ming. iding aaiw No. 14215 58e Jaargang. Maandag 19 Januari 1920. VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. ■DA. Feuilleton. I in Januari. teiten, assen. HA”, 3UDA. ^Tie-cL-ws uf^.d.-v-©rtexxtl©Tol®ud.Troox G-ovló-sl ©zrx OxxxstrelEezx. Dochters van Hecuba door CLARA VIEB1G. Geaiitortoeerde vertaling MEVR, j Deschanel gekozen. aouBA' b\°^'RTENTiEPRU«:Ww7G<>ude mTmrtrêkeii (beboerende tot den bexortkrin»n 1—6 reveil» 105. eiken regel meer 0.20. Ven bulten Gouda en den bworgkrtar 1-6 regels ƒ1.30. elke regel meer ƒ0.25. Advertontllin van publieke vermakeWkheden I1V, rent per regel. Advertentiïn in het Zatertagnummer 20 toeslag op den pr|)« a I—regal* flM, «Ika h«*I att 87 GOUDA. Administratie: Telef. latere. M. Kedactle: Telef. Interc. 545. ',-persoons i tijk en nt tegen- korting. 2, van 16 150 Ik Ln van een zei Honuliu- en het zette het Guotav zwijjagp-nd het niet ..Hij leeft ik ben er geen HOOFDSTUK XIII zijn op de een- Eenige menschen waren naar liet (Wordt vervolgd Adv.rto.U4o kuacn wordw iofwoodu door tuMoArakoaA vm Mlled. Boel*» d.toron, AdvortoolieborMur ao ooi. Agmtoo. erkocht. RADIG. n uiterst or ƒ7.90. af 6.90. '/a X 4‘/a men. geruimd. haat, aan leed. het oor ge- ge- moe- en blijft iwn», dat Zij wild’ nog een aan INGEZONDEN MEDKDEEL1NGEN t Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiin -eerden prjja. I ct. p. el. dubbele 505 80 Ja. die :s«- Ge zult toch zien. - go kun| konten, el- g<- zul tevreden zijn. En ah het kind van mij een trouw wel j prijzen. ite maat, PISTRY (jen inbe- kwaliteit odzwarte i 110 120 55 M a 8 uur. f uur. LOON WOLFF Col I SE SPIE- ng. en 2 kus- 1.90. RASSEN en ingezonden mededeel ingan bfl eoatraet tot soar gooodit* G route lottere en randen worden berekend naar plaatsruimte. «w Krü- niw tegre jongen meer t aan mort tet - Lieve God - in andere l«n- van P. WW8ELINK-V. RO9BUM. (Nadruk verboden.) van „Gun tav op von Hrt U.dt- volk. f Ml oens, !av konft, dan - -lan - lertrud aarzelde Zijn moeder hield haar ger I ven Z,j zijn Jou." (iOUBSCHE COIKANT. s vuil ge- Clemenceau, die sinds het sluiten van den wapenstilstand een zoo belangrijke rol in de wereldgeschiedenis heeft gespeeld, zal dus, wanneer de geruchten juist zy’n, bin nenkort geheel van het tooneel verdwijnen, als dit den krachtigen, werkzamen man althans mogeltfk is. De presidentsverkiezing heeft de onderhandel!ngen over het herstel van Europa een oógenblik op het tweede plan geschoven. De discussies, de vorige week gevoerd, waren echter buitengewoon belangtijik. De Fransche bladen hechten bij zondere beteekenis aan de plotselinge over komst van de Britsche ministers van oor log (Churchill) en van marine (Walter Long), wat in verband wordt gebracht met het dreigend bolsjewieksch gevaar. Ge vreesd wordt dat geheel Azië en Turkjje door de bolsjewiki zal worden overstroomd en in dit verband zou njen trachten de Turksche kwestie ten spoedigste op te los sen, teneinde ook te Konstantinopel een Bureau: MARKT 31, stevig bolwerk tegen de Rooden te kunnen vormen. Verder heeft de Amerikaanscne vredes-afgevaardigdc generaal Bliaaer er op aan gedrongen spoedig -hulp naar Polen te zenden, omdat *.i. wanneer de bolsjewiki hier riet worden tegengehouden, gehad Europa met oorlog wordt bedreigd. Tiu- schen Polen en bolsjewiki hebben hardnek kige gevechten plaats gehad met het re sultaat dat de bolsjewiki zich achter het Dryssa-meer hebben teruggetrokken. Inmiddels hebben de geallieerden hun ge dragslijn gewijzigd in een zin, die eer wijd op een poging tot verzoening met de bolaje- wiki dan op een krachtiger bestrijding. De Opperste Raad heeft den ruilhandel tus- schen het Russische volk en de gealPeerde cn onzijdige landen toegestaan. De reden, die voor deze verandere poli tiek wordt opgegeven ia; de wenach tol het brengen van verbetering in den ongelukki- gen toestand der bevolking van mldden- Rusland, die nu verstoken is van alle fa- brieksproducten in het buitenland. Deze tegemoetkoming is wel noodig. De nood in Rusland is, hoewel men daarover minder hoort, zeker niet minder dan in Oostenrjjk. jee en hield hem daaraan vaat. ..Laat u het mij, laai u het bij mij,* stamelde zij, aangegrepen door den plot- Helingen angst van het weer te zu'len Te Weenen maakt een doffe wanhoep zich van de bevolking meester. De stop zetting van het trein- en tramverkeer en van vele fabrieken heeft de ellende nog ver groot. Verschillende Ooztenrijkiche bladen spreken in verband met den nood ovw de der geallieerden om te hulp te komen ijdel. In Duitschland is de toestand veel verbe terd. Bijna in het geheele rijk is de rust hersteld en de verdere behandeling van de Bedrijfsradenwet is zonder incidenten ver- loopen. Van de zijde der spoorwegarbeiders zal het transport der krijgsgevangenen geen belemmering ondervinden en ook het zen in ver- behoeft niet ogeering doet ran het gebied, te raad hui*» gegaan. terftig, haring! Waarom had de burgemeester niet voor genoeg haring gizorgd?! Met -dokken en parapluk*» had den ze in het rond gertlageu. opgeschoten den president der Republiek, be tuigen hun dankbaarheid aan Georges Cle menceau voor de onvergefelijke diensten, aan het vaderland bewezen.” benam haar letterlijk den adem, ternauwernood preken Ik zie ik had ongeHjk. Het was slecht van mij. heb zwaar dul- Héb toch mededoogon - Ik ten winning behaald, de hierdoor verkregen po litie moet blijven gehandhaafd en worden verstel kt en ook gaat Frankrijk nog gebukt onder »'e gevolgen van dienzelfden oorlog, als oveial is in de republiek het economisch leven ontwricht, heerscht er onrust en on tevredenheid, het lage geboorte-c|jfer wekt de vrees voor ontvolking van Frankrijk en het geboortecijfer zal alleen verhoogd wor den wanneer de levensomstandigheden gun stiger worden. Talrijk zijn de klippen u e ue nieuwe president zal hebben te ontzeilen, zoowel naar binnen als naar bulten is eeir krachtige leiding noodig. Deschanel (en 1-rankrük) treft het, dat zijn loopbaan 1 eni veel ervaring heeft gegeven die htm nu uitnemend te pas kan komen. Paul De schanel werd den 13den Februari 1856 te Brusschei geboren. Hij studeerde in de rech ten en in de letteren, maar ging zich al spoedige geheel aan de politiek en de jour nalistiek wijden. In 1885 kwam hij als afgevaardigde van het departement Eu re et Loire in de Ka mer ,waar hij tot nu toe onafgebroken zit ting heeft gehad. In 1896 werd hü tot vice- president, en in 1898 tot president van de Kamer verkozen; hij bleef dat tot Juni 1902 toen hij voor Bourgeois moest wijken. Den 23sten Mei 1912 werd hij opnieuw tot presi dent *van 'Ie Kamer verkozen. Hü bleef d»t gedurende de oorlogsjaren, en toen de hui dige Fiansche Kamer, welke in November 1919 gekozen was, opnieuw büeenkwam, wérd hü wederom, thans met 478 van de 505 steuune» bot voorzitter verkozen. Deschanel is lid van de Academie Fran-- <;aise en heeft een reeks belangry'ke werken geschreven. Als voorzitter der Kamer heeft hü zich steeds voldoende buiten de politieke partijen gehouden om eventueele geschil len tusnchenbeide te kunnen beslechten. voor de letter( waarmede de stemming zou aanvangen), waarna de aanwezigen zich I r.aar het stembureau begaven. I Het resultaat was, dat Déachanel tot pre sident werd gekozen met 724 van de 889 stemmen. ,lpnnart kreeg 66 «temmen, Cle menceau 56, Bourgeois 5 en Sadoul 1. Deze uitslag werd door Senaats- en Kamerleden met gejuich begroet. In liet vertrek van den president van het Congres wenschte Bourgeois Deschanel gc luk namens het Bureau en de Kamei. Hy herinnerde eraan, dat Descend gedurende den oorlog herhaaldelijk de welsprekende tolk was van den wil en de gevoelens der geheele natie en besloot met te zeggen; Evenals tydens uw voorganger zyn wü er thans zeker van geschaard te zün rondom een man, in wiens handen men het lot der republiek kan leggen. Gy zult het land ver heffen door de zedelüke tfltheid te hard- baven, welke noodzakelük i« voor onze vei ligheid en vrü’heid, en het langs banen le'.-w den, welke het een groote en roemrijke toe komst verzekeren. In z(in antwoord bracht Deschanel o.a. kulde aan Poincaré en ook „aan den groo- ten Franschman die zooveel tot de overwin ning heeft bijgedragen, die alle nationale krachten zoo schitterend heeft vereenigd”. hiermee ongetwijfeld doelend op Clemen ceau. Deze heeft voor dezen lof niet bedankt. De druiven zü" zuur voor den grijzen staatsman, wat hy niet geheel heeft kun nen verbergen. Van de ministers en staats secretarissen was hy de eenige die den nieuwen president der Fr^bche republiek niet heeft geluk gewenscht. Overigens houdt hy’ zich flink. Tot politieke vrienden moet hij hebben verklaard zich zelf geluk te wenschen nu hem jaren van hard wer ken blyven bespaard, een vertegenwoordi ger van Havas verzekerde hü zich alleen candidaat te hebben gesteld, omdat men hem had gezegd dat het zyn plicht was en dat hy nu zy’n rol als geëindigd beschouwt. Naar verluidt, zal Clemenceau zich terug trekken naar La Tranche, waar hy zyn me moires zal gaan schryven. Van andere zyde wordt beweerd dat Clemenceau troost voo” deze teleurstelling zal zoeken in Egypte, waar hy twee maanden denkt te vertoeven. Clenmnceau zal, als doekje voor het bloe- uen een hulde gebracht worden. Byna alle leden van Senaat en Kamer hebben een adres onderteekend dat als wetsontwerp bü de Kamer zal worden ingediend. Het luidt: „De leden van Senaat en Kamer, in de Na tionale Vergadering byeen voor de verkie zing van den president der Republiek, be- «elingen an^hf verhezen. ..He» kind van Giwtav - het kind mi ju Crufiitaiv!" ..Mijn kindr zei de andere En daarna nam zij wc een langen blik zijn mo«der op Et* lig vee! in dezen blik: t en wa- er in het niet - 7 -- ken in haar stean, hem bij m|j.|” De möeder sohndde ealiter hoofd. „De jongen van Gustav - Ech de naawte toe! Bm bitter laohjt lr<* momlboakan 'an Gertrud omhag - aha. nu kwam het h<**r wel te pas! „Neen’ zei zij hard. Eu zonder zieh aan de andere testoren, zij naar het kind Maar‘dat w» niet zoo gemakk^ijk, juf. “cuw Kroger greep naar zijn kleine rok- Het echec van den „TijgerDeschanel bjj eerste stemming gehe ten. Een moeilijke taak. Het roode gevaar. Gewijzigde poli tiek. Oostenrijk en Duitschland. De stemming in Sleeswijk Holstein. Apponyi pleit voor Hongarije. ONS OVERZICHT. Clemenceau verslagen! Of eigenlyK niet „verslagen”, want de tüEer, als een echt loof dier strydend met groot© voorzichtig heid, heeft zich tüdig teruggetrokken en ?yn tegenstander een gemakkelijke over winning bezorgd, liever dan zelf de kans van een echec te loopen. De uitslag der pre- sidentsverkiezing, die Deschanel als nieuwen bewoner van het Elysée heeft aangewezen, zal voor velen een verrassing zün» immers al maanden geleden was er sprake van den grijzen Clemenceau als opvolger voor Poin caré en toen hy zich niet herkiesbaar stelde als parlemensljd was het duidelyk dat de premier inderdaad den presidentszetel am bieerde. Een week geleden nog scheen Cle- mneeau’s verkiezing vast te staan en Woensdag gaf hjj zün vrienden toestem ming hem candidaat te stellen. Evenwel, enkele dagen voor de stemming bleek plot seling uat de „Tijger” een zwaren stryd zou te voeren hebben. Bij de verkiezing van Deschanel, als voorzitter van de Kamer, klonk een krachtig Versailles, Versail les", waarmee vele leden te kennen gaven niet Clemenceau doch Deschanel tot presi dent der Fransche republiek te^ begeeren. De vraag was mdhr: eèirhoe groot aantal leden zag in Deschanel een geschikter ver tegenwoordiger dan in Clemenceau, want óe man, die het Elysée betrekt, moet voor alles zyn een representatief persoon, iemand, die zich boven de party'en en boven Ve politiek kan verheffen en in dit opzicht steheen Cle menceau niet 8e aangewezen man. De laat ste dagen voor de presidents-verkiezing heerschte er in de couloirs van het Palais- Bourbon en het Luxembourg een heftige spanning, allerlei verwarde geruchten deden de ronde, de leden vertrouwden elkaar ge heimzinnige confidenties toe, in groepjes stonden de afgevaardigden fluisterend te cprèken en allerlei tegenstrydige nieuwtjes werden verteld. Vry’dag vereenigden de le den van den Senaat en van de Kamer zich o» het Luxembourg teneinde een z.g. voor- stemming te houden, welke tot resultaat had dat van de 826 stemmen er 408 op De- uchanel en slechts 389 op Clemenceau wer den uitgebracht. De overige stemmer, wa ren als volgt verdeeld: Poincaré 16, Leon Bourgeois 5, Jonnart 3, Foch 1 en blanco 4. Hoewel de socialisten in deze byeenkonist niet waren Vertegenwoordigd geweest, was het toch te vóórzien dat Clemenceau in de defimltieve stemming van Zaterdag niet de meerderheid zou behalen. Hy deed dan ook lirt jniigrtje op hiMnr zich >‘g»-n b mr hals aaivli jde. inair de deur gtaan. Maar juffrouw K.rüger trad hriar Li’den weg \N Gustiv komV, dan ik heloof het u pl< ohiig „Wlat lan?!'' oTgenbltk. .'mar japon vast. „Dan zal hij n God, Godi! (riep zij plotseling en hief haar handen op. Ik I geteet- Mlijn onrecht honderdmaal zerdnwak toch zoo alleen. Uk ben ook alleen Girtrud boog het hoofd, zij kon moeder niet meer zóó amiizfen. niet meer zoo met haat. „Hij zal het zoo goed bij mij hebben, als Gwtev - och, nog lieter!’ De oude vrouw maakte zich letterlijk klein. „Ge zu'.t er nooit berouw van hebben, «5b gij leren Zij logde haar hand op den arm Gertrud Het klonk overredend kom. terug, je kunt er heel gerust zijn, bij komt! Zij luul met luidt’ ^tem gesproken. Gerlruri staardo haar aan, alsol wiijneiniüge tot haar sprak. Zou die wel goed bij haar verstand zijn? Z4j ward hee; teug. Maar toen maakte liet geloof zich ook van hanr meester; zij streed te gen liet bijgeloof, maar to<5h kon zij het niet van z.toh afzetten. Ads hel werkelijk een* waar wa»? Als zijn moeder gelijk had uIh hij nog leefde - Zij Wendde Ziel, naar de vrouw, haar twijfel scheen \oedmd te putten t»i< dit v iaigewortilde ge loof Als ik he< maar zeker wist zei zij aarzelend. Het kind werd haak <e zwaar, zij het weer op de tafel „En de dood zal er niet meer zijn, noch de rouw, uociii gek rijt, noch smart zal er meer zij n want het eerste is voorbijzoo slaat het geschreven." zei juffrou plechtig. ...Mijn Gustav w de Ik weet niets van den dood,' l logile haar hand op het hoo4djiv van kind. ..Hij leeft - voor mij en voor zijn kleine scherpe nagels n.m de roo- sliknflden van de nieuwe schoenen-, hij wa« .daar geheel mee ver'vuld Gerfmd wan zonder een woord te zog gen de taf©' genaderd. Nu, nu zou die het kind opbeuren en ■nceneinen. Neen, dal mocht niet. Neen I Juffrouw Krilger sprong op „Laat den t bij mij!’’ Zij dhcfit er nu niet aan gaid aan te biedenzij zóu he. niet gewaagd hebben - vooral aan haar maar er lag e-n l>ede, een sraee- een veriangeiv „Laat AKNNBMKNTSPBUBi P«r kwartaal ƒ8.88, par waak 17 cant, mat Zoadatibla») par kwartaal 2.90, per week 28 cent, overal w,0ar de beiorginr per looper gMOBIedt klaclit, verachting, bedreiging „Toon ik u gewmeekt neb, i tevergeuf* Neen, ik denk heal niet aan. De .jongen behoort mij, heel aileeh aan mij Ik ten zijn der. ik heb ham opgevoed - heelt Iemand anders mij wat toegegvv en Zij trok haar lippen «aaimii niet! I Bevond zweeg juffrouw Krüg.tr. had gelijk met. hetgeen zij zedde. Plo:_ ling werd zij overvallen door een druk kend gevjel van zware schuil. .Gij hebt gelijk, zei zij ademloos. zij kon tet in, mij den jonzgen geeft hoe hij het maakt kee dag -<Tf, i» alle.% alles voor hem. En als (iusiav tmigkojig. dan - dan -. JiilfinMiw K'i'üg.er raakte geheel in de war, de oogen van het inebtje waren strak op haar gericht. ..Dan zet u mij weer buiten do deur, zei Giylrud HieseLhahn, „mij De jongen h van mij Kom. Zij nam 68) Do kleine had het uitgojiiteld1, toen zijn moeder za® maar daarna krabde hij met z r Op 18 Februari zal Deschanel dus het Elysée betrekken. Hem wacht een zware taak. Frankrijk heeft in den oorlog de over een van trainen naar Sleeswijk, band met de volksstemming/ 1 achterwege te blü'ven. De/ret let hare om de bevolking/van wagr tet plebisciet zal plaats hebben, vriend te houden; 150 millioen mark zyn ter beschikking gesteld van het Noord- Sleeswüksche gebied, waar een volksstem ming gehouden zal worden. Dit bedrag zal ten goede komen aan de gebieden, dia Duitscii willen blüven, om de bewoners hen te helpen over de economische moei- lykheden. De internationale commisaie te Kopenha gen heeft bekend gemaakt dat ingevolge een overeenkomst tusschen den Óppersten Raad te I’arys en de Duitsche legatie de termyn voor de ontruiming van Noord- Sleeawük met acht dagen is verlengd. Dien tengevolge komt de internationale commis- ne eerst den 26sten Februari in Flensburg Jongens hadden hem ultgeflotvn - er wa ren bijna geen mannen bij - de vruwen hadden In de lirjht gentoken. wat zij in de tend hadlen minden, moffen, of tasschen Er hadden ook Ereten weer- klonken, bedreigingen en verwenMchingen. nmr het was toch maar Wj enkele ge- bleven, „Gort zij gedankt.’ Vorgt opsjehichl hij sriohze f. »»che voL is t)Oh alüjd dal zich I mti .te.di*n, dal geloof vanthouA, a en morren den zouten zij razen. Toen de iiN’iii^e tn hei verkooplokaal ontevreden naar liaar to«'.x>n<, had zij voor het eerst een vermoeden gkregen van de kracht van haar volk. Als dat op je aankonit, opgeiiiwt. nhte ont/.leola. <ten helpt geen „alsjeblieft" meer, noch een bevelend „terug Haar hart klopte warm. God zij ge dankt! En de dapperen te veltfe? In ei ken brief |«ee« haar man den geest van de Iroiipeu A|h de vrouwen nu maar niet klaagden in btar brieveal Dat bedierf de steiiHning v«m de mannen aan liet front, en het btauun ten ten moed Men r.nhe- borvendi’ui ni-mand kwalijk namen, dat »»J genoeg hadden van den oorlog, van de zen oorlog Sombere gedachten ^tonndeu zamc vrouw Joe trouwen!'’ ..Hij trouwt mij niet. Gertrud schudde treurig tet hoofd - zou zij nog aMijd ■lenkeni dal hij in leven wa» Haar nart was vol medelijden hoe wa» dat-'moge lijk na zoon langen tijd' Die kon goed beloven., hij kwam toch nie< trrug. .Maar ►en f#harp antwoord kon zij toch geven. Ahrzelend zocht zei zei „Dat u nog hoop heeft Ik heb hoop meer." „Toch hopen, hopen!” Het bleek» ge zicht van juffrouw Krtlger kleurde, haar doffe oigen kregen weer g’ano. Alsof een baimhartsge hand over haar gelaatstreek, werden aHo rimpels weggejaagd. Ik héb altijd nog hoop. Ik zal nooit ophou den te hopen. Blijf jij ook hoop xoee- het beate wat hem in deze te doen stond: hy trok zich n.l. terug in tegenstelling met zyn voorganger Poincaré, die zeven ja:ir ge leden by de vóórstemming eveneens minder «temmen verwierf dan zyn tegenstander (Pams). En die desniettemin zyn candi- datuur, met succes, handhaafde. Clemenceau zond aan Léon Bourgeois, als voorzittei van de Nationale Vergadering tet volgend schryven. Parü«, 16 Januari. Mynheer de president van de Nationale Vergadering. Ik neem de vryheid u mede te deelen, dat mün vrienden niet langer bevoegd zyn mü candidaat te stellen voor het presidentschap van de Re publiek en dat ik, indien zy zulks toch zou den doen en voor my een meerderheid van stemmen mochten krügen, het mandaat dat my aldus zou worden opgedrongen, zou wei geren. Aanvaard, münheer de president, enz. (w.g.) Clemencoau. De socialistische groep besloot than- na een z$er levendige discussie met een meer derheid van vier stemmen, op Deschanel te stemmen en verzocht den leden van de groep zich aan dit besluit te onderwerpen. De group ter geünificieerde socialisten nam niet 27 tegen 18 stemmen het betluit. geen candidaat tegenover Deschanel te stellen. De aanhangers van Clemenceau zouden, naar de geünifieerden zeiden, voor Jonnart of Bourgeois stemmen. Zaterdag was het de groote dag. ’s Mor gens bestond voor het congres in Versailles groote belangstelling. Vy’fduizend militai ren waren op de been om het cordon te vor men. Versailles geleek wel op den dag van de teekening van den vrede met Duitschland. Gendarmes en troepen bewaarden de orde onder de mensehen, die verlangden, het eerst het nieuws der verkiezing te vernemen. De geheele Parysche aristocratie was in het ho tel Des Reservoirs byeen. Men merkte onder hen op Venizelos en den Italiaanschen mi nister van Buiten!andsche Zaken. Voor twaalf uur waren de publieke gale- ryen reeds overgevuld. Men telde vele da mes onder de aanwezigen. De vergaderzaal zelf vulde zich langzaam. Om 1.04 nam Bourgeois den voorzitterszetel in en beida om 1.10 om stilte. Er waren slechts enkele zetels open. Hierop las Bourgeois de wetsartikelen voor, die betrekking hebben op de verkie zing van den president, waarop hy' het stem bureau samenstelde. Vervolgens trok men

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1