Birxxxenia.rLca- Gemengde Berichten t» IvWIStiKViXti Laatste {berichten Stadsnieuws. Telegrafisch Weerbericht. bukgeklijke stand „Spoedig had ik hen zoo voor mij weten te winnen, dat een poging om te ontvluchten moeet slagen. Maar ik wilde mijn mannen in de gelegen heid stellen, om met mij te vluchten. Wij begonnen nu een onderaardechen gang onder de prikkeldraadversper ring van het kamp door te graven. Toen ons werk bijna klaar was, brak de bekende opstand onder de inlam flers van Singapore uit. De Engel when beschuldigde mij, dat ik de kleurlingen tegen hun opgezet had, Ik verklaar hlerbii dat die beschul diging onwaar u»TT<>et\ de opgewon denheid weer bedaard was, voltooi den wij onfce tunnel, en den vol genden nacht door marcheerden wij in de richting van de Noordwestkust Daar wij 2000 dollars bij ons hadden, lukte het ons spoedig, twe„e Malei- sche roei booten te krijgen, 'die ons over de Straits naar een HoUandsch eiland brachten. Hier vonden wij an dere» Maleisc.he zeelui, die ons gaarne naar de verscheidene dagreizen ver wijderde Oostkust van Sumatra brach ten. Maar ook daar konden wij on danks de gastvrijheid van de bewo new niet blijven, daar wij de Nedsr JandPcbe regeering geen ongelegen heid mochten berokkenen. Na een lange reis over bloeiende tabaksvel den en stille koffi<ipJan|tage«, door de schaduwrijke bosschen van de gummi boomen en de eimieiooze met alang-alang bedekte vlakken kwamen wij in het bijna ondoordringbare woud van het moerassige kustland, aan de groene zee van Sumatra, waar weer Maleische zeelieden op ons wachten om ons naar Java on Celebes te brengen. Aan de kust van Celebes begaven de vluchtelingen zich in een wrak ke boot. Een zakkompas was de eeuige gids. 's Nachts moesten tal looze lueifers afgestreken worden, om den koers naar de naald te richten Zo stevenden naar de PhilippIJnen. ,,Hoe wij veilig en wei do0r de Soe- loe-zee zijn gekomen, mag de hemel weten. De boot danste als een note dop op de woeljge zee." Zeven dagen na het vertrek van Celebes kreeg men land in het ge zicht Het was Mindinaro, dat hen gastvrij opnam. Do Duitschers wa ren zoo verbrand, dat men daar eerst niet kon gelooven, dat zij Europe anen waren, in een kleine zeilboot staken de vluchtelingen later naar het eiland Cobu over ea kwamen van daar eindelijk toManPla. Hier scheepte Uuterbaeh zieh op l.de Japansehe stoomboot Takasji M*roe naar Chi na in. Hij zeide tegen den kapitein, dat hij oeu Hollander was. Maar die scheen zijn nationaliteit niet te ver trouwen en sprak ipaar aldoor En gelsoh tegen hem. ,,Kan niet ver slaan," antwoordde de Duitscher. Laiiterbach meende, dat men hom te Sjanghai, dat hij dikwijls al»kapitein van een Bnmburgscho boot had bfr zocht, zou herkennen. Hij schoor liakkebanrd af, draaide Sjanghai zoo spoedig mogelijk den rug toe en mot twee «zeis voor oen oudmodisch Chlneesch wagentje trok hij venier het land in, waar een vriend hem verborg. Eindelijk hoorde hij, dat een Ame rikaansehe boot, de Mongolia, eer lang van Sjanghai naar Japan zou vertrekken. Hij keerde daarom naar de haven terug, om zekere toebereid selen te treffen. In den iafht waar in do Mongolia zou vertrekken, be gaf hij zich aan boord van de atoom boot en huurde een hut. Drie dagen later stapte Lauterhaoh in Japan aan land. Hij bleef daar acht dagen on der zijn ,,gole vijanden", en nam toen passage op een boot naar lïonoloe- loe en AifJerika. Een hoer, die vroe ger passagier op Lauterbaoh's Ham burgsohe boot was geweest, herken de hem. Over het laatste gedeelte \an zijn rois Het Lauterbach weinig lis ,,Ecn vluchteling moet tegenwoordig vroom de wegen bewandelen, als hij veilig en niet herkend zijn vaderland wi' bereiken De graan voorziening. Het Tweede Kamerlid de heer W J. E. H. M. de Jong begint In hol Handelsblad een reeks artikelen over de graanpolitiek fier regeoring. Na de verklaring dat hij het gewroscht acht, dat de regeering uitvoerige ine detleelingen hierover zal verstrekken maar te zijner tijd laat schrij ver een overzicht over de regeerings maatregelen, getroffen voor de graan voorziening, volgen. Van Augustus 1914 af is de aan voer van tarwe en tarwemeel in hnn- den dor regeering gebleven. Con senten voor invoer door particuliere importeurs werden niet verleend. De Regeering bleef van oordeel, dat dit de broodvoorziening in gevaar zou kunnen brengen. Voor de veevoe- derarUkoien gaf de regeering gele genheid aan particuliere importeurs om consent te bekomen de ladingen aan de regeering te adresseeren. Sinds de oprichting van de N. 0. T. werd de consignatie aan de regee ring vervangen door adresseer! ng on line wordt 'nu de zaak gefiuaj eieerd Aan het antwoord dat de heer De Jong op deze vraag geeft m het volgende ontleend De betalingen en ontvangsten van het Rijksbureau voor de distributie vau graan en meel loopen over d Generale Thesaurie. De bedoeling u. alleen een eventueel nadeetig saldo vau de graaurekening ten laste van de begrooting te brengen, waarvoor een post van f 2.5Ü0.00U voor 1914 werd aangevraagd eu toegestaan. Daar de graanhandel van de Itegee ring over 1914 geen verlies heeft op geleverd, is van het toegestane be drag geen gebruik gemaakt. Voor het dienstjaar 1915 is opnieuw een bedrag van f 2.500.000 aangevraagd. De commercieele actie van den Rijks- graan- en meelhatulel is in handen van het Rijksbureau. Waar alle be ulingen en ontvangsten over de Ge nerale Thesaurie loopen, is er dus een eontróle; dat is de dubbele boek houding bij het Distrihutiebureau en bjj de Generale Thesaurie. Daar die betalingen in den regel geschieden in New-York door middel van de Ne- derlaiMlsche Bank, Is er verder de contröle in de boekhouding, die ge schied over deze speciale uitgaven der regeering door de Bank. Voorts werden de financieele en materieele rekeningen gecontroleerd door de Al tfmneeiie Kekenkamer. Voor het geheel-in-eigenrh(ind-ne men van den import hebben, naai »chr. mededeelt, voor de regeering de volgende argumenten gegolden lo. fiat de prijzen bij geheelen of gedeeltelijken import door particulie ren allicht hooger zouden stijgen dan wanneer de rogeering ais importeur en bevrachter in het groot lager vrachten zou kunnen bedingen dan particulieren. 2o. Dat bij vrijen import van maximum b nor xfip rijzen wel geen n|frake zou kunnen zijn, daar er wel geen kooplieden te vinden zouden zijn, om in Amerika tarwe aan I koopen en nanr hier te vervoeren niet het risico, dat in den tussehen lijd wellicht de regeering de brood prijzen zoo laag zou hebben gezet dht de verkoop der tarwe alleen met verlies zou kunnen plaats hebben. Wat betreft de hoeveelheid tarwe welke moest worden ingevoerd, de regeering ging hiervoor te rade met de staliHtièke cijfers over 1913, in welk ja&r onze bevolking ongeveer HOO.OQj) ton tarwe noodig had, d. i 7d.(KK) per maand. Voor import kwam uit den aard der zaak alleen Amerika in aanmer king. Nie* voor 23 September 1914 kón het eerste schip tarwe in ons land binnenvallen. Het tweede kwam eerst 13 dagen, later. Al» gevolg van vartraging in don aanvoer moest in October worden voorgeschreven, dat van de regeeringstarwe niet anders dan ongohuild meel mocht worden ge malen. Deze maatregel kon op 1 De cember worden Ingetrokken, toen de aanvoer meer geregeld plaats vond In de maand Januari 1915 ont stond wederom vertraging bij len in voer, hoofdzakelijk ten gevolge van slecht weer, doch tot een verb<»d van het malen van bloem, zooals in Oc tober, behoefde men toen niet te ko inen. Sindsdien had de aanvoer meer geregeld plaats, zoodat de regeering over voldoenden aanvoer kon beschik ken. De eerste zeven ladingen -tar we, groot te tarnen ongeveer 36.000 ton. werden in Nederland aange bracht tegen f 317.50 per last van 2400 K.G. Een ontspanning rp de Amerikaansohe markt was oorzaak dat die prijs voor vele volgende la dingen werd teruggebracht tot onge veer f 280 per last. Sedert werd de tarwemarkt weer vaster, hetgeen, ge voegd bij de groote stijging der vracht prijzen, de reden is geworden, dat in de laatste helft van November de tarweprijs c. i. f Nederland weder ongeveer f 315.66 per last bedroeg De prijsstijging hield aan tot onge veer half Februari, toen f 433 werd brtaald. Sinds is een daling inge treden In Juli 1915 bedroeg de prijs van tarwe op Augustus/September af lading ongeveer f 300. In een volgend artikel zal de heer De Jong «Ie grieven, tegen de graan voorziening ingebracht, bespreken. Inlijving lichting 1916 en uitstel van eerste-oefening. In hel tijdvak van 16—20 Decem ber a s. zullen van de lichting 1916 worden ingelijfd lo. de dienstplichtigen toegewezen aan het eerste bataljon van de regi menten grenadiers, jagers en infan terie 2o. een gedeelte der dienstplichti gen toegewezen aan de compagnieën wielrijders 3o. de dienstplichtigen toegewezen aan de genie, eerste gedeelte, en be stemd om na inlijving over te gaan bij den autodiënst. In deee inlijving zullen echter niet worden begrepen zij die het in art. 70 der Militiewet bedoelde bewijs van voorgeoefendheèd hebben verworven; dezen zullen twee maanden later worden ingelijfd. Alleen om zeer gewichtige redenen waaronder in dit geval ook stu- diebeiangen kunnen worden gerekend kan aan deze in te lijven dienst plichtigen uitstel van eerste-oefeiiing worden verleend, indien zij daartoe alsnog ten spoedigste zelf hun ver langen bij (ongeeegeld) verzoek schrift aan den Minister van Oorlog te kennen geven, met overlegging van een deugdelijk bewijsstuk omtrent het werkelijk bestaan van de reden der aanYrage. De dienstplichtigen zullen echter rekening moeten houden niet de mogelijkheid, dat het uitstel wordt ingetrokken, zoodra de omstandighe den daartoe aanleiding mochten geven, Ten opzichte van reeds ingelijfden bij de militie behoorende tot de regi menten grenadiers, jagers en infante rie, alsmede tot de, compagnieën wiel rijders, die in het 'genot zijn gesteld van uitstel van eerste-oefening, wordt bepaald, dat bedoeld uitstel geacht moet worden te zijn verleend lo. voor hen behoorende tot het eerste bataljon van een dier regi menten en tot de compagnieën wiel rijders, tot 16 December 4915, 2e. voor hen behoorende tot het tweede of tot het derde bataljon van een dier regimenten, tot het tijdvak waarin de dienstplichtigen der lich ting 1916, toegewezen aan hetzelfde korpsonderdeel, zullen worden inge lijfd, welk tijdvak nader zal worden bekend gemaakt. St.ct. De kolenkwestie. Naar liet Hbl. meldt, is hier te lande van de Kohlen-Ausfuhrstelle- West te Essen bericht ontvangen, dat bij ministerieeie beschikking geen Duit sche kolen meer geleverd mogen wor den aan industrieën in Nederland, die voor de vijanden der centrale mogend heden werken. Aan dergelijke indus trieën mogen voortaan rechtstreeks noch middellijk leveranties gedaan worden en de kolenkoop|ieden, die te gen dit gebod handelen, zuilen voor geen enkei doel meer van Duitsche kolen worden voorzien. - De Tijd meldt, dat enkele dagen ge leden verschillende handelaars door ertegen woordigers eener Europeesche neutrale mogendheid werden gepolst, if zij bereid waren, den geheelen Ne- lerlandachen stapel van zeker voor naam levensmiddel te \ersehaffen te gen een zeer verlokkenden prijs. De vraag werd ontkennend beant woord, omdat niet kon worden vol daan aan den eisch: betaling of de posito voor de te leveren partijen vooraf en in goud. Staatsleening 1914. De Minister van Financiën maakt bekend, dat tot ,16 dezer uit de op ren^gt.fder .Staatsleening 1914 aan ijivinciën en gemeenten uit 's rijks chatkist rentedragende voorschotten zijn toegezegd tot een gezamenlijk be drag van f 6,021.825 waarvan saldo was uitbetaald of betaal baar gesteld een totaal bedrag van f 3 860.325. S, (>t Bedelende Bloembollenhandelaren. Men schrijft uit Haarlem Het bestuur van den Bond van Bloembollenhandelaren dient in het „Weekblad voor Bloembollencultuur" een zeer verdiende afstraffing toe aan een aantal bloemhandeiaren die zi h zoo vernederen dat zij in circulaires aan buitenlandsche afnemers en in ad vertenties o.a. in Engelsche couranten bedelen om een ordertje „Helpt ons toch om door den winter te komen, zonder in armoede te vervallen. Wij rekenen op onze geachte klanten dat Engeland zgn harten en beurzen zal openen, zooals Holland gedaan heeft en nog doet voor de Belgische vluch telingen", leest men in een Engelsche oirculaire van een Nederlandsche firma, die de eer van haar vak te grabbelen gooit door een walgelijke exploitatie van den steun aan de Belgen ver leend. „Zendt mij toch een order, al ia deze nog zoo klein. Laat ik toch niet tevergeefs wachten en laten allen medehelpen, dat elke post mij iets brengt", jammert een ander in een advertentie in de Times. Een Engel- sche prijscourant tan een Hollandschen handelaar vertoont de teekening voor stellende een dochtertje van den han delaar, met het opschrift„Geef s. v. een ordertje, dan kan Pa eten koopen eer een ander beeldt zich in een advertentie af, als bijna in het water verdronken, het hoofd en de handen nog boven water houdend, in de eene hand een tulp en de andere een hya cinth klemmend en roepende om hulp! Wat een tegestelling, schrijft het beatuur, deze „whining appeals", met oproep van de Koningin in de Troon rede om de zware lasten, die de toe stand oplegt maar moedig te dragen. Koper, vet en nog wat bij onze naburen. Hier in Nederland worden eikels en beukenoten gezocht en met hooge prijzen betaaldin Friesland 5 per mad, in 'tGooi f 2. Het is niet onmogelijk, dat veel daarvan naar Doitschland gaat, waar nood in voer eikels zijn kostelgk varkensvoer en olie bestaat. Daarop wijst de „oorlogsreg in Doitschland van de olieberi uit beukenoten. De Bondsraad heeft de oliebétaiding uit beukenoten uit sluitend opgedragen aan de „F ausschuss fur pfianzlische and thii Oele, Gesellsch&ft mit beschrankter Haft". Wie zonder toestemming van dezen Kriesausschuss beukenootjes ver werkt of laat verwerken, of de aldus gewonnen olie verhandelt, is strafbaar! Strafbaar is thans veel in Dnitsch- land. Een dienstbare mag in Beieren vóór het beëindigen der oogst thans zijn dienst niet zonder toestemmin van zijn heer verlaten! Een dienstmeic die door haar werkgever was uitge scholden, was daarom weggeloopen. Zij beweerde zwaar beleedigd te zijn. De rechter veroordeelde haar tot drie weken gevangenisstraf, daar de door den werkgever gebruikte scheld woor den wel „in Schriftdeutsch nicht üblich sind" in beschaafd Duitsch niet gebruikelijk, maar bij de boeren bevolking toeh niet als beleediging werden opgevat. Zg werd tot drie weken gevangenisstraf veroordeeld. Een prettige „rechtspositie" kan dat toch in Beieren niet zgn voor die dienstmeiden! (Hbld.) Regeeringsuien Broek op Langendijk is aangewezen tot stapelplaats voor Regeeringsuien uit Noord-Holland. Tot controleur en bewaarder is benoemd de heer Jb. Kostelijk, keurmeester aan de groen ten veiling aldaar. (N. w.«.) De kolenquaestie. Naar het „Hbl." verneemt, is hier te lande van de Kohlen-Ausfuhrstelle- West te Essen bericht ontvangen, dat bij ministerieele beschikking geen Duitsche kolen meer geleverd mogen worden aan industrieën in Nederland die voor de vijanden der Midden Europeesche mogendheden werken, Aan dergelijke industrieën mogen voor taan rechtstreèks noch middellgk leve ranties gedaan worden en de kolen- kooplieden die tegen dit gebod han delen, zullen voor geen enkel doel meer van Duitsche kolen worden voorzien. Het blad heeft getracht hieromtrent nadere inlichtingen te verkrijgen. Te bevoegder plaatse kon men echter nog geen nadere mededeelingen doen. Door dieven gedood. Vrijdag in den laten avond is een zekere Th. Schenkels uit Zes Gehuch- ten (N.-B.) in het gasthuis te Eind hoven overleden ten gevolge van een mishandeling, hem toegebracht door fruitdieven in zijn boomgaard. Veer tien dagen geleden, des avonds om streeks halfnegen, bemerkte Schenkels dat er vreemdelingen in zyn boom gaard waren, die zich onledig hielden met stelen van appels van de boomen. Schenkels, een sterke jonge man, ging er op af en gelastte hun, zich te ver wijderen. De kerels zetten het op een loopen, doch sloegep S. mqt een stuk hout met zulk eep kracht op het hoofd, dat hg bewusteloos op den grond bleef liggen, waar hg door zgn huisgenooten en militairen, die er ingekwartierd waren, werd gevonden. Hg had veel bloedverlies. Toen hg tot bewustzijn kwam, noemde hg de na men der dieven niet. Zgn toestand werd na eenigen tgd weer ernstiger, zoodat hij naar het gasthuis te Eind hoven moest overgebracht worden, waar hg thans is gestorven. De justitie heeft de zaak in onderzoek. (N. Ct.) Druiven in overvloed! Op de veiling te Poeldijk werden Vrijdag 23.200 pond druiven aange voerd, waar mee de aanvoer in de afgeloopen week klom tot 74.370 pond in drie veilingen. De markt hield zich goed, ofschoon de prijzen lager zijn dan in het vorige jaar. Moord en zelfmoord. In de Van Ostadeetraat te 's Gra- venhage heeft gisterochtend een man, di§ sedert geruimen tgd gescheiden van zgn vrouw leefde en haar reeds meermalen had bedreigd, met een re volverschot in de borst geraakt, waar door de long werd getroffen. De man heeft daarna door drie schoten op zich zelf te lossen, een einde aan zgn leven gemaakt. De zwaar verwonde vrouw is naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd.. Omtrent het drama wordt nog het •lgende gemeld: 0$ ruim 60-jarige gepensionneerde Indische militair S., schoenmaker^! beroep, leefde herhaaldelijk in (J?) met zijnvrouw, die, volgen, de bZ? een slecht leven bg' hem had, voo3 al» hg zich bg tgden aan misbruik va» i sterken drank overgaf. Ruim een hak jaar geleden had de vrouw de echu. lgke woning verlaten en voorzaTTT j door uit werken en uit wasschwj t! gaan in haar onderhoud. Herhaald* lgk had de man getracht zgn vron* te bewegen, weer bg hem terug u komen, soms onder bedreiging, d2 y haar anders zou doodschieten Jw vrouw had naar aanleiding daarv» eenigen tgd geleden een klacht bij ds politie gedaan, Waarop den man qb net politiebureau een oud pistool v«j afgenomen. Gisterochtend omstreeks halfti* vervoegde de man zich aan een b* venwoning aan de Van Ostadestrut tegenover de Jan de Baenstraat, juut schuin tegenover het benedenhal? wist jaar geied* nl. dat rijs s Maandags bij de bewoonst* reede verdieping van bedoeM min tegenover het waar hg ongeveer een jaar had gewoond. Hij vrouw des Maa van de tweeder._Q bovenhuis de wasch deed eu vrtMf nu, of zgn vrouw een briefje wiS onderteekenen, dat hg bij zich had Tegelijkertijd liep hij naar de étage.' waar zijn vrouw in de keuken in het wasschen was, en drong er weer bij haar op aan, dat zg tot hem ion terugkeeren. Toen de vrouw blsef weigeren, loste hij een revolverichot op haar en doodde vervolgens zich self. Het gebeurde veroorzaakte in dene volksbuurt, waar man en vrouw gs» ruimen tgd hadden gewoond, groots verslagenheid. De mist der laatste dagen doet ook in Zeeland veel lap£ ontstaan voorde scheepvaart. De Prov. stoomboot diensten ondervinden herhaaldeigk groote vertraging of moeten meerma len een dienst laten vervallen. H«t isolement van Zeeuwsch-Vlaanderen ie hierdoor nog grooter dan in tijden van helder weder. De dienst Oosterschelde ondervindt ook last, zoo o. a. Zaterdag, toen de ochtendboot van Zierikzee niet verder kon komen dan Cortgene en in plaats van naar Middelburg door te gaan, des middags naar Zierikzee terugkeer de. Op de Westersohelde liep een hoogaarts van schipper Schroeven van Vlissingen tussehen Breskens en Hoofdplaat op een bank en moest met een roeiboot gelost worden. Ook an dere hoogaartsen die over willen ste ken raken den koers kwijt. Ernstig ongeluk. Aan het Hollandsche Spoorstation ti 's Ilage, had Zondagavond een ernstig ongeluk plaats. Een wachtmeester van de veld-artillerie, die op een reeds in gang zijnden trein wilde springen, viel tussehen den trein en het perron. Een trein-oonducteur trachtte den militair nog te grijpen, maar viel eveneens. Doordien een der reizigers aan de noodrem trok stond de trein dadelijk stil. Met groote moeite en niet dan na n stuk uit de treeplank van den trein was gezaagd, slaagde men er in den wachtmeester die tussehen den trein en het perron bekneld sat te bevrijden. Met gebroken been en ernstige verwondingen aan het hoofd werd de ongelukkige door den Ge- meentelijken Eerste-Hulpdienst naar het Militair Hospitaal gebracht, waar hij in den afgeloopen nacht is over leden. De trein-oonducteur die ook van het perron was gevallen had daarby eenige verwondingen aan het hoofd bekomen. INGEZONDEN. Buiten verantwoordelijkheid der Rtd» Extra vacantie. Gouda, 19 October 1915. Aan de Redactie der Goudacbi Courant, alhier. M. d. R., Zou ik voor het volgende beleefd een plaatsje in uw veel gelezen blad mogen verzoeken Tot mijne niet geringe verbazing lee» ik in de G. Courant van 18 dezer een bericht over een mogelijk te voeren extra vacantia voor de le Openb. Burgerscholen Muziekschool, te stellen op de le week in November e.k. Hoe nu f Wordt er nog niet genoeg vacantie gegeven Ik misgun noch den onderwijzers noch den leerlingen een behoorlijken onfe^anningwtijd, zoo noodijg voor lichaam en geest, doch meen dat hierin tegenwoordig' meer dan voldoende wordt voorzien door de P a a s c h-, Zomer- en Keretvacantie, afgezien nog van de vrije daagjes die er te pas of ten onpas nog zoo tus- schen doorloopen. de soroervacniitJe Won lang! a o o lang, er ten "lotte h zijn, door invoe- ifLCTnfe, do duur der ao- itt. lot op 2/3 ol de helft tfv daardoor een verdee- ('o roei op eens be- kon ik hiermede aceoord Ma» «preekt echter van een zijn na den voet te de leerlingen I—ft" 0[ school moet weer n week gadoten en dat met rüwacantie in hel vooruitzicht! u d. R-, dat ie toch on- Iverregaand over- Mn daarmede den onderwij- dienst bewijst, neem ik aAn, „i* den leerlingen en aller ISdT ouders, welke laatsten het DU ouders, wciho -.«ter niet allen onverdeeld zul JTiSeben hUn schoolgaand kroost if IEm Noverobermaaiid nog eens L stekje thuis te krijgen, fr tfd me niet dat deze regelen in l «ontenomen regeling wijziging alm brengen, doch kan toch een Mn protest tegen deze o nnoo- Ici stuiting der school niet in de bonden, overtuigd als ik ben Imr de tolk van vele ouders te beleef de n dank voor uwe be- gttvffijgheid, verblijf ik Hoogachtend, VEEN ODDER. goederentrein remde, is de trein voort gegleden door het onveilig signaal heen en ia deze met geringe snelheid tegen het laatste rijtuig van den bin nengekomen personentrein terecht ge komen. tengevolge waarvan eeu deur van dit rijtuig werd verbrijzeld, de wagen in schuinen stand werd ge drukt, waardoor een daar ter plaatse staand hek, alsook hei bord van den spoorweg GoudaSchoonhoven het ontgelden moesten en gedeeltelijk wer den vernield. Geen der zieh in den wagen be vindende reizigers werd gekwetst; al len waren begrijpelijkerwijs echter zeer geschrokken. De aanrijdende machine heelt slechts geringe schade bekomen. Kaas-ex po rtewr. Vanwege het Rijks Centraal Bu reau voor den uitvoer van kaas it aan <lc kaas'-exporteurs per circulaire medegedeeld dat de schorsing van de N. V. Kaashandel Verzet te Rotter dam is opgeheven met ingdug van 18 Oct., zoodat deze firma opnieuw recht van export verworven heeft - zuiuw«"*n in jLTTI van deu werkingsduur der over Ds. P. M. A. A. Lindeman te Wad-1 revac. Om deielfde roden h*ft het 1 dinxveen, Ds. W. Mackenzie te Zwam- I Servische leger van Belgrado de loop- I peering mnriltm TV Misdema te Schoon ho- I craven aan de Avala ontruimd en is mftterjp zeer we UIUAVOOU, VB. TT W VW merdam, Ds. Miedema te Schoonho ven en Dr. K. H. Roezingh te Boe koop. ..fittere Koude Ds winter nadert; de eerste koude keelt rich reeds doen gevoelen. Het ji boog tijd de arme gevangenen in Mtschland, vau warme jnderkleede- ren te voorzien. Stellen ondergoed worden klaarge- ■sskt, tegen de prijzen van 3 15 golden per stel door het Internatio- Ml Lieldewerk voor Gewonden en Krijgsgevangenen, onder Eere-Voor- dteterHchap van Mevrouw Cort \an der Linden en Voorzitetersehap van Mevrouw de Gravin De Geloes te Einden, stichtster van het Liefdewerk. Giften in geld of natura (nieuwe onderkleederen) kunnen gezonden wor den aan Het Centraal Comité, te Maastricht (Station 8. S.) en aan de verschillende comité's: Amsterdam, Sii*el 334; Breda, Willeanstraat 17 Deu Haag, Parkstraat 73A; Maas tricht, Station S. 8. (Centrale); Maas tricht, Markt (Union Beige); Roosen daal, BrngHtraat; Tilburg, Station- UMdadige personen kunnen hun mfl doen vermelde?» pp (le. borde- MftfcHTi. die' aan de gevangenen imdcn wordt en het onderteekend «riVingi>ewijH bekomen van degevan- ftuea, welke zij op deze wij7/> helpen N. B. Het Centrale Comité van het Internationaal Liefdewerk, is offici eel erkend in zijne hoedanigheid als (Vntraai Comité voor Nederland, van het groot® Lieldewerk tot Ondersteu ning van Belgische Gevangenen, ge^ vwgigd te Le Havre. Voor de Can tine. Morgen (Woensdagavond) zal inde zaal Nut en Vermaak der Sociëteit de Réunie alhier een Soirée worden ge geven, door een Ixddsch Studenten strijkje en eenige dillettanten, die tus sehen de muzieknummers eenige liedjes en voordrachten ten beste zullen geven. Deze avond, welke op initiatief van den w.n. commandant van het Depót Wielryders is georganiseerd, heeft ten doel gelden te verzamelen om daaruit de cantine der manschappen van de kazerne een behoorlijker en een wat gezelliger aanzien te geven dan dit op 't oogenblik het geval is, daar deze toestand zeer veel te wenschen over laat. Er zijn in onze gemeenten tal van personen, die gaarne iets willen doen om het leven van den soldaat te ver- aangenomen. Thans biedt zich daar- voor een uitstekende gelegenheid aan door het aangename aan het nattige te paren en daarom wekkon wij gaar ne op tot eon druk bezoek aan deze soiree. De verbreeding van het Buurtje. In one Kaadeoverzieht gisteren spra ken wij ten aanzien van de verbree ding van het Buurtje van „do eem- ge onwillige", die het hoofd in den schoot heeft gelegd en nu zieh met een goeden prija voor zijn perceel hoeft tevreden gesteld. Daar het ons blijkt, dai deze uitomkking aanlei ding heeft gëgeven' tot een niet-be docld oordeoJ over den betrokken be won-er, deeleti wij mede dat de be tref lende persnon in geen enkel op- zlcht eenigen blaam daarvoor treft. De houding door den betrokkene aan- genomen vond zijn oorzaak in het feit, dut hij zeer ongaarne zijn woning gaat afslaan en zijn zaak gaat ver plaatsen. inrichtingen weike Gevaar, Schade of Hinder kunnen veroor zaken. BURGEMEESTER eu WETilÜU DERS van GOUDA, Gelet op de artt. 6 en t der Hin- Brengeu ter algemeene kennis, dat op de Secretarie ter visie i® gelegd een >erzoek met bijlagen van li. J. van Maareu, rijwielhandelaar te Gouda, om vergunning tot oprich ting van eene fabriek tot vervaardi ging van rijwielouderdeelen, waarin een electromotor van 2 P.K. en een moffelovjen zal worden geplaatst, het perceel gelegen aan de Tuin straat No. 19, kadastraal bekend Sec tie C No. 1528 I)at op Dinsdag den 2 November 1915, des namiddags ten ll/t ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde ver gunning in te brengen en dat gedu rende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van ter zake ingekomen schrifturen graven aan de Avala ontruimd en is thans iets meer naar het Zniden p*- legerd op de versterkte linie Beel -EwionaPartsan i. Semendi ie handhaven de Ser viërs zich nog in de stellingen, die de stad en de Yeza va vallei beheer- schen. Het Servische leger heeft zich, na Poyarevac ontruimd te hebben ten einde te vermijden, dat de vgand een omtrekkende beweging zou maken, teruggetrokken naar het zuiden op de lijn Tserniche—Babrovenantsi. Ondanks de grootere getalsterkte der Bulgaren, houden de Servieërs hen tegen op de geheele linie. Het Bulgaarsche leger heeft een tegenslag ondervonden by Vlassin*. Aan een vyandelijk eskadion gelukte het de brug bij Granja in de lucht te laten vliegen. (Hbld.) De President van Mexico. WASHINGTON, 18 Oct. De ver tegenwoordigers van de Ver. Staten Argentin e, Bolifia, Chili, Guatamal Jruguay hebben op een conferentie besloten Caranza als president van de .v. —o kan' worden kennis gen< De aandacht wordt er op geves tigd, dat volgens de bestaande juris prudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet voor het lemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn ver schenen ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. GOUDA, den l9on October 1915. Burgemeester en Wethouders voornoemd. R. L. MARTENS. De Secretaris. J. v. HEUSDE. ■siumIn Med«d«elingen. Koopt Uw bi) CA REL KROPMAN, KLEIWEG 1, GOUDA. Nieuwe modsllsn. 12 GOUDA, 19 October 1916. Hedenmorgen is in de Prins Hen drikstraat een jongen die daar aan W spelen was door eigen schuld onder «eeperswagen geraakt die het kind •wreed, waardoor het ontvellingen bet hoofd bekwam en een voet verwond. Nadat de jongen voor lopig aan den Politie post was ver- toodén werd hg op advies van Dr. Broekhuizen naar huis overgebracht. Door de ds» zekere Zedenmisdrijf. politie alhier is aangehon- üMKure V. verblijf houdende in een 'olkslogement hier ter plaatse wegens ■^overtreden van art. 247 W. v. S. De aangehoudene is overgebracht ,*r bet huis van bewaring te Rot- £dam en ter beschikking van de •""titie gesteld. Spoorwegongeluk. Hedenmorgen ie bij het station Goods een spoorwegongeluk gebeurd, 'rota 40, de sneltrein, die te 9.25 u. (^en uit Utrecht het station r®*® binnenliep, stond juist voor j P®rron stil, toen de op een zij- Joor inopende goederentrein stoppen tmT1 V°°r onveilig! signaal Niet- "Sewtaande de machinist van dezen Haastrecht. Hedenmorgen vergaderde de Raad dezer gemeente. De heer Smit was afwezig. De notulen worden na een opmer king van den heer Graveland, die bo zwaren maakte tegen de wijze van eedsaflegging in de vorige vergadering door de nieow herkozen leden gedaan, aangevuld met hetgeen hieromtrent gediscussieerd werd. In rondvraag gebracht werd met i tegen 2 stemmen besloten, de heeren Boere en den Har- tog niet opnieuw te beëedigen. De heeren Graveland en Blanken stem den voor. Aan den heer F. v. d. Straaten werd op zijn verzoek met ingang van 1 Jannari a.s. eervol ontslag verleend als gemeente-opziohter, onder dank betuiging voor de vele diensten aan de gemeente bewezen. Ingekomen was een verslag van den keurmeester van vleesch. Een af- en overschrijving werd goed gekeurd. De rekening van den adviseur van het electrisoh licht ten bedrage van f 869.95 was ingekomen, ter betaling waarvan een geldleening zal worden aangegaan van f 1000. Besloten werd een conferentie aan te vragen bjj het gemeentebestuur van Gouda om te komen tot het bepalen van een tijdstip waarop de levering van electrischen stroom zal geschieden. Behandeld werd na de begrooting 1916. In ontvangsten goraamd op f 20016.34 en uitgaven f 19114.® Deze begrooting gaf geen aanleiding tot beschouwingen en* werd zonder stemming goedgekeurd. De vergadering werd daarna g sloten. (Haastr. Ct.) Aan het Westelijk Front PARIJS, 19 Oct. Het com van gisterenavond luidt De vijand heeft nva een hevige artil lerie voorbereiding troepen geconcen treerd in do loopgraven b|j Souchoz, doch werd door ons hevig vuur belet tot den aanval over te gaan. Ten zuiden van de Smpme, aaq dbl) linker Aisne-oever en in Champagne waren de artilleriegevechten in ons voordeel. In de Vogezen levendige strijd met granaten op den top den Schratzman- nels; bij den Hartmansweilerkopf he vige artilleriebeschieting Aan het Servische Front LONDEN, 19 Oct. Reutors Bureau verneemt uit welingelichte Servische kringen, dat er hedenavond geen be paald nieuws te vermelden valt. Er is geen bevestiging ontvangen van het bericht, dat de geallieerden Strumnitza bezet hebben, noch dat de Bulgaren Wranja hebben genomen. De spoorweg schijnt riog intact te zijn en de Duitschers zijn op den Ser- vischen oever van den Donau niet noemenswaardig vooruit gekomen. Op het oogenblik echter wordt er zeer hevig gestreden. De voornaamste moeilijkheid ligt in de aanvallen van Bulgaarsche zijde. In het algemeen ziet men de toekomst met meer hoop tege: moet. Hedenavond Bprakon, welingelichte Serviërs de meening uitj dat als de Bulgaren niet aan aen strijd deelna men, Servië den inval der Duitschers en Oostenrgkers wel zoude kunnen stuiten. Met het oog echter op voort durend aankomen van troepen der geallieerden, hoopt men thans, dat het mogelijk zal zrjn de Duitschers te weer staan, ofschoon het niet onmogelyk is dat de Serviërs op sterkere strate gische posities zullen inoeten terug- Mexico te erkennen. Prins Alexander van Griekenland. ATHENE, 18 Oct Prins Alexan der, zoon van den Koning van Grie kenland, heeft zich aan het hoofd van zijn batterij gesteld en is bij een ma noeuvre te Piréus van zyn paard gevallen, waarbij hij zijn been gebro ken heeft. De Koningin en de Kroonprins be gaven zich naar Piréus eu hebben den Prins vandaar naar Athene doen overbrengen. Italië met Bulgarije in oorlog. BOME, 18 Oct De Italiaansohe Hegeering heeft bij Koninkiyk besluit verklasrd dat de oorlogstoestand tus sehen Italië en Bulgarye is ingetreden, daar Bulgarije vijandelijkheden tegen Servië is begonnen en verbonden is met de tegenstanders van Italië, de geallieerden bestryd. TWEEDE KAMER, vergaëenug u»» i» Goto- KERKfüEUWS^ Remonstrantech Geref. Kerk. Het alphabetische viertal voor de vacature De. A. 0. de Regt btj de Rem. giscne positie» *UA10». |,7 trekken, tot de troepen der gealheer- den op haar volle sterkte zullen zyn gekomen en de Serviër, daardoor m staat zullen zijn, honne volle kracht te ontwikkelen tegen den .nval der Duitschers en Oostenrnkers. Men ge looft, dat de aankomst dezer versterkte krijgsmacht niet alleen m militair, maar ook in politiek opzicht een^ver andering op den Balkan zal^*«8 brengen. LONDEN. Volgent een telegram van heden van de „Agence d<» Ba - kans" d.d. 18 Oct. is generaal Serrail hedenochtend mt Soloniki naar Servië VTanklden' „Temp." wordt uit Ni.j bericht, dat de strijd op het geheele front voortduurt. Teneinde te ontkomen aan de zware artillerie van den vijand zijn do Ser vische detachementen te Obrenovac Jeopeud IC ll uur lo uuuuteu. ingenomen zyn do geteoietir.ev eu neer Vv. u. A. mooter, ïueuw- eükozMi tut vour Assen. Mj wordou êeeteUl in nanoen eener commiee e Ue buiuuue uit ut- neereu janunriL let'u Htru eu uü Moiuó ver Luren^ Auiaurswet 1912. Aan 0c orde het onuerwerp to. nadere wijziging 'van <le Overgang» oenanngen der Auteurswet lïiu. goor 1 i»«" v a n t J z e u ,1 v i u u.l. wenneet hel ontwerp al leen te bekijken uil wohuwcti oog punt. Hit vraagt wat de boteokein» M van de bepaling dat de rechter up •tintten,k verzoek vandengene, w eu het auteurHreeht op bet uorsprouke lijk werk toekomt, (le bevoegdheid oui eneoiNoudrgeu van weikeu vau »et- lerkunde, weteiuH'bup ol kuutft, die reed» vóór 1 bept- wur<* ult8e' geven, ook wal beirefl later vervaar- a.giie exemplaren le verepreiden eu ie ver koopen, geheel of gedeeltelijk kan ophetfleu ol den verzoeker een t»udeioo»»teiling kan toekennen. Verder vraagt »pr. boe het zal gaan met het adviee der Commi»sie, wier tu»Heheukom»t door den auteur» voor- moet worden ingeroepen, bullen de adviezen der Gommiseie» bet ka rakter dragen van een proeeseteele regeling Y opr. meent te moeten eau nomen, dal het oordeel der Commis sie» slechte een adviee zal zijn, na hot uitbrengen waarvan de zaak nog een» in rami kamer zal moeten wor den behandeld. Tot vereenvoudiging irekt de instelling der Commissie* du» niet. Nog wenaeht »pr. gelegenheid tot hooger beroep op de uitspraken van de rechtbank. De heer Schim van der uoeff u.l. wewsebt iet» te zeggen over de werking van bureaux ter be hartiging der belangen van auteurs. Dat er twee van die bureaux voor cotnponkrien zijn leidt tot allerlei moei lijkheden, onbillijkheden en onrecht matigheden tegenover zaugvereenigin- gen en zangera. Spr. dringt rr op aan, dat de Regeering een wakend oog zal houden op de kunHtenaars- truuta over wier eigendunkelijk optre den wordt geklaagd en waartegen over de uitvoerders geheel machteloo» staan. Den heer Visser van lJzendoorn merkt spr. op dat de Commissie van Advies bedoeld is als verzoeningscom missie, die bemiddelend moet optre den tussehen auteur en uitgever. De heer Van Doorn u.l. be st-houwt het ontwerp als een geknut sel, waarover ten slotte geen der par tijen tevreden i®- 8pr. i» het met den heer Visser van lJzendoorn IfiMiü betoog hij wenacht te onder- streepen, niet name ntiet bij ongaarne het recht van hooger beroep. tUgeur|i<>u>iB«u< De Regeering zelf is m de geheele materie zeer weifelend te werk ge- gaan. Spr. gevoelt zeer weinig neiging om voor het ontwerp te stemmen. De heer Aalberse r. k. meent dat de Staatscommissie er in geslaagd ia een regeling te ontwerpen, welke het juiste midden is tussehen de be langen der auteurs en die der uitge vers, omdat aan beide zijden nog wenschen Wijven. Spr. verdedigt de voorgestelde re- geiing tegenover de bezwaren van de heeren Visser van lJzendoorn en van Doo.ro. Tegen de instelling van een appelinstantie heeft spr. practische bezwaren. I 1 De heeden de Jong u.l. en F o c k u.l. sluiten zich vooral aan bij de kritiek op de z.g. auteursbu- reaux ten aanzien waarvan Minis ter O r 11 verklaart dat de Regee ring er nauwlettend toezieht op hou den zal en niet tegen het nemen van maatregelen zal opzien. De Minister verdedigt voofts het ontwerp om redenen van tweht en billijkheid. (De zitting duurt voort.) M A HK1BEHICHTEN. Coöp. Tuiniersverecnlging .Gouda en Omztreken" te Gouda. Veiling van 18 October op de üoutmansgracht. Andijvie p. 100 f 0.35f 1.35; I'rin- sessebooueu p. pd- 12—15 ct. id. p. 1000 f 1.25—f 1.35; Stambooneu p. pd 5^ —13 ct. Suijbooueu, le soort p. 1UU0 f 4.70-d-f 5.60, id. 2e soort p. pd. 6-7ct.; id. id. p. 1000 1.Ö0—I 1.90; pronk boo uen p. pd. 2—5 ct.; Chalotten p. pd. 'i/ —0 et.; Bloemkool, le soort p. st. 9% 13Yx ct.; id. 2e soort p. st. 2— ct.; Boerekool p. st. \x/\ ct. Kapperkool p- st. 3% ot.; itoode i Kooi p. »t. cv- Kool p. st. 2-11* ct.; Witte Koo p. st. 3p4-9ct.; Groene Kool I »t. 1—4 ct.; Spruitjes p. zak f 13.» f 1.80; Kroteu p. 10 bos 10—34 ct ki. p. pd. 1—2 ct.; Wortelen p. 100 bos f 1.15— f 2.80; Postelein p. mand 19-27 ct.; id. p 100 pd. f3.75; Prei p. 10 bo» li—33 ct.; Kadi** p. 10 bos 7 ct.; Kaïnenas p.r 10 bos 20 ct.; Kropsla p. 100 26— 70 et.; Spinazie p. mand 30—47/i ct.; ld. per 100 pd. i/ 3% ct. Uien P 100 pd. f 4.05—f 5.65; ld. kleine p. 100 pd. f 2.50—f 3.60; Zu ring p. mandje 8-10 ct.j Selderij p. 10" bos 5—10 ot.; Peterselie p. 10 bos 2-7 ct.; id. p. mandje 6 ct. Tomaten, le soort p. 100 pd. f 10...i0 f 14.80; id. 2e soort p. 100 pd. 16.75—f 10; Appelen p. pd.^2% '>Ya ct.; Peren p pd. 2% 7 ot id p st. 6ot.; Druiven, blauwe p. pd. V/ -17!/, ct.; Kipeieren p. KM) f 7.40; Marmotten p. st. 3.5 ct. Koltecdamsche Veemarkt. 19 October. I Aanvoer 87 paarden, 1613 ma gere runderen, 715 vette rundereu 917 vette en groskalverou» 301 nuch tere kalveren, 1 schaap, 376 biggen, 7 bokken of geiten. Prijzen Vette Koeien lo kw. f 104, 2e kw. f92, 3e kw. f88; Ossen le f 102, 2e f 92, 3e f 86; Stieren le f94, 2e f88, 3e f80, handel inatig; Kalveren le f 105, 2e f 90, handel traag; Melkkoeien f 195f 390; Kalf- koeien f 215—f 410; Stieren f 130— f 885; Pinken f 95—f 135; Graskalve- ren f50f85; Vaarzen f 100— f 175; Werkpaarden f 100f 415; Slachtpuar- den f 100—f 175; Hitten f 95—f 190 Nuchtere kalveren f8—f17; Fokkal- veren f 20—f 32; Biggen f 11—f 2'j handel inatig. Botermarkt. Aanvoer 36/8 en 16/15 ton en 166 «tukken V» kilo. Prijzen Ie kw f 72, 2c f 70, 3e f68. Voor stukken van V% kilo werd 90 a 95 ot. betaald. Eierenmarkt. Kippeneieren f 8—f 9.30; Eenden eieren f 7.75—f 9.35; Haiidelaaraeie- ren f 8, alles per 100. van het Koninklijk Meteriologi»ch Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 777.2 te Hernotand, laagste barometerstand 767.6 te Karlsruhe. Verwachting tot don volgenden dag; Zwakke tot matige noordeiijke tot oostelijke wind, nevelig tot halfbe- wolkt, weinig of geen regen. Zelfde temperatuur. GOUDA. GEBOREN: 16 Oct. Gerardns, onder» A. Baas en J. G. Nolto. Jacob Pieter, ouders D. G. Noordijk en M. Poot, 17. Andriee, ouders w. Hommels en J. M. A. van Leeu wen. 18. Pieter, ouders J. Snel en B. Twigt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1