Schrijfmachine Bericht een Adverteerder». r*"f™ «ok EArsnds, Gouwe 208 Gouda. bare psrlementazitting, waarin da Candida- ten culten worden gesteld. Dit besluit is geen nieuws. Het stond reeds lang vast dat Ciemenceau candidaat sou zijn vooi 'l Etyeée en de Paryzenaars, die een froote woningnood kennen als de Nederlan der», waren er «oo zeker van, dat de wo ning van den premier bij het Trocadero na de presidentsverkiezing zou vrij komen, dat niet minder dan 5U0 liefhebbers zich voor die appactemnetea hebben aangemeld. Nie mand twijfelde aan zijn verkiezing, immers hy had geen enkelen tegenstander, die hij duchten moest, 't Zou echter nog wel een» anders kunnen uitkomen. De herkiezing van Paul Deschanel met zoo goed al» algemeene stemmen tot pre sident der Kamer gaf aanleiding, dat reeds in de zitting waar deze uitslag werd afge kondigd stemmen opgingen van: „A Ver- aaillesl" Na afloop der zitting werd er door verschillende Kamerleden onder wie Briand ,Henriot en Lefèvre bij Deschanel op aangedrongen dat hij zich candidaat zou stellen voor het presidentschap der Repu bliek. Deschanel weigerde dit niet, maar ver klaarde, dat men zichzelf niet candidaat stelde en dat alles afhing van de besttsfurg op de bijeenkomst der leden van Senaat en Kamer, die volgens gebruik heden Donder dag gehouden wordt. Men zal daar dus staan tegenover twee ernstige candidaturen. Clemenceau zal dus op z'n ouden dag een feilen strijd te roeren hebben. Gisteren heeft de Fransche Senaat zijn eerste zitting gehouden onder voorzitter schap van den oudsten senator, Gustave Denis. De afgevaardigde van den Bas-Rh in Eocardt las, namens de vertegenwoordigers van El tas en Lotharingen, een verklaring voor, die door den geheelen Senaat staande werd aangehoord. Uy reide oa: Het onschendbare recht heeft de tfouw van de Elzaaser» en Lotha- nngers beloond. De misdaad van 1870 kon niet ongestraft biyven. Het recht heeft heden gezegevierd en onrecht is hersteld. Vijftig jaar kunnen de herinnering en (te gevoelen* niet uitwisschen, die een volk ge durende twintig eeuwen in zich heeft opge- nomen. f Zij, die geboren zyn onder vreemde over- heerschar», leggen getuigenis af van het plichtsgevoel van onze vaders, die den ge weldenaar weerstand hebben geboden en van de vaderlandslievendheid van onze zo nen, wier geestdrift aan de bevrydende soldaten onze dankbaarheid heeft betoond. Myne heeren, wy hebben den eed van Bordeaux gehouden. De burgers van Elzas en Uthartagen, die tydeiyk van het ge- meensch appel yk vaderland gescheiden wa ren, hebben de gehechtheid voor Frankrijk bewaard tot op den dag, waarop zy huh plaats weer konden innemen. Deze verklaring werd met geweldig enthousiasme ontvangen. Van «4c staking'der postbeambten in Bel gië is geen nieuws. De regeering verwacht dat ile stakers heden den arbeid zuilen her vatten. Doen ze dit niet, dan worden ze nis ontslagen beschouwd. Tengevolge van den lockout, die nu al ruim 7 weken duurt, is het in Catalonië voortdurend onrustig. In verband met het feit, dac onlusten hebben plaats gehad heeft y de politie te Barcelona 62 vertegenwoordi gers van de syndicalisten gearresteerd, die een verboden vergadering hielden. Er zyn wapenen, geld en anti-militairistische ge- schrfiten in beslag genomen. BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. H et water t ij t. Van den Boven- en den Midden-Rijn ko men zorgwekkende berichten. FIMc plaat- won zijn geheel vun het verkeer afgesne- 'Hi en -daan gedeelte-tijk onder water De k •heopvaak» moest wegen» liet hooge wa- ter op dm Rijn gertiakt wonlen, waar- ■kor de kolenvoer/lening met name die hw ZfuiiriDultatthe veriiruikcrft opnieuw iinzienlijk lijdt. In «vk«le dorpen hooft bet h-Wfe water, gepaard met de hevige -tonu VI fier ftaatolp dft?cii, veTWowtingon Rintedtoht itaar hc* rogeiyuihtigie weer 4 «onboudt, wordt v<wdere stijgen,? verwacht. Do Mi iln i» in den nftritt van gist wen deviate gestegen vlet de lager gelogen Htaddde'len Van Frankfort, met name de «vd* a'vd, in allerijl moesten ontruimd worden. In de f-'Hiiffer- en de Kettnor- str - se droit? bp1 wder di* beneden-ver- diepingen Mimen. Volden» ingekt*ne«u be r cM-o zal het water nog wel een Meter (Hffon. rVrndardigavond verwacht menden h'i mi wstenwoivl Sedert 1882 heeft r Fiiinlfirt niet zulk een hoogen waterstand g< kf«& FRANKRIJK. De „4 f rique L» „Ceytonl" Ini aannpekorntm niet de o*-erto vonden vin de ,,Afrkjue", 0 garad- A\, n« do hetnanniig en 12 Senogalleezen, '.n w4.« er reels een i» overleden. Vijf-e -i K.M. ten <Z viu hSabïi» d Otonne is cf n «liep aanipwpoeld met twaalf laden van de ite-nanning. Dime verldaacMeo, dat het idei waarschijnlijk i», dat veel piasagiers zich zouden hebben leur men redden, daar dc liooten «iet behoorlijk konden worden uftgpsM en men In nee moest springen, om zoodoende te trachten, zwenuneod een fi'otrfi of een vlot Ie bereiken. Eeuifoe vlraoforav-sariuigea hebben bij SaUsa d'Oionne twa-tf lijken aangevoerd, de lijken van Mo BELGIS. Snaking van too nee>l«pelers. Aan de wordt uit Bruaeei ge nu'M De stAkingahaoU te ook overgesla- gun naar do VKaMiiHCBie kona-dfiaoten te BrunséL Zij Is, - want voor do artUton moet het nauurlijk een bijzonder soort zijn - aarsohij-alijL uit Nederland over- gxamakL De mannen on -vruawen van het Vllaaui sclio theater on van de Fallen Bergères iu-bben hun eLwben toi loou-tvwrlioogiing ge- rteill. Zij vragen maandtelionoraritM, wel. ke var loeren van 1500 tot 500 traok. BINNENLAND. TWEEDE KAMER. Tabaksaccijns. De Commissie van Rapporteurs uit 1'woede Kamer over het ontwerp tot hef fing van een tabaksaccijns simt aan de Ka mer voor om het ontwerp opnieuw in de af- deelingen te onderzoeken. Dit met het oog cp de op 29 December by nota aangebrachte ingrijpende wijzigingen en op de gronte verandering in de samenstelling der Kamer na het afdeelmgsonderzoek. Minister De Vries over de belastingen. Men weet, dat by de behandeling van het wetsontwerp tot opheffing van de oorlogs- winstbelasting met 1 Januari 1919, de Twee de Kamer een motie-De Geer c.s. heeft aan genomen met de strekking, een beslissing over dit ontwerp uit te stellen tot het uebat over het ontwerp-verm.-eanwasbelasung. Inmiddels heeft de heer De Vries by de be handeling van* de gedwongen leening ver klaard, voorloopig geen prys te stellen op behandeling van de Vermogensaanwasbe- lasting. Tevens kondigde hy het instellen van een onderzoek naar de mogeiykheid eener belasting op hooge winsten (geen conjunctuur belasting dus) aan. Dientenge volge hangt de verdere behandeling van het ontwerp betreffende de opheffing der O.W.- belasting in de lucht. Men verkeert in on zekerheid, of deze nog zal worden geheven over 1919, dan wel of later wellicht eer» be lasting op hooge winsten alsnog over dit jaar offers zal vergen. Dit leidt tot moei- lykheden by de vaststelling van winstcy- fers in verschillende bedryven over het af- geloopen jaar, maar heeft tevens dat na deel, dat in prysberekeningen thhns, waar mogelyk 30 O. W.-belasting wordt ver disconteerd, die misschien nooit zullen wor den geheven. De Minister heeft in een onderhoud met een vertegenwoordiger van het Hbld., de bezwaren erkend van den toestand. Zonder twyfel heeft de O. W.-belasting in sommige gevallen prysopdryvenden invloed geMad en ofschoon, dank zy het herstel van Het reldverkeer en de uitbreiding der concur rentie, het aantal bdrijven met een mono- politlsch karakter is afgenomen, zoodat het gevaar, dat de consument de O. W.-belas ting. betaalt, gedaald is, mag dit ongunstig gevllg ook thans niet worden uitgeschakeld. Ministers standpunt i» en was dan ook, datnle O. W.-belasting diende te verdwijnen. Dat dit niet geschied is, valt buiten zyn verantwoordelykheid. De Minister kan. ge zien het Kamervotum, thans geenerei be slissing nemen. Wat hem betreft zal hij slechts pogen te bevorderen, dat, indien hem de mogelijk heid mocht Wyken van een heffing eener belasting op hooge winsten, deze aansluit ly de O. W.-belasting. De Minister meent, dat dit ook de bedoeling van de verdedigers eener zoodanige belasting is. Mocht deze mogeiykheid niet biy'ken te bestaan, of mocht de wenschelykheid er kend worden van een beslissing in zake de beëindiging der O. W.-belasting in ieder ge val, dan zou de centrale sectie den Kamer voorzitter kunnen verzoeken, het ontwerp tot opneffing van de O. W.-belasting op nieuw aan de orde te stellen, zoodat de Ka mer zich thans daarover zou kunnen Uit spreken, desnoods met verschuiving van den emdtermyn tot 1 Januari 1920. Men moed wel bedenken» dat de motie-De Geer niet sprak van het initiatief -ontwerp be treffende een 'heffing-ia-eens, zoodat de be handeling daarvan formeel niet behoeft te leiden tot een beslissing over de O. W.-b^- 'asting. Tegen het kiezen van dezen weg ter oplossing van de onzekerheid bestaat te minder bezwaar, nu de financieele toestand zich stellig gunstiger laat aanzien. Den Minister is wel eens, en soms in zéér scher pen vorm, een verwyt gemaakt van zyn pessimisme, dat de oorzaak was van de aankondiging van allerlei belastingplannen, die nu niet tot verwezen!yking komen. De toestand liet zich aanvankeiyk zeer somber canzien en niemand kon een zoo buiten gewone atygig der middelen verwachten, als de laatste maanden hebben te zien gege- \en. Nu het geraamde zeer aanzienlyk tekort over 1920 geheel zal kunnen worden gedekt door het ruimer vloeien der inkom sten, kon de Minister er toe overgaan de aangekondigde of reeds ingediende ontwer pen ,dde het meeste verzet hebben gevon den, op zyde te schuiven. In het algemeen is de onzekerheid op belastinggebied niet yn schuld zeide de Minister maar een gevolg van den uiterst wisselvalligen toestand. Onder den druk dier onzekerheid heeft ook de Kamer gehandeld. Op de opmerking, dat in de eventueele heffing^ eener belasting op groote winsten opnieuw is geschapen een element van on zekerheid, verklaarde de Minister, da* hy een onderzoek naar de mogelijkheid eener zoodanige belasting in ieder geval niet meende te mogen nalaten. Hy verklaarde, dat aaar zijn oppervlakkitfen indruk groote winsten nog wel voorkomen, maar dat aty afgewisseld door verlies** vaa niet minder beteeken is. Dat ia ook een gevolg van de onzekerheid in den nationaleu en speciaa'. in den internationalen toestand die snel en ingrjjpend veranderen kan. Voor een heftig van het kapitaal was inmiddels thans, naar 's Ministers oordeel, in het geheel geen reden meeh De -Minister ontkende ten stelligste dat het voorstel tot fiscale herziening van het tarief, dat in gevorderden staat van voor bereiding is, een protectionistische tend enz zou veitoonen. Hy wees op de herziening, door den heer Treub voorbereid, die 5 6 millioen meer zou opbrengen, ofschoon zjj slechts als technisch was aangekondigd. Nederlandnche oorlogsbodems naar Ooat-Adë? Naar verluidt, zou het in het voornemen liggen eerlang eenige schepen van het Ne- derlandBch-Indische eskader, veryaoedelyk de „Tromp" en de „Hertog Hendrik" een reis te laten ondernemen naar Indo-Cluna, de Straits Settlements, China, Japan en de Philippynen. Gemeentelijke kindervoeding. Het Volk verneemt, dat de plannen voor de inrichting van gemeenteiyke schooivoe- ding te Amsterdam reeds in vergevorderden staat van voorbereiding zyn. De bedoeling is om ruim 40 lokalen gymnastiek- en speellokalen in de verschillende stadsge deelten tot eetzalen in te richten met be hulp van opvouwbare tafels en stoelen. In elk gebouw zal voor 60 70 kinderen plaats zyn. Men hoopt zich voor het noodige toe zicht te kunnen verzekeren van de mode werking van de onaerwyzers; de voedselbe reiding zal blyven geschieden -in de tegen woordige keuken in de Weenastra&t. Zoo mo gelyk zal op 1 Mei a-s, met de geraeenteiyke voeding worden begonnen. Aan zwakke kinderen zal voorts op attest van den dokter melk worden verstrekt, aan de holen zelve. Ten opzichte van de schoolkleed!ng zyn nog geen vaststaande plannen gevormd. Rijkskleeding naar Polen verkocht. Volgens de Tel. i« niet alleen de militaire kleeding, maar zyn ook kleedingstukken en stukgoederen van de Rykskleedingvoorïie- mng naar den nieuwen staat verkocht. Men heeft, zegt genoemd blad, kans ge zien, byna den geheelen vooraad van de hand te doen. De Poolsche regeering ili heart op een klein restant na, dat hier te lande werd verkocht, de goederen op twee (aar crediiet gekocht, waartegenover 5 pet Poolsche schatkistbiljetten zyn afgegeven 'levens heeft de Poolsche regeering den in ventaris der pakhuizen overgenomen. De middens»andsraad en de duurte. Gelijk gemeld L, heeft do mimlater van IvftndlKHiM- in, Z«ke de Duurtewet niet hB-clUs adivW» ijlgeiwoanon, van den Nijver- tii.ivLHr.iaxi, mwN|tóook van deni Mtdlonstande- raad. Met betrekking tot het staxaipunt, dat de AluidenfJUwidKroad ten op«iohte van de Duur- towei inneemt, het volgende worden medegedeeld Dea 4eii Novejufair zond do minister het ontwi^HDumxtewet 1919 om attviea aan den Mtddomuqarufiwaafi toe, en reeds dm vol gendon dag maakte het ontwerp een punt in ix-raadsJagiing Vau dim Raad uit. ndHi de beraadfdagjngen beüreurd© men al gemeen, dat liet particulier Initiatief Tdet '.oodmig heeft gewerkt, dat hot ontwerp overbodig wa». De IHkandkoniing vaneen lhuir.ewet werd echter in de tegenwoordi- ge «miK inK%li«*ieu al» em noodnakdij k- hefd gevoeld. Met de strsldking Iron men zich dan ook algemeen Wereenigen. Dit neemt evenwel niet weg, dat men tagon i.kule bepalingen van hét ingediende ont- W«vp, zooals het luidde, zeer erMtige be zwaren koesterde en voorts op verschil- h.ida puiten nadere inlichtingen wontichte Met betrekking tot een en ander perkte nun op, dat in sommige opzlobten hei ontwu.-p zich tn zeer v«gs termen uit spreekt. Wat is bijv. onder een redelijken prijs te verstaan? Zulten de raden er re kening iii/ce honden dat de eene hande- Ina, goedkoopor kan fliroopea en dus ook verkoqrpen dm qgn aadlsr? Gaan voorts de gegeven iHWoeAChellen niet veal tover, zoodot Ikjv de eenëeaie raad eenvoudig al.e,, wat historisch geworden en allee wat notarieel ie va»k^Eiegd. kan vernietigen A'oort-» vreeede men dat de wet zelf aan leiding tot allerlei misbruiken sou geven Fabriek- en 1 laodekgeiie«men loopen ge- vaar openJiaar te worden, doordien de veir- hooren in het algemeen openbaar zijn en geen voldoende waarborgen gegeven wor den., dat een (wentnael opgelegde geheiiu- houdlng niet geschonden zat woeden. Men 'litia dan ook dat bij aohending van ver plichte gdiviiitliouding niet, zooala het wetff- ontweqp ooi-Stelde, volaéaan zou kunnen wovden met het opUggen van boete óf bodh,enis, doch beplaitte xeer atejg uk- shidesid iiprinoipaie hutiilwnia. Eveneens vreesde man voor het lattenen -an allerlei ongenwtivperdo klachten en in rerbund dairmede een noodelooe schaden \aii liet bedrijf, doordien fabrikant en han del rnr telken» hun zaken zouden moeten Verlaten om intichtingift te geven of tioh te verantwoorden. Hat werd daarom ook wensohelijk goacfet, ia hat ontwerp eene bopa'ing op te nemen, den voorzitter van len distriotwaad d» WoegdUlsAd zou verleunen om, zoo daamvpor termen aan- trtnlg waren, b.v. wanoner de kiadht al leen geechiedde, om het U^Mnd lustig te mc ;eu, den onredhbnijf klager een boeto op te leMette Ter voortouw^ voorts van aUerUi klaoh- ten achteraf, oordeelde men het evenaena ■wenachelijk den termijn, waarbinnen de 1jet zijn flqjedkr* 1 op 14 dagpa, evenals het wineontwerp wd, dooh op 6 dagen, i Zeer veel be* wagen ontaooeiten de bo palingHMi, die de lievoegjfieid der plaatse lijke duurteOManiHrtes rogelen. Deze ooin- maseieM zuilen, votgenu hot ontwerp, hun nin larut ^tiienja, vpa^igea op prijr-on, d v in (Ito kWaba'Mei of daarmee goltjü te *eü«an beMjvea wonlen gevraagd on zuilen aan het puiliok de door haar in verband doerme.- nruttig gewohtc wenkeu i örbtKjkuen. bul du zttyfou, dat wanneer de ooiauis- tot do weteuasiiap komt, dat om ar tikel bij ib-u eenea wiqkeior goedkooper vvrkrijghaar Ik dan bij een aanleren, zij de (ia«dao.it van het publiek daarop moet vcMigoa? Zoo jis dan oolitic men zulke on.octaat- ba&r De duuttowet is er om woeker te wo- n. maar niet o.u voorlichting te geven over prijzen bij versohtilonde wiftkotiers eui (en behoeve vaai bepaaidie wuufcaliers als ofdcrieel reolame-buroau (xp to treden liet hooftibeawaar in doze wai echter, dat de pliateelijke duurte-comuiiaades icvoegJ- ncdon erlangen bui.en do wet gelegen; het geven dter' lievoegcilioden strookt trouwens niet mei liet geJieoIe ka(rakter dor wet: een bij de wet iigo-deido commissie moet g bevoegdheden liebien, weUe buiten de wet cijr gedegen. BeSiOtiui worl Ixirt'enlnMoeddu opmerkjugen ter tennis van den minister to brengen, w.*t dm ook geschied ts Wj brief d.d 12 November B(ij <le indiening van het definitieve ont werp echter gjeb.okdn, dat dit slechte op zeer ondergcfctoniifW puntop afwijkt vaa het door deti ltand ixëoordoelde wetsont werp, zoodot Uerliadve aan de bezwaren van den -MiAleïstan-israad trouwen» oven- nJn oa.i die van den ovenoea» ter zake g<-raadpleegden Nij.verhejlcteraad, niet is te gemoetgekomen. GEMENGDE BERICHTEN. Hoog water. Volgens de ,rst -Or-ï,van gisteravond wordt de u..gjeiiioone rivieroorrosijiondonue ïapgn de Maas taK.«jlien te m 'e Her- togenboscji ingesteld. I ft Maastricht wordt gaueU De Atans wast zienderoogeu; gisteravond stond ze roede 1.39 aan de Alaa.-n.xrug; (d. i 43.4Ö t" N.A.P. en België seinde de onheilspel lende cijdiiig: nog minsten» 80 c.M. was te wachten. Titans te du tdlegrafsohe go mer-nscliap niet België vethroKen, doch d» onrustt>areude bartabien iioudem aan. Ala aez<; niet overdreven zijn, dan betoven we itóor ongaaeaden watehKnood, dan zou dt Alans ovor dt. 5 M. kounen, eeu stand,'die z* i/s in de fcOor jaren niet weird bereixt, on die de tftad zelf zou Ixeireigen. Nu reeds te het water hooger dan ooit sedert 1880 Op den Heugettöerwog stroomde liet wa ter met groote Kracht tussöhen de huizen door en begon zeis dloor de ramen der uiet al te ».ark gexxuwdo liuiajes naar binnen te gutsen. Om de ramp uog groo- ter te m> won^ staken de liestuurder» v*an ponten, die de gienuoeuscliap met Heu- gam onderhouden. Nader vernemen wij echter, dat die staking doolr de betaling ■an Iwogor loon is bijgelegd. Do commas«airte der Koningin mot Ged. ïJta.en zijn do oveköjriooaningco rondom- Mn*is,'ricilrt ii» oogonsohouw gaan nemen. Men v|w<*»t, dot ook de ligero gedeelten vai- AüaastutoHt en Wijk blank zullen ko men te stiaan. bn het stadspark stroomt het water vaa de 'Maas in den vijver, die in verbinding (#na» met liet kanaal Luik- Afiua-trioht. Aan de brug bij de O. TT Alnouwepport zijn koorbalkon tussuhen d« gleuven in ae JiMir-m gelegd om te beletten, dat het wa ter tor Aftap», door het «tadwpark im het kanaal zal vloeien, en de omliggende laag gelogen straten (O. L. Vrouwe-, Rode, Koe- n Steenenbrugstraai)zal imindeeren. Aan do Maislvnig toetenlJe de peitecftiaal gie- i»*tniorgen M uur 4.41 ML, d. i. 46.42 S A J*., ohh 7 o.M. was in de laatste 8 uur.l In 1880 was de hoogste waterstand 4.84 M., d i. 46.85 Ml. België --tefnde uKLAilk, dat de Alias daar op liet oogenbttk sti- tiontir blijft, maar... het heeft den gehee len nacht geregend, nu regent het weer n de lucht te djreigend. l>« Ivifaen op tie Bleckerij te SL Pieter, een 30-tal, staan nu oik g xioeritelijk onder water. Do genieeneohiap dm>r hulp- biuggetje» en etwi bootje onderhouden In Hc-ugera i» her breorig gestald. Enkele hui zen rtjau tot op de eerste verdieping, de kleinste tot bijna nan het dak onfl$r water. Er begjft daair gebrek aan levenébehoef- te" te ontetian, en doordat de meeaten nle kunnen stoken, en eten koken, wordt de toestand hoe langer hoe faritieker. Ook in het hooggelegen Slttard, waar men ander* niet voed lasit hoeft van hoog water, ondervindt men thans de onaange- n-.amJieden daarvan. De Ixiurtaohap Over- ho\en stuit onder water. Achter htf kerk hof te St tard h opk een hoede strook lands onder ge loopen. Rondom Sktard in de dorpen i» het veel erger De weg van Mae se.-k naar Roosteren ie oniiieigaanbaar, indien iiM»n tenminste niet tot over de en kels door het wat-u- wil waden. Dior het W,wijken van den keaniui tusttohen Dftiam en Amgario, te hot 'dorp Angerlo geheel blank genet. Cftt N ij n» e g e n De peiiaobaai wees hodenodhtond 12.27 M. -f N.A.P. met 71 :.M wan. Keulen seéat 69 aM. wm Hst watsr Is aan de Wandksde weder gtwtefeu lot do •toepen der wouogen. Do #ortni# nut uon In de vorige wsterhoogt^vperiodeow- wreek» Nieuwjaarsdag te de hoogste stood 1' 14 M. gewoed ik Arnhem: De lttjn blijft wassen (u in «Hm Knel tempo. Heden bedroeg dr w is 61 o.'M. De stand dor Hvier was 11.98 N A 1'. Wel i» het hoogste punt van de jongste hoogwaterwperiode niet liereikt, maar er IwMtait alie .rans, dat hot water spoe- Üt hioger zal worden I)e StidsMokkoa weg twin de BetewaOae zijde dor rivier wotnlt venteMdt. Gorlnobetm.- In doa afgeloopsa nacht stetift het water met 25 d Ml. In de laatet© digen Viel er 63 in M. regen, tetiwijl jn d't tijdlperk de Z W stormen het water de rivieren opzweepten, zoodot vanzelf oen bul1 ongewoon hooge waterstaivi moest vol- gen Ate men den stand en don wa» vao b n BovexixRiijn r*a reed» berekent, zal do «:cwl van de Waai e i Morwede hooger wor. len dau Je vor.go week Door den hngdurigon hoogen waterstand I lorwoekeu de dijken en men verwacht lan ook aigfMWWU, dat noodlottige genmtges li- dijkbreukexi of het bezwijken, van g'nize i, h deze streken niet zullen uit blijven. W Ij .r b ij Duurstede: Het water iu Rijn en IkJv !h Mndw giHHoreawnoq^en weer 1 e M gewaswon. Hedenmorgen was d« stand 6 22 M. N.A.P. Te Barneveld heeft de Groote Beek en ongekend» hxogte beraUu. Lwiiderijen zijn (üe-p onder water gezet en binnenwe gen overstroomd, waardoor meeltere hof steden bijna niet te bereiken zijn. Fit Voorst meldt men Zoo snel ai* el waker verleden week over don Voor ster kiei-dijk spoelde, zoo langzaaun zakt h»l nu. AUa bxcirderijen op do Voorster Klei staan nu random iq het water .In het ttorp zeif doet zdah het eigen- amrdlig vorwpanijnsal voor, dat, terwijl het water overaf zakt, het in de kolders der meeste liuizen stijgt, hier en daar tot o.M. per dag. De veordammein te Ti el begonnen we der droog te loopen, taen nieuwe was in trad Iloden wid» hot water 20 cM. Het staat weder v&n dijk tot dijK Overtocht alleen voor voa.gnnger». Tijdens den kQ-nstortdigeii val vaa dt» JMwf te het kwelwater blijven stijgen en iK-efl Wian» een ongekend lioogen stand be reikt. Do Ruffetoone dijk, die het water ui! Mats en Waal Keert, heeft nog slechts 20 c.M. boord. De Vrtoht staat 46 o.M -f N.A.P De ti bvivJ,ij^met Amnterdam te larvigw Wceep e ebroken. L'lt Deventer komt beridht dat dn toestand zich thans ernstiger laat aanzien din de vorige week. Dij <len ingetreden nieuwen wa» téoli vindt het afsiroomende water in den IJsei veoi mioder berging; de rivier zit nog te vol De w as komt ongemeen snel otizetten zoo noteerde Doesburg gistermorgen 7 iéM. wa^v avond» ze» uur wa# het j-ceds 21 cM. Hui» ingestort. Door den storm te te Weereelo een nieuw huls ingestort van den Bakker B waar bij eeu paard gedood werd. De vleeschprijzen. In liet ..Geil.uMreerd Siagersblad'lezen wij o. ui. Wij hebban opgemeirkli, dat alle kracht- Vpcders4jchfh-ee er al voel bubr uitziet «n voorheen. Er Icoxnen iiewre kwaliteit aderen en varkens ter markt, wat dan opk iiK-'t de ligiere prijzep er op wijst, d^t het meerdere uit Amerika aangevoerde krach (voed er zijn uitwerking begint tetoo- nen Nu kunpea nog wel oen» een paar mirkten ktwncii, die door te korten aanvoer weer veritxogde prijzoi^ zulleage ven, maar de inzet van de prijfliaiJng is er en gal voortgaan ssooiang de lage va luta bestaan blijft Niemand kan deze da- fjffe tegenfiovideifc, daar (te votmewtiqg op groke suhiiti aangevaf Is We spraken een der grootste varkensbindelairen in ons land en die verzekerd» ons, dat er zoonglroot gi tal varkens opgelegd (vetgemetrt)is, drt tte prijzen binnen eenige maanden nog veel belangrijker zouden dalen, naar hij verwachtte lot 50. A 60 oeot; dan dalen xik de koele en stieren, WSnt hot eene lif udt verband met heè andere Nu kan er voor do slager» niets heter» zijn dan la ge-e, w»er bijna normal o prijzen, daar dan de omzet ook weer groóter wordt, muur ook Jvot vertie» op de incourante s'ukken» vleesCth wordt wordt dan kleiner Hot verlies van dei varkoneslager wordt ook kleiner op de koppen, hakken en poot- j -s. en hij loon deze artikelen voor ver laagde prijzen dan ook Beter kwEeerèn F.i jlKmt dan ean algemeene oplnchting in Weer eeu predikant èf. Zondag heeft, zoo wordt aan de „Rote teri." gemeld; dn D. Mltiter, prod, bij de Keu Herv Kerk te Serooskorke (W.)- zyn gemeente bekend gemaaet, dotkj haar -goat v erlatcdi. De oorzaak hiervan is, dat hij niet langer zijn ambt ais predikant wenScbt te vemtiien, dooh zl<fli voortaan alleen wil Wijden aan zijn arbeid, voor do Ned Spaar kas .Vaarvan hij sedert een paar jur hoofd- v ei tegen* oordf g»r voor Zeeiond is P» Muller, geb. In 1B79, stoivi sinds 18 Maart 1906 te- Serooekerke. De Stille Week. De Burgemeester van den Haag heeftin verband met de aangenomen motie van het rnatettd d?- W. v. d. Meulea besHot, dat voortaan iru de dtUle Week de publieke vermakelijkheden open mogen zijd, behalve op Donderdag, Vrijdag en Zaterdag. De Purgemaerier heelt den Dootiettiagw In verband met de door verkorten arbeidstijd ter drukkerij noodzakelij ke vervroegde verschijning der cou rant, moeten de advertentiën vroeger worden ingezonden. Van advertentiën, die na 11 uur v.m. aan het Bureau, Markt 31, Gou da inkomen, kan de plaatsing denzelf den dag niet worden verzekerd. Vooi het Zaterdag-nummer kunnen nè 9 uur v.m. geen advertentiën meer worden aangenomen. Voor groote advertentiën is inzending des daags vóór de plaatsing noodzakelijk. Een bepaalde plaafe voor adverten tiën kan onmogelijk worden gegaran deerd. DE ADMINISTRATIE. bij gevtegd omdat hierop van katholieke zijde bijzonder prijs word1 gesteld. Zoiote men weet wa« voor deze nieuwe regeling bi de goheele week voorafgaande a-.n de Paaaciidagen geen enkel theater obioscoop göoppnd ltoor zijn voetstappen verraden. Noor ecxiigxMi tijd wond ftin de .Stations weg te ix»iien in.irvak gjeploegd, waarvan men de dader» niet kon vinden. Wel wer- den ph >t3grafie*n gienomen vin voetifdrulr- kei in den tuin, door den di»f aaliterge- UU'n Nu «ent in vatoiji met (*en dietotni van (IrijlrlnmcM dtaw dagen iemAnd in arr^it gestxk*, nrions voetufdruTdSen met die uit den tuin van de Li Bye overeenkomen. Inter» lani bleek de dader dezelfde te Hondsdolheid. De wet op de hondsdolheid is n«t ia- gang van heden voor de gptaefe provincie Ovenjswel in werking gWtelM Kachelontploffingen. VanwHge de Rij k«Kötendi>«rubutte fts, in z«Ji» kartiefonlpIpB ujgen oolerstoande c'r- eulaira tot le Br«nd»tof(Vm<x>mmi«»ies ge. ricift iu, verband mot de «ele in de dagbladen inor^wneute hfl^icbton omtrent kaelielonti piofflngcm, UoegcHOhrevon aan il iiuniet, of uidore ontp ofharo .stof/en in de kolen, I» dizerzljd» een grondig onderzoek Ingontel J 'Naar aanleiding daarvan brengen wij h>t navolgende onder uw aandab'.it. Ik monclykihpid bv,taat, dat oiuter de 1 ook outptotemn, ^iaken D;,Ze lno. goi^fbqid ,wxr It dour «leskundigeu echter uii^ gering geacht, aangezien in de mij. uei he. m-HNtt nauwlettende toeztalit op bet grimi k van ootplofbora stoften wordt ge- houdm eu id do kool zalf zeelr weinig ge- mbote»- wor li. -Winnerr- In de Kool worJt gwfihoten, mag trouwen» geen diymamiet, doch mag ultoluitend zwart him (ruit of i dkgfieidhinSjnkruit worden gebezigjd. Het i» dfJriiilve vrijwel bultengiesloten dat tl:. 'innt« zksh In de afgeleverde kolen be- v.id» H« zwarte IwKKrult en ii-et velB?- .i. id*tt»ijnkniit worden gevaarioo», zoodra 'U «Prt watev in aanraking komen, dur ai-» de kolen worde» gowaseehen, wat niet I her u ergro to gedeelte der buisbrondkolon te jBjilelt, Kvcntiteitl artWeggeoteven niet ontplof e pati-onen van deze o.uplofliare -Koffen zooien dechte gev.iar kunnen ople- verxn in de ongewa«M!im MohicihtiTölen, «Wkt HChtfl,. b,j „lta0|ldwinB vwl hii»f».rMd|to>lein«toii «okImi nitgelm-Md. lift k editef 3c, vnlag c k»ol,d,nl. p! 'fwilK a wel aan slhlft-n Ju <1- »l«i moei wo ld en geweten \i 0[ ,1. oorzaak Iohvm niet gelegen kan ztjn in opeonloooping tan gas i„ ]ta0hei;, (St-volg van omvol lotPKl» trek. Inmmnwn vein,«nt Mh -laeMon ontrent het voor- kotnen van onPpWtare «toïon tn Iniiwtrio- knlon. lie voov een vtifl grooter geboelte 1 ""«•■"«'«ini kolen tvwOwo. J enwinte oM gtwal omnHdoUiik te kun- nen oiadereoeEm herfi de hootrttagsaieitr TOJliM» vareoeln, van alte gwallen .kMWonWofflng,.,; omnHBrf(,jk 11mWw. flwUag to tfoon aan hot stirktoezicht op Jhjtvm te Hoerien,tracer venneliifig van «mijn, vin welke de betreflonde koten al. dï°*!fl S* o»" annlbeveling k u de handelaren vereoekt, Indien bij "w»» fa w«g.j,« voonverpen worten «np»>iten, waarvan nWn meent, dat zij niet boi- wiMWWWi) hiervan onder opgave van tn tatn herkomst an wagOnnuromeA^^J k^te te st-Jlen, ojtdadmvewijd» hef StEV Z*,"4 morvm eien«ene verwittigd ,kan S.apref1 da'. "Wket -»Mj»o«zioht op de «rii nen een instelling er controie van de liroburgsohe Mij. «fit, vorenstaande van toepoai-tng i» on ko. «•n, afkomstig niWuifend utt Lhn<Hi«g De kolenprija. Mw d,Bl» liet Hbld mede, da* omo reming van den prij» der DniMoho kolen drtfToJtt tTT"*' «kferllan. a fop,lt' hoog to, althans wat betreft «e gnn» van hot maxim,,,), ((go) diehet Mad noemde, («o zullm, ,,j wel kosten, »ad„ prjjo jerAmwikaammhe kolen stijgt, de Duttsohe reMturtljir evonvS Onzedige Modee. .A, Tijd" meldt, te „p mOnO- in.t 'T1*"»" d" '««h, ri«nd oeder den „Mm van 91. Brigilta. een organisatie in hot leven ff»®!»» «t het bootnjden der dazedtge "-"•Uw*» De primM* re. I^Sd, kaHHnaal Logor h-rafc d» hoop nl^o.pro- de voriH-niging oen einde zalm,, ken aan do irtvolging do. daim. i„ Ia,. |an,t van die mode, wtiko nooh tn over- .■Mwncrarldg fa vrmwottjke zedig, luód, „Wh met de oVtd'Hjlke tngitugen, held >k t<t<*n verkeerde moderne duwen, dn- in hrland worden ingevoerd, te een ciinpagjie gaiu/U, l>*e waalt geleftf door het Iriteh V4«ilaiie.- GoumdI |o*-. STADSNIEUWS. GOUDA, 46 Junuari 1920 Opvoering „Faust". Naai wy vernemen zyn voor d« opvoering van ,^'auat" door de Nationale Opera op morgenavond in den Nieuwen Schouwburg, all® kaarten voor de gajery uitverkocht. Kaarten voor Loge, Stalles en Balcon zyn nog verkrygbaar. Die Voortrekker». Wie tot heden geen gelegenheid had do belangwekkende film „Die Voortrekker*," in de Witte Bioscoop te gaan zien, kan zyn schade vanavond nog inhalen. Blyken* een advertentie in dit nummer is er morgen avond een nieuw program. GOUDERAK. Do IiAivtoteirefoignr V. uii Gouda was plateren bij een win (Wier om zaken te (toen Toen hij weg wilde gaan, kwam hij tol d onaangename en/lekking dot zijn fieo- geruild wa» voor .hmi oud karretje. Een li roet ingastald onderzoek leverde geen r.*nulia.it op. MOORDRECHT. Gwteron wonl zekere de IJ. alhier» tn verhoor genomen, verdacht vod diefstal v«n kiepen. Uit het vorhopr Weck keeds Kioveol, dit men lirt noodlg oordeelde. IJ. i-oorloopig nog maar vast te honden. OUDEWATER. A Hi.or zijn .Nitexhe guldeus iu oanloop I eedn hoeft de pohtie er oeaige in >ie»lag gtmimeti, en «told- zij 0^11 nauwkeurig xiëjcvaoek in De gulden» zijn prachtig n Semftftkt, dragon de biWtente van Wll- Iflin li 01 Wil em III, en zijn gemor <t ine» het jaartal 1845 en 18W. Luchtvaart. Frits Koolhoven. Nair lift Bureau Vlaz IMz vèrneemt, heeft, on<e bakende laiulgeiioot Koolhiven ziel nte o'ief-tyaneigcr uit de IJ A. T.- ('ftbrtekaq, te WWle den, 'dj Tvonilen, te- ruïgotrokko'i Het meerondoel van liet, per- «mieel. waaronler ook liet Itollaiutoohege l'-i Ite, heeft niet lioin de f ibrieken verlo- II De lieer KooBsovew zal zioh than» l K>l.vflg©H cp d1 productie van oen dóór hemzelf ontworpen twee-persoon» aulomo- biel. Ecu bekende Nedsrlan toolie onderneming hoopt er 'poadig in te zul'en slagen een «mblivaHvi te vormen met de nieuwe on derneming van deft hxy Koolhoven in Engelnnl Onze liokende vliegtuigbouwer, (Ite o in de mooie IJ. T.-toost>flen, welk- op do E L. T. A zoo de aanlaoht hebben getrokken, ontworpen heeft, zal ook .le oonüfhict'e van nieuw te ontwer- I |»e i l'egfouigen nfat uit liet oog verllo- I 7 n. en naar men mededeelde, zal de reeds I genöoandp Nederlaiulsche onderneming zijn I nieuwe pDnn-n vo>r lust bouwen van I Üegni'cJiine» met alle krntdit ondëreteu- I nen De heiir Fokker keert uit Dmitechland I trrug om hier zijn toaehine» te gaan bou-1 wen. FINANCIEELE BER|tCHTEN. I Emissie Kon. Stearine -Kaarsenfabriek Gouda. I De Rotterdamsche Bankvereeniging en de I heeren R. Mees Zoonen zullen op |2l dezer de inschryving openstellen op: I3,200,000 6 pet. cumulatief preferente wimrtdeelende aandeelen A, 3,200,000 'd. id. B eu 1,600,000 gewone aandeelen' in ne N. V. Koninklyke Stearine Kaarsenfabriek Gouda, gevestigd te Gouda, tot den koers van 100 pet. voor de preferente aandee'cn A en B en van 200 pqt. voor de gewone aandeelen. Houders vak gewone aandeelen nos. 1— 1280 genieten recht van inschryving op bo vengenoemd bedrag gewone aandeelen, in dier voege, dat één oud aandeel tegen in levering van het daartoe bestemde c'aim- bewys recht geeft op toewyzii^g van één nieuw gewoon aandeel tet den inschrijvings prijs. k Inschrijvingen tot geiyke bedragen op Dike der beide soorten van cumulatief-pre- ferente winstdeelende aandeelen sullen de voorkeur genieten boven inschrijving op [eene der bedde soorten afzondêriyk. De storting moet' geschieden op 2 Febr. eerstkomend. Aan de toelichting ontleenen wij het vol gende: Het kapitaal der vennootschap, oorspron- keiyk groot 225.000, werd eerst vergroot tot 400.000, daarna tot 800.000 en in 1916 gebracht op 1.600.000. In 1918 kwam een overeenkomst met I Ant Jurgens' Vereenigde Fabrieken tot stand, in verband waarmede een bedrag van 2.138.000 gewone aandeelen Jurgens door |de Vennootschap in eigendom werd verkre gen, terwyi zy aan Ant. Jurgena' Vereenig de fabrieken 1.600.000 gewone aandeelen afstond waardoor het geplaatate kapitaal tot op 3.200:000 ward verhoogd. Nog wericte de vennootschap In dat jaar j mede tot de oprichting der MaatschapPy i tot Exploitatie van Zeepfabrieken ut Utrecht, in welk lichaam de vennootschap bare beiangen bjj T. P. Viruly k Co. en hare aandeelen in andere zeepfabrieken inbracht waartegenover zy een beu^Van onder meer 1.005.000 gewone aandeelen in de nieuw opgerichte maatschappy verkreeg, welk tte- zit onlangs met een gelyk bedrag gewone aandeelen- werd uitgebreid. Over de 61 jaren van haar bestaan werd door Je vennootschap aan aandeelhouders uitgekeerd een gemiddeld dividend van I £4.27 pet. Over de laatate 10 jaren bedroeg I het dividend gemiddeld 34.9 pet. Als gevolg van de vroegere kapitalisatie I bestaan van de gewone aandeelen stukken I van 6000, 2600 en 1250. I De stukken van 5000 en van 2500 kun- I I nen elk tegen 4, resp. 2 aandeelen van I I 1260 worden verwisseld. Wanneer de ver- I I wiswling van alle meervoudige coupures I I heeft plaats gehad, zullen de dan tegen de I I eerst uitgegeven 1.600.000 gewone aan- I I deelen in omloop zypde 1280 aandeelen van I 1260 genummerd zyn van 1—1280. De aan jde N.V. Ant Jurgens' Vereenigde Fabrie- I ken afgestane 1.600.000 gewone aandeelen I rijn verdeeld in 1280 stukken van 1260 elk, genummerd van 1281—2660. I De hooge pryzen, die thans voor de grondstoffen moeten worden betaald, de wenschelykheid tot het vormen en onder houden van aanzienlyke voorraden grond- stoffen en fabrikaten onderscheidenlijk ter verzekerig van een ononderbroken pro lue tic |n een vlotte aflevering, gepaard aan verschillende uitbreidingen, die de directie op het oog heeft eii een apnzieniyke toene ming van het belang der vennootschap by andere ondernemingen, hebben het bestuur aanleiding gegeven voor te stellen, het maatschappeiyk kapitaal te verhoogen t:»t op 48.060.000, welk voorsteJ inmiddels :s rangenomen. Het kapitaal is verdeeld In: 60.000 prioriteits-aahdeelen, geheel ge plaatst, recht gevende' op 6 pet. dividend en in het leven geroepeh om het Neder'an'sch karakter der vennootschap onder alle om- st^ndigdheden te,handhaven en te waarbor gen, waartoe in/de gewyzigde statuten de noodige voorzieningen zyn getroffen. Deze aandeelen bevinden zich in Nederlandsche handen. 16.000.000 gewone aandeelen, waai v in tot dusver 3.200.000 geplaatst waren, ler- wyi door de N.V. Ant. Jurgens' Vereenigde I abrieken ondershands recht van voorkeur op 1.600.000 gewone aandeelen, deelt ode in de winst over het boekjaar (1920, tot den koers van 200 pet. werd uHgeobfend ec op con verder geplaatst bedrag van 1.600.000 dier aandeelen aan de overige aandeel I-ou der» by de thans opengestelde inschrijving oen gelyk recht van voorklpr is toegekend 32.000.000 öumulatief-pmferante aandee- I en, waarvan geplaatst en thans tot pan- IfftMAiiE IWWton: I <(.200.094 6 pet. c um ulatief-preferen te winstdeelende aandeelen A, pi-eferent voor I kapitaal en een cumulatief dividend van 6 j I pot. pei annum, en deelendq. in de overwinst I met 1110e pet. voor elk percent dividend, I hetwelk op de gewone aandeelen boven 6 I pet. dividend per annum wordt uitgekeerd; I en 3.200.000 6 pet. cumulatief-prefer«nte I winstdeelende aandeelen B, na de cumulat-of I preferente winstdeelende aandeelen A pre-, ferent voor kapitaal en een cumulatief divi-| riend vun 6 pet. per annum en doelende *n I de overtvinst met 1 5e pet. voor elk percent dividend, hetwelk op de gewone aandeelen boven 6 pet. per annum wordt uitgekeerd. Het ligt in de bedoeling om uit het pro- I \enu der laatsteiyk geplaatste stukken, de 5 pet. obligatielening van 1900, qiro resto groot 320.000 (oorspngikeiyk 500.000) cn de pet. obligatielening van 1906 pro resto groot 180.000 (oorspronkelyk 300.000)) geheel af te lossen, zoodat de vennootschap geheel vrij zal zyn van vaste verplichtingen, die voorrang zouden hebben boven de thans uitgegeven cumulatief-pre- ferente winstdeelende aandeelen. I Omtrent de winstverdeeling bepalen Je gewyzigde statuten o.m., dat na de betaling van dividend op de preferente aandeelen, aan de houders van prioriteitsaandeelen en san die van gewone aandeelen een dividend wordt toegekend tot een maximum van 6 ï>ct. over het 'bedrag hunner aandeelen. De daarna overbiyvende winst wordt ver deeld als volgt: 10 pet, aanjiefi vóór 1918 reads in func tie zyiflfBïTdirecteur, zoolang deze in func- I tie blylt en ten hoogste 6 pet. aan iederrn I v erdere^' directeur, met een maximum van 120 pet voor gezamenlyka direcfeuren; I 7 pc-, tot een maximum van 52.500 aan I commissarissen gezamenlijk, met dien ver- I stande, dat elk der commissarissen niet I I meer dan 7500 zal genieten; I ten hoogste IVt pet. ter beschikking van I directeuren om te verdeelen over de daar- I I voor in aanmerking komende hoofdambte- I naren; I 6 pet. aan de reserve; zoodra en zoolang I de reserve geiyk is aan de helft van het I geplaatst gewone aandelenkapitaal, worlt fhet daarvoor anders afgezonderde winst- I percentage gestort in de extra reserve, tot deze e~n maximum von M van het geplaat ste gewone aandeelenkapitaal heeft be reikt. ten minste 5 pet en ten hoogste 10 pet aan de voorzorgskas. Het overige komt aan de houden van ga- wone en aan die van preferent* aandeelen. Naar boven reeds is vermeld, dealen de pre ferente aandeelen in de overwinst, met dien verstande, dat het maximum superdividend voor de preferente aandeelen A 8 pet en voor de preferente aandeeleé B 0 pet. be- maxima bereikt worden by een dfv dend van 30 pet. ep de gewone aan- 1 Het te de bedoeling van het netto agio, mat de uitgifte der jongst geplaatste 8.200,000 gewone aandeelen behaald 1.600.000 toe te voegen aan de reserve, waardoor deze laat ste anmiddeliyk weder het statutaire ma ximum, zynde de helft van het geplaatste gewone aandeelenkapitaal, zal hebben lie- I reikt, verder 800.000 te voegen by de di vidend-reserve, die daardoor een bedrog zal bereiken overeenkomende met circa 26 pst. van het geplaatste gewone aandeelenkap.- taal en uit het saldo allereerst te bestry.len olie korten (inclusief registratierecht) ver- j bonden aan de plaatsing van de 3.200.000 van elke der beide soorten van cumulatief- preferente winstdeelende aandeelen, van de 50.000 priori teits-aandeelen en van de jongst uitgegeven 3.200.000 gewone aan deelen. waarna het dan resteerende bedrag aan de extra reserve zal worden toegevoegd. I Voorts ligt het in de bedoeling op beide soorten cumulatief-preferente winstdeelende aandeeelen zoo mogelyk oj» l Augustus en 1 Februari van ieder jaar, te beginnen 1 Augustus 1920, interim-dividend van 8 pet. uit te keeren. Wat de dekking van de 6 pet dividend op beide soorten van cumulatief-preferente winstdeelende aandeelen aangaat, worlt er I op gewezen, dat ter betaling van het dlv.- I (lend op de thans uitgegeven bedragen van I beide rubrieken, jaariyics e«n som van I 384.000 noodig I», wolk bedrag door de I winst na afschryvingen in het boekjaar 1918 I by een kapitalisatie van 3.200.000 ree D circa 3Vi maal werd gedokt. De vooruitzichten voor het loopende book jaar, voor zoover thans te beoordeelen, mo gen naar do directie opmerkt, gunstig ge noemd worden. De ter inschrijving aangeboden stukken deelen in de winst over het boekjaar 1920. Het récht van inschrijving op de gewone aandeelen kan slechts worden uitgeoefend door een claim bewys, dat door de Vennoot schap wordt of Is gesteld. staande beraadslagingen, waarvan dt vei ligheid tn grootheid van Frankrijk kan af hangen Staking bij post eu telegraaf. BERLIJN (via Norddeich). In gaheol Italië heeft het personeel by de administra tie van post, telegraaf en telefoon de sta king geproclameerd. Reden: eisch tot loons- verhooylng. MARKTBERICHTEN. GOUDA. Donderdag, 16 Januari 1920 GRANEN: Daar het aanbod niet zeer groot is, blyven de pryz.en vrywel op het zelfde niveau. Tarwe 30—32, Rogge 26 29, Gerst (chev.) 27—29, Haver 26 27, Erwten 2981, Bruineb ionen 2832, alles per 100 K.G. KAAS: Aangevoerd 34 partyen, le kw. 2e kw. 60—65. Handel flauw. BOTER: Goede aanvoer. Goeboter f 1.50 1.60, Wei boter 1.40—1.50. Handel vlug. VEEMARKT*: Melkvee redelyke aanvoer, .1 400560, handel traag. Vetta varkens goede aanvoer, 0.65—0.74 per half K.G.. handel matig. Magere varkens weinig aan voer, 0.55 O.H(k ]fer half K.G., ha*.et [flauw. Magere bijtijen weinig aanvoer 3,50 4, handel tras*. Vette schapen weinig aanovei, 70f-«0, handel traag. Lamma- ren geen aanvfcer. Nuchtere kalveren red. aanvoer, 2440, handel matig. Graakal- leren geen aanvoer. EIEREN: Red. aanvoer, 1814.50 per 100 stuks, handel vlug. 1NZF DRAA0L00ZF Olf SST Uitlevering van ex-keizer en -kroonprins. LONDEN (via Carnarvon), 14 Jan. Cle menceau, Lloyd George en Nitti zullen mor gen de nota onderioeken, waarin de uitle vering van den ex-keizer en dra ex-kroon- prins wordt gevraagd en die tot Nederland zal -worden gericht. De lichting 1920. l'AKIJS, 15 Jan. Volgens het wetsont werp ingediend .door Abrami zal de lich ting 1920 in twee ploegen wqrden ingelyM, n-h den len Maart en den len October. I)e stucjeerende jonge lieden zullen hiet wor den ingeiyfd voor den len October, ten einde hen het loopende cursusjaar te doen beëindigen. De smak Caillanx. PARIJS, 16 Jan. De debatten over de af- faire Cailiaux zyn bepaald op 17 Februari waartoe tüe Senaat, die wordt omgezet in Hoog Gerechtshof, na een korte bespreking besloot. j De vrede «et Hongarije. PARIJS, 16 Jan. De tekst van het vredes verdrag met' Hongarye, die reeds lang ge leden door de byzondere commissie der vre desconferentie is uitgewerkt, zal Domier- dag aaryle Hongaarsche gedelegeerden wor den overhandigd. Japan en de vrede. PARIJS, IK Jan. Uit Tokio vyordt gemeld: I De keizer van Japan heeft, ter gelegenheid I van hei in werking treden van hetoV-e ies- i erdrag ven Versailles een proclamane doen publiceeren. Wjj wenschen ons zelf geluk, aldus de Keizer met het nieuwe verdrag, J dat gericht is op 'de instelling van een ceuwigaurenden vrede en op de stichting van den Volkenbond eh' we geven ons ten volle rekenschap vaq de verantwoordelyk hejd die ons in 't vervolg ia opgelegd. Verklaring van Lóra Bourgeois. PARIJS, 15 Jan. L4on Bourgeois, verko zen tot voorzitter van den Senaat, heef- na de inneming van den voorzitterszetel de vol gende verklaring afgelegd: Ik heb de groote eer, die u me zoo juist gebracht hebt. niet (getocht en ik weet, dat het geen persoon- lUke verdienste is waarom u me gekozen hebt. Ik geloof te hebben begrepen dat het I den vertegenwoordiger van Frankryk* in den Volkenbond 10, dien gy door uw stem meer kracht hebt willen geven by de aan- LAATSTE BKRIC Staking geëindigd. BRUSSEL, 16 Jah. De typographensta- kmg te Antwerpen ia geëindigpï De aardbeving in Mexico. MEXICO-CITY, 16 Jan. (officieel) B(j de laatste aardbeving ia San Joquin, dat 8000 inwoners telde en in de provincie Vera Crus lag, verwoest Vervoer atiiiuirea. I Naar wjj vernemen heeft de Minister van I Oorlog ad interim een beochikking geno- I men waarby alle dienstplichtigen, waaron- Icler begrepen het reservepereoneel beneden Iften rang van adjudant-onderofficier (vaan- Idrig on vrijwillig dienende militairen bcne- I den den rang van onderofficier, mits -in I uniform gekleed zynde zich de moge^Khmd geopend zien om hoogstens 4 maal per I maarol te worden vervoerd by verleening Kan verlof of bewegingavryheid, te worden vervoeA! in rytuigen van de laagste klasse tegen betaling van 40 van de gewone burgervrachtprijaen. Niet uitgesloten is het dat de legerorder aangaande deze beschikking Vrijdag 10 de zer in bezit der t roepencommandanten zal ryn. Voorts vernemen wy aog dat, nadat aan de «Aoorwegdircctie gebleken wa* dat ua minister van Oorlog ad interim t« dezen op zichte met zyn ambtsvoorganger van mee ning verschilde en ook grootendeel* aan hare medewerking te danken is dat c!eae zoo g-unstige maatregelen voor de dienst plichtigen getroffen konden worden. Vliegenier doodgevallen. Te V-Gravenhage is bericht ontvangen dat hedenochtend de sergeant-konstabel _Lenz, instructeur op hot vliegveld de Kooy by den Holder met oen Thulm-eendekker door het -breken van de vleugels van e*a hoogte van 800 meter Is neergestort on on- middeRyk gedood. Het toestel is geheel ver nield. H. J. Withers f. Na een kortotondige ziekte is in dan ouderdom van 60 Jaar te Dordrecht over leden de heer H. J. Wichers, die ruim 4314 jaar hc burgemeestersambt van Dordrecht heeft vervuld. De overledene was van 1884 toi 188V bur- gemeehter van Delfzyi, van 1889 tot 1906 van Winschoten en vervolgens van Dor drecht. Do heer Wichera werd la 186» to I*opper- »um gtboren; hy was Ridder in do Orde vaa Oranje Nassau. De Italische port voor Nederland. Volgens eon Wolff-telegram heeft de po«tdir«#tie in Beriyn vanochtend een flteg- tulg vaflsdë Duitse he luchtreedery met on geveer 8400 telegrammen, die door aabo- tage niet verzonden hadden kannen worden -en met do post v«a hot vliegveld JoharaU I thai naar Utrecht gezonden. De port sa! to I Gelsenkirchen worden afgegeven. I Hoog water. I Do Ryn Wj Arnhem is sterk waosrade. De I rtand hrtlroeg heden 12A7 M. f A. P., de I woa c.M. In do Betuwe ziet men met I anf,T t'* volgende dagen tegemoet. I I8t MAASTRICHT wordt gemeld: In do I lastke vier «n twintig uur is de Maas nog 124 cJL gewassen. Do stond aan de Muas- brug i\*U 4.02 II. Do train naar Eytoen rydt nogVjnnar moot roods oen eindje .loor hot water. Naar Heugem zyn schuiten mot brood «n potroleum gebracht. Vjutdaag moet onn do meeato huizen bevel tot ontrui ming aan do bewoners gegeven worden. Ze rullen tn de Pistors-kazerne werden onder gebracht. De commissaris der Koningin an de hoofdingenieur brengen weer een b*zcek *an de overstroomde streken. In Wyk wordt hot politiebureau ingericht als centraalhumu voor hulp verleening in gericht voor naar dit noodig mocht zyn. In een r.teuw gedeelte van Wyk staan ook roods straten onder water. By het te veel aan water doet zich nu ook gebrek aaa water gevoelen. Do waterleiding in de stad loopt niet omdat ook het Pompstation san ('e Heugpner-weg laat van de overstrooming ondervindt. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. \e«w-irlunR tot den votwudra dag: AsfiV titkdijk kracMev fete» n/mv^nde I ZnliwrtrtMyke triad, zwaaraevolkt ot be trokken, wKanwhijnlljk r^pvdniten, dro oolitiMwte zwhter. v f x BCRGERLUKE STAWL OOUIM. V CKBOfiKN14 Jnn. P^ronetla HyrOftm» A t. y A. v.n Urn rn M. da Jang GETEOüWÜI, U Jm. A. J. H. Ran, m J. M, Kotharet C. ren D(jk en E. J. Oi- fere. A. L. v,„ der KlemenE. H. Vert*. M. W. G. It. ren,Leen en 8. St. B. Men- mnw -x J. c. Werner en G. J. Bflr. A B. Abbema on J. Schutte. AüVKRTBNTIëN TE KOOr AANGEBODEN ran ia uitatakende staat varkrarenda •u 1*

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2