N, Vrijdag 9 Januari 1920. Jaargang. Bureau: MARKT 31, GOlüA. SERVEER, AL L. 1 3EEST". ten overstaan 4ULIE. e ari 1920 v e-cfws- exx el’treartezxxtxe'blsLcL voor G-o-clcLeu en Oyo VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. No. 14207 »u «■euiiiieta Dochters van Hecuba, door CLARA VIÊBIG. Morgen vrede? :d front 86 1—4 regel» l.tó, elke regel meer /UI. 12*/i <^nt per regel. Adrii.im.tic 'i'elef. JBtero. 82. Tclei. i we. »46. en nemen 5067 Zi‘ stond op en ft ig en haar a.ige. Hoelang MEVR, j 5801 48 HOOFDSTUK XV 1. we* Zij liet Je. Zij werd de kamer uitgedreven. ek. Lezing gentoet (Wordt vervelgd.) Zif weerde dfe Advertaatiën kunnen worden ingezonden door tumchenkomat van «oliede Boekhan delaren. Advertentiebureau! en onze Agenten. 3azel n aan ormd Schouwburg. Weit Schouw- 19529 65 79 84 20225 De Aan 66 18865 75 18909 86 19803 60 >tp- **n „moge zoo als zooals Ook niet t)en hij in meer xen. met INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: Op ue voorpagina 50 honger. 20865 74 80 20998 GOUDA. liOUISlHE COURANT. 74 3787 3805 16 3980 4004 43 62 99 4215 41 51 572" bort- iool” maar m. etten n ca cent. JEN en 3374 81 3424 96 3558 361“ geld tijdig en van ver- ikelijkheden ida te v«<- wwd den tuin ingtyaagd - •bwen kent van do Mhiuing stond da b.oa il wear v'Ofjrblj.” Zi' simd op en ft ig a«ar de «arre Zij moest alleen zijn, al ken met zichzelf en haar aige. Hoelang h«< geleden, dat de onoverwinnelijke geld 74 1U 1 164 16624 95 98 1921 16702 1 5 1 17 1 Gertrud glim- het mijn .„424 72 95 18505 65 18604 29 0 •0) „Het hindert mij niets.” vroeger bij het was - nu hier bij het nieu- diep. Dat wa» heteeni- zichzelf znid.. 7,;; n~. 16 21 31 17< 5329 43 50 83 5442 5507 63 91 De Belguche collega'» der Duiteche »poor- wegUeuen roeren zien eveneens. De oe.of ten, waai op een paar maauuau geuxieu ue HUKing niet uourgmg, zyn nog met ver vuld. Dt ai'üeiuer» zyu nu vast oesioum ue zaaa tot een ueumtieve xegeung te onuigen. in anuere siaauuiiwuien nuersent met nunuer outevreueiuieid. Met personeel oer OiDcieuae spaarkas is ai umit> eemge uagun m staa ng. Een atvaaixngmg van net syu- uicaat der post-, teiegraai- ea teiexoouue- ambteu heelt een onueraouu genaa met mi mater l'ouiet, waarin zy den toestand ais zeer ernstig voorste alen, Het is met langer mogolyk, zei een der algevaaruigaua, uat wy, geschoolde aubemora, voor nuuuer hoo- ge loonen werken dan ae straatvegers Ier groote steden. Zondag zaï het nationaal syndicaat, dat 90.UUU leden teit, te Drussel vergaderen en Zal er een staaingcconuti worden ingesteld. Zeer waarschynlyk zullen de bankbenmb- ten te Brussel deze dagen ook met nieuwe eischen voor dan dag komen, en zoo die met ingewilligd woruen den arbeid staken. Overal luidt dus nog het parool: ,^»tw- ken!” Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contrast tot zeer geredu- <eerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. tliiüa zitten haar. Nu, dan zou z~ ft,wl,‘r' W‘nka D™“^>wwki ounheiftde Gertrud toe hebben we iets meegedeeld ovsr de ontnuningen omtrent ue vrouws- uctie van iui«. bit de i au wee puoucuuos uat pr.ns stolen werd o.xtua zien 4863 32 In Duitachland heeft de staking op de spoorwegen een ieiteiyke uitbreiding onder gaan. Niet slechts in net district Eiheneid, «och ook m Essen is de toestand aanuen- >yk verergerd. In de districten Munster nebben de spoorwegarbeiders in de stations Duelmen en W altera den arbeid neergeiegu. in de districten Elberfeld en Dusseidori nebben zich op verscheiden plaatsen ook Ce ambtenaren by de stakers aangesloten. Zelfs levensmiddelen- en kolentreinen ry- «en nog ongeregeld. Op de lyn Dortmund-- UnnaHamm en WittenHagen ligt het verkeei stil. In het district Dortmund >a het aantal stakers toegenomen. De Breslausche spoorweglieden een dreigende houding aan. De sneltrein BerlynKeulen is van Duisburg door het bezette gebied over Kre feld geleid, daar in het district Dusseldorl al het verkeer is stopgezet. Op de lyn Es senDuisburg is een deel der arbeiders m staking gegaan. Het doorgangsverkeer kan nog worden gehandhaafd. zij staan en wuifde Gertrud r-g zzzz Een liohtzianig, vroolijk lachje speelde haai lippen. Zij riep, zoo imd dut ver in net rond weer klonk: „Hal,o! weerziieiw!-’ Volgens de Parysche „Matin” wenseht net Kau.net Clemenceau, dat op punt staal aj te treuen, geen bespreKingen te houden over de toeaomst van turKye en het tot van Konstantinopel en de vreuesconlerentie zat daarom voonoopig aiieen de Aunatiscne Kwesti j regeien. Dit bericht is m tegen spraak met hetgeen de Bnische bladen ue- «er dagen meeueeiden over een opiossmg u.e zou zyn voorgesteid, n.l. dat Italië een man daat over Konstantinopel zou krygen maar in ruil daarvoor aistand van Fiume zou Goen. tkykbaar hopen d Annunzio s aanhan gers eemgen invioed te kunnen oefenen op de besluiten, de inbuna meldt dat majoor Guarati, gewezen kabinetschef van d An nunzio en dr. Anoni, lid van den National en Raad zich uit Fiume naar Parys hebben be geven. De Vereenigde Staten hebben, naar men weet, Japan de vrye hand in Siberië ge’aten om de bolsjewiki daar te bestraden. In een interview heeft de Japansche minister-pre sident verklaard, dat wat er ook moge ge beuren, Japan de bolsjewiki zal tegenhou den. Zoodra echter de roode bedreiging zou zyn bedwongen, zal elke Japanechë soldaat worden teruggeroepen. Verder zeide hjj: Dadelyk wanneer de vrede is geteekeno zal Japan de kwestie ter hand hemen van de volledige teruggaaf van het Sjantoeng-ge- bied aan China. Enkel de vroegere Duitsche rechten en concessies op zuiver handelsge bied zal Japan houden. De minister-president sprak afle geruch- een oogekik kunnen krijgen i nog goed afgeloopwn! I?!” Hedwig beeld» „Leee! mg z’j aan. ,JIetnz heef, twintig «nbo i in zijn vliegtuig gekregen gedurende luch:g<-\ edit bij llapaiune. Een luv aieraadi die daar vandaan kwam, hoeft hot aan Rudolf verfild. Het te hem «ohlor nog gelukt vlot te ilnleui en aciliter oase Linie te landen Zijn machine te weliswaar wej, mtar hij vliedt nu al weer. Neen, die Heinz! Hij te waarachdg «1 «en soort bè- roenvlhejdi tfowordm!'' De jonge vroftw zeil© het met tcoto op haar zwagw. .Jlet vfjÉte vllj^uig al! Pa» maar op. maiaa, hij wordi nog een tweede BlUeke! De nxxxhr legde Imar hand voor hfcar ongen. het werd hutr allee duister. H*H wae, afeof zij d» rttein van Anaeumrieiuii de verte hoorde: „mflnr, lyauM, u behoef toch achteraf niet moer zoo te aoluikkeu U hoojt toeh. dat hij v«Uig geland K De warm© hand van haar schoondochter werd gvtefd up fa Uns dte ijteiaudwe». Zij wmrde dk tf. „Lmi teak! He» te de £trctl; t rij wlagd* je had haar het: zij waren man. Hij hmpte verlof te krijgen, als zijn kind zijn ewste kind, dan zou hij het verlichtte hjtar. t geduklig aan. oen ernstig woordje; vrouw IJombrowski wiloi- werken, zou beter gevoelen, het 2„Je niet v«>or ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zoadagablad „er kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. FTanco per post per kwartaal 2.75. met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA bij enze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 revels 1.05. eiken regel meer 0.20. Van buiten Gouda en den bezorgfcrlng: 1—5 regels ƒ1.30. elke regel meer ƒ0.25. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 12Vi cént per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 toeslag op den prijs. veüidetag all© ofifloteren van het regiment .gcaiMiivelldl of gewond waren on hij al leen. ov-jwrh’even was. Hij wa» van Ver dun ook. aan d.- Somme gekomen. Zijn zentuwen waren niet meer hij cm vurige knaap wa-». den oorlo." gegaan was. als die van tien verliefden jongeman. Zijn moeder begreep het: zij waren nu dl.' van aen vownueiden man. Hij hoopte spiedig gelmrcn wel weer I haar man, haar z««. haar ourdat de straat een bocht maaxte, bleef noig eens toe. om het Tot Hoewel de reis van staatakanselier Ben ner naar Parys niet zooveel succes heelt gehad als wenschelyk was en de toegezogle levensmiddelen-zendingen langer zyn uitge- bleven dan verwacht werd, is hij toch nog altyd optimistisch gestemd. In de hoofd commissie van de Nationale Vergadering heeft hy gewezen op de moreeie beteckems van hei, resdltaat zijner reis. Hy ze de te hopen uat de essontieele voorwaarden voor het economisch en financieel bestaan van Oostenrijk zouden worden verzekerd. Qver de financieele vraagstukken heeft Rrtech, de staatssecretaris van den financiën ge sproken en de desbetreffende commissie der Nationale Vergadering. Hij legde speciaal den nadruk op de noodzakelijkheid dat de ptyzen in het buitenland zich zouden aan passen aan die in het wereldverkeer, ten einde zoo een beteren stand van den Wis selkoers te kragen, en op de nood zakelijkheid, dat de entente zoo vlug mog- lyk hulp zal bieden. De onderhandelingen ever de verpachting van het tabaksinonopo- lie aan Nederland zijn in vollen gang en 'ie minister hoopt binnnen enkele weken een voorschot van dertien millioen Nederland- sche guldens te krygen. De ooraaak, dat er meer bankbiljetten in omloop zijn gebracht is in de eerste plaats gelegen in het uitbly- ven van de ratificatie van het vredesver drag en van de financieele hulp der enten te. De voorwaarden om met succes een lee- ning op langen termijn te plaatsen zijn nog niet aanwezig. De minister zal echter bin nen zeer korten tyd machtiging voor een ieening vragen. *an de Dauy imegrapn o>yat oixtis van uouroon op zu mei 19i< een un- uernoud hau met oincare en xtioot. De in dat onuernoud dat pnus naar Donuen zou oegeveu urn aun toestand met Dioyu George te oespra- I nns bixtu» verteiae nu ze*i aav ny Ltoyd George een onaernoud aad. Dioyd George veraxaarue van ueti neer Kl oot cue op 22 mei in ae vransene Kamer, z<nspelend op het uoatenryascne vreaesaan- uoa, van een „indirect en scnynneiug aan- uod" sprak bencat te heooen ontvangen cat de prins nieuwe feiten bracht. Liuyd George nam Kennis van het keuenyk ochryven. loen hy aan de passage betrel- icnde Italië kwam, senudde ny zyn nooid ea mompelde iets. .Jiet in een vnenue.yk tchry.ven,” zei de minister, „maar wat moe ten we doen voor een compensatie? Wa’. zou Italië aan Oostenryk kunnen geven. Misschien is er een schiKKing te treilen tn verband met de Duitsche koiomen.” Pnna üixtus merkte op, dat dit hem niet practisch leek, en zette uiteen dat als llalié irentino wilde hebben het dit of moest ver- cveren of er voor moest betalen. Lloyd George vroeg den prins daarop wat by wist van de toenaderingspogingen van Italië (die volgens Bixtus uitgingen van den Koning en Cadorna, welke laatste echtdr al reeds een besliste tegenspraak heeft gege ven). Lloyd George kon moeilyk geiooven zich tot iets zou verplichten. De Br.tsclie minister achtte het ’t best een ontmoeting te arrangeeren tusschen de drie staatsnoof- haar hand ten zij a macliino verntelj - ®ij drukte haar .wilden Uvgen <te slapoo, hnnr hoofd bom*- aan uen an- woog wit komen kon, dat bei heden on- bevaugen geaoM, nix vVïm«: „wat breng, u de morgen niet een groot geluK? Do jonge vrouw zat in de serre, waar van de wi.iuifdeuron reeds goslobai tegen de koelte van den herf-4 een bri*1»! van Je vrouw. Alsof die Ivet vermoei had o ogen kurk LAli 8oM«' de klxu* r boriehi gekregen? 4402 35 85 86 -- 4558 16965 73 4619 17117 19750 59 49 76 4727 56 74 17223 4841 95 4904 17333 20042 28 55 20118 73 85 63 :CC7 90 n‘ 5176 17564 - 5212 17677 73 17740 86 I9?0 20341 22 58 37 20411 58 54 90 71 18003 88 7 20557 23 80 42 93 5625 18110 20609 15 60 18208 82 729 80 84 87 18307 20719 501 81 51 48 97 66 90 18424 96 6073 -- 6139 6289 6350 53 365 639 Al en 20192 ddj 16392 18685 '3410 18705 33 45 34 52 w 45 00 512 56 63 86 88 90- 16515 23 71 63 - 16007 68 12215 4215 19 19367 51 37 19414 4369 60 98 85 16800 5 82 26 90 55 19621 ■"965 ten tegen over een Japanwh-Duitsch-RuN- sisch verbond. ■l'Cnl uitkijkCTi naar he: - ~<«u.jux»wwkI betodfle ««fcnd. zij wa« nu al h«> .kanaal getroost, «U otnhetede Gertrud en vertrok omm. rtanid, foonte vroeger, toen Mirika er op ultge in hiar witte japai, koek Ger- naar na, bijna met naijver als mes toch óók zoo zijn kou! ^Met luoht gen stap Hep vrouw Dombrow»- -- «o straat af, die muur 't kerkhof vqet- le op haar heupan. Het prtate 0oed gedaan- Zij «ra» al de mooie Minka. Een hloe bedekte wangen^ baar oogon glinsterden. Eeu die haar voorbijliep, Koerde zich naar oan; zij draaide zldh ook oni: zij dit zij hem beviel, dat aonuseerdé en verhief haar in haar ei^en oogon austrieele, economische en handelbetrek- kingen tusschen de Geallieerden onderling en de naties, welke gedurende den oorlog de vijanden der Geallieerden waren, zullen am pel besproken moeten worden. Ook moeten er tal van andere onderwerpen worden be handeld, zooals het vlottende geld over de geheele wereld enz. Verder vestigde de ge delegeerde de aandacht op de tegenwoordig heid van den lord-kanselier in de delegatie. Hij zeiiie, dat dit een aanwijzing was van het feit, dat op de aanstaande conferent.e de Geallieerden een beslissing zullen nemen aangaande de kwestie van het terechtstaan van den keizer en zyn medeplichtigen. Lloyd George houdt nog steeds vast aan zyn verklaring van een jaar geleden, toen hy zeide, dat hij voor zich vastbesloten was, cat de personen, onverschillig hoe hoog de positie /WHs. welke zij bekleedden, die schul dig watten aan de *onvergeeflyke misdaad van Europa in den oorlog gfedreven te heb ben en degenen, die zich gedurende den oor log aan misdaden hadden schuldig gemaakt, voor een rechtbank gebracht en gestraft zouden worden. De eerste minister en het kabinet wjjken geen jota af van deze ver klaring' Naar gemeld wordt zal de pro- cureur-generaal, sir Gordon Hewast, waar schijnlijk in het einde der week naar Parijs vertrekken. De Britsche premier en de Italiaansche ministers Nitti en Scialoja hebben hun be sprekingen geëindigd en zyn eveneens naar Parys vertrokken. waren en las haar man. Haar soiioon- moeder «ciiKKif een bankje onder Imr ioo- ten De sulioonilochler nam- deze zorg als iets viinzelfsprerendH aan, zij liet zich graag verwemum Zij lan, terwijl imar hoofd op <ten gevulden urm ateunde en zij glimlachte' <t bij, alsof het een minnetiriei Eenwxlapö keek zij op. „D.uw bad Heinz mooi - nu, lat is „Hau - wat?! droi ten i>er dat zij a| stere waa, maar nu gewoelde zij, hoe zwik zij nog wan TaMaol greep huid om zilh heen: twiadg gcho- met gevaar m moe.to geland Geautoriseerde vertaling van J P. WESSELINK-V. ROflBUM. (Nadruk verboden.) met groote' l over de hoiniig. ».iei wis op haar gebui. „Hooit u „Mijn zoon RndoU heeft juiat ven.” zei de moekv met moeite. „U maak mij zw ongeruM over Hein* w Ik weet ha, Ifeer steng oen blo» in liet gelaat van Lil. „Ik heb vandut*ook befieM* zei rij zacht. brid - van hinzMif.. Er p* niet» overkómen. lachte treurig. „Ik heb oule Kerkhof gewoond gelulckigBte tijd we- Z'ij zuoht.e fte. wat zij over zichzelf zette vrouw Dombrowski vertellen. En did praatte, In 1 Mrouw hoorde atiea het rtlot zei Gyirtrud als y-— zij zich zeker veel en peizen daugdi De uitwisseling der ratificaties. Bijeenkomst der tweede vredesconfe rentie. Resultaat der onderhandelingen te Kopenhagen. De verpan ding van het Oostenrijksch tabaksmonopolie. Stakingsbeweging. De vredespoging van 1917. Wilhelm’s aanmoediging tot den veldtocht tegen China. ONS OVERZICHT. Morgen toch vrede? Na de opgedane er varingen is men geneigd sceptisch te staan tegenover dergelyke mededeeHtigen, aan en uitwisseling der ratificatië-jirotodollen kan men niet gelooven voor <U aleer be richt is ontvangen dat die plechtigheid wer kelijk heeft plaats gehad. Het schijnt or nu toch van te zullen .komen; een draadloos telegram uit Parijs verzekert met grooten nadruk dat de uitwisseling van de ratifica ties van het verdrag van Versailles dffi- cieel is vastgesteld op Zaterdagmiddag. Von Lersner zal dan het protocol teekenen, Jat een einde maakt aan den wapenstilstand en een brief van de Geallieerden ontvangen, waarin beloofd wondt, dat in geval er aan leiding toe is het bedrag van 400.000 ton rcheepvaartmaterieel, geëischt tes vergoe ding voor de vernietiging van de’ vloot hij f-'capa Flow, zul worden verminderd. De plechtigheid zal om 4 uur in het salon van de Klok op het ministerie van buiten- landscne zaken plaats hebben. Daarby zul len vertegenwoordigd zyn de mogendheden, die het verdrag hebben geratificeerd, te we ten Frankryk, Groot-Brfttahnië, Italië, Ja pan, België, Bolivia, Brazilië, Guatemala, Peru, Polen, de Tsjecho-Slovaaksche repu bliek, Siam en Uruguay. De Zaterdag zal hesteed worden om de laatste geschilpunten betreffende het bestuur van de streken van volksstemming te regelen, met name het vraagstuk der jurisdictie. Als ons nu maar niet inplaats van een verslag der historische gebeurtenis een me dedeel ing geseind wordt dat deze laatste be spreking niet op tyd kon worden geëindigd zoodat het in werking treden van denWrede toch weer moest worden uitgesteld. De z.g. tweede vredesconferentie, die van daag een aanvang zou nemen, begint haar besprekingen dus ongeveer op hetzelfde tijdstip waarop de onderhandelingen met Duitschland zyn geëindigd. De Engelsche uelegatie bestaande uit 25 man is reeds te Parys aangekomen en heeft haar intrek ge nomen in het hotel Campbell. Voor het vertrek der Britsche delegatie naar Parys verklaarde een der leden nan een journalist, dat de delegatie grooter is dan gewoon!yk, omdat men den wensch Koestert snel te werken en zoo spoedig mo gelijk allerlei bijzonderheden af te doen voortkomend uit besluiten, welke reeds door den Raad van Vieren genomen zyn. De in- Nu wat. het herfst. Voor den derden keer lierfst. Goed, dat men het niet hi^ft geweten, toen de oorlog begon, dat hij zoo lang zou dtureii. En licb, wat ging do tijd snol! Als HJeilpvig Ikn iJtokli mi terugniao'it aan liet vorige jaftr, scheen het haar toe dat Toen had zij Anmgna- geiuxaen; en nu was vrouw van haag zpon van een kind WBM 1 BtekUe «lood wao n<orgwHort? Paa en^éle •lagen. lAiitaohlaiwi treurde nog over ham. Zij luid don bor.Mundtden van alle v.legen* nooit gemim, néet gered, *ij sUmd in net geheel ntet in persoonlijke betreuUng tot hem. maar zij had zijn vluohte» gevolgd mei bijna moederlijke toewijding. Nam haar zoon, haar H&dz, nu denzedden weg, ging hij hetzelfde lut tegemoet? Zij Ml g&ioofJ z'.’ 7* 'T'"*. WUA’ UUUir nu «e^oolda Nog een conferentie verdient op ’t oogen- blik belangstelling, n.l. die te Kopenhagen, waar Litwinof, de afgevaardigde van de Russische sovjet en O’Gwgiy, Britsch gede legeeide, na een kort verWJjf in hun respec tieve landen zijn teruggekeerd. Voor de schorsing verliepen de. discussies niet zeer vlot, de vrees werd geuit, dat ze geen enkel resultaat zouden oplevaren. Niet alleen stuurden de geallieerden het vredeeaanbod dat Litwinof aan O'Grady had overhandigd terug, ei och zelfs het dool waarvoor de ge dachtenwisseling was begonnen: het vrij lu- ten dei Britsche gevangenen in Rusland, scheen niet te zullen worden bereikt. Nu hebben beide onderhandelaars gelegenheid gehad bun regeeringen te polsen en nieuwe opdrachten te vragen, met het gevolg dat de conferentie nu vlotter verloopt Een der resultaten van O’Grady's zending naar Kopenhagen, zegt een Britsch draad loos bericht, is reeds een Uitgemaakte zaak en er zijn maatregelen getroffen om nog deze week over Finland warme kleren, voed sel en medicamenten te zenden naar Je Britsche onderdanen in Rusland. Een deel hiervan zal ook aan de Fransche en Itali- aansene gevangenen ten goede komen. Vol gens dit bericht, dat overigens bevestigd, dat de onderhandelingen pver de uitwisse ling der gevangenen ook over <le Frejujchen en Italianen zullen loopen, is by de reeu\ge- sloten overeenkomst ook bepaald, datSjr onder leiding van het Roode Kruis gefieeB- middelen aan sovjet-Rusland zullen worden geleverd. Misschien zal Litwinof nog wel eens, in bedekt» termen terugkomen* wp het vredes voorstel en zal O’Grady zyn regeering be richten welke de uiterste voorwaarden der bolsjewiki, die Litwinof nu ongetwijfeld uit Petrograd heeft meegebracht, zyn. Of er van vredesonderhandelingen iets zal komen, staat echter te bezien. Amerika is de sovjet- op 't oogeiiblik allesbehalve vriendelyk ge zind als gevolg van de communistische ag'- taties. De regeering heeft zelfs een bevel gegeven tot deportatie van den zoogen&am- den gezant der sovjet-regeering. het gisteren was. rie .ijiist In huis dez< reed^ lang de e« waeh'lto zij (te geboorte Een jongen? Een meisje? IA> jonge goe der, die bijna nieuwsgierig dooh zonder eenitgen «te groote getenirtenis zag. verlangde vwrig naar jongen- De jonge vader salureef: liet toch een meisje zijn, dan beboeide liet tenminste niet in donoorlog!" Rudoif had genoeg van den oorlog, «lat gtivueldo «ijn moeder uit eiken brief :A1 Klaarte hij niet, al was hij luitenant »ge- wonten en al liad hij nu het bevel «wer een oompegnie, het had liem toch te veel dat hij dun Mnkmu pootte Wtó, Komen. Hedwicp Berthhad het opg-goven zich angwig te maken, zij süwd er ten min ste tigim. Een moeder zal het nwit ge- hoel km man riten. Maar zij hafl gd^.-d hard voor zichzelf tt» Zijn. Dat zij zijn Haar man wa< afwezig, haar belde zoon.- verkeerden In voortdurend doodsge vaar. alle -zorgen van do buirtbxi '1 r z'| alleen te dragen - zij moest bereid rijn het kind van liaa-r zon te ontv>n- wn. di ••rouw, die hij lietad, te verpl». gai Annemwle was kerngpoond Al het kifdne goedje lag reods gemed, zij Mer- heugdo^- zich over met eet vroolijk l*eh- •1»* DatMttt nog ni»ts van zijn vollen, wel Inktenden klanlk verloren. H’ixl wig dacht nu dikwijls aan den tijd, toen zij haar «*rste Icind verwachtte- Ho» gsheel ander» wae dat ijeweert! De tijd wa« veranderd. Goddank, dat ook de jonge moedors anders geworden wrtran.' Vee! dat jaar in Anjte- inerie niet bevi«4. zag zij nu over he< hoofd, vergat zij Was deze eoht Rijiwche onbeawgdh^d «e zij - d* Noorddui^h* niet begreep, toch nl<4 hts wonderbiar- W? dit vreUUJre te* telulteX

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1