ts Blad. I radend, schenkt r »/2 K.G. 1.45. Ko. 14211 58e Jaargang, Woensdag 14 Januari 1920. :ki, STIIWIIL ^T5.eiyws est J^d.’Trertexi.tie'bla.d. vooi G-ota-d.®. Qaaa-stxelceaa^ echt. HEEK, HAASTRECHT. kanwouda '- VERSCHIJNT DAGELIJKS t BEHALVE ZON. EN FEESTDAGEN. Feuilleton. Dochters van Hecuba door BEHALVE ZON. EN FEESTDAGEN. Onlusten in Berlijn. - 1------ aaONlOMBKTSPItUS: p«r kmutul /MS. pu wwk. 17 eat, Mt ZoatacakW jjSi AMutetratie: TaW. latere. 8Z GOUDA. 5828 50 Redactie: Telef. latere. 545. De staking in België met de politie. 64) >A. teuwe Schouwburg. Pursue re Krui». rgiag per looper geeehiedt Markt 11. OOUDA en, Tel. 91—92. ag 45, Tel. 549. k voor oen deel het oog hierop de vergader ng 01^ GOUDA. abonnementen angenomen voor 'K oor chterhoek door ta *IS «n ratelen *te-. Gewoae «dvertentiin en lagézoodea rnedsd—lisg— b(j ceatnat tot Mtr goeie teerden prfja. Groote letten en randen worden berekend naar ptaatsrnizete. Adverteatila kunnen worden iagewndea door tneeebeabiwet van oliede BoeMon* dolaren, Advertentiebureau* en onze '■“to ouw Bouw eu> Wo« indsoamroiarie Ar-. mi,we Schouwburg. Zaugvweeniging GOIDSCHE COURANT. ken verkocht worden, kunnen voor een tijd van 3 maanden gesloten worden. De protest-nota zal worden gepubliceerd zoodra bericht is ontvangen dat M> te Parijs Is aangekomen. De Opperste Raad aal zich dan hebben bezig te houden met de eerste Dultsclie beschuldiging van contractbreuk, die de geallieerden wel niet al» zoodanig zullen erkennen. De Opperste Raad Is tot hedan niet ver in Beigië duurt de staking onder het Rijkspersoneel voort en ze dreigt zich u:t te breiden tot ondergeschikte diensten in de provincie. Ook aan de departementen waar het personeel aan ’t werk is gebi»ven wordt de neiging om de pen er b(j neer te leggen grooter en de kans is daarom groot dat aan alle departementen een staking zal uitbreken wanneer degenen die het werk j geregeld kjdig utvangen van ver- vennakeUjkbeflen e agenda te vet- n advertentiSn COURANT en :he courant cht aangenomen teltfken trachtten, rs van de tribune, reeuw de sluiting Toen het lawaai porteur Schneider, rUs niet voort kou l den voorzltters- lor vier. Om tien Fehrenbach In de spoorwegstaking schijnt een keer te komen. Te Elberfeld, waar de staking begonnen is, hebben de stakers besloten het werk te hervatten. Op verscheidene plant ten zijn gisteren al weer op het werk verschenen. In het district Essen daaren tegen is het werk nog nergens hervat. Te Essen tn te Dortmund werd gisteren zelfs nog besloten om de staking voor te zetten. Men hoopt echter, dat de spoorwegarbei ders morgen, onder den invloed van het hervatten van het werk te Elberfeld, zuilen besluiten het werk te hervatten. Van regee- nngswege zijn uitgebreide maatregelen ge nomen om uitspattingen te voorkomen, o.a. wordt gedreigd met de benoeming van een spoorwegdictator, met alle volmachten voor de vervulling van z(jn taak toegerust; ook de militaire macht zal hem ten dienste staan. Het heeft er allen schijn van dat bij de stakingen in Duitschland de npartaciërs de hand in 't spel hebben, de stakingen vallen wel heel merkwaardig samen met de zorg vuldig voorbereide demonstraties in Berlijn. Ook de Oostenrjjksche communisten voeren weer agitaties. Te Weenen is het eveneens tot relletjes gekomen, naar aanleiding van een betooging, uitgeschreven door den Bur- gerraa? om te protestveren tegen de on ior- arukking van den middenstand en de gees- tesarbeiders. De zaal was al voor den aan vang bezet door communisten en leden van arbeidersraden, die de internationale aan- hieve en de aanwezige „burgerlijken” mis handelden, die weigerden om het hoof I te ontblooten. De communisten openden ver volgens in dezelfde zaal een communistische vergadering en wierpen alle bourgeois er verechynen gedurende hoogstens 3 maan- uit. Er ontstond herhaaldeljjk handgemeen den. De winkels, waar verboden drukwer in, «telaten, rfete dan SöldaLxi, rtfe «en „lm Fold da» morgen» irilh, Wenn noch die Nobel rtalkon. Die Halme lallen und wanken, Da denkt die junge Mührierln An Hire» Schatz mit froiiem Htae, uu Fe|d Aw morgen» frtth.” Zij Imd niemand aan wten zij vrtMÜjk •wken kbn en dat bedroefde haar Daar toch niet verf «au on» «Jlem ngt de 13^ 1111 <e het «aft ,.VB- “«W’ at een Hoemabp zitten. te» een ^9 .^iêaééa, A Me regeering zich voor op alle éventuaiitc.- ten. Het gebouw der Volksvertegenwoordi ging was door de Veiligheidsweer afgezet "p voo? den ingang stonden machinegewe ren, waartegen de onafhankelijke afgevaar digde Geyer voor den aanvang der discus sies protesteerde. Hij noemde het 't parle ment onwaardig pm onder dergeltfke om- i standigheden te vergaderen. De voorzitter Fehrenbach antwoordde niet het recht te hebben om de veiligheidsmaatregelen d:f> de regeering noodig acht te beletten, wdar- op begonnen werd met de tweede lezing van de wet op de Bedrijfsraden. Inmiddels Was buiten, voor het gebouw, ieen dichte menigte samengekomen. Om 12 uur al wasset plein rond het gedenkteeken van Bismarck met een duizendhoofdige menschenmassa. gevuld, die nog steeds ge voed werd door nieuwe drommen arbeiders uit de bedrijven, welke om 12 uur gesloten waren. Dé demonstranten droegen tal van roode vlaggen en schilden met opschiften tegen de wet. Van het bordes van het Rijksdaggebouw werden redevoeringen ge- lerp stelling werd geno- in zijn huldigen vorm, nog geen ordeverstorin- letje k>vam. De onafhij gesteund door de bezoek met hartstochtelijk ges<| der zitting af te dwing! zoo sterk werd dat de rrf dip juist aan het woord, gaan, verliet. Fehrenbm stoel. Het whs kwkr^ i minuten over vier herkende dé vergadering en sprafc er zijn leedwezen over uit, dat de relletje» voor het gebouw gewonden hadden. geëisc|t Het hing ?r nu -HL- -■ w - - *^T>T .i m i*^M«*l* 4». jt te handhaven n ben ik niet in j te wonen, jankelljken om de hiét voldoende on- |tte Schneider te- voort te gaan. De kortdurend: „Sluit Indèlijk om kyva»-t pach de vergode- Jevaardigden Bau- kandt, DueWêl en Geyer om aan de volgen de zitting deël te nemep. Om tien minuten ov#r vijf heropende Fehrenbach'de vergadering opnieuw; de drie genoemden waren ondanks het verbod in de «aal. Fehrenbach zeide: Thans staat het be droevende feit vast, dat er wellicht tien dooden te betreuren vallen. Dit verandert den toestand, De dooden e|n in ons gebouw gebracht. Mot 1 stel ik thans zelf voor og» d te verdagen. Voor de slachtoffers moeten wij ons diepste leedwezen uitspreken en v^or de familiebeteoWringin bet diepste medelijden van do NaHBiAW Vergadering. De leden hoorden deze toespraak staanoe aan. De zitting werd dan tot heden (Woens dag) ochtend 10 uur verdaagd. In verband met de ongeregeldheden heeft de rykspresldent voor net heele rijk, met uitzondering van Beieren, Saksen, Wurtem- beng en Baden en de door die landen inge sloten. streken, uen beperkten staat van be leg afgekondigd. Op grond hiervan heeft Noske, de minister van landsverdediging het uitvoerende bewind voor Berlijn en dé mark Brandenburg op zich genomen. Ernst, het hoofd van de Berlünsche politie is tot burger-commissaris benoemd. Optochten en bijeenkomsten onder den vrijen hemel zijn verboden. Hernieuwde pogingen om de ver gadering van de Nationale Vergadering in de war te sturen zullen met een meedo»- genloos gebnuk van wapenen belet worden. Te voorspellen is er niet», mair de vrees is gewettigd dat de onafhankelijken b(j deze eerste, geslaagde poging tot ordeverstoring het niet zullen laten. Wellicht hebben van daag in Duitschland’s hoofdstad nieuwe on geregeldheden plaat». CLARA VIEBIG. Geautoriseerde vertaling van MBVB. J p. WE98ELINK-V. ROBBüfi. (Nidruk verboden.) alles van af om (regenden indruk in bin nen- en buitenland de x" Geyer; Zoo opgewont staat de beraadslaging I Het voorstel der onal zitting te verflagen wew ders|eund. Daarop trai vergeefa met zyh rappói onafhankelijken riepen de beraadsfagihgen”. vöor v(jf schorste Fehr< ring ert verbood de ouw Bouw en. Wo re Verg. Geaond- nlet spoedig hervatten, als ontslagen worden beschouwd, zooals de mHU»ter-pre«|dMt van plan is te doen. Hij deelde dit m do Kamer mee en Menie dat de eiachen dor ambténaren ongerechtvaardigd zun. Am Olie wenschen inzake het salaris tegemoet te komen, zal tie regeering zeker mot go- makkélyk vallen, want met de fuMncdfa ziet het er niet bijzonder rooskleurig uit. Hét wetsontwerp intake een loaning van vijf milliard indienende, zeide do miniator- president o.a. dat het tekort op do begroe ting vijfhonderd mlUioen zal bedragen. Inderdaad, de eejMO dagen van den vrede z(jn niet in vrede voorbijgegaan. En wm ral de naaste toekomst nog brengen f Voor Duitschladd ongetwijfeld groote moodük- heden. Van de regeering zal een groote waak- en werkzaamheid worden gevergd, eenerzijds moet ze het oog gericht houden op den binnenlanschén toestand, anderzijds baart de uitvoering van het vredesverdrag veel zorg. De bepalingen van de bezettings- verordening voor Rijnland, die zooveel ver ontwaardiging hebben gewekt en waarte gen de Duitsche regeering te Parija beeft geprotesteerd zijn eerst nu in do Nationale Vergadering en in de pers bekend gemaakt. De voornaamste zijp: Alle Duitsche autoriteiten en alle perso nen in het bezette gebied moeten de beve len, ook de requisitie-bevelen, van de mili taire overheid gehoorzamen. De wetten van hot Duitsche rijk en de algemeene verorde ningen moeten goedgekeurd worden door do Hooge Commissie, voor zij toegepaat mogen worden. De Duitsche rechter berecht over het algemeen alleen in burgerlijke aak— Alle Duitacheni In uniform, zelfs pol tio- agenten, brandweerlieden en douanebeamb ten moeten de officieren en de vaandels dor geallieerden groeten. Zij, die wegens een po litiek misdrijf, gepleegd sedert den wapen stilstand, vervolgd worden, mogen niet ver oordeeld worden zonder goedkeuring van de hooge commissie. Personen boven do 14 Jaar in het bezette gebied moeten in het be zit zijn van de legitimatie. Zonder legiti matie is de reis van het onbezette naar het gebied niet geoorloofd. Censuur op brieven, drukwerken, telegraaf, telefoon, kranten, tijdschriften, films, enz. blijft bestaan. Aan dagbladen kan verboden worden te i 1,1 ^OIU^É* de drie wmhxmj njuir f Bteüin. Dan waren zij 'sMiuwdiBgB zoo tnoe, dat hi»Ar oognn bijna, diofavielou bij het werk. De opaicditer eobodd op md&jeH; hadxlen. ze get°n knoken in haar tijf? Bij vrouw Dosnhirowfitó. durfde hij dut niet z<m>, die had oen scherpe tong. Maar m zulke Zondagen gebeuirde het toch dikwijl», dat vrouw Donforowsk- aje in ,(kep gepein» verzonken op liaar spade teunde en bijna zwaarmoedig een trein na keek. die hraac voorbij ®>ldattner in, «blaten, niets dan aóldaien, die zon- -\u gingen zij weer op ds railr temg^.Ze sloegen steenen klein. Wht kon liet vrouw Dombrowski aciic- len, dat de opziphter nu tegen haar mk voer: „kon je niet beter o^paéHen?" Hij wes wwriend door den solirlK: stond die vrouw dear to roezen? Hij lud iwrd noeg gefloten, had zij den. geen INGKZONMN MlDKDKKLUWaX, 1L M*» flM Wte naH Op de voorpagina 50 hoeger. zie, blaaeziektè, gan, aambeien willekeurige urine- 1, geheime ziekten, gezwellen, impoten- n snelle genezing, onderbare planten- DAMMAN, ver te. o. 85 met bewijzen, 4ABILIE, Groote t nauwkeurige om- 4857 16 Ongere<eHheden voor de Nationale Vergadering, Veel dooden en ge wonden. Relletje fa het RijkadaggelKmw. Staat van beleg digd. De etaktagen. Betóogfag te Weenen. r' breidt zich uit. De bepalingen veor| Rijnland. Een Raad van gezan ten? De Adriatisché kwestie. ONS OVERZICHT. Vréde l ’tHeeft er niet veel van. Te Pa- -ijs mag wel worden gedecreteerd dat de vredestoestand (voor zoover het Duitech- w. land en de geallieerden betreft) is hersteld, en ip werkelijkheid heerschen overal woelin gen. ’t Lijkt wel of het van kracht worden van het verdrag van Versailles het sein is geweest tot nieuwe ongeregeldheden, want bi,j den strijd die in vele streken heersen te: cle gevechteh der bolsjewiki in Rusland en Siberië, de onrust in Spanje, de verdeeld heid in Egypte, etc, zijn de laatste da^en in tal van landen stakingen gekomen. In België hfebben Staatsbeambten de staking geproclameerd, Italië wordt eveneens met staking bedreigd e* in enkele Duitsche dis tricten legden cle spoorwegmannen en de ko- lendelvers den arbeid neer. Was het hlerby maar gebleven! Wel werd door de stakingen het economisch leven ernstige schade toe gebracht, maar tot heden bleef het ten minste een onbloedige strijd. Evenwel Duitschland, dat juist nu alle inspanning der burgers noodig heeft en waar alleen kfacht:ge eensgezindheid en samenwerking de wonden die zoowel de oorlog als de vrede hébben gebracht, kunnen herstellen, het arme, geplukte Duitschland maakt een nieuwe periode van troebelen door, De tijd,, dat Spartacus het bewind in handen poogde te krijgen, schijnt te zijn teruggekeerd: in de stralen van Berlijn is de orde weer p^r- stoord en is opnieuw bloed gevloeid. De on lusten z(jn niet onverwacht uitgebroken, al lang broeide er iets, was Spartacus in stilte aan ’t werk en ’t was te vreezen dat de behandeling van de wet op de Bedryfsraden het tot een uitbarsting zou doen komen. Men herinnert zich de dreigende regeerings- crisis, toen over deze wet in de commissie uit de Nationale Vergadering beraadslaagd werd, tengevolge der meeningsverschillen over de bepaling dat leden van den Arbeids raad by ondernemingen ook zitting en stem zouden hebben in den Raad van Beheer. Het centrum wist toen de vrede te hersteken tusschen sociaaldemocraten en democraten. De meerderheidssocialisten hebben destijds zeer veel onaangenaams over hun toegeef- 'ijkheid moeten slikken en de communisten en onafhankelijken begonnen onmiddellijk een geweldige actie tegen het wetsontwerp. Tegen gisteren, den dag waarop het wets ontwerp in de Nationale Vergadering zou worden besproken kondigden de radicalen een demonstratie aan en derhalve bereidde Dug uaobt hoorde Gertrud HJicwelhAhn do transporten langs zfah heen rotterf. Haar oor waa reedn geoefend; zij kon heel juist ondevscheideti of er mewnoheu waren ingeladeu of alleen levenloo» ma- teriaal. Het braeht een niekelijke onrust bij haai- tow«fg, al« zij wist: daar wor den er weer zoo en zooveel weggevoerd om dood te bloeden. Men hoonle op do werijdaot» zoover! vertrilen van do von- «chrikkingen aan het front - teder wLt wat andere - en bier, was het hier ook niet vetMohrikkelljk? Kwam het te poe, dat -ocniiMgen ate de veldratten een voor raad hadden verzamokl? Men jnoeet hun nesten oen» oprulnw'n. Nu kwamen zij toeli nog om op hun kaarten wat te ha len on zo kregen proxies evenveel als an deren, die Ia hot geheel niete in voorraad hadden. Een «iireeuwende oiwecUvaardig- hoH Bij deu gemeentelijlKii levensmidUalMx. verkoop was- h 4 eoa paar malen opgewon den toMgegMn. Vrouw RWikr, dte het Weinige voor Gertrud meebracht, WrteLd» weüawaar nfote - M wae haar to veel dat rij haar mond opentte - maar zij wieqj dirti avond de wenwniiktelaikaart vaa (hrmul neer rnef <te woorden, „daar, Juf frouw. EiaJt ti het eten volgende keer maar «if. Be l>en moe en oud. Ik ga liggen, ik kan niet moer. Te veel om ie verrekken, te weinig om te teven!" De onnomzele jtunmefde: „een boterhamt mowfer, .een boterblwn!” De kleine jongiu bedélde ook, hij wilde graag wat eten, GeHWffl zelf vocèle <x« kwelend gevoel van WW». Mnr tfgar ten hst r«X m MMjfr'tftb d« rraktè. db taut brim». I -1 - 1 In anderé deelen Van het tijk is het even eens tot botsingen gekomen, n.1. in het dis trict Hamborn, waar ongeveer 15000 myn- werkers staken. Na afloop van een mijn werkers bijeenkomst wt^bhet rudhuu» te Hamborn bestormd, d<r daar opgabotgon wapens werden voor den dag gehaald en onder de menigte verdeeld. Nu begon een algemeene plundering. In de hoofdslraat werden nagenoeg alle winkels volkomen leeggeplunderd. In een dezer zaken werd de eigenaar door de menigte vermoord. Mi litairen zyn de stad binnengerukt. Zjj heb ben de hoofdstraten en de pleinen bezet. uoeg gefloten, had zij dan geen ooren ni^er, geen oogen? O ja, die had zij. Droomerij? gltml.K-life vrouw Donibrowskj tegen den- opzichter hij luid Imuw aau- gekeken me< oogen, oogen - en hij zou kotnvn. komen - wanneer zou hij ko men? Sipoedig, morgen, of mteHieluen van daag af En Afweet een trein. Wat een gerij. Er girjgen vandaag wear groote troepentrans porten naar het front. Het vloog -ky vrou wen voorbij, donderend, omzend, wuivend, zingend, juioliend, ntfts dan bnitechend ge- raas, en midden in het bruislcben en> voor bij suizen was dat niet, we» dat' niet -?! Mink» staante en was vorhatuti: haar omterofficier! Daar reed hij heen- Hij reed wi^, kon niet komen. Waai lëj hot Itf j het wvrkelij|^ wel? Neen, bij was liet niet. Toch wnl, tooh wei, hij wa« het! Zij sprong ih de hoogte, zij rilet etui gH uil hij koek naar luwlr - eep vludhlge seconde, een oogwenk, oen wuivende hand, «n woest begeeren, een wtfaimneud leed. ,yr«ugr’ Van den anderen kant komt nog een terin aawtaro. Zij rfjn allen op deretf- dwate gteobng gerfprongw Alleen Minka nM ÜB <te ariwen rateWi ad b«*Wv«» «Mé houden, «waarin s< men tegen de wl Om 3 Uur hadda igert plaats gevoAden. Toan evenwel 'begon de menigte Op t« dringen en poogde ze den toegang tot de/Nationale Vergadering te forceeren. Het gevaar was groot, dat de veiligheids- weer overweldigd zou worden, ten gevolge waarvan de vuurwapenen moesten gebruikt worden. Uit geweren en machinegeweren werd op de Menigte geschoten, zoodat velen het juiste cy'fer is nog niet be- ikend gedood of verwond werden. Zeer dreigend werd de toestand voor de veilig- heidsmanschappen aan het Bismarck-stand- beeld. De menigte viel de manschappen aan, beroofde, hun Van hunne geweren en scho ten daarmede op de manschappen. Een deel der wapenen werd vernield. Verscheidene veiligheidsmanschappen werden ernstig ge wond. Aan een officier werden de schouder bedekkingen afgerukt. Tegen vier uur werd het plein gezuiverd en ondertusschen rolden de ambhlance- auto’s aan om de dooden en zwaar gewon den en eenige licht gewonden naar de zie- keninrichtingen te vervoeren. i Het gerucht dat buiten gevechten plaats hadden verbreidde zich in de Nationale Vergadering, waar het nu pok tot een rel- reden, wenkten, riepen haar toe: gekheid, lieve woordjes, verlokkend® praatje» - (tan sprong jpij Op, trok het roode doekjj af, uiaarmede zij de pet peonautlg vaat op het haar ^ëjontten had en wulMehen na Vlalfa ImMuxmI. lijvig, dat haar en 'nok in den wind wappealen, zag de knik- kende IwdMen, <te uitgwKrekte armen na, alsof haar dte oogen uit hot hoofd zoutteu springen Er kwaïneiv toch ook nog goede dagen. Dten Maandag waa vrouw Dombrowski txKitengewpon opgeruimd, an'terw wés zij op dezen dag altijd afgetrokken, maarden voirigen Zondag was het de moeite waard geweestdat zij naar Beriljn gegaan was. Zoo’n moeten Zondag had zij in langen tijd ntet beteeftl. Zou de aairdige onderof- 1 ficier, die in het café naast imar aan tafel was komen zitten, vandaag nog w,e| aan liaar denken? Zdcer? Pkrixeling (hmrvoer hn*r t*n gevoel van gdwk. zij wart toch a*ijd de mooie Mnka. Hfj had zachtjes grwraa^l waar |jj woonde - en htar daoiririj veelhetdakènend aangekeken - zij had het hem gezégd, heel preetee. O, bij zou komen, hij had het immere MooM. <»n, en „Part ,opt" riep Ka«ia, terwijl zij haar 'bij den arm gteep «1 op het nevenrtpoor trok. Zij had het wafltwiniw’ingHdgiiaai ’van den opzichter in M geheel niét go- ihodtfl. In oen lange rij Mondën de vrouwen Inu en Beten d«n trtrfn vororbijgrian. Hat '4-ok een goedwrontttetn. Ate in oen droom zag vmwww (te Itodg opgrteA-n wagens - M M «Ni ttriMoW Mttë *uin - hij zMrt, Ma»? fVAMMt, auaWrad. Die had ze al re«tk» aadert vel© dagen, maar rij vtrzrtto zich er aliijd tegon, niet wegeven. Zij had zich ook atamto wear vwnnarid!, haar oogen, die vaak sbij de gew tdoodonde «xntonigfinid van baarwark dryigdim toe te vallen, «teede weer o*e«t- ge^jpwrd Vree» en mxifetoortbeèd lugi zij Mlkcne wwf afgtxwhud. Maar dit wa»nu te verf Dit eenvoudig wegwerpen vaa tiaar kaart, dat onverschillige: ,,ik kan iuo meer!’’ Do vrouw wekte bij baar ge lijke govorfens op. Zij barotte in tranen irit Ook zij tem nlei meer. Wa&ru>e zou ze zich nog mar telen? Van vroeg kot laat dit hongeren bevrleaen, <Ut ontberen aan Bahama «o ztel, xairom, waarom? Waarmn dimiw. «dijken strijd? Er kwim toch geen overwinning Verte ren, verloren! Zij hoorde het tellen' vaa den aniDMi, ouden man n*ei meer, ook niet het atneukeul stenauetje n» haar klad. Met rnure oogen keek zij In nilmto. terwijl <fe tranen in haar echoot druppri- dm Dién iiafcht wodde er een oiiWeL«nlen slonn. (.{e* wa» of de ganrohe nriuurv*. townd w*. ateof zij den hemd op de aante wikte neeearokkeo. Wee de booém, die op zee wam», de luchtschepen, die naar Eaydand voeren! Md een «oort wgL biteige wo.de hoorde Gertrud het rwen wn ||o*x de pannen van het drie kletter- <ta>. hm hrt hran 4- «I*. Wta* ~i ilgl f AbMMUuateo worden dageltflu Madwomen ata eta Baretai Ml eue agMtea, den boekhandel ta de póatkaatorta ADVKRTEWHEPRWS: Uit Gouda en «eatntaa (tateerataa tot dea heaer«taiwb 1-6 repel, ƒ1.0». eiken regel meer •JA Vanb«lto»Goad.M<»Mbeeor1talMr>l-« ƒ1.10. elke regel meer /MS. AdeeatantiSntan pnbtato wtaakeWfadta uw <Mt aer regel. Advertmtlta la bet Katerdagnummer 20 toealag ep dee prtfa Bureau: MARKT

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1