dil Iliad. ©F N.V. Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda. lette Dienstbode EEN HUIS of ongemeub. kamers met gebruik van keuken door klein gezin. Br. m. opg. vi^ pr. no. 484 bur. Goudsche Couran|»^Markt 31. THUERE’s THEE Adverteert in Zit-Slaapkamer W Y B E R T Dans- en eesttenten No. 142' Die Voortrekkers XTien, Timmerman. i Boekhouden ABDIJSIROOP 1 1^^ AbtMcert U op dit Blad. L Zóó COHEN Co WOENSDAG 21 JANUARI 1920, van des voormiddag» 9 tot de» namiddags 4 uur. De V H. J. VAN SCHALEN, WJJDSTRAAT 21, OOUDA net Burgermeisje f 3.200.000,6 cum. pref, winstd. aand. A f 3.200.000,— 6 cum. pref, winstd. aand. B en f 1.600.000,— Dochters v< dot CLARA Geautoriseerde D. BLOMMENDAAL, Turfmarkt 18. passend» dienst bij klein gezin. I1ZERZAAGBQ0G veritelbiar 169 cent .METIALZA6ENIhent KLEIWEG 67, GOUDA. 458 7 10 Feuiïl Is U ook zoo verkouden? 1 6080 TABLETTEN Meubelkoopjesl! TrouwenII ^aaasaasMsraraa^^Bik Gij Smit liet weten WITTE BIOSCOOP. Geve.tifd te GOUDA. 483 gewone aandeelen Redactie: Tdef. ROTTERDAM, 14 Januari 1920. 478 126 Om persoon 14 5828 50 4 25 439 en ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING. R. MEES ZOONEN. ANTON COO A. N. VAN FABRIEKSMERK GABA iöiu, nuuipiju siuuui nyonn-1 nninuen blikken Joozen met inhoud van ca. I van 80 cent. S GEVRAAGD met 1 Mei te Haarlem. Hulp van tweede meisje. Loon nader overeen te komen. Br. fr. no. 12 aan firma Swartsenburg’s Adv. Bureau, Kleiweg 39. 460 14 Fabriek ra» Rolluiken, Markiezen, Zenna* schermen, Tenten, Dekkleaden, 'hanpu^Mera.. Heden DONDERDAG lli2 uur, onherroepelijk laatste voorstelling van VRIJDAG 11 JANUARI Nl.uw ProgramiM mat Schlttaran* Haofdnummar Gebrandmerkt. ZIET EEN DOOSJE BESTE POETSPOMADE ER UIT. Voordeelig adres ARNHEM. De ondergeteekenden berichten, dat op de INSCHRIJVING is opengesteld op: Eerst vergadprir Geen uitlevering hersteld. Hen in S| r leven ranneer stril-, dadeljjk een epel Agent vaar Bauds an omstreken: De inschrijving op de gewone aandeelen is uitsluitend opengesteld voor houders van gewone aandeelen Nos. 11280, op (je wUze als in het prospectus nader om schreven, terwijl by die op de cumulatief-proferente wlnstdeelende aandeelen inschrij vingen tot gelijke bedragen op elke der beide soorten de voorkeur zullen genieten bo ven inschrijvingen op eene der beide soorten ^afzonderlijk. Prospectussen en inschrjjvingsbiljetten en exemplaren der jongste statutenwijzi gingen zijn bij de inschryvingskantoren verkrijgbaar. pl.m. 230 gr. gram 3.25; 5.-t-. Alom band met AKKER. 414 80 Wit stel KOKO. i ander prepai of eene JUFFR. alt hulp In da hulah. PG. of G.G., hulp van 2e meisje en werkster aanwezig. Goed huiselijk varkeer. Br. fr. No. 275 JONGEJANS Boekh., Boskoop. 481 13 aaonnbme per kwartaal Franco per post Ahonnementei -JU onze agenten ADVERTENT l—-5 gevels f 1.0 regels ƒ1.30, ■12|4 <*nt P*r r< TE HUUR GEVRAAGD LES in GEVRAAGD. Brieven onder No. 479 bureau Goudsche Courant. 8/ de U’f 100 voor de 6 cum. pref, winstdeelende aandeelen A, 100 voor de 6 cum. pref, wiiutdeelende aandeelen B en 200 voor de gewone aandeelen. en bij de Heeren R. i MEVR, j p. WE38J Verkrijgbaar te Gouda bn straat en ta Sohóanhoven bi is frisch van smaak en fyn van geur, ztf is goed waterhoudend, schenkt helder af, en laat geen drabbig bezinksel achter. Prys per K.G. 1.45, 1.80, 2.2.50 en 3.voorhanden by L. P. HOOGENDIJK, Hoogstraat 24, Tel. 19. N. V. v.h. GEBR. DERCKSEN, Hoogstraat en Westhaven, Tel. 9192. J. C. FICKWEILER, v.h. L. v. d. Beek, Lange Tiemjeweg 45, Tel. 549. Firma T. CREBAS, Dubbele Buurt, Tel. 40. C. NOORDEGRAAF, Groenendaal 62. G. J. DE BRUYN, Karnenielksloot 84^ G. WIENTJES, Tiendeweg J14, Tel. 512. VAN EIJK, Turfmarkt IO? Heden trof ooa een smartelijk verliea, daar het den Heere behaagde van ona wef te nemen onze jongste lieveling TRIJNTJE, in den aanvailigen leeftijd van 2 jaar an 5 maanden. 480 10 Hare diepbedroefde oudera, J. C. DE HEER. J. DE HEER—Virbuko. Gouda, 14 Jan. 20. Wilh.atraat 52. Een net BURGERMEISJE zoekt één haar 10 Brieven onder no. 472 Bureau Goudsche Courant, Markt 31. GEVRAAGD door ^nat tegen 29 Januari a.s. met volledig PENSION. Brieven met prijsopgave onder N". 476 bureau Goudsche Courant. f 18 GEVRAAGD terstond een bekwaam TIMMERMAN voor nieuw werk, tegen hoog loon bij P. M. LOEF,, timmer man, Beierache bij Gouda. 450 9 l 4 te HUUR of te KOOP Getrouwd: A B. ABBEMA KN J. SCHUTTE die, mede namens wederzydsche familie, hun hartelyken dank betuigen ▼oor de betoende belangstelling. Gouda, 14 Januari 1920. 482 14 AGENDA. 15 Januari. 8 uur. Nieuwe Schouwburg. LitWadjglioidsconcert Zangvereendging Excelsior. Nteuwe'Schouwburg. De liistortëchte d op: 10 Jandari weit les van kracht en n Januari komt de Ri voor de eerste ml Léon Bourgeois des openen. Twaalf neutrale i 2? staten, Amerika het Verdrag genoer noodigd, tot dén bon is te verwachten, di zullen iiannemén. D vloed hebben op de waarbij alléén de n z<jn» die recht hebb gmg iii den Volkent Reeds heeft Clenr gen var. de volgende den Volkenbond aar den, Noorwegen, Den (onder voorbehoud v; het parlement). Zwi1 Volkenbond toe, maa: zijner netttw^teit, m gen dat zijn- gebied bruikt voor een doori toetreding op deze v< goedgekeurd; de prei republiek Ador, Bevi blik te Par(js om de uitdeelen, te overtuij goed recht. Amerika ,dat volg statuut zou zjjn vA Uitvoerenden Raad^ omdat men te Wash: belt over de ratifical van het Amerikaanse! breken der Vereenigd. ring van het verdrag '8 lands belang acht, vredenheid niet ond Naar de Washingtt hebben de gedelegeerd 20.000 leden van bu op een meeting voor ’notie aangenomen, wordt on onmiddelljjl verdrag ’met zooda meerde» heid van twee verzekerd is. Duitschland, hoe g 'W nog niet toetrede eerst moet het toonen len gedragen. Ondert door deze bepaling èn Die hoest van U zal niet vanzelf overgaan. Het wordt tijd, dut U er wat aan doet, want anders heeft U nog kans, dat Uw zorgeloosheid een ernstige borstkwaal tengevolge heeft. Verwaarloos nooit een verkoudheid, hoe’onschuldig die zich in het begin ook laat aanzien, maar neem dadelijk een krachtig werkend middel als de VERKLARING. veelvuldig voorkomende onjuiste meening omtrent onze Qchte te weerleggen, verklaren wijDe Goldene Apotheke in Bazel heeft de fabricatie en den verkoop harer Wybert-Tabletten aan de N.V. Gaba te Bazel ovorgedragen, welker naam geveld wordt door de beginletters van Goldene Apotheke BAsel Te^ geruststelling van alle trouwe verbruikers der Wybert- Taoletten wordt het oude Fabrieksmerk „Adelaar met Viool” nog eenigen tijd op het wuitstrookje der doozen behouden, maar op den duur geheel door net nieuwe merk GABA vervangen. Gebruikt tegen hoest, heesdhheid, keelpijn steeds Wybert-Tabletten alom verkrijgbaar, in blauwe biikiïon dw<un mui 200 tabletten, tegen don verminderden prijs LET VOORAL OP ONZE VERDERE KENNISGEVINGEN. N.V Gaba Bazel - Filiaal Hilversum VOORHEEN GOLDENE'APOTHEKE BASEL der Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda: te Rotterdam bij de Rotterdamsche Bankvereeniging Mees Zoonen, te Amsterdam by de Rotterdamsche Bankvereeniging, te ’s-Gravenhage bij de Rotterdamsche Bankvereeniging, tot den koers van: 66) -- Ken <i<jf |«ino<up«l i dlie hadden het 4 '»4jM wat zij notriig 1 haringen en wie rtlUn verkot D4é stonden hie ,’n vrou^r. die f K’’ nu moe«t de een h^w at» de ander - fe «ok I* ossen tan de «■elde» „W|j nomen r DM «Ik» om g1*"- «J hebben M «Jn vetWM M niet MrtOTB ia, E* vetfe honger w Hover. Voor hen '"Wenl” ShubrapH hieW “b* «1 »ooW. MMr ÏT* «e hooren kTM h, WrirH .aui Beleefd verzoeken wij geregeld tijdig mededeeling te mogen ontvangen van ver- gtujertngen,concerten, vermakelijkheden enz-, om deze la onze agenda te melden. KOKO, een zuivere. Jjeldere en niebvette vloeistof, bevordert den haargMp. versterkt klieren en haar* i worteb. voorkomt het splijten en uitvallen. Hoofdzeer en roos verdwijnen nadat men KOKO 1 een paar malen heeft gebruikt; men iprenkclt eenvou» I dig KOKO op het haar, dan wrijft men het zacht in oederwaartschè richting en borstelt flink. 1 Verwaarloos nooit Uw Haart tllen geen dwaze of onmogelijke eischen aan maar wij zeggen en houden vol. dat geen ■“iraat KOKO «la een zuiver geneesmiddel Lupor het Haar kan evenaren. ff* WAARSCHUWINGI Let op onderstaand Handelsmerk, voorkomende op. elke fleschKOKO wordt nooit los - zónder verte» i gelde buifenvfcapakking met Handcbmerk - verkocht. P r u s f 1.00 kWM, 2.20 «WIWp 1.00 groete flesch KOKO ghampoo Poeders f Mi per pakje. VsrhriJcUsr A^h.k.r., Draf k«s ra rJ.UU4H.. Soljede Salon- en Huiskamerméubelen als Tafels, Stoelen, Linnenkasten. Spiegels Schilderijen, Theetafels.Eikenhauten Buf fetten. Boekenkasten, Clubfauteuils, Zijden pluche Ameublementen, Leerameuble- rnenten, Kapokmatrassen, Wollen- .en Satijndekens, Stroomatratsen, enz enz. 5396 SPOTKOOPJES lil 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN. SIMOHSTRAATMbbovenhuii.nhleScliiekade ROTTERDAM. Telefoon 12800. Gjj kunt het zelf wel weten of ook gij door de algemeene kwaal van onze dagen aangetast zjjt. De zenuw zwakte is „de” k,waal va# onzen ttfd. Slapeloosheidgedurige vermoeid- heidj gebrek aan eetlust; hoofdpijn die op vasté’ tyden wederkeert; sub- zen in het hoofd; suizen in de ooren; angst; .zenuwachtigheid en prikkel baarheid zijn alles verschijnselen van «wakke zenuwen. Die ze'nijwzwakte maakt uw verdrietig en ongelukkig. Wa. gl» die kwaal met vrucht wilt best den, neem dan 's morgens, dad_ na uw ontbijt, en des middags uur vóór den maaltijd één eetlepel SANGUINOSE. Gij zult er al heel spoedig de goedAgevolgen van onder vinden. Prijs per flacon ƒ2.6 fl. ƒ11. 12 fl. ƒ21.—. Verkrijgbaar by Apothekers Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Riemerwtraat 2c/4. Den H» i Verwaarloos nooit een i I hoe’onschuldig die zich ook laat aanzien, maar neem I een krachtig werkend middel te baat, welke geen verdoovende be- standdeelen bevat, doch slijmopios i sende eigenschappen bezit en de va I zittende slijm overvloedig doet b I j komen. j I De Abdijsiroop wordt dan ook te- recht geprezen als een uitstekend ge neesmiddel in gevallen van catarrhale I aandoeningen der ademhalingsorga I uen, verkoudheid, hoest, slijmhoest, influenza, griep, bronchitis, asthma, j kinkhoest, hooikoorts. heeschheid. I keelpijn, etc. i Prijs per flacon van 1.60; van pl.m. 550 van pl.m. 1000 gram verkrijgbaar. Eischt rooden anze handteekening: L. I. Rotterdam. GEVRAAGD in een gezin met kinderen een dl» Jajnnri. uur. National*1 Opera. 19 Jjfiluari. 8 uur.Gebouw Bojiw enMo- ning|toe«icht Openbare Verg. Gezoni- hei Iscoiniu ii èM e 19 Januari. 3 uur. Gebouw Bouw\ en Wo-. ningtoeoioht Ondersta nd<commlse4e Ar- menzlng. 16 Jam 8 uur. E-.H. B O Blauwe Kruis, fhirmw F" WETTIG GEDEPONEERD! ■eetEbehe Drukker^ A. BRINKMAN A ZOON GOUMA.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3