Bericht aan Adverteerders. do plannen van Schneider on Valentin loopt hes kanaal door het smal-Ao deel van Limburg. Het kanaal van lientrich ech te-, dut Beig.ë gaarne zou zien aanlog gen, loopt ongeveer 40 K.M. over Neder - Iwidrttt gebied en. dit kanaal te laten gra ven en hot nog bovendien onder interna- Irionaal toeeietut te laten etaaro, daartoe te Nedenaod geenszins verplicht, meent do ecltrij var. Hot Franjsche kabinet ln aanmunting op de uitlatingen van Uien.enoeoAi, waarin hij de nunnoudjig van de oanaédakuur voor het prosutoroteunap bo- vofttigde, weet de Inimntegeautte inel- deu, dut MiJJoraud, de gutterneur van hlzum-Lotiiar-ngen, do nieuwo ijiL maler-pre sident zal zijjl. Yoégona het blad zai luj zijn kabinet voirnieo in nauwe wünenwer'Ai.ng met Lle- menceau, die de tijdelijke erantwoorde- lijklirdd \«or deze nameloteMing op zich zal nomen. HONGARIJE. B ij u a 3 0 aanklachten tegen B o I a K u a. Ih-t „Hamburger Fr 'intonblattvernoemt uia ItoodaipesL 1 e^en do.i oor,iiuli^en AvI.JVMMiuniriHarw hela Kun ia een ver voigmg higemUJ wegen* moord ia 23(, ge', allen IV,,/ m 19 en diefstal In b gt- Vullen. Verier ia geconstateerd, dut tij drite de rutoiteiecrsciuippij lp; nut. ioen kronen voor agil «uonk-rsue aoek%alon naar Heenen zijn gn/.ondm en dat groote be dingen u-r beaotiinl.l.ig van de DuUscuo oniimmiHteu zijn gesteld AMERIKA. Een harem al» e r f o n i Kobm Atao Lean, mitgewt in het Auie- rikuunoc/ie leger, iim.vktj zee jaar geleden op d<> Fiüpijiien kennis met eu.tuu Abloei Kxwsjatolid, toon hwruLlier over liet oli- latiüje Lang, in wiens gu int do A monk jan zoo lioog wo* gestegen, dat de vorst hein t't z.jon aannaan. De sergeant had heel d- geschiedenis a! virgvteii. maar krog nu bericht, dat do sultan gestorven Is en hem in zijn les- tnnent tot zijn erfgenaam jonoeind hoeft. Mhc L'^ii krijgt aldus niet alleen een ko ninkrijk, doch ook een harem van veer tig wouwen. En hij is al getrouwd en wel mot burggravin Zesnewska, een I'oqI «che D«*/x> zal hein nu naar hei eilandje vergezellen en ze verzekert in li lar om- gevJtt{ (lat haar trouwe min de 40 rou wen, aan de sultin» in de om|goviu,g zal schenken. BINNENLAND. WIJZIGING WONINGWET. Huur verhanging, onteigening leegstaande woningen, officieele aanwijzing van huurders. Naar het Vad. veneemt heeft de Regie ring haar ontwerpen ter wijziging van dc Woningwet terug en is binnen zeer kort hun indiening bij de Tweede Kamer te ver wachten. De Ministers van Arbeid en van Justitie zullen, naai wy kunnen verzekeren, een driedub^elen aanval op den Woningnood doen. Ten eerste door wijziging van de Huur- commifceiewet, ten tweede door wyz.grg Woningnoodwet en ten derde door een huur- aanzeggingswet. De eerste heeft ten doel een geleidelijke huurverhooging mogelijk te maken, zoodat langzamerhand een redelijke huur wordt verkregen. Ten einde dit op alle woningen van toepassing te maken, zullen de r.iet overheidssteun gebouwde woningen buiten de jurisdictie van de Huurcommisaie3 ko men. Zonder in bijzonderheden te kunnen treden, lijkt het niet onmogelijk, dat b.v. 20 pCt. boven de huur van 1916, 10 pCt. boven die van 1918 enz. bedongen zal kun nen worden. De wijziging van do Noodwoningwei z&\ voornamelijk bestaan in een aanvul!,ng, waardoor zonder voorafgaande verklaring onteigening kan plaats hebben van leeg staande of verwaarloosde woningen. Mtn heeft hier vooral hêt oog op groote percee- len, die feitelijk voor den enkeling niet meer te betalen zyn. Van die paleizen wil men fats of verdiepingwoningen maken en deze op die wijze ten nutte van het alge meen belang gebruiken. Men zal de waarde vaststellen naar de werkelijke waarde. Is het b.v. noodig een huis te verkoopen wegens sterfgeval, fail lissement of een andere förce majeure dan vertegenwoordigt de verkoopsprijs van het oogenbiik de werkelijke waarde, maar voor tweede of derde hand, dus voor den ket- tinghandel is er niets te halen, want wat er op ede wyze op een huis is gezet, wordt er eenvoud'ig voor het bepalen der werke lijke waarde weer afgetrokken. Dan geeft de wijziging de gelegenheid voor een versnelde inbezitneming. Deze ka» geschieden by K. B. met zoowel versnelde voor- als na-procedüre. Verder komt er een verbod, om een wo ning «.an haar bestemming te onttrekken ot af te breken zonder toesterrtmmg van B en W. Het kan b.v. noodig zyn, dat een fabriek of werkplaats deze uitbreiding noodig heeft. Goed, maar daarvoor Kun geen woonhuis worden gebruikt, alvorens de belanghebbende elders een gelijke wom- ruimte neerzet. Het derde ontwerp bevat een huurian- zeggingswet. Zy komt hierop neer: wanneer een woning leeg staat, heeft de Huur- commissie het recht, den eigenaar aan te leggen, dat zyn huis binnen een maand verhuurd moet zUn. Is dit niet gebeurd, dan kan de Huurcommissie een huurder voor het perceel aanwyzen. Deze wet draagt feiteiyk het karakter van een hufsvorda- nngswet. B. en W. onteigenen, de Huur- comraisie wijst den huurder aan, doch beide lichamen handelen in overleg met elkaar. Zooals mon ziet, steunen deze wetten op de overweging, dat het eigendomsrecht zyn grens vindt by het algemeen belang en bij de werkelijke economische waarde van het object. De speculatie wordt aan banden ge legd. Het zal zeker wel eenige moeite kosten, om in deze nieuwe begrippen in te leven, maar dat de les onvermUdelijk is, zal ieder die den toestand kent, met graagte den krachtig ingrijpenden Minister toegeven. In afwachting van den volledigen tekst der ontwerpen, behouden wy ons een nadere bespreking voor. 4 De economische toestand. Nadat in de zitting van de Rotterdam- sche Kamer van Koophandel en Fabrieken de heer E. P. de Monchy tot voorzitter was herkozen, aanvaardde hy zyn voorzitter schap met een rede, waarin hy over den econom.schen toestand o.a. zeide, dat het afgeloopen jaar ons stellig dichter gebracht heeft by een meer rustigen toestand van aen handel, nu het postverlöfer weder nor maal en de vaart op Indië hersteld is, zoo dat he; toezicht van de N. O. T. nagenoeg lot het verledene behoort. Aan deze bracht hij warmen dank voor wat zy in het be lang van ons handelsverkeer verricht heeft. Zoo ooit zoo eindigde spr. dan ligt de toekomst thans wel zeer in het duidter en meer dan immer is voorzichtigheid van ieder opreent geboden. De zoozeer opgedre ven pryzen van alle handelsartikelen, de enorme vrachten, terugwerkend op onge kende prijzen voor nieuwbouw- en aankoop van schepen, zullen op den duur wel niet geheel stand houden, hoewel terugkeer tot het verledene niet te verwachten is. De on zekerheid ligt in het tyiistip, waarop mee normale verhoudingen verwacht mogen w orden. Laten wy hopen dat ook die tyden ons voorbereid zullen vinden. Nederland en België. De Bdil/teoho minister van Buitenland- schr Zaken, Ilijinan», moet volgens de „Elo'le Beige" in' den ministerraad heb ben gezivni, dat. zoo het vooruiozlohit van evti co nnoiiiisclie ov*'roenkomst met Neder land meer en meei.- vasten vorm aanneemt onderstelling van een militair vorbonl schijnt te moeten worden opgci/ovon. Al les wat de veiligheid van Belgis betreft, moot voortspruiten uit een overoenrom-t met Frankrijk en Engeland De mi.dsUtf rand sloot zioh eenstemmig bij de meeuing van INjiitfww aan, welke mooning even oen- geloeid werd doir den koning, de ziel, verf»-mg le over de een» emmigilvdd \«n den nuinlslerraiad op dl- gewichtige punt Vol/ eii-t oon rft'Wo-telograin uit New York verneemt do „Sunuit Londen dat een der voornaamst'' punten vhon de o\ i reenkomn.it, welke tussohen Bofgrë en N< 1-rJand zat worden getcekend, l», dat de scheepvaart op de Smckle zal worden g>.s ntrdeerd dioor een voreeiii^jde oom- iiiirKie van zo» Uilen en w?l dirie van B.-lgie en drie van Nederland. De heer Col ij n. De heer Colyn, die dezer dagen naar Londerf vertrok, wordt Zaterdag 10 dezer in Den Haag verwacht. Deze overkomst heeft goen politieke beteekenis, daar ze verband houdt met de gebruikelyke maand vergadering der Bataafsche Petroleum- Maatschappy. Suikerkaarten. V\e mildst t vhdn 'Lamdliwuw maakt bo kind. dat ln het tijdvak van Maandag 5 dnirt: ».rl fcst en met Zond ig 11 Januari ek. geldig zullen zijn de 'oons noe. 13 en li van de Kijkswiikorkaart en vestigt ten overvloede de atuiilaoht van belang hebbenden er op, (lat do aanbi^idng ter verzilvering ajn het Uijkskantoar voor Suiker vhji de l>one no. 9 tot en met 12 moet hebben pM-ts gsdiad vooir Maandag 2i» Januatri e-k. Uitvoer van fruit. De minister van Landbouw hoeft tot na. diro aankondiging disponsaie verleend voor do uitvoert erboden van ailLo fruit, zoowd in versohe als ln verdourzaam- deu vorm, en brengt tor algomeene ken- uis dat zixzlang deze dispensatie niet zal rijn ingoörokken. de uitvoer van allo Éruit, zoowel in v ersci i.-n als verduurzaamden vorm, om) gn-en enkol voorsohiift of beperkende bepaling z i-l z.ijn oiulerworpon. Deze be«lükk.iing treedt in werking met inraaitg j-a„ 12 Jinuarl 19J0. Uitvoer van peen en rapen. l>c ndniattr vai Ixinllioiw heoft tot na- Ure aankondiging dlsipensatie verleend van het verl>od van iiit>\xv van paardepeen, knolrapen en paetlnaken, en brengt tor algcmeene keranla, dat, zoolang bovenbo- djehle dillen»ule niet zal zijn Ingetrok ken, de uitvoer van paardepeen, knolra pen en pasffnaken aan gean onkel voor schrift ot beperkende bupullig zal zijn on lerwcBpcn. Deze liewoKkking treedt lo working 12 Januari 1920. Steur voor Weenen van de gemeente Enschedé. De gemeenteraad van Enschedé besloot om uit de gemeentekas voor de noodiydende Weensche bevolking een bedrag beschik baar te stellen gelyk aan dat wat door de rmbtenaren en werklieden der gemeente voor dat doe! disponibel wordt gesteld. In geheime zitting besloten de leden het pre sentiegeld van dio vergadering voor dat doel te offeren. Tegen Kindertoeslag. De Federatie van Gemeentewerklieden te Am8teruam heeft zich ten opzichte van de nieuwe loonregeling uitgesproken tegen den kindertoeslag en voor handhaving van den eisch van een loon van 31.96. Actie legen de Invaliditeitswet. In oon door do aJi. Wiaringen der Holl. Mij van Landlbouw uitgeepnreven buiten gewone aigomeeno vorgsadenng, welke zeer drul. bezocht werd, is do Inval id.toitewet b ^>rp(.»»n. Een 2-Utal porsonen stelden vooj zn U-yeu do wet t.» verzotten en geen zegel te plaa-rcn, xiocli boete te be- Lien Anderen stelden voor eon lx>ad te vormen eu aot e tgen de wot te gian voeren, n.l. tur koiimU der rogooring te bredigon, dat do werkgovera mot bij mach te zijn voor bun arbtLlere zo/ol» te plaa- ken. Hot laawte vioor-iiel w«rd aangeno men. Een 7(Wal personen gaven zich als lui op en eou Jj wtuur wwird gevormd- Landelijke federatie van provinciale drukkers te Utrecht. M nun I j/ vergad(srdo to Utrecht een groot nuttnl drukkoTH, leden \aui do Landelijke Federatie tv beluirti^ing van de b'langeu van de provinciale drukkora, die wensch- teii tv ogceren t*geu d' verse lillondo hau- dtliup-m van het hojldibeatuur van den Bend van Boekdrukkerij en. Algemeen keur de m ui de hou tóng vun l«il hoofiboetu ir o;» de laatste iil/omcane vergadering af. Men weiiKChte ook to aj?eerem t gen de a TuckDndtgrie wijziging li het kiesrecht, z.ixlat groot en- dnnckeirijen meer stemmen tcigfwoaan zullen krijgen dan kleine De lai.tste Htéinnien over do C. A. O. echij- n.'ii niet li orde te zijn geweest. IJitvoe rig werd een en ander besproken. Hier- •mv z il re-lusikunrlltgi advies wonlen, Id- ge•vennen. Het voorloopig beKöuur drukte •ie aanw e/igon op liet hurt geen overijlde -tappen te doon on zloli niet van de pa- Iroonslwirleni af te «choideu. Met een Ijliift ltd) van den »>ond, dooh kurat voor uw rooditen o^)." *loot de voorzitter de v.Tgai lering. Bioscoopcensiiur voor volwassenen. Naar men ui- Alkmaar n»n h.-t „itd." «eb rij it is -ie do )r lui» van Je negen l.> •Ui. -!<«• Bitn^iovji-eomnrissle aldaar atge- .Tviirde film „II>1 gevaarlijke Hadj" thans oni do>r verse)j II. n U- leden van dm ko- me ni,-raad gezl-n van wie tvrdaairvan-irie een ,n lerhoud met den burgemeester lial- o Deze zal in de kooiende raadszitting fcelegenlmid ^eveji over liet optreden der on missie to »[>reken. Het Vrouwenkiesrecht in werking. tip 17 Mol zal in Maastricht, in ver- IbiikI met de uitbreiding der gomoente, eea .erkiezing vbo-r den iiiie-iwou Gemeen e- rmd ruul mteton plaa» hebben, naar de l el." verneem; Aan dozo verkiezing zul- -- d. -Igens de nieuwe kieswet, voor liet ■•-r.-il de Mouwen d)"clne«non. Vlaaatr;oht al Jan le eer-ke plaats in ons land zijn wn«r de vrouwen aan dè vorKlezingen zul- icn deelnemen- Neder 1. kinderen naar huiten. Blykens mededeeling van de Centrale Commissie voor uitzending van Nederiand- sche kinderen naar buiten, heeft de Minis ter van Arbeid voor 1920 de barakken van Eet voormalige Quantainestation te Dldani in bruikleen afgestaan ter verpleging van zwakke kinderen, die op grond van li chaamsgebreken niet geschikt zyn voor go zinsverpleging en ook niet voor opname in gewone koloniehuizen. De commissie heeft dit aanbod dankbaar aanvaard en is voor nemens naar dit kinderkamp van 1 Mei tot 31 Oct. e.k. vier groepen, ieder van 80 kin deren, afwisselend jongens en meisjes van 8 tot en met 15 jaar, telkens voor zes^weken uit te zenden. D. Bolle. f. To Botterdam Is overleden de lieor D. Boüe, een boki«ndo fignutr uit de boekhan- dz laar», en uitgoveirewereM. UIT DE PERS. De loonactie der gemeente-werklieden in Amsterdam. Om de macht. Onder dit opschrift schryft de Standaard o.a. over de loonactie der gemeente-werk lieden: Een loon, dat drie maanden door sooia- i»li8ten „behoorlyk" werd genoemd, heet nu een „hongerloon"; en 't zal moor zyn wanneer het nieuwe loon drie maanden onaangevochten blyft. Deze loonactie is dan ook niet anders dan een stryd om de macht. De Amsterdamsche gemeentewerklie den kiezen voor een groot deel de par^i der communisten en versterken die groep ten koste der socialisten. Deze laatsten hebben voor een zeer groot deel de tegenwoordige houding der arbeiders voorbereid; ze hebben met mil de hand het zaad der revolutie gestrooid en zien nu de vruchten. De sterke S. D. A. P. had gedacht, dat de arbeiders in het gareel zouden blijven van de orga nisatie; dat als het Partybestuur halt' zou roepen de beweging zou stil staan; en nu moeten ze het aanzien, dat de be weging hen volmaakt boven het hojfrl groe t en achten zy het eenige redmid del: achter de communisten aan te loopen met schitterende aanbiedingen voor de ar beiders. Doch deze die tevens kiezers zü'u laten de lieden der S. D. A. P.praten en gaan voor het grootste deel met Wynkcop mee. Wat moeten nu de socialisten doen? Toegeven, zooveel 't maar kan. Toege ven, zegt het orgaan van de Party; toe geven zeggen socialistische Raadsleden, die met een amendement komen, dat hon ger loon geeft dan B. en W. En nu schynt er één man te zyn, die niet wil toegeven. Die heel goed gevoelt, waar dat op uitloopen moet. Die man is Wibaut; de socialistische leider in uen Raad: de Wëthouder, van wien men zegt, dat hy op 't Stadhuis meer invloed heeft dan de burgemeester. Als Wethouder Wibaut de voordracht van B. en W. handhaaft, zal hy een zeer groot deel van zyn geestverwanten in den Raad tegenover zich vinden; hier en daar acht men dat zyn positie dan zoo zal zyn geschokt, dat hy zou moeten aftreden. Luchtvaart. Vlieghavens in ons land. Men meldt ons uit Den Haag: Wy vernemen, dat de regeering voorne mens ia over te gaan tot den aanleg van twee groote «nternationale vlieghavens, n twee der steden Amsterdam, Rotterdam of Den Haag. De kosten zyn begroot op 2 m;l- lioen. y Telegrammen per vliegmachine. In verband met de moeilijkheden, welke het telegrafisch verkeer tusschen Duitsch- land en Nederland ondervindt, bestaat het voornemen een geregelden vliegdienst van uit Duitschland naar Soesterberg te oiga- niseeren, waarby de telegrammen per vi.eg machine zouden worden overgebracht. De telegrammen zouden dan vanaf Soesterberg verder door middel van motorrijders wor den gedistribueerd. 422e STAATS LOTERIJ. 4e kl. Trekking van Woensdag 7 Januari. 1500: no. Io505. 1000: nos. 2178, 20657. ƒ400: no. 3720. 100: nos. 2054, 3329, 20835. Pryzen van ƒ65.—: 11 14 127 381 415 493 518 535 595 621 701 713 797 822 860 809 919 961 998 1000 1043 1071 1081 1105 1122 1196 1212 1330 1339 137? 1424 1480 1482 1506 1572 1609 1017 1002 1675 1683 1712 1721 1865 1866 1901 1914 1963 2004 2004 2250 2251 2348 2506 2b/I 2602 2691 2782 2812 2845 2928 2989 3041 3105 3124 3211 8234 3376 3409 3473 3550 3628 3670 3682 3886 3969 4073 4167 4271 4399 4489 4495 4619 4645 4666 4720 4731 4937 4952 5114 5119 5125 5191 52f4 6275 5296 5310 6437 5510 6529 6550 555& 5553 5596 5021 5632 5648 5669 5694 5 721 5784 5816 5892 5943 5958 5965 6048 6108 6125 6191 6271 6411 6414 6515 6516 6672 6614 6621 Ö081 7017 7049 7059 7069 7118 7292 7305 7311 7352 7424 7483 7491 7505 7605 7736 7836 7862 7861 7878 7984 8086 8109 8230 8245 8288 8335 8400 8451 8549 8677 8684 8769 8803 8864 8887 8907 8945 8974 9066 9128 9151 9198 9200 9266 9362 9459 9471 9482 9501 9605 9533 9574 9722 9734 9741 9861 9887 9908 9992 10044 10056 10085 10113 10197 10221 10243 10279 10287 10343 10434 10654 10555 10724 10734 10759 10939 11010 11046 11069 11081 11087 11109 11126 11142 11152 11156 11248 11254 11333 11343 11415 11451 11472 11580 11691 11789 11949 12032 12106 12107 12108 12152 12172 12203 12315 12345 12425 12502 12514 12641 12573 12586 12697 12700 12728 12732 12800 12806 12865 12871 12895 13027 13242 13244 13287 13304 13321 13346 13396 13466 13497 18585 13618 13664 13723 13757 13779 13786 13816 13816 13873 13875 14022 14039 14066 14199 14203 14252 14254 14316 14444 14471 14563 14564 14579 14588 14692 14627 14647 14724 14734 14817 14835 14860 14894 14958 15049 15119 16149 15386 16438 15533 15556 16563 15603 15621 16642 15649 15676 16736 15781 15873 160y2 16004 16012 16042 16049 16102 16111 16135 16158 16174 16218 16228 16279 16296 16340 16369 16529 16542 16566 16570 16699 16614 16629 16667 16723 16744 16762 16935 16936 16942 16967 17001 17021 17058 17103 17200 17239 17251 17268 17296 17468 17471 17507 17525 17545 17646 17605 17066 17774 17836 17884 17966 17982 17986 17991 18017 18041 18186 18207 18238 18268 18331 18336 18341 18350 18373 18418 18423 18433 18491 18509 18517 18522 18526 18648 18605 18658 18686 18729 18811 18855 f8909 18922 18955 18965 18987 19009 19129 19174 19254 19323 19333 19373 19506 19511 19513 19648 19677 19734 19802 19877 19888 19916 20072 20178 20232 20275 20327 20344 20399 20421 20426 20434 20495 20518 20568 20647 20701 20830 20857 20867 20994 21004 21084 21157 21217 21321 21344 21369 21415 21462 21463 21467 21468 21483 21491 21493 21651 21644 21670 21736 21760 21799 21866 21878 21885 21913 21952 21969 22095 22168 "22187 22213 22224 22238 22262 22280 22301 22342 22359 22362 22363 22396 22457 22479 22571 22584 22592 22603 22657 22667 22674 22680 22699 22723 22734 22749 22788 22825 22834 22861 22902 GEMENGDE BERICHTEN. Ontslag wegens slapte. Nuar ..liet Volk" verneemt, la aan 125 iiK-if-je» en een aaoital minnen, werkzaam am de ohoooladefabriek van de firma Van Houten te \Vee«|), oiiwlag aaagdionUijgd w.-grp» slapie. De oorzaak moet gelegen zijn in den s^eoh en stand der valuta, waar door do uitrè# in at-rke mate bemoeilijkt, zoo ni t geheel onmogelijk gemaakt wordt De eieren. Men schrijft ons uit Barneveld a«a54»et „Hbli.W* /n het afgeloopen jiar zijn ter marda'- hier aangevoerd 2.110 MO elrcn, of bijna een mi ioen meer dan in 1918. Wanneer men echter wed dit de aanvoer ln 1916 ruim 12^ mdlioen bedroeg, daa kan men zich v lorwtellen-, hoezeer de kippen&tapel ook iiof, in 1919 de gevo'gm, van den oor log heel ondervonden. Het spreekt evenwel van ze F, dat de prIJ 7on in het laaitrde jaac heel wat hooger waren dan drie jaar geloden Toen toch werd gemiddeld nog geen 8 cent per stok bi -teed, terwijl de iniüde p-rije In 1919 ruim 14^ cent bedroeg. Do hiogwte prijs werd dat jaar betaall iu Januari, toen de eitjes geniiJileki f0.3© per stuk golden, en do laagste in Med. in welke maand gemiddeld n.'et'meer dan f 11.76 peir 100 atuks werd bedongen Diefstallen en inbraken. Gedurende de laatste uacaten ie weer op verechitlenile Iwerderijen, in de Haarlem- mtrmeer ingebroken. Baialve eeniige rij wielen werden door middel van inbraak ontvreemd van den landbouwer J. M. ajn den Spdeirvngw eg oen met zilver gemon teerd paard,-ntoigi, Ier waarde van f 100, een rijwiel en twee jassen. Ook werd bij den landbouwer A. V-, aan don IJwegi, een kost bi ar, met zilver beslagen paar- derJuig ontvTeemd uit diens schuur. Ver. moedelijk i» een dlovonoom plot uU een na burige stad i.i dezen p ,1 Ier aan het werk Een voorspelling. Le .'innaaide Mad. de Tliécet is opge- \oLgd door een zekere Mad de Thélèuiie, die te l'arije haar profetieën voor het voi- gi rode jaar hoift bekend gemajul. Allereerst zegy ze, da;, niettegenstaande de sombere voorspe.lmgen van as-tronomea oudreiw het aanstaande vergaan der wereld, de astrologen wel be.er weten ea integen deel de were.d Veel goed» voorspellen. In Mei zal de huAi-ige onrust in Frank- riik eindigen. Wed zulle» door den invloed van Mars eenige revolutionaire bewegingen zijn te Immp^iren, maar de rust zal spoe- d;„' hersteld worden. In Kustland zal hot Bolsjewisme verdelgd wor Ien en net Dnd zal voor 31 December 192U tot rust en oaxle woderkoereu. Id En- g.-lund zal het feminisme liooglij vieren. Alles dus pnis en vree. Maai.- de V. 8. zullen door ernstige sociale onlusten ge lei.'t -rd worden. Van Wijnkoop en den Brontosaurus zegt ze helaas niet». (Hbld.) De staking der artisten. Men meldt ons uit Amsterdam Gister avond wan in don stand dor arttètensta- kirg gieen verandering gekoanon. Op het Js ilfeolieipleiin was de rust) weergekeerd, het {oen ln toe te schrijven aan het feit, dat niet Verkad»?, maar de Nationale Opera den Si udwsdiouw >urg bespoukte. De „Bar bier van iieVilia" kou dan ook ongestoord worden opgevoerd. De Hollan laohe Schouw burg, Frascaiti en Rozen-I hcator bleven eveuls Maandagavond gefloten. I» den Plu jtage-Scl io u wburg zou liet sprookje Alidin en de Wonderlamp wor- d«'ii opgevoerd. Om -3 uur ontbraken och. Lr zoowel nnisten als publier De deu- i« ii werden ge-lot m eu de postende sta. k r- k «erdon naa* 'het hoofdkwartier inde F >tek«(jiraat t e mg. De leien van de Nodeplamleche 'Booneel- kunst naaravoreoni jing vergaderden in Ame- ric.om terug te komen op hek roye ment van een drietal leden van hot Ho' •stut Too need, nvt nunc de dames Vera Bondam, Marie Schim it Cranz- «rj de heer A ut. Roomer, die zich thans bij de sta- hebben aangesloten. Aan de andere arlistton. die thans nog blijven spelen, zal U lrgrafisch na-dediMH'ing gedaan worden, dat Z'i voor 5 jaar zijn geboycot, indien zij niet oilmen 24 uur hot werk neerleggen. V\n liet tjchulsciho persoieol der bo- irokUen srhouw Ixurgen te Gravenhago, wn bentol,* ingekomen, dat do mogeJijkh U zeer groot wis, dat d.t zich in de toekomst bu «Ie. «tukinig zou a vnslu ton, atiühans do beweging zou st 'unen. Ook. die Toonkunste- nairovereeifiging en verschillende musici ie '«-Gkai.enlhage hadden zich bereid vor- 1.1 a<r|l in speciale gevallen te za len sla- ken Onheusche bejegening. 'Ie Hoofddorp ia bij gelegenheid van e.-il huisalijkcui twiat de aroeder A. H., door zijn vrou/w en een stiefzootfi, zóoda- l ig met pook en tang bewerkt, dat de man iwuwelijlia te herkennen b. Hij verliet op staaiulen voet "3e ochtrtlijke woning. Getieeskiundige hulp moest worden inge- roipien. Tegen inoejer en dochter te pro- ctsverbaaJ ojigeinaaikt. De Koninklyke auto bijna in botsing. Zondagmorgen is1, naar het bureaïi V. D Vriaht, de Koninklijke f.uniiie bijna ke- slichtoffer geworden van oen auto-on geval. De Koning n, do Prins en IVins^ Ju liana kwamen uit den Haag per auto naar het ouitengioed Ter Horst Bij het por- tictrshuie \veek do auto een weinig naai links uit, oin te gemakkelijker de laan Ter Horst te kunnen oprijtien. Op Iietzolfde oogaibJ- dat dit zou ge- emhicden, kwam uit de rlïiiting den Haag een auto mot flinke vaart aungoreJen. Dg be tuurder van de«en auto trachtte den Kon («ito rvdito te passeeren, hetgeen iog juiiet zou,Ier botsing gelukte. Doorlat zij echter de uiterste rechterzijde hield, kwam zij met het ijzertlraad langs den weg in aanraking, waardoor een spat- seherm en een wiel werden vernield. De Kon familie verliet haar auto, terwijl de IYins op de imzhïtenden toetrad, en zich met dcKo eenige oo{enblikken onderhield. De auto zelf werd door rappe handen op Ter Horwt ge)>orgen. Een schipbreuk? Dcor een stoosntrawler is te IJmuidsa aai,gebracht een koffertje, inhoudende klee- dlugstukken e<n Du tsöh gd'd. Ook bevond zich daarin een pas voor Duitsrtilani ten name van Wiertjen Kallenkoot te Zwolle. Pokken naby de Limburgsche grens. Blijden» een loencnt uit Heur.en aan do 'lel- het aantal pouUaeiVfevallou in hei DuJusolie greiwgeuL»i, zicu uit Door de gealuecudo üeze.ung worden, daar.e6en maauegcJen gonoinen. v>p HolLndwCBJ go- Weu üeooea zich nog goen go.alien voor- Een stormachtige reis met het stoomschip „Rotterdam". l.ecds te gerold welk vlreeselijk storm weer hot ss. motter Jam vam de Holiand- An.ertea Ljn op de heenrow naar New-iork van lo op lo Doe. healt <toorsta.in. Nu dit .-Hoomsu-dp gj.-ficrm te RoM« is binnengekomen, zyn door de bomonaiug tU'g de volgende b,j zonderiieden melige- detlJ: Men .had in den bewustt-n stormnacht vau I op 16 Deueuioer te kampen met gewed- dig nooge zeoen, naar scliaitung eü vi Iwog. De golven kwamen vaak- hoog b vpu do couMMnJBiMnys uit. EenmaaJ areeg .lartuig aan baikboord een vera-aarlijken duw iiiLteoheep,-. De scliok wa.i zoo geweldig, dat Ie meubelen ui de eerste en tweede UaNhe-»J>lons vernield werdea, hetgeen lievige paniek onder de paesigtor» v ooraanavte Een - oogeubl.k laler werd op het voordek door een geweldig zware «M, een gedeed-to van de versciiansing over ecu uLtaiid van verscneiiene meters weg- g<-»lagen Ern-stige pertoon.ijie ongelukke.i liadlh'ii nvet plaats; eenige lichanairozen kregen ouge.oarl.jke oeenviieuzingea, wi.il een der pas.sagiiu» een been brak. Toen men 19 December New York bereir- te, was liet weer gunstiger. De schade w.wd to New York hersteld- Ook bij tlmisreis heeft niou op Oudejaairsaivond he vig »iorpiweer gehad, doch de om»taiid.g. dan op de heen- lieden waren „Vyf Gebroeders". Ti Zunlvoort te aangespoeld het lijk van den viseoher W. K. uit Urk. Op 19 Dec. 1919 be vond hij zich met den Zaan- damswhen schokker „De Vijf Gebroeders' voor l.Jniaiden. Zooals mem weet, dit. vairtui® door de hooge zee algeili en te' v ermoededij k met man en muis vergaan. De ontsnapping van een bolsjewiek. Zionis werd gemeld is vorfgo week bolsjewiek otuBoapt, toen deze onder go le'de van een sergeant vau de Wierjcker shams' in „De Poort van Kleef te aGra- vrnhage verbleef. Aan do „Tel." wordt thans de ta-dracht il.-zer on..lu:Jiting door den eigenaar van h-t c:.f- aj lus medegedeeld ..Eau sergeant van de militatre politie komt niet oen burger mijn café binnen en ii-emt bij den ingang a in een tafeltje pi aas i-rwijl aan den bedi.enenden kellnetr twee iHiiummp iën worden behield. Na een oogen blik gezeten te hebben begeeft de burger zich mar de in bet ach-.-r/edeefte van het café g degen W.C. en aangezien n.ia« de H'J een uijgang te ii de Raamstraat, wa ll-'. voor Ji-en burgur geeu moeite op straat ln komen en te ontsnappen. NjmIj, ,1,, wrgoant pl.m. een kwMiar g» hui, ging hij eveneens nuar de ff I' en van i lar we« i»nr zija zitplriate. •Ui i,i» k'lluor vroeg hij toen of er nog meer e in het cifê waren, waaropdo kellner ontkennend an, wooaxlde. Hel zemiwaohiig optrrfen v„„ Jen »er- seant wo» oorantu; dat vorsoMitendo begoe. rfda uit n'euwsglertgheid, OTn hem vi-rzaiDelden. \rirn vooriiereiding en opdringen van men- Mjiea wan geen sprake, aangezien die bur gcr al minstens 20 minuten het eaiSé ver. laten had, v,Wuilnt de sergeant tot die ont- •lokking kwam. Hnd hij h-t zeJf niet rond verteld, dn» had geon enkple bezoeker ge. weten, wat er ann de h uid was. Ken Spartakiot. 1 Je politie to Doetiinchem heeft eon Duit «her geanroateenl, verdocht van rijwiel, diefstal. Een handgranaat bleek in zijn breit te zijn. Uit op hem bovenden papie ren bleek, da, hij bohoorle to, de Spnrta- kuednb le Dueeeldorf O. a. bevtmd de th tl' i °P '1Cm 'la^va'lRl,ngM' om voor de toniüwjhe justitie te veeanhijnen, terzake woelingen Ook was van een verklaring van me-leilrare om bij zit" >lland zich to wonden t n Kamerlid Da vil ffijn- p om h.up en steun. De man te naar Arnhem ov"-~--K-"-n-i li •Spamak 'n het een d vlucht naar \fdeaH Bolsjewiek. De als gevaarlijk taotejowiek g)e»i TiaJeerd gaande Hongaar dr. Gtto Ernst te nadat bij gedurende oen weet te Old.mzaal onder nuhtairo bewaking was gested, gitfeiren i«H«r DuitscJil ml temggokeerd. Een slachtoffer. In Bunde bij Maastricht zagen <te twee Lo,slons N. een baas op oen stro* land, 'loor water omgeven. In hun ij ver om het beert to l^nachligm, zal,ton beiden ineen diepen greppel. De outteto broeder kwam Met meer looven w .ter. Zoartag heeft men "Wt een bootjo naar het lijk g«zooht en op MtzeWdo plaats waar hij in M water ver. dween gevonden. De jonge man wae pas jaar oud. Het censer, eeren v«n eieren door middel van de koeltechniek. Ierwij 1 de koeltechniek aanvankelijk vooraf toe/epast werd voor het oonservee- ren van vtooech en boter, heeft men Inde tootsite jaren ont tokt, dat ook andere voe- uti.gWu.ifjittoten die aan )>ederf ondertievlg zij», bijv vruchten, bij Ijewaran ln de aoudo langeu lyd ln goeden Lxwtttite blij ven. 1 iiaus pasi men do KOeltoonmoK evon ëclia toe voor tiet ounsdrvsa.-i-jn vaaeieren evenwel waren tot netton amtore bedenwo- t-onde mtottCKn (KaUwater^ wxUsrgme; voor en-ren meer aigemetti in geürufK in het „t ood n*"*earüii Laboratory vandenAme- rtAuanHcijun staat zijn lUarom ouderzoe- Ki.igcui in^Cwteid naar de facioren, ui© be paler, in noevewe liot bewaren van eieren ui de K.oude gKumuge rewuit.uen oplevert en weiLo eigenaaroi^uimeu zich daarbij s oor ioen Dit orotorzaeK gaf aanleiüing tot do volgende oonoiimies tVanuoer verooiie oieren met ouljegjdodig de eu BclMMio schil, dio niet vocuJjziju in een goed ingor.ciit koelnute bewaard worden, w lmt mogelijk ze gerubueutjd, zi'lis t«u a elf maanuen, in gouton te houden, terwijl dan steams ou exfii.piairon beu er ven. Dooli indien de eie- ren van minder goede Kwaliteit zyn, door d-* zo reed» eenigeu tijd in de waruLo bew-anrvl zyn, of doowtat barstjes in de BObl voorkomen, geeit loewaren indelUtol nu,zen slechte reouRatea. Wil men zutee eieren oonservoeren, dan doet men ver suuwlig de sohll te verwijderen, w.uum, da vloedoaro massa, die daarbij tot ooagu- latte overgaat, zette gedurende oen voi jaa in liet koeItiu,'s bewaard kan worden. Do bette iiK-tnode om de Kwal-ieü der uleiruu 'Hïoordeetea te het schouwen '•e.rtenj daarbij blijkt do aanwezigheid %van barstjes of een beg.n van bederf ge- makkelij x. l'erwiji bij toepassing van he 'g wone httnde).soiidor/.oek (bekloppen» enz na eenigeu tijd gemiddeld ld «leren per doos tot bederf waren overgegaan, bleef dit uaulal na eeno sorteoriug door middel van ..sahouwen"' tot l beperkt, in het algemeen werd waargenomen, dat eierou, die in het voorjaar aigdeverd worden, beter kwailiieit zijn cfan hot product, dat zomers aan de markt komt. Gwltirende liet vurblijf in de koelliuizen wci-di de Uidliitkanner dor oioren wat groo- ter, terwijl het wit een liohj gele tint aan- mt Het vlies, diot de doner omgeeft, wordt zwakker, doch doheiiing van wit dooier blijft mogelijk, ook nadat de ei-Ten elf intuinden bewaard zijn. Verder wwd opgemumt. dat de eieren none .ngenoonUge bijeanaak krijgen, de „kotdiuiiteHmaak" (ooJd stirage taste) dit verschijnsel treedt op, nvlat de eieren on gev. vr paven maanden gjconsor. oerd zijn dicli dC Injomaai wordlt daarna steeds striker ffaarscmijnlijk moet de oorzaak gezocht worden in de opneming van den geur der omgeving, die v>oral invloed van dc embajiloge o:ud|Migaat. Het huir)j')v en weergogleven we.enschap polijke ORiwzoek zal er waarschijnlijk toe bi.ftlragen, dat de tooposeSng der koeitech n/tek bij het conseirveeren van eli vren spoe dig ingang vindt. Dreigende stakinsr. By de lietonwerkers, werkzaam aan d< te Ede te bouwen kunstzijdefabriek dreig, een steking, daar hun de Kerst lagen niet ujn ui bet i aid. Heden zou het beotmir der arbeider» me», dat van den bouw hierov coufereeren» In verband met de door verkorten arbeidstyd ter drukkerij noodzakelij ke vervroegde verschijning der cou rant, moeten de advertentiën vroeger worden ingezonden. Van advertentiën, die nè. 11 uur v.nt. aan het Bureau, Markt 31, Gou da inkomen, kan de plaatsing denzelf den dag niet worden verzekerd. Voor het Zaterdag-nummer kunnen nü 9 uur v.ra. geen advertentiën meer worden aangenomen. Voor groote advertentiën is inzending des daags vóór de plaatsing noodzakelijk. Een bepaalde plaats voor adverten tiën kan onmogelijk worden gegaran deerd. DE ADMINISTRATIE. STADSNIEUWS. GOUDA, 7 Januari 1920. Dt? uitbreiding van het spoorweg emplacement. De voorgenomen uitbreiding van het sta- tionseniplacement bevindt zich in verge vorderd stadium van voorbereiding. De Mi nister van Waterstaat heeft de ontwerpen voor den aanleg van het emplacement reeds goedgekeurd, zoodat behoudens kleine wyzig ngen, die in de plannen nog kunnen worden gebracht, reeds is na te gaan hoe het er in de toekomst in de buurt van de Spoorstraat enz. zal uitzien. Het station blyft op dezelfde plaats waar het zich nu bevindt, n.l. tegenover de Cra- bethstraat. Evenals in het tegenwoordig hoofdgebouw wordt rechts van den ingang een aanneembureau voor bestelgoederen en rywielen ingericht en bovendien krygt men hier eer. doorgang naar het perron, wa«irop een wachtlokaal voor de tramtreinen van en naar Schoonhoven. Achter het hoofdgebouw bevinden zich de twee grootste perrons, beide met wachtka mers, dienstvertrekken en lift. Aan het eer ste perron komen binnen: le aan de zijde an het hoofdgebouw de sneltreinen van Den Haag en Rotterdam naar Woerden, 2e. aan de overzyde de locaaltreinen van en naar Den Haag of Boskoop en personentreinen raar Woerden. Aan het tweede perron stoppen: le. aan de zydc van het hoofdgebotw de lokaallrei- nen van en naar Boskoop en Den Haag en 2e. aan den overkant de sneltreinen van Woeruen naar Rotteraam en Den Haag. Buiten de perrons om loopt een lyn voor de sneltreinen die hier met stoppen. Verder is daar geprojecteerd een looüs voor beztei- goederen, weme te bereiken, ia langs een weg, die zal loopen van het Draafpad af om het nieuwe spoorwegemplacement heen aver te onte.genen terrein. De laad- en losplaatsen blyven westelyk van het hoofdgebouw gelegen, ze omvatten: bureau met goederenloods, verhoogde laaü- en losplaats, twee loswegen en een groot opslagterrein. De oude Gouwebrug wordt opgeruimd, de spoorbaan daar ter plaatse afgegraven en de vaste brug naar het Bark by de van Stryenstraat zal worden ver laagd. De Wetering zal worden gedempt en wor den gebruikt voor den aanleg van een meu- wen toegangsweg van de Spoorstraat naar liet station. De overweg by de Spoorstraat wordt ver vangen door een tunnel, die begint ongeveer by de tegenwoordige Spoorstraatbrug en eindigt in de onmiddeliyke nabyheid van de thans bestaande brug naar den Bodegraven- feehen straatweg. Beide bruggen worden op geheven. Reeds by h«t uitbreidingsplan voor de gemeente is rekening gehouden met den bouw van den tunnel. Om voor de toe- ritten de noodige breedte te krygen zai h(t ten Oosten van den overweg gelegen vaar water worden opgeheven en het ligt in de bedoeling van ons gemeentebestuur in de hierdoor verbroken waterafvoer van het be treffende poldergedeelte te voorzien door ontpoldering en afzonderlijke bemaling. De schutsluis aan het Zuidelyk eind van -Ie Spoorstraat, verbinding gevende tusschen 'en polder Bloemendaal en het boezemwa ter van Rynland, zal worden vervangen dGor een nieuwe schutsluis tusschen ge noemden polder en de Breede vaart. De tunnel wordt totaal 11 Meter breed en zal bevatten een ryweg van 6 M. (in de toe komst zal deze breedte onvoldoende zijn. Rekening moet worden gehouden met een toenemend verkeer en o.a. met den aanleg van eet stadstram. In de definitieve p'an- r.en zullen «lus waarschynlyk andere afme tingen worden genoemd), ter weers- yden waarvan een voetpad van 2'a M wordt aangelegd. De vrye hoogte boven den ryvloer zal 3.80 M. bedragen en de toeritten krygen een helling van 1 op 25. In verband met het maken van den tunnel zat-het ge- heele emplacement ongeveer 2 M. hoogar worden aangelegd dan het bestaande. Verder is in de plaats van de beide voet pad-overgangen voor de 3e en 4e Kade een doorgang (een soort viaduct) van 2 M. breedte ontworpen. De huisjes aan de stadszyde van den over weg moeten worden afgebroken, evenals df huisjes ten Oosten van den Ridder van Cats- weg, vlak tegenover den overweg. De iets erder gelegen nieuwe huisjes zullen altoen van de voortuintjes wordeti beroofd Uit welk materieel de tunnel zal worden geconstrueerd is nog niet bekend. Ten behoeve van de uitbreiding moeten uitgestrekte perceelen worden onteigend t. w. aan de Noordzijde van de tegenwoord'ge spoorlaan tusschen den tunnel tot de liree vaart een strook ter breedte van ongeveer M. en aan de Zuidzyde een terrein gele gen tusschen de tegenwoordige spoorbaan naar Utrecht en de lyn naar Schoonhoven, welke perceelen of perceelsgedeelten o a toebehooren aan de firma Gebr. Derck'en Joh. Biebaart Lzn. en J. van Galen. Voor de perrons, laadplaatsen enz. n.oe- ten onteigend worden perceelen gelegen ien Westen van het Lombok-terrein die op 't oogenbiik als weide dienst doen of gebruikt worden voor land- en tuinbouw. De dmpte van dez° stukken grond varieert van 25 tot 100 M. Belanghebbenden kunnen bezwaren :n- brengen tegen de onteigeningsplannen, d e op 't cogenblik op de gemeente-secret-.rie ter visi liggen. Eerst wanneer het algemeen der onteigening is uitgesproken, kan met het werk worden begonnen. Hiermee zal nog wel een jaartje OUDSWATER. Do lS-j&rigo B. de Br. oq de 19-jarife C. v. <L H-, bekten van Bier, zijn naar l trec-hi oiven/ölwraant tot het ondorfaan vzn 5 iiuuinjtii gevangenteetraf, terzaKodtefa.a, bij den Hot G. L. G. ai.iior. Den 26en Januari a-a. zai Dfr. P. J Je Bruin, do nl.uwe predikant bij de Ger Gein. aim er, zyn imrêde houden De be- vertijjing zal gesohaeJon door Fr of. Hook sir i van Kampen. Zondag 11 Jauuari hoopt Do. A. 1 U-fe'vOoi oinker, zijn 40-joir g ambtsjubileum al» I'lroditeant (tor Ned. He-rv. G«n. herkenkeu. KUNST. Promotie. Onze vroegere stadgenoot, de heer A. Pino, ingenieur te Haarlem, is op proef schrift gepromoveerd tot Doctor in de Tech nische Wetenscliappen. BERKENWOUDE. Ilin-Mog j.l. trad hier voor het Nutsde- p trtoinent Berkenwoude op de heer ff. Vertdiiija uit I JsBeluioride. De heer Verolmijs bood het publiek, lat iet 4n zeer tul rijke mate woa opgekomen, <n zeeT g -nocgelijken avond door verochii- lende erortag,' on luimige voordraanton Voor de pnizo vertolkte hij Prof. Doo ier zee's bisonrljving van de ffeituünster Abdij te Ijoodani, „de dinidSè" en „Een Bloem u.t Gelderland na cT«> pauzo gaf hij te hooren „De roiu, die niet fluiten kan' „Dat noe11 ik niet aan e. d. Het wae een aardigo avond, die de af wozigen ten oorochte hebben verzuimd. BOSKOOP. Tot adamntetratour van de Brandstoffen- commissie alhier is benoemd de heer M van \\j«kuiiun te ffaMiween. In de laatgehouden vergadering van ■ie Coöperflt ove Bakkerij „Vooruitgang alhier ts bestotim tot de oprichting van een rotfporattoven winkol in Kruidenier», waren in het perceel van den heer G Hoogenloorn in de Bootstr vat. Dc liee* P. van Kleef alhier te aange steld ate ambtenaar bij het HooMbastuur (tor Poe erijen en Teiegrafle. In de afgeloopen maand zijn ln deze gemeente voorgekomen 3 gevallen van diphtheritte le Concert der Orkestvereeniging „Symphonia Ingezet met den by een feeuteonct rt steeds toepasselyken „Hochzeitsmarsch" van Felix Mendelssonn-Bartholdy deed de jonge Orkestvereeniging haar intrede in het Uoudsche muziekleven. En laten wy er on- middeilyk by voegen, dat dit haar eerste op treden goede verwachtingen voor Bjmpho- nia's verder bestaan heelt geopend, 'ie lang heeft onze stad een goed orkest gemist na het alweer zooveel jaren geleden uiteengaan oer Vereen. „Euphonia", die zich indertyd met zooveel succes geruimen tU<l *n de pathie der muziekliefhebbers mocht verheu gon; daarna bestond nog eenigen tyu Je Goudsche Orkestvereeniging, maar toen was het ook uit. Het muziekleven én die richting was dood, „as dead as a doorna l' om met Dickens te spreken! Thans het geboortefeest van .lympho ma"; aan de ouders, i.c. de initiatiefnemers, felicitaties en dank; dank voor hun door zettingsvermogen om de vereeniging tot stand te brengen. En zie hier, gisteren avond bet resultaat. Bewondering verdient wel de bekwame directeur, de heer J. M. Schyvens, voor wat hy nu reeds heeft wo- ten te bereiken met een orkest, voor een goed deel bestaande uit zelfs nog jonge krachten. Zoo'n eersten tyd, als men "og aan den leider en aan elkaar moet wennen, eischt wel zeer veel van een dirigent, die allen van zyn opvatting moet doordringen, allen naar zyn hand moet weten te zeUen. Als orkestspeler moet men eigen opvatt.n gen bannen; doet men dat niet, en wil ruen trachten dit of dat gedeelte wat aan te dik ken en hoe gauw is daartoe onder di'et- tanten geen neiging dan loopt het en semble mis. Evenwel, we herbalen het, heer Schyvens heeft eer van zyn werk; het ten gehoore gebrachte legde getuigen,a af van ernstige voorbereiding; dank zy z(in leiding die rustig en zeker was. Het programma was met overleg geko zen; zoowel de fyne toonstukjes (Novel- letten) van Niels Gade, als de L&ndHche Serenade van Gustav Jansen gaven alleszins reden tot veel waardeering, terwyi het be kende Intermezzo uit de Cavaleria Rusti- cana (d.i. Boereneer) van Mascagni de ka rakter.stieke Gavotte Madrigale van K: cis Thomé en tot slot de fiere Corne'. us Marscli van Mendelssohn, het succes vol tooiden Het Orkest bestaat geheel uit Gou wenaars, „alleen de 2e contrabassist was „import", zooals we vernamen! We hopen, dat de vereeniging op den ingeslagen goe den weg moge voortgaan en zich in den steun (ier muziekliefhebbers zal mogen ver- beugon. Hoewel de keus der nummers zoo danig was, dat het gemis van blaasinstru menten niet al te zeer gevoeld werd, hopen wy toch, dat „Symphonia" by haar volgende uitvoeringen ook deze toch onmisbare ele menten onder haar werkende leden zal mo gen tel'en. Een paar zeer aantrekkelyke nummers waren de Hymne k Sainte Cécile van Gou nod voor 2 violen, cel, orgel en piano en de 2 Russische liederen voor viool, alt en piano van Glinka-Hermann, die een gevoelvolle en correcte vertolking genoten. Den veniien- stelyken uitvoerders alle eer. Het kwam on.- voor dat in Gounod's Hymne, zoo teer van compositie, het overigens uitstekende' ac compagnement iets bescheidener en de cel nu en dan iets zuiverder had gekund. Een afzonderiyk woord van lof tenslotte gebra:ht aan Mej. Corry van Duuren en den heer Bertels Jr. voor hun uitnemende begeleiding der orkestnummers reap, op or- d en pieno. Na de Hochzeitsmarsch werd den direc teur Schyvens een fraaie krans aangebo den, die wel volkomen verdiend was en do aanbieding lokte dan ook luiden byval u:t. De heer Petit opende als President, den avond met een aardig toespraakje, waarin hy de jonge Vereeniging by het publiek in leidde en woorden van waardeering sprak tot den directeur, aan wiens leiding n.en zooveel te danken heeft gehad. Ook ave- de kritiek werd nog even gerept, wat eenter niet noodig was, daar men al» criticus toch niet den nadruk mag leggen op fouten, maar vooral by een dilettantenvereeniging yvt,ng trachten en degelyke prestaties dient te waardeeren. Er was o.i. geen reden om al j vóór het begin de clementie van de kritiek in te roepen, vooral niet omdat men toch wist, dat de uitvoering een goede zou wezen. De mededeeling, na de pauze gedaan, dat onze burgemeester het Beschermheerschap van „Symphonia" heeft willen aanvaarden, werd met luid handgeklap ontvangen; het is toe te juichen, dat onze autoriteiten in de jonge vereeniging belangstellen en dat zal haar ongetwyfeld ten goede komen. Een woord van hulde tenslotte aan den bloemist S. den Hertog, die geheel belange loos voor een keurige en stemmige palmcn- versiering had gezorgd. De zaal was goed bezet en het publ ek harteiyk gestemd. Onze beste wenschen be geleiden deze sympathieke vereeniging by haar verder werken. ff LUCHTVAART RN VERKEER. De sneltrein NederlandBazel Men mohk uU Boriijn aan de ,»N. R. L'rt. Naar aanieioii^ van het Dericm dat de D.i4xu.im regeorwig geweigerd bcoft vergunning te geven voor den snoAretn Nsueriand-Jteaei, wordt aan de Loaai An- zigiT van au>Otei.jae zijde medegedeeld r.r wordt met Nodtaland over deze Kwea tie onderin»,told. Do ovometd te Berlijn won>ojit uioi, dat er Uj hot thane neer- scuende goor ex aan koten on locomotieven iiuiv+rultiea rijden. Zij vinM Dei oo.itor goed, dat er gewone paa-ugijivt.eiien zul len loopen, zoodra. dc noodige locomotieven i.-MUbakuaar ziju UNlt UKAAULUItffc UltNtfl. Yon Kesael gearresteerd. BERLIJN, Jan. (via Norddeküij Eeu uer \oorua*iusto getuigen uit bet Marloh proec», von Kes»el, tegen wie een aan- Lloont wegens ineineod, aan»uul»atig tot «j.gcoorljokle verwijdt*iug en ultiagiag tot c a hiel luuigcntle te, word Diu«ü«£uiid- Jag weer in voorioopige bewaring ge steld. Frankryk en België. PRIJS, 7 Jan. Jaspar, de Belgische mi nister van Economische ióaken heeft Du -a- Jagnaniiddag een onderhoud gehad met Loucheur. Hy is Dinsdagavond weer naar Brussel teruggekeerd. Jaspar heeft tot journalisten verklaard: Een flinke siap is gedaan in de richting van de Fransch-Bel gische entente. We z(jn gereed om kolen raar Ftankryk uit te voeren. De twee lan den hebben samen geleden, de oogingen tot wederböboorte moeten eveneens gom een schappelyk zyn. De onderhandel.ngen wor- en per brief voortgezet,'verklaarde Jas par. Dadel yk na myn aankomst te Brussei zai ik een enquete instellen om n* te gaan welke hoeveelheden steenkool we kunnen leveren. De uit te leveren Duitschera. PARIJS, 7 Jan. ffx-undag v,«qg«uierde ,p ,uh luinteU-rie van Buitenlaiuteolie Za- •tu oidor prertdiiiin van Iguaoe, ondnr »Luii-«.ixir«ari» vau iidlitaflv reohtepraait, •I" iiHergiallieurde ooumtteMie, belast met do r.ge iug vau de procedure die zal wor- den gevolgd voor de i4.leviv.ng vau de Dul.K-her», whoklig aan luteiaden togen voteerenrouht. Dfao ouuntetflo zal zioh ncenw bo/jglvouden met de v erdoeliug van bewoiiuaiigden over de voraui til tonde kri..gisraólk'ii van ictlere na ionadteit LAATSTE BERICHTEN. Aanslag op Staubouliiulii. WEENEN, 7 Jan. Uit Sofia wordt ge meld: Minister-president Stamboulinski is op de terugreis van Belgrado door bolaje- wiki aangevallen. Z\jn zending naar Belgra do is mislukt. De Bulgaarsche regeering is afgetreden; de socialisten verlangen, dat Danew vervangen zal worden. Russisch vredesaanbod. BOECHAREST, 7 Jan. Het blad Chn, marca verneemt uit betrouwbare bron, d»t Rusland aan Roemenië een vredesaanbod heeft gedaan, waarby het afstand doet van Bessarabië. I Am van Rome. WJdENKN, 7 Jan. De Czech meldt dal de Tsjechische geestelijkheid zich loa wil ma ken var. Rome. Het ligt in het voornemen nationrle kerken op te richten. Het grootste draadloos station. BORDEAUX, 7 Jan. De bouw van het grootste Amerikaanse he radio-station is thans geheel gereed en de electriache in stallaties zullen in de lente compleet zijn. Dit is het grootste station voor draadlooze telegrafie ter wereld. De Koningin naar de overstroomingen. h. M. de Koningéii «geit zioh voor euk«. Ie dagen met de prinws naar Het Loo le gaan teneinde van daaruit eeui0e hoo ide waterstanden der rivieren in oogen «oIkhbw te nomeu. Onderhandelingen met Duitschland. De DudHohe otklcriiaiuieiaare over de kolen- en Omfl t-overeenkoinnt zijn te «JJraveiihage teruggekeerd ter voortzetting der besprekingen MARKTBERICHTEN. Groeatenveiling. De eerste rabarber. Aan de groentenveiling werd de eerste abarber aangevoerd door den tuinier M. Both, Graaf Florisweg. Kaasmarkt. Woerden, 7 Jan. 1929. Aanvoer 66 partyen. Prya Goudsche kaas le srt. 64—67, 2e art 68—63. Handel matig. KERKNIEUWST Vijftiende predikantsplaats. in de WfravieiRiagHohe Kerkbod» wortk melding g*-maakt van bet l*»lult van het 'ln^eicwal Bcotuur van s-Gravenhagf, der Nod. Hen-. K(rk éo; vestiging van een vliMend» prolikantophaiM In do Ned Harv Gemeente te VGravenloage met ingang van 1 Ja 1920. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Hoogste rtand 767 2 te Memel. l.iagHte stand 738.8 te Sovdtofjord \'i-rwachting tct den volgenden dag Mrtlge. tijdelijk wellicht krachtig» Zuid». Tjke tot Vfeatelijke vrind, betrokken of 7,-waarbe.woèk t met tij delijl te opklarln waar- MchRnlijk. regenbuien, Ubhte lot maélg» dooi.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2