>5 EA .SMITS, handel. c in tot eirts hi Ift faring heid van den kaas- $rden kaashandelaar, gesteld door de Ned. rashandelaren, is in ituks A 25 cent en 50 cent voorhanden r” Blad. IBS VOOR REEN. j De Oorlog. 54e Jaargang. No. 12074. Vrijdag 31 December 1913. MPEN Uitgever» A. BMMKMAH EH ZOON. Eerste Blad. astijó FEUILLETON - ft £Txe"CL-ws- ezx ^.cL"vextezxt5.e“bleud. ■voor Gr*ovucL®- ezx Qxxxstxe3c®zx. behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. ft. Gouda. 2>» &D9eling6rooÓ9rs. Verechijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. KENNISGEVING. i Jgt Bericht. t l ■e WETHOU- der 1 minder wijs van broste rijen van (He alien, die 70 hem (Wordt vervolgd.) Net ■iBiiwjMMnww mA •OhiiMM ÏB|«riBgM8F|MI ZatordagavoMl v«mhi|«tdMHMI Het zijn wel critieke tijden, ons land aan het einde jaarkring doormaakt. af- wat we- dle van dezen e Drukkerij k ZOON - Goi totdat eerlooze tweelingbroeder geheele Dit nummer bestaat uit twee bladen. koop- dat den HSrmak Wanneer eenmaal de tijd zal zijp gekomen dat de historieschrijver zal liOIIISIIIL COURANT. PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer 0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen wordendeze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing vaa 1—5 regels f0.35 by vooruit* betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0.25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte. Moeilijkheden in ten strijd omhel xHtoau doen zich dag aan <Mg voor, naar wij mogen ons gelukkig «ke ien dat orte land niet is gestort In len poel van oorlogsellende, waarin huw miHioenen onzer medaueuwfeti lijn ten onder gegaan. Al is dtatoe ijd vol zorg, op oudejaarsavond van 1915 straalt hier nog het licht van rrede. Een juichtoon en een dankwoord Faurvoor. sht 1879.) komiel, ik lagelnks aangenomi en, den Boekhandel (N a d r u k verboden.) Daar bemerkte de .graaf” aan de overzijde van de straat een chef van de geheime politie, die bij alle mis dadigers van Berlijn zeer goed be kend was. Aha, dacht de „graaf”, zeker heeft Wenling hem bemerkt en wilde hij niet in gezelschap van mij zien worden. Dit bewijst, wat nieuweling hij nog is; anders hij zoo niet wegge!oopen zijn. UKKER1J :man zoon, MARKT 31. ailing van minsteni ineens worden deze ;en met firma-naam 21 PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dl Mankt 31by onze Agenten de oogen voeten. Heinz Werling was geen misdadi ger zooate zijn „kameraad’* uit het tuchthute. w Hij was van goede af komst, lïad een zorgvuldige opvoe ding genoten, doch in een zwak oogenblik was hij voor de verleiding bezweken en tengevolge daarvan had hij kennis moeten maken, met ’t tucht huis. Hij leefde op zijn riddergoed', was gehuwd en vader van een doch tertje, dat hij verafgoodde. Toen Heinz echter zag, dat hij zijn wooniuris had behouden en dat de öchuldeischerS geen aansprak Me ten gelden op <ïe veertig duizend mark, dae hij van zijn jaarlijksch in komen nog gered had toen Heinz dat zag, begon hij te bedenken, wat hij moest doen om te kunnen voort leven op den gewonen voet. Daarbij dacht hij eigenlijk minder aan zichzelveu dan aan zijn vrouw Ild Ëngeltebe MeoMpllcWvrM^uk. ue llerilpwube bladen wijten lange UeuManiluxeu aan ba eugeieeae leiHipUcnivraagatuk net „Berliner Tageblatt” schrijft J zal vooral den militair duideftjk. dat de beslissing waartoe de Mi- 3) Zoo, zoo Dat te Weiüng ongeduldig. Maar kom heb haast, goeden avond. Wacht nog een oogenblik, ka meraad Meen je soms dat ik je al leen uit zuivere nieuwsgierigheid heb aangesproken Ik heb een mooi plan geneed om „een groote slag” te slaan en je bent juist de mandiën wij nóod&g hebben. Met „wij” bedoel ik mijn kameraad Frits Kolmtoken mij zelve». Je weet toch wel... Frits, die kort vóór mij los kwam Het is geen zwaar werk; je behoeft er je handen niet bij vuil te maken. Je behoeft slechte een beetje - den on- noozele te Spelen en een voornaam heer te vergezellen, als hij in den nacht naar huis terugkeert. Een zaak van belang, dat verzeker ik je alles fijn overlegd en het brengt een groote som geld op, zoo- ate men, maar zelden kan meester worden. De „graaf” had den arm* van Heinz in de» zijnen genomen en fluisterde hem vertrouwelijk In bet oor. Verontwaardigd hierover maakte Werling zich los en zij scheidden. boekstaven hetgeen in het jaar 1915 te geschied, dan zal er door den le zer dier bladen een kreet van grijzen worden geslaakt over daarin zal zijn geschreven. De reldgeschiedeate kan niet wijzen op een periode van zulk een ontzetten de oorlogsellende en ontbering en de gevolgen daarvan als thans achter ons ligt. Het jaar 1915 te gevloden en nog duurt <ïq wereidkrijg onverminderd voort: een resultaat te niet bereikt, dat eenigen grond geelt voor de ver onderstelling dat het einde van den strijd nabij is. Na een strijd van vijf maanden in 1914 en de 12maan-' den van 1915, dSe thans zijn heen gegaan», te in stede van een, oplos sing van het wereldconflict een haat en verbittering gekomen, die alle illusies op een spoeddgen vrede weg nemen, die de tegenstanders ate doods vijanden tegenover elkander doet staan tot één van hen zal worden verplet- iterd of beiden met machteloosheid zul len zijn geslagen. Dat zulk een geweldige broeder moord in deze eeuw van beschaving nog kén plaate vinden, is onver klaarbaar; deze - oorlog is een mis daad die door elk der oorlogvoeren den akTAtm zwaar wordt gevoéld, dat geen Runner de verantwoordelijkheid daarvoor op zich durft nemen. De mooaxl op den Ooetenrijkschen troon opvolger en zijn gemalin op 28 Juni 1914 heelt gevolgen na zich ge sleept, (He zeker geen der thans strij dende machten heeft kunnen bevroe den. Ifi. de eerste periode van den krijg was bet succes in het Westen aan Duitechlandi’s zijde. De krachti ge tegenstand dbor België geboden», werd door de reuaachtige Duitsche legermachten gebroken. De opmarsdh naar Frankrijk werd daardoor ech ter vertraagd en is tot heden een mislukking geworden. Bij den slag aan de Marne werden de Duitsche troepen teruggeworpen en een door braak naar Calais mislukte door dien nog steeds niet overwonnen tegen stand, die de Duitechers aan den Yser hebben ondervonden en nog onder vinden. Na zooveel maanden van bloedigen strijd is de toestand in het Westen nog onbeslist^ In het Oosten wafren het de Rus sen, die de eerste voordeelen behaal den. De Russische legers vielen OoSt- P ruisen binnen en bezetten weldra Galacië, dat door dè OoStenrijksche troepen moest worden ontruimd. Daar op te gevolgd de periode van den terugslag der Russen op alle fron ten met prijsgeving der Weiehsel-linde en een opmarSeh der Duitsche troe pen naar Koerland, waar thans dé strijd wondt voortgeaet en onbeslist blijft. De inmenging van- Italië heeft in den toestand geen wijziging gebracht en heeft dus ook zijn invloed op het algemeen verloop van den strijd niet kunnen doen geiden. Zulks te ook het geval met de actie, welke door de geallieerden tegen de Dardanellen is ondernomen en welke niet te gelukt. Wat op den Balkan geschiedt zal ongetwijfeld voor de komende tijde® van groote beteekenis Wezen. Vopr het oogenblik is hetgeen daar hdbft plaats gehad, evenmin Van overwe gend belang geweest voér den afi^vp vanden strijd. Ter zee is een actie' gevaer^, we|kHr van Duitsche zijde vodvnMneiijk beoog de het vernietigen van schepen bestemd voor de havens der geallieerden, en wij denken hierbij met ontzetting aan den ondergang van de L u s i t a n i a, waarbij zoovden als offers van den oorlog hun graf in de golven heb ben gevonden. De actie van Engel-i sche zijde beoogde een volkomen af sluiting der Duitsche havens van voorraden. Geen dezer pogingen zijn in elk opzicht geslaagd. Een beslis send gevecht ter zee heeft nog niet plaats 'gehad. De strijd te aan het eind van 1915 onbeslist gebleven de ellende duurt voort. De gevolgen, die deze wereidkrijg heeft gehad en zal hebben op het economisch leven zijn van groote be teekenis. Wanneer door den Minister Hetfferich in de jongste zitting van den DuitSchen Rijksdag is medege deeld dat de totale kosten van den f 1.25 .1.50 .1.50 .1.90 >men aan ons Bureau I en de Postkantoren. maar ai te zeer de nadoelen van de ellendige gevolgen op allerlei gebied van dezen oorlogstoestand ondervin den - ondervinden in hun bedrijf in hun welvaart, in hun voorspoed ondervinden in hun geknot weer standsvermogen tegen naderende le ven astonnen. Tegenover een, al dan niet aanzienlijk deel van ons volk, dal zijn welvaart te midden dezer wareldbranding behouden, ja, toegeno- meu ziet, staat het verreweg over- groote deel vaji hen, wier deel één lange achteruitgang van welstand is, en vermindering en afneming van de factoren, Waarop tot dusver hun maat schappelijk leven steunde en welke steuusete thans zoo niet geheel, dan toch voor een groot deel zijn weg gevallen. ij HUI oortog thaps per dag bedragen 325 miliioen Mark, ongerekend de pensi oenlasten, de oorlogskosten van Ja pan e«i (te groote uitgaven der neu- tralen, wanneer men west, dat de oorlogskosten van Duitsehland In het eerste jaar grooter zijn geweest dUn alle legeruitgaven hebben bedragen van de janen 1872—1914, dan te het wel duidelijk dat zulke reuSachtigie offers een druk mrt zich brengen en na zich zullen steepen, die zeer zwaar is en zal zijn. De ^crisis, die de oorlogvoerende temden doormftken, heeft zich ook hier té temde op duidelijke wijze doen ge voelen. Aan den eenen kant zijn er ongetwijfeld velen, die geen bepaalde nadeelige gevolgen van de finantieele ontwrichting onzer samenleving on dervinden, welke een natuurlijk ge volg ia der politieke ontwrichting door den oorlog over de geheels we reld in het leven geroepen; ook zien wij talrijke onzer medeburgers voor deel, zelfs groot voordeel en niet op altijd even voegzame wijze, ge tuige <te op groote schaal en uitge breidheid plaate vindende smokkei- hatetel uit den critiekon toestand behalen. Doch daar staan tegenover INRICHTINGEN Gevaar, Schade of Hinder kunnen veroor zaken. BURGEMEESTER en DERS van GOUDA, Gelet op art. ‘8 tweede lid Hirtderwet Brengen, ter algemeens kennte, dat in hunne vergadering van 28 Decem ber 1915 de beslissing op het ver zoek van L. BOON, timmerman te Gouda, dd. 15 November 1915 om vergunning tot oprichting van. een timmermanswerkplaata', waarin een gasmotor van 3 P.K. zal wónden, ge plaatst, in hrt perceel gelegen aan de p. C. Bo&straat No. 54 alhier, kadstraal bekend) Gemeente Gouda, Sectie I No. 859, bij een met rede nen omkleed besluit te verdaagd. Brengen ter algeanoene kennis dat in hunne veigadlering van 28 Decem ber 1915 de beslissing op het ver zoek vanO. GALAMA, korenmole naar te Gouda, dd. 10 November 1915 uin vergunning tot uitbreiding! zijner maalderij, door vervanging van den Ixtetaandên zuiggasmotor door 4 eiec- tromoioren, respectievelijk van 40, 10, 25 en 5 P.R., in het perceel ge legen aan het Verloren Kost No. 35, hoek Vest, kadastraal bekend Ge meente G^uda, Sectie D No. 2567, bij een met redenen omkleed1 besluit is venlaagd. Gouda, 31 December 1915. Burgemeester en Wethouders voornoemd. R. L. MARTENS. De Secretaris, J. v. HEUSDE. ge- een zou Nu moet de geheime wel denken dat er iets aan de hand is. K Hij trok de hoed wat dieper ower en maakte zich spoedig utt en kind, die er erg onder zouden lijden als zij hunne woning en al de weelde zouden moeten missen. In plaats van dapper het ongeluk tegemoet te treden, deed hij, wat an deren ook zoo menigmaal in zulke omstandigheden doen: hij stelde het onvermijdelijke van dag tot dag uit, altijd hopende, dat hij van het erg ste verschoond zou blijven. Zijn ri(b dengoed ging over in handen der SchulxJefechers doch hij huurde een lief buitenverblijf en leefde op goe den voet. Lang kon dat echter zoo niet voort duren, dit begreep Heinz zeer goed. En wat deed hij nu Hij nam zijn geld en waagde het in weddenschap pen. Hij had kennis van paarden ook had hij veie wedrennen bijge woond, onder de sportmannen tekte hij verscheidene bekenden. Alzoo leg de hij zich geheel toe op het wed den en hoopte op deze manier te rug te winnen wat hij buiten zijn Schuld verloren had. Doch het on geluk vervolgde hem, en ten laatste deed hij in wanhoop (Hngen, die het daglicht niet konden verdragen. Hij Sloot zich aan bij een kring van mannen, d5e leefden van het uitbui ten der jonge dwazen welke in de eerste vreugde over hun pas geërfde rijkdommen de sport kozen om zich te vermakentotdat hij door verraad en eerlooze handelingen van zijn tweelingbroeder plotse ling zijn geheele vermogen ver- zyu, -- - pteter te gekomen, een eprong ia het ouisier beteeketó eeu inwemiage poh- iieke verandering, die de waarborgen her overwinning iüet vermeerdert. in fcoover kan de officieels mededeeiing gelijk hebben, wanneer zij deze be- Stiósing een der ernstigste in de En- geisdïe geschiedende noemt. Zooate pan zelf spreekt, zul men ook bij i>ns met voel belangstelling de oitt- wikketing nagaan, (tóe van af dit aaóvangi. Mte»r bflna am 'academische belangstelling, waant nie mand in Duitectland denkt er aan dta.1 het vertrouwen van ons volk ^n ons leger op de overwinning door bet groote bemuit van Engeland sou kunnen verzwakt worden. De „Lokal Anaeiger schrijft Wij Zulten niet nagaan, of de strijd om den algemeenen dienstplicht in En geland wellicht ook zal bijdrage®» tot versterking van de behoefte aan vrede aldaar. De „Voestsche Zeitung” wijst er bp^dut Duitsehland en Engeland'thans Ook in vredestijd met elkaar zullen wedijveren, terwijl lauttegenoeand laod getnakkelijk kan inzien, wat dit be duidt en gaat dan voort „Waar schijnlijk zullen er phantasten zijn |n Engeland, (He van het pas opge komen militairisme eene overwinning Verwachten op het eerwaardige Duit- sdhe ndlitairisme. Zij kunnen zich met deze verwachting blijven troos ten tot het wéder anders zal uitval len, dan hun lief is.” De „Vorw&rts” zegt De dienst plicht in Engeland te een feit van geweldige beteekenis. De zaken heh- Door list gelukte het verscheidene wissels in handen te krijgen vaneen jong edelman die onzinnige wedden schappen aanging en veel dronk. Die wissels waren door Werling getrok ken en tegen contant geld ingewte- atdd bij Maurits Geiger, den agent van een geldschieter met wien Wer ling kennis had gemaakt door be middeling van Hollenlberg. Toen de wissels echter door den jongen edel man betaald moesten worden ver klaarde deze hij was intussehen tot bezinning! gekomen dat die pa pieren door list en bedrog verkre gen waren, terwijl bovendien de groot ste wissel vatech was. De geldschieter klaagde echter den jongen edelman aan, maar deze to verde het bewijs van het bedrog en van de valsohheid in geschrifte, zoo dot Heinz Werling ten Slotte gevan gen genomen werd. Hij had zijn aandeel van het geld ontvangen, hij had de wissels getrokken, hij had ze ook tegen contant geld ingewis- seid'. Hij -bezat te veel eergevoel om zijne medeschuldigen te verraden, en zoo werd hij alleen gestraft. Het vonnis hrtdde zeven jaar tuchthuisstraf. loor en de bitterste armoede uaiigrijnsde. Robert en Heinz Werling geleken uiterlijk zooveel op elkaar, dat zij man geworden op verschillenr de manier hun baard» droegen om veigtesing te voorkomen; doch in karakter en denkwijze verschilden zij zeer veel van elkander. Hun vader, een welgesteld l man, had al vroeg opgemerkt, Robert veel aanleg had voor handel, terwijl Heinz meer toonde voor het landleven. Daarom nam hij Robert iudehan- (telrtaaak en liet Heinz, zijn lieve ling, zijn smaak volgen en voorzag hem ruim van zakgeld^ Zijn voornaamste bortdgenoot heette Hollenlberg, een jonkman met flink voorkomen en nette manieren, ove rigens een gewetenloos avonturieren speler van beroep. Heinz Werling wad onder de sportmannen bekend als een nette kereldaardoor kon hij het vertrouwen winnen waar dit voor Hollenberg en zijn kameraden niet mogelijk was, of waar zij het reeds verloren hadden. In zijn wanhopig streven om zijne huishouding op den gewonen weel- dterigen voet voort te zetten en zijn vrouw en kind niet in armoedige om- standiigh«ten te zien, liet Heinz Wer ling zich verleiden om met Hollen berg en diens vrienden deel te ne men in oneerlijke zaken, en hij werd het sktehtotfer.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1