ïi EN, J ,J Woensdag 7 Januari 1030. No. 14205 Mil, VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. Bureau: MARKT 31, GO cl) A Jaargang» -^.d.-vtex'texx-ti® blsucl voor G-o-ud.a. exx O:ö6x»txelc»xx_ '■’IJ 18893 .11» FeuiUetara. Dochters van Hecuba door CLARA V1EBIQ. 10 Januari de vrede van kracht. 'w|23 s iss g is; - 'S l4lS H2)» g 11$- Sn - BS. 14 regels elke regel meer IA». ryf- Adaüiu.tratM i Tclef. latera. 82. Kedactie i Telet. latere. 545. geei volh De BUTHCNLANDSCH MIKUW8. op ge- mevr. j die slechts Lering ■ij (Werdt vwvrigtt.» f XT Advertentiën kunnen worden ingexondea door tuMchenkomat van aaiiede Boebhaa- d ei aren, Advertentiebureau x en ohm Agenten. Schouwburg. ÏÏH Schouw den, die ni-v. zachte de teugels voorden ats gevolg van economdjich Geen vrede naar buiten, de souvereiniteit van de voornaamste gen - lieerde en geassocieerde mogendheden. mar de ook hier niet Oen onder van :n 15816 lanten- ver- vorbaasd over. Da dat donk het INGEZONDEN JfEDEDEELINGEN Op de \oorpagina 60 hooger. laten vervallen. De oplossing is ingenieus bedacht. Zouden de Engelsche Waden of de Britsche staats lieden daarvoor een pluim verdienen? van sla voor her- lal hel GEEST". •s ten overstaan Ml IE. art 1920 95 15308 1541 id ttWV»A. ft; 42 6» (iOÏ DSCHE COURANT. haar Aoh. de durenden *)M>el Welke zotpg?! vastboH loten nu was de Komt, brek I I 'iidjen-xjten niet moer wi'lcu! 7jj zuchtte diep, om Go is wil. zoo n vrede niet, zoo oen niet ZU gu? naar LiU. Tan zij zij had hem ge- een zou heeft besloten de Hongaarsche regeering uit te noodigen de straffm der veroordeelden te wijzigen. 55 62 19698 17 89 ■geld tijdig en van ver jkelijkherten ida te Geautoriseerde vertaling van MEV"- J P. WI-SSBLINK-V. KOSBUM. (Nadruk verbodea.) Gewone ad ver ten tien en ingezonden mededeelingen bjj contrast tot zeer geredw- •eerden prijs. Groote letter» «n randen worden berekend naar plaatsruimte. schokt en dal de fransche regeering daar om zal worden aangesproken voor het be talen van een schadeloosstelling. Dienaan gaande heeft de voorzitter van de Duitsche afvaardiging te Parijs al lastgevingen ont vangen. In verband geering te Duitsch’and’s .‘tand de bezetting van de volksstemmingen moeten i gevonden wor- >ch striffp hand aantal sproken, te wijaigen. De Opperste Raad M) t Xit moesten or ntenschon ea t Als er maar geen re- ge- o ndat de met bewijzen, LIE, Groote wkeurige om- 4857 L5 4863 32 ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, ujj onze agenten; den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkrmg); 1revelF f 1.95, elkeu regel meer 0.20. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 -egel» 1.30, e ke regel meer ƒ9.25. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 12*/j cent Pcr regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 toeslag op den prtfs. !ii gelegenheid voordoet voor een «tr ien terugtocht. De levolutionnaire beweging, die in Ph.- lippopoi is uitgebroken, heeft xich over ge heel Bulgarije uitgebreid. In het geheele land staat het spoorwegverkeer stil, omdat het spoorwegpersoneel een algemeens ste king heeft afgekondigd. De regeering heeft c.e reserve onder de wapens geroepen. Te Mustafa Pasja, Kawalla en andere plaatsen is het tot botsingen gekomen tusschen de stakers en de politie. Te Philippopel zijn, naar de Ax Est uit Sofia verneemt, allo ambtenaren van het post- en telegraafkantoor ontslagen, ontlat gebleken is dat zij tijdens de straatgevech ten, waarbij 120 menschen gedood «ijn, met de communisten huilden geheuld. J apan komt KolUjak inderdaad te hu.p bij de bestrijding der bolsjewiki in Siberië. Een in Honoloeloe verschijnend Ja pan ach blad meldt uit Tokio dat krachtige Japnn- om oop hij van Ger- Ondanks de onderscheidene regeer.ngs- verklaringen dut voor het economisch her stel ullereerst noodig is „arbeid" en on danks de ernstige waarschuwingen tegen staking, dreigen in Duitschland weer aller lei arbeidsconflicten, o.a. heofscht ontevre denheid onder de spoorwegweden, met wie onderhandelingen zijn aanfeknoopt over een nieuwe loonregeling. Aangezien deze niet voor 1 Januari gereed kon zjjn, heeft het personeel toegestemd om een voorschot betaling waardoor een loonsverhooging is tot stand gekomen die maandelijks een groo- tere uitgaaf van 40 a 50 ipillioen mr.rk eischt. Evenwel is in het gebied Elberfeld een staking uitgebroken. Op een aantal groote stations in dit gebied, b.v. in Düs seldorf, Elberfeld, Hagen Vohwinkel euz,. is het werk neergelegd. Slechts heel gebrek kig kunnen de fabrieken aan den gang ge houden worden. Ook in Keulen en in het gebied van Keulen heerscht groote opge- 'wondenheid onder de spoorwegarbeiders, al is het tot nu toe niet tot staking of lijde lijk. verzet gekomen. De toestand wordt als zeer ernstig beschouwd. Voorts dreigt een staking in het Verzeke ringsbedi'ljf. Behalve met het opstellen-wan de for mule over de uitlevering van het Duiische havenmateriaal, heeft de Opperste Raad zich met eenige andere kwesties bezig ge houden, o.a. werd besloten een dringend beroep op de Vereenigde Staten te doen om Oostenrijk te helpen. Verder behandelde hy een door de leiders der Britsche, Fran- sche er militaire missies te Boedapest ge daan verzoek, dat op iniatief van den leider c.er Britsche missie is opgesteld en de inter ventie van den óppersten raad wil verkrij gen, ter einde de straffen, tegen een zeker Hongaarsche communisten uitge oor de kin- vrdbgen zij hem len hun een steen voor „wil W Dan gtr.-ep lik toe. dmx er in, npuwde en «uunede: ,EeiT H>>ior ham, mooier, een boterham!’* Dei zngj de kl Ine ook, en in zijn groo te. blauwe oogea nchemerde reed» iet-i van begrijpen. Hij epen de, m inkte hjopjwvtin he- zand, dat hij met zijn k elne vinger- ben bijeen krabde. f hij sat heel nfl a*n de voeten van den ou lm m tn en atreetie zij i boutaa paardje. gedachten xwtwnen, gerukt om den strijdkrachten van Koltejak hulp te verleenen. In Engeland maakt men zich op ’t oogen- blik druk over een uitlating van Churchill, dat de arbeiderapartU ongeschikt is tot r«- geeren. De algemeene opvatting is, dat Churchill de moening van het kabinet weer gaf en men maakt nu gissingen aangaande hetgeen de eerste minister zal <)^en tegen over het succes van de arbeiderspartij bij de stembus, om de nationale regeering in stand te houden. Men verwacht, dat hU, voor het parlement bijeenkomt, een rnededeeling zal doen over de vorming van een nieuwe cen trumpartij, die naar haar aanhangers ho pen, onder zijn leiding de voornaamste groepen van de liberale en unionistische partijen zal vereenigen. (Uh h«( voor z.it hij dar uren aö'itvr- de 1 inderen, die wiki niet gewaagd Bessarabië definitcf aan Roemenië toe te wijzen. Hoofdzakelyk Engeland zou den weg willen banen voor een welwillende politiek jegens de Russiy sche regeering, waarbij de uiterst® partij van Frankrijk het steunt. Met het oog hier op is het werk van de Bessarabische depu tatie van Roemenië zeer moeilijk, soodat deze zich ten slotte genoodzaakt zag poli tieke cn financieels concessies te doen daar Roemenië zich in Bessarabië onveilig voelt Bij dit voorstel zou het de erkenning van Bessarabië betreffen, waarbij deze econo- 1 misch en industrieel uitmuntende streek van Ruslahd bereid is de geheele staats- t schuld van de gewezen Ruissische monar chie over te nemen, wat neerkomt op eene oplossing van het Russische financieele probleem. Hierdoor zou een stevige corri dor ter bescherming van het bolsjewikisclie gevaar gemaakt kunnen worden. Dit plan waaraan voor Roemenië pnoote verliezen zlin verbonden, vindt veel bijval bü Lloyd George en geldt als de eenige uitweg om de Engelsch-Roemeensche conflicten uit sche versterkingen naar Irkoeksk zijn op- den weg te ruimen. blaatzItkU, •ambalan ceurige urine- leime ziekten, dien, impoten tie genezing, bare pli MMAN, 15505 |:'«07:J Pi 15619 is|| i •0 21 -■ IS De Roemeensche minister-president is on verwacht naar Parijs gereisd om, zooals het Hollancisch Nieuwsbureau beweert, te con- fereeren over geschillen die tusschen Enge land en Roemenië gerezen zijn. In Roemenië zelf wordt openlijk over deze geschillen gesproken en de Arenasteris Roana publiceert mededeelingen van iemand, die uit Parijs is gekomen, over de Bessarabische kwesfie. Volgens deze hebben de Geallieerden het uit vrees voor de bolsje van. j von sou rxpolijk? L zou zij het had zij in het veiüellen, wist zij zeil niet. ZU wezen .wiaA veira iderd. ■iudelijk de t jd, wxwin de ge- >1 zi .h lo»uia‘kte uit de i strijd, on nog De slotformule opgesteld. Zaterdag vrede. Italië eischt geen uitle vering van oorlogsmisdadigers. Duitschland’s verliezen. Stakings beweging. Hel lot van Bessarabië. Konstantinopel en Fiume. De omwenteling in Bulgarije. Kol tsjak krijgt Japansche versterkin gen. De Britsche arbeiders en de regeering. ONS OVERZICHT. Te langen leste zal het er nu toch van komen; de entente blyft bij haar voorne men de vrede Zaterdag a.s. van kracht te laten worden. Nadere wijzigingen der plan nen voorbehouden, natuurlijk. De commis sie van deskundigen is met het onderzoek in de Duitsche havens gereed gekomen en de Opperste Raad heeft met de Duitsche delegatie definitieve overeenstemming bc leikt over de formule tot het voeren van onderhandelingen over het uitleveren van havenmateriaal als compensatie voor de by Scapa Flow vernielde vloot. Niets verhin dert dus de bekrachtiging van het verdrag. De uitwisselingsplechtigheid zal plaats hebben in de Ijalon d’Horlo'ge aan de Quai d’Orsay te Parijs. Eerst zullen de Duitsdie afgevaardigden von Lersner en von Siinson het protocol van 1 November teekenen. Daarna volgt de uitwisseling der ratifica ties der veertien geallieerde mogendheden en Duitschland, en eindelijk de overhandi ging cioor Clemenceau aan von Lersner \an een verklaring omtrent de levering van drij vend materiaal. De uitwisseling der ratificaties breng! automatisch mede de inwerkingtreding van il.et vredesverdrag en de hervatting van de diplomatieke betrekkingen tusschen Frank rijk en Duitschland. Marcilly vertrekt ais Franscf. zaakgelastigde naar Berlijn. Von Lersner blijft voorloopig voor Duitschian 1 te Parijs en betrekt weer de Duitsche am bassade in Rue de Lille. Hij zal binnenkort door den president der republiek worden ontvangen oni de geloofsbrieven te over handigen. t was een» Nu b>- wie kon nu in dezen tijd ig*n? Ma >r teen lurtatemte Ie woonlen: „Al mijn gedich- u...’ Miar enkele regels, alleen goiii'kwenrijeh. Lang had zij overlegd; zij het doen, zou zij het niet doen? Zijn moeder zou hem haa>r groeien wel oveir- iHvngen, maar als zij hem nu zelf een yroet zond, was dot ntet een te grooti- te gemoetkoming? Zij had hem bij zjjp af scheid verzocht, haar iets van zioii te la teu hooreu. Hij had het niet gedaan - waa dat nu‘niet te veel, dat zij niet lan Daaregon, hlel^ ook werken niet meer. Al ger op een teekeo van hm wachtte (19 I5US- 92 18411 161 (Yj 54 28 91 00 m 6433 I m. L. 14704 m. z. 1/593 Lloyd George zal dus te Parijs, waarheen hij naar een gerucht nu wil, eerst 12 Jan. zal vertrekken, deze kwestie tevens kunnen bespreken. De hoofdschotels echter blijven de Turkscbe en Adriatische kwesties. Britsche bladen zeggen dat er sprako vsn is om Italië het Volkenbondsmandaat over Konstantinopel aan te bieden. !b ruil voor het mooie geschenk zou de regeering te Rome alle aanspraken op Fiume moeten het huis? Maar Ah Gertrud nu speelde do kleing bij den oulen Richter. Zijn vrouw zette den onnoozale, weer niet al te akob. wa«. altijd de deur van hot hui». 1>«-| zijn langen witte.i ba-ux op zijn, stoet, en voorbij liepen, trokken i jn haard. Hij was een mikpunt van spot deren .JHob jo honger? v; Dan knlirte hij. Zij hielden „wil je|?” Dan gre en Maine 156L- - 3b 'O 2Kxul .56 IS 9’ 61 18235 20195 ’>3 2C84I jc;. i>l De Italiaansche ministers Nitti en Scia- loja hebben gisteren besprekingen gehou den met Lloyd George, die heden zuUcd worden voortgezet. Het is mogelijk, <lat deze de beide Italiaansche heeren Donder dag naar Par Ijs vergezelt. Naar veriuidt hebben de besprekingen hoofdzakelijk gp- loopen over Fiume, de betrekkingen tus schen Italië en Engeland en den vrede met Turkije. De Daily Chronicle schrijft naar aanki ding van de besprekingen te Londen: De toestand is gedurende de laatste weken aanzienlijk verbeterd. De positie van d’An- nunzio is nog verzwakt sedert de gemeente raad van Fiume beslist tegen de verdere bezetting van de stad door den dichter- soldaat gestemd heeft. Zelfs in Italiaansche kringen gevoelt men, dat d’Annunzio b<j den hu’digen staat van zjjen gaarne ieder voorwendsel zal aangrijpen om zich terug te trekken, zonder zich belachelijk te ma ken, vooral, omdat hij blijkbaar genoeg be gint te krijgen van het grapje, dat hü nu wel verplicht is vol te houden, zoolang zich i gcla 16428 72 1889., |fi5!4 191''' 81 16678 81 16801 83 88 169-12 I9FL -.9 1994^ Na het tot stand komen van den vrede zal Duitschland de schuldigen aan oorlogs misdrijven moeten uitleveren. De regeeimg kan hiermee nog leelü'k in de knel gera ken, want o.a. de Nationale Party zal zich tegen de uitvoering van die vredesvoor waarde krachtig verzetten en het feit, -lat het hier niet gaat om enkele personen, doch om honderdtallen van menschen die zich ten tyde van het keizerrijk verdienstelijk hebben gemaakt, doet een krachtige oppo sitie verwachten. Zoowel België als Frank rijk hebben zich over groote aantallen /an vijanden te beklagen. Italië evenwel is niet voornemens uitlevering van Duitschers ie eischen. Volgens de Vossische Zeitung voert de regeering te Rome hiermee de conse quenties door van haar houding tijdens tl© vredesconferentie, waar ze* zich destijds te gen den eisch tot uitlevering van Duitschers verklaarde en zich op het standpunt stelde dat het tegen, de traditie van het rijk is, dat aanklagers rechters worden. Vele van de uit te leveren personen zal Duitschland misschien moeten rekenen tot degenen, die het door den oorlog verloor. De verliezen zyn aanzienlijk, wat blijkt uit een overzicht van de „Vorwarts” Het ieger verloor aan dooden in het geheel 1.718.246 personen, waarvan 1.655.553 manschappen en 62.693 officieren. Het aantal gewonden was 4.234.107, waarvan 116.015 officieren, dat der gevangenen en vermisten 1.073.619, waarvan 1.050.516 manschappen en 23.104 officieren. Totaal, volgen.-, de „Vorwarts". 7.025.972. De verliezen der marine bedroegen aan dooden 24.112 manschappen en officieren, aan gewonden 29.830, aan gevangenen 11.654, samen met de in neutrale staten geïnterneerden en aan ziekten overledenen 78.342. Duitschland heeft met Frankrijk nog een appeltje te schillen. Men herinnert zich dat bij het vertrek der Duitsche delegatie uit Versailles na de vredesonderhandelingen de menigte met steenen wierp, waardoor me vrouw Dornblüth weid gewond. Op een des betreffende vraag in de Nationale Verga dering heeft het ministerie van Buitenland- sch® Zaken geantwoord, dat het eerfet ge- ruimen tijd na het gebeurde hoorde dat de gezondheid der getroffene blyvend is ge rand na te zien, a iar den stil, riaar de goU en hel varken, naar de konijntje» en de kippen, in den tuin naar de vruchten ei groenten - de nicht wa« donkeu-, zij tante met haar lui ruien l.uig» de bwwen» struiken, ai Ie® wa» er nog aan, - na zul- ke dborgoenane angsten voelde zij, du het ndot gned meer voor haar wae alleen te zijn. Maar dc vreee’ voor de wunber- held van haar g<xlac)4m overtrof aAh«. Zij had geboord, dat Gerund weer meer In liaar ibijheid waa komen wonen. Nu lette zij op; .‘rwam die niet oen» voorbij zij deed het niet. naar haar we-tt wa», te bed. al» d 1 u dc-n rivnd van haar bod hokten aJ» booze plaagden, ho-m en weer weer wierpen, ditj lulop- geeston. haar troikeu, heen en r_..f te haar hart, alsof het zou barelen. Het wa»i oen oh we |n haar hoolIJ, haar ge dichten waren vurward. Zij hoorde aller- waren: een voor- wa« Gustav buiten po zakJit In hul» I maken? Zoo uto lui», ate hij ped, snelde wildon nu houden» zooa|< zij roedg bij don gedaan. Maar zij zouden oo.r een alleenwonende vrouw „Komt maag een» hier! igen I3S?3 s 99 :7 IWT7 14920 1704I 82 21 42 2<X)05 15026 1723. 93 34 5 2OI(Tl 15123 60 78 8847 5047 6485 8001 1990 2019 5032 Bij Liwi was M ook sïTl. .Maar het was e» n an.loro sfiite Er was iets in het we zen van de jonge vrouw, dat d® mredor Li heel lang nipt had waargenou en. Een sKI giltuv.en sfclheen er te zijn, dat van hir ne i uit stnvailde met gtiruisohloozp maar innig verwarmende kracliL D-mjcderwas verbaaal. Zoo was zij in lang niet onte vangen. Zij was dikwijls gekomon. tien maal mem- dan haar dlMS^ter bij haar en al tijd huil hetzolTle moede, zoirgvolle uiter- li.jk, haar met diepen weemoed vert aid. Maar vandaag viel UI huw om den hal. i en .ruste hair en vlijde zioh tegen haar a uy, z-MHUl» zij het ah kte’n mefcje ge- i wacluto zij op <laar. ha 1. wanneer zij van ganscher harte vroollijk was. Nfe/rou», von Voigt vroeg j n.et, waarom ben je 'zoo 'Tpolijk? Ah I UJ haar iete verte len wilde, wel dbon. M «ar nriswhien geheel ni.-t» te v-; loc haar geheel® Kwam nu ii nr.elde ziel zi:h waarin do j-ugd wier ontwaafcfo plant- vond naast den rouw Idmeel gevat schro^^ /J'.I ging naar Lila. Toen zij het huis 'a< het lid der RekemJuuner voorbijging, langs die kleine, langg«bouwde villii, waar- va-., men best zou aanmembn. dat dé pen- nngen. waar.nu zij gelx>u\ul was, met vee' iiKwuit® ge.sijKiard waren, zag zij, dat d* blirtftan gesloten waren. Do familie W niet mp reis was er iemand ziek? Dp do k’lefina villa was hel doodstil. Zelf kanarie.X)gel, die andere schetterde, dirt nu niet. Ook in den tuin, waar ‘tedere op zoo’n avond de on Ie hoer zijn genoot, was niemand. Van he4 co^ttille l^ijs.' gfugt <naar haar iets uit, dai i.W een gevoed van beklomming gaf. arme menschen moesten in voort- angst varkeen»: Wlolhyniö en de zoon gaf hun wel te groot- DUITSCHLAND. Het It Ij n-S o h 1 d o k a n a a bi de ..iMlsHNdorh-r Nac-ln-ioli^B innert dr. Richard ih-nuig er ua i, het kanaal Rijiir-MaaAi, voorzien in vr< deiwerdrng, voor Duliso.ila’ul e< en voor- deelig is als voor IRJgië. K<«te vóór den oor tog in 1913, waren drie plannen be. kind gemaakt, d a. dat van Vaumtin een kaïMgtl uit het g.ibiyl van Üu«N®»<torp over .sittard, lla*«e»( ei H-reidhat» naar Antev orpMi. Dit pdan heelt het meeste kans i gen en zal vow Dunweldorp zeer tk-el.g wojrden. Een >>ezwaar te echter, zegt schrijver, dat Nedertaini natuurlijk ongaarne hot »a- iitial, dat Aiftwerpen bpvoordoek, ziet loo pen over eigen terrein» hoewel hei ver drag van 1839 het (taartje vorplijht Bij Deed zij daarmede iet» te kort aan haar waardigheid Neen! Met oen 1 ichje was zij gum schrijven m i de t.jd niet voor kleinzielige uiterlijk- neden Wie weet, h>e lang men een man nog Ion toonen, dat men hem liefhad! En zij schreef een gelukwenaUi met zij o succes in wootrlcn, waarop haar tnmen vie’ei en waartegen zij lachie, zoodat die bedauwd en door de zon ba-whenoh waren, al i bloeiende rozen in don zomer. Sedert was zij opigixrtiiimd1, >ertold door een di'p, vertrouw-nd gevoel vnn geluk. H l .on haar zeker begrijpen. En nu een dankbetuiging van hem, niet zou uitUj.cn. dte cpoelig ko- zou, Sjtoedig! Jufirjuw Krtlgor was er dit zij ha.Tr huurster hoorde zingen had zij in het gej niol gewc.cn, nog kon zingen. Helder klonk dooi- de zoldering ...VI mijn gediclrteii, die Ik heb. Lie zijn bij u Juffrouw knikte dat kende zij, dat een oud lied, dat hul zij ook wel gezongen. Het win lang geleden, kwetste he. haar bijna, dat zij daar ven zong - booren zing?n toch naar ten, düe ik heb, die zijn bij uAl» nu i Gustav niet spoelig wat'van ztoh liet hoo- ren. zou zij wwiho|pig wordej. Zij had nn al difewijte uren, waarin haar va-t ge. looi haar scheen te begeven. Dat waren verndhriMtelijke, huiveringwekkende uren. hfftl /v-lb wawVam A| legde zij zich ook met moeheid garta<«a lei dingen. <öe or niet z cfitig Kttappen - Kwam hij zacht, I haar niet wakker i Indertijd ook naar tnid HfleselhaJm to Zij sprong uit, deur: „lieven! D opn.Hiring 1 veter, hadden zltn dat niet bang te. „Hz Mot dreigend gelaat stond ®i| opdendhwi- pol van haar kuner Een woel hield zij Iwjjj; opgwlwven met haar sterke arm<-n; dien wilde zij dim eersten den betten te gen het hoofd «fingeren. Niets zouden zij aanraken van haar voorrwvd, allw, allee roomt vopr Guttav blijven, zoodat hij z4oh verzadigen ■von ate hij t-rugkwa»n. Zij gxi ute zicheelf nie«. Zij voelde ook gi-e,, honger. Ata anderen klaag Ion het brood verzadigt niet meer, er L» te wef- a-g voedend meel in, t nteto <hn uur- rogaat - hid zij sJechta veradhtdljk go- glimlacht. Waafram behoefden die hun bt.il: vol te Stqxpeu - had Guetav wel al- t‘|d genoeg te eten? Ata zij maar niet zoo geheel alleen ge- weett we». Na zulke nachten, waarin de vrere voor dieven haar ronddrM xoodw ■ij in den k«|d«r aidaald» wu haar vo®,. met het verzoek van de re- Berlün om met het oog op treurigen financieelen toe- gebieden waar worden gehou len te verminderen, wtfst de Opperste Raad e.- op dat de verdaging van de deelneming van Amerika de sterkte dezer troepen reeds met ongeveer 14 vermindert. Onder deze omstan digheden schünt er geen grond te zyn om nog een vermindering toe te passen en zal men eerst de proef nemen met het nieuwe stelsel met de vastgestelde sterkte. De opperste Raad heeft de grondslagen vastgesteld van een ontwerp voor een over eenkomst. welke conform de bepalingen van het vefdrag de overdracht van het gebied van Dantzig en Memel zal regelen onder 173/1 60 45 176:7 67 5 20. 15245 9 82 17744 rXi 3< 85 48 51 17875 20427 179O.*> 21':

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1