iicmiimm üjibn Mill tliede meubelen oeten, Kasten, erfjenn Theeta- ijlameublemeo- xluch, Boeken- rsoons onbesla- itellen, Kapok- ipkamermeube- spotgoedkoop, lerstoelen vanaf I f2<-, Stfll- «11(15.60. f7.60 20 nMrttite erdam. latm I r I I i De Oorlog. Woensdag 22 December 1915. 54e Jaargang. o. t De Gunsteling. I I BERICHT. j 9 .'TZD.ZX. -- NIEUWJAAR8WEN8CHEN ZBlxxrxexxlsixxd.. FEUILLETON. GOIINIIE COURANT rng DE ADMINISTRATIE. van Ooite'ar.- Hong. commu- geient 3 jaar. ip«n, Oir. en nam 49) ik voor hsm z de ■O. ien en meer- len-cursusson die men „uit iden. Iedere ivolgende les ischen docent uaen): ifist en Kan- Belastingen, diA, Geschie dkunde, Wb- Zij, rif» Stell neet bsgaing vms I Jaa. IMS e» MM blsrt veer «testen» Mn Het geweld drong ik mijn nieuws gierigheid terug,.. Vergeef mij mevrouw Ague», tassen is aan lezen inzake «snnl beden tot dien dartaun ver- eeMtees^e—-ereirMta. Ma ffahMtoof •mies P. as TM orwarsa, Oa- it, aas. I Noord W78». voor onze Ba- aar «enigszins illzonderhede» en Voed in ga- •pen en Cos- '•eeren wy logsmateriaal Eindflooze van it inken. „Belford” uit De houw burg, uux. ïmente-voorridliiig. I. Tooneel. »ch, Deensch- sch, Esperanto: atSSttS irsussen): de, Werktuig, en Teekeneo, nog één vraag Welke? Hoe is het toch gekomen, <hU gouverneur van Nieberg zich aho opvallend van uw vader terugtrok nadat bij zijn doel berdkt had Zij lachte schril. Ja thans ken ik hem, den meerter der linten, riep zij, thans weet ik waartoe hij in staat is, de man die nu machteloos I». Maandenlang heb Ik troortelooe ge leefd. Nacht» weende ik mijn kite sens nat. Tevergepfs hrt» ik mij Ue- zrtfrfe vraag gedaan. Ik wilde het niet gelooven dat ik bij vader’s le ven toch wees geworden waZ Op de stoep een L Hoeveel er wai Al slak ik ster zou ’t kon de rtw niet zien. /l Vreugdetranen stonden mij in de dogen. Waarvoor vroeg hij. Bulgaarach-Griekach incident. Een H»va»-telegram uit Saloniki meldt dd. 21) Dec. Volgons offici eels berichten uit Janina, zou een bloedig treffen luswchen Bulgaren en Grieken op Albaneesch jBrondfcabfad hrt»ben plaats gehiut Venfrtiridene Grteknehe soldaten zouden gedood zijn. Drukkerij ZOON Gouda. Het Oostenr.-Hong, copimu- niepé van 21 Dec. luidt: Tegenover Rafalowka, aan deStyr, werd een Russische verkenningsaf- deeling uiteengejaagd. Overigens had op verschillende punten .geschutvuur dat het hun gemakkelyk zal gemaakt, naar Italië te gaan. ouw- éh Woning-.. •- OnderstaiMteco^n- org. i wij geregeld tijdig ontvangen vsa rten. vermakeiijkte dan tn owe agente i): P.yeho- Rhetoric» (de duziekgeschie- r en Sexueela ie Verbetering I üotheek wei ger Onderwih, ■’otografpem. ■vetten alt. t^. I): In het nummer rm I Januari 1916 ■tollen wij de gelegenheid open tot bat plaatsen van tot een speciaal tarief van 25 oent voor 15 gewone regels en 5 cent voor elke regel meer. Inzending dezer advertentiën kan geschieden tot uiteriyk 30 Dec. n.m. 0 uur. Vredespogingen. Een V. D. telegram uit New-York mrtdt dd. 21 Dec. De correspon dent van de ,,New-York-Port" te Washington bericht, «dat President Witeon bertoten heeft den heer E. M. House nogmaals naar Europa te zonden, tenai mie in het belang van het tot rtandkomen van den vrede werkzaam te zijn. De heer House vertrekt binnen 14 dagen. In Engeland. UHvoeren naar neutrale lauden. Met Argwioogen bwpiedt men in Eugdand nog voortdurend de invoe ren der neutrale landen, in de vrees dat van deze invoeren weer gedeei- leu naar Duitechlami sullen gaan. Zoo vestigt thans weer de landbouw redacteur van de „Timesnaar wij i»n hel Hbhi. ontleeueu, de aandacht >p het (rit, dat voeder en nxrtMof- <ten in hooglre mate dan in nor male oiiMtandigheden in de neutrale landen woitfen ingevoerd. En al is bet door de gdromn - wellicht mogrtijk JlkU Moedig, ypij zijt toch iW verhaal. Inos), Handds- *0Mh, Duitsch, Handelsrecht, 'i«> de Techniek ie, de Techniek teschrtjven. Saloniki. De Zwitsersc.be bladen melden d.d. 21 Deo. uit Athene: Het Engelsche militaire commando heeft over de stad en vesting Saloniki den staat van beleg afgekondigd. Do haven van Saloniki is voor handelschepen, ook van Grieksche nationaliteit ge sloten. o Prov. Staten van Zuid-Holland. In de gistermorgen, onder, voor zitterschap van den Commissaris der Koningin baron S weert» de Lande» Wyborgh, gehouden najaarssitting van de Prov. Staten van Zuid-Holland, - Red ons, zwijgt.:, wrniaigdde papieren, riep ik, opnieuw voor hem nederzinkende. Hij eehrok op. „Waar denkt gij aan?” vroeg hij zacht, ale ik ,t deed dan waa ik medeplichtig en ik hot. aan mijn Honing trouw ren. Gij zult begrijpen dat ik ^met sterke banden aan uw familie moert zijn verbonden,^ wilde Tk zoo irte doen. i it. Allee wat ik voor u doébkan, mejuffrouw, zeide hij -daarop na te' poos, in mijn vondrt nog Wilgen tij» geheim te houden. U*w vader blijft mijn gevangene. Ik’ ridit mij lot na der onderzoek hierin. En wat dan vroeg ik. Wat i geeft one dit, als redding toch n>et zijn «pel doorzien te hebben. Dank, duizendmaal dank, rta- ■rtde ik, zijn banden grijp««de muniqué van 21 Dec. luidt: De artilleriebeschieting verrfinderde aanmerkelijk in den loop van den nacht in Artois. Ten N.W. van hoogte 140 deden de Duitschers een mijn springen voor onze, loopgraven, die geen schade berokkende. De Franschen bezetten den rand van den krater. Tusschen Somme en Aisne hadden eenjge patrouille-gevechteh plaats. Een Duitsche patrouille onder vuur geno men door de Franschen in de streek van Lyhons, vluchtte met achtèrlating van eenige gewonden. Op het plateau van St. Léocade, ten zuiden van Moulin-sous-tout-vent, vernielden Fran?che loopgraaf kanonnen een Puit- schen post. In Lotharingen werden eenige goed I geslaagde salvo’s gelost door Franscho artillerie op Avanoourt en Blamont, waar troepenbewegingen worden waar genomen. K Het D i t s c h e communiqué van 21 Dec. luidt: Ten westen van Hulluch nam een Duitsche afdeeling een Engelsche sappe en sloeg een nachtelijken tegenaanval af. Op vele plaatsen van het front werden levendige artilleriegevechten geleverd. Overigens hadden er geen gebeurtenissen van beteekenis plaats. Am het Ooetelljk Frontal Het Duitiehe communiqué van 21 Dec. meldt: In den nacht van 19 op 20 dezer nam eeh vooruitgeachoven Ruaaiache afdeefing de dicht voor on, frbnt gelegen hofstede van Deluhi, ten zuiden van Widsy. Gisteren werd zij echter weer daaruit verdreven. Ten zuideq, van het Wygonowskoie-meer -- bij Kosciundwka ten noordwesten van Tsartorysk, werden .vijandelijke verkenningsafdeelingen teruggedreven Krijgsverrichtingen ter Zee. Uit Londen wordt d.d. 21 Dec. gemeldt, dat het Engelsche stoom schip „Huntly”, vroeger het Duitoche schip „Ophelia”, is gezonken. Het Engelsche Glasgow m eveneens gezonken, bemanning is gered. In Belgii Het grtd in Beitfl? UH BriMNsd wordt dd. 21 Dec. gv- meld De Gouverneur-Generaal heeft het volgende bed uit genomen De uil- eu doorvoer zoowel binnen- als buHenlandsche munten van goud, zilver, nikkel, zink en koper in verboden. Reizigers (mogen wtflvergdd tot een bedrag van ‘JO Mk. nikkei-, zink- en kopergeld tot een bedrag van 2 mark meenemen. W’ie in strijd met hel vert>od gekHukken in België uit- of door België ver voert. wordt in zoover niet andere befiaiingon van het 8. W. B. mat een hoogere Straf bedreigen, tot een gevangenisMtrat van ten hoogrte 3 jaa<r en een geldboete van het <Mbbo- le der waarde aan geldstukken met een mini mum van 30 mark veroor- deeid. Macedonië hoogst criüek ia gewor den. De eeuwenoude Dandaneilen- quaMtie heeft door de verjaging der Engsischeu haar normale oplossing gekregen, want de eigenaars van. het huw hebben thane ook den srieaite** ip handen. De Voa». Ztg. schrijft De Turk ache overwinning ie bet begin van de gewichtigste gebeurtenissen En geland en Frankrijk sullen in hun MohaiiHiMtiaansche bezittingen weldra den invloed bespeuren. regelingen <h« logo voerde stoffen niet weer worden uit gevoerd, in «ik geval maken deze invoeren dan toch voorreden in de neutrale land zelf vrij, die voor ex- jort bteohikbaar komen. De land bouw medewerk er van de „Timen" wi>l b.v. op ammoniitmamlfaat, dat met goedkeuring der regeering naar Nederland gaal, tol nadeel van <tei Brilwchen landbouwer. Uit Amerika wordt meer ingevoerd in Nederland dan In normale tipieu en het mhijm dus, meent de schrijver, dat de Brit- wfae Regeering uwer zorg heeft van de behoeften der neutrale landen, dan van die van het Voreenigd Konink rijk. Want afgtvmheide» nog van demo gelijkheid dat de abnortmUe invoeren I» Nederland en andere aan Dulüa h land grenzende neutrale landen het vijantMijk land bereiken en daar go- hruikt worden voor de nHinitievcr- vaardlging waarvoor ammoaium- euifaet en lijnolie van aoo groote waarde zijn h hei toch ook van Ixdang dat allereerst worde voorterti in de behoeften van het eigen land aan veevoeder en mertteoffrfk In het parlement zal deze quaertlo bij de andere besprekingen over do Deour ache handeteovereenkomrt nog wel eene weer aan de orde komen. Amerikanen in Bulgaarsche gevangen schap. Het geaantoohap der Vereenigde Steian maakt in Engeland bekend, dat volgens inlichting leden van do Amerikaansche hospitaalvereenigingen voor gewonden in den Balkan zich in Bulgaarsche gevangenschap be vinden. Dr. en Mrs. Aspland, Dr. Constance Slater en Dr. Muriel lies, benevens vier verpleegsters bevonden zich oorspronkelijk te Kragujevatz. Van hen en van den verpleger Izzard en twee verpleegsters, die beproefden Saloniki te bereiken, werd niets meer gehoord, maar vernomen is, dat enkele oden van het uitgezonden verpleging»- a personeel verwacht worden te Pod- gontza in Montenegro en op het oogenblik in een oer Albaneesche kuststeden kunnen wezen. Men hoopt, dat het hun gemakkelyk zal worden Griekenland. Uit Athene wordt d.d. 21 I gemeld aan het Berl. Taggeblatt. iet profeet, dat de Grieksche regees bij de regelingen van Engeland Frankryk heeft ingediend tegen versterking van Saloniki^ volgens mededeeiingen uit diplomatieke bron aan de Tel. Union in scherpe bewoor dingen is gesteld. De Grieksche regeering vefrklart-t, dat de door de Entente in de omgeving van Saloniki en op andere punten getroffen maat regelen tot versterking niet alleen inbreuk maken op de achting, waarop Griekenland in een scheeve verhou ding komt te staan tegenover de tegenstanden van de Quadruple Entente. Met een beroep op art. 5 van de Haagsche Conventie ziet de regeering aldus besluit de nota— zich derhalve genoodzaakt by de Quadruple Entente nadrukkelyk te protesteeren tegen nieuwe inbraken die de Geallieerden op het punt staan te ondernemen tegen de ontastbaar heid van Gnekenlands bodem en tegen de aan hot Koninkrijk verschuldigde achting. 8 e r v i 8. Om Pinsk. Men meldt uit Minsk aan de Russkoje Slowo, dat er op het oogen blik een groote bedrijvigheid heerscht in den sector van Pinak. De bedrijvig heid zou niet zoozeer een nieuwen aanval dan wel een terugtocht be doelen. Het blad voegt ter verklaring aan dit bericht toe: Wegens het klimaat is Pinsk onhoudbaar geworden en de Duitschers ontruimen de stad onge twijfeld voor de ziekten, welke de soldaten in hooge mate bedreigen. De modder is te moeilijker geworden, daar het den laatoten tyd onophoude lijk sneeuwt, waardoor de wegen ab soluut onbruikbaar werden. De Duilache generaals begrijpen, dat onder deze omstandigheden het verblyf in Pinsk hoogst gevaarlijk wordt, te meer daar deze stad een vooruitspringend punt vormt van de byna horizontale frontlinie, buitenge woon moeilijk om te verdedigen. De bedrijvigheid der Duitschers kan dus niets anders beteekenen dan een me thodische ontruiming en inderdaad weten wy zeker, dat de Duitschers ontzaglijke oorlogsvoorraden in de richting van Breat-Ldtowsk wegvoeren. Zij hield plotteling op, omdat op hetzolidq oogenblik oen gedruis» op de straat vernomen werd. Om ’whe- mrtewil wat was <Mi Mannenrt^»- men weerklonken, schreden, luide harde, dreunende schreden vernamen wij- i Ik voelde mijn bloed naar ‘t hoofd stijgen... Het schemerde mij voor de <Higen. Mevrouw Agnes klemde zich aan mijn hals. «1 Moed mijn vriendin. Moedriep ik haar toe. Tusschen deze muren ben. Ik baas en niemand zal u hier ge vangen nemen Daarna drukW\ ik haar op baar stoei terug en gikg^naar het raam. "2 veo| de huisdewr stond troep mannen/ in pndertiandeiing jir> kon ik niet zien, hóófd uit het ven- ywij toch niet helpen, ik UU’ vlak tegen hrt huis Juist werd een sleutel in ’t Mot gestoken, ik hoorde het ope»-. den. Straks nafcferen rij de gaart... Do deur sprong open, en piepte op de bengsew.- Hier wachten zeide een vreem de stem, en toen werd alles stil. Met één sprong wa# ik bij de deur en Moot deze, waarna ik naar Ag- n«i terugkeerae. Zij gaf geen teeken van leven 1 Blijkbaar was zij in onmacht geval len. - Agnes I riepA Ik zacht.Komt De wintercampagne. De bijzondere corr. van de ('ontrol News op het Noord-Russische front schrijft naar uit Londen wordt ge meld De winter is begonnen. De nachten zijn koud; sneeuwstormen woeden uren achtereen; de bodem is hard bevroren en de kleinere rivieren zijn met een dikke ijskorst bedekt. Alleen de wateren van de schoone Duna stioomen even woest als anders langs hun met ijskristallen bezaaide oevers. De Duitschers maken dan ook in de buurt van Illoukst met koortsach- tigen haast voorbereidingen voorden winter. Loopgraven met speciale be- tonvloeren worden aangelegd en in de moeraswouden van Illoukst wordt een tweede linie van geduchte ver sterkingen opgeworpen. Geheel Koerland wordt doori lange rijen loopgraven doorsneden. Onge veer zee weken geleden werd het ver keer geopend op het smalspoor tus schen Memel en Libau, dat uitsluitend voor hik verkeer van troepen en oor logsmateriaal gebruikt wprdt Einddlooze militaire transporten trekken van Libau en Goldingen naar het fi Adn het ItaHaansche Front Het Oostenr.-Hong. commu niqué van 21 Dec. meldt De artillene-duels op het Zuidelijke Tyrolerfront duren voort. Tien Ita- liaansche compagnieën, die *s pacht» op den Monte San Michele poogden voort te dringen, werden uiteenge dreven. Aan het Z.-Ooztel0k Front Het O o s t e n r. 8- commu niqué van 21 De^meldt: ‘De vervoigingwevechten tegen de Montenegrijnon leidden gisteren tot de bestorming van de vijandelyke stellingen ten noorden van Borona. Onze troepen namen gedurende de laatste twee- dagen ongeveer 600 man gevangen. De ontruiming van Gallipoli. Uit Berlijn wordt gesneld De Tnrkeche* overwinning op Gallipoli verwekt *dhier de grootrte voldoe ning De bede pen# zie< in, bet nieuwe suecw een gebeurtetiJH van groote beteekente en wreekt de over tuiging uit, dat het Engelacbe pres tige in bet Gorten thans» den gena- dertoot ontving. De Lokal Ana. herinnert aan de groote woorden van Churchill, wel ke hrt einde dan de Da rda nd ten et L-Mtu. «^amioozer maken. Rung vindt bijzondwr bet Turk eche offenwibf juirt thans begint nu de militaire toertaud te Saloniki en taGriefcach trt u seif I Zij antwoordde nisf. Ik greep, In medelijden, haarband rtreek over haar boom, hare o ogen, baar witte wangen nat - van tranen nog. Zij zuchtte zwaar. Genade, huikte zij, terwijl rij de handen biddend ophiel ziet mij arme ellendige vrouw... Ik hei, al zooveel geleden 1... laat mljmervm... gertt mij nist meer in zijn handen... Opnieuw zeeg zij ineen. Er kfram *eor een zwijgen... ecu «wihren, jtel om de korten dlchtetnoerde/en/Ërt bloed in de aderen deed Mollen. 'l Hoofd vooruit, de handen om de rto^Uming gditefnd, luMlente Ik. Onder de trap liet een rtem rich hoeren. Men wilde voorrt| nton kon in de dutotomiz den' weg niet don. langzaam en onzeker volgt eeoe Schrede de andere. VIM er maar een en brak zijn nek, vloog mij door h«t hoofd. Doch neen Hooger en hooger klommen de «chre- v--J. -J <terte etage! Men zodbt... men tartte lan&> den wand Men vond mijn trap -ter kwam het geluid thane op ’t «poor. Niet wwmen. geen m teren, kon Ik mijn vriendin /nog toe- nutoteren. ÖogeqldlkfceMjk vaR vulMrtag op de daar. Wij waagden niet meer te ademen. (Wordt vervolgd.) Van EngrtMdi-AtïierikaaiMrhe rijde. Een p^rt. Reuter-teicgrem uit New- Ttefc aan de N R. Crt. Hier rijn ruwe rubber, die «onder vrartttbrW vorecheept zou den worden, aangcelXg^ Tengevolge hiervan te een nieuw conlptot ont huld om rubber naïtr Dutorthland te z£jM|en, ditmaal door vrouwelijke agen- zfeii, die naar Nederland reteden, om te hoeveelheden in Baar bagage te doen roerriemen. Blijkens bekententanen, door som mige der betrokkenen tegenover amb tenaren afgelegd, zouden geregeld een ♦Vi snik door haar lichaam. De her in nering had haar verband. Daarop ging zij voort Grtoof mij, mijn vriend, ik heb mij „bedwongen, al rterf ik bijna allen op te offeren aan mijn vader. Mijn hoop, nnfo liefde voor Kamp. Vader legde zijn grijzend hoofd op mijn schouder en prevelde, toen ik zeide helm te redden: „och, ik weet het, ’t geeft mij toch geen wedding!" En toen ik dit hoorde, waa 'trmjaliv of een Mam riep en toch zult go hem renden!En zooi» het gekomen, dat ik de vrouw van' gouverneur van Nieberg geworden ben. aantal rrtrifpstero rubber meesuvnen en een Ihiiterhe agent te Rotterdasn zou er voor zorgen dat die napr Dultechland werd doorgezonden. Am het WestelQk Front. Het Franiche namiddag com- uniqué van 21 Dec. luidt: De artilleriebeschieting verrfinderde dijk in den loop van den Artois. Ten N.W. van hoogt» fie ize loopgra’ tende. De Fr s het einde peditie nog De Tagesa belangrijk da loartand te Saloniki ^^Ikweet.1.' tF'wert.«ij »Hl bail linen ontvluchten. w Een raedeelnchtige lach gl?«l we der ovbr aijn geüuw. Een rilling U<q> mij door de leden. Gij dwaalt, mejuffrouw her nam hij. Dat wa» dom. Dit uiU«ei zal dienen hij onderbrak zi<* zult laai hel genoeg zijn voorheden... Hij geladde mij weg, nadat ik nog gevraagd had: wanneer zal Ik mijn vader lien De dag verging, ook den volgen den nacht, zonder dat mijn, wenech vervuld werd. De spijzen werden mijn vader in zijn kamer gebracht door een bwtmbie nadat van Nieberg ze eerst onderzocht.had.' U kunt den ken hoe de tijd verstreek. men 'mu'^dto'^k'tnT'mijn vndar mocht, zeide ik, ik wil n niet kwellen doch vn/wr Aón vrto.vr gaan. Ik vond hem In zijn afaapkamer. een beeld van jammertijke ellende.Hij ww wel een j**r verouderd. Laat ik zwijgen van dit weerzien 1Va der vertelde mij, dat Nieberg mat hem gesproken had. Hij/ hij alleen w'wi van de papieren en hij _waa niet gekomen om de papieren, niet om geld mnar om mij... om mij.. I Mevrouw Agnee Mtnnde luid. Haar hoofd viel op mijn aehouttem. f, lieve vriendin, zeide Ik. i bijna aan bei einde van AS#. Van tijd toi tijd voer

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1