J? R biedingen Zaterdag IS December 1915. 12904. Eerste Blad. f Courant £Txeix“WS- exx -^.cLTrextezxti©“bleLd. voox G-oxxoLa. ezx Oxxxstrefee behalve Zon- en Feestdagen. phijsderad v f rteiTt ÏÉNÏ Me Jaargang. leken pakt jas 11 De Gunsteling. ialen rijzen BERICHT. loen! 1 bot H tbruilwa 1 is. UitgeverTT. BRDfKMANEN ZOON. Telefoon latere. 82. Verschijnt dagelijks Telefoon luiere. 82. je houwburg, -8 uur. mente- v oorteel Ihg Tooneel. Brieven uit de Hofstad. 175 JS bestut uit twee be rm >1TILS. OwqmImi I 5, 'Wijdstrast 29 68 1 aan het Banu. en pakje zijnentwil be- mijn o niet. Ons onzer Men zie hel artikel „reraMetid, elders in dit blad. ET. Réunie”, 8 uur. J. v. d. Brugb Van Vrijz.-Herv. me een JLD Lnz. ÏG. (unie, 8 uur. Afd. •d. Verbond Vlaam- de. lakbond. Vergade- a. Zij, fla .Ml Wt IMS o. dit Mad .oor Ma kaoUd akoaaaaran, owb>.»B» do >aaaf Iwdao tot dioo datum •—•- ■ahijaaaM .ummm*. gratia. in de iiieees. ni«o koslu aleekü LbeliHag: 15, voor elke «fi Dit nummer Heden. Htaiat en maatschappij, waarin het be- lang van onze medemenschen ver weven zit, kan schaden. Vooral geldt dit voor het publieke woord, dat óf door openbare redevoeringen óf door voor het publiek bestemde geschrif ten tot uiting komt, omdat hierdoor natuurlijk de kans om het algemeen land, dient de aanrander, voonmovar de bestaande wetgeving daartoe den Weg opent, gestraft te wordeu. x K. IECHT. 7*4 u. Uitvoering, Jniging Olympia wij geregeld tij* a ontvangen vu ■ten, vermakelijkb®- tan la osae agvoda (lOIDStl 1E COURANT Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. f 0.56 Elke regel meer B 0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen gorden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing vair 15 regels f0.35 b|j vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0 ift per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Drukkaqj ZOON - Goufr- Mijn vader worstelt miaBchien met den dood en ikt Nu?... Gij?... Ik... ik kan niet naar hem toe. Waarpa niet i Ze borg het gelaat in de handen en na een poon fluisterde zij over mand door schaamte madiuldibewuit zijn Dr. Kamp ia gevangen 1 Zóó. Dat was waar I O, gelukza lige, hij, die om een heerlijke vrouw, “prijs van het ABONiÓMENr Per kwurtaal f 1.45 Idem franco per post. 1 ,1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1.50 Idem franco per post1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31bij onze Agentenden. Boekhandel en de Postkantoren. I 1 - 1 belang te schaden groot er te. De persvrijheid te du» evenmin ate eemige andere vrijhridohbéperkt. inaar begrensd door de beiaagrti en hortten der gemeeiwchap. De- beperking onzer vrijheid van woord en daad te niet willekeu rig, maar vartgdegd in de betraan de wetgeving. Die wetgeving mag in de beperking niet vérder gaan dan het behing der gemeenschap eischt, maar zóóver moet zij ook gaan. Zij kan zich daarin vergtesen en de be perking verder nitterekken dan ge- wenécht of noodig te. Maar zoolang r.ij bestaat, moet zij gehandhaafd e» geëerbiedigd worden, omdat rechtrtze- kerhpid een der allerwrste verd ech ten voor <l(*n goeden gang onzer tnaatBchappelijke samenleving te. Niet de regeering ate zoodanig, die gemak kei ijk onder oogeubUkk el ijken invloed kan handelen, maar een ab soluut onafhankelijke macht *mort haar handhaven. Die macht te de justitie. die zonder oordeel des per Boons en zonder eeMge bijgedachte de wetten hertt te handhaven in het belang der gemeentmhap. Maar voor die onafhankelijkheid der justitie te hie< alleen vrijheid Van handelen te genover de regcerinA, iiHMkr ook te genover de publieke opinie noodig. Wij hehben on» dus aan die justitie pnvoorwaarttedljk te onderwerpen. Vat zij haar taak verkeerd op, dan moet B'*o mogelijk hervorming plaats heb ben. Maar de justitie Wijve onaanr tastbaar als handhaafster van. de wet én het recht. I Achten wy de bestaande wetgeving niet overeenkomstig de behoeften der maatschappij, draw kunnen wij andere watten maken. Mhar bestaande wet ten nmeten terwille der rechtezeker heid gehandhaafd blijven. In onze wetgeving te aan <te per» een groote mate van vrijheid gria- teh-. Een preventieve censuur, die van te voren de permritingen aan baar toezicht onderwerpt, kennen wij niet. Maar ook de pers moet «trafreohte- lijk veratewoonielijk blijven voor wat ze gedaan heeft. En dit begined, dat ook in ojjge wetgeving te vmggelegd, moet gehandhaafd blijven. Wanneer rhet belang van den .staat te aange- de angst vergeet. Maar zij moet weg, weg eer de morgen komt, vloog mij door hei hoofd. Daarop aaide ik Maar ik denk toch wel, dat wanneer u een boodschap kreeg om aan het sterfbed uwe vader» te ko men, uw echtgenoot de toestemming daartoe niet weigeren zou. Of te deze twite tot het uitentte gekomen Zij teeunde JajaI En Merom wenucht ge betehtt te vluchten En than» Moet ik u dat zeggen? jam merde zij. Ik ben «oo ellendig, zoo liefdo- loo»ik «chaam mij zoo diep, toen de gouverneur mij in tri- omph mededeelde dat hij Dr. Kamp had gevangen genomen, wond ik mij óp. en telde tegen hem. wanneer gij Kamp niet kteiaat, ga ik uit ’t hute. Hij gaf niet toe en daarom ouw- en Woning' OnderteandBeo»- «r. CCXCV11. Het te ee« verteaudige daad vao ons dagetijksch geuKtentebeteunr dat zij besloten hebben met ingang van i Januari a.e. geen gebruik meer te h laken van <te gratis-abonneviente- kaarten N oor de ptectrteche tram. Een rteandige daad, om venschillende re denen. In de verhouding van een (onctMaionarte en dengene dledecon- w<<«wio verleent moot nimmer iete te *Vinden zijn dat ielte maar den schijn ian hebben van guntebetoon te zijn. ^<>oh van <i«i verloener op den aan- Vaarder der conoeoMe, noch omge keerd moet iete gevorderd worden, dat jiiet onmld/Wlijk ate eéu recht of een plicht geldt, die al» een voorwaarde te gesteld. Nu te hot waar, dat de gpjjHfnte den JJajig indertijd in de ti mens ie-voor waanden heeft l>aiongen Bat zij jaarlijk» over vijftig abonne h)ojjitekaartea de vrije benchikkijig zttl krijgen, doch zij kunnen <Ht niet als een conditie van de cpncotele be schouwen. Ohgeveer alle bepalingen In deze tram-coucawde bevatten fou ten en g**breken, xat zijn oorzaak Vindt dht ileze concessie islet alleen een compromte te geweete tuswehon de gemeente en de expioileerehde maat schappij, maar ook tutewhen de ver- pcNillendte slroonringen. in ‘ten ge^ pieenteraad, waaronder toen ter tijd liip vóór gemeen te- exploitatie hclaaw tiog heet zwak was. j runtebetoon tiwm’hen <onee*diona- l'te en conc«Attieverleener Mdonvoudig I Uit den bonze. Wij zullen absoluut piet beweren dat on» dagelijkach be fctmir waaraan «te vrije kaarten niet ontnomen knrnten worden, zich ooit Zon hébben laten beïnvloeden, door de omstandigheid dat zij vrij trammen hadden, do<h wij zien ook geen goe de uitwerking in het bezit. Zij zul |en don druk van het zóne-ateteei al licht niet zóó gevoeld hébben tan wanneer zij <IH met veel dulubeltjetef De nachtwaker droeg een sleutel van de hutedpur bij zioh. Zij voel de ate de nachtwaker hier voorbij kwam, waren, wij verloren. Wet hadden wij nog de zekerheid ik een ateutei bezat van mijn ka- «M«tenr, doch al» we dan belegering kregen, waa een vlucht uitgesloten. Maar zoover wa® het nog niet, waar om 't hoofd dan nu al te laten han gen De» te sterker drong zioh de vraag op wat er met mijn gatee ge- •ebteden zou, zoodja de morgen saa- brak, voorop gezet natuurlijkdat ,k het gevaar der gouverneur ont snapte Ate gij het hute van.uweneebt- ^•oot verliet, lieve vriendin, dan »..u toc*1 ^aker pJanoen gemaakt Zij kromp ineen: Kwelt mij Met, smde zij langzaam j^eer zacht. Maar ik bid u oio alles in (ie •weid, ge kunt toch niet eeuwig bij ■H blijve» brak fn tranen uit. Ik beneem “J*a*age, plicht ver get on de vrouw ■«ttnde zij. Ik vemta op wijzen, dat niet de rogeeruig maat de rechtbank het bevel tot gevangen neming uitvaardigde. En al kan ou de regeering bij monde van. den Mi nteler van Justitie op het openbaar nrimstojrie invloed oefenen en baar berveien geven, onze rechters staan van de regeering geheel onafhanke lijk. Maar dit bizonder geval heeft na tuurlijkerwijs meer dau in normale oiiwlaiaiigheden de algomeeue aan dacht bij de persvrijheid en de bur gerlijke vrijheid rn het algemeen be paald en ons de vraag doen stellen, tot hoever die vrijheid gaat. Het behoeft wel geen betoog, dat absolute vrijtieid niet bestaat. Iedere vrijheid vindt haar natuurlijke be perking in de vrijheid van den buur man. In geen enkele maatschappij kan de mennek doen wat hij wil omdat de samenleving met anderen daardoor absoluut ónmogelijk wordt. De geheeie wetgeving, zoowel de bur gerrechterlijke ate de strafreehtelljke is een beperking van onze vrijheid, d«e wij ate zoodanig over het alge meen nauwelijks meer voelen, omdat wij in den betftaanden toestand zijn ingegroeid en onze meeiungen eu op- vMlingeu, en gevoelens zich daarnaar gevormd hebben en wij dus niet be ter weten. Maar <>xn ons van de be- teekenis van onze individueele vrij heid ate burgers eener geordende sa menleving bewust te worden, moeten wij ons daarvan goed rekenschap ge ven. Wij moeten weten, dat wij niet alles doen mogen en die beperking onzer vrijheid) gerechtvaardigd en be paald wordt door het belang der ge meenschap, dat is dus door het be lang van staat en maatschappij. Wanneer nu dit belang onk ver hindert alles te doen wat wij willen, dan belet het ons natuurlijk even zeer alles te zeggen wat wij willen, omdat ook dit zeggen het belabgi van bij (te raadteeiten. Heeds had men in <h’ namtevergadering <te onkienchliehl het denkbeeld te opperen om aan de iraaMnaaterbappij gralte kaarten te V ragen. Het te juk* hierin zeer verstandig ran buitgivneesUT en wethouders »tet rij afstand hebben gedaan vank hun kaart nu bl«*k dat de raadsleden over hiet genoeg ointereehtedingwvvrmogen bcacfaikkeii «Hn in elk geval te kun- |ien heoonteoteu dat het nog heel tets boden» te of een wethouder, die den ganéchén dag Jn dienst <Ter gememto werkzaam te zon'n kaart beait dan wel een raadwlid, die eenmaal in de roeirftaü dagen een teoM wam houdt |n de raadzaal, zijn handteekeninK w* pp <te proHoMie-lijst eu vijf gulden jirtteeitfio-geild opatrijkt. Wij hopen ‘lat de gemeente vrij willig afstand zal doen van allo vijf |ig kaarten waarop zij recht heeft, volgen de con<’(»irtie-voorwaardeiu Het te een domheid go weert deze Iwpa ling te maken, doch het te gelukkig nmgelijk deze domheid Iedere dag te borst éllen. ffeiaa» te dit de eendge domheid nie in het voordeel te van de gw- •neente. En die moet ze nog laten ■chfeten De dozijnen domheden die Venter In deze concesvfe staan, zijn Jen voordeele van de exploiteerende inaatechapplj <Me er housen geen m- k«te zal hérfitetlen; integendeel, die Kil -ze uitbrulden tot den laatetm dfait pr uit gestegen te. t Nng «teodH fa door Gedeputewdp rtaten geen bMHrtring genomen ten Mrrzien van hrt besluit van omton gernéentoraiul oin aan alle rmufaleden gratia een tdefoonrgangluiting to var terekkeuA Het zou on» niet» verwou- lleren of \G«teputeerde Staten zullen <te begroeting Voor 19lC> op dit punt iitet goedkeuren. Eg hot zou oun neer vertwugen, Indien zij er toe kon den komen om hun giswikeuring te brrthouden Dan was moieeu «te lust kebhisrht om pog meer van dergóilj- ke voordeeltjes te roove». Men kan hrol g«nekkolijk een ver lleiligiiig opzetten van deze rooverij Vn min of meer aandoénlijk beweren Hat zij slechte rtrekken kaj) tol heil der burgerij, dat neemt niet weg dut Ho daad een uiterst onkleeeben in druk moet maken. Van de veertig rateMedeu hebben l o L iJ i -”^—•-*■-1 er drie-en-dertig reeda een telefoon, J‘,±™ gebruik aan^-hul ten. hetzij op hun kantoor hetzij aan hun hute Sleriite zeven raadrtedon hebben er geen. En onder (faze ze ken zijn er minstens een paar wier onb«h)i<tendhei(I zoo groot is dat een ..telefoon-tocrtel als gmrxHHde-bdang hun zoo ontzaglijk bdachriijk zou staan als «on mooie zijdeti hoogen Waarvoor dit allow 'f Luistert... Grid... Stamelde zij. I Hebt gij niet» riep Ik. Geen gufdten Dat was een nieuwe slag wam ik bezat ook Meta. Onbezoldigde awees noren •Vfmren gewoonifjk Met Maar wacht in mijn commode lag wii>te twee jaren een depót je”, het naai dangrid vnn Hriene. dat zij door lan^diirigen arbeid spaarzaam ver diend had Er waren twee homtewi vijftig rijkwdaalder» ..Deze geef ik jehad ze gezegd, wijl ze bij jou li<< herte bowaajxl zijn, doch ik las in hare ongen toen, dat zij wenechte, dat ik, ate ik 't noodig had, ervan nemen zou Hier fa geld, geide ik, hot kartip openende. Toen ik het witte pakje In mijn hand num. wat mij zoo lief devol gegeven wa», en dat ik nog nooit gw>|H*nd had. overviel mij een ontroering1. Dat had ge nooit gedroomd mijn lieveling, prevelde Ik. terwijl alle» aan mijn oog voorbij trok. E«» «ngrt. een schrik verianwte mijn ledranaton. waar waren zinnen geweert. ik lichtzinnige. Tonvijl ik mijn garteche opmerk- zaamhrid concent roerde op <te erirtge- noote van ‘ten gouverneur, wier aan- JrB «ïBn een vuur was, had Ik Hriene vwftten. (Wordt vervolgd.) houwburg, 8 uür. ra el schap: ,.Mijn Vrijheid veor woord en daad. De onverwachte arrestatie van den hootaredacteur der Telegraaf die op 84. Nicolaasavond te Amsterdam plaate had, heeft, ate begrijpelijk waa, overal in den lande, maar speciaal te Amsterdam, de algemeene aandacht getrokken» Deze belangstelling gold, zeker niet den persoon van dien 'hoofdredacteur, noch het blad, dat bij redigeert, «naar de béteekend» zel ve van een ttergafl/ke arrestatie Wij, Nederlanders, gaan bizonder prat op onze vrijheid en het minste gevaar lijk geritsel, dat wij in de buurt dier vrijheid hooren, doet ons ongermrt de ooren spiteen, of, ate we wat hef tig zijn uitgevallen, driftig opstui ven. En in deze arrestatie ver- im o e d e n velen een bedreiging dier ■vrijheid, omdat zij een gevolg ie van een tegen deu hoofdredacteur derTe legraaf" aanhangige procedure we gens persdelict en. men dus de pers vrijheid! in gevaar acht. De aanklacht tegen genoemden booidredacteur luidt, dat hij de on zijdigheid van ons land door bepaal de artikelen en uitdrukkingen zou in gevaar hebben gebracht. In hoe verre deze aanklacht juist is, zal de rechtbank hebban te beslissen, vertrouwen in de zuiverheid justitie moet ons doen gelooveu, dat hier overeenkomstig de wet recht zal warden gesproken- In hoeverre die wet eif de uitleg ging. daaraan te geven, ons vol doen, te een zaak, die thans niet in het grtfing is en waarmee dus de justitie slechts hert weinig kan reke ning houden, We zullen du» dit ge val zelf laten rusten alleen er nog daarom» ben ik weg gegaan. Maar wat verhindert 't u dan om uw besluit te vervullen en gpoe- dig af te reazon Wat ik, ik zou hem prijs geven en daarvan afstand doen zou ik hem verlaten, die alle» aan mij heeft opgeofferd en die nu in angw en bande» ligt om mijnentwille Maar wat kan uw blijven hevn Voor nut doen Dat vraag ik nnj ook af én toch ik kan niet ik kan niet. - En uw vader Zij ^Zonk luid schreiend op de knreêmvooir mij en borg haar gelaat in de a&mengewrongen handen. Het eerete oogenblik overviel een grooien schrik. Ik maakte beweging haar in mijn armen te ne me», dkH‘h noglmaals liehield mijn nuchter verstand de overhand. Met ernst en kl«n sprak ik tot haar: Zelfs Kamp, zoo besloot ik zou niet met u mee kunnen gaan als gij om zijnentwil uw kinrierpNcht verbat. I)ere laatste woorden waren -Itesend voor haar. Ik ifank u. zride zij, het van tranen natte gelaat tot hjp opgehe ven, dat a mij van mijn oneekerhrid genezen hefat. Hij rd* dn» af - Ik zal Nog vóór de morgéifachonering? Wat gij nver mij luwtirt. zal Hteahte verrbindingMn niri zoo goéd hebben opgomerirt” wanneer zij van tie oene tram op de andere konden springen, zonder dbit deze liefhebbe rij eenig financieel gevolg voor h«n had. Het (^rgwte fa echter geweest de af gunst. die het bezit hoéft opgewekt geschieden. Gij zijl mijn heer meester. Neen, neen. ïk droomde Met. De f^ higenoote van den gouverneur Van Nieborg. do gevierde dame uit het srizben, de vrouw van mijn hoogsteu <hef lag teruMdite om een uur op mijn kamer voor mij op haar knieön en nnrimdie mij haar heer <m meester. Een triomph, doch wAt een tri- (•mj>h l)nar batten op de straal klonk nog immer bet gduM van geheimzinnige stappen. Ik hielp mijn vriendin op, Ijet haar plaats nemen 1» een Jeuningétori en verzocht hanr hare tranen te droge». Wij hebben ernstige en gewich tige dingen te bw^reken. zei Ik, die een rustige overlegging etochen. Op den eersten trein die middags gaat kunt gij Met wachten. Ge moet dua een rijtuig nemen. Verder morton wij aannwnen, dat nw echtgenoot u zal lat on vervolgen. Wij doen dus goed ate wij een vreemde route voor u kiezen, on ge mort heengaan lang» een onbekenden weg. Wij moe ten een vateohe route opgaven. Laat gij mij maar alle» bezorgen. Verder mort gij in de eerste stad eenige uren halt maken en koopt gij een hoede» warme kliederen, want andera zult go van koude omkomen. Maar waarvoor dit alle» zij stokte en keek mij hulpbehowve»d aan.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1