IOER jension (houder cht. No. 14206 Donderdag 8 Januari d>20 Jaargang. 1 J )KERS j :er. (Muysert). r-j vpitI I jqmi 1ST5.@-vl"W®- -A-cL'v©x-b®xxxie olsuóL voor O-o*clcL®l ®xx OxxxstxelEexx. VERSCHIJNT DAGELIJKS A BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. Dochters van Hecuba door CLARA VIEB1G. bu.oau; MARkT 31, GtjvLhA. Voedselnood in Duitschland. Detallzaak per 1 Febr. ïrójgpEI.Ak’ Adniautiatie Telef. latere. 82 leid. i_i—<- uactic i 357 27 MEVR. Nu roek. dgs sus! dot'd Vertegen NOOT Lezing ■odellen Adverteatiën kunnen worden ingezonden door tuaeehenkomst van aeliede BoeUiaa- delaren, Advertentiebureau! en onze Agenten. zij wa» verruit- wes inerkw m.Tdjg, na dien t jd had -- <jia.a*>d vreese- nifl- wn» gekomen: zag zij vertrokken, te het m«* zag Oer- oogeil erg r»- QU kSTPRCHT- j werken. i van g. g. 368 22 368 Bureau rkt 31. hew lacbp 59) Zoo g€W ÏX-zc I. Verberg. Nu niets onder. IA KST EG F., JNINGEN. advertentiën URANT en COURANT aangenomen - GOUDA. )E 1U8. Wad- 3SG 6 Mik. r ET DIT DOEL 9 e Schouwburg g. HH SohouW- Wijdatr.l 4124 31 J ren alle men -ie nou of hadden Nadat alle pogingen om tot overeenstem ming to geraken/ ook door bemiddeling van den ryksminister Van arbeid waren afge stuit op de houding der werkgeversorgani- Zij was het meisje nu toch een» tegen gekomen. Meale zij waren elkaar zonder groef voorbijgeg tan. De moeder M.i graag hebben gegroet, zij hunkerde er naar, maar de andere deel ads>o£ zij haar niet kende. En zij had haar toch herkend, zij wilde alleen maar niet. Het trof juffrouw Kr tijger tot in bet divjirt van haar hart-, wat zag die er uk mailer, bleeu, bijna ttilgehmgerd, het ging haar zeker slecht! De wapenstilstand tusschen Estland en heeft Zaterdag slechts een toen openden de bolsjewiiti in dit opz;cht optimisme te wekken en ver?»- met blouBcs vei ren ill ken. Maar lun zou én dat wille zij ntet: lev en. de bolsjewiki uur geduurd, het vuur op het Narvafiont, waardoor le overeenkomst verbroken werd. rogeld tijdig igen van ver nakelijkbeden enda te ver- Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contraet tot zeer geredu- •eerden pr(js. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. commissies gevormd, om de orde te hand haven en gewelddaden te verhinderen, zoo meldt de Dubiinsche correspondent van de Daily Mail. Boeren en buitenlui, die hel eigendomsrecht geëerbiedigd willen zien, hebben nachtpatrouille» gevormd, die boos wichten opsporen en aanhouden en op hun eigen, gewoonlyk zeer drastische, manier straffen. Ofschoon het allemaal Sinn-Fei- ners zyn, dulden de leden van deze commis sies niet, dat er door venster» gescholen wordt, hooibergen in brand gestoken of run deren verminkt worden en zij oefenen ‘n U met goed gevolg het (iOlDSCHE COURANT. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN1—4 regels f 1M, elke regel meer /Ml. Op de voorpagina 50 honger. Met <*e kolenvoorziening «iet het er voon de Du'tsche steden al even bedroevend uit| als voor de levensmiddelentoestand. De ko« lenverzending uit het Ruhr-district is set dert half December verminderd tot 157.00(J ton pei dag; de gereedliggende voorraden zijn van 1.088.000 ton afgenomen tot 524.004 ton. De verzending uit Duisburg, Rurhorl en die langs de West-Duitsche kanalen ia door den hoogen waterstand zeer belenw merd en tijdelijk geheel gestaakt. Van den heerschenden nood maken de Duitsche communisten, zooals blijkt uit dert aanslag op de Krupp-fabriek gebruik onl onrust te stoken. De bolsjewiki treden in alle landen waar ze zich hebben vertakt bijl zonder energiek op, maar hun bestrijder^ zijn niet minder doortastend. In Amerika wordt de actie tegen de extremisten of ral dicalen, zooals ze daar genoemd wordenj krachtdadig voortgezet. Het departement van arbeid heeft bjj het congres een crediet van een millioen dolt lars aangevraagd voor de uitvoering dor wet inzake de bultctnlandsche radicalen en een van 150.00® dollars voor uitgaven n verband met de deportatie. De „New-York Herald” deelt mede, dat het Amerikaansche departement van just- titie een lijst bezit van 46.000 Amerikanen, die van medeplichtigheid worden verdacht Zij zullen worden aangehouden, zoodra het door Graham ingediende wetsontwerp zal ?ijn aangenomen. De Associated Press meldt, dat de politie welke een onderzoek instelt naar de aant- stichters van het complot om de regeering omver te werpen, meer dan 4000 persont-H in hechtenis heeft genomen. Volgens hert ministerie van justitie zullen er 2907 wou den gedeporteerd. De leiders hadden het plan opgevat de jongste staal- en mjjnstab kingen tot een algemeene staking uit te breiden en in een revolutie te doen eindi gen. Regeeringsambtenaren gaan voort met de klopjacht op „radicalen”. De arrestanten zijn naar Ellen overgebracht. Onder hen is ook Wenstein, de voornaamste helper van den agent der sovjets Martens. Deze Wein stein is een persoonlijke vriend van Trozk), die naar Litwinof verzekert, niet is dood geschoten. na al« hij en hij eelijke deloofl. Ir. zuLr een stemming kwam zij op ze keren Zondag bij Gertrud Hktec'hahn- Zij 11 uilen elkaar niet dlkwijta meer gezien, na vond mevrouw Dourtbrowtikj de juffrouw «.hè migcr, lettert! jk veroudard. Zij üad zich Mj haar willen bo dagen over haar leed; nu vond zijkdte Gertrud eigenlijk nog meer te kltqen hakt. Maar G.irtud klaagde oiet. Daarvoor zou zij zich geftohaaml hebben. Zij klenrlo de bleeko lippen op elkaar, opdat haar inaar niet» ZXi outauappen. ntet, dat zij honger leed, ni<* dat zij in de val geloopezi was mei de nkaiwo woning Vrouw Richter hield zioh In he< geheel met nan wat afgeaprokeu wa». ALa het kind huilde. Het zij luit hullen, zij bekom merde ziah niet eeoa om htuur ouden man. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau; Markt 31, GOUDA, bti onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den bezorgkring) 1—6 revels 1.05, eiken regel meer 0.20. Van buiten Gouda en den becorgkring: 1—5 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 12‘/j cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 toeslag op den prijs- bestuur zou zyn gericht op nieuwe afleve-f ring tengevolge van het uitloven van pre^ iniën, dc Vorwarts echter toonde aan da| de huidige prijspolitiek de Landbouwproduct tie juis'. nog verder laat dalen. Buitenlands eche producten komen voor de ovetgroottj meerderheid der bevolking niet in aanmers king. Het Berliner Tageblatt eischte, ia| er beslag zal gelegd worden op alle voori raden, die er nog te vinden zijn; men kai| daarbij samenwerken met de boerenorgamj satie, maar de landbouw moet de sterk^ hand der regeering toch gewaar worden Tegenover deze sombere klanken bl'yft dt regeering vrij kalm. Ze vindt den toestand nog zoo slecht niet, beweert het Hollandse!’ Nieuwsbureau. In regeeringskringen hou it men vol dat het rijksgraanbureau niet voor veertien doch voor H 1H maand voorraad heeft. Tevens wordt er op gewezen dat t'rt graanoogst gunstig was. Ook hier vernacht men alle heil van het uitloven der aflever ringspremiën. Niettemin voorziet men in regeeringskringen tegen het eind van het voorzieningsjaar een tekort, wat zal won den gedekt door invoer, die mogelijk zrtl zijn dapk zij de* onlangs getroffen nieuwe regeling van den Dultschen waiennltvoev. waardoor de Regeering voldoende buiten- landsche effecten in handen zal hebben om zich de noodzakelijkste behoeften aan giaan nog voor het einde van het voorzieningsja-w te verschaffen. Deze officieuse mededeeling kan de ongq rustheid niet wegnemen. Toegegeven woedt dat voor hoogstens IVa maand voedsel aan wezig was en of men daarna over voldoen de hoeveelheden ter distribueering zal kun nen beschikken hangt van de medewerking der boeren af. Van koop in het buitenland is gezien den lagen markenkoers niet veel te verwachten, ook al tracht de regeering in dit opzicht een optimistische stemming te wekken. De vroegere leider van het Kriegsernëk- Pingsamt von Batocki, die op dit gebied over ervaring beschikt en tot oordeelen be- \oegd mag heeten, ziet evenmin den toe komst zeer rooskleurig in. In de Deutsche Allg. Ztg. geeft hij een artikel, waarin hij een ontwerp voor de volksvoeding in het jaar 1920 tracht te ontwerpen, en waa~jn hy tot het resultaat komt, dat de voedsel voorziening van Duitschland in het voor jaar van 1920 ook in het gunstigste geval aan den rand van den afgrond zal komén. Geautortoaerile vertaling van .1 P. WEflSELlNK-v. ROWM. (Nadruk verbadM.) jUiiMaan: MapjM'»” roepen. ..uitflappen." dat awn vervaleed w m<; on afe zij aan feroek dndit. die maar toe aan <te knieën reikte, kroeg zij e<*n kleur van plelater. Zij kon dm haar boene i laten z>mi. pracht lx enen! Maar toen zij zich aan meldde, wa- plaaticn al b.v.et. Hoi eerst kwa- vt ouwon aan de beurt, wier mm vadrnn deze betrekking l>ekleed Mot krili«oh<>u blik keek zij naar de beenen van do aanwezige vrouwen. Op gowkhmig gezWit kwam een oolijk krom en aohoef, te <W'< of le dun - ja, ze haalden niet bij de hare, waclut* zij v.>>rloopig nf en Miar zij werd er niet tevredemir intagendeei, atead-t minder opge- Batocki cr derhalve op aaties, la in het verzekeringsbedrijf de sta king afgekondigd. Vandaag zal z(jn voor het heele r(jk worden geproclameerd. Met klem dringt von ann, dat er onmiddellük maatregelen zullen worden genomen, teneinde te voorkomen, dat de toestand in den herfst van 1920 on houdbaar wordt. Van de invoering van denl vrijen handel verwacht de schrijver metsj een aanpassing van de binaenlaiwlsche pr^i zen aan de wereldmarkt ia slechts dan mo-^ gelijk, als de Duitsche valuta zich heeft ge-( consolaleerd. Thans zou h(j tot een alge^ meene ineenstorting leidefc Desniettemin wil vor. Batocki de distributie zooveel mo» gelijk opheffen, niet alleanjblj fruit, groen* ten, veevoeder en suiker, maar ook bij aard« appelen, en tevens de regeeringsbemoeiinn bij de voorziening met vleësch, melk en boi ter slechts in beperkte mate in stand hour den. De regeering moet inderdaad reeds opj heffirtg der distributie overwegen, volgenf den Lokal Anzeiger laat vertegenwvor'lil gers van den laiwlbouw nrtfrt Berljjn komen om te overleggen over de te nemen maat» regelen, doch met dat al blijven de vooruit# zichten voor de stedelingen weinig hoopvol» Ook al zeggen de boeren hun volle medef w erking toe en al worden jnede dank zjj d< uitgeloofde premiën de korenschuren w|j< geopend, wie waarborgt'dan een snel trans» port naar «Ie steden. In verschillende stro ken is het scheepvaartverkeer gestremd eo de gedeeltelijke spoorwegstaking doet vree* zen dat ook per spoor het transport «m- stige belemmeringen zal ondervinden. ruimd. Ale zij klaar was met het beetje, dut zij in haa- luiinlioudeii te doen had, de kinderen naar school waren of op straat speelden, kret-g zij hel benauwd. Het zweel brak haar uit. Wan zou hiar Staniwlam nu wel doen? Men lioorde nu Zooveel van dm slag aan do Somme, die was <»iuzettend Zij «ng er haar man hij, n.ct rOlletute oogen. den mond iloor woede In zij® opgeheven haul flits Hij zag er uit als een wilde. Zoo. juiHt zoo hal hij ook voor haar gestaan. Zij rilde, doch zij rilde niet om- dm zij bang voor hem wtw. maar omdat zij vreeatle voor zijn leven. O.' zou hij ook Utgen de Rortnenèéro vechten? En niet sneuvelde, als <le vrede kwam tomgkëerde - wat dan?! Een vree- angXt bekroo|> haar. Zij wae moe- Niky toom hen dor «tateren afgeinul* brieven ta om zijn mtu'.cw'aawliigxa'xl v»f mekienflwaard. Hij Ih gelat eM 9 Januari 1104 m daarin zo t <fo ke-Zer o. a. Ik zend u Wn exemphar v<n ritte RftndtaJhau me* eon artitel ovtr ntntscnle krultere, g’wwihreven door j., D'zc L. ih het masker, waurach-er Ik mij Ik lie', mt artikel geschreven maar niemand behalve 'Dirpft heeft ne< flauwste rennoedeD diarvan. AL materiaal voor nfjn In November goacrirevea artikel L M mij gehikt zeer belangrijke bijzon derheden over do Rivadaria en de Moreno te krijgen, welke voor Argentinië gebouwd, iniar dor «je EngedsChm aan Japan go rt honken zijn. I>«e «dierren, dia volkomes gih hu zijn en mij op don uUirukkelijken Wel.-ril V <n den preduleivt van de Argnn- tijijk-he r,.|wil.|i»,k zijn voorgvlegd. heeft Amallo mij gezonden D.nar deze aobepon je waanwhijidijk lx-1 rog iidioezeroon, zend ik je dh ntlafl voor uw persoonlijk gu- brndk Deze brief i« onderteekend „WtUy {Wïop volgt nog een po<4 floriptmn dat al* volg luidt „Excuseer mij als ik je zoo dicwijL nvt beiegr inunen Iwtig val. maar in Wo'ffs- gnrten !ieb jo mij gvv.egil, dat je mij voor all«- bokrogrijke Itetfritten die ik jo kon mc'edof’-n dankbiar ww. k vertrouw na- Itiurlijk op jp stilzwijgen, want het h alles alleen voor jou. Wion gjug het nu niet slecht Zelfs Mink a Dombrowski lachte niet meer zoo oi bezorgvl. Zij was n>g altijd Mijtte weg te zijn uit h<-t hui*, h< wa» liter midden In hrt dorp voel leveiuligeri, zij behoefde ook niet mew zoo ver te loopen als zij tens wijlde babbelen. Mmar hoj wa» toch zelf g«»Q aardappelen gt'- ge«‘n groenten gouweakt. in h -t paatc liaar de witte ja- zjioli- het vorig ja«r 1vkL Dte daar werkten verdienden wel veel, zij kende or cenigen, die vroege.- geea hemd hadden bozrien, nu rutefchten zij Zondags hair zijden onderrokken, zo hadden met kant aan, on echte triger- op haar hoed. Dut zou haar wel Maar het zou er gevaarlijk zijn „L zij wan bang voor haar leven, h«ar dierbaar teven - en ieor haar -schoonhei L Die daar werkten, kragen allen npoetKg een vale tint Dan zou het voor hair nog L'Ut zijn ah* koet- sur op -len bok te zitten: die troonden hoog en klapten mot de zweep, hadden de rn nie jas van den k n-teier op den post wagen aan on de mate MfaA-f op t hoofd, l'ut stuud goed. M»»r daarvoor mo-wt men perst leeren meunen en ook h t omgaan met |>aarilen. <‘ok het baantje van con ducteur bij <ten spoortrein zon haar wel deuren ojjenen en sluiten, „In was de :lame merken prijs 7 Ct. prijs 6 ct. prijs 5 Ct. prijs 4 ct. hel publiek ten van brand en flinke modellen >e SIGARLW. 365 I. r voorfaan, rkt 54 gaan, attan zeer fijn, reden «ijn. zag juffrouw Krüger hem. Het was bloot toeval. dat zij voorbij ging, wat had zij hier bij het laatste huio te zoeken zij bleed nu staan. „I« dat het jongetje van juffrouw Hlo- mdhahn?” vrjeg zij aa-i den ouden man. Die gaf g<>en antwoord, hij keek strak lang» h%ar heen. Waarom vroeg zij het den ouden onnoozele nog, zij wist toch, dat hot de kleine was: de oogen van Mug. tav, zoo moji, zoo blauw! Zij bukte naa. liet kind en ging heen. I' terug, reeds don volgenden dag. Zij durf de niet altijd vlak bij te romen, zij bleet op eenigen aA«tand staan en slo g het kind gnde. AI» het laclde. gllmlaclite zij ook; Het jtittrouw Kniigïir niri meer zulke Ujke nachten. Het wafl, alteiof er iets over haar vr*.: daar niet reed» iris dat van Gustav wa»? ^te zij zijn kind mw altijd, alii’A bij rich kon hebben, wat zou zij daar veel voor geven! Zij, de andere zoo energie ke vrouw, wa» mi vertegen voor Ger trud. Hlreelh»hi> In Ierland blijft het onrustig. In het westen van het eiland z(jn waakzaamheid»- Zy Itet hom zitten, wxar hij zat Do vrouw was in dezen oorlog levensmoe geworden - al haar zoons waren W(^j, wie weet oi een van hen nog wol oodt zou terugko men - Zij waa kuorrjf en onvurec.4 lig. Dan liad Gertrud het ondank» .dies but ten In do afgelegen woning nog betel' ge had. Mat tets dat op vreugde geleek, ba. groette zij Minka Domtwwrid. Gok «ij voed, dat deze outer geworden wa». De kerkklok Luidde voor eeu begrefenta, men hoorde nuuiek, weer werd een »>1- (ia»t begraven, reeds naderde de stort. ,,Je«ufl, mijn toeverlaat," klonk het voor aan Miuka snelde naar het raam: wat ton men dat alle» hier mooi zien! Zij hug mei hu halve Ujt over de venster bank. Knappe kereta zijn er bij!" Maar toon zij ziel* daarna omkeerde, truc tranen te de glloaturvinde Zwijgend zaten zij daar in bij rikaar, de gt ie. van soldaten, «Me den geworven ka ns raai l>cgelekki«'n, wte voorbij, maar op de spoorbaan rateilen en rinkelden elide- looze trrinen - ireiivm, dte var wo? fin gen en ook treinen voor buurtverkeer - het leven gaat voort. Daar hwachen dui delijk d« mrioMe „Ik had oen kame ra*1 gefluit van locomotieven, het snuiven van den stoom - ,,Wat ruaten zij znriit nu emn vroolijke matwoh; zij kwatueti al weer terug. ik »ni liet niet altijd zoo kunnen aan- hoaren,’’ rei vrouw Dombrowski. „O, J«. Zij huiverde. „Het ie al noeg, dfit men later stenen moet en altijd hei kerkhof zoo voor zijn neus, n«*n jufhouwf- (Wordt vervolg®-) bepaalde disrtlcten poli tie-toezicht uit. Volgens de Daily Herald hebben de mili tairen een inval gedaan in het huis Half weg te Ashtown, waar (te aanslag op den onderkoning heeft plaats gehad. Bartle Kelly, een broer van den vergunninghouder van de herberg, is in hechtenis genomes. De plaats waarheen hjj gebracht zou wor den is geheim gehouden, maar het gerucht wil, dat hü naar Engeland is uitgewezen. Het Kanteel iB gisterochtend met zijn werk voor de gemeenteraadsverkiezingen begonnen met het in hechtenis nemen van James Hoey, den Sinn Fein candidaat te Bray. De vrede weer uitgesteld. Duitschland heeft voor 1maand voed sel, Batocki vreest een catastrophe. Opheffing der distributie over wogen. De spoorwegstaking breidjt zich uit. Vervolging der commu nisten in Amerika. Onrust in lerend. Ex-keizer Wilhelm op ’t jour nalistieke pad. Het verdrag van Londen. ONS OVERZICHT. De geallieerden zetten hun spelletje met| ue goedgeloovigen (wanneer die er ten op^ xichte van de toezeggingen der entente nog zjjn) voort, de, belofte dat we eindeiyk Za-j terdag vrede «ouden krygen blijkt wee$ voorbaj'ig gegeven. Een bericht uit Paiija zegt, dat de uitwisseling der ratificat e$ misschien Zaterdag zal plaats hebben, (te-ff nat ’t waarschijnlijker is dat de plechtigheid nader zal worden bepaald op Maandag, wu| ongeveer beteekent dat 10 Januari de vredf in geen geval van kracht «al worden, dat deze historische gebeurtenis mogelijk Maan* dag zal geschieden, maar dat ook h erop niet te stellig moet wonjpn gerekend. Het nieuwe uitstel is, naar we veronderstelleij noodig geworden doordat de entente ey Duitschland nog niet op alle punten oveq eenstemming hebben verkregen. Hetzelfde bericht maakt n.l. gewag van de bijeenk van een nieuwe commissie van deskundigen, evenwe' geeft het jongste Duitse^ menut randum geen aanleiding tot nieuwe discus* ses. Hierop zal vermoedel(jk zelfs niet, of hoogstens schriftelijk geantwoord worden.» Intusschen heeft Duitschland te Parjif nog een nota laten overhandigen waarin ge protesteerd wordt tegen de uitzetting v.ifi den president van het Verwaltungsger'cty von Halfem en den assessor von Salmutji vit Saarbrücken. Het Duitsche publiek is verre van onver schillig voor de vraag of de vrede spoedig van kracht wordt, immers zoodra dit ge leurd is zullen de krijgsgevangenen in Frankrijk worden bevrijd. Toch houdt men zich hiermee niet in de allereerste plaats bezig, er is een urgenter kwestie, n.l. de voedselvoorziening. De stand van den le vensmiddelen-voorraad wekt, vooral in Proot-Berlijn ongerustheid. Na het sluiten van den wapenstilstand was er aanvankelijk cënige verbetering te bespeuren, de rant- f oenen konden iets verhoogd worden en \oor verschillende artikelen daalden de prij zen. De laatste weken werd alles weer duur der en sinds eïikele dagen doen in Groof- Berlijn allerlei alarmeerende geruchten -Ie ronde. De hoofdstad zou door een hongers nood worden bedreigd, den bewoners wacht te hetzelfde lot als <te Weeners, heette het. Men vertelde elkaar dat nog slechts vo#r veertien dagen voedsel aanwezig was, ter wijl zelfs in den tijd van den grootstqn nood die termijn nooit korter dan een maagd is geweest. De eenige hoop van het stadf- hurd, dal zij te(ld had, heel niets. pon, wnariii zij Maar zij kwam moeten wringen, hwl goed. Maar nu trok vil die niet aan. Waarom ook? Hrtdxen- d- nergens Dm- zich mooi te maken - zij had geen minnaar en wikte er ook geen meer hebben, zij had van dien renen ke«r genoeg- Als zij daaraan dacht, rilde zi| nog altijd. Haar man liet niet» van zich hooren. Zij schaamde zich al voor <te andere vrouwen: al» dte haar onder vroegen, miM zij liegeu Och. wat was dat afsehttwdijk! Allee was afstertuiwelijk. De kinderen hadden altijd Honger, het ge'd giewi door de vinger*. Zij zou er took toe moeten komen weer te gaan werken Maar wat? Want bcIm» unaaiclmieen? Bah, dat wou ze utat. Naar de muntóriabrtek? Te Berlijn poogt men jveliswaar ook - r-WAlrken en vor kert mep dat da berichten over de staking gisteren over 't algemeen iets gunstiger waren dan den vorigen dag, maar men kan niet verhelen dat de staking in het district Elberfeld zich heeft uitgebreid tot de dis tricten Keulen en Easen. Een groot deal van de goederenstations ligt stil, het lossep en laden der treinen ondervindt groote be lemmering. Uit Munster wordt gemeld dat communisten en onafhankelyken gistermor gen een poging hebben gedaan om Ie Krupp-fabriek stil te leggen. De zestien man sterke wacht werd overrompeld en men drong met geweld in een deel van de fabriek binnen. Een groot aantal politie agenten kwam tusschenbeide en dreef de menigte uiteen. Er heerscht nog groote on rust, maar gevaar bestaat er niet meer, zoodat ingrypen van de militairen niet nood zakelijk i». Te Essen hebben de radicale socialisten in een vergadering geprotesteerd tegen den staat van beleg, die in het Rijnsch-West- faalscue industriegebied nog steeds wordt gehandhaafd.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1