op den kerktoren sloeg ne gen uur. Ik stond alleen in dëleege straat en keek Martini na, die reeds lang in de duisternis was verdwenen. Wat nu te beginnen Had ik op dit oogenblik den gou verneur ontmoet, ik gploof, dat ik hem dan met zijn vuisten bewerkt zou hebben. En dan zonder schade, Op den Balkan. Het Oostenr.-Hong. commu niqué van 14 Dec. luidt Ten Zuiden van Plevlje veroverden onze troepen stormenderhand de Mon- tenegrijnsche stellingen op de Vrana Gora. In de streek ten Noorden van Berane werden opnieuw 2300 man gevangen genomen. In België. De ontploffing in de Belgische munitiefabriek. Naar aanleiding van de ontploffing in de Belgische munitiefabriek naby Havre, wordt nader uit Genève aan de Berliner Lokal Anz. gemeld: Het Fransche ministerie van munitie werd den laatsten tyd aanhoudend opmerk zaam gemaakt op het feit dat de wijze van benoeming van controleur in buskruitmagazijnen en werkplaatsen voor vulling van projectielen veel te wenschen overliet. Intuaschen kon Minister Thomas hierin geen verbete ring aanbrengen, aangezien deze werk plaatsen door organen van Koniug Albert geleid werden, die Belgen zonder betrekking aanstelden zonder er op te letten of zij wel dan niet geschikt waren. De ontploffing van eergisteren vond plaats des morgens om tien uur in de hoofdzaal voor de vulling van projectielen. ‘De knal werd gehoord tot op een afstand van 10 K.M. en gaf aanleiding tot het gerucht dat de machine van een groot oorlogschip in de lucht was gevlogen. Het aantal dooden die men tot heden opgenomen heeft, bedraagt 110, waar onder 107 Belgen. Duizend werklieden zijn gewond van welke de helft er naar de meening der artsen het leven zal afbrengen. Een groot aantal heeft het gezichts vermogen verloren. Soldaten-psychose. Uit den brief van een Belgischen soldaat Geloof me er zijn soms oogenblik- ken dat ik mezelven betast, twijfelend of ik nog besta of niet; is hetgeest- verbystering of wat Ohet is mij soms zoo naar, zoo vreeselijk kouj om het harte, als a] om domme de granaten losbarsten, als vrienden stuk geslagen neervallen, afgryselyk ver minkt, en als je dan die Weeklachten en het geroep om moeder, van de minder gekwetsten hoort, die hier en daar bang in de loopgracht liggen, dan moet je een wezenlyk sterke kerel zijn om je zenuwen in toom te hou- 3en. De weerbaren trappelen op hun plaats, al hun leden beven en als dan net commando klinkt van met ge velde bajonet op den vijand los te stormen, worden we al van den duivel bezeten om uit de nauwe loopgrachten te springen in het opene veld, waar donderend lawaai de kreten der ziel- togenden en verminkten smoort, we zonder redding aan dc schurkenstre ken van dezen ellendeling overgele verd1 te Zijn. Waarlijk, dat was een kwelling Toen keerde mijn woede zich tegen Kamp, wiens waanwijs heid van alles de schuld was. Ze ker zou hij er ook aan moeten ge- looven, want het wan nauwelijks denkbaar, dat hij, die nog ziekelijk wa», de celstraf doorstaan kon, die zelf» gezonden ten gronde richt. Wat mij voor anderhalf uur nog het toppunt van ongelijkheid hedi toe geschenen lag nu als een kleinigheid achter me. Ook buiten het' stoffige kantoor had ik nog wd gelukkig kunnen zijn, al klemde mijn vader zich angstvallig aan die carrière vast. Maar voor hem was er irrisechien nog wel troostte vinden geweest He lene Ik zou met haar naar Amerika zijn gegaan. O, we zouden altijd1 ons fortuin wel vinden. Nu was nok dat voorbij Helene zou het nooit kun nen verdragen, te weten, dat ik in de gevangenis zat. Zij, wier hoop tot het uiterste gespannen was, moeM nu in de kracht van haar leven, door dezeh slag getroffen worden. Als de deur van de gevangenis zich achter mij zou sluiten., zou ik haar later op het kerkhof moeten zoe ken. In het geval dht ik vrijuit zou gaan, was het nog erger want hoe zou ik dan de afsehuwelijke verden kingen afwenden. Ik kende me zelf wel zoo goed, dat ik wist, dat ik dien Aan het Zuidelijk Front. Het Turksche communiqué van van 14 Dec. luidt: Bij Anaforta beschoten vyandelyke pantserschepen, waarnemingsballons, onze f4-*"-'--r'- Jmtwoordde het vuur krachtig de loopgraven en batteryen had bij tusschen- bommen- en artillerie- gevecht plaats. Bij Seddul-Bahr slin gerde de vijand in den nacht van den Hen op den 12en een tamelyk groot aantal bommen naar onzen linkervleugel. Den 12en trachtte de vijand, nadat hij gedurende een uur allerhande bommen en luohttorpedo’s op c&zen vleugel had geworpen, een aanval te doen; door het krachtige antwoord van onze artillerie werd hij echter gedwongen met zware ver liezen naar de loopgraven terug te keeren. ntx Duigaarscbe communi que van 12 Lee. luidt Het jaar a»ao zal voor het Bulgaarsche leger en' net Bulgaaische volk van groote indiorisehe beteekenis blijven, lieden bezette hel leger de drie laatste Ma cedonische steden, die zich nog in handen der vyanden bevonden, n.l. juoiraii, Gevgheii en Stuga. De laatste gevechten met de Engeischen, Fran- Hohen en iServiëns speelden zich aan de oevers der meren van Doiran en Uchrida af. De vijand werd overal teruggesiagen. Macedonië is bevrijd. Up Macedionischen bodem bevindt zich geen enkelen soldaat der tegenstan ders meer. Oyer de krijgsverrichtin gen van dezen dag wordt gemeld Nadat de Engelschen en l’ranschen op den rechteroever yAn de Wardar een nederlaag hadden gekregen en het centrum bij het dorp Furka door broken was, trok de vijand terug naar neutraal Grieksch gebied, door onze troepen tot aan de grens van Grie kenland achtervolgd!. De stad Doiran werd des middags om 12 uur geno men. De bevolking haalde onze troe pen met onbeschrijfelijk gejubel ia. Onophoudelijk bruischte hoerageroep op l’saar Ferdinand in dë lucht. Onze soldaten weiden met men overötrooid. Op d’én terugtocht hebben de vij anden kanonnen, geweren enz. ach tergelaten. Het gaheele slagveld is met uitrustingsstukken bezaaid. Tot ifti toe zijn 200 gevangen genomen Engelsche soldaten geteld. De colonne olie de Franschen op den rechter oever van de Wardar vervolgde, wierp de FranSche troepen na een stout moediger! en vermetelen aanval uit hun stellingen en drong ze naar de Grieksche grens. 's Middags bezetten onze troepen Gevghelj. De Franschen staken vóór hun terugtocht de kazernes en de stad met ziekenhuizen in brand en bliezen de spoorbrug over de War- dar bezuiden Gevgheli op. Het aan tal gevangenen is zoq min dte dat der zegeteekenen al geteld. Het leger van generaal Sarrail is van dë Doi- raro-Gevgheii-linie naar de Grieksche grens teruggeworpen. Erkend dient te worden, dat de Fransche troepen veel dapperder dan de Britsche streden in de operaties, welke tien dagen duurden en. in de geschiedenis als de gevechten aan de Ward'ar en de Karassu te boek zul len staan. Wij hadden tegenover ons 97.000 Franschen en 73.000 Engel- schen, in het geheel meer dan 170.000 man met 600 stukken veldgeschut, 130 beigkanonnen en 80 zware houwitsers. De laatste overblijfselen van de Ser vische krijgsmacht, welke over Och- hnsltin

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1