jen bij: - GOODA. IDIGE8S No. 14212 58e Jaargang. iel! Donderdag 15 Januari 1920, dit Blad. RIEK, rOKimj vleesch. j-eudieton» Dochters van Hecuba. Hen «mts ZtTie-CL-ws ezx -A-d.-rrertexxt’ -voorG^ovlcLslezx©rxxstxeleezx. VERSCHUW! DAGEUJKb BEHALVE ZUN- EN FEESTDAGEN. en Rookers Een rumoerige zitting. f 1—8 nob tika no> mmt fU». 30 Administratie T«M. Intarc. 8X Bureau: MARKT 11, GOUDA. 369 25 tot MEVR. J )A. tem Schouwburg. re Krnte. wri te haten. (W«4t wtloL) dMT 9 BROÜWER, 459 40 offers voor hot Rijksdagge bouw iou gespro ken worden, ayn door den rjjksweermiuis- ter Noske verboden. INGEZONDEN M KDEDEELINGKN t Op de voorpagina SO hooger. van ver heeft besloten uit het Centrum te treden. Als gevolg daarvan heeft de rijkam inis ter van de schatkist Mayer, die tot do Beuer- sche centrumpartij behoort, zjjn ontslag in gediend. o aan logde InAr hoofd op den mowt MATIEKOLIE Ie heilzame wer- 0.90 1.40 ID DE ETALAGE. van er nog aan, hoe l aioh moest ver- waar- weer a, Hotrai. dagen EPOCH S78. r 468 30 per 5 on» f 1.20 - 1.10 door CLARA VIEBIQ. Geautoriseerde vertaling van J P. WESSELINK-v. KO88UM. (Nadruk v«rbod«o.) 'njfaer een andvre organisaties heeft PIT, ISCHIAS, KKINBEM. ■an lijdende zijn éénmaal gebruik xiwe Schouwburg. Zarngvoreoniging' ouw Bouw «Ho- tndsoonwnfarie Aë luda bij ANTON 8. H. vk LOON, water bij Wed. 5033 30 MA, d«n Haag. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen b|j contrast tot zeer geredu- «erden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. hheld, Keelpijn kking, maar wederom zen vert<rij0j*ar. UbltHun) «rde prij. AAL HILVERSUM h»k». Btztl ij geregeld tijdig «(vangen van ver- vermakeüjkfcwtea ;e agenda te **- Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMchenkomat van «oliede Boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten. GOUISUIE (OIKAM. ON OOtJfeA. De geallieerden gaan intusschen kalm voort met hun maatregelen om Duitechïand te dwingen tot uitvoering van het vredes verdrag. Vooral de uitleveringskwestie houdt hen levendig bezig; de verklaring van Von Lersner in een pers gesprek afgekgd, dat de entente in ’t belang van de rust n Europa niet moét blijven aandringen op de uitlevering der schuldigen aan porlogam.s- dtijven ,is blijkbaar tot een doovemanaoor gezegd. Niet 300, zooals de Daily Mail de zer dagen wilde ,doch 880 Duitschers zijn op de uitleveringsljjst geplaatst, van wie Frankrijk er 880 opeischt. De definitieve Ijjst is Dinsdag te Parjjs opgemaakt! bin nenkort zal hjj met het rapport van den Franschen onderstaatssecretaris van juatl- tie Ignaoe in druk verschijnen. ONS OVERZICHT. De Duitsphe regeeyng heeft openlijk er kend dat er verband bestaat tusschon de spoorweg- en anjdere stakingen en de ge beurtenissen te Bqrijjn, ze ontveinst zich niet, dat het den onafhankeljjken er om te doen is haar vai\ den tet^l te, dringen en de minister van Openbare Werkenv heeft aan deze opvatting uiting gegeven in een ver ordening aan de spoorwegdirecties, waarin hjj de agitatie onder het spoorwegpersoneel een deel noemt van een omvattende poli- tiekebeweging ter omverwerping van de re geering, welke sedert lang,door communis ten en syndicalisten werd voorbereid. In 't belang van de verzorging van het land met levensmiddelen en kolen roept de minister de medewerking der beambten in. De stakingen zjjn tot nu toe zonder on geregeldheden verloopen, maar het gebeur de te Berlyn heeft aanleiding gegeven tot het nemen van maatregelen om eventueele ordeverstoring te voorkomen. In sommige districten begint de staking te verloopen, o.a. is in Wezel besloten het werk neer te hervatten, doch wat hier ge wonnen wordt, verliest de regeering elders weer, want in districten waar de mijnwer kers nog arbeiden, heerscht een gespannen toestand, bijv, in Betzdorf, Dierenburg Wetzlar en Gtepaen, welke plaatsen, in de tweede loonklasse zjjn geplaatst wat niet naar den zin der arbeiders is. De regeering verdedigt zich met hand en tand tégen de revolutionnaire pogingen der cnafhankeljjken, wien hete evenmin als het vorige jaar, zal gelukken de macht te ver meesteren. Te Berlijn/neemt de regeering een bedachtzame houding aan, die er op ge richt is te toonen dat ze niet met zich laat spotten en iedere opstandige beweging des noods in bloed zullen smoren, zonder het publiek tot verzet te prikkelen. Het Rjjks- daggebouw is met veiügheidsweer en poli tie afgezet, een groot bord in de Sommer- ftrasse verkondigt waarschuwend: „Wie verder gaat, wordt doodgeschoten”. Óveri gens geen overdreven militair vertoon. De regeering heeft bekend gemaakt te hopen, dgt de orde uitsluitend door politie en vei- iïgheidsweer kan worden gehandhaafd, zoo >niet ,dan staat de stok achter de deur ,'n den vorm van een voldoende troepenmacht die zich in de nabijheid van Berlijn bevindt, de dag van gisteren is, althans op straat, lustig voorbijgegaan. De schrik over het vallen van een zoo groot aantal slachtof- fers (volgens de laatste berichten 42 doo- ouw Bouw en Wo re Verg. G*zond- Dte moest bij hólte kopie®, haar duizengintial «Ineeken, fan nfa- nog maar „mis let vretwlijk dringt® werd lete minder, opening voor zich - nog et® zonnetje wa» doorbroken. Gertrud liet haar Kind bij den ouden urn achter, zij zou toch gauw terug zijn. Maar nu stond zij al een hoek» poon. Vóór Ikmf oen lange rij van meoKUon, en aciuor haar net zooveel. Vandiagwas er griestneei, wieren, luring}®, van aller lei, vandaar het gedrang tón toch waz niemand tevresten. „Dat iiee^o, om daar voor zoo teug te inbeten et aan wachten. zei er een minachtend, die ztoh juist met haar volle mandje ren w\ig baande om naar huid te gaan ..Zijn er oowc weer wurmen in hetgrior meel?1' vroeg e< ee® „Nu, dan hebben wij meteen vtaeoh in deze vleeoohiooze tijden,” klonk een •pot tende stem. Sirehte enkelen lachum; imar een paar jonge dingm vonden het grappig, stootten elkaar aan en gfegelden. Somlier zwijgend wachtte de menigte. Mevrouw von Vo^ w druk bezig; zij deekie uM. sprak hleg en daar een vrién delijk woord. Maar haar luwiden waren ODdFuetig: de va«e heldere blijk van haar oGgen hal vandaag iete ongedurig)». Er weren maar weinig liaringen en do men- •Oliën wa/ron er dd op Als deze ton loe< waé, waren er nick meer. Mm Anoeot hun daarvoor iet» andere gnron, daar wat DM was voor hen ntet te vApgoeden. Zij overwoog. MertewaanBg, dot zij vandaag zodn onzeker gevoel had. De ntmiaoheu drongen t^jM» de afsluit- pteuk. „Ah j« btkrt, wrt terug! Iod< op z’n beukt!” Maar men luiaarde nl«t. H-t wm, atoof bet gmMta M al verbreid M fat «r nnoeol Gertrud opeitmm; de van, haar kleinen jongen, dledCree- over haar gezictht g’ngen* wekten een korten ocatendslaap. Ze had Joffrouw' jKrüger gedroomd, yan zij den rlirooni ---er nog aan Kwam zij op die vroiwf? Die had "‘«■rhen hem en haar gedrongen, i “s In hiAr .h-jon».,, <W,n«n? Zij boos op zloteoifc ®m keerden haor gedachten etewte •P de „Kwte, Die M zaker «elwk. Onrtev bad feM', W-1< rijn inoeder zoo al brcal in en k^ter. En zij behiordo i.teer lol JWeo, voorzorgen genoran hadden. ZOU de kleine nW van honger be- Jndkonw KrU?er had foob idtgeaooHgd - «Ij zou nu teek 65) iw steunde krljeohte, lloot, kraakte, OMMe, rde, allw mu uie< VU6( za( stortte neer, boomen wenden ontworteld - wereld mocht ten onder gaan, het was a«r goed. Dim lielioefde züj niet meer on te staan. En. toch, hanj^ee lend haar uit juist v~ z ij n moeder. (h)willlg Hdjudde zy zich al. Dat mankeerde voor Gouda en om- [T 54, groote voor- en 7 ct. Sigaren. 5 ct. p. pond, B. Z. lorraad Sjak en.Si- i de scherpste con- 470 10 onvermogenden lie gratii bij den l, Emmer Erfech ia ludit en huizenzo©. A|s zij tooli nmr bier op <lK>rp werk kon krijgen, waardoor zij de kleine te eten «oudea itebbeut Dat liter ook geen iiMiiwtietabriek wao! had er ew gesproken, ’die hi*rente qr voor ,,Foei, fat wad toch gevaarlijk. Daar zou men zijn, leve® bij kunnen inboetatt!” Dat kon lui ar niot wheten - munW«fabriek - men werd fitted bolaAld en men droeg er zelf irt-» toe bij, dtt de oorlog eerdfer eindt{- d| Deze verahhrikkelljko oorlogtf Vandaag kon Gertrud niet naar de stad g»m om te werken, met veiwoMrlttteoogen hlt'l zij -'n haar leege kwg gekeken ;A*r Vwo ^een khüine#te’ dn. jViroffW Richter lig nog te bei, die wikte du« werkelijk niet mger gaan Dan moeet zij zelf hef dorp in om wat te haten. De octte man za^ suf op zij»* «teel voor de deur, dat was nog he< eenigp waartoe men Item udet behoefd© au» te ■♦poren, slofte hij van ze'f naar toe. Het Machte had QDgfaMMtea, «ai btjaa wam me moet vormen zal tuaschen Italië en iuid-Slaviö worden verdeeld. De »tad Flume lal onder souvereiniteit van Italië woniew geplaatst met „coutinuité territoriale”. De haven van Fiunre xal eveneens door Italitt worden geannexeerd onder voorbehoud van de hanitelarechten, welke de Volkenbond aan 'Xuid-xSiavl# en aan Hongarije zal waarbor gen. De spoorweg van Flume naar Liom- biianna on Laibach zal daarentegen aas Zuid-Blavië behooren. Wat Zara betreft, deze stad zal een vrijstaat worden, gewaar borgd door den Volkenbond en bevoegd om zelf de mogendheid te kiezen, waaraan sjj uc vertegenwoordiging van haar belangen naar buiten wil opdragen. De eilandengroep run Lussin, Liasa en Pelagosa zullen door Halte worden geannexeerd. Alle eilanden la de Adrlatische Zee zulten gedemiHtarisoerd worden. Dezelfde maatregel zal wonden toegepast op de streek van Sebenlco, dal ajuid-Slavisch gebied wordt. Als vergoeding machtigen de geallieerde regeer!ngen Zm t- Slavië zijn autoriteit over de stammen va* l^ootrl-Albanië uit te breiden tot de Dnn. De regeering der V. S. heeft haar gevóe- lens over dit ontwerp nog niet doen ken nen. Er is reden om aan te nemen, dat zjj »oor zich uit te spreken wil weten, of de Zuid-Slavische regeering bereid is evenals de Itahaansche dit ontwerp vrijwillig te aanvaarden. Tijden» de bedde conferenties van Maandag hebben de Zuid-Slsivische ge delegeerden verklaard, dat *|j het niet mo- gel(jk achten het ontwerp dat hun werd I meegedeeld, te aanvaarden. Hun regeering, welke ztf hebben geraadpleegd moet even eens hebben geantwoord, dat zij niet de mo- Clemenctmu. gelükhrid inzien van het te nanraarfa*. i nurmtircne Niettemin is* volgen* de „Daily Chroni cle”, een oplossing verkregen, die met bo vengenoemd ontwerp veel overeenkomt Flume blijft Itallaansch, maar de haven wordt geïnternationaliseerd en komt onder het bestuur van den Volkenbond. Het ach terland blijft aan Zul<l-*Slavië, maar het ge bruik der spoorwegen wordt aan Italië ge waarborgd. De geheele kust van Dalmatië behalve Zara er. een paar eilanden komt aan Zuid» •Slavië. Het lot van Albanië is nog onbe slist Deze oplossing zal stellig geen der par tijen kunnen bevredigen. Italië noch Zuid» S'lavië zien hun elschen volkomen ingewil- ligd en president Wilson zal zeker zjjn sanctie onthouden aan een regeling dia Italië het beheer over Flume geeft Clcmencëau die onvermoeid confereert en discussieert over het herstel van Europa, zal in de aanstaande weken nog meer be- De presidentsverkiezing komt nu aan do orde. Clemenceau heeft ver- kteard een candidatuur als opvolger van Poincaré te zullen aanvaarden, <r«|k besluit officieei zal worden mecgedeekl inoe open- i let genoeg hiringvii waren, zoo tlroekj i'jdcreen naar vore®. Ger-rud wild© niet dringen, maar aij/moou nam ai zij wijkte o< ul<: zij wardj van nkbier geduwd, gedruk.*, steeds nwstér naar «ren gedrongen, zoo dat de adem haar stnging, zij stond midden in het gedrang Htt angstzweet brak luuir uU Ate zij maar had kiuwwu zhiei», al was het maar een oogenokM! Zij werd duiz<xig, db hoof den voor haar zag zij «te reuzwihootden. Er uit - weer er uU! - Zij wilde graag weg, teruggaan, uumr sij ws* gealemd tmwlhvi do vrtMJHvlijke massa. Angstig •ptnte sij haar oogen open. Daar boog zich ••on gvhicbt naar haar toe, een ge- zfchl, - waar Iwl sij fat al oen* eer gezien?! „Bent u niet g>x4?” „Ruimte, laat de*o or uit - een oote* bHUe - <h.‘ wordt niet gordl” M l* '1 J nMnMv -8 Gertrud zag een lucht, metv luritt. Dat voelde zij r- Toen sij wcw bijkwam, zat rij op voor hei open raam. Zij kon nog niet «*idd(4ijk zie®, no4 niet gonl deuken, u®ar rij hoorde weer: „Zij hal honger Nu merkte zij op eens hoe 'u hongtw Sij had ('fateravond nte.» gegeten. ,vs* Iitergen niets gegeten - er was ntefts ge- wrret om te eten. Haar lippen waren soo wit ris sneeuw. Ja, honger hadfan sij al- ta* - ja. - Groote I rijsafslag 9 De oesprekingen tussche* 1 lAoyd ueutge en ivitti over ae kwestie moeien ook ten emue zyn gevocru. D.t vraagstuK is, naar versemuenue oer.imt- gevers beweren, tot opioss.ng georacnt op een andere wu»e uan zien eemge uagen ge- leuen uet aanzien, waar veriuiuue zou u'/in- nunzios actie absoluut onvruchtbaar zyn. Het door Xtauanen en Serviërs veei-betuiste Mume zou aan «en een noen aan den anuer komen, doch tot bulierstaat worden ge» inaaKt. Nitti was over dit besluit desolaat. Hy zou naar het heette, voor zun vertrek naar Italië een vermaring aiieggen om er op te wyzen dat hij tot net taaiste oqgen- btik zijn standpunt verdedigd heelt. De overeenKomst, ais gevolg waarvan hu den \al der itaiiuansche regeering vreemde, zou hu niet aanvaarden namens de regeer.ng, <ioch uitsluitend op eigen verantwoordelijk heid. Door de desperate houding van hun Italiaanschen collega hebben Clemenceau en Lloyd George zich op 't laatste oogenbl k laten vermurwen en, wanneer de berichten juist zun, een regeling voorgesteld die aan sagnes krijgen, ne wenschen van Nitti eerugszins tegemoet 4- - komt. Het Hollandsch Nieuwsbureau ver neemt dat het denkbeeld van een bufferstaat is losgelaten. Het gebied ,dat de staat FIu- Imdden macht Haar hart kromp ineen Al dc stille wegen, die zijop gelukkig»» a.vouden smnen geloopen Ikkklen, zou zij mi niet m«*r gaan. Het was mteHiitteii goed zoo, jul«i goed, dan kwam «r ein delijk eeiA rinde aan. Dat zij zoo aan da ze plaats gehecht was! Dat hal zij nu toe in Im4 geheel niet geweten. Plotseling werd zij dukottg, ging d© tefel ziften on arm, even»te den voriigen a\ttnd zij sehrvleft. Och ja, zij »oti toch Kever hie- Wijven,. Het was ook zooveel beter voor hot kiuzl, dat groaide -lai ten miiwto zoomeftehijn op, en ntet ineen he. en or Zij met vrouw Dombrowriti over li na de ervaringen van vrjfaer een amkre de bepalingen van den uitzonderingstoe- gtworden. Door geheime cqtnisatie* hoeft stand strikt worfan nageleefd. i<ien in stilte de draden gesponnen en thans I De.tegen heden door de partüen der on- I waren de vertegenwoordigers van deze afhankei'uken en communisten büeengeroe- groep overal aan het werk nadat dezer da- pen vergaderingen, waarm over de riacht- I g^en een geheime conferentie der onafhan- Icelijken en communisten had plaats gevon- de om het stilleggen van pet spoorwegver keer in het geheele Duitache rijksgebied te verwezenlijken. Met socialisme heeft, ver- ABONNEMENTSPRIJSs per kwartaal /2.2C, per wéék 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco pér post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan one Bureau: Markt 81, GOUDA, bü onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.05, elke* regel meer 0.20. Van buiten Gouda en den betorgkring: 1—0 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 12% cent per' regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 toeslag op den prijs. Redactie: Telef. Intèrc. 545. Het Spartacus-spook. ttykskanselier Bauer over de onlusten. Geen nieuwe relletjes. De uitlevering der gevangenén. De Adriatische kwestie opgelost. Clemenceau en Deschanel. De staking in België. Onrust in Spanje. r*wra AWD7iruT den $n 105 gewonden) zat er blijkbaar nog Ii>. Levendiger ging het toe in de Nationale Vergadering, waar voorzitter Fehrenbr.ch ilp lieeft, terwijl hij van zjjn prestige nog hééft ingeboet door Dinsdag de vergader ng toch t? geweigerd had aan het verzoek der onaf- bpnkelijken te voldoen. De Rijkskan«elier Bpu'er, heeft zün spanning tegemoet gpziene verklaring dan ook niet rustig kun- nïn uitspreken. De rükskanselier Bauer richtte by de ope ning der zitting eén scherpe aanklacht te— gen de onafhankelijke^. De treurige room fa wandaad begonnen te hebben, komt aan de onafhankeljjken toe. Voor de tweede maal in Duitsehland werd een uit het meest vfije kiesrecht voortgekomen parlement aan dé dictatuur der straat epgeoffewl. De eer ste maal geschiedde <üt door de medewer king der snafhankel ijken in München. Thans hebben die treurige voorvallen zich in Berlijn herhaald. Kanselier Bauer, die by zjjn betoog door de onafhankeljjken voortdurend met woe dend geschreeuw in de- rede werd gevat ten, merkte op, dat hjj de bewijzen had, dat de cnafhankeljjken hun slachtoffers naar den Rjjkidag hadden gedreven en ten slotte door ophitsing in den dood hadden ge voerd. Iedere demagogische poging der cnafhankeljjken, om de bloedschuld zich af te wentelen ,was volgens hem geefs. Van de veiligheidsweer kon alleen gezegd worden, dat zjj zich op ongelooflijke wjjze afzijdig had gehouden.. In het gebouw hadden zich getuigen aan gemeld, die waarnamen, dat leden der onaf hankelijke soc. partjj, na verwerping hun ner voorstellen tot verwijdering der bewa pening uit het gebouw der Nationale Ver- gadreing, met de betoogers buiten voe' ng hadden gehouden. Als het den aanvallers ge lukt zou'zjj het gebouw en de Nationale Vergadering binnen te dringen, zouden wjj daar, aldus de rjjkskanselier, zooiets als een Bartholomeusnacht hebben kunnen beleven. (Groot rumoer bij de onafhankeljjken.) De rjjkskanselier vervolgde: Van het ge vaar voor de gemeenschap van de partij, die dé dictatuur der minderheid wil instellen, zal de massa dés volks zich langzamerhand bewust worden. De tactiek der revolution- naire raden /He in de partjjen der onafban kelijke” én communisten haar steun vimlt, gerust kunnen gaan - miswdhlen zou de juffrouw zich zelfs verhnujeo - de Jon gen was nu zoo Hef, zoe airdig en hij geleek zoo op Gnsliw! Maar neon! De gedachten, die haai' in moedeloosheid als een verzoeking bekropen hadden, sdei Gertrud va® ziidk* Wa» zij ad zoo achter idïgegaan, door haar airtnoede zoo laag gezonken? Door de gebrekkige voeding zoo zwak geworden, zoowel naar haar wil nfe lichamelijk, fat zij maar oen oogeiu blik aan had kunnen d'snken aan die deur te gtau klompen)? Ate een l> •delaire»! Neen zjj was geen jeddaro». Trotebh richtte zij «leb op Dte Dteeri bij hóUr kopie®. haar bonder, HGhiom Miar ook dan nog maar „mis- oohien”. Zij onttrok zteh aan de streeten- de hanfa® van haar kind, grfaatte hem fat hij rustig moest rijn, zoo streng, dat Mi nnwchrikt ophield te vlsjen. S01“,«'r gepeins Meele zij zJdh aan zij voor den qpicgH ha-w vl«faeu opstak, was zij getroffen door haAr eigen Mooricoinen^ atejd rij geen droppel bloed nx-er had, en liaar oogen waren geheel dof. Eieren, melk - die had zij noodig. Maar er waw alleen nog maar melk voor de kte'ne kinderen. Het moeet wel zoo gaan Zij beet zich op de bloedlooze lip- pen Als de afctonl naar de werkplaat» maar niet zoo ver was! Er h'dp niets aan zij mM er wel over denken tegen de volgende maand hier d» huur op te zeggrn en naar Berlijn te vertafam. Dan W' zij ten nimrie lien tangen rit niet. Wat iiiel-1 haar ook nog hier Hot bloed rishoot plotseling iü he« doonufalge bleek *»n haar hfrid - herionatogea!’ Ja, die I» Beieren is in de politieke constellatie klaarde Bauer, deze demagogische agitatie der Volk»*vartegenwoor<liging eenige Kjjii- 1 niets uitstaande. Bekomen. De Beiersche Volkspartij leiding met altjjd krachtig in hanuen Bauer wees op de ernstige gevolgen van -m ku - -a- een dergeljjk optreden voor het Duitsche ingeboet door umsetag cie vergader ng economische leven en legde er in het bjjzon te verdagen, hoewel hjj aanvankeljjk dér den nadruk op, dat door de spoorweg- 1 staking de terugkeer der gevangenen in ge vaar wordt gebracht. -. Het slot der rede wejrd gevormd door een betuiging van de vastberadenheid der regee ring, dio zich van haaf voilé verantwoorde lijkheid bewust is en lyiet faoren vuist *a) ii>grjjpen. Op de rede van den kanselier volgde bij val van alie zjjden, terwijl de onafhanke- Ijjken voortdurend sisten. Nadat de algemeene opwinding pas na eénlge minuten tjjd voor een kalmer stem ming had plaats gemaakt, ging men over tot dfe beiaadslaging over het wetsontwerp in zake de bedrjjfsraden. De kalmte was slechts van korten duur en er ontstonden rieuwe door de onafhankeljjken geënsce neerde rumoerige tooneelen, toen de le’der der onafhankeljjken Henke, |ijn rede dade lijk met een heftige aanklacht tegen de re geering bgon. Na hem sprak de ProirisririUmmistar van binnenlèndsche zaken Heine, wiens uiteen zettingen, evenals die van den rjjkskarse ller, in uiterst scherpen toon gericht waren tegen de onafhankeljjken en 4öor dezen met lawaai en woedend gebrul begeleid werden. Het kwam herhaaldelijk tot opgewonden debatten tusschen verschillende afgevaar digden, zoodat soms de indruk werd gewekt dat men tot handtastelijkheden zou over gaan. Als oewjjs, dat de botsing met opzet was uitgelokt door de betoogers, las minister Heine artikelen voor uit de gistermorgen verboden bladen. „Nie Freiheit” en „Die Rote Fahne”. Deze mededeelingen werden weer door verwoed lawaai van de onafhan kelijker. begeleid, zoodat president- Fehicn- bach niets anders te doen overbleef dan \oortdurend de onafhankelijke leden tot <le orde te roepen. Ten slotte kalmeerde de stemming, zoo- ca| de zitting rustig eindigde. Bij de ventere behandeling van de wet' op de Bedrjjfsraden onderwierpen de Onaf hankeljjken deze aan scherpe critiek. Van daag stemming over 1 en voortzetting de»- behandeling. Bij de begrafenis der slachtoffers zullen

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1