Hoiiwai m iiNijmni. n tERVELD, De Oorlog. Me Jaargang. Donderdag 23 December 1915. ■liteH Zon- behalve en leken in dit Blad. I FEUILLETON. De Gunsteling. BERICHT. I ■a a««iotM geopMd Kerstdagen. Telefoon Interc. 82. NIEUWJAAR8WEN8CHEN XTïevu'ws- e». ^.d-Trertezi.t5.eToleLd. voor <3-o-eLcLeu exx OsxxstrelEezx. Verechijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. KENNISGEVING. Uitgeven A. BKIKKXAI EN ZOON. Londen i DE ADMINISTRATIE. v e r o o r- WETHOU Herwet De- n het 60) - ver- Ie gc 1 1 te m tel in mijn zak. «rlijk ts 175 pakt riSk", recept m op i het „dat en in imend <8 PEN ezeer igeen wor- ie niet [ringt, in dan jt vet, q vnfi iruine Zli, .1. mat iagaa* WM I Jm. I(l( «n bb. .w. miastam Ma aa»vaaa«a Ka •aaat tete. ta« **aa Kataa, nr- Eond Fr.nl dn f0.36 1>U vooruit- i per regel. I w I k e Hinder Aan het Westelijk Front Het F r a n s c h e namidda^coro- begraven kantonnen Dit aantal zal nog aanmar- toenemen. an me he hem op Nu Ik niet meer lie we! be- Muiatie in de Engrtacbe bevelvoering. Een Reutef-telegram uit I meldt d.d. 22 Der.: Het Ministerie van Ooi Douglas Mot een diepen zucht liet ik me de sofa vallen. ODou zijn toom wendig in vijandeiijke partijen M f 1 «5 1.50 1.50 1.90 Bureau: Op den Balkan. Het Oosten rijksche commu niqué van 22 Dol luidt Op het Zuid-OoMeijjke oorlogttooneel werden bij Ipek opnieuw 69 door de Ser- vidre begraven kantonnen buftg» UHi&kL ItdijiTI* irlog meldt, dat generaal Sir Haig hrt opperbevel over de Jriterhe troepen In Frankrijk en Vlaanderen heelt aanvaard; generaal Sir ('harten Monro zal hem ate be velhebber over het eerste leger op volgen. Luitenant-generaal fflr Ar ehibald Murray, chef tan den gene- ralen staf, zal Sir Charles Monro op volgen. jen« 11 uur >1, 17 N VEEN Au, bouwer^ GOUWE «7 PRIJS DER ADV RTENTHCn' V.n 1—5 gewon, regel, met bew(j»u.romerf 0 65 Elke regel meer By drie achtereenvolgende plaatsingen worden dne tegen twee k rakend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van I5 regel betaling, elke regel meer 6 eta Reclaim*» f 0 25 Groot? letten en randen naar plaatsruimte. In het nummer van I Januari 1916 ■tellen wij de gelegenheid open tot het plaatsen van tot een speciaal tarief van 26 oent voor 1—5 gewone regels en 5 cent voor elke regel meer. Inzending deser ad vertentiën kan geschieden tot uiteriijk 30 Dec. n m. 8 uur. Het Ooetenrijkache commu niqué van 22 Dec. luidt Op het Itaiiaanschc ooriogstooneei inent de levendigheid der 'jtatiaanarhe artille rie tegen het Tirooische zuidelijke front aan. Ook op het overige front haikieu op soimmge plaatsen afzon derlijke artillerie-geveuhteu plaats. De aanval van, een vijandelijke cosupagnje bij Dolje aan het bruggefcootd van Tatenein ging in on# vuur teniet. gen, die het geluid vernomen had. Ik liet me niet uit het vote «laan, wierp de schoenen van mijn voeten, opdat bet Schijnen zou dat ik pas uit bed kwam. Vervolgens teak ik de lamp aan- Mijn vader werd on- geduldig. Mo< ik 'tftiot verbreken*, riep hij op een toon, die mij hrt erg ste deed vreezen; de oude man was verechrikkelijk wanneer zijn drift op gekomen was. Noodgedrongen moest ik open doen. Verschrikt staarde ik hem aan. Zijn nu weer? rkqt (Wordt vervolgd je dan niet, dat ze allen moert zien Y Heb je dan geen medelijden m« da*, arme meisje 'f Hoor (tansteuisie ik. O, neen, ellendeling I Geen mi nuut hoor ik je aan. Een uur gele de» hoorde ik in Heiersi s kamer bui let», daarop een dag, Helene r. ik, wat te er Geen antwoord, ik M>riug op, Ma een kamerjapon», maak licht, en ga er heen... Daar lag zij 't arme ding, zij verroerde zich niet. Ik droeg haar in bed, ik bwpreie kekte haar met water, hi gij ellen teling... wei een half uur wm ik in angel daarna begon zij te wee- nor», zóó jammerlijk... dat ik er d leiattg van werd... eindelijk kon zij «preken, twee woorden zeide zij „het einde „het einde' Wat ie bet rinde? vroeg ik... toen weiw zij hicrhevMi, naar jou, niet... Neemt u ht acht, vader, riep ik. Waarom te die «Isme aan jon voeten gezonken Waarom hebt ge haar in uw arm gehouden Zeven mlfMilen lang Uit meddijdm^ zegt treden van generaal Roeóki en de aankomst van den Franscho generaal Pau te St. Petersburg. Generaal Pau zal thans voorgoed aan den Ruasischen genenden staf verbonden blijven, na dat een dergelijk plan tijdens zijn eerste bezoek is afgestuit op den tegenstand van grootvorst Nikolaj Nikolaiewitsj. De grootvorst heeft indertnd gladweg geweigerd, generaal Pau, dien hij als een controleur van Joffre en French beschouwde, voort durend in zijn nabyheid in het Rus sische hoofdkwartier te hebben. Bo vendien had Pau den Tsaar voorge steld, om ingeval Roemenië weigerde zich aan de zjjde der Entente te scharen, een plan uit te werken, om In dat land te vallen. Daar de Tsaar dit voorstel van de hand heeft ge wezen, is de zending van den Fran- schen generaal toen mislukt. Men verwacht, dat hij thans de functie van raadgever de vraagstukken van de Balkanpolitek zal hebben en een groot Russisch offensief aan het noordwostelyke front zou kunnen voorbereiden. 0 De „Daily News” verneemt eenige by zonderheden over den g&saanval jJ. op het Britsche front in jk. De dichte wolken stikgas hadden blijkbaar een andere samen stelling als gewoonlijk by na groen van kleur zijnde, de uitwerking werd éven wel volkomen te niet gedaan door de voortreffelijke maatregelen der Brit ten, terwyl de Britsche artillerie door haar hevig vuur een onoverkomelyken slagboom voor de Duitschers schiep «n aldus bun aanval verhinderde. Het overweldigend karakter van dit artil lerievuur kan blyken uit het feit, dat binnen een half uur 40,000 granaten in de Duitsche stellingen werden ge slingerd. Waarnemende officieren merkten op, dat vele Duitschers van het terugwaaien der gassen veel hin der ondervonden. Het bericht voegt eraan toe, dat de Fransche artillerie de laatste dagen de tweede Duitsche verdedigingslinie in het gebied van St, Mihiel ernstig heeft verzwakt dit betreft den meest vooruitsprin genden hoek der Duitschers op het Westelyke front Aan het Oostelflk Front. Het Oostenrijksche commu niqué van 22 Dec. luidt Op het Ruaatedhe oorlogetooneel hakten op éomsnlge planteen arUllerie-gevecbleii plaste. üit Berlyn wordt d.d. 22 Dec. ge- meldtIn politieke kringen alhier wil men verband zien tosschen het af- Aan het Italiaansche Front Het Italiaansche conisnuiii- qué van 22 Dec. lukk Wij iteüeu op den 2Ueu wi 2ten mol goed* ge volg een gemeen* happetijkeii uAUie- tie- en luchtaanval m «te JuAlóanë- valtes. In. de lerragoolo-vallei werd een vijamielijke artiilerie-aanval ai geslagen. De vijand liet gevangenen achter. Op het plateau van Aaiago werd een vijandelijk vliegtuig neengeeriio ten; de bwMuuniér werd gevangen genomen*. toe. Zijn, WM r°o<* van Wat te er, vader bracht Ik ^otterend uit. Schaam Rj je niet «tete hij. Waarom vader Waar te de vrouw, <fi< Ié had? —W... Wdke vrouw haperde ik. Zijn ijzeren v uiteen vielen mij op de «chowten». hij ecbwMe mij heen en weer. Jongen, wilt ge me Jan razend maken Waagt het nog één oogenblik Ir liegen en jk vergeet me zelf... Maar zie dan tochver zocht ik. Zorider bedenken vloog hij haarde Hfaapkamerdeur en schmidc deze. de Meute! hier riep hij. Eerder Isat ik mij dooden! gri de ik. Zoo te bet dat... I Ik zweeg en rieeg «ie oogen neer h glMl ZOU, koelen. Zoo, mijn zoon zeide hij met grknmigen lach. Thane zullen wij na men ecite ronduit spreken De gudadite aan de ongeitikkige vrouw, hrt kleine .van de menechen, deed mij allee vergeten. In metenaani. zwijg, fluisterde ik toe, ge vergiet u totaal. Hij lachte hoonend. kleine grijze oogen biiluwnden mij De dame daar te een ongeiuk- - - J-kige, die bij nacht en ontij opteraat geteooten werd. Zoo I... uit medelijden «hu»!... zeide hij «arcatejscb, terwijl hij zijn witte Knor optereek. Uil medelijden, zeker zekerde ik onmkkMHjk En uit medelijnen bprgt ge haar zeker in uw slaapkamer... hè?... En dan 't vuur In den haard Ik* rtchrok. Dat vervloekte vuur wae de *4n»ld van allee Hoe hebt... ge dets’ geaim?rta- melde ik. En dat vraagt gij mij, gij el lendige Hebt ge dan geen greintje eergevoel freer in je?Helene’... Helene!... Helene!... Mijn vader scheen medegevoel krijgen Waart ge dan geheel zinne loos, jongen vroeg hij mij, terwijl hij zich naar mij overboog. Begreep •In België, wl ii lAmderinoMde. De Brwtfutevhe ornsspomtent vajt het Hbkl Kohrijlt d.d. 13 Iteramber Deitdernamde, 't aardige VlgauMMi» madje de geboorteplaats immers van de dlcfaler l’rudem» van Dnjrw» Ete- manuel mBic! eo Willen Gl>-ste, hotel zooate men weet, <*ngohoord vsri van <te« oorlog te lijden gehad Men kap •de tend uitend moeilijk bereiken: «ii ligt in h(X teapjMMigebied. Evenwel, van alle nieuwe uit het Ü<M-Vlaa*iteohe stadje blijven we daar om toch niet gespeend Zoo bab ik ternomen voor zoover noodig nlt goede bron dat de bevolking, hoewel hmm heel wat nsMélijkhedeu te kampen heiibaste, haar f«H ttwuia tecK veigeiijkuiMterwijne graprokeu, dragriyk vindt. Want d« inmddrufU- gen (en vooral deze zijn terugge keerd), wier wouingwi veruieéd zyn, wonteu gchutevent in de millpUrè ge bouwen. I teudernmnde iuaneiw, tek»n gen tijd een vetting geweete eertt enkele jaren geleden werd zij ate zoodanig opgeheven, maar een Merk garnizoen tenet er nicttmui» gww» ligd. De Vounoottthap van noord- België hwtl in deae gebouwen op eigen komen de noodt ge Soeeirilen Voor d» elemriHche verlichting ahn- gebrmhi «m zij verstrekt <H*k kotet lubt. Naar het heet, zullen ook de nog ongedeeixl gebleven, thans weer iwiwooiMte ut*tmMle«>w<)<uiinipm binnenkort voordeel genieten. Geen klein vovnteal i oen liter petroleum kost fr. ï.fiO. Wat <te voetMagttniddoleu bterelt, eehljnl de bevolking nog bral wal te moeten ontberen van wat ze grnag hebben zou Maar dit te in heel Bel gië het geval, In minder? of meer •tere male. Zooate overal in het be lette gateed, ontvangen de Dender mondenaars hun meel van het Nat. SteuiF- en Voedingttcomiteit. Doch ook voor de aardappelen zijl) zij haate ailMuilertl bp <jat 'omitrit aangewe «en, wat nu elders niet hel geval ia bartookiüffrr dan tetters «ahij nen de boeren hier v«te te bondon aan *te leus dat zaken rtreite zake» blijven, (teen aardappelen en geen boter, geen Meren. Dit belet rite, dat (te markt levendig isendektein handelaar toch zaken weet te ma ken nlte veel, maar töcb. Uitertijk la <te Mad maar wtenig veraistenl sedert de verwoetelng De wede loo sen hebben echter de pulnen opge ruimd en talrijke houten fctttan «m>- gctemnierd, waarin de gasinnen, wrik? goen wuwt« meer bevalen of wier (lOUkSCI IE COIRANT PROS VAN HET A BON N E M NT? Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen wwden dagelijks aangenomen aan ons Markt 3t, by ons?Agenten, den Boekhandel e*i de Postkantoren. Adult t riep een stem. Sdlrik en ontroering doorvoer mij. t W as mijn vader stem. Wilt ge de deur openen Ge loof je dat ik je niet hoor? Maak me niet» wij». Al» je geen ant woord geeft, Ma ik .de deur «UA riep dezelfde Men». Wat wil die man Meunde Ag nea naate mij. Spreek tochik teert van antpt. Ik greep naar haar handen en drukte deze vaat in de mijne Zijt gij daar, vader? riep ik verschrikt en precie» ateof ik ^aapdronken wa». De drommel hate je, vloekte hij. Wil je mij wi> maken, da< 1? diep Maak open of... Langzaam vader... langzaam... E Jn vredesnaam.riep ik, heb even geduid, ik kom direct. Hierop nam ik Agne» mee in mijn slaapkamer Mgde haar in mijn bed en,flatteerde: blijf hier, verroer u niet, wat er ook gebeure. Daarna keerde ik terug sloot de slaapkamer en teak de riai- tel in mijn zak. - Aio hoorde ik mijn vader zeg- INRICHTINGEN Gevsar, B o b d kunnen zaken. BURGEMEESTER en DEKS van GOUDA, leven bentenen 1... El» gij heb* haar alleen gein ion riep Ik. Zanikt g)j maar niet, laebte mijn vader bitter, gl; hebt dit ver iHend Maar gij zuk meegnaa t Vlug t... Een «wakke angMkreet klonk nlt de Hlaapkanier Mijn vader luH.1 h.« lu«»bl lulatoreul op zijde, MoHii Ik haar thans vertalen 1 Als |*aar man, haar gevangen nam V Of al» ztj oone (loodde In mijn kamer f... Nu tilrt, vmlersteunde Ik, op <Kt oogenblik kreeg Ik (en l> koude rilling. De hnlMleur was open, de nm hl wak om monden er voor en al» <1* gouverneur eeiw kwam 'I Was „g oen wonder. dM klj er al niet wan. HIJ n»«M aich oen «ogenblik h.vta. hr Iwmben en w<«gagaan eljn, duet» bij kon lenig komen nM de peilde I <llj kunt niet, riep mtjn vader, lerwip hij een Irewaglng maakie om fij In dm nek Ie grijpen en n»*j m» (h> te meuren Bij al wat heilig te, vader nep Ik In dotxloangW. Ik bezweer het n. gaat Wane, gaal tenig, vraag mij niet, voor allee laat de hutedeirr Muilen, dp hulwteur. voor alias (te hutedeur Wat te tr <ten mijn vader VU Uaeucn wordt d.d. 22 Der gw bmjM, voigette een Ilavas telegram uil l'anj», dat tte officieus? ,,hch<i de Bulgariaeen luwtedeeliug over tte iiMittumg van Monattir bovazte, waar van de courtumc, aldus luidde De •ted, die de natiouale gewéueitenis van Bulgwnjc bteiabaamt, te thans een vrije Buigaaracbe «ted. Nimuier, zoviaiig er een Bulgaarech leger zal beteaan, zal zij onder welke vreem de heenn-happij ook komen. Üiue muclHige en loyale bondgenooteu zijn on» daarvoor ecu waarborg. Uit desolfde bron wordt gesneld dat generaal Mali no ff verklaard herit Uij bobben de I ranttb Engelsche Iroqien tot aan de Griektt*he grens verjaagd-, wij sullen niet aarzelen hen nog verder te vervolgen, liuNen Griekenland direct of indirect zich bij hen aanteuit. liet zal alleen xan Griekenland afhangen, of hr< Servi «che drama niet nog door een an der wordt opgevolgd. Het Bulgaar- •che leger zal ridderlijk afwach.en om te zien wat Griekenland bete uit. In eik geval zullen wij do wapenen piet nedérieggen dan bij hel «riuitw* van een algetneonen vrede. Roemenië en de oorlog. Een Widtf-telegram uit Boceharc^i meldt Ad. 22 Dec. In hel debat over hot ad'ree van antwoord iaden Senaat, contesteerde de rapporteur Aluaten, dat de oppotette wegens de Vulluwteraming een vete zueliteren l<K>n aanteaat tegen «te Regeertng De óp positie verwijl de Regeer!ng, dat zy niet aan de zijde van de Quadruple- Entente in den oorlog gaat. Noch Filipaseu, noch Take Joneoru te ge roepen om zich over gewbdklhcld van het oogenblik tot ingrijpen uil te laten, bsm ingrijpen van Roizno- Më bad niet tot een overwiwdng kun- a«Mi leiden, zooate het verloop van (ten oorlog bewijst. Roemenië mort thans meer dan Ooit bedaard en koelbloedig blijven*. Schirbutewcu (Hb.) zdde Wmumw «>en den premier te veel voorzii-hiig betó en vertrouwen verwijt, dan moet men tóch ook bedenken, dat hrt Waar is, dat Hteocte ongeduldige vol keren te gronde zijn gegaan Marghilonmii (oona.) keurde de af wachtende houding van de Regeering goed en verklaarde, dal tte bevorde^ ring van den graanverkoop in hrt belang van Roemenië ia,“ «nngezien het land groote kapitaten iwaaMg Merit, welke in geval van oorlog als nwerve dienen Stallau noemde den toettand ven hrt land treurig Roemenie laat zirti Van builen door de Duitenh Oorteu- rijksche Jegens omringeien en is ii> Gelet op art. 8 tweede lid der Hin- Bret^en ter algeroeene kenni», dat in hunne vergadering van 21 De- erober 1915 de beslissing op hte ver zoek van de Firma Gebroeders Kamp huizen, Ad. 5 November 1915 om ver gunning tot uitbreiding barer bestaan de koek en banketbakkerij in het perceel, gelegen aan de Gouwe no. 19, hoek l’eperrtraai, alhier, kadas traal bekend Gemeente Gouda, Sectie D. no. 1792 door vergrooting met het perceel, gelegen aan de Pepentetraat no. 2, alhier, kadastraal bekend ge meente Gouda, .Sectie D. no- MM7, waarin een hetee luchtoven cn een electromotor van 2 P.K. zullen wor den geplaatst, bij een mrt redenen omkleed besluit is verdaagd. Gouda, 22 December 1915. Burgemeester en Wethouders voornoemd. R. L. MARTENS. De Secretaris, J. v. HEUSDE. muniqué van 22 Dec. luidt In de Vogezen leidde de aanval, welke de FraisÊtehen gisteren deden, tot een aanmerkelijke uitbreiding van hun ateiltngen op de Oostelijke helling den Hartmanntfweilerkopf. Hrt aan tal Duitsohe krijgsgevangenen be draagt thans 1800, onder wie 21 of ficieren, beboerende tot ze» verwhil- lende regimenten. arm gehouden ‘f «a?... Ha! Ha! Hal uit moteliE den, uit medelijden Vader’ maande ik, naar de ka merdeur wijzend. Ilente! en narde, vloekte mijn vader, ik zal nog voorzichtig zijn Kort en goed. ïk verzoek je dnn haar te roepen, 't Heeft me lang ge noeg gwhiurd Wat meen je wri, dat Helen? me rekte zij wil zich hrt

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1