iiiranEiEi. R ijedingen nburg ^Tie-crws- ezx -A-d.-vertezxtïeToleu'QL voor G-ovt-d-et ezx Ozxxstxelceaa- t Courant De Oorlog. Telefoon Interc. 82. mijlLLtTÜ^ De Gunsteling. BERICHT. Oo 1297 L Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. ties koste» slechte leiding: NIEUWJAAR8WENSCHEN Plaatselijke Directe Belasting. iïï? lekte te ontkomen 'g®vi'« ha mond! rMtl- gWMr u merkt- en h»n. e< aadem den door Uitgevers A, BRDUKMAN EK ZOOM. N DE ADMINISTRATIE. d.d. comma- tras. OmjwM M I, Wijdstraat 29 deur, ge- aan het Bureau. en gr (Wordt vervolgd.) LD Lnz. G. ten. zoo en zijn, aan had! wa» Zij, die zich met ingang van I Jan. 1*18 eg dit blad voer minstens ééa kwartaal abonneoren, ontvangea ds vaaaff heden tot dien datum ver schijnende nummers gratis. EJNS INKT SChAÜELIJK HOLLAND T. MfVlD. GOIIMIIE COURANT PRIJS DER ADVERTENT IÈN: Van t—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer.0.10 B|j drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f 035 by vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. in de icwi. i, voor elke regel ‘licht na leu verrijzen. dal de eerste bij diezeitdie onver- Hel lijkt ons dat helpen Dood of ellende, bleef een geluk Voor mij. Jk schelde aan. Geen antwoord. Twee... driemaal belde ik. ’t Zalfde reöuitaat Toen bemerkte ik, dat de die altijd gesloten was, openstond. Ik trad binnen. Alles1 way nog pre- als toen Agnes hier L-J het corridor. Nie- Wie ’daarop vooruit loopt, groot gevaar absoluut mis te En het is1 over het algemeen moeielij^ een eenmaal gekoester de opvatting te laten varen. Geduld en nog eens geduld via1" deze oorlog van de geheel# wereld. Toen de toren het uur sloeg, dat voor mij ailed beteekende, stond ik voor de deur van het huis waar ik mijn vonnis hooren zou Als een In het nummer van 1 Januari 1916 stellen wij de gelegenheid open tot het plaatsen van tot een speciaal tarief van 25 cent voor 1—5 gewone regels en 5 cent voor elke regel meer. Inzending dezer advertentiën kan geschieden tot uiterlijk 30 Dec. n m. 6 uur. lr van het fa}. dit schrijve» ter i de besturen van geweetdijke land. yenMgingen de besturen der PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden Markt 31, bij onze Agenten Aan het Westelijk Front. Het D u i t s c h e communiqué van 27 Deo. luidt: Het groote hoofdkwartier meldt van het Westeiykoorlogstêrrein: De trech ter, ontstaan door de door de Fran- sohen ten N.O. van Neuville in de Duitsche stelling veroorzaakte ont ploffing, is door Duitachers bezet De ontploffing door de Franschen op de Combres-hoogte veroorzaakt heeft slechts geringe schade aange richt. Verder gebeurde niets van beteekenis. Van het Oostelijk- en Balkanoorlogs- terrein valt niets nieuws te melden. Gezonken. Een Uoyd-telegram uit Londen meldt d.d. 27 Dec. dat het stoomschip n Hadley”, van Londen, gezonken is, de bemanning werd gered. Ilij streek met béide De BURGEMEESTER van GOUDA, Brengt ingevolge Artikel 12 der bij Raadsbesluit dd. 28 December 1897 No. 13a, vastgestelde en bij Koninkl. Besluit dd. 25 Mei 1898 No. 66, goed gekeurde Verordening op de heffing eener l’iaatealijke ‘Directe Belasting naar het inkomen in deze Gemeente, ter algeaneene kennis dat met de be schrijving voor deze betasting saA wonden aangevangen op Maandag, 3 Januari 1916. Gouda, 28 December 1915. De Burgemeester voornoeand', R. L. MARTENS. cies hetzelfde, aas woonde. Ik betrad mand verscheen. Langzaam opende ik de deur van het salon, waar ik zoo menigmaal zalige uren met Agnes had doorge bracht. Een beeld van verwarring boeide mijn oog. De stoeien stonden dbor elkander in ’t midden van de kamer, papieren lagen aan stukken gescheurd op die kostbare tapijten. Een glas water was blijkbaar stuk geslagen, en den inhoud had de tafel nat ge maakt. Geen zorgende hand had hier al les geruimd! I Verder, verder maakt af, ri< een Stem in mij. Ik trad de eetkamer binnen. De resten van het avondeten Aan het ItaHaansche front. Het Oostenrjjksche commu niqué van 27 Dec. luidt: Do actie der ItaHaansche artillerie tegen het Tiroler Zuidfront was gisteren weder levendiger. Bij het gevecht, dat op de Oostelyke hoogten van het Etsn-dal, ten Zuiden van Rovereto plaats vond, verloor de vyand 200 man aan dooden en gewon den. Op het Isonzo-front had hier en daar geschutvuur plaats. Op den Balkan. Het Ooitenryksche niqué van 27 Dec. luidt: Er valt niets bijzonders te vermel den. In Bjelopolje werden tot nu toe 5400 geweren buitgemaakt. In en om de Dardanelles Het Turksohe communiqué van 27 Deo. luidt stamelde ik. Hij streek met beide handen over zijn, haar en brak in een lach uit, die mij door merg ön been drong. Maar lach dan toch, riep hij. Gij kunt dat... Öij hebt uw spel ge wonnen Lacht nu... Lach nu toch... 1 Ik begrijp u niet mijnheer! Wi de ik geheel verbaasd. Wilt ge u^ rol nog langer spe len vroeg hij knarsentandend. Dat heeft niet meer noodig, zeg ik u. Ik ben een doodë man... hahaha met mij gebruikt men geen medelijden meer Ik Sidderde voor zijn woeste baren. Dit eene zeg ik je, voer hij driftig voort, voor een ezel zult ge mij niet houden Ik heb je steeds doorzien, steeds heb ik dat. Vanaf ’t eerste oogenblik wist ik, dat ge mijn vijand was. Ik mijnheer, ik Opnieuw lachte hij. Mijn hemel. Geef toch toe. Gij zijt nu toch ze ker de zege. Mijn oogen zien, niets meer, mijn ooren hooren niets meer. Een talentvolle man als gij moet dat toch zien. En als men zooals u zoo hooge annecties heeft is men. dubbel op zijn hoede O, ik wist ’tal lan dat gij mijn opvolger waart!... onze economische ontwikkeling ver zekeren en ik vermoed, dat er nie mand in het Duitsche vaderland is, die niet naarst dit doel wil streven. Aangaande de middelen ter bereik ii van dit doel, moeten wij ons even wel volle vrijheid voorbehouden.” Zie daar hoe juist op het oogen- blik waarop wij iets denken te zul len vernemen het zwijgen wordt op gelegd door den man die... het waar schijnlijk zelf ook nog niet weet. Wij zullen eenvoudig het einde van den oorlog hebben af te wachteneer wij eenigermate een kijk op de ge volgen daarvan kunnen krijgen. loopt tas- weerloos offer, zou ik voor den beul slaan. Met langzame, zware stappen steeg ik de stoep op, welke ik zoo menigmaal als de gunsteling van een schoone vrouw opgesprongen was. Toen ik de belknop in de hand nam, trok ik deze krachteloos terug'. Zou ik heengaan Doch wat zou mij alle® 63) ’t Zou haar een eeuwig raadsel blijven, waarom ik allee gedaan Mijn vertrouwen, mijn waarheid voor altijd been... s Weg, alles, allee weg Mijn hoofd bonsde, voor mijn oogen danst allee, ’t was alsof dë muren der kamer om me heen vleten... Er uit Er uit moest ik. Hier was ’t niet te houden,. ik zag op de klok, dat het bij achten was. Zou ik thans naar He lene gaan Thans, opdat ik straks niet meer mijn ongeluk zou moeten overzien Mocht ik haar arm hart nog lamger in twijfel en vreezen. la ten Neen, eerst moest het zwaard van Damocles, dat zich van secon de tot seconde meer van zijn draad wikkelde op mij nederdalen, en dan wilde ik geheel vernietigd naar haar toe gaan, haar knieën omvatten en zeggen „Vergeving, ik wist niet wat ik dteed.” Om negen uur was ik in het huis van den gouverneur ontboden daar zou ik uit den mond van mijndloodls- vijand hooren wat mij wachtte. En daarna... hier Toen ik mijn huis verliet aag ik van den anderen kant der straat de commissaris van politie ademloos voor tijden. Een gehennzannjge stem binnen in mij, fluisterde mij toe, dat hij bij mij wezen moest en ik ver borg mij in een portiek om zekerheid te hebben. Hij keek naar de huis nummers en bleef voor mijn huis staan. Ik had niet gedacht, dat de politie nu nog tot mij komen zou Ha... dacht ik ineens, zou het niet moge lijk zijn, dat dë gouverneur mij even als Alva den ongdnkkigen Egmond', in 't huis lokt..- En waar bleef dan de gelegenheid om met Helene te spre ken Ik besloot nu eerst tot haar te gaan. Doch opnieuw viel mij in ge dachten Wanneer de politie-commiS- saris mijn kamerdeur gesloten vindt zal hij mijn hospita vragen en deze zal hem verwijzen naar Helene’s huis. Dan is het duidelijk dat hij daarnaar toe komen zal en mij zoeken. En dit wilde ik hen, die zooveel om mij geleden hadden en nog moesten lij den, niet aandoen. Vlug maakte ik rechts omkeert en liep heen. Mijnheer de gouverneur, riep ik nogmaals. Hij richtte zich een ,weinig op vroeg met een schreiende Mem - Wat heb ik u gedaan, dat mij ten gronde wilt richten 2 Ik trad verschrikt terug. Mijn hart stond bijna Stil. Wat... Wat moet dat? Krijgsverrichtingen ter Zee. Gezonken sohepep. Volgens een Reuter-telegram d. 27 Dec. uit Londen meldt Lloyds De Fransche stoomboot Ville de la Ciotal is in den ochtend van den 24en gezonken. Een deel der equipage en van de passagiers is gered. De stoomboot Meroe heeft hen aan wal gezet. Tachtig leden der bemanning en passagiers worden vermist. De Engelsche stoomboot Yedde en Glasgow is gezonken. De equipage is opgepikt. De Engelsche stoomboot Cotting ham is gezonken. Zeven menschen bleven behouden. De stoomboot Ministro Beernaert is eveneens gezonken. Het aantal ge redden bedraagt zeven. AumermiiMl net besel van den grooten ernst by de Engelsche bevoiKtng is uvurgearongen, wac zuIks mogei^ wan, is een gevolg van de eigenaar dige apathie waarmee de doonmee- ibiigeutóKMiman tegenover de geheele werend staal. \vat den Amerikaan onr ueibcneidA van den ringeteebmun <s <m, dal de eerste bij diezeildie ouiver- bichilLijgheid tegenover alle geoeuru mssen buiten de nieuwe werei 4ou versiundüg is om er zich goed van op de hoogte te stellen. Die 1 moeite heeft de Engelschman zich nummer getroost. Waarom hijdfitniet (feed, zuuen wij voor het oogenblik laten rusten. De geheele opvoeding m ingeland gaat in die rienting en du» is het geen wonder, dat wij ten stoite met een kenmerk van don volksaard hebben te doen. Dut gemis nu is de Engeteohen dit- ii*aal duur komen te staan. Zij heb ben in één jaar tijd hel leergeld van een eeuw moeten betalen. Wie gere- geld in de betere Engelsche bladen, nasmuiieJt wat hij omtrent de ge moedsstemming waarin het Engelsche volk verkeert daarin kan beluisteren, moet alreeds een 'zacht, geduid verno men hebben dat wijst op het verkrijg gen van het inzicht hoe die apathie tiiane dubbed on dwars wordt geboet. la biMtsohland was de neutraliteit weer geheel undets. Daar heeft men nimmer nagelaten om kennis te krij gen vdn hetgeen eldere viel te zien en te leeren.. Dit ging zelfs al te v»r en men hield' zich wel een® met aangelegenheden bezig, die buiten de perken van die vriendschappelijke be langstelling gingen, doch dat ter zij de gelaten, heeft men het in Duitsuh- land steeds als stellig verkondigd, dat men allee in het buitenland moest gaan leeren en het daarna in eigen land in praetijk te brengen. Dat ie een deugd geweest. In de overdrij ving heeft wel eens een nadeel ge scholen. Men vond zich zelf vaak al te knap, al te handig en waar dit zelf-ovensehatten voedsel vond in dë eigenaardige politiek van zich-gevos-* len, die door Duitschiand sedert 1< vooral, is gevoerd, lag het voor de hand', dat tot hoogmoed geraakt werd, een uiterste dat al niet veel beter was dan de souvereine minachting die aan dë overzijde van het Ka naal maar al te veel werd gekoes terd tegenover het buitenland. Deze typische ondeugden zijn de onvermijdelijke gevolgen van een al to zeer op de spits gedreven nationa listisch sectarisme. Na den oorlog zal het noodig zijn nog meer dan tot nu toe het geval was contact te zoeken tusschen de Drukkery ZOON Gouda. Aan het Dardanellenfront heeft onze artillerie in den nacht van 24 op 25 dezer een torpedoboot, die de landings plaats bij Ari-Burnu beschoot, ge noodzaakt om zich te verwijderen. Bij SeduLBahr wierp de vyand een vrij groot aantal bommen en lucht torpedo’s. Onze artillerie vernielde een vyandelyken mijnenwerper en bracht aanzienlnke schade toe in de eerste en tweede linie der vijandelyke loop graven. Ons geschut heeft vier keer een vijandelijken kruiser getroffen, die verscheiden malen Altschi-Tepe en omgeving beschoot. Onze batterijen aan de zee-engte beschoten met succes de landingsplaatsen van Sedul-Bahr, de verzamelplaats der troepen hij Mor- toliman, de vijandeljjke loopgraven in de omgeving van Keriviodere, de re- servetroepen ten westen van Eaki- Hissarlik en de houwitser-battery. Zij brachten merkbare schade toe en boorden bij MortoHman twee gepant serde booten in den grond. Den 2Éfen dezer heeft een onzer watervliegtuigen succesvolle verken ningstochten gedaan over Tenedos, het eiland Mavro en de vijandelyke stellingen bij Sedul-Bahr. Een torpe doboot ten zuiden van Sedul-Bahr werd door een bom getroffen. Overigens had niets van beteekenis plaats. lege» bedreigen van f» door nalatighajT uverHchilligh^ a* kiekte in dg Iimh *e het lot de lenig bweg- mewTZ’ keUjk blijken, u wigAe van haahft- j oltaoalïrtjjj °P de introeinw “i gehouden, fc, grootere,-, Itel algemeen be de baatnette 'Orden voorkomen comité den d* ’oehoudero, te toekoamt wr- w orden genjaAët indentaed8^™ fttten tot knu*. mijne zijde, M| n«e toepawiag w de bepalingen, e, ™oming van y®. mond- en klauw- leeft, elk enMig krachtig nenta f 1 25 1-50 1.50 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. iaiuten onderling opdat men oencr- I zijd® zijn overschatting zal laten va ren, anderzijds zal inzien den bui tenlander niet te moeten onderschatteai. Intusschen willen wij on® niet be zig houden met de vragen (tie wei- afloop van den oorlog zul- Het lijkt ons déni niets zoo voor barig is als dal. De gegevens om 'zelte maar eenigermate te kunnen na- .gaan hoe dë toestand in de verschil- iende landen is, ontbreken. Men klemt zich dan vast aan hetgeen in de parlementen wordt gezegd, aan hetgeen door ministers wordt ge oreerd, terwijl wij allen toch weten dat deze mededeelingen van te voren met veel overleg worden vastgesteld op een bepaald effect berekend Alte spontaniteit ontbreekt diaar- en als uiting van de gemoeds- stemming hebben ai deze redevoerinr gen geen of althans zeer geringe waarde. W Door velén is getracht iets tevim- i dën in de jongste rede van den rijkfe- kanselier, dat zou wijzen op Duitsch- ittndi s wensch in zake den vrede en de vredesvoorwaarden. Wij meoueai niet dieper te moeten ingaan op deae rode, oiiKiot zij in alle opzichten zoo vaag is, zoo er op berekend svnnjn- ie zijn voor vele opvattingen een uunknoopingspunt te geven, dat van eenige positieve lijn daarin geen spraae is. „Onize tegenwoordige vijanden mo gen noch in het Ooeien noch in het Wasten over uitvalspunten tegen ons beschikken, aldus ongeveer liet de rijkskanselier zich uit. „Immers, bet is bekend, dat Engeland en i< rank- njk, België als gebied van opmarscli tegen ons beschouwden, en daarte gen moeten wij ons in potitjeken #n militairen zin beveiligen, aldus voeg de luj er bij. Er bij stil te staan of deze opvat ting juist is, heeft geen nut. De op vatting, d a t Engeland en Frankrijk als zoodanig België willen gebruiken bestaat bij de Duitsche regeering en daarmede hebben wij te rekenen bij het bepalen van de beteekenis der woonden, dat Duitschiand zich daar tegen in politiekeu en militairen zin moet beveiligen. Wie nu op deze uitlatingen een geheele theorie wil bouwen over de houding der Duitsche regeering te genover de vredesvoorwaarden, gaat toch waarlijk te ver in zijn ver trouwen op de juistheid en de be doeling van de woorden des kanse liers. „Wij moeten”, aldus sprak deze bewindsman verder, „wij moeten ook stonden, aog op tafel. Uit deze kamer voerde twee deuren naar andere kamers, ’t Eene was Ague® boudoir, ’t andere het kabinet van dén gouverneur. Hier eindelijk vond ik hem. Ik trad binnen. Ik zou mijn von nis vernemen. Hij zat voor zijn schrijf tafel ’t hoofd achterover geleund in zijn bureaustoel. Hij verroerde zich niet. Hjj scheen me niet gehoord1 te hebben. Mijnheer de gouverneur, riep ik, en het verwonderde mij dat mijn stem zoo luid en Schril klonk. Zijn gestalte kromp ineen, als deed ik hem pijn. Ik trad nader, oog in oog wilde ik hem zien. Hemel Was dat die hoogmoedige gouverneur, met dóen eeuwigen spot lach om dë lippen Die man met de verwilderde oogen, de aaaragevou- wen handen als in doodstrijd, dat was Slechts een man, die een vonnis hoort uitsproken. Hij hief bet hoofd daarna op en staarde me lang aah. Wat wilde hij? Er lag een revolver naast hhem... wilde hij mij dooden Geduld. Het ia opmerkelijk hoe weinig po sitiefs er wordt medegedeeld over den binnenlaujdöchen toestand! in de ver schillende beHigerente landen. Uit Frankrijk meiden dë dagbladen, haast nimmer iets dat een kijk geeft én op den gang van zaken in handel en industrie èn op de houding der bevodking tegenover den oorlog en tegenover de regeering des land®. Uit Engeland wordt iets meer ver nomen. De voortdurende verhalen over de werving voor vrijjWiiHHige dienstnemingen hebben althans ©eni germate een beeld gegeven van dë mentaliteit der bevolking. jÖe verha len hebben ons geleerd dat eerst langv- 68

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1