onzf mmmaezF mi nst BU1TENLANPSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Demonstreerende huurders. Nadut het ministerie voor openbaar wel zijn den 9en December maximum-huurprij zen had vastgesteld en de huiseigenaren in eou vergadenng in de beur® op 2 Januari daartegen krachtig geprotesteerd hadden, kwamen gisteren op uitnoodiging van Jen Huurdcrsbond van Groot-Berlyn ongeveer 10.000 personen in den Lustgarten byeen om te betoogen tegen de huiseigenaren. Voor de stoep van het nieuwe museum, by het standbeeld voor Friedrich Wilhelm 111 en voor het Slot hielden acht sprekers vedevoeringen. Met algemeene stemmen werd een motie aangenomen, waarin de volledige doorvoering der nieuwe woningwet in het bijzonder met betrekking tot de be perking van de verhooging der huren ge- eischt werd. Voorts werd geëischt dat tie verplichte reparatie wordt ingevoerd bene vens eeA wet, waarby de delging der ach terstallige huur van degenen, die aan den oorlog hebben deelgenomen, geregeld worat. FRANKRIJK. Clemenooa u e' candidatuur. (/ttuireiuie li.H o.iUioruouii da* li,j gtet >r- a'. uiU -ut v4cu>ui.Oo.*u gclukl tieAi, jieclt Ni u uozen .a„u of hij zien worm'- dj.» Oo Co-u'ii j.ituur voor het prewdaenl- Ho i.ip Otar repuolieK zou la.oo aa.ideuurui. UfUieuoeau au.woorddo: .viem wil nnj niet «.I «owoid op den prcwulenuzotel zetleu. Ven 1<jA«u nn-ruic ai, da* wluuieucoau oan- ilteua- aal jaj n voor bat pnnLteuteWi.kp. OOSTENRIJK. Duur broo/L 1>T! prijs van net brood ie Weeoen is van 4 jj.inu.iri ui op 3 Kr. 4i Heitor Jrtiofu. muI liet oog op den stoots boiger wurdoaien pr.js van bet meel zal hel brutxl zeer waarsJUijnlijk iu>g wol duurder woirien. D e 11 o e o b 1 i nte in h o. o g e r beroep. .in het vonuL, waarhij Dwluwhe ^»o(-ioliiiebrteel en in t öoargoiixl noberi .en nermann ivoeoul n door den h rauscne.i kr.j^öf&au t Aui na, iiIk toi 10 jaar ge- V.U1 yemne.rai, Ij jaar verban,dug en 10 m.iaoen francs boete zijn voroer Loeld, i. hoogor i> toep oougoVfo^J. int zal liehau- ifeki wordx-n d<>Mr nel llof van (.a/watie te Parijs. Do moderne blauwbaard. Volgons de Eclair" hoef. men in den owtrez. van Pam.j.is, vroeger ik-4 eigen dom va.i ioandru, opuieuw oen geheeien «jliedol en zuvjn acht nii'oinetex vorder ini stuken gezaagde beenderen gevonden aimiiouo een aaaa. iL>t iiixidplKMii.,hcdd van de virouw en vk'U zoon van rauvlru ia tlianw eveneens bewezen. DENEMARKEN. •Saooteerenio telefoniste n. I>< sta'-aiLg ia iu* t Lviooubelrijf duurt vovrt x»en.ue de werklieden »Aaen on eer OX>J vrcwiwaiijKO te.efaonbeAiiibten Zul.rtl.gi en Zon^-g z.jn ii int gebeei lót» r.j A*j.el ioenl .,nou veruleid. ue po.lae hocfi eou onderzot,» ingesteld naar de oor- ztihen bier van. MEXICO. Aardbeving. Op verscheidene plaatsen is Zaterdag een aardbeving gevoeid.. In het dorp .San Juan, van tie prov.ncie Coscomatepec weiden vele huizen vermeid. Er zyn dertig dooden. Ook te Huutusco zyn huizen vernield. Te Jalapa zyn er 50 dooden. In de groote ste- den van Mexico is groote schrik teweeg gebracht. In totaal hadden 3 schokken plaats. Er is eon bijzondere schikking getroffen ten aanzien der afwatering van de Kem pen. De wateren van de Schelde sullen geslo ten blyven voor oorlogsschepen in oorlogs tijd. De mogendheden zyn tot de slotsom gekomen, dat dit stelsel het beste is voor alle purtyen en dat het onverstand*g zou zijn, het te wfjaigen. Daar echter België een kern van marine zal hebben, zullen de Belgische oorlogsschepen vergunning Jcrfj- gen óf naar Antwerpen op te «toornen of ue haven te verlaten binnen 24 of 48 uur na de aankondiging der sluiting van de Schelde. In vredestijd zullen de Belgische oorl >gs- schepen aan de Nederlandsche regeering vergunning moeten vragen om over het Ne- derlandsch gedeelte der Schelde te varen. Er zal geen afstand van Nederlan-isch grondgebied aan België zyn. De crie verdragen van 1839 zullen worden vervangen door twee nieuwe verdragen. Overdracht portefeuilles. Gistermorgen te 11 uur heeft Minister van IJsselsteyn als Minister van Marine ad interim het beheer van het Departement van Marine overgenomen van den afgetre den minister, mr. Bijleveld, welke laatste daarna de vlag- en stafofficieren, benevens de afdeelingschefs van het departement, in de gelegenheid stelde, afscheid van hem te nemen. Op hetzelfde uur nam minister Ruysch de Beerenbrouck, als interimair minister van Oorlog de portefeuille over van don afge treden minister jhr. Alting von Geusau en deed daarna alle hoofden van afdeelingen en van zelfstandige bureaux van het Minis terie van Oorlog aan zich voorstellen. Hulp aan Weenen. Het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis deelt mede van den heer D. T. Ruys, hoofdgeleider van den tweede Roode Kruia-levensmiddelntrein, telegrafisch be richt ontvangen te hebben, dat het begelei dend personeel 4 Januari de terugreis van Weenen heeft aanvaard. Voor de ondervoede Duitsche kinderen. Omstreeks het midden oezer maand vermoecieiyk Maandag 12 dezer zal uit ons land een extra-trein der Netlerlanusche opoorweg-Maatscnappyen met voedings- uuuoeien voor de onaervoede Duitsche km- ueren vertrekken naar het voor die kinde ren ingerichte kamp te Leutenburg in '1 hü- ringei. Naar vernomen wordt, zal Z. K. H. de Prins c!er Nederlanden, in zyn hoedanigheid van voorzitter van het Nederlandsche Roo de Kruis, met bedoelden trein raédereizen naar het kamp en met denzelfden trein ook weder <ie terugreis naar Nederland onder nemen. Mede zullen met dien trein vertrekken mr. H. C. Dresselhuys, secretaris-generaal, en mep. A. H. M. 'l'horbecke, lid van het noofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis. Vrouwen by de rechterlijke macht. Naar aanleiding van haar in September jj. ingezonden adres ontving de Vere_ni- ging tot Verbetering van den Maatschappe- iyken en den Rechtstoestand der Vrouw in .Nederland van den minister van Justitie de meuedeeling, dat op diens verzoek zyn ambtgenoot van Binnenlandsfche Zaken zich bereid verklaard had, de aanstelling van vrouwen by de rechterlijke macht en in het bijzonder als kinderrechters een punt van onderzoek te doen uitmaken in de Staats commissie voor de Grondwetsherziening. Dat ook vrouwen met 't patronaat over onder toezicht te stellen kinderen behoorden te kfinnen worden belast, stond bij den mi nister reeds vast BINNENLAND. NEDERLAND EN BELGIE. lleiziening der tractaten. Het Corresponcffentiebureau bericht: Naa- wy vernemen, is de aanvankelijk cp 6 i.ezer bepaalde hervatting van de on derhandelingen te Parys nopens de herzie ning dtr tractaten van 1839 uitgesteld tot 12 dezor. In vtrband hiermede keeren de Neder landsche gedelegeerde jhr. hlr. de Marees van Swindoren Woensdag 7 dezer en de Nederlapdsche gedelegeerde prof. dr. Stiy- cken Zaterdag 10 deze naar Parys terug. De Londensche correspondent van het Hbld. seint: De Londensche correspondent van de „Manchester Guardin" geeft een overz.cht van de overeenkomst, die te Parys zoo goed als bereikt is door België en Neder.and. De onderhandelingen zullen den Ben Jan. worden hervat en verwacht wordt, dat bin- nca veertien dagen een definitieve overeen komst zal zijn geteekend. De voornaamste punten kunnen als volgt worden saamgevat: De scheepvaart op dfc Schelde stond tot dusver onder toezicht Van ten Nedorla»d8ch-Belgische commissie van zes leden, drie van elk land. In de toe komst zal, wanneer deze commissie het riet eens mocht zyn over de noodzake yk- hc:d van verbeteringen aan de rivier en de uitvoering van herstellingen het geschil worden onderworpen aan een Hof van At- britage van drie leden; een aangewezen c'oor België, een door Nederland, terwyl het d' de lid neutraal zal zijn en als scheidt- i'chter optreedt. Deze scheidsrechter zal zeer waarschijnlijk de koning van een Noord Europeesch land zijn. N'èderland zal geen bezwaar maken tegen den aaideg van een kanaal van Antwerpen naar den Moerdijk en van Antwerpen naar den Rijn dood Nederlandech Limburg. Een haven te Katwijk aan Zee? Uit Leiden meldt men aan het N. v. d. D.: Ten Stadhuize heeft een conferentie plaats gehad van B. en W. met vertegen woordigers van handel en nijverheid ter be spreking van het door de gemeente Katwyk aanhangig gemaakte vraagstuk van den aanleg van een zeehaven te Katwijk aan Zee, waarvoor ook de medewerking van het gemeentebestuur van Leiden werd gevraagd Na langdurige besprekingen kwam men tot ue conclusie dat het belang van Leiden en omgeving by een eventueel aan te leggen zeehaven niet evenredig zal zyn aan do groote financieele offers die het plan zou vorderen. Aan B. en W. werd geadviseerd hun mede werking voorshands niet te verleenen. De wethouders-vacature. De „Maasbode" deelt mede, dat de K.-K. fractie tot kandidaat voor de Wethoudero- zetel te Amsterdam, die de heer Stulemeyer verlaat, heeft aangewezen den heer Nivard. Reorganisatie Bond voor Vrouwenkiesrecht. In de Zondag te Amsterdam onler voor- z.tfcfschap \«n mevr. H. A. van RJel— Smeenge gehouden algemeene vergadering ion den Ne>leriaotaohen Bond voor Vrou- wil-nkVflrodht is nn goeflkoiuring der ver- si igon besdoten tot ontbkidfmg van den Bond in zijn tegenwoord^pm vorm en tot oprichting van een. nieuwe wreeinging met stntnten tezamen met de Viireeni?inf| tot verlxuering van don maaitsohippolijikeii en rechtstoestand der vrouw in Nederlvnd. Een voorstel om de nieuwe vereenig;ng ien uarvm te geven van „l'ole van Vrou- weubelangen" is met 135 tgejt 50 stem men verworpen. De presidente deelde mee, lu do Vorecmiging ln het kort genaamd houlitsxoeaiand niet vtun plan ia te func- tloneeren me* don Bood, indien de voor gestelde naam niet geaccepteerd wordt. Nu do vergadert ng het bertuuravooostel heeft verworpen zal hot Bondabeatuur alsnog ten opzichte van' don naaui dor nieuwe vecr- oouflgiug overleg piegen meé Kecbtetoe- Htaibd. De «Uitaten, zoo als door het P.B. vo<ir|gl«*eM, wijn voJtrlojpij afgjehaadedd. Blijkens artikel 1 stelt de nieuwe vereeni- gutg /liob ten <l>el, zaowul voorlichting der vrouw ton aanzien van alie vraag s ukken, welke voor haar met hot oog op haar tHaf.^.'iVKan^reolu van belang zijn, ali vegaeterlng van den maafcoonappelij ken un den roO iwloealand der vrouw. Op vojuwtel van hoi lioofdbertuur heeft de v.Tgadiviug zich vervolgens nog ln be- giijsel uiafieiqwokeu voor de w^noohelijk- heid Voai aanfluiting bij een federatie van vro u w c tuvereeoigjbigem In he; voor loo pig op te treden bestuur van de nieuwe vereeniging is door ltecn^s- itoudtami aangewezen nli led°n de lieer en i'rof. Molengraaf, mr. FouEeg en mevr. Cohen-Tarvaart, terwijl door de vergade ring iüoraan zijn toegevoegd Prof. Mr. J. E. Heeres en de dauies Boissevain- Piinappel en Baal. Hierna Is de vergadering, die door 19 UötfeusA puog uoj.no uep uua iiejftiijoopjB wojTdigd was, goJotèn. Gewapend beton-constructies. Enkele dagen geledbn is by beschikking van den minister van Landbouw een Com missie benoemd tot het instellen van een onderzoek naar de hoedanigheden van de gewapend-betonconstructies, welke hier te lande in den loop der jaren zyn gemaakt. Naar het Corr.-Bureau meldt, was de aan leiding tot het instellen van deze commis sie gelegen in een door den Betonyzerbond, vereeniging van betonyzerwerken in Neuer- lad, tot Minister Van IJsselsteyn gericht verzoek om een dergel yik onderzoek fluor onpartijdige deskundigen te doen instellen. In een vergadering van genoemden bond was n.t. over deze aangelegenheid een voor dracht gehouden door prof. J. A. Bakker, ingenieur der Gemeentewerken te Rotter dam en buitengewoon hoogleeraar aan rle Technische Hoogeschool te Delft. Deze had er op gewezen van hoe groot belang I et was voor de ontwikkeling van de betonyzer- industrie, 'bekend te zyn met de gebreken welke zich in den loop der ja«n bij ver schillende betonyzerconstructie8 mochcen vertoonen. Het bestuur van den bond was nu van meening dat een dergelyk onder zoek bezwaarljjk van den bond «elf zou kun nen uitgaan. In het verzoek aan den minis ter dit onderzoek te doen instellen, ver klaarde de Bond zich intusschen bereid een deel der kosten aan het onderzoek verbon- 1 den, zelf te betalen. Naar de meening van den bond zou een officieele commissie z.ch ook met meer kracht by de eigenaren van bouwwerken kunnen laten gelden. Alvorens op het verzoek te beschikken, heeft de minister het Kon. Instituut van Ingenieurs et over geraadpleegd, dat zijn instemming met het denkbeeld betuigde. De minister achtte het uit zuiver industrieel oogpunt 'van belang dat aan den wenoch van den bond tegemoet gekomen werd. Hjj vond dr. C. Iriy, oud-minister van Water staat en lid van de Tweede Kamer, bereid, het voorzitterschap van de commissie te aanvaarden en in overleg met hem zyn tot leden van de commissie benoemd vertegen woordigers van verschillende takken van beheer, die gewoon zyn betonijzer te ge bruiken, als de Rijkswaterstaat, de Prov.n- ciale Waterstaat, de Genie, de Gemeente werken^ de Staatsspoorwegen, térwij] voorts een der Rijksbouwmeesters en prof. Bakker tot leden der commissie werden benoen .d. Het bestuur van den Betonijzerbond en het bestuur van de Maatschappij tot bevorde ring van de Bouwkunst, hebben eindelijk ieder twee leden uit hun midden ter benoe ming in de commissie aangewezen. De al dus samengestelde commissie zal nu, naar te verwachten is, met bekwamen spoed het omvangrijk onderzoek, waarmede waar schijnlijk geruimen tijd gemoeid zal zijn, ter hand nemen. LAND- EN ZEEMACHT. Verhuiskosten. Bij legerorder is bepaald, dat aan officie- rn en verdere militairen van de landmacht, die in het belang van den dienst worden verplaatst, voortaan buiten de kosten van verhuizing een vaste vergoeding wordt toe gekend,. gedragende voor een opper- of hoofdofficier 500; voor een kapitein 450; voor een luitenant 375; voor een adjudant- onderofficier of onderofficier van gelijken of hoogeren rang f 300; voor een sergeant majoor of onderofficier van gelijken rang 225; voor een onderofficier van lageren rang 200 en voor een jaarwedde-genieten- de militair beneden den rang van onderoffi cier 150, met dien verstande, dat aan hen, die geen eigen huishouding hebben, zal worden toegekend een bed ra v van V4 pCt. van hun jaarwedde. Werklieden op tarief of abonnement wor den in dit opzicht berekend, alsof zij op vaat jaarloon dienden. GEMENGDE BERICHTEN. De staking der tooneelspeler*. Togen de rijf loden van do Ned. Too- nee Ik u neten WHtvereenigi ng, die gisteravond in e«ni voogstelding van het gezelschap van den heer van des Lugit Mel wort zijnopge- trede n.1 mevrouw Rohm ld t Orau», Vera Bondam, Anton Roemer, G. Varolik en Ste- vea#, in <k>or de N. T. K. V. een aotie be gonnen Zij zullen geiToveerd worden en aan de leien der vereeniging zal voor een termijn van vijf jaar verboden worden met die personen op te tra ten. Verder zal be- w'lag gilegd worden op hun gage®, daar zij ziöh mp< de Too 11 ee! kuTwteiwiars ver een 1 - giing cfantraotueeJ vodbondem haddien de be sluiten der algemeen# vergadering op te volsen, op boeten i an f 1000 en f 2000. IJe liewr dir. VMl.eun 1 .o/aards had de sta- kunio iaden van iiet gozel-riiap uutsenoo- d'igd to* een dringende ixwpr»«»ïmg in het repetitie* jmkJ. De aungozodtuon naboen du gewetgc.vl nu verwezen naar het ixjyUiun \un hua ofganMnie. Bij rtluyteiö eu Uraakensiek inden l'lan- Ui&evKUJouwb. In A d.un wa+ da direodo gister avond van piun geweekt een «nu op te toereu, uoaalr de uliomgeordei-a en hot aa ltere pgmtfuiaeci weigerden te wemeai en itrodaaravju zich soilduir met de arttetea. Mlei den Nedariandsohen Bond van Üe- tiinployeerden in hot Kund- en Amuse* n.eiwïbaknji, de Nedorlandsciie Centrale Aril lenveceeuaging en do I oon.Kunstenaars- vvryenigjiig zi.,n üoor do N. T. K. V. 0e- «pre^iiigen gaande, beünjlfendo liet va-it- wtelien eenor soiiluire houding. Ten gyi oigo van du staking. /Ier tooneel- 8|>elorh dij do ondorsoJieideae giezolsohap- pen heelt s»Klravenhage het gistoren bij- aa zonder scnouwouir^veraieiak moeten stel len Aü,een in Uou Konaiul jxen Schouw burg kon do lieer Van de<r Lugt Atelsert mei eei gedeelte van zijn gezelschap „Mr. Parabel etv zijn tv«.ueiunei«je spelen. In het tncator Verkade' en in liet üeloouw vooa Kunsten en Wetenschappen konden de u hioeringien ntet doorgaan. Tijdons de pauze iu den Koni»ni*lijK0u Boliouwburg gis era vond werden van de bovengnlerij »i. >oh*liieiflte»i naar lieneden geworpen, waarin het puh.iek werd verzoent do sta ken ie t oonoowpilers in hun «tirijd te steu nen on do zaad te vaitlateui. Voorzoover kon worden nigngaan werd Keraan ech ter door niemand gevolg gegeven. U's naiizOdugH deelde in den Schouw burg, waar Roy aards Freuleken«sou gk'Ven en welke giied bezoodw waiw, de heer Ko anriH mede, dl 4 wogena do #iakia»* van het ariósttiek peavameel van hot go- zidiJCihftp de voorHiêlung niot kon door gaan. Do lieer R. verzocht hot publiek zich tevreden te stellen met oenige Mul- Utai-vooMclkaaiiten, welke hij ten boste zou geven. Een groot gedeelte v.tn het pu bliek nam daar genoegen mede, waairopde hoor R. versNiullondn voordraohtim van MuNiiuli Jiicil. Verlor was naar- werd medegedeeld, de oestmd vrij normaal, -n het theater Ver- kao<* «peelde v. d. Lugt „Mr. I'araliell en iji. dienstmeisje' In den Kon. Schouw burg ga/ de Nationale Opera „Faust" en in liet Gebouw zou oen partioulieire uit- voering plaals liebl/en van 'H.T.M.-perso neel, terwijl iii' „Soda ook rle voorstelling doorging. Voor verdere dagen kou neg niets wor den medegcdeeld. lu Annst «rvlajn pistin de artiesten voor den ouden S.adssohouw'uirg. Aaa.|ïe;ouBigd was dO>r Verkado dat ge- geven kon worden de Gwnde-luit*nant Do artiesten gebruikten tui hun sten» en ge- bsl'cu oji» de inenadiien tegen te houden „Do voor-4 fI'ing gaat niet iLoorDa* wacht woord werd doörgegoven. Telkens als ck'u ivu.'o v torree 1, verdrongen zich de sta- kerde kuusteiuuuri om de inizkienden. De vele agen.u>u die bij de i igangen ge posteerd wartJi, probeedlen, zoo vertelt de „Tel. telkens niet zodb.ert drang de ar- ti-ten te bewegen liet ui geven v in strooi biljet en vlak voor dm ingang te staken, naar ze I widen qr zelf zteliVbiair bet laai aan Een ambtenaar van dm rit ulssCbouw burg probeerde Mevr Maten-Boiiwnieester uit iten Inging te verwijderen, maar er gingen direct zulke woedende protesten van de omw- i.ider-4 op, dat hij dit voornemen maai/- liever opg uf. Mev ronw de Boer van Rijk. die eveneens koude en toöht trot- seenlo en met een pak stooibilji'tten gewa- |>eiu) post bad gevat, «oird door een agent ainge-Dprokeii - lT inijg die Iriiljetten hier niet uitge ven - Dat doe ik ook ui.4, „agent", zei Kndcntje met l«a«.r meest ironisch accent. - Ja invar, doet u ze dan weg. Mwir iv mag ze txih we vasthouden, protestee-de onze befaamde actrice. - No?, dan n»oet u weg?! En Kniertje ging, kwnsi gedwee, maar even later dook het dappere vrouwtje weer op m deelé» biljetten uü en «broed voor de zaak De agenten bidden halnden vol werk, maar geen enkel onaangenaam In dient deed zioli voor. Er was ontliouffias- uie Er ging een donderend hoera op toen mevrou w Hi ka Hopper on eenigo anderen de lizittenden van een voorrijdende auto wiitem te bewegen door te rijden. Lobo bewojg zich als een lang) sombere pro- fed longs den Schouwburg - IAly Bouw- mo^Jfcr, de kieinsie en minst vervaairde staaketer wa» overal t>g<fijk - Schwab levendiger dan ooit. Ze waren er allemaal eu ze weerden aich. Al» ze weggevaagd w<Tden van den, inging, klemden ze ziJh aan de «pijlen van het hek vast en schreeuwden bun aanmaningen tot het pu bliek Mevrouw Julia Ouvpere, Magie Hol- trop, Betsy van Bertel - de jougiero en de oudere .mthousLaston - allen waren op lom po-i Iamnactie in het havenbedrijf. Do gecombineerde ledenvergadering van de Algemeene Hawnfvrbeideravereenlging Recht en Plfrïh4, do Zee.i denemroeniglng Voorwaart», de Wireen. wan drieiljporso- nee Ier koopvaardij, de dok- en veomwer- kerwver., do Vorecniging van vaste veom- arbei-lcirs en de 8chuitenvoerdersver. E. M. M., gehouden op Maandag 5 Januari in de Beurs voor den Diamanthandel en bijgewoond door pl.m. 3000 man, nam de volgende mode aan De vergadering, de bespreking over de aartljieding der jiatroons, naar aan lel dl og van de door de combinatie van havenar beiders en zeeAiodeiwnrganiaatie» '"rr*1*"- <1* efrsutien,, vera,aart uit aanood, atgnède de voorwaardon onaaaueuuuuja, bestuituez« aanbieding af te wijzen «t vast tj nou- deu aan de oon^iron-ToLjiAje eisonan en draag» de besturen op, dm maalregelon te treifon, dio tot bmrreui^g klunuen leiden. De taonen wanen tot dusver ais volgt I ti voor de lowse bootwer.veiB en f 130 maand voor de '«oliodeu. Aangeooden was 17 voor de buoêweiuer eu f 145 per manlid voor de zeededen, tair- Wijl de ei.*uea. eljn resp. f8 en f lo0. Treinverkeer. Dc inloggiiig van de nieuwe treinen Hol. Dnd— 1' rannwort a. d. ALiw-jJaizel oil terug, weiivc nn* uywng van dezer zouden gaan loop.m, i-; door de regeormig te Ber lijn ni-t goedgekeurd, iur zuhon nadere besprekingen giunoudon worjiou! Inbrekersbende aan het werk. Er sOAjnt op dit oogembtik in den Haag weer een inbretarsbeude aanwe^igi toziju welae vooral L^uinoord onveilig maakt. Zoo is eergiisternacht infebraken ten huize van mr. A. Kamp IndoAJriaan Ffevws.rdat De i.ibrekera hebben ln het huif- alles ovomoop ge laald, terwijl ai ne'. wl.erweru is medegenomen. Detieor- kaaten en kaphout .ren zijn ledsnnjk Iwg- litliaald. De 'wil was zoo groot, dat mon ixmioeut, dut de hoeren do brut oh te t zoo veiigedrQ.en hebben om iu een wagen de ge-dolen goederen t> vervooren GiBtoinacjit nebbao de heeren een be zoek gaoradlit aan het perceel Htidhou- d«rri«.wi iW, waar oout het geheele huis overhoop i-* gehuaJll en al het zilver inoo- gjunomen, adsunede oen aantal winierjaasen en andere UeucÜngiÖdiekiun. Tevens is ooiï ptfin^ tot inhraalr ge daan in eou perceel in de van Oddeabar- ncveii'laan, waar het siot was openge maakt. Hier zijn de inbrekers vermoede lijk ln hui werk gestoord. Dader gevat? A|h ennioodelij te dader van den dubbe len moord voor twoe maanden in Millin- gen gfapleegd is aldaar gHairirostecrdl eu naar Arnhem overgebracht zeketre T. A. L. een 25-jArig jodgmenpoh aldaar woon achtig. Hij was verloofd met ito dochter van een famsMtl van de vermbonie zusten> Makaauf. Er zijn zoor sterke aanwijzin gen tegen hem. De aangehoudene lieoft aan liet hoofd gestaan van eau sdieepswerfje. dit hij ge-, heel lieeft loten vefflloopen. Gestrand. Z iterdagavanJ Laat kwam te Enkhuizeu bericiit, dat de om 0 u. 41 min. vandaar vertrokken veerboot „Bosman" niet te ritav «ren was aangekomen. Ouiuidjdei'lijk vertrok van Enikliuizen een der atoompan- iem om hrt Vtirmiste sciiip op te sporen. Do Bosman, dde door den mul uit deu koers was geraakt, was op het Vrouwe- za» I gestrand. De passagiers werden met i letten door de pont overgenomen en zijn 'h iiwrgens huif vijf te Stavoren geland. De Bo-mwvn is door tfe jxini afgebracht en te Stavoren binnengeloopen. Voor de nagelaten betrekkingen. Bij den burgemeester van Noordwijk kiyam een 'Kttrog van ongeveer f30 000 in voor de nagelaten betrekkingen van hen die bij een poigiing tot redding van de bemanning van de K.W. 47 het leven verloren. De Overstroomingen. l>c nujin D vallende. Gisteren was de va" b.j Arnhem U c.M. Deventer Hot watej' is Zondagmor gen door liet stoon^geniaat aan den Bot oerkwwqg gebróken. De Steenemkaaner en tte Hoven zijn griieel onKtergeloopen. Ve.*- schei i»n bewxwiers moesten hun huizen ver laten en een toevlucht zoeken op den rech- «eroever van de rivior. Eeu groot aantal landerijen is overstroomd. De hoogste «and van den l issel was Zondag 6.8y M. Zon- digwildag begon de vul, maar tengevolge \an den süjivigien Noomiwestewind te het water vanmorgen opnde-iw 2 o.M. gewas sen, het hoeft den abnonnaal hoogon stand van 8-82 M. bereikt. Een paar liuizen in her «tadisgedeei'to de Hoven zijn onderden druk van het water ingestort. Sommige toe- gwbgwwegeo tot do stad zijn ten deele of geheel onlaegnanbaar, o. a. de iioofdfweg naar Zwolle. Over den toestand langs den IJ'iei tussolicii Arnhem en Deventer Ver nemen wij. dat de boenlerijen en buiteo- wijken v\ni Velp geiieel zijn ondergeloo- pen, eveneens de hiurtsohap Pla.tenberg. Gier den weg Elleoon>-Doesburg stroomt op vele plaateen het water, en in den weg zijn verscheidene gaten geslagen. Tot de Elleooiusoho Bocht «tuat alles blank, en ook do macadamvveg, wa-urkingB ide EU»- ooinuolie tram rij«, is ter noogte van d» IJs-elbrng overapocMdo 'dienst wordt niet groote moeite onderhoiwieai. Aan den Oostkant dreigen de Babberigsche dijken te bezwijken Hot fcranuverkeer Etten-DL dnjm wordt stopgezet; eveneens de dienst var» de Geldersbh-Wesrfaalsoho liiim naar Aalten en Uchtenvoorde. Te Doesburg h ccn dotaohernem artillerie aan ge co mon, om als het tot doorbraak komt, onmiddellijk noodschot en to lossen. Zutphen wordt ge- heeJ door het water omringd en U nog al.*#ite langs eflkolo wegen te bereiken. Bril water is in den nacht van Zaterdag Zondag met kracht over de Voorster kloidijken gestroomd en heeft ui gesèrekte laiiiderijen onder w^ter gezet. Het reikt nu to* den weg Doveoter-Voorst-Zutphen- Door afdammingen te men er in geslaagd, de£«n weg nog vrij te honden- Alte bter- dea-ijen in den omtrok staan ouder water en vete zijn onbereikbaar wegens gotxrok aan Iwoiem Uit Goriiichem i Hot terrein aor HcJmopsWerf IJssolwerf te voor nek guroctetd etoet overewroomd. Hot water is gedrongen ln de gebouwen van deu lorpodooienst aau de riuaithaveu. De wacht wordt nu op een vaartuig ge houden* Sedert Woensdag is liet sonutlen van do oudo Morwodeslute g»wtaaiKt. Het Merwodewater hoedt zijn hoogs ten stand bereikt. Het riviertje de Linge blijft eohtcr nog stijgen. Do daaraan gelegen ooni-uructiewerkptaateen De Vlrles itoboé en GoKouiuer, kunnen door overstroouiing sjoolrts gedeeitel'jk werkoa. Het water in de olnnennaven der «tad staat gelijk mei den kant. Eon reldlngbooi heeft reeds do beinan- ningon van dHe vrachtschepen, gered; de tweede boot is uiige.«ren om elders hulp te vorfeenen. Do reddlngteiooton kunnen de bemanningen ecbt 'r niet aan lmd bren gen, daar er aan de kust een zeer hooge zoo staat. Het Franaohe «tbomachip ,,W.Ie de Reims' en 1*4 leradiio stoomschip „Kiruoanwn" zijn giduronie de storm In hot Kanaal van Bristol gestrand. Brievenmalen voor Oost-Indië. Met hot 8.9. „Rfïidjain"van de Hott. Lloyd zullen Za4erdog 10 Januari brie venmalen won-don verzonden. Het zoepostta. rief te ip doze zenklingen van toepassing. 422e STAATS LOTERIJ. werkman A V. alhier wegens diefstal van koper en gereedschap ten nadeele der Di rectie van de Machinefabriek alhier. Op ile kaasmarkt alhier was siechU ééne partij aangevoerd. Daar de eigenaar niet meer kon bedingen als ƒ54 per 100 K.G. besloot hy' maar weer beladen huiswaarts te keeren. Of 't hem zal helpen? POLITIE. GEVONDEN VOORWERPEN. Op eiken werking, des voormiddag» tus- uihen 10 en 12 uur, zijn uan het bureau van politie alhier inlichtingen te bekomen om trent de navolgende aldaar gedeponeerde gevonden voorwerpen. 8 sleutels, 1 legitimatiekaart, 1 ring met sleutels. 1 vrouiwenschort, 1 kinderschool tje, 1 kinderbontje, 2 rozenkransen, i aa- meshandschoen, 1 R.-K. gebedenboekje, 1 sporthemd, 1 zweep. Voorts zjjn te bevragen: 1 handtaschjo by T. Boot, Raam 163; 1 jongensjas by M. Ra- i'enmakers, Komynsteeg 57; 1 portetnon- naie by C. Verschut, IJssellaan 82; 1 blau we jas by J. de Mol, Doelestraat 17; 4 z'.l- verbons by N. Brunning, Groenendaal 98; 1 kinderbontje by C. P. Klerks, W. Tom- bergstraat 38; 1 kip by J. Teekens, Gouwe 53; 1 nyptang by A. Rys, C. Ketelstrant 71; 2 katten-, 3 hazen- en 4 konynenvelit?n by N*. Mogend o rff, Karnemelksloot 55, 1 scheermes by A. "Moree, L. Tiendeweg 72; 1 portemonnaie by E. Berkouwer, Broik- weg 3; 1 regenhoed by J. Shiyter, Waie- steeg li; 1 zyden das bii E. tte Pater, Tuin straat 48; 1 grijze handschoen by J. van Riet, Raam 374; 1 kinderschoentje by W. Koster. Raam 186; 1 bril in étui by J. Post- ma, Parkstraat 1; 1 gedeelte van een bel letje by L. Bayer, Hoogstraat 10; 1 blauw bontje by C. Kaars, Westhaven 37; 1 cein tuur biÜ C. Schoonderwoerd, Moordr. Ver laat 2; 1 taschje en 1 portemonnaie by H. Stroeve. Markt; 1 wit boord by J. Öo.>tcr- geitel, N. Haven 87; 1 rywielzadel by A. Baron, Raam 246; 1 geruit vrouwenachort bij J. van Oudheusden, Karnemelksloot 32; 1 huissleutel by pen Oudsten, Ridder van Cats wet; 106; - portemonnaie by J. van Hei ningen, Steinkade 9; 1 ziIvoren armband by H. Smits, P. C. Bothstraat 14; 2 suikerbon nen by S. van Leeuwen, Spieringstraat 19; 1 kinderhar,dschoen by N. Burger, Karne melksloot 18r1 damesbeursje by L. Broek huizen, Komynsteeg 16; 1 catechismusboek by M. van den Heuvel, Kruidenierstraat 17; 1 grijze want by P. M. Mul, Spoorstraat 31; 1 k'nder'iandschoen by H. Steenbergen, Gr. van Bloisstraat 18; I schoolétui by P. Broekhuizen, IJssellaan 149; 1 kinderhand- taschje by, T. Verkaik, SpieringHtraat 13; 1 kindt,wantje by P. Boegheim, Boelekado 26; 1 jas by N. Verboom, Robaarsteeg 30; 1 portemonnaie by P. M. Mul, Spoorstraat 31; 1 getuite pet by P. vap Ooyen, Groenen daal 7: 1 paar zwarte wlthten by A. Lafe- ber, Karnemelksloot 187;" I kettingring by F. Co-uk, 3e Kade 54b; 2 ziliverbonnen by A. J. Vermeulen, Tiendesveg 76; 1 porte- monnak by P. Weerom. Flow. Singei 33; 1 damestaschje by G. van de Hondel, St. Anthon.estraat 12; 1 paar kin*ierschoentj'*s by P. M. de Bruyn, Nobelstraat 71; 1 gou- de oorknopje by L. J. Swarts, Vrouwe.)teeg 41; 1 rozenkrans by J. Oostergeitel, N. Ha ven 87, 1 pet by L. J. Sfeileman, Pr. Hen drikstraat 75; 1 buigtang by M. van den hoven, Turfmarkt 89; sjaal bü IJ. Ba- nendse, van Stryenstraat 44; 1 zilverbon oy J. de Pater, Pr. Hendrikstraat 40; 1 por temonnaie en 1 gouden ring by D. Lor.us, Lange Dwarsstraat 5; 2 zilverbonnen by M. J. Huurman, Raam 117; 1 paar bruine handschoenen by J. van Mens, Veerstai 4; 1 zweep by C. Kalmeyer, Willemstraat 9; 1 boodschappentaech by C. Koemans, Markt 7; 2 schapenvellen by N. Burger, Karne melksloot; 1 handschoen by J. van Katwyk, IJssellaan 55; 1 kinderhandschoen by J. Kromme, Nieuwehaven 80; 1 notitieboekje by F. Oomens, Ketelstraat 21; 1 zwarte pet by A. C. Verboom, Naayerstraat 2; 1 kin derwantje by P. K. van Maaren, Peper straat "0; 1 schoen by H. de Wit, Niauwe Haven 354; 1 damestasch by H. Lugthart, Lange Tiendeweg 92; 1 rozenkrans by A. Catel, Raam 25; 1 dameshandschoen by A. M. Kooiman, Karnemelksloot 37; 1 rozen krans by M. Vermeulen, Snovstraat 1, 1 plank by L. de Boom, Slapperdel 4; 1 ge breid broekje by N. Verkalk, Nieuwe Haven 110; 1 rywielketting by H. Adriaans, Turf markt 81; 3 zilverbonnen by J. Dortiard, Westh iven 30; 1 kinderschoentje by A. van de Vathorst, Riilder van Catsweg 57; 1 arm band met gouden alot bij A. de Hoog, IJs sellaan 133; 1 dameshandschoen by A. W. Soet, Stolwykersltiis 7; 1 jongensdas by A. Stravers, Steinkade 15; 1 zilveren broche by A. Vergeer, Nieuwe Haven 203; 1 paar sokken by N. van de Heuvel, Kruidenier- straat 17; 1 rozenkrans by H. de Hoop. Geuzeitriraat 18; 1 duimstok by P. Voor kamp, Nieuwe Haven 221; 1 wit zakja bij T. Snaterse, 3e Kade 14; 1 rozenkrans by G. Doggenaar, Nobelstraat 86. Gouda, 3 Januari 1920. De Commissaris van Pol.tie, BERTHEUX. VARIA. Waarom de koningen op de speelksarier geen becnen hebben. Waarom de koningen enz. op de kaarven geen boenen hebben? Het volgende sprookje vertelt het. In lang vervlogen eeuwen regeerden in Frank- ryk gelyktydig vier koningen, die ieder voor a ch hun eigen bestuurstaak hadden. Zy waren gehuwd met vier schoone nich ten. Het gebeurde op zekeren morgen, dat de nichten haar toilet makende, tot de ain>- der aingename ontdekking kwamen, dat haar schoonheid ging tanen. Zy openb uï- den elkander haar bevinding en zochten ge- zamenlyk in de boeken der wyzen nkai net middel, dat haar de gewenschte bevallig heid zou teruggeven cn vonden, dat eigens op een door hooge bergen omgeven mcar, wonderbloemen bloeiden, welke dat vermo gen bezaten. Het meer was gemakkeiyx ta doorwaden, maar eens in de tien jaren vroor het, even onverwacht als schielijk, dicht. De vorsten begaven zich met hunne vrouwen, in sieriyke gewaden gestoken, op reis. Aan het meer gekomon, begaven de vor stinnen zich, door haar echtgenooten ge volgd, in het water, op weg naar het eilartd. Halverwege den tocht waarschuwde de schildknaap van hartenkoning, dat men zich wel haasten mocht, want dat hy het water al kouder en kouder voelde worden. Angst beving het gezelschap; het was of door schrik verlamd, de beenen alle verderen dienst weigerden en het duurde kort, of er had zich een dikke yslaag op het meer ge vormd. Wel hadden, de tooverbloemen, aie aan den oever groeiden, zoolang de konin gen ze omhoog hielden, het vermogen de boven bet ij» uitstekende lichamen der in- gevrorenen altyd jong te doen blyven, maar hun hennen waren, na verloop van tyd, toen het ys ontdooide, overgegaan in water, zoo dat zy niet meer naar hun land korden terug keeren. Het Fransche volk, dat, na aeze vier, nog andere koningen en zelfs twee keizers £ehad heeft, dacht altyd met dankbaarheid aan de ingevroren vorsten, die zy vereeuwigden in het kaartspel, het welk nog altyd te aanschouwen geeft do twaalf slachtoffers van dwaze begeerte. De onderhandelingen te Parijs. PARIJS, 6 Jan. Uit Brussel wordt ge seind: Maandag ia een ministerraad gohou- oen o mier voorzitterschap van den koning, waarin vraagstukken de buiteniandsche po litiek betreffende en met name het bond genootschap met Engeland en Frankryk be handeld werden. Minister Hymans, minis ter van Buiteniandsche Zaken, deelde by- zonderheden mee over de onderhandelingen betreffende de herziening vun het tractuul van 1839. '«-.Ochtends hadden de leden van het kabinet een lang onderhoud met Segors, Belgisch afgevaardigde ter conferentie te Parys. Kevolutiennaire beweging. PAKIJS, 6 Jun. Uit Sofia wordt gemeld: De revolutionnaire beweging die in Uuiga- rye is 'uitgebroken, schynt een ernstig ka rakter te dragen. Voor het koninklyk pa leis hadden bloedige botsingen plaats tus- schen soldaten en manifestanten. Men ocbat het aantal dooden en gewonden op honderd. De orde is in Sofia hersteld; de sad is door militairen bezet. Men maakt melding van levendige gisting niaar van geen troebelen, van ernstigen aard in de provincie. De Hongaarsche afvaardiging. PARIJS, 6 Jan. De Hongaarsche de>ega- tie, waarvan de samenstelling nog niet nauwkeurig bekend is, moet met het bedie nend personeel een zestigtal personen be vatten. Ze wordt te Parys verwacht in den nacht van 6 op 7 Januari en zal te Neuilly in het kasteel van Madrid worden Onderge bracht. Fransche Ministerraad. PARIJS, 6 Jan. De Fransche ministers hebben Dinsdagochtend onder presidium van Poincaré op het Elysée vergaderd. Patek. PARIJS, 6 Jan. Clemenceau heeft Maan dag Patek, den Poolschen minister van Buiteniandsche Zaken in audiëntie ontvan- gen. De prins van Servië in Straatsburg.' PARIJS, 6 Jan. Uit Straatsbuig wordt gemeld: Prins Alexander van Servië heeft zich naar Straatsburg begeven om aan deze etail te overhandigen het Eerekruis van de militaire orde van Karageorge. Na de haven en de universiteit te hebben bezocht, werd hij door de studenten ontvangen. De prins hield een korte toespraak .waarin hy *yr. bewondering voor Frankryk uitte. De Seine. PARIJS, 6 Jan. De Seine is 4 c.M. gezakt. Gevolg van de k£u. BERLIJN (draadloos van Norddeich), 6 Jan. De kolennood in de Beriynsche 'u- dustrie is door de ingetreden koude opmeaw njjpenti geworden. By de groote lirroa „Ludwig Löwe Aktiengeseilschaft" moet reeda dagenlang vry worden gegeven en andere werkplaatsen worden met een gelyk lot bedreigd. Ook in andere gedeelten vnn het Ryk neemt het gebrek aan kolen toe,- o.a. moest in Bremen een fabriek worden stil gelegd. In de visscheryhaven Geeste- münde moesten 50 stoomvischvaartu'gen blyven liggen. Men vreest, dat het visiche- ry-bedryf binnenkort geheel zt^l m.»eten worden stopgezet. Ook in Zuid-Duitschland ia de kolencrisis "erecherpt LAATSTE BERICHTEN. De „Nicolaas". KOPENHAGEN, 6 Jan. Omtrent ,.en ondergang van het stoomschip» „Nicola.»", dat 20 zeemyien ten Noorden van Doggers- bank op een my'n is geloopen, wordt ge meld: De bemanning, welke uit 18 koppen bestond, begaf zich in de reddingabooten en roeide Vrijdag en den daarop volgenden nacht in de richting van de Deeaache kust. De mannen hadden hevig te lyden van de kou. Plotseling sloeg een der booten, waarin de kapitein en twaalf leden der bemanning zaten, om. Zeven menachen, o.w. de kapi tein, verdronken; de overigen werden ge red. Tegen de boiajewlki. KOPENHAGEN, 6 Jan. Het Utt:»ch persbureau glhier deelt mee: Den 3en Ja nuari heeft het Lettisch leger in de richting van Dunaburg een offensief tegen de boteje- wiki ingeleid. Op den rechtervleugel ver den do Letten gesteund door het Pooiache leger. De aanval duurt voort en ontwikkelt sich gunstig. De Letsche troepen bevinden zich weinig kilometers van Dunaburg. De bedoeling ia ook letland v'an de bolsjewlkl te be vi y den. Proces Hiller. BERLIJN, 6 Jan. In het proces Hiller (*le official die tal vun onder zyn bevelen st&au de aoidaten heeft mishandeld) heeft de commandant van Beriyn, in wiens district de krygsread uitspraak heeft gedaan, up- pèl aangeteekend. De zaak sul opnieuw be handeld worden door het Militaire Gerechts hof. Graaf Arco Valley. BERLIJN, 6 Jan. Het bericht, dat graaf Arco Valley, de moordenaar van den Beier- schen ministerpresident Kurt Eisner, bui ten staat zou zyn verklaard om voor het gerecht te v^rachynen en de daad daarom ongestraft zou blyven, wordt door den eir- «ten staatsprocureur bU het gerechtshjf te MUnchen onjuist genoemd. Arco was slechts tydeiyk niet in staat te verschynen, het geen schorsing der op 9 Dec. 1919 bepaalde behandeling noodzakeiyk maakte. De staatsp'ocureur had terstond daarna maat regelen genomen om de behandeling moge lyk te maken, en ïou, zoodra «ie gezondhe'd van Arco het toeliet, waarschyniyk nog voor het einde van Januari de zaak door zetten. Onderhandelingen met Lenin? FRANKFORT A. M., 6 Jan. De „Mauno" weet met zekerheid mee l« deelen dut een vertrouwensman van Lenin te Rome is Aan gekomen om door Nitti ontvangen te wer den. De cor.munisiische beweging in Bulgarije en Boedapest. Uit Sofia wordt aan de Az Est geinen! dat de staat van beleg belangryk verscherpt is. Elke vergadering is streng verboden, nu 5 uur mag niemand meer op straat kon.cn. Zeven leidende personen der communisten zyn gearresteerd en voor den milita'ren rechter gebracht. Een departement van landsverdediging. Hel Ned. Corr. Bureau meldt: Gelyk al gemeen bekend is heeft het tegenwoordig kabinet reeds by zyn optreden ernstig ge poogd ae departementen van Oorlog en van Marine samen te smelten tot één departe ment van landsverdediging. Destyds zyn die pogingen afgestuit op de onmogeiykheid een titulairis te vinden, die bereid was de leiding van dit departe ment op zch te nemen. Thema wordt, naar wry uit de beste b-on vernemen, de oplossing van de crisis van Oorlog en Marine andermaal gezocht in de richting welke het Kabinet van den aanvang of de meest gewenschte achtte. Intrekking VermogenaaanwaMbelasting? De Nieuwe Courant meldde gister avond dat het wetsontwerp betreffende de Vermogensaanwas-belasting vermoedelyk door Minister de Vries zal worden ingetrok ken. Het Ned. Corresp.-Bureau noemt het hoogs'waarschyniyk juist dat de Min ster van Financiën tot intrekking van dit ont werp zal overgaan. Vermoedelyk zyn daaromtrent tyden de finuncteele debatten, welke morgen ir de Tweed. Kamer aanvangen mededeelingen te verwachten. Ook wordt den Minister het voornemen toegeschreven om van de Oorlogswinstbe- lasting een conjunctuurbelasting te miken. De staking «tor tooncelapelera. Naa- we vernemen zal de heer A. It. Kleerekoper in de morgen te houden s't- tmg van den AmBterdamschen gemeente raad een interpellatie tot B. en W. richten inzake het toonéelspelersconflict. Ztyn vra gen zuilen aldus luiden: leu Hebben B. en W. onderzocht, waar om de huurster van de gemeenteiyke Stads schouwburg, de koninkiyke vereenig'ng „Het Nederland ach Tooneel" niet heeft t-re- gegeven aan de eischesi van de tooneel .spe lers, welke andere tooneelvereenigingen, die onder minder gunst'ge omstandigheden wer ken wei zijn ingewilligd? 2e. Achten B. en W. het hun taak te bevorderen «lat door de huurster van den gemeentelyken Stadsschouwburg onverwijld aan alle eischen worde voldaan, zoodat ten spoedigste de gemeentelijke schouwt, urg aan zyn bestemming worde teruggegeven? TELEGRAFISCH WKKKBKRJICHT. 1 eranrtgiog t* den \ohccnden «lag Mtwt matige Oostelijke tot ZuMoostelij- Ve wrlnr^, Urin tot halSwwolkt, went# of ge<« lichte or-t de», aach», oai (het vriespunt oiordag. BURGERLIJKE STAND. GOUDA. GEBOREN: 2 Jan. Ha raten Willebrordus Johannes, z. v. F. X. A. J. Vervoort en A. L. H. M. Wortman. 3. Adriana, d. v. VV. T. de Bruyn en A. J. W. Tempelman. Gomelii Pieter, z. v. A. B. van tier Ve.den en W» van Mensch. Adriana Cornelia An- tonlg, d. v. Ph. J. Noorlaader en M. van Az. 4. Cornelia Johanna, d. v. J. J. Schu- ling en J. Nujjten. 6. Arie, z. v. O. J. Ferwrerda en H. Hooimeyer. OVERLEDEN: 2 Jan. Corneliz Zaancn, 83 J. 3. Jan vnn der Velden, 64 j. WL- helmiaa C.van Ruiten, 8 mnd. 6. Anto- niue C. Heinz, 4 mnd, Zaltbommel De Haal te vallende; ivo» do hoogste liriorstond 7.12 N.A.P thans staat hei water 6.43 M. Het liwelwatar heefi vele velden in de Ijinnenpoldors overeixoomd. Zutphen Door hei tijdig afdammen van den Apet- doom-foho weg en de Vlicgetulijk te het l.laselwuter tegen den Apel iooroechen weg genoerd en zijn daairdoor d« AoliteriOoven (Zutphen; en een groot gpdeelte van Brum- nieu voor overulrooming gespaard ge- b.ovea. I il Nijmegen D" W>a4 os ikios 8<Mlert Zaterdlag 35 o.M ge. alKn. Stand 12.78 M. -|- N.A.P. di. 4 bovpn de middelbaren Van den Baveorijk weuii 36 ua gisteren 17 oü vai gameid. UJj 'uleml/org is lie, ator van de Lek fiteds gk-v^inijdag 11 o-M. gavaden. Den itewah stoat rondom in hot water De m-hter en liokor Dleaolijken worxan over r<"»p. (Jat) en 1-1Ü0 M'. mot een gemnddoide .ui 30 en 20 o.Al. De Liezoalnte is d.oni. 'i; Grijien staat het pas geoouwde onder- sUiOOii dor provxuioialo eiooiiioeho centrale ff-heel Ll het f&tjr. Gpi toren begon, hei gebouw «NOkeneu van verzwakking to loo- iiun eu men >Te.«de dat do gording dor ïundiuneuton aan don l^v.Lgion golfslag geen weerstand zou kunnen tóedon. .Aanstonds v. errl oqgoiiineQ niet lie. aanvoorou van w&roo en zand tor versterking, waairuiao heden onder leiding van eenige ingenteurM l'JO man voertjoiigen. He' wuior in de Bcerscdie Maas te nog cwi-igbKins wassende, daar Uians het kwel water det- Maas ook zij n iivloed lloel gel den Vele woningen, aan 'feu z.g. ruBt- heuivel igigen, thans rondom ti liet water. Vele i» Mapbaron wonende en te Use werk zaam zijnde jKT-sonwn "kunnen niet andors d«u por roeitjoot hun. werk bcrelóbn. Het verkeer Gijeii, litli-VUIjeii e:i Megen wordt eveneens per roeiboot onder- lioiMlen. Itokouiende op de in hot vorig jaar verhoogde keerkade bij Beers, had menig landbouwer aain don Maasdijk lagjar- af zijn hooi gemijt en de voederbieten voor het vee genuild dan andere jaren nu eohter deze kade door den drang van his wat e- is bezweken en dit eon hooge ren «tand heeft bereikt dan sinds 1888 het geval i« geweest, moesten deze voorraden in allerijl liooger-op gebracht worden. Ech ter is nog veel verloren gtegaan, evenals liet op vete landerijen .staande wifriterko- rc-r Vooral det^Rn /Ion waterkant wonc.i- den ondervinden zeer veel last van het voor het water, gevluchte ongedieric. ratten en muizen. Kweekeryen ondergeloopen. De bloendoweokerijen in do „St°enonka- mer' bij Voors* zijn allo ondergeloopen, ofwolioon aommigo firma's hare kassen ua de everstrooming van 1883 tot 8 M. bo ven het gemiddelde rlvlerpoil lieten ophoo- gon De kostbare verwairawiigpinstailatie# zijl in vele kissen vernield. Groote hoe veelheden veldvruchten en van de steen- fabrie.r „Viijkliorg" anderhalf millioensteo- ner. zijn verloren gegaan. Tal van boor dt rij en zijn geïsoleerd en door gebrek aan rotihooten. ook niot te bereiken Van gemeentewege zijn nog geen maat regelen genomen om de bewoners van le- venwniIdolen to voorzien, doch deze zijn, mar men verzekerde, binnenkort te ver wanten MARKTBERICHTEN. Rotterdam sche Veemarkt. 6 Januari 1920. Aanvoer: 158 paarden, 2 veulens, 797 ma gere runderen, 398 vette runderen, 212 Vette graskalveren, 321 nuchtere kalveren, 62 schapen of lammeren, 9 varkens, 315 big gen, 1 bok of geit. Pryzen: le kw. 1.752, 2e kw. 1.75- - 1.85, 3e kw. 1.55-1-65, Ossen le kw. 1.90—2, 2e kw. 1.70—1.80, 8e kw. 1.50 1.60, Stieren le kw. 1.65—1.75, 2e kw. 1.451.65, 3e kw. 1.35, Klaveren le kw. 2.76—3, 2e kw. 2.40—2.65. 3e kw. 2—2.20, Overloopers 0.95—1.10. Handel redeiyk. Melkkoeien 295-870, Kalfkoeien 360 385, Stieren 140—650, Pinken 120 - 145, Graskalveren 55—120, Vaarzen 150240, Werkpaarden 250650, Slachtpaarden 150300, Nuchtere Kalve ren ƒ2440, Fokkalveren 26—45, Biggen 20—45, Hitten 125—300. SCHEEP V A ARTBERICHTEN. Storm in het Kanaal. ör heeft gteteren in het Kanaal een bui tengewoon hevi»s?en atorm gewoed. Red dingebooten van Deal zijn uitgevaren om een aantal schepen, die ln de Downs la gen en dringende" noodseinen gaven, ter lutlpte komen. 4e kl. Trekking van Dinsdag 6 Januari. ƒ5000: no. 766. ƒ2000: no. 1232. 1000: nos. 4296, 18937. ƒ400: nos. 20700, 22166. ƒ200: nos. 540, 12536, 20814. 100: nos. 9087, 13657, 20515. Pryzen van ƒ65. 9 198 439 636 563 570 631 63ê 650 655 705 774 820 821 921 984 1087 1076 1090 1097 1098 1164 1250 1294 1309 1389 1390 1453 1470 1493 1502 1635 1549 1664 1676 1680 1701 1707 2092 2099 2817 2458 2472 2525 2548 2639 2660 2665 2719 2760 2831 2856 3024 3033 3044 3050 3063 3103 3248 8291 3297 3449 3459 3477 3629 3702 3782 8798 3871 3895 3898 3916 3938 3950 3955 3978 4000 4010 4017 4028 4091 4097 4148 4206 4249 4483 4529 4678 4680 1694 4700 473U 4767 4773 4780 4832 4971 4982 4988 4995 5023 5088 5146 5188 5362 5417 5439 5500 5541 5563 5613 5641 5668 5686 5724 5808 5864 5876 5920 5998 6076 6078 6139 6153 6208 6302 6434 6610 6698 6725 6771 6838 6896 6926 6946 6979 6983 7102 7204 7215 7244 7251 7265 7270 7308 7»71 7378 7396 7412 7472 7515 7670 7688 7709 7712 7720 7737 7809 7849 8011 8079 8107 8296 8383 8389 8437 8472 8481 8503 8526 8529 8537 8627 8634 8682 8785 8787 8853 8881 8965 8992 8999 9025 9102 9168 9169 9241 9361 9377 9397 9423 9522 9573 9596 9635 9642 9687 9719 9852 9872 9912 9948 10075 10121 10130 10178 10190 10196 10214 10229 10337 10370 10394 10422 10488 10493 10541 10628 10650 10657 10707 10769 10879 10884 10893 10919 11013 11018 11025 11036 11043 11072 11082 11111 11127 11159 11172 11194 11199 11208 11361 11367 11478 11523 11578 11642 11643 11663 11695 11802 11823 12109 12175 J2356 12451 12518 12547 12568 12621 12622 12682 12731 12734 12798 12817 12888 12891 13037 13106 13117 13272 13431 13489 13544 13601 13642 13707 13761 13802 13842 13852 13974 14015 14137 14253 14308 14329 14427 14444 14459 14496 i4548 14658 14708 14750 14861 14892 15163 15182 15417 15419 15441 15444 15504 15562 15579 15614 15680 15656 15666 15684 15710 15724 15730 15761 15769 15810 15854 15916 15978 15979 16009 16048 16058 16091 16216 16226 16263 16330 16374 16426 16442 16481 16491 16527 16543 16588 16616 16630 16650 16671 16746 16753 16761 16783 16785 16892 16966 17031 17040 17060 17116 17140 17184 17243 17316 17343 17840 17343 17345 17376 17409 17614 17633 17686 17980 18104 18106 18111 18124 18194 18264 18310 18326 18342 18361 18383 18395 18401 18486 18502 18647 18672 18679 18736 18846 18867 18868 19078 19186 l»190 19222 19272 19293 19352 19379 19419 19428 19473 19482 19493 19525 19556 19583 19621 19625 19635 19844 19873 19929 19930 19979 20012 20068 20102 20165 20189 20191 20219 20268 20306 20311 20388 20413 20451 20509 20523 20550 20569 20590 20602 20648 20723 20736 20793 20799 20813 20816 20841 20926 20948 20981 21029 21038 21050 21068 21089 21147 21164 21183 21200 21233 21288 21312 21419 21437 21472 21496 21533 21605 21684 21702 21821 21879 21880 21928 21931 21954 21964 22005 22010 22123 22233 22258 22288 22292 22319 22344 22349 22382 22383 22607 22678 22711 22757 22775 22844 22898 22940 Vorige lyst: no. 4031 moet zyn 4037, no. 18284 m. z. 18294. 1TADMEUWS. GOUDA, 6 Januari 1920 Kaas. De minister van Landbouw enz. heeft het tydstip, met ingang waarvan uitsluitend vergunningen tot uitvoer van kaas met Ryksmerk zullen worden verstrekt, bepaald op 1 Februari 1920 en wel in dier voege dat deze bepaling uitsluitend zal gelden ten op zichte van alle na 31 Januari 1920 gemaak te kaas, bereid in de gebruikelyke vorr.en voor Goudsche en Edammer kaas en 'n broodvorm. Deae bepaling is niet van kracht ten op zichte van het restant kaas, opgenomen in de inventarisatie van 30 Augustus 11/19, voor zooveel zulks nog voor uitvoer in aan merking kan komen. Geslaagd. Onze stadgenoot, de heer J. Scharioo, leerling van den heer A. de Goederen, be haalde te Utrecht het Mercuriusdiplnma voor Boekhouden. Schatters. Men maakt ons van geachte zyde opmerk zaam dat ons bericht van gisteravond be treffende ontslag en benoeming van schat ters eenige aanvulling vereischt. Bedoeld toch werden schatters tot schadeloosstel! ;ng van de verplichte scheuring van landerytn. Verder stond onder hen die op hun verzoek eervol werden ontslagen de heer L. de Boer Jan. te Gouda, dit moest zyn de heer I. de Vriea Jra. te GoÜda. OUDEWATER. Wegens het vertrek uit onze gemeente van het raadslid Joh. van Doornen, zal in diens plaats optreden de heer G. v. d. Poll, oud-wethouder. Aangezien de heer van Doornen de laatste is van «ie ïyst der aibei- dersparty, is deze party in onzen Raad we der vervallen. Door de gem een te-politie is proces-ver baal opgemaakt tegen de «0-jarige lee-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2