lit blad. I mimniii De Oorlog. 3 HAAG 5o. 12970.: Me Jaargang. behalve Zon en 1 w ►p 304 /•WflXïfïtrtV De Gunsteling. 304 BERICHT. t N1EUWJAARSWENSCHEN tot een speciaal tarief van 25 cent voor 1—5 gewone regels en 5 cent voor elke regel meer. Maandag 27 December 1915. XT5-eu-"ws- ezx .^.d.-v-exteii.tie'lolsLd. voor G-óu-oLeu ezn. OMn-strelcezi- Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. Op en om het Binnenhof. Feestda^èn. Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOOM. I Electrische I Middag». in het stadi- one DE ADMINISTRATIE. 52) wangen 40 Zondagsblad aaa mzen leien voor gingen zij de trap af... Op r wal” TirBpliitn (V wachtte ik te ntongen. re Courant. uw 4 of ?en raaie platen en erzame Kinder- n groote prijzen mendheid. Vult aan het Bureau E R u E N ik be- broet- ver- en na men. Br ►pgegeven DL Kai i Aan het Westelijk Front Het Fransche avond-commu- niqué van 24 December luidt: vangen 3 cents iplaata: de nde het i in in >0. hij. zorg ik de ver- I Zij, die xioh met ingang van I Jan. IMS o» dit blad voer miaetene één kwartaal abonneer», entvaagen do vanaf heden tot 'dien datum ver- schijnende nummers gratis. de te- le en nd imarkt Het D u i t s c h e communiqué van 26 Dec. luidt: Onze troepen hebben heden bewesten bekende In het nummer van 1 Januari 1916 stellen wij de gelegenheid open tot het plaatsen van Inzending dezer advertentiën kan eschieden tot uiterlijk 30 Dec. n m. uur. GOIDSCIIE COURANT. PRIJS VAN HET ABONN E M E N T Per kwartaal Idem franco per post. Vet GWniritreard 'Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden Markt 31bjj onze Agenten in hand plaats genomen op de sofa. Een weerschijn van onuitsprekelijk geluk lag op hun gelaat. Ze wa ren wel een weinig rustiger gewor- iden. i l Men liet mij dus vrij, hoofde ik i Kamp zeggen. De gouverneur is1 be spottelijk, hij voerde me zelf achter slot en grendel. Maar men vergist 'zich als men gelooft, dat ik weg zal gaan, Agnes. En als men je weer in die ge vangenis brengt riep ze. met angst. Men schijnt daartoe geen grond' te hebben. Uit naastenliefde liet men mij niet vrij. Gaat gij nu eerst naar uw vader. Zij kromp ineen. Vader, vader zeidle ze smartelijk. Wees sterk, wees moedig. Wel licht is het nog niet zoo erg, troost te hij. Wanneer hij je ziet komt er misschien nieuw leven in hem Maar ik wil hier blijven, her nam zij, waarop zij ineens vervolgd de: ga mee, ga mee. Laten wijsa men vóór vaderdood gaan. Hij zwbeg en zich. weging, nes, ik |De strijd in den Elzas. Uit Parijs wordt d.d. 25 Dec. ge- meldt De Duitsche staf berichten van den 22en en 23en Dec. geven een onjuiste mededeeling van hetgeen op den Hartmannsweilerkopf is voorgevallen. Tijdens den aanval op den 21n Dec. zijn op den Franschen linkervleugel eenige afdeelingen, die niet tevreden waren met de Duitsche stellingen, welke hun als doel waren aangewezen, tot" voorbij deze stellingen doorge drongen. Dit zijn de afdeelingen, die bij den tegenaanval van den 22en Dec. in haar vroegere stellingen moesten terugkeeren. Op den Franschen rechtervleugel hebben de troepen zich niet alleen gehandhaafd op het terrein, dat zij den 21en Dec. hadden veroverd, doch zij hebben dit nog belangrijk uitge breid. In tegenstelling met de bewe ringen in het Duitsche communiqué, kan worden vastgesteld, dat het cijfer der ongewonde manschappen, die door de Franschen gevangen zijn genomen, 1300 bedraagt. Het totale aantal ver liezen der Franschen aan dooden ge wonden en gevangenen overtreft het cijfer 1300 niet. Aan het Oostelijk Front Het Russische communiqué van 24 Dec. luidt: In den sector van Riga slaagde onze artillerie-actie. Onsgeschut dwong eveneens een vijandelyk vliegtuig, dat naar Riga koerste, tot den terugtocht. Ten Z. van Friedrichstadt wierpen de Duitschers over de rivier heen eenige groote mjjnen in onze loop graven. Op verschillende plaatsen was onze artillerie met goed gevolg aan den gang tegen Duitschers, die met het gelijk met Kamp, dat gelukskind!... Daarna keek ik naar den over kant. Niets verroerde zich achter de ramen. Men scheen tot rust geko men te zijn. Ik ademde diep. Ik was vrij. De intrige was geëindigd. De geliefden waren vereenigd, geheel en al, precies ztooal» in een silothoofid1- stuk van een liefdesroman Maar ik, wat. zou er van npj wor den Ik overzag den droom van, mijn geluk, waarmede ik schipbreuk geleden had. Alles wat een men- ochenleven waarde geeft was verlo ren gegaan. Mijn ambt, mijn car rière, mijn (tegel ijksch brood', allee was weg, mijn eer verloren, zelfs de uren van vrijheid die mij nog bleven waren verbitterd en nog meer de hoop van mijn ouden vader en moeder was voor weg. Beiden waren in treurigheid èn ellende ge- gevoerd. Mijn bruid, een vriendin van lange jaren, de hoop op den toekomst onverbiddelijk venflitototen!. Want wat zou zij zeggen, als ik allee haarfijn vertelde van («t alles, waardoor ik haar' levensgeluk op eén kaart had gezet en verspeeld Zeker ik wist, dat zij een engel van goedheid was, doch ik had allw gedaan voor een andere vrouw. En al voerde ik mij dan al aan als verdediger van mijn vriend, waar door ik in gunstiger licht kwam te staan, zou zij het willen begrijpen (Wordt vervolgd.) In België was een levendig geschut- duel aan den gang. Daar werd Duit sche infanterie, die in de verbindings- loopgraven bij Lombaertzijde was verzameld, verstrooid. De Fransche artillerie weerde zich eveneens in die streek ten Zuiden daarvan en ver nielde de Duitsche verschansingen. De Duitschers ondernamen na een heftig bombardement een aanval op het geheele nieuwe front der Fran-. schen tusschen den top van den Hart manns weilerkopf en Wattwiller, maar werden overal teruggeslagen. Het Fransche communiqué van 25 Dec. luidt: Omtrent den nacht is v<h het front geen enkele belangrijke gebeurtenis te melden. In hun laatste communiqué’» heb ben de Duitschers successen vermeld, op verschillende punten verkregen, waar geen enkele operatie plaats had. Zoo spreekt het Duitsche communi qué van 22 Dec. van een Franschen aanval op Metzeral en Hilsenfirst. Wij hebben geen enkelen aanval oj> Metzeral noch op de Hilsenfirst ge daan. keek nadenkend voor Dan met een driftige hoofdbe- zeide hij: Ik durf niet, Ag>- ben aansprakelijk voor naam en eer Vergeving, kinderen, dat jullie Stoor, zeide ik, doch ik grijp niet waarom je zoo dwaas re- doneert. Wat meent ge vroeg Kamp De dtoouseie over de Staatsbegroo- ting moest om vele redenen dit jaar in Karakter at wijken van die in nor male tijden. Zooate verleden jaar, onder den onmuddeJlijken indruk van het uitbreken van den oorlog he< ge val was, bepaalde de discussie zich ook dit jaar uitsluitend tot hetgeen in de onmiddielljjke toekomst moet ge schieden. Weliswaar meende de regee rt ng dat de gewone wetgevende ar beid weer kon worden opgevat, doeh het is duidelijk dat dit in de prac- tijk niet, althans niet volledig, kan geschieden, zoolang de vrede niet ge sloten is, althans niet zoolang ons leger nog gemobiliseerd is en dus volgens het eigen oordeel der regee- ring het gevaar voor ons land nog dreigend is. De belangrijkste kwestie waarvoor de Kamer onaniddellijk ge steld te, is de financieels en zoolang de mobilisatie voortduurt, gaat het geldverslinden voort, Staat het eco- nomteuhe leven voor een deel «til en over belaeUniöleleelB, zal dK wel ■e dUe geen ovensioht te vwknjgen zeei. WMgrijk zijn Voor totoalwmBt van den financieeden toestand. N Bij de besprekingen van het fi nancieel© vraagstuk heeft de discus sie zich voornamelijk gegroepeerd! om de vraag of een blijvende dekking van de koeten te verkiezen is boven een tijdeilijke. Zullen nieuwe belas tingen worden gereedgemaakt en in gevoerd of zal met een stelsel van opcenten getracht worden het tekort voorloopig te dekken om dan later in normale tijden de algemeene be lastingherziening in haar geheel aan de orde te stellen. doch zij brengen niet onmdddelllijk geld (in de lade. En daarom gaat het in de eerste plaats. Dit ziet Minister 'Treub ook weldegelijk in en hij kan fer mee meegaan dat zijn grondslageu- wet wat achteraf wordt gesteld, mits dlan bij de bespreking van de afzon derlijke wetsontwerpen de algemeene 'discussie over belastingpolitiek wordt uitgieschakeld. Met de grootste nadruk heeft de Minister er op gewezen, dat hij het ’land' wil overtuigen van den ernst van den fünancieelen toestand. Daarom sprak hij ook deze woor den „Indien de hamer uitspreekt, dat zij wenScht blijvende dekkingptan het tekort, dan moet de Regering en dan moet de Minister van Finan ciën, ja, dan moet ook het geheele land er op kunnen rekenen, dat de Kamer niet alleen bezield is met goede voornemens, maar dat de Kamer in derdaad een zoodanige werkwijze zal weten te volgen, dat, laat ik nu maar zeggen, uiterlijk met Maart of April van het volgende jaar de betasting- ontwerpen zijn gekome^ in het stadi um dat zij kunnen komen in open bare beliandeling.|” Deze werkwijze zou geheel en al in Treub-atijl zijn en het zou een overwinning van de Kamer op zich zelf wezen indlien ze bereikt kon wor den. Voorloopig echter zijn wij nog niet in een stemming gebracht, door de houding der Kamer, dat wij het onwrikbaar vertrouwen in de moge lijkheid van slagen koesteren. De Kamer dient zich echter af te vragen, wat er van onze finan ciën zal terecht komen, indien niet geschiedt, wat de Minister wil. Dat mocht vooral de rechterzijde wed eens bedenken. Heeft zij lust om den wa gen in den modder te doen zakken, zij weten dan ook, dat in 1917 bij de verkiezingen haar het lot zou kunnen beschoren, zijn om opgesoheept te worden met de taak den wagen er uit te sjorren. Blijft links aan dan biggen de financieels ontwerpen ge reed en zal het werk niet zoo «waar vallen lïzou rechts weer eens optre den dan zou haar taak den te zwaar der zijn naarmate zij zich nu inspant om den wagen vaster en dieper in het moeras te drukken. Gelukkig voor de rechterzijde zien ‘j coa- man als de •cods zich in daard de af belast ing-ont- Het Fransche avond-communi- qué van 25 Dec. zegt Het artillerieduel was hat levendigst bij Lombaertzijde en de Vogezen, waar de vijand vruchteloos onze\tellingen ten N. van den Hartmannsweilerkopf beschoot. Onzb kanonnen richtten in Artois en Champagne veel schade aan. Het Fransohe namiddag-com- muniqué van 26 Dec. luidt Op het geheele Westelgke front is de nacht kalm verloópen. Generaal De Casteinau, chef van den generalen staf van het Fransche leger, die op een inspectiereis naar Saloniki is gezonden, waar hij d^n 20n December is aangekomen, heeft het Fransoh-Engelsche kamp bezocht en het strijdplan de£ Geallieerdén definitief vastgesteld, in overleg met generaal Sarrall, aanvoerder der Fran sche troepen, en generaal Mabon, aanvoerder van de Engelsche troepen. Hij heeft aan het Fransche gouver nement gerapporteerd, dat de maat regelen, die door generaal Sarrail ge nomen zijn, volkomen de veiligheid van het expeditiekorps verzekeren. uver ttet algemeen was men van oordeel, dat e«i permanente voorzae- mng moet worden geëntameerd, ai- gezien van atle buitengewone uiiga- v on, diie direct of indirect een ge volg zijn van de crisis laat hel zach ‘aunzden that in de eerste jaren een tekort op aide begroetingen is te wacn- 1 ten van ongeveer derug millioen. Minister ireub heeft net als een onverbiddiedijke edsch gesteld, datt dn tekort onverwijld zal worden aange vuld. leder zal inzien, dat deze edsch oniijK ie. liet valt te begrijpen dat een Minister van I' inanciën die op den gewonen dienst reeds te sukke len neeft met gebrek aan geld, our machtig zal zijn om iets tot stand te bréngen dat de verwezenlijking niogetijk maakt van de veie wenschen die op sociaal gebied gekoesterd wor den. liet blijkt thans dat het een goede gedachte is geweest aan Minister i reub bij zijn verhuizing van het De partement van Landbouw naar dat van 1'inanciën de sociale wetgeving mede te geven. Bij deze wetgeving toen ia de iinancieele kwestie een der belangrijke, z|oo niet het belang- njKste vraagpunt. Nu -de minister zich geneigd toont om zeer veel tot sland te brengen, is het een alles zins begrijpelijke eisch dat hij vóór alles wil, üat het telkens terug koe rende tekort op de gewone begroe iing blijvend wordt aangevuld. liet, is nog niet te zeggen hoe de behandeling der diverse wetsontwer- pen, die in de afgeloopen maanden door dit kabinet zijn ingediend zal verloopen. Het liefst zou de Minister van 1' inanciën natuurlijk zien dat zijn wetsontwerpen werden, afgehandedd in de volgorde waarin hij ze heeft opgesteld1. Vóór op zou dan gaan de discussie over de wet die de girond- - slagen van het geheele belastingstel sel bevat. Theoretisch is daar natuur lijk alles voor te zeggen doch er is •één bezwaar aan verbonden. De tijd van behandeling L nu uitvoerige beschouwingen, acade mische betoogen wórden geiiouden HOOFDSTUK XXI. Wei een kwartier lang, stond voor het raam en keek naar plaats waar ik hen bad zien dwljnen in den grauwen December- Effli plotselinge smart had zich van mij meester gemaakt, alsof ik iets dierbaars verloren had... voor immer. Nimmer zou ik die mooie oogen zien, nimmer meer die voile armen om mijn hals voelen, nimmer meer hooren de stem: „lieve der Wat was het weinig fn Beider wangen gloeiden, hunne oogen glinsterden van geluk... en ik stond daarbij, de lamp in mijn hand en met een dom gezicht. En toen begon een vragen en ant woorden... zij lieten, elkander niet uitspreken.., zalig was dat wedëlr- zien. Voorzichtig trok ik mij terug. Wat Ik wierp een Nog enkele mdnu- La Bassée mijnen, die de vijand aan gelegd en naar onze stelling vooruit geschoven had, met goed gevolg doen springen en aldus vernield. Overigens is er niets van beteekenis voorgevallen. Het Duitsche communiqué vai^ 26 Dec. luidt: Door het aanhoudende regenweer was de acttie op het grootste gedeelte van het front slechts geringeen levendige actie had plaats ten noorden van Albert, op enkele punten in Cham pagne en in de Vogezen, ten noorden van Sennheim. houden ‘Wbrdlt, wanneer een bvn., haar avontuurlijke uittocht ziet. Beiden liepen nu spoedig op neer de kamer door om hunnen ken* bijeen te pakken. De drang van het oogenblik scheen hun hoofd op hol gebracht te heb ben. Kamp zocht vertwijfeld naar een hoed en AgneS, ondanks ik haar Iriëlp, naar haar mantel, zonder die te vinden. Daar tuaöchen jammende zij, dat ze nog niet weg waren... Eindelijk Stonden ze gereed. - Adieu, beste vriendLeef wel. Leef wel Ik had gelukkig nog tijd om het pakje banknoten wat op de commo de lag, in Kamp’s tasch te stoppen met de fluisterende woorden zHier is geld. Daarna een „dank je wel' vergeefs. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer1 „0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend* Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 b|j vooruit» betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. kon ik beter doën blik op de klok. ten en ’tis zeven uur. Ik ging naar het veateter en bemerkte dat de mor- donker en mistig gekomen wae. straat te ’t levendig geworden. Ar bedden» gaan naar hun werkplaat sen. De broeken omgetelagien voorde neergevallen sneeuw. De huitedeur beneden werd open en dicht gesftagen. De weg was nu open voor (Jen gouverneur om zijn vrouw gevangen te laten i schoen toch wel zijn plan te hebben, want vader no».^. hadden immers late gezien. Maar hij kon toch ieder oogienblik terugkomen, waren zij beiden maar eerst weg. Inmiddels waren zij beiden in mijn woonkamer gekomen fen hadden hanjl sommige afgevaardigden van de litie dit in en heeft eén r heer De Geer feitelijk kee alle opzichten bereid verkl .wuuuuvu MU handeling van eenigé b( L werp»"» te bevorderen. In het komende jaar zal nu eens goed blijken of de rechterzijde zich boven haar gewone kleine politiek weet uit te werken en in te zien, welk een geweldig landdbedar^g er te behartigen valt op financieel ge biedt. De oogen van alle kiezers in Ne(- derlandl moeten nu eens wijdopen staan om dit schouwspel gade te «taan. VIDI. een weinig onwillig. Ik meen, ging ik voort, dat als ge samen heengaat het thane en in de toekomst ónmogelijk is voor den gouverneur zijn echtgenoote te rug te halen. Wil hij zich voor dte wereld niet belachelijk maken dan moet hij scheiding aanvragen en uw geluk staat niets meer in den weg. Zij zagen elkander aan. Mijn lo gica lachte hen toe. Indien, zoo ging ik voort, gij neg lang hier zijt, zou het kunnen gebeuren, dat de gouverneur hier binnen trad en min of meer hoffelijk z’n vrouw (tenarm bood om haar naar huis terug te voeren. Gelijktijdig Sprongen zij op. Goed, zeide Kamp, ik rete met je mee, Agnee. In een half uur kun nen wij buiten de stad zijn. Dat zullen wij hopen, meende ik. En waarom niet vroeg Och, waarom zulten wij ook hebben Zijt gij er niet op wie wij one ve/laten Gij blijft toch hier, mijn vriend. Ja ik blijf hier. En gij kunt den gouverneur om de vingers winden. Ik dankte hun geroerd voor dit vertrouwen. Inmiddels wae de mor gen al lichter en lichter geworden! Wanneer ge niet binnen wijf minuten vertrekt, drong ik nu ftan, loopt ge gevaar dat Agnes aange- f 1.25 1.50 1-50 I 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. 46 12 P E L T

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1