Vrijdag lOaAari 1920. No. 14213 xTie’vx’WS oaa. -^.d.Trerteaa.ta.e"blsLd. voor Q-o-cucLeu ezx Oaacxstxe^eaa.. De Volkenbondsraad bijeen. VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. Dochters van Hecuba door Feuilleton. 1—4 regala ƒ1.45, elke regel meer Lét. Bureau» Markt 11. GOUDA, Bureau: MARKT 11, GOUDA. Administratie: Tttef. latere. S2. IEERÜ omtrent 86 mevr, j L. geen raad inger freot. Curew Krui». hoofdstuk xin. (Word» vervolgd.) Zd vote* «m ♦wawneodm angnt. En ook |E BESTE HADE zeil V.'Mt iw Bouw\ en Wo- (1-conMirisfide Ar- l ZOO uitputting en ontba- INGEMONMN MKDEDRELINGKN Op de voorpagina 50 hoeger. tkkertf N GOUDA. ®P •U laatatan aod onl- op at, Bigbad neg geregeld tijdig Ivangen van ver- vermakelijkWen agenda te ver- °te «Ff tan voorvalt. Bovendien moest nwrnationaal gerechtshof op- ‘slechting van internationale •telllni van I rs. loofdnumm.r I In Engeland is het gevaar voor aM ^eer uegconflict voorloopig geweken. De gisteren gehouden conferentie van de spoorwegarbeiders heeft by een k'eiae meerderheid van stemmen besloten het aan bod «Ier regeering aan te nemen. Thomas deelde mee. dat op enkele punten nog op helderingen aan de regeering «ouden wor den gevraagd. Deze soutien echter geen aanleiding geven tot moeilijkheden. •?oed zeggen, u hobt genoeg t retain geklopt Bui- nog mewsolien. Zij wll- wij iw B-ojiw en M o- Vorg. Gezond- eon loeti evenveel recht - eindelijk eene! t n mondige .khuderen, Onopgevoede kinde ren! Zij nabreeuwen en razen ate zij hun iw ver- üiiiiLstHEioiiinïr trein gesproken Gertrud kreeg oen^ kwam haar iet» in de duizelig maakte. Het w< het l»r< ja, ww i.'*h zoo vriéndelijk v«__ haar te komen- Zij Ind er al heen kunnen gaan, inaar zij i in Bazel letten aan geveld CLARA VIEBIG. Geautoriseerde vertaling van J P. WE98ELINK-V. ROflBUM. (Nadrnk verboden.) Wybert- et Viool" den, maar angen. Tabletten I van ca. 80 cent. PINGEN, m EL - Een tweede aangelegenheid, waarmee de entente groote haast maakt, is de uitleve ring der oorlogsmisdadigers. Volgens den Parjjschen „Times"-corredpondent is deze kwestie thans definitief geregeld. By het opstellen der iyst is er, vólgens den corres pondent. groote zorg aan besteed om e- al leen de namen in op te nemen van die man nen, welke schuldig ztyn aan misdaden, zoo stuitend, dat het voor ieder beschaafd land onmogeiyk is hun een schuilplaat* te ver- leenen. Er zal de grootst mogelyke open baarheid worden gegeven in Duitsch'.and zelf aan de namen dergenen, wier uitleve ring wordt gevraagd, met volledige bijzon derheden over de misdaden, waarvan zij be schuldigd worden. Er bestaat dan ook gee- nerlei plan om de uitlevering te vragen van mannen zooals Hindenburg en Ludendorf of andere generaals, die den oorlog voerden en dit zelfs „rücksichtslos” deden, doch die daarbij de geoorloofde grengen niet over- In de overige deelen van Duitsch'.anl keert de rust eveneens weer. Te Rhcine, froud om Overigens nog stakingen genoeg in lu- ropa. In Italië is, zooals gisteren draadloos werd gemeld, een staking by post, telegraaf en telefoon uitgebroken en de Spaansch» spoorwcgHeden hebben tegen 20 Januan da algemeene staking op de spoorwegen ge proclameerd Of er al niet genoeg onrust in Spanje heerscht. De ongeregeldheden dragen daar hetzelfde karaktar ate de n»- lu»t«n In Bnitoehland. Ook hier hebben de communisten de hand in 't spel, zooals o.a. het onderzoek naar een in Saragossa plaats gehad hebbend oproer, heeft uitge lezen. Gebleken is dat Chueca, die een krantenkiosk in het centrum dor stad be heert, door de politie als een seor gevaar lijk anarchist wordt beschouwd. Onder den indruk der Russische revolutie on do resul taten van de instelling van den arbelders- en soldatenraad in Petrograd, droomde hy een zegevierende Lenin te worden in do ïSpaansche revolutie. Een oproer van dezen aard, zegt de Ma- drileensche correspondent van de „Times”, is voor de regeering en het leger een ern stige waarschuwing. Het syndicalisme, dat de junta's in het leger hebben gebracht, heeft zich onder de troepen verspreid, die, zooals m het garnizoen van Saragossa, hl r.nnraking «yn gekomen met de anarchistl- e lam en ten der arbeidersklasse. Zoo heeft Chueca gedurende vele maanden by de ka nonniers van het negende regiment Artil lerie een bolsjewistische propaganda kun nen voeren, zonder dat één der S4 off eie ren van het regiment de autoriteiten in kennis heeft gesteld van hot gevaar, dat de stad en het land door zulk een campagne hepen. De correspondent besluit; Bot betojewie- recht gouden zyn door een gea.Leerden krygsraihl. We weten dus nu, waarom we met mee mogen spreken by de berechting van den ex-keixer e.a. Wanneer inderdaad de uitlevering der twee, in Duatschland nog altyd populaire, legeraanvoerders, niet wordt gevraagd, zal dit der Duitsche regeering een waro gerust stelling zyn. De uitlevering zal ongetwy- feid ernstig verzet veroorzaken, g.ug de regeering echter zoover dat zelfs de gene raals naar den vroegeren vijand weiden ge voerd om hen te laten berechten, dan zou ten de nationalisten zeker tot opstand ko men. De regeering heeft met haar verdedi ging tegen de uiterste linkache groepen a. werk genoeg, de rechtsche partyen w’i ze zooveel mogeiyk te vriend houden. len. By het verschynen van dit schip gaf de Engelsche kruiser, met admiraal Shepherd aan boord, het sein aan do overige schepen; „Wy groeten niet.” De Drit-che torpedo boot stoomde dientengevolge zonder te groeten door. De bemanning;zong ..Deutsch land, Deuschland über alles." De stemming in de eerzte zone in Slees- wyk zai op 2 Februari en In de tw©edo zone op 24 Februari plaats vinden. De bezetting van de tweede zone is tot 25 Januari uitge steld. Gewone advertentién en ingezonden mededeeüngaa by contrast tot Mar ge ze da 'eerden prü«. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertaatiln kunnen worden ingezonden door tueeehonbomst van tellede Boekhan delaren, Advertentiebureau! en onze Agenten. den van Amerika, de huidige Volkenbond niet aan de bedoeling die men oorspronke lijk met dit instituut had, watto.a. ook het gevoelen onzer regeering is. Niet alleen le neutralen zijn deze meaning toegedaan, ook in de landen der entente ziet men ter Jege in dat de Volkebond niet is zooals hij zyn moet, aan welke meening lord Robert Cecil in een vergadering te Londen uiting heeft gegeven. Hy zeide te vertrouwen dat het instituut slechts een voorspel van een bond van alle volken ter handhaving van den we- réldvrede is. Het was lord Ceeil gebleken, dat van zekere zyde het verdrag niet vol doende rekbaar werd geacht. Hy kon ech ter niét inzien, hoe het rekbaar gemaakt kon worden. Men moet niet gedoogen, dat dit machtige werktuig der beschav’ng in zyn loods verroest, het moet aan het werk worden gezet, en er is zeer veel té doen. Vólgens lord Cecil was het eerste, waar toe men thans moet overgaan, het aanmoe digen van het herstel der gewone vreedzame handel 3 betrekking en. Ook was hy van mee ning, dat de Volkenbond een internationale commisaie naar einde te ondei cn de wereld van hetgeen dat de Bond een int richten ter besfi geschillen. De geallieerden, die in den Volkenbunds- raad den toos.^angeven, hebben echter ge heel andere en minder idealistische plannen. Hun eerste zorg Ik de uitvoering van het vredesverdrag. In| de'gebieden waar een ^volksstemming moet plaats hebben, worden maatregelen genomen om ze onder streng toezicht der geallieerden te doen geschieden (behalve in Eupen en MaJmédy waar Bel- igië tot groote ontevredenheid van Duitsch- riand het plebisciet zal leiden). In Sleeswyk izyn al Fransche en Engelsche troepen aan- igekomen die, hoewel de vrede definitief is, een nog weinig broederlyke houding tegen over Duitsche collega’s aannemen. Te Flensburg heeft een opmerkelyk in cident plaats gehad. Eergistermiddag kwam 1 aldaar aan een Fransche torpedojager met den secretarisgeneraal van de internatio nale commisfw en den nieuwen chef van po litie voor het gebied, waar een volksstem- iming gehouden moet wordek. Later liep een Duitsche torpedoboot, van Kiel komend, de haven binnen om marinetroepen af te ha- Ook in België zullen normale omztaa- dighedea terugkeeren of z(jn ze al tarag- gokeenl. De InterminiMerieeie Federatie l eeft Woensdagavond besloten do ataMmr Klateren te doen eiadige^ Dit geldt oo/wol voor de postambtenaren als voor do OBdort departementen. AB0NN8MENTSPBÜS: p« kwutul V* W ««t. ZondwbUd PW k-t-—1 2.W. per ^2 ent, «v,r»l w*»r d, bexorgi», per looper jMehledt Merkt .1, OOUDA, |y oom agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—6 zerels 1.85, eiken regel meer 0.20. Van buiten Gouda en den bewrgfcrtag: b-5 regels 1.30, oike regel meer ƒ0.25. Advertentie van publieke vermakeiykheden 12ft cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 toeslag op den prijs Munster en in het district Eszen ia Je spoorwegstaking geëindigd. De teiegraaf- arbeiders in de districten Duaeeldorf, Dort mund en Munster hebben eveneens besloten het werk te hervatten, doch hot tdegraaf- prsoneel te Kaneel iiesloot in staking te gaan. De poging der communisten om de regee ring omver te werpen, is mislukt. De laat ste dagen zyn te -Beriyn rustig verloopen. t onder dat in of buiten de Nationale Verga dering de orde verstoord werd is de behan deling van de Bedryfsradenwet voortgezet. De eeiste paragrafen werden overeenkom stig den door de commiasie voorgestel den tekst ugagenomen. De amendementen der rechter- en uiterste linkerzyde werden ver worpen. Zelfs de herdenking van den sterfdag van Liebknecht en Roet Luxemburg is betrek- kelyk kalm voorbijgegaan. Natuuriyk heb ben de communisten yvel gepoogd het tot ongeregeldheden te laten komen, ze heb ben er krachtig genoeg voor gepi Nachts wenlen in de 1 de voorsteden plakkaten aangeplakt, waar in de communisten tot een protests tak ng van 24 uur opriepen. De „Rote Fahne” ver spreidde ondanks het verbod een vlug schrift in verschillende bedryven, waarin tot de staking en de onmiddeliyke verkil» zingen van revolutionnaire bedryfsraden uerd opgpToepen. Deze agitatie van de ra dicalen Keeftuiehter slechts zeer weinig suc ces geh^d. In enkele bedryven werden de arbeiders met geweld naar buiten gehaald. In eenige fabrieken hadden bedrijfsverga deringen plaats, die een stormwshtig ver loop haiklen en in enkele gevallen zelf? tot vechtpartyen leidden. Volkomen stilgelegd waren door de staking slechts de stedelükc trams. Daarentegen hebben de employé’» van de Groot-Berlyns^gf^am, de >bahn. on de electricijfluMn gasfabrieken zich met by de stakiiHP^Hmgesloten. Op het kerkhof van de revolutie-slacnt- offers was het gisteren ,op den gedenkdag van Liebknechts dood, buitengewoon stil. 'De graven waren versierd, maar er varen niet speciaal kransen gezonden. Er schy- ien tok geen byzondere demonstraties voorbereid. we Schouwburg- Zangvoreenóging tiwe'Schouwburg. gian. Maar wie zij nu - nu?! In een hobpveile opwelling- greep zij naar de 'hand der dame; zij voelde den deelnemen- hm ï»Kfc. Er ging ala het ware iei« a's Is^rijpen, <iete kabneereiute. kis al* troost \an haar u't. - De dofie oogen van Ger- p*nd oondden don Wik, haar ver moeid hart klopte (itolHeling levendiger zóó ging het niet langer zonder vertrouw de. Bjna vijandig, aHcxm ieder vx»r zich- Men moest oUcaat vertrouwen. Hot haar, alsof de dame, die daar voor haar stand, alk* kon oplieldenn. En al», of d'e haar zon helpen. En zij kwam niet ah een bulaiare» -« o neen, het wm hasr nu heel ihikleHjk: dat was niet alleen de ainzi.ïfflijke^dame, on zij dn vrouw uit het v4k. I\e was ook een vrouw oven al* zij. en au mo<*tei^ zij samen gaan, zij lieideu Er was zooveel leed In deze tiagwi. Hoe kon men het dragen? Alleen, als men hrt santen droeg. Gemeenrtctaip. pelijkr zorgen, gwneeasrt»apipt»lljko arbeid. De vrede rnneet rornt i n het land komen, dan kwam hij ook <*r bultein. JJe oude Rk&tar zat \"oor de deur aijp HtoeH: het wan eigenlijk al voed Indian 5» zitten, inwtr zij a vrouw hwl h<*n niet naar binnen ^ehaaM •iudiM bleef Mj zitten. Do kleine. Wie niet mier wkt. wM hij aoo aUom injpt doen, ^ok de-/. ounoocttle aan rijn jaa. **4^: béurde bij hom om een boterham., een boterham! Het kinll praatte hem na. De November zon h ul geen kracht mepr, do aartte was vochtig. Het jfckricje van den Meino wm <W’*chov.’n, hij gleed op zijn bteote te» non ‘".Hl Juffrouw Krügw, dte op eenigwi attend *<oimI zag te-t met groote.» eohrik Wh» hoi niet onverantwoordelijk, zoodlT Ger trud HL Mihalin hot kied vorwaai^Mate Het kind vwn Ga*tav! Ate het nu «om kou tatto en ziek weid?! Hrt zou zeker -ziek kunnen worden enJounuon sterven. 1 kM>iMui(0*t over viol het Mtwe kind. Julrt 3oo Itad GiMttav er in der tjd ook uit furiën, het rood» hojAije omgeven door blonde lokjes en de oogm - ja. bet waren aijn oogen! Ai» rij den jongen maar thute bij ziuh ItaA! Zij wilde hem kleartjtw van Gurtatv aantrekkend Zij bezat zijn eerrio soboenro n'<, kiste»fee- ken sdhow»^»* rood» sAkuaden, die zouden 1h< kereltje rui net paMen. Als zij den kleine marir kon doen staan van don voohtigen g durfde niet ribdertiij koown keer was zij Gertrtid term weken. Die kwam er jiiH kunnen w.ugjr-iugen. Zij had hard geloopen. Zou Gvrérmi haar daar fraleu hchbem? Die nu kashoudater gwror- d.-n, Wkr in hek verKooptekaal der gw- rwnte. D» getkwaarkwoug had haar tet bnanijf’ Ireoorgd: aan die «eheeu rij eaa grooten steun gevonden to hebben Geheel •erwaanlig moest het meteje tote w«( atet «Iju, nrevrouw von Voi^t zou zfch anten voor haar gwn moeite hebben gwm. Ka dat detd rij tooh ’zij had plotseling een vtreemd gevoel in haar nmag: zij werd hed flauw De ge- ziohten, die op liaar tookw.unen, schenen haar op eene dreigend een goed dien ■een gcdiildlig dier, maar als het nu niet meer wij?! .jHiarfi.igi, wij willen ook luwiing heblien! Die or het eerst waren, hebben gekregen, wij willen er ook bdttxm!" Haring, haring - o, lieve God! Hermkie vo-n Voigt had een gevoe) of zij het luid zou kunnen uitsnikken. Wie zou er an- d»fs let» voor ‘haringen, armzalige Us- ftttte «ben, gegeven hebber?! In haar trilde riete .imrielijden; „Ate dk ze juMle kon geven, iieerl Ik hei graag doen!” „Onmin! Het klonk ryw. „Dat Hunt u V c. Er U««i hei ted «tonden Ook den naar binnen „ïlariug. hartag," willen harteg liebben! o mondige kinderen, Onopgevoede r - -- «eir. niet krijgen De gvneraafewou» mende zich: het was toch huu* zoo niet, al maakten ze veel geraas. Haar «tem klonk hejder: ,.Wot denken ju|lio toch ris liet jullie niet lievalt, dan houden wij hier met ver- koopen op. Ik vereoefr je nu dit vertrek te vier-teten, ot h-t weer geopend zi'vwor- «Icn zal er van afhangen. Maar vandaag te hrt uit Somtnigen begonnen te( smooke»; ,,Odh, wij staan hier tooi» al zoo hug. Wij heb- ben gpen woord gezeul!" ,JC>xn dan een voor «en «aar voren!" Omter de eawtan, die bij de toonbank 66) Ken dof feiiwxnpfil verhief ztyh De da- dre hadden het góed, die namen ei** I.Ujes wat zij noodtg IvatlHen: eter«y», g,ri< 'wl, haringen en wie weet wat nog nieerJ u"”wn'. verkobhten zjj hier ook ™ar. Dié stonden, hier niet zoolang ate awwe vrouw, die En nu moest de hebbeh ate de ander D* te ook rirt! Ite osgwi tan de górioraalsvrouw ton- Mot» stilletjes voor ons Dht te altes onzin, wa? jullie daar JWten- Wij hebben hrt nu ook niet ruim. 7* **4 nJn verstandig. Wij begrijpen, .•WH hrt niet anders k»n Móeten onze dap- te v‘*te honger lijden? Dan doe Ik n« ttever». Voor hen mort eerwt gezorgd Redactie: Tehf. Interc. 545. Eerst vergadering van den VSkenbondsraad. Incident in Flensburg. Geen uitlevering van Hindenburg en Ludendorff. De rust te Berlijn hersteld. Hervatting van 't werk en nieuwe stakingen. Bolsjewisme in Spaansche kazernes. Nieuwe staten erkend. ONS OVEKZICHT. I De liistorBclte data volgen elkaac snel op: 10 Jandari werd de vrede Van Versail les van krachf en nog geen week later, 16 Januari kotnt de Riad van den Volkenbond voor de eerste maal byeen. Vandaag zal Léon Bourgeois deze eètste vergadering openen. Twaalf neutrale staten zyn, behalve de 2? staten, Amerika niet medegeteld, die iti het Verdbag genoemd' zyn, formeel u»tgé- noodigd, tot dén bond toe te treden, en het is te verwachten, dat alle de uitnoodiging zullen iiannemén. Dit zal echter geen in vloed hebben op de bUeenkomst van heden, naarby alléén de mogendheden betrokken, zyn, diè recht hebben op vertegenwoordi ging iii den Volkenbondsraad. Reeds heeft Clemenceau bericht ontvan gen van de volgende landen, dat zij zich by den Volkenbond aanfluiten: Spanje, Zwe den, Noorwegen, Denemarken en Nederland (onder voorbehoud van de goedkeuring van het parlement). Zwitserland treedt tot den Volkenbond toe, maar eischt de handhaving zyner neutraliteit, m.aAV. het wil waarbor gen dat zjjn' gebied niet zal worden ge bruikt voor een dooltocht van troepen. Zyn toetreding op (leze voorwaarden is nog niet goedgekeurd; de president der Zwitsersche republiek Ador, bevindt zich op 't oogen- blik te Parys om de heeren, die de lakens uitdeelen, te overtuigen van Zwitser!«nd’s goed recht. Amerika ,dat volgens het Volkenbouds- statuut zou zyn vertegenwoordigd in den Uitvoerenden Raad?*<ntbreekt op ’t appel omdat men te Washington nog rityd kib belt over de ratificatie, niet tot genoegen van het Amerikaansche publiek dat het ont breken der Vereenigde Staten by de uitvoe ring van het verdrag van Versailles niet in ‘s lands belang acht Het steekt zyn onte vredenheid niet onder stoelen of banken. Naar de Washingtonsche bladen melden hebben de gedelegeerden van naar schatting 20.000 leden van burgerlyke organisaties op een meeting voor het vredesverdrag een motie aangenomen, waarin aangedroi gen wordt oi onmiddeliyke ratificatie van het verdrag met zoodanige reserves, dat de meerderheid van twee-derden in den Seraat verzekerd is. Duitschland, hoe graag het zou willen, mag nog niet toetreden tot firn/ Volkenbond, eerst moet het toonen zich behoorlijk te wil len gedragen. Ondertussehen beantwoordt, door deze bepaling én door het niet-toetre- Rusland moest zenden, ten ïrzoyitew wat d» feiten warén, «chredénT tóf getrouw Wtalag te doen 3,, Engd^he Ijjoten omv.tteu, roo.1. vanzelf spreekt, een aantal personen, be trokken by den duikbootoorlog, en de uit levering zal gevraagd worden van hen, .lie Lun bemanningen gelastten te schieten op Engelschtf zeelieden, wier schepen getorpe deerd waren, terwyi zy In het water met den dood worstelden. De zaak van kapitein Fryaft zal ook een gevangene opleveren en het is waarschijniyk, dat Tirpitz, die door z(jn geschreven bevelen zyn persoonlijke verantwoordeiykheid voor het barbaarsche karakter van den duikbootoorlog vry af doende heeft aan getoond, ook op de lijst zal voorkomen. De kwestfe van den ex-keizer zal met de uiteftte gestrengheid veivo'.gd worden. De correspondent vervolgt: Er is aangc- voerd ,dat de geallieerden een fout hebben I begaan door in de rechtbanken voor deze igevallen geen vertegenwoordigers van neu trale mogendheden o^te nemen. He-, !s een tdelicate zaak om den kleineren staten van ‘Europa, zooals Nederiyfi Zwitserland en Denemarken, die aan de grenzen van :Duitscbland leven, te vragen een deel te dragen van de verantwoordeiykheid voor de ■berechting van Duitsche misdadigers, die j als zy gevangen genomen waren wen -Ie oorlog nog voortduurde, onmiddellyk be- kwamen^^KpB Gertrud FitaMhahn' Velen mi nog Maan, wat zou men doen? Er- jgewp anddr» was het o>k niet beter. Men n-oeat overal staan en wachten. En hier betaalde men tan mfltete niet zu|ke onbe- bOhaaind* Ixooge prijzen. Toen Gertrud haar legltitmatiokaart gaf. keek mevrouw* von Voigt haar dkriiirtnimd :in het bleette getoet: .lat was de vrouw, |die zooeven flnuw was gevallen „Gaat het u n.i l>rt.‘r?|'' G'crtrn: knikte: „Ja, dank Zij was nog zwak, zij kon teruauwvr- nool staan, maar een levendige gewaar wording deel liaair bar: «netter kloppen, joeig bpir het Idoed sneller door de ade ren Dot wa>4 toch erg dooi van de men sdien. hier op te spoten, z’j Ij^nadeetde.-i zi-hzelf lux meest. Zij vond zich zelf ook dw,:as>. Hid zij dan niet kort geleden ure- .ciw hetzelfde gedacht? Beschaamd boog zij liet hoofd, wat hielp het nu op to ««pelen.? Zij aucütfo diep: wij moeten on» *t'l hotuten. Me^ro^n- von Voigit g^mlachtedat wa» er een. dte den toestand jufct ineag Het •leed h»ir gooi. Nu JUMule zij dit fijne ;g«ticht, waarvan de ernstige treÜAn «luidelijk Spraken van rfrng te herkennen. .4HW)b«n wij elkaar ri riet een» in den kleur Plotseling dathiar rd haar warm om litj dame, <Ho haar had «mi« bij l e*>« Wte riet ge TG 25 Ni

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1