O >-6 mten. M smiddel De Oorlog. o. 12965. Maandag 20 December 1915. behalve Zon- e antifa FEUILLETON. De Gunsteling. 5-6-7. BERICHT. 54e Jaargang. XT5.e-ia-"ws- ezx ^.<5.‘vertezxtïe“loleLd. voor G-oia-êLsu eaa. Oxxxstxelcezx. Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. deel <ier vijandd ijkte loop- Dot l it 19 Dec. meldt wit en blauw 500 zocht hoogte al» <ïe mijne, zij kon du» door (Wordt vervolgd.) commu- ver- vanaf 25 ct 4 ct. per rolletje meter) en vork I Het Duitache communiqué van Van het front zijn en ge- n zenuwzwakte. 0 Nederiandsche wor- ver- A. en zonder lekbtkje) vanaf 8 ct. wel gestalte beschenen, aantal <te OlJr inr op aanvrage de Chemische 50 rtv, M|ft -F IllMdlfllS. men Q. geschut bij de landingsplaats Ari Boernoe in den nacht van Detxanber veroorzaakte, duurde den voormiddag. Bij Sedriul Bahr wierp de vijand ouder gewoonte een groot bommen en luohttorpedq's tegen loopgraven van ons centrum en zen linkervleugel. Onze kanonnen beschoten al» antwoord met goed ge volg die der tegensta miers, welke ze tot zwijgen brachten, toen de vijand daaruit het vuur opende, en verniel- Aan het Westelijk Front. Hei F r a u s e h e namiddag-ioiu- luuniqué van 18 Dec. meldt De ar tillerie legde in den loop van den nacht in Artois eenige activiteit aan den dag. Ten Doelt® van Roche- court werden torpedo’s geworpen. De 1' ransche batterijen bombardeerden de Duitache loopgraven bij Blaiuville ten Zuiden van Atrecht. In de streek vau Chaulnee nam de Fransche artillerie met succes een aantal vijandelijke voertuigen onder vuur. Twee Duitsche watervliegtuigen van het station te Zeebrugge werden door een torpedoboot bemerkt, toen zij tien mijlen ten Noord-Westen van Nieuw- poort vrij laag boven de zee vlogen. Zij werden onder vuur genomen met het gevolg, dat een vliegtuig in zee viel. De twee inzittende officieren werden gered en gevangen genomen. Het Oostenrijkache niqué van 19 Dec. luidt De volgtfngsgevechten in Montenegro heb ben «en gunstig Verloop. Wij na men gisteren ongeveer 800 Montene- grijnen en Serviérè gevangen. Bij den strijd togen de Montenegrijnen is het voorgekomen, dat de vijand zijn overgave veinsde door one met op geheven armen en met doeken zwaaiend tegemoet te loopen, zoodat zij om ’i staken van 't geschut ver zocht, «toch onze linie plotseling op zeer dfchten afstand met handgrana ten ging bestoken. Het spreekt van zelf, dat zulke versmadelijke krijgs listen een Scherpe weerwraak 'voi> den en drt bij herhaling verder zul len vinden. vanaf 1 rf. p. M )eden Zij, .Mi «M I JMi. Itli o. hla. mlaatMaTZ. ^vanaf 30 ct p. GRIME COURANT PRIJS VAN HETAHONNEMENT:' Per kwartaal Idem franco per poet. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden Markt 31by onze Agenten PARIJS, 18 Dec. De toestand in Macedonië ia ongewijzigd. Dui-tsche munitiefabriek’ in Turkije beschoten. De Franse he marinestaf meldt d.d. 18 Dec. officieel} Een FranSchc kruiser heeft de Duitsche fabriek van oorlogstuig te Haifa (Palestina) beWehoten en geheel vemiekK 12% ct. 4 ct. per doe. 7% ct. per dot. acbiJwStiJF aawmw gratis. Op den Balkan. Het Du i‘t 8 ch e communiqué van 19 Del’. meliM Bij Mykovae en Bie- lopolje zijn opnieuw 750 Serviër» en Montenegrijnen gevangen genomen. Het M on t e n e g rijnech e com muniqué van 15 Dec. meldt Troe pen, die verre in de meerderheid wa ren, hebben on» leger in dim Sanjak aangevallen. Dit neemt nu nieuwe vcrdedigingsstellingen in. Ons leger in Herzegowina werd eveneen» krach tig aangevallen. Het slaagde er in, na urenlange verwoede gevechten, den vijand naar den anderen oever van de Sutie»ka terug te werpen en hem zeer zware verliezen -ta berokkenen. hoofd der regeering ter zijde schoof. Maar het is geen uur meer van klagen en achteromzien. Griekenland is zichzelf niet meer en de mannen, die het regeeren, kennen maar één drijfveer: de vrees. Men vreest niet alleen de Dnitschers, maar ook de Bulgaren en tegenover de Bulgaren, door Koning Uonstantijn nog altijd erfvijanden genqemd, denkt men aan demobiliseeren van een deel van het leger en aan pnderhandelingen over een neutrale zone! Een aardig uitvindsel inderdaad. Een neutrale zóne, dat zou zijn voor de Bulgaren een strook Grieksche grond, waarin de Bulgaren zonder verzet kunnen doordringen en waaruit zij niet meer zullen vertrekken, indien het Ooitelyk avontuur in hun voor deel afloopt. Dit zou voor hen allicht het middel zijn om Cavalla te krijgen, zooals zij Monastir reeds in het bezit namen vlak voor den neus der Grieken weg, die vroeger zoo fijn en zoo slim waren, maar thans zoo naïef, dat zij gelooven aan beloften, terwijl reeds van Duitache zijde wordt aangekon- digd, dat zij Saloniki niet zullen behouden. De Frankf. Zeit. vergeet echter, gaat de Figaro-schrnver voort, dat de Geallieerden te .Saloniki zyn en dat zij er zullen blyven, niet om het te behouden, maar om het aan zyn eigenaar terug te geven, zoodra zij hun taak daar zullen hebben volbracht en Servië gered. Men mag dan ook te Athene wel blijde zijn, dat men ons eindelijk de gevraagde waarborgen gaf, want onze aanwezigheid betee- kent op het oogenblik den eenigen waarborg van Griekenland tegenover de onverzadigbare hebzucht der Bul garen. In en om de Dardanelles liet Turkache communiqué vau 19 Dec. luidt Bij Analorta eu Ari Boernoe word met artillerie en bom- gevochten. Een braud, die on» - van 18 tot Het Oosten r. - Hong. commu niqué van 18 Dec. meldt Op het Russische front heerscht rust. De Russen beweren in hun staf be richt van den 15n, dat hun cavalerie bij Usciesko, aan den Dnjester, een ontmoeting met Oostenrijksch-Hon- gaarsche verkenners in Russische uniformen heeft gehad. Van deze mededeeling is geen woord waar midJden niet. door in de leu- die ik, o zoo gaarne on> Jt Waa mij alsof het bloed in mijn Ik sloeg mij met de <7) Haar slaapkamer lag op dezelfde hoogte als de mijne, zij kon dus door de ramen in mijn woning zien en zij moest dan wel gezien hebben de vrouwelijke gestaltedoor het vuurechjjrusel Mngttoel, di( armd had. •deren «tolde. II _L vuiM in ’t gelaat en streek mij ze nuwachtig over het haar en opeens sloop mij de gedachte van hoop door het hoofd, wellicht slaapt zij dezen pacht. „Ja, ja, zij slaapt,” riep een in mij. Een goede geest heeft haar oogen gesloten - het was im- n*er0 gruwelijk als zij niet rtiep Ga, overtuig jg zelf. Ik spring war het venster. Dftar buiten was alle» stil, alle» donker. De vensters waren openge- 7*en’ de gordijnen schemerden wit. ”01 vijf minuten stond ik zoo, doch "Snerkte niet». Zeker I Zij sliep. Ik weer een ooganMIk. En daar op greep me een nieuwen angst aan. PRIJS DER ADVERTENTÏÊN: Van t—5 gewone regels met bewysnummerf 0 55 Elke regel meer .0-10 Hij drie aclitej^envolgende plaatsingen worden dele tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 b(j vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Het Fransehe avond-communA- qué van 19 Dec. luidt Aan beide zijden hadden hedennacht slechts zwakke artiUerie-gevechten plaats. In de streek van Vauquois werden de mangevechten voortgezet in het vooi> tied van de Franflche troepen. De beschieting van de militaire werken en de legerplaatsen van den vijand in den sector van Apremont (ten Z.-W. van Saint Mihiel) werden ge durende den avond voortgezet en heb ben gunstige resultaten opgeleverd. In den nacht van den 17en op dien 18en heeft een afdeeling van vier vliegtuigen het station M'etz—Sablon opnieuw gebombardeerd. Een veertig tal bommen zijn op de gebouwen de bijgebouwen van het station vallen. Het D u i t c h e communiqué van 19 Dec. luidt Kleine Russische at deelingen, die verscheidene punten op onze linies benaderden, werden te- rwgigeworpen. Aan het Itaüaansche Front Het Italiaansche communi qué van 18 Dec. luidt De Italianen vermeesterden den Norre-top op het punt, waar de Torta- en de Astico- dalen in elkaar overgaan. Hij be- heerscht den bovenloop van do Asti- co. Oosten rijkdche aanvalspogingen bij Oslavla werden gestuit. Aan het Z.-Oosteltyk Front. Het Oostenr.- Hong. commu niqué van 18 Dec. luidt: De streek ten Zuiden van Bielopolje is van vijanden gezuiverd. Het aantal gevangenen, die bij de verovering van deze, stad in onze handen zijn gevallen^ steeg tot 1950. Een onzer divisies nam gedurende de laatste vier dagen in Noord-Öostelrjk Montenegro 13.500 man gevangen. Wanneer zij In dit oogenblik een» dag en nacht voor mij l, oat, jik aan 't venster W zien of zij reeds Krijgsverrichtingen ter Zee. DeDuitsche kruiser Bremen en een torpedoboot in den grbnd geboord. Blijkens officieele mededeelingen van den Duitschen marinestaf is Zaterdag middag de kleine kruiser Bremen en een der torpedobooten, die hem bege leidden, in het oostelqk deel van do Oostzee door een duikboot in den grond geboord. Een aanzienlijk deel der bemanning is gerod. Uitvoerverbod van tabak. Naar de Duitsche vakbladen van welingelichte' zijde vernemen, is de Turksohe regeering voornemens een uitvoerverbod van inheemsche tabak uit te vaardigen. Ook Bulgarye wil zich bij dien maatregel aansluiten, welke in de eerste plaats ton dool heeft het voorzien in de eigen be hoeften en die der verbondenen te verzekeren. liet Franeche avond-comsniuni- qué van 18 Dec. meldt De Duit sche loopgraven tuaschen de Sosnme en de Oise, zoo wol al» tufiochen So le ao n» en Reims’, werden krachtig be schoten. De batterijen van den te genstander in het laatat genoemde district werden tot zwijgen gebracht. den een graven. Een kruiser en een monitor richt ten hun vuur tevergeete in verschil- lendé richtingen tegen onze stellin gen en trokken zich terug. Naderende beslissing over Griekenland. Vplgens een Reuter-telegram uit Londen aan de N. Crt. verneemt de Time» uit Athene; De Duitache ge zant verklaarde in antwoord op de tegenwerpingen van Griekenland om Oostenrijkschtjpuitsche troepen toe te laten, dat de versterkingen, die de bondgenooten te Saloniki bouwen, Duitschland dwingen tot oen actie op Grieksch grondgebied, teneinde de bondgenooten te verdrijven, Skoeloedis antwoordde, dat Grie kenland nooit don Bulgarqn zou veroorloven een voet te zettenopGriekschgrond- gebied. Het ministerieele orgaan Embros verzekert, dat de regeering voor nemens is te protosteeren tegeq de versterkingen te Saloniki, die de grenzen van het toegeatane te buiten gaan. De terugtocht der Entente-troepen. De „Daily Telegraph” verneemt uit Saloniki omtrent de „aftocht uit Gevgheli”Gedurende de ontruiming van Gevgheli deed de vijand tien vergeefsche aanvallen. De toestand der atxnospheer be gunstigde de operaties des vijand», Wie zal Saloniki krijgen? Die vraag wordt gesteld door do Frankf. Zeit. %Zal het aan Bulgaren, Oosten- rykers of Dnitschers komen, want het is duidelijk, dat Saloniki niet Grieksch zal blijven.” En het blad verbaasd zich over Griekenland’s lijdelijke houding. De passiviteit verwondert, schryft Fritz Maurice in de Figaro, niet alleen Duitschland. Alle vrienden van Griekenland verbazen zich reeds drie maanden lang en zij betreuren nog eiken dag de fout, die begaan werd, toen men den grooten patriot aan het geen belangrijke gebeurieniaHen te ver meiden. Metz werd nacht» nog- inaal» door vijandelijke vliegers aan gevallen. Er werd sleohts materieele echode aangericht. AÏn het Ootteljjk Front. Het Russische communiqué van 17 Dec. meldt Bij Riga eindig den alle verrichtingen van vijande- lijke verkenners-afdeelingen in> de richting van Raggatzem, Anting e& den weg naar Tukkuin, onveranderlijk te onzen voordeele. On» vuur ver- joeg de IJiMteeber». Op aomsnige plaatsen drongen wij bij de vervol ging van den vijand in delinieönder DuiUschers binnen. Ten N.-W. van Dwinsk in de streek der dorpen Mit- schel en .Sarkani bewehoot onze ar tillerie doeltreffend een colonne vij andelijke infanterie en ver»trooide ze. Aan het overige front deed zich geen wijziging voor. f 1 25 1.50 1 50 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. gouverneur, uit de duiaterni». Ik zocht een dtofll, die ik met een ruk naast haar zetel zette. Zij greep mijn hand en omklemde die kramp achtig. Weder begon het in mijn aderen te gloeien. Mijn slapen hamerden. Ik beefde van beklemming. Welk een moment Haar ajiem kwam mij tegemoet. O, mijn vriend, fluisterde zij hoe zeer zal ik u mimen. Nietwaar... Ik verspreek mij. Zult ge me bo nier liefhebben ais een broeder zijn ?JuMer Hoe kan ik andere atamelde ik, terwijl een gevoel van bedrog mij door de ziel ging. En zegt ge dan „zuMer” te gen me Ik greep haar vast, „zuMter, Heve zueter”, fluisterde ik, <k® druk van haar hand beantwoordende. Voor één moment wa» het mij, alaof ik vriend en bruid verraden kon, als ik haar in de armen «luiten mocht. Ik bedwong mij. Gelukkig dat de kachddeur gedoten was. Ik durf er nog niet aan den ken, voer zij voort met «preken, dat het ellendige leven dat ik' had, thana geëindigd ia. ’tl» me-een nare droom vai*f den dag dat ik de vrouw werd van een man, die mij naar beneden haaide... en ’t oog wil doen. Wij luteterden oP Dof klonken voetstappen tot on# door. zag, zij die in zorg waa, was geweest om sliep Ik wendde mij oW- Met haar prach tig kapael teekende de gestalte van mijn vriendin zich in een scherp silhouet ai tegen den lichten achter grond. Het blonde haar, waarin zij zich als ’t ware afspiegelde ontgaf haar met een wondere stralenkrans. En dit alles moest Helenc daar even gezien hebben, al» zij aan het ven ster geweest was. Doof dat vuur riep Ik. Zij schrok van de klank van mijn stem. Wat is er, stamelde zij, de gou verneur O, ik dacht niet aan hem. Steeds scheen het vuur nog de ka mer iiv Buiten zou men iet» kun nen vermoeden. Ja De gouverneur antwoord de ik kortaf, om verdere antwoor den te voorkomen. Zij sloot de kachd deur. De kamer was opeen» in duis ternis gehuld, zelfs dc omtrekken van hare gestalte waren niet meer zicht baar. Ik trad weer naar het vender en keek naar buiten. Alle» doodsrh en stil evenals zooeven. Een zucht van verlichting ontsnapte mijn borst. Kom hier, ik ben bang, klonk de stem van de echtgenoot» van den stc meisje uit de ganache streek IR» wierook «teeg me naar ’t hoofd, niet dat ik Kamp vergat, ik beken de hem alles en hij schreef mij to- rug „geniet van uw jeugd en vrij heid, kind”, ik schaamde me niet voor hem, hij was niet afgunstig als hij zag dat ik lachte en pret had met mijn aanbidders, maar nu, luis tert gij, onder ndjn' aanhiddere was er een, die door allen benijd werd. Een elegante jonge man, pas uit dc> Residentie gekomen, en trol» zijn jeugd een belangrijke post bekleedendo. Hij heette Van Nieberg en was hierheen te fungeeren. Ik mocht hem eigenlijk gek ohm® om alrt kind’van «h® Landraad niet lijden, hij was aanmatigend en spotziek, cm scheen on» allen over t hoofd te zien. De anderen span den tegen hem «amen, daarom nam ik zijn hulde aan. Mijn vader be kommerd» zich niet over mij, het «eheen alsof hij voor mijn nJeuw«gie- rige oogen gevrijwaard wilde zijn. Een raadWeiachtiflje onrust had zich van hem meester gemaakt. Als ik hem vroeg, kuste hij mij en drong mij heen te gaan. Des te meer trof het mij dat hij op zekeren morgen bij mij In de kamer kwam, vragende ,,I» ’t waar van Nieberg onder uw vrienden is Ik knikte hoogmoedig en ant woordde: „Hij maakt me ’thof, dat is alle».” Een gedachte vloog mij <k>or ’t hoofd. Wanneer ge thans niet dwingt i het raadsel van dit huwelijk op te lossen, dan zal de, sluier die deze vrouw omgeeft, nooit opgeheven den, in een broeder zal men trouwen hebben, sprak ik. Wat bedoelt gij Zij i mijn hand. Nog steeds weet ik niet. Zij sprak snel: - ik kan niet... ik kan niet, en zij scheen opnieuw in tranen te zullen uitbarsten. t Gb moet u bedwingen, sprak ik, strengheid voorwendende. i Zij Het zich bevelen en weersprak j mij niet. Nu Zij begon. Goedeen oogenblik hield zij stil, dan een» haperend en beklemd, daarna zeer vlug in hefth i ge bewoordingen vertelde zij, steeds vlugger. Gij weet, wat hwsehen mij en i Kamp voorgevallen is, toen wij af scheid namen- ’t Was lente, wij hoop- ten dat wij bij on» wederzien in den herfst verloofd zouden zijn, ook voor de wereld, dat is niet gebeurd... Zi t zweeg stil. i Langzaam aan maande ik. Z' i zuchtte en ging voort: De zomer I kwam en vader bracht mij voor het I eerst in groot gezelschap, ik had me al zon lang een onervaren kind ge- i voeid. Thans werd Ik gehuldigd als een koningin. Waa fk niet het rijk-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1