I r» Dinsdag Januari 1*20. •Se Jaargang. VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN, nwoude Feuilleton. OM, iddinxveen F No. 14204 id. STOIWIIK a ons. Het nieuwe uitstel. Bureau: MARKT 31, GOUDA. Dochters van Hecuba door CLARA VIEBIG. ZTx®tx“W®- szx u^<5.-T7*®rt©xxtx®‘bla.©L"v-©©r Q©xx<S.sl six Oxsxsstrolcezx.. j 14 regel* l.W, elke regel meer 0.4» Admiaiitrati. Telef. latere. 82. Redactie i Telef. latera. 545. aiutiuiding 151! MEVR. :W>:i De gene is- ku'deïi. Ea de juffrouw, die ouder- (Weeit rervegil.) Adverteetiën kunnen worden ingezonden door tuMchenkomst van seliede 2>eifh*e- delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten. wnnenienten enonien voor 81 20330 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN Op de voorpagina 50 hooger. kkerü N GOUDA- iden voor leren 19 64 13968 12360 68 83 82411 18 59 73 19202 51 61 90 19340 74 95 srhoek door DE. stbroek. Lezing wet. 73 gij voor» en koude tetten. Amerika gaat zich nog meer terugtrek ken van het vredeswerk dan door haar al geschied was doordat de Amerdcaanache de legatie 1‘arys heeft verlaten. Volgens de „Echo de Paria” heelt de ge zant van de Vereenigde Staten Wallace cp óe vergadering van den Oppersten Raad van 3 Januari j.i. verzocht, by de beslissingen van den Oppersten Raad met meer de woor den te gebruiken: „de geallieerde en geas socieerde mogendheden”, maar alleen: de geallieerde mogendheden." Amerika zal voortaan slechts informeel vertegenwoordigd worden by den Oppersten Raad door den gezant. uwe Schouwburg Hing. Hiet Sohouw- W aarom ha ir 13616 19634 15994 6488 7778 11155 Nog geen uitwisseling der ratificaties. De reden. De voorwaarden aan Hongarije. Nitti over Fiume. Moet de Sultan uit Europa ver dwijnen? Amerika trekt zich terug. Vier voorschotten aangekon- digd. De bolsjewiki als valsche munters. Trotzky gedood? De Britsche spoorweglieden verwerpen het regeeringsaanbod. ONS OVERZICHT. onvoorwaaixielyk i» aangewezen op nuütuir bruikbare kruisers. Nu wordt Zaterdag 1Ü Januari genoemd als de dag bestemd voor het in wenung treden van den vrede. We zullen daarop maar met te stellig rekenen. n geko- de buurt ‘,Uiï 14415 17 11704 75 37 32 14564 63 49 71 17414 73 14632 17511 11813 14701 63 II 58 17608 14918 73 Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gerede -eerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. geregeld tijdig vangen van ver- rermakelijkhedea agenda te v«c- Binnenkort beginnnen nu te Neuiilj Je vredesonderhandelingen met Hongarije. De vredesafvaardiging is reeds uit Boedapest vertrokken en blykens de inlichtingen die we draadloos kregen, zal ze op gelijke wyze werken als de Duitsche afvaardiging heeft gedaan. Het grootste gedeelte der geotle- gerden zal na het ontwerpverdrag in ont vangst te hebben genomen, naar de hoofd stad terugkeeren teneinde daar over het antwoord met de regeering te conferee!en. De eischen, die Hongarije wordeh gesteld, zyn niet malsch. Het zal bijna vier vyf le van zyn'gebied moeten afstaan, want, naar uit Berlijn wordt geseind, behoudt Honga rije volgens het vredesverdrag »»»nar 14 van de 64 comitaten. Zijn gebied wordt van 325.000 to<t 97.000 K.M. en zyn bevolkings cijfer van 21 millioen tot 7.5 millioen ver minderd, waarbij 2.5 millioen Hongaren on der vreemde heerschappij komen. De grootste steden, zooals Arad, Terr.es- var, Kiausenbjurg, Grosswardein, Presshurg, Kaschau en Beedenburg, verder de koren schuren van het Banaat en de Beska, de ko lenmijnen van het Zipdal, de gasbronnen van Sarmasay, evenals de zoutvelden van Maremaros gaan voor Hongarije ver,oren. aan- Do«i- nu. liet arm een >pen voor i, badende zioh zoo n bohande- ABONNEMENTSPRUS: per kwartaal /2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar da bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, bü onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den bezorgkring): 1—5 revels 1.05. eiken regel meer 0.20. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 16 regels 1.30. elke regel meer 0.25. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 12 i cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 $5 toeslag op den prijs G»«utort»eente vertaling van J F. WËÖSELINK-v. ROflBUM. (Nadruk vM-btdaa Bij d afkondiging van Wilson’s 14 pun ten vermoedde men niet dat de Vereen gde Staten zich tenslotte zoo weinig zouden ue- kommeren om de regeling van de Europee- eche aangelegenheden en wat aangaat dc financieel® hulp ook in dit opzicht ziet zich teleurgesteld. Amerika is niet meer zoo grif men z’n leeningen als in oorlogatyd, terwijl men dien steun toch noodig heeft, in de landen der geallieerden begroet iron daarom met vreugde de aankondiging dojr de „War finance corporation”, het finan- cieele oorlogs-cousortium te Washington van vier voorschotten tot een totaal van zeventien millioen dollars, aan export-fft* brikanten. Dit wordt aangeduid als de eerste stap van de regeering voor het her stel van het verwoeste Europa. Hierby zijn inbegrepen vijf millioen voor locomotieven voor Polen; vijf millioen voor electriache machines voor Frankrijk en België, en land bouwmachines voo'r Engeland; voorts twee millioen voor den herbouw van staalfabrie ken in Frankryk. Mil IISIJIE COURANT. Zou Amerika het met d® vetrvoirfng der analroiiisten zoo druk hebben day hel geen indacht kan besteden aan den.' nood in <>idirlahEuropt». dat alle heil van dean Lloyo George en Ciemoncaau zullen tevens een hartig woordje sprekM^over de £upk- bche Kwestie, waarover in tegenspraak met vroegere berichten geen overeenstemm.ng is bereikt. Het aantal „vermoedelijke oplos singen dat de bladen hebben gepubliceerd, is legio, ieder meende de regeling, die zal worden getroffen, te weten, maar ze wer kelijk wéten doet niemand. De nieuwste oplossing voor de kw«stie van Turkye, welke in Parys wordt gehoond, is die van de instelling van een internatio nale commissie om Konstantinopel en de Dardaneilen te besturen, met Amerika als voorzitter. Op de jongste conferentie te Londen heeft Lloyd George er by Berthclot zeer op aangedrongen, dat Engelands op lossing zal worden aanvaard, volgens welke de Sultan naar Klein-Azië zou verhuizen met de hoofdstad van het Turksche rijk. Pe Franschen wilden van dit standpunt niet weten. Venizelos heeft sinds hij in Parys terug is, verscheidgne conferenties gehad met Fransche autoriteiten. De Grieksche premier, die een der sterke mannen van de vredesconferentie is, zal een belangrijke rol bij de beslissing betreffende het Turksche rijk spelen en aandringen met het oog op de groote Grieksche bevolking op een Grieksch mandaat voor Konstantinope,. hes, extremisten licht zijn n a n c i ft n Driekoningen zonder dat de vrede van .kracht wordt, echter lang zal de uitwis seling niet meer op zich laten wachten. Te Parys is men aan de laatste ronde. De draadloozé dienst verzekert dat geen prin cipieel® kwesties of meeningsverschillen dit uitstel veroorzaken, het is alleen te wijten aan het feit, dat de entente de details van de voorbereidende maatregelen in verband met de te houden volksstemmingen wil be- eindigfth alvorens de vrede in werking tp laten treden. Zonder het verslag van de commissie van deskundigen af te wachten, heeft de Opperste Raad bepaald dat Duitschland slechts 192.000 ton havenmal e- rieel behoeft af te staan, echter wil ze :.n zooverre het eenmaal ingenomen standpunt handhaven dat de desbetreffende brief, lie reeds nu is opgesteld, eerst na de uifcw.sse- rimg der ratificaties zal wonden overhan digd aar. Von I^ersner. Duitschland, dal na tuurlek niet officieel maar wel officieuo op de hoogte is van den inhoud van dezen *bi :ef behoeft dus tegen het teekenen van het 1 Novembcr-protocol geen bezwaar meer te maken. Niettemin heeft de Duitsche regee nng te Parijs nogmaals duidelijk laten ma ken hoe haar meening is ten opzichte van het vredesvraagstuk. Zaterdag heeft Von Lerraer, nadat mondelinge besprekingen hadden plaats gehad, Dutasta een kort me morandum overhandigd, waarin wordt ge zegd «lat Duitschland om de moeilijkheden uit den weg te ruimen, ontstaan door het niet deelnemen van Amerika aan het eerste protocol inzake het deponeeren der rat'fi- catie-onkonden, bereid is verstrekkende concessies te doen. Nogmaals wordt gecon stateerd, dat volgens een ingesteld onder zoek na 3 Nov. geen verkoop van Duitsch- havenmaterieel naar het buitenland heeft Met nieer spanning dan de vredesonder handelingen met Hongarije wordt de con ferentie tusschen Clemenceau, Lloyd Geor ge en Nitti te Parijs tegemoet gezien. Ver- moedeiyk morgen, uiterl(jk Donderdag zul len de besprekingen aan vangen en dan zal het zeer belangryke probleem van Fiume’s toekomst eindelek tot een oplossing worden gebracht. Over den loop def discussies zal de buitenwereld niet zeer nteiwkeurig mor den ingelicht (de conferentie te Londen heeft ons geleerd, dat de Maatslieden er nog dezelfde allures als voor den oorlog op na houden) maar men mag gerust aanne men dat menige harde noot zal worden ge kraakt. Nitti is voornemens de inlijving van Fiume bij Italië hardnekkig te verdedigen, vooral met het oog op de moreele zijde van de zaak, zooals hij in een Interview met een Paryach journalist uitcenzette. Nitti zvide: Wat is Fiume economisch? Een klem g- heid. Wat is de Adriatische Zee? Een kleine zee, goed voor de locale vaart en niets in vergelijking met de Middellandsche Zee, welker wegen open zijn voor ons land, dat binnen een paar jaar 50 millioen inwoners zal hebben. Maar voor het nationale gevoel is Fiume een soort symbool, beteekenend dat wy den oorlog niet tevergeefs gestre den hebben. Ik moet er weer op wijzen, Jat wy den oorlog vrijwillig hebben aanvaard. Als het volk meent, dat de oorlog Italië niet heeft gegeven wat het er van verwacht te, zal het zeggen: Waar zijn die 700.000 dooden voor? De Duitsche regeering heeft de vreues- conferentie een nota hoen overhandigen, waarin zy er op aandrinirt. dat het aantal bezettingstroepen in de gebieden, waar een volksstemming zal worden geiiouden, met het oog op den financieeien toestand van Duitschland zooveel mogelyk beperkt biyit. De entente zal zich aan dit verzoek v el niet storen. De contingenten die naar (ie be doelde gebieden worden gezonden, zyn fc' bepaald. Volgens berichten van het opper bevel van het 17e Duitsche legercorps zul len de Geallieerden naar de verschillende landstreken, waai- volksstemmingen moeten plaats hebben, de volgende troepenmacht zenden: Sleeswyk-Holstein 2809 man; D’int- zig 1 dijsiestaf, 1 artilleriestaf en luOü Engelschen; Marienwerder 1800 man; Al lenstem 3000 man; Memel 1800 man; Op per-Siiezië 1 divisiestaf met 11.000 man. havenmaterieel plaats gehad. Verder wordt opnieuw geprotesteerd te gen het gewelddadig vasthouden der equi pages van de Duitsche oorlogsschepen in Scapa Flow, die zich in vertrouwen op het overeengekomene by den wapenstilstand in de macht van den vyand hebben begeven. Tenslotte wordt de verwachting uitge sproken dat dé zes kleine kruisers, die vol gens het vredesverdrag aan DuitscMaad worden gelaten, schepen zullen zijn, die r.iet reeds binnen weinige dagen door nieu we behoeven te worden vervangen. Met na druk wordt er op gewezen, dat men by de verdediging der uitgestrekte Duitsche kust 83 52 W 66 15707 18600 - 12820 15834 12 20707 13037 13267 13382 66 62 18560 70 12716 15606 62 206W 86 15707 18600 _28 77 48 15942 18715 .351 l6-« :Wkt 153'0 749 tn. z. 1 vi !t». kkig va»t- bij kink» leren 34 mgen van ich in de >en vast- ïn f 1-50. IRDT, 1st. sten. >opera zie tie Mijn tabletten. hglirtd, en al liad zij er ook geen zoons bij, waajofver zij zich bezorgd' bnhoetdo te maken, zooils haar buurman, do oudo ge- luin.raad en zijn vrouw, al zat zij ook bedbh aan een tafel waarop een avond maaltijd gereel stond, waaraan inea zioh te gjed kon doen, al hoort ie zij ook geen klein kind van honger solvreien? Zij zuahitte. Zij steunde huir lioofd in haar liand. Daar waw zij onhingw in Ber lijn geweest, uren lang liad zij met zakjes b"hulen rondgelnopentenslotte had zij nog een rijtuig gevonden, dat leeg kwam aan- ■mkke'en. De oude grijze man ap den bok aeheen zitten slapen, ondanks het waai van de straat, het paard sciieen ook te slapen, de eene hoef zotte het »oo lang zaam, zoo aarzelend voor andere, als- ot het asphalt kleefde. „W«»r wih u dan heen?” De koetsier «clieen er niet erg blijde mee, dat hij e» n passagier kreeg. „Nu. dat zal nog wel gaan. Wat, zeg jij er van Roland Het paard liet treurig zijn kop hangen en bleef «taan. Bent u ook niet te zwaar? Met wan trouwenden blik had de oude man haar pakje» gemonsterd. Nu trok het paarl ^an. zij aulure.dwt vorder. He< ging maar lang zaam, elj zou even «nel te voet verder zijn gekonx'n. Plotseling stond het rijtuig stil, aan den hoek, waag vrotger oen «d-uidplaae» van rijtuigen wae geweest. Mnar er was nu geen enkel tijtuig moer. •Been liet bard: „Standplaats voor ten rijtuigen” wm er nog. WM waa er. waarom hledden «Ij idar gtü? De financieele hulp is lang niet voldoen de, o.a. is dringend behoefte aan kapitaal voor de levensmiddelenvoorziening van Oostenrijk. De geallieerden hebben Renner onmi-ldel- lyke verzending van de noodige voedsel voorraden toegezegd, doch dit transoort was afhankelijk van de betaling in dol'ars en frankrijk noch Groot-Brittannië noch Italië z(jn in staat zich op het oogeabiik een dergel(jk crediet in dollars te verschaf fen, als zy niet de hulp van de Ameri- kaansche regeering hebben. Oostenrijk bad tot October een voorschot van 100 nul doen dollar gevraagd. De Geallieerde regecrin- gen hebben dit verzoek aan Washington meegedeeld, maar hebben tot op het oogen- blik nog geen antwoord ontvangen. Na 31 Januari zal Weenen moeten ver hongeren. wanneer voor dien t(jd geen hulp opdaagt. 13533 16299 19081 67 16321 92 68 55 19129 13601 16481 67 17 89 81 21 16616 56 16718 76 50 13706 16816 64 71 13801 97 16923 26 19415 57 80 69 85 17035 19514 11408 14010 46 59 24 14109 17133 91 11511 80 17242 19609 19 83 67 10 24 14237 71 38 87 50 97 60 11610 14334 17307 19718 -• ----- •- 22 57 19800 26 55 11813 14701 63 19902 72 58 17608 65 12098 14918 73 20032 12121 15016 74 73 71 55 17825 76 - 79 17976 20135 96 18009 39 134 85 50 58 28140 82 71 99 20241 15220 18221 77 63 3*1 71 48- 12528 15364 56 77 51 71 K> 20r?2 12606 84 1832-’ 3- 16 15424 1M31 :<7 Het hoofd van Ilernrjie von Volgt was vervuld van droeve gedachten, tjen zij dien middag n mr huls ging. Zij wap bjoa op de vrouwen, die zih in dezen üjd zoo ouvcr -tandlg gedroegen, die luutr leed in toorn uTt en t gen hooger scanden en in onvo.' Ir mgzaaimheid tgemover elkander. En toch kon zij weer niet boos op haar zijn Wathiton zij niet reels twee jaar op haar mannen en hia- zoon**, du- velde waren? Wtwhien -werkt op de ze nuwen- Zij wist toch zeil, wat hra uit werkt, al< men liiig moet wachten; en h<-( was niei om al een van nu te opreken, maar ze-fe van het gewone wacht -n. E«-rst schikt men zich gelul lig. dan geeuwt men, wordt moe, grijpt naar zijn voorhoofd, voelt een algemeene matheid, er Jc «ut et n plotseliirje imu-’dljke leegte en men denkt te zullen omvallm. Dan komt de onrust. Men kijkt naar de klok: a weer »*en Irwar- ti-rMen springt op. men loopt heen en weer, men zueflit, men begint zichzelf te beklagen, men ergert zioh, men wordt op gewon len, men begrijpt de zaken niet goed meer, men is ni t. ineer dezelfde j menstth, <i:e men tevoren was. men houdt hel niet meer uit. En nu dit wachten en bij de innerlijke ellende ook no? de ui.erlijke I Sto-ds zag zij de vrouw voor rich, van wie de sombere haarlokken langs hrt blee ke voorhoofd hingen. En zoo waren er velen. Een leger van vermoeide, ven kle iige. vwWcterlo gezichten stormde op haar aan. En op die zmi zij boor zijn? Was aij dan zelf oolr o zoo n»e, te hater tijd zoo T(Wchrikkelijk moe. al tUto vooKjMwds <Mg m aoker»u sin U v< „Hij wil nie. verd-ar,zd /le oulemw» en hij klom met sijn «:ijve beunen van den bok aj. ,.5tipt u maar uil, mevrouw, het giat. mvt vorder. Wat z«g jij er van. Hola nd;?'gril ij greep hot paard van voren b<j den kinnetJQ& liet d»or had zijn kop geschud- ,,Zict u mevrouw, als hij zóó schudt, <Un weet Ik boe lia| het Is. Dun zeg; hij ,,n‘M.*n.’ Hei ue een g>«l (har, een geduldig liter. Maar wat ie veel is, is te veel. Kan men verlangen, dut hij ovnr zulke verre «unden den heetan dag hard zal loupen mei nictB dan een pond haver in zijn buk! Aardappetechilkm moet ik hem voeren, knollen, zoo van alw luind een paint is toch geen varken jij» Rolftoiy? Hij k-lople zijn paard op hm rag. Zonder zich te verroeren stond het daar, met luu^endea kop, met hangende manen, met hangen len itaart, met hau-ffmde ooren, een hield van ellende. Nu hal zij pas gezien lioe ontzeitmd ma- het wan, men kon zijn rib>ai tellen. nu juirt d;t arme, vertn*- g' rde piard weer in de g dachten kwam? Goed, geduld g - mmir wat te veel is, Ls te veel! - Zij kon hel miat niet meer aiieen in hui» ut houden. Hot meisje, dat do tafel i'nim lorbaasde er zf»A over, dat me- VT>UW zoo weinig gegeten had. Heriniae vof Voigfe vftetie een murtelendo on rust. ais he< goede, gdulj'lge dier nu niet meer kon 17) Hot duurde lang om allee uit te rekenen, het wae een ingewikkelde opdracht: zij moest alles voor ieder afzonderlijk heb ben en praatte er onder door Het hin derde haar, dat mevrouw von Voigt zich zoon moeite moest geven. Mevrouwtje moest maar niet verdrietig worden. Maar rij had het haar buswrouw op dezelfde verdieping niet kunnen weigeren, die had •am zieken vader, dien zij niet alleen icon Dien liggen. F wijzere» blijft, was op school. Eii d^ jon- gc vrouw beneden lag in het kraambed. En de oude vrouw daarnaast kon niet staan van de jioiii. En aJs de menschen hw kleine rinfleren zonden, dan werden die altijd o naar achteren gedrongen en kwamen in° het geheal niet meer thuis „Nu, is het haast kiiar?” zei er een on geduldig. ,,Je denkt zeker, dat je liieral- teén bent. Vooruit nul’* Vrouw Dombrowekl wendde zkA boos wh „Dring toch niet zoo!” ..Ik dring niet!” „Je doet het wel!’ „Te bent gek!” Ml” dm zijde van den Oceaan verwaobt? De bladen breigen voortdurend nieuwe bij zonderheden o„er da wUjewienük» agtta- o. o. zou bij de ki>pju:lit op de oen samenzwering aan het gukiMuen om de w o r e i d 11 ft n inde wart» brengen door da goad|ieerde la. uien moi vtUacdi goal tj ovuMiroiome.i De iimhu le Mowkou zou voor uv.1 hoeden aan waarde tuwi Ajuori kaanedie, llriisMlie. 1 raJwdu-, ItulU^usohe en JiponHclie Iwauknokm vervaJschuu. CHerigk'iw zou in t namp dur bol^ewi ki weer onderiinge vorleolHield hearscocu. Naar de Kopunhaagscht* bladen molden L te IMshtglors het nou id»< btweetlgd» be richt onriang<m, dat l'rovky zich naar 1,0 VM1 don terugtocht van de BolsjowiG naar het Narwa-front had be geven om (»<i «(irafgerijht te houden. Bij het station Wohs»»*owo dolde hij een sol- da'-enroa/l lx reduerH aan mi riohto* zul ke hefiigo l^lwldlgiLjge.n tegen gonerail BoTlsHof, Rat dw.<* in groote opwinding ziju degen lx>k. 'hotzkj ehrnhte, dat do gene raal miiniddtdliik zou worden noev^eauho- ten To»m do adjudant van BoruMof dit hioitMe. trok hij zijn revolver en doodle Trotzky tioor drie echoim. Simin do spoorwegstaking van September 1919 heeft de Brlbtdu» regwring onder- Imntleld met hot peromtsM over een nieuwe loonregeling. Dezer datgvi htoft ze een definitief aanbod g*xlAan dat volgens het HolinnHM'h Nieuwsbureau vwl verder gaat dan d- vioTwaardcu waartegen de staking desttijdH was goriclK. De regeering wil nu de honen op mins, lens 100 pt 't. >x>v»m de gomi: 11 lelde loonon van voor «len oorlog «tellen. Een oiwnid- dellijke verlioogdng w>nl| aange’>oden van 6 sihilliug op de hgenwoonllge oorioits- looneq vin 3ft tdiRUng per we«k, en daar aan zal voor September van dft jaar niet worden get>rod- Dtarna zal het loon wor den v-arlhongd of verlaag! in 'weniredig- hi-l-1 met .|on levenaHitaiwInard. De r.*g<H«ring belooft een onderzoek te zui’.'n iiv-t vllen naar de oidAllijkheien, die he* oorspronkelijke voorwiel (verhoogtng van het loon tol 100 pFt. boven bet oor lojndo >n) mpc zou Inrengvm. De scpretur'w van «Ic vwen'ging van apoo-'Wegirbekterii .1. II. Thoin&r. noemde de >vereenkoott4 aannemelijk. Evenwel is op mia-i«.hi|<v>nkomsten van he' iqx>7rw(<gi|M*r*w>nf>el - zoo *>int Keu ter - in <le groote «pwrwegpientra van Bow. Northampton en (^wrdiff met idgenwe ne stommen een nxgl.» vingen urnen, om de regeling te verworpen. .^Stilte, aösfleblieft stilte! De generaals- vrouw verhief haar stem: „dat gaat niet, ah er hier gekibbeld wordt.'' De beide vrouwen keken elra&r mrt drei gende oogen aan. Een algemeens prikkel- baarheid irfll- |n de lucht Zoo wae 6et vroegen- nooii geweési. toen verstond men el.r.Mtr beter - een kleine hatolijtalueld, een ruwe -jcher.s - er werd gelachen, on alles wi„ weer goed. Nu scheen, er ook hier geen vrede meer te zijn! „Maar vrouw Dotebrowski!” raalsvrouw kende haar toch van vroeger als een goedhartige, verdkaagtzanie vrouw, maar nu sc^iee® zij naar* gte^n rede te willen luisteren. Haar zwarte oogen fon- liw neuHaleugipl*» trilden, zij ademde gejaagd. „Die dringt mij zoo op - ai! Laad dat toch - knijpen? Probeer het een»!" De tegenpartij latcbte hoonend: „Kijk Imi' s! Die wil liier praats maken, kijk 17F 17? 180UK 8? JDGEEST". rimers ten overstaan I. G. MULIE. 'anuari 1920 9 0 2 5 '3 4 (legen geld,> 10970 91 11009 55 63 11134 44 50 54 11224 35 82 11344 140 1411 knijpen? Probeer het een»!" tegenpartij latcbte hoonend: „Kijk 's! Die wi’ e*nfi aan! Nu stóweeuwde vrouw Dombrowski het id'. Het zou tot han/ltaeteilijkheden Uf.n zijn, als de vrouwen, die jQ tonden, de twee nl*t van elkaar hadden gb'Athviden. Ze hadden ‘eder haar hangster-i ep verdedigsters. Minka browski huilde. Daar mond zij mooie hoofd gebogen, aan (dken mand, beladen met de boodsdwpi dq zeven gezinnen uü haar huis. In tranen. O. dat z|j ling moefit laten welgevallen! En zij deed t«x-h niemand kwaad, en zij had haar man te velde - wat dacht rij nu dikwijl» aan hem; och, haar goede man! - «n a*ler» •ianaud, die veer hmr Mrgde

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1