■lil ij I r TUNIS I >D, I r” JOD’s: Blad. I I De Oorlog. 12963. Vrijdag 17 December 1915. IMP en 1 U op dit BW. FEVILLETOm.^ De Gunsteling. BERICHT. 1 I. KENNISGEVING. Uitgever» A. BRINKMAN EN ZOON, I v.Tv Verschijnt dagelijks telefoon Interc. 82. «syuwg ircuciuiitr >v>u, 54c Ja&rg&Dg, le’vx-^rs- eza. ^k.d-’vearteza.'tïe'lolsud» voox G-o\xd.eL ezx behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. j met naar Deo. A 45) al» vet- In Griekenland. In Saloniki. Uit Weenen wordt |dd. 16 gemeld jche Drukkerij N A ZOON - Schaakbord. Verga* ientia. re- I dat geen >1 I TRECHT. Zij, .ia aio. awt ia.aa. vaa I Jan. IMS ap dit klad «oor min.toa. «én kwartaal ..■awroa, ontvangnndn mnnf hwlan tot Ma. datum aar- •aMjaaada maa« «Hrtin. blik f 0,90 1» 0,76 0,80 1,- Ik nam haar hand in We zullen de kachel aanmé- lang. Monden hij de blikken o$) irfde me niet bê- 16 Deo. meldt Legergroep Hindenburg, aldeelingen, die noordelijk Dritewiaty meren fn one# waren c“ een tegenaanval teruggeworpen. Een Aan het Z.-Oostel. Front. Het Bulgaarsche communiqu van 16 Dec. Laidt Omtrent ddkrijgsverri 14 dezer wordt officieel Engelschen en 1 Grieksch gebied troepen bevinden zioh bü d grens, toen zij voorloop^ maatregelen getroffen, om zich zoo noodig bijtijds in veiligheid te kunnen brengen. me ópstaan, zeide ze» me pijn. d.d. 16 Idt, wordt de trawler pYarmouth”, die 8 Nov. uit? verloren beschouwd, en een lat de ZIJN VAN Keukengerei sn onderdeden. ereedschiiMi I val van een sterke g srktuigea w nog minder de militaire operatief De troepentransporten, die een grootfe scheeptibeweging vereiwhten, zijn ge lukkig ten einde gebracht. Trots dfe hinderlagen van den vijand bereikten de conivooien, geëscorteerd door oen groote vjootmacht, zonder overlast dt havens, waar de lading moest g<f ecbieden. Angstig trad ik naderbij, doch lach te luid, toen ik het linnengoed! zag Heien» vergeten had op te ber- O, Helene, sla je wist, wie hier in den nacht op mijn kamer was Steekt u •.mevrouw Agne». Waar denkt u aan, In Saloniki brak een algemeene paniek uit. De bevolking vreest een belegering en de val van de stad, als* mede gewelddadigheden der Entente* troepen bij den aftocht van ’tGrieksche garnizoen. Eveneens is men beducht voor de houding der talrijke Servische vluchtelingen. Kenmerkend voor de stemming onder de Fransche troepen is het feit, dat eenige dagen geleden een muitery van territoriale troepen moest worden (onderdrukt. De soldaten weigerden schanswerk te verrichten. Wegens den dreigenden toestand heeft de Duitsche en Oostenrqksch. Hongaarsche kolonie alle voorzorg?. j Réunie, 8 uur. Aid. Ned. Verbond Vla* nagilde. w Bouw- en WooK uur, Onderstand»»* ictusorg. Schouwburg, Bjjfj oniMnnenta-voorHtrfK- Ned. Tooneei. W Het Oosten r. H o n g. commu niqué van 16 Dec. luidt: Onze troepen wiwpen gisteren defc vijand ook ten Z.O. yan Glibaci naai de Tarakloof af. Andere OostenrijkscH- Hongaarsche colonnes stelden zich onder het voeren van heftige gevechten in het bezit'van de hoogten vlak be noorden Bjeloplje en van het gebied, halverwege tussehen Ronaj en Berané. Westelijk van Ipek ondernam de vij and den terugtocht naar Plav en G tr ain je. Met die van gisteren mee maakten we 900 krijgsgevangenen. I BURGEMEESTER en WETHOU DERS van GOUDA, brengen ter kennia van <fe ingozete- ■n«n dat het 2e Aanvullin®*oirier der plaataelijke Directe Belading naar het inkomen in deze Gemeente, voor het dienstjaar 1915, door Gedeputeer de Staten van Zuid-Holland goedge keurd, in afschrift gedurende v ij t maa-nden voor een ieder ter id ling ie nedergelegd op de Secretarie der Gemeente, en dat voormeld Kohier aa» UITRECHT. •dia, 7/, n. UilvoojN I vereeniging OlyW*- I tv, wij geregeld t»*l mogen ontvangen jOQOerten, vermak al ij^ sne dan in on* M*0®! iverrichtingen vai waaavlw^l gemeld t D J Fransohen werden o] 1 teruggeworpen. Onz i zioh bij de Grieksch ot w fcfg de vervol ging van den vijand staakten. Op he gansche front heerscht rust. Wij name i 1234 man en 18 officieren gevanger en veroverden 14 kanonnen, 62 mu iritierwÉgens, 10 wégens van den ge neeskundigen dienst en veel ande oorlogsmateriaal. Van nu af zal een communiqu i van den generalen staf slechts op di dagen gepubliceerd worden, wannee - belangrijke operaties te vermelden zijl Op den Balkan. Oostenr. gevangenen. Uit Athene wordt d.d. 16 Deo. ge meld, dat volgens officieele bronneh achttienduizend Oostenryksche gevam genen onder gewapend geleide van Serviërs te Tirana en Elbasan zijn aangekomen. f 1 25 1.50 1-50 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. In het gebied van de Kormin-beek stuitte het leger van aartshertog Josef Ferdinand op een voorwaaitsche be weging der Russen. Ten Z.W. van Olyka werd een vijandelijk vlieger tot landen gedwongen en gevangen ge nomen. Een onzer vliegtuig-eskaders wierp bommen op het station. Antor nowka, dat aan de lijn Miedwiezer Sarny ligt, evenals op dat van Klewan. Daarmee werd succes behaald. By Klewan brak brand uit. Alle vlieg*- tuigen keerden, ofschoon ze heftig beschoten werden, onbeschadigd terug. Een beklemde zucht was het MWfh Ze huiverde. L Heeft u het koud Ze knikte. Ik U. I w mijne. Ze was ijskoud. ken, zeide ik. I Ja, dat ie goed, zei ze I Maar aJw het vutir opvlamde, zou fbuiten... tot me door, dat thane laatste zwakke hoop, dat de rol bemiddelaar een geheim voor ddn ©mverneur zou blijven, vernietig' Jé®. Een oogmblik stond ik al» ver te *»d. Zonder er bij te denken, slecht» V, blik f 0.50 0,56 0,45 0.45 0,65 Amerikaan o V e u r ij k. Uit Washington wondt tM. 16 Dec. uit gezaghebbende bron gemeld, dat iiuMen de tekst van de OoMenrijksehe nota al« antwoord oP de Amerikaan- ak'he Ancona-hota in denaedfden toon is gesteld al» de reed» gewed nd e uit treksel, dat deze dan door de Ver- eensgrte Staten al» niet-bevnakgieBid zal worden be»chouwd, en dat aan Oostenrijk zal worden te kennen ge geven, dat die Vereenigde Staten niet ingaau, op he^ voorstel oin een diplo matieke correspondentie, welke mis schien tot uitetel zou leiden, over het ditdierwerp te Voeren. licht aan, fluisterde uw ant- PRIJS VAN"hËT ABONNEMENT: Per kwartaali Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad t Idem franco per post. L Abonnementen worden Markt 31, bg onze Agenten In en om de Dardanelles Het, T u r k a c h e communiqué van 16 Dec. luidt De getit-hutMrijd, niet name het bonwnenwerpen, had weinig te bedui den in vergelijking met andfere da gen.. Slechte wierp de vijand bij Seiu dul Bahr ongeveer 3000 bommen te- gan one centrum, zonder daar iets noemenswaards mee uit te richten. In den nacht van 15 Dec. .heeft onze artillerie twee vijandelijke tranfit sportadhepen., die aan <te landfinjgH- haven van Ari Boernoe werden gek loet, op de vlucht gejaagd. Een vij- andelijke kruiser, die hef* vuur tegen onzen rechtervleugel van Seddul Bahr openxte, werd door vier projectielen onzer artillerie getroffen en trok zich naar de volle zee terug. Onze artilr lerie heeft gisteren een vliegtuig der togmitftandeirH naar omlaag gedeftio* tén. 4 iiiiriksm e (ii(nv\r. pRUg Ódx ADVÉRtkNflCN: Van 1—5 gewone regels met bew^snummert 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tenen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bg vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0 26 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte. ihij-n arm lo». Helpt u i mijn knie doet Ik- schoof de sofa bij, en als eer) katje dat zich koestert in de zon, zoo vlijde zo zich in dc kussen». Met angst zag ik, dat de vuur gloed tegen den zolder zichtbaar wart. Ik nam mijn plaid, en spande dit turttie’hen die kachel en de sofa vari mijn vriend!», terwijl ik aan den an» deren kinit een kamerschut plaatste. Zoo zit ik onder een troonhe mel, zedde ze vermoeid. Zooal» mijn koningin dat moet, antwoordde ik. Ze lachte (Droevig. Wat zon hij nu doen vrnegze. Wilt u het weten Nu Luister u dan even. In de stilte, die nu volgde, hoor* den we duidelijk de stappen, die vooN het hui» op en neer gingen. Ie hij dat? vroeg zij. Ik kolkte. Toen werd ze opnieuw angstigl, klem de mijn hand vast in de bare en zag me vleiend aan. Woest u kalm, zeide ik. Voor den nacht zijn we geborgen^ En dan Wat dan Ik haah de de schouder» op. Laten we over-i leggen Het is waarschijnlijk, dat hij niet het gedkild zal hebben, tot den morgen te blijven schltóeren, dart zal de weg om te vluchten vrij zijn*; Het Duitsche communiqué va i 16 Dec. luidt Op het gröotete det l Van het front waren de artillerie e vliegenier» druk in de weer. B j Vailly werden twee kleine posten. den zuidelijken oever der AiSn ’s nachts 'door de Franschen o vei vallen. Luitenant Imjnelinann noodzaakt j gisteren boven Valenciennes het 7 vijandelijke vliegtuig, een Engelach eendiekker, tot dalen. De vliegeniersaanval van eergisk ren op MüMhéftn (Baden) moet vol - gen» de Fransohen, het station al daar tot doel gehad hebben. In dfe nabijheid daarvan is echter geen ei^- kele bom gevallen, in de stad ecli ter wejd een burger gedkwxt en eeé gewond. De militaire schade bepaal de zich tot het springen van eet ruit in het lazaret. Aan het Kaukasische front HetTurksche communiqué va i 16 Dec. luidt Bij tuaschenpoozen werd bij Kot L el Amara met geweer- en artillerie - vuur gestreden. Toen onze troepe i eenige gedeelten van de versterkt i plaats naderden, ontdekten ze ondei aardsche mijnen, die de tegenstanders hadden aangelegd. Wij deden ze sprin gen, om ze onschadelyk te maked. Onze troepen veroverden 14 dezer bij Koet el Amara vier lichterscheped, bevracht met hout voor bouwdoel einden. wegen, want ik was bang, dat <fe golving van het gordijn me zon ver raden. Eindelijk, eindelijk draaide h|j zich om Achter me hoorde ik een rtukjfe hout vallen en me omwendenul, zag ik mijn vriendin voor de kachel ge hurkt zitten. if, - Wat doet u riep ik vei- schrikt. Ik maak de kachel «aan, het ife zoo koud. Wacht u even, zeide ik efi kwam tM de conclusie, dot het niet gezien zou worden, daar ik op d|e tweede verdieping woonde, en <J<» kachel ver van het raam stond. In hemelsnaam dan, zeide ik ep knielde naast haar neer, om <1? kachel aan te leggen. Het geflikker van het brandendlbodt toonde roe, hoe baar voorhoofd <>i wangen mode «troepen, vertoonden. Wat is dan riep ik verschrikt. Zij sloot de oogen. Hij heeft me geslagen, en over weldigd door schaamte, bedekte aj het gelaat met de handen. Dan liet ze het voorhoofd op mijn sehoudér nulten, alsof ze troost zocht voordfe vreesdijke herinnering. Ik sloeg den arm om haar middlel en troostte haar. Haar angst wé» verdwenen. Zoo staarden wij een tijd lang in de vlammen. j Met een zucht maakte ze zich 'dt Schouwburg, 8 uur r-Geaeiaohap: .dÖF Gevaar voor Engelsch-ïndië. De Duitschers verwachten, dat, zoodra Duitschland zijn grootsche plannen in het oosten gaat vol voeren, en het Engelsche wereldrijk in zijn meest kwetsbare plek bedreigt, heel Hindoestan tegen Engeland in (opstand zal komen. .De Constantipopplitaansche corres pondent van de Voriische Zeitung zegt, dat de berichten over onfusten in Haiderabad er op wyzen, dat de opwinding onder de Britsch-Indische bevolking ook ü^over geslagen naar 'het tot dusver rustige gebied van Deccan. Dat de vyanden van Engeland Servië hebben bezet, doet aan het Engelfche prestige niet weinig kwaad, zegt de Voss. Ztg. De Engelschen zelf wijzen echter op de aanhankelijkheid en goede trouw der inlandsche hoofden. Ze geven een opsomming van Indische vorsten, die gelden voor vliegtuigen en auto's voor het leger afstonden en zeggen, dat ook particulieren geld bijeenbrengen voor volledig uitgeruste troepen. Uit Peking seint de correspondent van Times, dat per Nederlandsche mail een aantal brochures zijn gearri veerd, getiteld „Indie’s trouw aan Engeland”. De brochure heet een kroniek van Engelsche onderdrukking in Indië en pleit voor een revolutie in dat land. Ze zegt, dat de Indische soldaten, die nu voor Engeland vech ten, arme bedrogen huurlingen zyn. De brochures gaan door voor uitge geven door de Indische nationale partij, maar zyn volgens de Times blijkbaar van Duitech fabrikraat. kent hem piet, antwoordde zij, hij zou tot den volgenden dag hier blijven, alö zijn iiUreiwe dat eihcht. Dön «taat het er waarlijk lee- lijk voor. Maar nog1 itf alten niet ver loren. Het huró heeft ook een twee den uitgang, die door den tuin naar een zijstraat voert. Hut moeilijke te, dat ik geenaleu- lel daarvoor heb, en «lat de beide deuren gelijktijdig geopend worden. Op bet qogenblik du», wq^rup het onk mogelijk te, door de achterdeur w'cg te gaan, kan hij door de voor deur in het portaal komen dht we in ieder geval moeten pasneeren. Ik ben bang, dat hij beide im gangen door <le politie zal laten be zetten; Hij te met de politie teende gauw bij ’de hand. b e Dok tegenover zijn vrouw Ze glkntechte bitter. Ze was diep getroffen. Doch we mqchten den pg>ed' niet verliezen. Ate hij de politie had willen quireefen, zeide Ik, dan had hij al lang gedaan, het ponthui» te j nuizénll pawtten hier vandaan. Wéaroehijnlijk wil hij het frute in h« nog houden, antwonitMe zij Dan had hij den nachtwaker kunnen waaraohuwen. Zoodra fk dat gezegd had, joeg .eea nieuwe schrik ,dqor har» leden. (Wordt vervolg^.) ter invordering i» toegezonden tien Gemeente-Ontvanger, Gouda, den 17 Dec. 1915. Burgemeester en Wethouders voornoemd. R. L. MARTENS. De Secretaris, J v. HEUSDE. Aan het Westelijk Front. Het Fransche communiqué van 16 Dec. meldt De bedrijvigheid del B.Duitsche artillerie is zwak geweedt in den loop van den nacht van het MteefrontK tot de Vogezen. De Frank ^Bc-he batterijen antwoordden overal ■flink, vooral tussehen Oise en Aiene, W waar loopgraafkanonnen een Duitsch muidtte-mBg'azijn bij Quennevières de den springen. Gisterenavond overtrof, dank zij vernieuwden aandrift, de goudvoon- raad der Fransche Bank voor het eerst de 5 milliard-. Nooit kon eenige bank ter wereld een (terg el ijk cijfer behalen. Een Italiaanriche mededeeling wijst er op, dat de Oostenrijköche bericht ten betreffende de gebeurtenissen der laatste dagen in do Adriatische Zeè óf vateeh zijn of het belang der ge beurtenissen die als onvermijdelijik moeten worden beschouwd, overdrij ven. De eenige actie, welke de vij- was dö aai>- v.», een sterke groep torpedioja,- ger» of eenige kleine koopvaardijsche pen (meest zeilschepen), die deel uifc- maken van de groote vloot, bestemd om de Albaneesche ku»t van voorra den te voorzien. De actie belemmerde overigens in geenen deel de belangrijke en druk ke verbinding met Albanië en belette ,de Réunie”, 8 uw E. J. v. d. Brn0 >en. van Vrijz.-Hart uit behoefte, mijn vriendin te hel pen was ik het noodlot tegemoet ge gaan. Zou hij nog op dea loer H» gen Op de teenen, alsof ik daar beneden gehoord kon worden, ging ik naar het raam. Juist, de g^ rftalte die met langzame stappen vook het huis op en neer liep, dnt was hij. De hooge zijden hoed diep ito de oogen gedrukt, het hoofd in <fc kraag verborgen onherkenbaar vo<fr ieder, die hem ontmoette, zoo be waakte Gouverneur van Nieberg zijp ontvoerde eefetgenoote. En.(ik, Adolf Bunger, onbezoldigd aewMSor, ik wqp de untvoenter Mijn blik volgde dep man, die daar rusteloos op en neer liep. Bij een lantaarn bleef hij »»i en begon in een notitieboekje te bla deren. Ik kende het wd, er etendep de namen der ambtenaren in, en er bij allefl, wat hij van hunne aange legenheden wist. Eindelijk scheen hij te vinden wét hij sochi 4 J Hij keek naar de bovenste étage. Hij had dos willen weten welke vei- dieping ik t&Woonde, en hij wist het, want zijn oog richtte zich juist naar het venster, waar ik zoe ffoed m<x geiijk achter de gordijnen, verborgen Stand. Zag hij mij Wel 10 minuten t, en ik bewegenloo». d elkaar gericht. Ik dui Aan het Italiaansche Front Het Oosten r.-Hong. commuk niqué van 16 Dec. luidt: Aan het front van Tirol en dp Isonzo werden afzonderlijke vuurge vechten geleverd, In het Flitschef bekken vermeesterden onze troepe^ bij overrompeling een vooruitgeacho|- ven stelling van de Italianen. Aan het Oosteiük Front Het Duitsche communiqué van Russisch^ I van di I - stallingen dloorgednongen werden doof tegen den Berczinamond ondernomep aanval zakte onder on» vuur in el kaar. Legergroep Prins Leopold. Tod- stand onveranderd. Nachts kwam het tot kleine patrouille-botsingen. F legergroep Lirmingeik Bij Brestiri- ny mislukte een vijandelijke aanval. Een Ritetftech vliegtuig moest oostd- lijk van Ly onder het bereik eter Oosj- tenrijk-Hongaarsche linies landen. Krijgsverrichtingen ter Zee. Een trawler vermist. Naar een Lloyd-telegram Dec. uit Grimsby meldt, uawwr nJ zeilde als wordt vermoed dat het schip op Duitsche mijn is geloopen en dal bemanning, uit 9 koppen bestaande, verdronken is.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1