T No. 14201 /We Jaarpan/. Vr(jdng 2 Januari 1920 BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. X*T i.e’vx-w®- en. ^.<d."V"®xd»exxtie ölsucL voox G-onjxcLck. ®xx Oaao.wtxeHiceao. VERSCHIJNT DAGELIJKS Uitwisseling der ratificaties nabij. Dochters van Hecuba. Gareau: MARKT 31, GPU DA. - 200 201 1—4 r»t«U ƒ1.44, alk* H(.l mwr fUl 204 Adni.iktr.tie i T.1.L latere. 82. IaW. Inuio. -543. 200 BOT dag 16» kan Stolwijk. Stolwijk. itigers een geluk- Stolwjjk. Een HOOFDSTUK XV. Stolwijk. MBVW. 181 Electr. 160 8e 161 in (Werdt verre gd.) >t d« taaframat, Tot Advertontiln kunnen worden ingexonden door tuaechenbomat van reliedo Boekhan delaren, Advertentiebureau» en onze Agenten. nheid, JL, Stolwijk. 156 Stolwijk. 168 Stolwijk. 167 INOKZONDKN MKDEDKEUNOKNi Op de voorpagina 50 honger. van aan te zooveel LL— )UT ZOON. 206 wjaar. JEN, >9 R, he Courant. 199 IAAT, meming botterdam. SUGT, tterswaren. Stolwijk. VLIET, leingoedbakker. Stolwijk. ËRGpN, aker. ►OP, and en Grint. IER, iren. NBURG, Mr. Timmerman. ENBURG, varen, NBURG, iren, LJRG, iren, EUGT, tterawaren. IS, lefaniid. voor 1920. GAARD, iera waren. LIET, nmaker. KOOT, etselaare. in cementwerken. 149 wjaar. AT, Hout, Aardappe- 166 -D, >ker. (iOUDSCHE COURANT. trekkoi angrt ..Do toeng, eerlijk n rook. daarbij kunpegi slapen Zou een wel de en daar was ntet ER ZONEN, •toffen. den edelen CaSemonl. De wereld stond in x lammen. Moed :n rook. Het was te veel, to veel, wie zou ►RN, rerk. ndertroww- Blt. it raat. Gewone advertentie en ingezonden mededeel lagen bjj contraet tot zeer gerede- -eerden pr^a. Groote letters en randen worden berekend naar plaataruimto. Volgen* een te Londen ontvangen bericht ia de moeder van Trotzky te Batoean aan gekomen en aldaar gearreateerd. Er werd een aantal brieven en documenten van be langrijke bolsjewistische leider» op haar ge vonden. Zy verklaarde overtuigd bolsjewiek te «ün en door haar zoon naar Trana-tau- kaaiö te r(jn gezonden met een epeela'e missie. ragel. Zoodra de botsing geëindigd is, sul len vrijheid van drukpers en van andere instellingen, hersteld worden. VVO kunnen geen onbeperkte vryhe.d toe staan zoolang Groot-Brittannieë alleen da- i gelyka in Rusland een millioen pond per dag besteedt, waarvan een v.'enie deel wordt aangewend tot aanmoediging vaa corruptie en intrigeeren. Wie kan om» onder zulke omstandigheden verwijten dat wij M- ze regeering op militaire leest hebber ge schoeid? Schaf af die legers aan de front lijnen, het de blokkade op en als ons ndl1- tiuriame zal verdwijnen, en wjj zullen ons wijden aan hot herstellen van een nieuwe economische orde in Rusland.** ER, Electrieche Artt- 148 Een van de eerste belangrijke gebeurte nissen oie 1920 brengt is de uitwiaselink der ratlficatle-ooriconden on daarmee het van krach., -’’orden van het verdrag van Ver sailles. Naar verluidt, zal deze plechtigheid oen 6er Januari, ’s middags om vier uur op de Quai d’Órsay te Parijs plaats heb ben. Dit bericht is niet officieel, evenwel datum en uur mogen onjuist zijn, de kern van de medndeeling, n.l. dat de vredestoe stand spoedig zal intreden, zal wel over eenkomstig de waarheid zijn. Volgens de Uorrlore della Sera zouden de geallieerden hun eischen in zake Scapa Flow sterk ver minderd hebben. Ze zouden Duitsch*and hebben toegestaan voorloopig slechts 102.000 ton havenmateriaal uit te leveren, terwijl de eventueele uitlevering van het overige gedeelte zou mogen worden uitge steld tot na afloop van het onderzoek der intergeallieerde commissie in de Duitsehe havens. Deze tegemoetkomende houding is voor namelijk te danken aan Engeland, dat _>ok door do repatrieering der krijgsgevangenen zyn welwillendheid heeft getoond» Frank rijk is «het echter hiermee niet eens en zou dit, naar de Vorwhrts meldt, ten duidelijk ste hebben laten Wijken door det tegenhon- ding der Duitsehe krijgsgevangenen die van de andere zijde van het Kanaal naar hu’s terugkeerden. Amerika heeft met Japan onderbande- 1 ngen gevoerd over den toestand in Siberië, waar Koltsjak voor den druk der bolsjewiki voortdurend meer moet terugtrekken. De Japansche gezant Shidehare wees er in een conferentie met Lansing, den Amerika-n- tchen minister van buiteplandsche zaken, i.p, dat de Japanners toenemende aanval len van de bolsjewiki hebben te duchten.. Indien de Japanners merkten dat de Ver eenigde Staten niet meer Th Siberië wil den toen dan tot nu toe, zouden ze het hi^p plicht achten zoo noodig hun troepenmacht in Siberië te versterken. Indien Japan zich terugtrok, zou een massamoord en een ver nielen van den spoorweg het gevolg zijn. De besprekingen tusschen Shidehara en Lansing waren van den meest vriendschap- pelijkon aard, en (te Japansche regeering heef* krachtige pogingen aangewend om bet de Vereenigde Staten duidely* te ma ken, dat Japan begeerde in volkomen har monie met Amerika samen te werken. Ten slotte werd, naar de Westminster Gazette meldt, volkomen overeenstemming bereikt omtrent een gemeenschappelijk optreden van de Vereenigde Staten en Japan in Si berië. Blijkbaar doelt dit op een overeenkomst die gesloten is tusschen Amerika en Japan, uie Engeland eveneens zou hebben onder schreven. Officieus wordt te Washington meegeóeeld, dat genoemde drie mogend heden overeenstemming hebben verkregen in zak? de in Siberië te volgen politiek, waarbij Japan vrijwel de contrble over Si berië krijgt Japan zal troepen zenden om de linie bij het meer Baikal te bezetten tegen de bolsjewiki, maar niet verder op rukken. De Amerikanen en Tsjecho-Slowa- ken zullen worden teruggetrokken. Intusschen hebben wederom ongeregeld heden plaats gehad. Op de politie-kazerne te Lissycasey bij Killadysert in het graaf schap Clare is door onbekenden een aanvul gedaan. Zy brandde tot den grond af. Alle politie-agenten die aan de kazerne verbonden zijn, waren voor den dienet uit. De vrouw van een sergeant was de eenigv persoon in het gebouw. Zii moest ijlings de wijk nemen en had zolfs gen tijd om haar persoonlijke eigendommen bij elkaar te ha len. Japan zal dus waarschijnlijk gelegenhe d hebben Koltsjak eenigen steun te verlte* ncn. Dit is wel noodig, aangezien deze bestrijder van de bolsjewiki onder de treu rigste omstandigheden snel moet terug trekken. Sedert den val van Omsk op 14 Nov. re- tireeren Koltsjak’» troepen voortdurend, voorafgegaan en gevolgd door drommsn burgers. Deze onvrijwillige terugtocht mid den in den winter door een gebied met slechts één spoorweg, zou In gewone om- rtandigheden reeds uiterst bezwaarlijk zijn geweest, maar thans,-nu het spoorwegver keer geheel ontwricht is en onder de troe pen die de lijn bewaken gisting heerscht, is de terugtochteèh ramp gowoidfn. Koltsjak’» leger heeft groote hoeveelhoien materiaal van aanzienlijke waarde moeten cchteriaten en staat nu ongeveer 800 K.M. beoosten Omsk. Te Irkoetsk, dat ruim 3000 K.M. beoosten Omsk ligt, zetelt Koltsjak’» regeering, maar de bevolking i® zeer gebeten op haar en volgens een bericht uit New-York is het spoorwegstation in handen van de so- ciaal-revolutionairen. In Oost-Siberië ztfn wat Amerikaansche en Japansche troepen, doch, naar de Siberische correspondent van de Times seint, lang niet genoeg. Dank zij de nieuwe overeenkomst, hierin nu verbetering komen. Of dit de ondergang der bolsjewiki ten gevolge zal hebben, blijft de vraag. Het leven van de sovjet blijkt taai; taaier dan men enkele maanden geleden verwachtte en taaier dan dat hunner bestrijders is. De troepen van Denikin hebben volgens het Bert. Tageblatte, de wapens neergeleg I en zijn naar huis gegaan. De regeeringscommissarissen te Petro grad putten uit dezen loop der gebeurte nissen nieuwe moed, ze slaan weer een zee lt oo gen toon aan, zoo o.a. Trotsky. De „Chicago Daily News” heeft uit Ko penhagen een lang interview gepublice »rd tusschen Trotzky, Isaac Lon Levine en ko lonel Malone, waarvan het voornaamste i» hetgeen Trotzky zeide. „Laat ons met rust,” had Trotzkj ge zegd, „als we dan zóó zwak z(jn als wc zijn volgens de pers van de wereld, laat ons dan uitsterven door uitputting. Waarom al uw kracht gebruikt om dit Sovjet stelsel ten val te brengen, dat volgens u, steeds aan den afgrond van vernietiging staat? Onze politiek is zuiver en uitslui tend een politiek van zelfverdediging. Ge durende de laatste twee jaren heeft presi dent Wilson ons mogelyk gemaakt een i 'euwe maatschappij te stichten en onze de mocratische beginselen in toepassing te brengen. Het dictatorschap van het prole tariaat is bijna geheel en al het gevo'g van dezen oorlog ,en wy beschouwen uit dic tatorschap als een zuiver, tljdeljjke maat niet velen zoo donken? met achter menig groo. woord klein hart verbergntn? En was het klein, als men liet eerst hooft voor meniMshen, <Ec ons dierbaar zijn, na pas voor het vaderland? Het ander® dan uien/whel'j k. Vol ansodige onrust bad de moeder, voor al voor Heta. Dien» laatste brief had haar geheet in de war gebracht. Wel wn« er foto ate vreugd* in haar opgswekt, tete Meer en meer bltykt Reuter gelijk te htb- ben gehad. Het incident in het Phoema- park te Dublin moet Inderdaad goen aan- tlag op het kasteel van den onder-komng, lord French «ijn geweest De. natuurlijk, lersche jury heeft uitgemaakt dat <te ge- doode burger Laurence Kennedy om *t le ven is gebracht door een militaire patrouille wier optreden de jury ten zeerste betreurde. Met weinige uitzonderingen uiten de bla den zich matig over het gebeurde. Men ia niet geneigd om de uitspraak der jury twijfel te trekken. Er zijn in de getuigen verklaringen der aoldah®. tal van tegen strijdigheden, maar dit is duidelijk, dat al len het hoofd hebben verloren en onbekookt optraden, zegt de lersche correspondent van de Times. De veronderstelling, dat s|j wer den aangevallen door een troep burgen*, nas ongetwijfeld een verbeelding. Ala een groot aantal schoten zou lijn gevallen, sou tien er onmiddellijk politieagenten en sol daten Wit de nabijgelegen bureaux en \a- zenw/zUn aangerukt lyt is mogelijk, dat het incident in het Phoenb>-park door een militair hof zal worden onderzocht a.- trots; wat waa hij wx-h een moedige, fllLÜe vent, hij had atl db tweede vlieg machine neergoHühotesi. Nog zoo kort bij de vliegWi*, terttaiiwernood geoefend als g<<- vt clrtsvlieger «ij reeds tweemaal overwin naar gebleven Hijzelf scheen er ziob niete mi, dal hij de zijnen thule bezorgde. Jubel klonk In zij n brief tweede vHeginacMne, hoera! Dat zijn d1’ gehiffkigjjte uren van mijn leven!'* Praatte hij maar zoo oui haar genirt te stellen, maakte hij dat zieh zelfwijs? Het hoogste geluk - wa® luit werkelijk geluk of tfa-dite bevr«*lig(te Terzucht? De moe der schudde het hoofd. Zij had h«n op dien laatMea brief nog wet gwwwwoord, zij hul hem aan lm>air man gezonden.; de vader zou den zoon ndmoliten IxHor be- gri.'pen en goedkeurende woorden vinden, waar Heine naar wilde luisleren. Maar nu moest zij txih ook aiw» Heinz schrij ven Het vief- Iwa.r moelijk. Zij zou w»l hebben willen roepqn „houd op! Men vliegt niet ongestraft naar de zon.’’ Maa- mocht zij dat? Neen, zij mocht hem niet storen mtf haar ang-*t. Ach, het zou haar In hirt gelieel niet gelukken héon terug te roepen. Het acheen over hem te zijn geko men, al soon dhiizelhig, al* een rjes: al- tijd honger en lioogor Altijd moer en meer I Als zij toch maar iemand hul, met wi.m zij er'ovco» kon spre ken, die h'iar zorgende liefde - Imar klet- n« en toch zoo groote Heide -geheel zou begrijpen I Het z.mi natuuriijk zijn geweret, indfeo de moeder z-ich daarover had geuh tegen Aui-ejimrie Maar de jonge vrouw had too ifts onbezorsds, zij h&i het iuid idtgeju field, tóen zij de suootremn van haar zwa ger vernam. Zij was de ktuunr uUgoene'd dar n»e«g zij toch dadeiiju ginds aam me vrouw Roflei vertellen. Met een gttmladtj». dat weemoedig en/'ook eenigszina Mtter was, hmi haar aolioonmoeder haar nagpke- keu M’.MHWhLn zou Annexawte t ,oh niet zoo juichen, ata het haar Rudolf w.m. Dan zou naart de vreugde ook.de bezorgdheid komen, en dte zou zóó groot wanten, dat do vreugde er door werd venlronjpn. Lfli Rosri was in den tuin. De bn>xig<’- rartle ho«|. die hot teere gelavt voor de zon beaohermde, kon niet verbergen, dat zij verbleekte toen Ann^narfe haar toeriep: „Wat zegt u er toch van, Heinz hoeft al om tweede vliegmachine neorpsphoten! Haar hart stond rtll. Zi/ had de loopbaan At bekwrip vliegers gevolgd »ij stegen op, bruiden w*er - rtogen op, overwon nen on land len weer - eens, tweential, v«>le malen «elk Maar dan rtorim rij nog eens op, vochten en vochtan, maar - keerden nbn weer behouden terug. Lih Moot haar ooge®, de linhende zon vHrblteddft haair. Ook hij zou vliegen, strij den. overwtnncn, weer vifewn, rtrijden. weer overwinnen, tot lat - in piHwlingen angst ritot zij de oogen nog varter. Zóó kdn de andere niet rien., wat er ln flikkerde. Annemwte vartride hvend* ver. <br, zij wan vroolijk opgewunlan 'maar, dat Hetnr zoo kranig wan De vrede treedt 6 Januari in werking. Klachten en moeilijkheden. Besprekingen der Amerikaansche Senatoren. Japansche controle over Siberië. Koltsjak’» terugtocht. Interview met Trotzky. Trota- ky’s moeder gearresteerd. Incidenten in Ierland. ONS OVERZICHT. ligt, moet elk byzonder geval, waarin uit levering wordt gevraagd, op zichzelf behan deld en vastgesteld worden. Deze behande ling geschiedt niet door wraakzuchtige mi litaire rechtbanken, doch door lichamen, die objectief de feiten en de aansprakelykh 1 der te vervolgen personen, doch vooral ook do bevoegdheid van de rechtbanken, die het vonnis moeten wijzen, toetsen. Hetzelfde blad heeft nog een klacht; het Wjjet er op, dat ondanks de bemoeiingen en de wa»ir8chuw'ingen der Duitsehe i’egeer ng bet aanwerven van Duitscher® voor mili tairen dienst in het buitenland voortguat. Volgens den correspondent van dit blad is te Frankfort in een automibielzaak een vol ledige werfcentrale ontdekt. Naar aanlei ding van de protesten ,die in de bladen verschenen, is een officier van de Duitsehe „Bahnhoffkommandatur” bij den Fransehen commandant ontboden, die den Duitschen officie* mededeelde dat berichten over het aanwérven achterwege moesten blijven. Volgens het vredesverdrag heeft Frankrijk het recht in het bezette gebied personen voor den militairen dienst aan te werven. Dit alles toont aan dat met het in wer king treden van het vredesverdrag (wat reeds tot conflicten aanleiding heeft gege ven), de moeilijkheden niet zullen eindigen. Het feit dat de Vereenigde Staten het ver drag niet hébben geratificeerd, maakc de zaak in menig opzicht niet eenvoudiger. In Amerika wordt de gedachtenwisseling over den vrede met onverflauwden yver voortgezet. Naar de New-Yorksche blader melden zyn porsoonlyke 'besprekingen ge voerd tusschen de senatoren. Senator Mc. Cumber, die uit het Westen is teruggekeerd, heeft verklaard, dat hy daar bevonden had dat de groote meerde» beid van het volk wenscht, dat zonder ver der verwijl voortgang gemaakt worde met het vredesverdrag. Het volk is bereid cm het vredesverdrag te aanvaarden met zoo- Ganige punten van voorbehoud als waartoe <e Senaat en de president zouden besluiten. Senator King heeft, na een conferentie met Walsh (Montana), Lenroot, Mc. Nary e.a. senatoren, bekendgemaakt, dat hy is gereed gekomen met de redactie van H punten van voorbehoud. Hy is voornemens die in te dienen als een poging om door een vergelijk te komen tot ratificatie. Naar de Washington Star weet te vertel len heeft King een aantal van de punten De DuÜsche pers wijdt levendige bespre kingen aan de kwestie van de uitlevering der schuldigen aan oorlogsmisdrijven. Uit de berichten over de samenstelling der lijs ten met de namen van personen, wier be straffing, wordt verlangd en die o.a. den naam van den vroegeren Duitschen kroon prins moeten bevatten, hebben sommige cou ranten geconcludeerd, dat de Opperste Raad der geallieerden besloten heeft, onmidael- lyk na de van kraöhtwording van het ver drag van Versailles een mededeeljng aan de neutrale regeeringen te richten, waarin hy de uitlevering verzoekt, dergenen, die vol komen op de lijst der oorlogsmisdadigers, fn die zich in die betrokken neutrale 'in den ophouden. De Duitsehe regeeringspers kan dit bericht nauwejyks gelooven. verplichting van de neutrale Staten om aan een dergelyk verzoek te voldoen, kan enkel berusten op de met die landen bestaande •iitleveringsverdragen. Nog afgezien van het feit dat geen staat een verzoek om uit levering van politieke misdadigers inwil- door CLARA VIEBIG. Geautorireenle rerUling van J P WEUSELINK-r. IIOWJM. (N«*u4 RVLIET, inning. Stolwijk 1ST, ter Gem. OM, r—GOUDA. n goederen. 205 ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per waak 17 cent, mat Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, everal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 8.40. Abonnementen worde» dagelijks aangenomen aan ons Rureaui Markt 81, GOUDA, bjj onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den bezorgkring) 1—5 revels 1.05, eiken tegel meer ƒ0.20. Van fyiiten Gouda en den bezorgkring: 1—6 regels 1-30, elke regel meer 0.25. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 12h rent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 toeslag op den prüs. van voorbehoud van Lodge ongewijzigd overgenomen. Daaronder zyn die welke be trekking hebben op hét ontslaan der Vet. Staten van de verplichting om de bepalingen in het verdrag over jiet arbeidsvraagstuk uit te voeren. De voornaamste wijzigingen die senator King heeft aangebracht in de punten van voorbehoud van Ixxlge hébben betrekking op art. 10 (de verplichting om de integri teit van het gebied van alle leden van den bond te helpen waarborgen), <te Monroe leer, het Sjantoeng-gebied en de inleidings- ciausule dier punten van voorbehoud. De wijziging die is voorgestel:! in de punten van voorbehoud heeft Voor zoover punt 10 daarby betrokken is ten doel dmde- lyk te maken, dat de Ver. Staten niet be- geeren, zich aan de nakoming van ver plichtingen te onttrekken. De wyziging in het punt van voorioehoud inzake Sjan- wil dat voorbehoud wat minder hte- maken voor Japan. rtoed» vegineden ziah aan het hoofd |e piaatwen van vereentging^n. Er waren ge noeg anderen, die dit Wever loden dan zij Maar nu voelde zij toch, dat ook zij aan he< werk moert en z^oh niet lan ger inpcht terugtrekken Als het gemeente bestuur bier tooh evenals dx* inagtetraatin het groote Berlijn, oen certirale verkoop met <raob,(vaardige dMtriljujtte. in richtte Er waren nog vrouwen genoeg uit den hoo.'^eren rtand, düe niet ve»rpla"tgden in een hospitaal of in andere w«UadighoiJq. in,tellingen werkzaam waren en die ook in haar eigen huwltouden niet Ijelioefden te werken. Het zou dezen niet hinderen, a'h zij eens ondervonden wat het betee- kende uren aan uren achter de toonbank te rtian. Zij zouden hel wo| graag doen; :iog was alle gpertrlrift miet niigebliiiecht en de wensöh om anderen te helpen, te die nen, men was nog niet geheel oederge- gaan m de jadht Oin* voor zichzelf te zof. Ken Het was oen slapelooze nacht, waarin de gencraaisvrouw op deze gedochte kwam. Och. zij had nu dikwijle elapetooze nach ten! De oorlogsverklaring van Italië aan Duftschland, die te wachten stond, was nog maar een kwestie van eokate dagen, nog «'echts een vorm, men voerdb reeds lang oorlog met elkaar Maar hoe zou het met Roemenië gaan. In het oosten, In Wolhynih, al den heftige slagen, in het we-ten donderde het nog altijd bij Ver dun en reeds- begon aan de 8omme een nieuwe worsteling. Boven Engeland zweef de- Zeppelins, zij wierpen bommen om laag. Maar daardoor niet geschokt, sprak men te Londen het doodvonnis uit owr De winlwto»™», dl, 6 „wrg,,M M TO| WW met allerlei bassen: visbh, vleeeoh, BKwntm, geoonsorrenri» w«en, honfe oho- wMt, pakje» pmMing, room in floswlien, gworutenseorde mets, walron aramis Mo te«g alsof zij ultgeeöhrobd waren. De pene huisvrouw zei tegen de andere; Weet je het aJ, vandaag Is ar paling In makreel in boter, haring in tomaten, zou- ievisch, aites buitcnlandecihe artikelen. Hol land, Zweden, Denemarken, die werden er rijk, door En gtaj-ish, gulash.” Dan liep •Pder w snel heen, die het kon betalen. Nooit waren Uopeterfl zoo allervriende lijkst tegen vwWtoprtaffc aie nu,, zij be delden letterlijk om de waren, dte men zoo duur betaalde Maar wat zou het zijn als alles nog ^liaarefchor werd. Da-n was er voor he®, dt" niet zoo van, geld voorzien waren, niets te krijgen, en dat kweekte afgunst pu ontevredenheid Er waren nu al gy no*g hongerige oogen en begeerige han den Met een angst, die haar zlal tot nu toe tert had gekend, zag Hetnniie von Voigt T.t au toe had rij hei R Az., -aren, Stroo enz. 158 Het wus te veel, te veel. Evenals Her- mlne \>n Voigt, wentelde zich ook Hed wig Bertholdi nacht op nicht op haar legerrt'-de zonder rust te kunnen vinden. Aftiar er was toch versoliil. ITaair onrus tige gedachten dwarrelden rondom hilar zoons al h ?t klapwieken va«n ren angsti ge duif, wier Iw-scluirnwMide vlemgebr hen nog zbo gaarne zou behouden. Eerrt de zoons, Jan het vakwland. kon iwnan-J hiar dat kwalijk nemen? Zij gevoelde zlcth geen heldin. De gesoliiedenis rener vrouw uit d-! oudheddl, die jubelde over den do-xl van hiar zxwns ouriat hrt. haar viwgnnd wae voor het vaderfand een Held op te offeren, leek haar ren sage. Nten, al noenrie men haar 1-d, zij moert haar han dm: wringen en bidden: ontneem ons al les ontneem ons, ails het mi et anders kan, overwinning, surere, geld, goed, ontneem mij mijn leven, inaar behoud nwrn zoons, mijn zoon»! Zou lent er zich

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1