RS en No. 14208 58e Jaargang, iten Zaterdag 10 Janfari 1920. J Toox G-ovicLa. e3a.;OaacxötxelcexL. indaag vrede. Iling Eerste Blad. in. Co Feuilleton. GEEST". ALEN, 3OUDA Dochters van Hecuba door CLARA VIEB1G. om Mariemont. XiT I S’G f O.1O. oht. KOOP '£<•1 shutting (Wordt vervolgd). A Zonne- kkleadan, ling-, Iwl ,,Dic is toch warempel niet knap. Uitwisseling zonder digers aanzienlijk fa schap van Wilson. - Dit nummer en een I-~ rs ten overstaan MULIE. inari 1920 Brti GOUDA. 389 242 staid, in 1 zir pui do zekeren. 0 daar nnli istreken bed „wat NOBEL JARI 'DA. Ad.itai.tn.ll.: Ttaf, I.tarc. 81. i 8 actan werkenden. reek ANt f 0 30 60 van len te 1 "an by „rerren 'emobi- „jis en treden 3t eens - en het ont- •waking. met Haal-democ ra il de duistere jidestiene wfi- i met behulp atolen juwee- mde revolutie goede vader* van actij spoorwi rft in de aan irkee* en :ra- achtig ngen ?elde, successie en tarief van heid ziet faalsche in omvang in ernstige k aan el van den Volkenbond nader te sullen bepa len. In een boodschap van Wibton aan het de- mpcratiiKhe nationale comité woiiit gezegd, dat het eenige middel om den wit van net Amenfcaunacne volk te bepaien ten aansien van den volkenbond is hem tot inzet te ma ken van de aanstaande presidentsverkie zing. veren uit den alleen Minii ‘2. 7Ó79m. z.7677 16OC'7%. z. 19007. meisje we*» in hot geheel niet knap bestaat uit twee bladen K^ekt Kindercourant. gen geldj 16899 19194 .7171 19252 91 19358 17263 19470 17301 19517 17485 19746 17909 20127 18021 18340 er hier ia de buurt wel Lhute rijn. Zij overlegde bij zichzelf, toen de vrouW alweer naar beneden kwam. Nu .ladtte zij uit meer. „Wie weet wat die ull^eh-tald heeft - och God. ik zog maar die ruste- jos I We zullen lioh maar Liever om oen dokter Muren, mevrouw!..,. Ige plechtigheid? - De lasten der oorlogsmisdar t- Uitlevering van den ex-keizer. - Een bood- Stakingen in Duitschland. Hoover over de hulp aan Europa. ONS OVERZICHT. mdeol is nog niet gemeld, de ius vandaag in Werking treden. heeft den Duitachen gedele- te ge- niets de itificaties meer kunnen haar van het breed geworden, het was meer. Nog on- iemand gekscherend gezegd toe. Die gaf er mooie, blonde hoofd wan zij kuste luuvr innig. het verlangen .xking der ling van «ie rykaardi uit door eenvoud: <k om. Niemand ecl ragen door zoodai_ 1 wat te leenen over. hoe van dit vraagstuk is men De diplomatieke betrekkingen tusuchpn Duitschland en de geallieerden kunnen Ma de in werking trading van den vrede war den hervafr Naar het heette zpu Vtm J. ersnor in Parus blijven en omnenkort zyn geloofsbrieven aan Poincaré overhandigen. Wolff spreekt dit echter tegen. 14159 16899 1! 14337 17171 1! 14688 14945 15064 15278 15417 15759 16559 18340 16740 41 63 18972 73 19020 16839 19153 Het Kerslrect Regeering spoev steld te worde" geld. De schal j.l. reeds 574 sen uitgegeven, derlandèn kan niet zoo voortgaan steeds „op den beer” te leven. Er moet komen: de crisisschuld is al weer aai geloopen, de gewone uitgaven sloten ret lang met Geautoiteoerile vertaling van tfEVR. J p.WESSELlNK-v. ROSBUM- (Nadruk verboden.) In .het verzekert) niet beter. De 1 ttaking duurt op een spot l.eerscht er onrui was kool geweest, of misactiien had zij te veel gegeten; allee was nu eenmaal niet, inter zoo onberispelijk al» vroeger. Toen vrouw Wetee vereoheen, wat» zij dadelijk zonder zich te laten aandien.-u naar de slaapkamer van de jonge mevrouw gdoopen - do oude Doro had het hooft 1 verloren en haar in het geheel niet op de hoogte gesteld - nu was zij ten hoogste verbaasd de jaoge mevrouw Bertbolli nog volkomen goed te vinden- „Wat, nog zoo monter?’ Do .-«hoonmofder wenkte haar buiten <te kamer Nu was vrouw WeDz zoor taleur- gesteid. ,.Wat, kom ik alleen voor het diuutmrisje? Nou mw, «hit ImuI ik moe- ten weten, dan had fee mij ook niet buiten adem geloopen „Het U een heel fatsoenlijk meiaje,” zei Helwig ernstig. Het was haar optMn», als of zij Emilio moest ventedigoïi ik ver lang, dal alles precies on met evenveel zorg geschiedt als in andere gevallen. „Neen maar, zoon ntetVouw Zoo n lie ve mevrouw Zoo een is met een lanta ren to zoekrtk Als de dteuMineinjeH dat weten, zal het spoedig, «en geloop zijn om do betrekking hier Vrouw Wek* nam het gemakkelijk op Hei lachen van deze vrouw deed Hedwig onaangenaam aan; zij drong aan op spoed. Een paar maal wtas zij al weer boven ge weest, de toestand, van het meisje m takte haar beoongd. De weeën hadden opgehou- den, maar de steppe hand wa» gloeiend heet toen zij den pols voelde, Imar lippee waren droog a’/s do koorts. Zou zij MxJla niet <MM een djokter «Miren Velen wares te veld» <4 in het hospitaal, luoar «en sos land xoodoendb te besovjstten. Dat de He* geermg daartegen op haar hoede i», kunnfn wij niet anders dan goedkeuren. Het parlement ia au op recès. 1 10 Februari komt de Tweede Kamer te rug, eind Januari ót begin Februari ge Eerste Kamer .Voorloopig is het dus n^t op het Binnenhof. Vertier heeft het van kracht worden vgn don vrede ten gevolge, dat alle termijnen ingaan, in het vredesverdrag voor de ten uitvoerlegging van de verschillende bepa lingen gesteld. De ontruiming van de Dujt- sche gemedsdeelen moet onverwyld begpi- nen. Noord-bieeswtfk moet byvoorbo01d tien dagen na heden al ontruimd zyn. Binnen een maand, dus vóór Feb^i- ari, zullen de Geallieerden de listen dpr schuldigen overhandigen, wier uitlevering zy eiscnen. Naar de Daily Mail vernee^1 is het totaal der uit te leveren personfn al van 1200 tot 300 verminderd. Engeiapd heeft dus ook in deze kwestie evenals in ge aangelegenheid van Scapa Flow, waarvóór Frankryk een ultimatum naar Berlijn wiige remmend gewerkt, waar z^n r.tige bondgenoot te hard van i loopen. Oe Duitsche kroonprins ipprecht van Beieren, die zifh ter beschikking van de Goalji- t willen stenen, staan nog ep EERSTE KAMER. De Senaat heeft een serie kleingoed afgo- an, o.a. de tydelyke inkrimping van 'lën litairen oefentijd waartegen 10 cleri- Toen den vuigendoa morgen do eerste zoon van Ruduli Beriholdi de wereld krach tig toeschreeuwde, was er ook oij Emlu® een jongen gekomeu, Maar bij haar wai i|ct niet zoo geenakkelijk gegaan Avonds bad men haar nog naar een ziekenhuis ge- b-acht, de dokter k d oen bcdeokolijk ge- zxbc gezet. Nu was hei kind or, een ge zond kind, maar het mete|e had veel ge leden „Nog niu buiten gov**rR” zei do verpleegwticr, die mevrouw Berthokli aan do telefoon hul laten komen. Hei was merkw wu> lg, en Hedwig ver- wondordo er zich zelf over hoe vee! haar gedachten naar Ewkie dwaalden. Ateof zij hier thuis niet genoeg te doen had! Deir w as toch de jonge vrouw van haar Ru dolf, dan het kihd van haar Rudoéf - maai die waren heel gxxl vorzwgd, de kraamvrouwverplew^Mcr was uitstekend en Annemarie zoo g>ed, zoo straleid Het gtig alteè uitnemend - inaar de andere, de andere?Emllte was oen getrouw dienatmeteje voor haar geweest, zij had van baar zeventieade jaar bij hair ge woond. goiiiischOöürant XTxe-cu“Ws ©kl-^.d.-v-exteaa.tïelola.d1*— Redactie: Telef. Interc. 545. Bureau: MARKT |1, calen hun stóm uitbracht^ werpja betreffende da grol de stemmen tegen va* do ten, zijnde halve vriefldon eiementen, die ons land Op ze pogen binnen te komeni n onteigende of gewoon i en handgranaten hier t komen verwecken, om c ?ringebedrüf is de toestand Donderdag geproclameerde voort en er is weinig uitzicht >edige verbetering. Voorts ist in 't mijnbedrijf, waar 1 JL J 'J-■- J ■gJ.l'-U na hedenmiddag leeft vrede met de geheele wereld, i enkele kleine sta- Versailles nog niet Tot de laatste ba- doch dat heeft reeds vroeger genomen, waarmee verklaard het rijk zich in vrede met knieën kwkten toch een beetje. Zij h?» kamertje zoo pijnlijk netjes, zoo orde, ate I'hniüe het altijd placht te hou den Dezen morgen nog had zij het flink opgeruimd, men had haar honen kloppen en beredderen. Op de laljfol. waarop een kraakhelder kleedje lag. stonden naast el kaar de idiotographiwn van haar vader, haar gestorven moeder, de beide broers In uniform en de Heine broertje» m zusjes Boven het bed hing bei portret van paar n de sociaal -«fe iten van Groot ss” een oproep irbeiders, onverant- het volk Het tegen vrede zal dl Clemenceau -. w,. gerden verwittigd wat heden staat te beuren en volgens Le Journal zal uitwisseling der rat'*L.‘’ beletten, zelfs niet het feit, dat de com missie Lerend—Simson haar beraadslagin gen niet zou hebben beëindigd. Deze commissie houdt zoo verbazend lange besprekingen over totaal onderge- schikte punten, dat men besloten heeft de ratificatie-uitwisseiing nwar snel plaats te doen hebben. Dat zal va)i ióif oen einde maken aan nuttelooze beraadslagingen. Het programma voor de plechtigheid is tot in de kleinste finesses vastgestekl, zelfs do vcrzoeningS'handdruk zal worden gegevsn volgens voorschrift, meent althans de cor respondent van de Daily Chronicle. Hy deelt mee, dat eerst do Duitsche ver tegenwoordigers Von Lomer en vervolgens de vertegenwoordigers der geallieerden, die den vrede hebben geratificeerd, het pro tocol van 1 November zullen teekenen. Hierna heeft de uitwisseling van de rati- ficatie-oorkonden plaats. Clemenceau, als voorzitter van de vredesconferentie, zal aan de Duitsche vertegenwoordigers de ge schreven belofte overhandigen, waarin de opperste raad zich verbindt genoegen te nemen met een vermindering ^an den eisch tot schadeloosstelling in zake de ge zonken schepen van ScapA«flow. Dan zul len alle Duitschere en GeiJJteerden elkaar de hand geven en samen thee drinken op kosten van‘ de Fransche regeering. Het Jomal beweert echter, dat de uitwis seling op byzonder sobere wyze zal plaats hebben. Hoewel steeds gesproken is over de plechtige uitwisseling, zal er van een plech tigheid geen sprake zyn. Niet alléén, dat er geen redevoeringen gehouden zullen worden, maar de sten van de conferentie zyn er niet voor gen liseerd. Clemenceau blyft ook kalm thui deze vergadering, die het in werking I van den vrede zal zien, zal zelfs niel door een minister voorgezeten worden. Een diplomatiek ambtenaar, de pezant Jules Cambon, secretaris-generaal van het Fran sche ministerie van buitenlandsche zakbn, zal de vergadering leiden. Natuurlijk zal vóóraf reeds onderzocht zijn of de pver te leggen ratificaties geheel in orde zyn en zoo zal de geheele plechtigheid enkel be staan in de onderteekening van het pro- ces-verbaal, waarin de uitwisseling der rati ficaties vastgesteld wordt. Hoe het ook zy, i Duitschland in vrede uitgezonderd Amerika en ten, die het verdrag van 1 hebben geratificeerd. hoort China, een besluit werd, dat nei r Duitschland bevindt. TWEEDE KAMER. De gedwongen leening van 450 millioeii. eces 18 onderbroken, omdat ledig in het bezit vvenschte ge len van een flink «bedrag aan itkist is leeg, er was op 3 Jan. millioen aan whatkistprow»- ta’omioop' waarlijk de Staat der Ne- komt dst NederlwM1 zön met zoo voortgaan met „Q„ h ii* lev.en' Er m°jt ren, hetgeen met het oog op den lang met een bekort. v - - - Gedurende do oorlogsjaren heeft de Rp- geering steeds weer hetzelfde systeem ge volgd: een leening met den befaamden stuk achter de deur. De rijkeren moeten inschrij ven; doen ze het niet en slaagt de leening niet, dan zullen zij verplicht worden tpt deelname on als straf een lager percent krij gen. Het systeem was niet fraai. Er zyn na tijd „boffers” geweest, die niet inschreven en aangezien de leening slaagde, niet ge straft werden. Anderen, meer bedeesder, schreven maar in en haalden zich het strop je om den hals. Vaak werd aangedrex<gtn op verandering van systeem. Er moes' nn maar eens een gedwongen leening komen. Minister de Vries was bereid aan dien wensch gehoor te geven; hy wenscht 450 millioen uit een gedwongen leening te halen tegen ten rente van 5 Nu is natuurlijk weer een ander deel d|r Kamer niet tevreden. Het is lastig oin het iedereen naar den zin te maken. In de eersfe plaats komt het oude denkbeeld van de hef- fing-in-eens weer boven. Sedert Treub’s eerste leening in Dec. 1914 bestaat bij ver schillende groepen het verlangen naar een gedeeltelijke dekking der cnsisschul den door een aderlating van de rykaards. Het denkbeeld munt uit door eenvoud: doe wel en zie' niet om. Niemand echter wil alle 'asten doen dragen door zoodanige heffing: er blyft nog Over het L__ het ook al niet eenfl. Aan de scheiding tusschen gewene er isis-schuld houden de vryzinnig-democi ten en de sociaal-democraten krampi vast. Immers zy willen graag van de schuld af door de heffing-in-eens. Het wets- voorste' van den heer Marchant ligt by de Kamer en het is dus te begrijpen, dat de heer Oud met wil vooruitloopen op een beslis- sing over de wijze waarop de crisis-schuld nn wordt gedelgd. Derhalve lag het in de lijn der vrjjzinnig-democraten om het bedrag der leening te beperken tot hetgeen nood- zakelyk is voor de gewone tekorten, d.w.z. 200 millioen. Eveneens lag het in hun liju om dit bedrag te verkrijgen door een vrije leening: Gaat men immers nu al dwingen tot deelname dan gaat het straks moeilijke! om de' universeele aderlating te doen pleats hebben. De vryzinnig-democraten wilden dus 200 millioen vrijwillig leenen tegen 5% %- De sociaal-democraten zijn altijd wee* een graadje minder schroomvallig in de be handeling van den rijke. Zy wilden hetzelf de als de vryzinnig-democraten: alleen blijft de leening voor de gewone tekorten een gedwongen leening tegen 5 Dit lijkt eenvoudig en slechts een gradueel velschil van het voorstel van den Minister, maar geliik de heer de Monté Verloren te recht opmerkt het zou voor latere leenin- gen een antecedent zijn. Zoolang het crisis uitgaven waren, geheel of gedeeltelijk, die si) - Heest u gerust mevrouw. Ik ben ook heel gerust. Over mijn gestorven man heb iir mij altijd bang gemaaat - maar over hem doe ik het niet. Ik ben t retechop hem’’ Zij rekte zftan tuit in al hiarslank heid Nooit had Hedwig gedacht, dat zij zoo groot was, nu moest zij tegan. naar op zien. Er was ieta koninklijks in haar hou ding, i-te van vrijheid, van bevrijd zijn, dot ook anderen Ijevrijdde. De moedor voelde haar angst wijken. Zij stak beide handen, «ver de schutting en trok de jonge vrouw dichter naar zich gewFlig gevolg aan. Het dith» bij Helwig, Hedwig ging naar de zolderkamer. Haar vond in. Een andere moeilijkheid, tengevolge van de niet toetreding der Vereenigde Staten tot den vrede vormt de samenroeping van dan Volkenbondsraad. Dit moet geschieden door president Wilson, die heeft verklaard de convocaties te zullen verzenden ondanks de omstandigheid, dat de Vereenigde Staten den vrede niet hebben geratificeerd. De Opperste Raad heeft nu in zyn laatste zit ting besloten den datum van byeenroeping naar mevrouw Bartholdi geloopen „Me vrouw, met Emilie, o God, mevrouw - ik geloof waarachtig - dit er wat gaande ifl! Zij had. in het geheel niet gedacht, dat zij dit zoo zou durven, zoggen; nu h»ter uit was.w a» zij verbaasd, over zichzelf Wat zou mevrouw ervan zeggen? Hedwig werd beurteling» bleek en rood. Bliksemsnel ging, hei haar door het hoofl: dat halt ge toen reeds lang Kunnen ver- nx-eden Ais zij dacht aan de waniiopige ta. unen, die het jneueje desliajd» vergoten haxi, toen zij haar vertelde van luet on vervulde verzoek van dein miiuiaan scheen he« haat nu bijna vanzelfepreKend Do vei loofde was nort daarop met verb! ge komen. Hij moest zich zeker met Emilie verzoend hebben, want die was spoedig daarna wou* vrtjolijk. weer geheel do oude opgeruimde, en zong boven op haan- ka mer Miaar nu had zij er weliswaar reeds lang 'deck uitgezien. Waar luid zij oogeu toch gehad? Het gezicht In de villa van do Bartholdi s liep mén vaiideag op de teenen. Dfe beide vrouwen «i de beide dteiistmd^jw liaddon nog veel leven gemaakt, maar vandaag was het bij- zttrier stil. De oude meid stond met ont stemd gezicht bij do keukenkaohel en zette temtlloiUhce - het had Emilie plotseling x-'K» ovemvallea, dat zij haat naar bed had u*Ovteü brengen. Toen wao de keukenmeid verloofde, Levensgroot. Emilie had het naar ctn kleintje laten vergrooteu. Emilie lag dof steunend in haar bed. Haar knieën hoog ópgetrokken, door hui veringen gosoliokt, de taaien op elkaar ge. k'emd, zij wilde niet scareeuwon. Zij zag ternauwernood, dat iemand was binnenge. komen. Mevrouw Berthokli ging na.ust het zitten. „Emilieb” zeide zij zacht, scheelt or aan?1. Met vreet^de glazige oogen keek het meiöjc haar aan. Zij traoïitte te glim- 1 ichen „Zail ik den dokter laten roepen?’ Nu schudde zij het hoofd. ..MSsseuien. be.er iemand! aaders?’’ haar meestetres btdeekenisvol. „Vrouw Weisz misschien? Zeg toch wat! Het meisje schudde noch „neen”, noch „fa” Zij trok haar wenkbrauwen slecht! lioog op. Een uitdrukking van pijnlijke mcrteling lag op het loodsGleeke gelaat „Emilie, arm mek-je!” Een groot mode lijden verbid zich plotseling bij Hedwig. Hoo dappdr beproefde die haar pijnen te verbergen! Maar het gi ig niM. het lachen verdween en maakte plaat» voor pijnlijke trekkingen, met beide handen greep zij zichzelf vaist, de gemartelde sarong plot seling op- Toen mevrouw Bertlioldi van boven kwam om hujp ta Laten halen, bestond er voor baar geen twijfel meer. Zij vond ook Aq- nemarie in bel; die wa» jntet gaan Lig gen Zij lachte liaar schoonmoeder uit, toen deze Ijezorgd naar haar toezwaai neen, liet wm in het geheel niets. Zij had gistereuavptul zeker km kou gevat, hef van f. \Vy kunnen, zegt Wuson, het vreuea- verhrag met^opmeuw schryven. Wy moe ten het nemen oi er van aixien. uuitscniand is vcreiagen maar de oude schermen voor het ouue spel van samen zwering worden weer opgezet. Duitsciuand staat kiaar om zyn politie* van aanvaueuue en verdedigende verbonden te hervatten, me een biyvenuen vrede onmogeiyk inaken en den weg banen voor euc soort van samen spanning. Geen van de doeleinden waarvoor wij hebben gestreden is vemg of kan xeaer geacht woruen ais de Ver. blaten net ver drag niet ratiliceeren en niet tot den bond toetreden. Aan een feestmaal te Jacksonbay van hoi democratische nationale comité kwam ury- an er tegen op, dat Yvlison den Voiicenhond maakte tot inzet voor de volgende veriue- ing. iiet verklaarde, dat de democratische arcy een compromis moest aanvaarden om d ratificatie van het vredesverdrag te ver motsten worden, was dwang nipt bpoze, maar voor gewone tekorten is dat dwingen niet gewenscht. Ister de Vries heeft ten slotte een ge- inakkelijke overwinning behaald. Z. Exc. heeft niet alleen dp portefeuillekwefltie ge- ~id, bet geheele Kabinet is aan het slot i het vuur gebracht. De vlottende schuld is op ’t oogenblik tets gedaald: op 8 Jan. was het 10 millioen min der dan op 3 Jan.,, maar de npod zal helaas in de komende maanden stijgen. De woning bouw v/aagt bijv. 9 millioen 's maands, de I gemeenten krijgen in Maart a^. 60 millioen (uit de O.W.-belasting) en zoo zal er in April a.s. voor niet minder dan 650 millioen in omloop zyn, waarbij nog land zyn aandeel in den we deropbouw van Europa zal hebben te leve- -.x den relatief gun- üet gering zal - n...16n is kwalijk voor tegenspraak vatbaar, dat een groot ge deelte van de vlottende schuld moet gecon solideerd worden, wil de Rijkskas niet op een kwaden dag vastloopen. En aan het slot jvan. de rede des Minis ters het grof geschut: het Kabinet kon «I- lepn de verantwoordelijkheid voor het vól- dofcn van onze betalingsverplichtingen dra gon, Wanneer het de volle 450 millibsn kreeg; -met 200 of 250 millioen kon geen ge noegen genomen worden. Wü gelooven, dat mr. De Vries ook zon der gerammel met portefeuilles, zelfs zon der alleen voor.zichzelf met aftreden qbjrei- gen, het pleit ?ou hebben gewonnen. op positie was te verdeeld voor eendrachtig optreden. Met 58 tegen 25 stemmen heeft de Kamer het leëningsontwtrrp aangenomen. Revolu tionairen, sociaal-deocraten. neutralen en de heer Niemeyer bleven onverzoenliik en onverschillig voor de politieke gevolgen van oen zy het dan ook niet waarschijnlijk afstemmend votum. ’s Ministers rede was meer interessant door de algemeene finaycieele beschouwin gen dun door de eigenlijke verdediging Jpr leeniqg. Z. Exc. heeft een vry optimistisch beeld van de rijksfinanciën geschilderd. PU grond waarvan hy de belasting op de ver- mogensaanwas heeft laten schieten. Inge trokken wordt het ontwerp niet: de Minis ter stelt alleen geen prijs meer op verdere behandeling en het ontwerp gaat zooge naamd „naar den achtergrond", tot er onverhoopt een ongunstige keer in het vloeien der Rijksmiddelen mocht iptreden. In overweging is verder het vervangen van de O.W.-belasting door een conjunctuur-be- lasting, doch dit is nog zeer onzeker. Niet alleen de vermogensaanwasbelasting jaat „raar den achtergrond”. Daarheen ver- izen ook de plannen voor de belastingen op thee, koffie, cacao (tenzjj voor fijnere waren in de weeldebelasting), registratie van vee, reclame, faeturen, cognossementen en vrachtbrieven en Xvegen (behoudens voor auto’s, die onder de weeldebelasting zullen vallen). Voor het stoppen van het gat, dat, on danks het meevallen der inkomsten te voor zien ó-4' bly'ven in de eerste plaats de voor genomen belastingen (of verhoogingen) op grond .tabak, weelde, successie en tarief van •invoerrechten. Of minister De Vries deze belastingen er door zal weten te krygen? Er liggen nog voetangels en klemmen genoeg, al heeft de Minister voorloopig zyn leven -gered, ioor zyn weinig doordacht plan van de vermo gensaanwasbelasting in te slikken. i De Duitsche krijgsgevangenen zulten du binnenkort uit 1 rankryk worden gerepa trieerd. Ue transporren zuuen ovw twee «ja gen beginnen, aaugevangen worut met het naar huis zenden van de gevangenen die in 't bezette gebied thuis benooren. De behandeling heeft DuitectUand nog lot een protest dat d< ZwiUerlani' het noo een, bei was i fioldat krygagt levend i en voor eikei ontvangen. De Duitsche regeering blijft, een telegram in ons nummer van gisteren toonde ebt ook nstisch getinte berichten veraprei- 'e spoorwegstaking. De werkelijk er anders uit. In het Kynsch-West- industriegebied neemt de staking toe en de gevolgen doen zich al mate gevoelen, o.a. doordat ge- brekaan krien ohtstaat. In Elberfeld moest cie eteetrtsche ceAtrale ophouden met het leveren van stroom. Met de centrale leiding der staking te Elberfeld ia nu overeenge komen, dat de Wlenaanvoer voor de atede- lyke industriee/e bedrijven te Duaaeidorf zooveel mogejyk in stand zal worden gehou den. Levensmiddelen worden vervoerd. Twee sneltreiitert-K<?ulen'Berlijn via Duaaeidorf zijn toegestaan^echter niet het in- en uit stappen in laatswenoemde plaats. De besturen der drie organisaties van rpoorwegpersonefcl hebben Donderdagavon 1 besloten Vrijdagochtend de leiding der tot dusver ongeorganiseerde staking ter hand te nemen. J Het tomitófvan actie van mocratis(±<ipoorwegbeambt Berlijn heeft in de „Vorwarts’ doen plaatsen aan alle spoorweg»! waarin de verkeersstaking een woordelijke misdaad tegenover wordt genoemd. der krygsgevangenen 3 aanieuung gegeven protest dat door bemiudelmg van and naar Barys is gezonden, tegen "oodeloos dooden van gevangenen. Uit „ericht van het Journal du Peuple” n-1. bekend geworden dat de Fransche iten die met de bewaking der Duitoche gevangenen zyn belast, voor eiken teruggebrachten vluchteling 25 franc 7 jlken dood teruggebrachten 50 franc legei ryk zenden, wraakzuchtig pel wilde 1_. en prins Ituj ai vrijwillig eerden heeft de lijst. Ook komt nu aan de owie het vraagstuk van de uitlevering van den keizer. Eigenlijk aiiu» optimis Is het' nu Amerikd fret vredesverdrag nog ’Jen over de niet heeft aangenomen, onmogetjjk aan Ne- u“5'' deriand uitlevering te verzoeken, aangezifn het verdrag van Versailles nauwkeurig be paalt, dat een dergelyke stap behoort to worden gedaan door de geallieerden en ge associeerden. De Opperste Raad heeft ech ter onlangs besloten zelve te zullen beslis sen over de interpretatie van bepaLingfif over wier beteekems verschil van meemng zou kunnen heerschen. De geallieerden y|i- len dus wel een middel vinden om hun zin door te dry ven. Volgens den Londenschgn correspondent zal de z.g. tweede conferen tie van L'arijs dan ook beraadslagen over de nota, die tot de Nederlandsche regeering gericht zal worden ter verkryging van de uitlevering van den gewezen keizer van Duitschland en zijn berechting en over de procedure ter verkryging van de uitlevering van de andere Duitsche beklaagden, d«n kroonprins mee inbegrepen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1