58e Jaargang. Donderdag 22 Januari 1920. lRAK. tveen. De laatste zitting. XTïe-ix"WS- voor G-o-a.d.eu erx OxxxstxeZasesx. Feuilleton. Gowderak. JDGEEST". imersten overstaan G. MULIE. IOOM, ROSS DURHAM. acht bletten VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. IIÏS 1L iiir52s 4» l 8'^,55g18^»g‘ 75 31 21 111$ 2 '^,52?2 SwS' 1—4 rag*!» flM, «Ik* rag^ bmt Administratie: Telef. latere. U. Bureau: MARKT 31, GOUDA. Redactie: Telef. Interc. 545. krachtige man niet vergeten worden. Zyn De Entente en 1130 11226 11255 14168 publiek tooneel verdwy'nt, zal de maar toch meisje gaan Hamen 119 la? an, ook HOOFDSTUK 1. Zeilvereeni- tintwoord- gen- (Wortl vorvoteL) Eailtte Rtifufl Advertentiën kunnen worden ingezonden door tUMchenkomzt van railed* Boekhan delaren, Advertentiebureau! en onze Agenten. bon nemen ten op genomen door: Ktnnementen op enomen door Bouw- en Wo- Oommisrte Ar- üewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bty contract tot zeer gecedu- •rarden prty». Groote lettere en randen worden berekend naar plaateraiazte. >he Kerk. R INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: Op de voorpagina 60 booger. Ange- voorbij niet hekel heeft mij nooit vrouw Fanuari 1920 oor var van Waddinxveen tetraad eregeld tijdig agen van W- anakelij ikheden jenda te Naar het Engelse!: vaat DAVID EYAljL Geauthoriseerde Vertaling van Mevr. J. P. WESSELINK-v. ROSSUM. (Nadruir verboden ertf GOUDA. vergadf M 18775 d 18814 60 189M 51 van Dinsdag n.l. heb- reorge, Nitti en daarna Matsui eetchheid en de mondholte, en genezen uw n 50 en 90 ct. rogitten. ..U20 1 90 112535 12745 - J12924 14626 I 3014721 r 52 38 1 56 41 13174 14810 T.wee rijtujg Harley-Street, waar op eon small, dig plaatje van dof koper de '4'”‘ hóvf Itow een lange, knaj Binnen vier dagen de regeling wel goed keuren, zoo niet, dan wordt het verdrag van Londen van 191b ingevoerd. By deze over eenkomst is bepaald, dat Fiume geen Ita- 1 aansch gebied zou worden. Daarentegen zou Italië in het bezit komen van Zara, 8e- tenico en de DaJmatische eilanden, welke de Joego-Slaven verlangen, en waarvan de Italianen bij de laatste schikking ook af stand hadden gedaan, onder voorwaarde, dat Fiume een vrijstad zou zyn en het Ita- haansche karakter er van zou worden er kend. De toestand blijft dus verwarder dan ooit. r wezen, vroeg zij. „Het zal «poodig 97 6350 cm- 6359 1801 Hen Le- Beguiin te 17056 18016 18237 - (eigen geld,. >12361 14461 - 12420 91 90 14500 - 34 55 9 131^ 8 13234 0 35 513349 e Réunlie. Alg Hervormden. e Schouwburg ■lijk Orkest. lotel de Zalm en Zeilvereeni- De Opperstte Raad opgeheven. E en Raad van gezanten en een confe rentie van Regeeringshoofden. Hulde aan Clemeceau. Millerand’s verklaring. Zuid-Slavië aanvaardt de schikking niet Een Ultima tum. Staking in Italië. De Vrede met Hongarije. - - - Rusland. ONS OVERZICHT. De Opperste Rufus, om het „Wij hebben al u zou oonmiltee- ho» Mi ik het uit- ,r De secretaris van de vereenigde commis sie uit de Russische coöperatieve vereenl- gingen te Londen heeft van den Óppersten Raad vergunning gekregen om draadloos Van verwarring gesproken: In het bin nenland heeft Italië daarmee geducht te kampen. De staking van het post- en tele- graaf-personeel is als geëindigd te beschou wen, waarmee de moeilijkheden niet zyn verminderd, want nu is een spoorwegsta king u;tgebroken, die zoo goed al» alge meen is Alleen in Zuid-Italië is de b«we- ging mislukt. De katholieke organisaties» in heel Italië hebben geweigerd aan de bewe ging mee te doen. Hierdoor heeft de regee- ring met de hulp van troepen eenige trai ned op de voornaamste lijnen kunnen laten loopen. Do staat van beleg is afgekondigd; epenbare vermakelijkheden zijn verboden. In tie groote steden is het auto- en fiets- verkeer verboden. Zeer strenge orders ztyn gegeven ter onderdrukking van sabotage. In de Kamer hebben de afgevaardigden een bijeenkomst gehouden om de middelen in den strijd tegen de staking te bestudeeren en zij hebben besloten de regeerjng in haar ferme houding te steunen. In Genua en te Florence is het tot bot- eingen gekomen. te wadden om bin- -..U. verschil De zag duidelijke dat -o-l was; de solieen de belicKitinfng van button- '1* Haar elantóe, maar ^gestklfe gaf tfatineke van haar zwarte Raad vergunning gekregen om draadloos met Moskou te telegrafeeren en om een af vaardiging uit de Russische coöperatie» naar Moskou te zenden. Deze afvaardiging vertrekt morgen. De voorzitter en de vice- voorzitter van de Londenscbe commissie gaan naar Party» om met de geallieerde regeeringen de voorwaarden voor den han del te bespreken. het zal Ik heb een gevoel, is1 ais je roor- Aahton Clyde. zeide Murgam snel. „Ja, mevrouw, dokter Durham hoeft nie mand bij zich en verwacht u „Zou je het naar vinden, als ik hem eerst even, alleen «prak, Angela?’ fluister de mevrouw Rufue, terwijl zij het volgde naar do wachtkamer. „Ja zeker, zou ik dat; wij of in hot geheel niet. Je zult immers dapper wezen Ik zal niet flauw vallen maar 4k heb er een iet niet om jou was, zou ik nooit 78 13505 15706 2 10714 13542 5 68 45 010813 48 2 40 64 510912 90 5 38 911014 5 11026 5 44 ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Ahcinn«inenten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, bij enze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.05, eiken regel meer 0.20. Van buiten Gouda en den bezorgkringi 1—6 regels 1 -30, elke regel meer ƒ0.25. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 12>/2 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 toeslag op den prijs. duidelijk een groote angst inbaar was oen glimlach, waarbij de een steek in het er dien avond me* en mevrouw vasthield on zij koesterde „wt tengere schepseltje in om het vreesdij ke, uur waahtte, af geoefend om te glim- i omstandigheden ver. - ctmaar ilx zeg je MaMrice; het was afechnwelijk! a *ƒ- op <lii oogemblik voelde zij het wer- vingers bent Nu, Angela, houdt je «tapper, eerder ge®h*n. van Mtuiktee Rufus, van Bavawater. Vijf jaar geleden bedt operatie op zjju dochter verricht i head. U weet dat waaiwahiinliik nc spoedig voorbij zijn, dax liet niet zoo erg stelt.” Angela gJimlacliie vriendelijk, zMs het al» een combinatie van nustlge tinten, met gfiheel verschillend «en. Mij zet» doelen "H dond zelf into Ur »ijde, terwijl °P ««iaat nog niet owr haar of de deur werd weer geopend en lirurgi kwam binnen. Mevrouw Ruins l>ad een gevoel, alsof de scbireeu'won, aan Ah» he h'er zijn gekomen De woorden waren lippen, de chii glimlachte en hmht lAotseling ophelderde Zij herinnerde zich nu het fijne, sterke gelaat, het bui- lengewoon jeugdlgie voortkomen, waarin geen zwakheid lag; het scherpe, vaMe ook, Hcht gekrolde haar, dat reede aan de slapen grijs werd. ..Goeden/norgen,doktor Durham, dit ig mijn vriendin, mevrouw Ashton (Hyde, voor wie ik de afspraak maakte .Mtewuhièn herinnert n zich den naan»? „Den naavn ken ik natuurlijk, de hijmaar hij keek naar Angela1. .rMaat ti herinner ik mij niet. „Dat kunt u oolr niet, u Ik ben de tweede MmiHeo Rufus, van (.’raven Geurt, u een tsHind- De conferentietusschen Litwinof (sovjet- afgevardigde) en de Britsche vertegenwoor diger O’Grady zal moeten eindigen, doordat de houding der Deensche regeering Litwi nof het verblijf te Kopenhagen onmogelijk maakt. Ze laat hem o.a. door een pantel «ietectivès bewaken en nu wil geen enkel hotelhouder htan onderdak verleenen, aldus seinde hü aan den Russische volkseommis- fcarm win Bultenlandsche Zaken. ■UITSN1.AND8CH NIITUW1. DUITSCBLAND. Het, procesi-Erzberg fi'elfferioh Bil het verhoor hooft HoWeriah nog can ang,- rojks lievhuldigingun f^ber. •I ingébracht, ,lic deze liatate heelt wev- Irirtl Aanklacht «n protewt vat VFoiM sta wlgt samen .- ik lien niet haar vriendin zooveel .ietde een mirmenm GÜIIISLIIE COURANT. Tot de onderwerpen wier afdoening nabij is, behoort het sluiten van vre«le met Hon garije. Hier neemt men dezelfde verschijn selen waar als bij andere ex-vijanden der entente na de overhandiging der voorwaar- den: algemeene verontwaardiging en stem men die zich verzetten tgen onderteekeniug, waartoe ten slotte toch besloten moet wor den. In een interview heeft Wekerle, de gewezen Hongaarsche minister-president, de beschikkingen van het vredesverdrag ge baseerd op de verdeeling van de banknoten schuld geheel ónmogelijk genoemd. Vol gens de bladen zullen de Hongaarsch-gc- zmd nationale minderheden Apponyi den eisch voorleggen niet te onderteekenen, maar wat helpt al dit tegenspartelen? Hon garije zal zich, evenals zijn bond- en lot- genooten, moeten onderwerpen. Intusschen hoopt graaf Apponyi nog op de goede ge zindheid der entente. Bjj zijn terugkeer in Boedepest werd hij opgewacht door een duizendvoudige menigte, waaronder vele xereenigingen met omfloerste vaandels, wat Apponyi aanleiding gaf te verklaren, dat mevrouw Rufus genwoordiger ter vredesconferentie is. Cle menceau zewie uit naam van de Fransche regeering dank voor de eer aan Frankrijk en zijn persoon bewezen. Matsui verklaarde: Als het hoofd onzer delegatie, markies Saionyi nog te Parijs was, zou hij de eerste geweest zijn om u onzen dank en gevoe lens van diepe achting te betuigen. In zijn plaats verheugt het mjj, me bij de vertegen woordigers der geallieerde en geassocieerde regeeringen te voegen om mij jegens u vot tolk van het Japansche volk te maken. Lloyd George bracht warme hulde aan Clemenceau’s diensten. Hy zei: Ik zal het steeds als de grootste eer van mijn leven beschouwen, dat ik het voorrecht heb gehad iu het werk van deze conferentie deel te hebben, welke zoo bekwaam gepresideerd is door een zoo eminent staatsman als Cle menceau. Hij kent het intense gevoel van achting en bewondering, dat mijn heele land voor hem koestert, en mijn spijt bij de ge dachte, dat hy niet langer een van ons zal zijn is grooter dan ik kan uitdrukken. Ik stel voor, dat de volgende motie in de notu len van heden zal worden opgeteekend: Er kennende de onschatbare diensten, welke de heer George Clemeceau, meer dan een jaar president van den Oppersten Raad van de vredesconferentie, aan de zaak van den vre de heeft bewezen en hem dankbaar voor de waardigheid .onpartijdigheid en scherpzin nigheid .waarmede hy onze beraadslagingen presideerde, wenschen wy, zün collega's, hem onze onveranderlyke achting te betui gen en onze hoop, dat hy in een vreedzame terugtrekking lang genoeg moge leven om zy'n onvergelükelyke inspanningen haar vrachten te zien dragen voor de glorie van Frankrijk en den hernieuwden voorspoed van de geheele wereld. Den man, die in deze vleiende bewoordin gen over hem oordeelt, heeft Clemenceau gisteren voor de laatste maal officieel uit geleide gedaan. Lloyd George is gisteren raar Engeland vertrokken, nadat behalve Clemenceau ook Millerand aan het stat.on afscheid van hem had genomen. By hun terugkeer na het vertrek wenlen de beide Fransche staatslieden door een talrijk pu bliek hartelyk toegejuicht en weerklonk de uitroep „Vive Clemenceau!” Clemenceau heeft nog niets van zyn po pulariteit ingeboet en hoewel hü van het politiek en publiek tooneel verdwijnt, zal de Bower Wilicbton zon dte neMxm gixiaan, maar hij ward zldk, eo u deedt h.- zonder hulp stnd» dien ti/d me neer Rufup u naAuir.ijk lwolt vechten. Het was een ware triomf. ..Het wan mijn k»iw, de kans* voor een geheel leven,” antwoordde hij openhartig ,.W|k u zoo goed zijn mee te gun?" Zij volgden hem door de v(«dbute, tengn een nnuwe gung Iinar achterzijde tan het huta. Bij «en open deur gekonten, ging hij even Ut xijdo öm huw voor to Men CT zij boden de epreriikzauer bWtoon. Me vrouw Kiihis herinnarde zloh het verbek lohr ato een oombbiade van gvtompeni llohl on rnMI^o linten, met een vreenzl aanzlon, ifW veraddltond van gewone v«rtr,*ken. Hj Moeien voor naar neer en woud zeH toto tor zijde, bwwijl hu zijn oognn gorlcht Meld „p 1M gelaat van nwouw Clyde, D„ zaohto kleur, w bij zijn kon» op ven.,hen«u wan, var dween «<d, en Bet een doodrfljke Me*, heid aohter. Maar nog opvallender dan de bliwkhad trol h«n de hultongowono mad- Iwul en ViTmoeMndd. die <w op h» Zu ar uit ato iemand, <li„ allo hoop had laten vareu Mevrouw Clyde ta reeds gcroünen tijd oiAgB^toid,” zeide mevrouw T~* gesprek voort te zetten, lang gowenaeht, dat zij ran Maar taj te - t_ .IruJSro koppig, of teat Lk i^ve: modiijk te o vertuitten.'’ lag (>r oogen. liet w” - vrouw, die hyir liefhad, hart vxuelde. Zij nprak haar .man over. „Angela heeft zich lachen; zij is in allo plicht geweest te gihmladien, Er. .vv;w ^.eli.i’k ata „aanhuwelijk”. Haar Kloten zich on willeken rig steviger om den arm, dien zij vc.-'’” het Verlangen^ dat haar armen te nemen dat haar Iq het vokgend te Wenden Terwijj zij «tonden tc nengelaien te worden, kwani het tiisschen beide vrouwen duidelijk uit. eene was vol leven, men zeg zij. gelukkig en goed' ver/xw^J atnueir» scheen de belidutining - gewone vermoeid in het oig loopt aan de golvende lijnè! Japon, de schaklershoed, die met een fm- Jflivq jopoo scoio|i[-jB jfUjs u*»|»avi wte vastgemaakt, de dunne versiering zwarte kant, die in eai rechte lijn haar lials af tot op de voeteo neer- dan in haar temperament. Zij had zuive. re. fijne trekken, en groote, zacldgrijze oogende mond, die de natuur iRd lie- striitd voor volmaakte schoonheid, was zóó lang gebruikt geworden om de diepste ge il ichte te verbergen, dat hij een vreemde welving h«d gekregen. ..Ik verzeker je, Margurrt, bang,’ zeide zij, terwijl zij 1 in de oogen keek, waaruit blonk. „ilWihen zij altijd' i stoep? Lx heb de treden toen wij ze opliepen! Ondanks zichzelf moest evn* lachen. „Dokter Durham ie zeer gelukkig in zijn Ik veronderstel, dat treilen het merk verdiensten zullen zeker velen lang in her innering blüven en aan de waardeering voor zün stoeren arbeid zal vandaag waarschün- lyk opcnlük uiting Worden gegeven door Millerand, die in zyn regeeringsverklaring niet zal nalaten zyn voorganger te huld.- gei». Verder komt, volgens de N. R. Crt. oe hoofdinhoud van de regeering»verklaring die het kabinet Millerand vandaag in het parlement zal afleggen, hierop neer: De re geering zal het parlement oproepen om in eensgezindheid te werken voor de ontwikke ling van de productie, voor de exploitatie van alia rijkdommen van den bodem in moe derland en kolonën, voor het aanmoedigen van het particulier initiatief, voor den her opbouw der verwoeste Wreken. Er zullen middelen gevonden moeten worden voor de regeling van de conflicten tusschen dege nen, die deelnemen aan de productie. De re geering zal zich niet begeven op het gebied van het geloof, maar zü. zal “iet toestaan, dat de kerken zich begaven op het terrein van de politiek. Het onridrwjjs moet neutraal blüven, maar anderzijds zal het van moreel standpunt onmogelyk zjjn, de congregunis- ten, die naar Frankrijk teruggekeerd zün om in den oorlog te vechten, thans het land uit te zetten. De regeering zal erheen schandaal in zien, dat de Fransche republiek met het Vu- tikaan onderhandelt, indien de Fransche be langen dit eischen. De regeering zal het leger reorganisee- ren om het volk het minimum van mili taire lasten op te leggen, dat vereenigbaar is met de verdodiging vt» het land, in aan merking nemend de eventueele hulp der bondgenooten. De regeering wil «le bond genootschappen en de vriendschapsbanden ontwikkelen. Vandaag begint dus Clemenceau’s rust periode. Vanuit de verte zal hy "kunnen toe zien op de werkzaamheden waaraan hü lan gen tijd een levendig aandeel heeft geno men en vooral het feit dat de vredesconfe rentie waarvan hü de ziel is geweest, nog talry’ke vraagstukken heeft af te doen, zal hem niet aangenaam stemmen. Het is »elfs met mogen gelukken de Adriatische kwes tie welker oplossing naby’ scheen, tot een einde te brengen. De regeering van Zuid- Elavië heeft eindelük geantwoord op de re geling die was voorgesteld en waarmede Italië genoegen wilde nemen. Bij deze schikking zou Italië geheel afstand doen an zün aanspraken op de Dalmatische kust en er in berusten dat zoowel Fiume als Zara vrüsteden onder toezicht van den Vol kenbond zouden worden. Wanneer Zuid- Slavië hiermee nu ook genoegen nam, was de zaak in orde. Echter, Zuid-Slavië heeft Italië tegemoetkoming niet dankbaar aan vaard. De Opperste Raad heeft de Regee- r’ng te Belgrado nu een ultimatum gesteld: het nog te vroeg was om de rouwvlag uit te steken. De Opperste Raad heeft ver klaard, dat hü allee wat Apponyi aange voerd heeft aan een nauwkeurig onderzoek zou onderwerpen. Men heeft niet het recht deze verklaring als een zinledig gesegde op te stellen. <Het resultaat berust in God’a hand. De afgevaardigden sullen werken om verbetering te krügen in de voorwaarde* voor het toekomstig herstel van het laai. Apponyi’s verklaringen werden herhaal- deiyk door een stormachtig gejuich on derbroken. Woensdag zou een ministerraad met de voornaamste afgevaardigden ter vredeecoa- ferentie plaats vinden. Wat betreft de houding tegenover Rus land, meldt Central New» uit Party», dat in den Óppersten Raad nog gesproken over het zenden van een groot aantal troe pen (toe een sterkte van 200.000 man) naar den Kaukasus. De militaire raadgevers Foch en Wilson zullen «le kwestie nader be spreken. Volgens den Partyschen correspondent va* uc Daily New» berusten de Franachen nog niet in de beslissing om toenadering tot Rusland te bewerken. Misschien sal het Fransche kabinet de kwestie opnieuw wil len behandelen en er kunnen nog gerucht makende dingen plaats grijpen. 16437 18917 67 19085, 9419148 95 19326 16604 19536 49 19720 16759 70 81 19858 16820 20054 113174 14810 66 20145 113227 44 17050 30208 13358 14985 17213 20315 113562 15036 17372 1« 13756 15155 17634 20401 57 83 17772 20555 93 42 73 W4 14147 65 82 20998 114289 15635 18141 98 15760 73 I 14322 15888 18478 23 93 89 49 16061 18599 114457 16386 18867 isbaar. i okak 1 mng fu 53 65 98 13607 1586611 39 15939 13707 61 71 16292 1 46 15306 W *1 5 96 15402 «“IJ 93 35 1589 mz. 1586 211613 14559 16986 86 1 35 99 1700619778 3 69 14674 2319811 5 11911 76 41 36 0 12052 14770 17186 58 6 65 14820 17270 2CBQ 912156 90 1731» M 08 1510117725 53 M 17 49 Mi 12494 36 1783320W', 12545 86 18113 gt De beslissing is gevallen. Raad zal inderdaad met Clemenceau ver dwijnen, in de gisteren gehouden vergade ring he?ft de Raad ztyn eigen doodvonnis ge veld maar tegeltyk besloten tot de wederge boorte. In naam zal de Opperste Raad wor- i’Sn vervangen door een conferentie van ge zanten, in werkeltykheid 'behouden de regee- dingshoofden de leiding. De vergadering van ambassadeurs, die Maandag a.s. voor de eerste maal bijeenkomt krtygt slechts zeer beperkte bevoegdheden: zy zal hebben te waken voor de uitvoering, van het vredes verdrag en eenige kwesties van secundair belang hebben te regelen. De politieke vraagstukken die nog niet opgelost ztyn, zoo- als dat betreffende de toekomst van Turkye. zullen het onderwerp vormen van directe onderhandelingen tuss«dien de regeeringen der voornaamste mogendheden, waarvoor n de toekomst, afwisselend te Parüs en te Londen by’zondere besprekingen tusschen de staatshoofden zullen plaats hebben, liet plan is, dat reeds in ’t eind van deze maand of ’t begin van Februari de regeeringshoof den elkaar zullen ontmoeten. Feitelijk heeft ei dus een splitsing plaats. Partys behoudt «Is laatste overbltyfsel der vredesconferen tie den Raad van afgevaardigden der groo te mogendheden, die evenwel slechts het ondergeschikte werk mag verrichten. De af gevaardigden die er aan zullen deelnemen, zy’n Bonin Longare voor Italië, lord Derby voor Engeland, Wallace voor de Vereenigde Staten en Matsui voor Japan. Frankrtyk zal waarsehynltyik vertegenwoordigd worden door den oud-gezant te Petrograd Paleogue. Aldus heeft de Opperste Raad gisteren be sloten in ztyn laatste zitting, die tevens de eerste was, welke Millerand, de nieuwe pre mier presideerde. De vergadering was nog geopend door Clemenceau, die echter on- middellyk zyn plaats afstond aan Millerand die hiermee voorzitter van de vredesconfe rentie is geworden. We hebben het dus wel by het rechte eind gehad dat niet Poincaré was aangewezen als opvolger van Clemen ceau bü de vredesbesprekingen. Overigens gebeurde er in deze zitting niets by zonder»; de officieele speeches waren reeds den vo- ngen dag uitgesproken. In de vergadering ben Lloyd George, N_„. en Wailace in bewogen toespraken Clernen- ce*u vaarwel gezegd, die niet langer verte- prakfljk, lieve. Ik veronder-te!, dat de nibrmerw treilen het merk van zijn aan- ziei. zijn. Maar hoe is het inogolijK, dat Je daar vandaag op gelet hebt, hei is on- eyikiMfDijk ik hoop, dat wij niét behoeven te wuioliten,” antwoortlde zij miel. „Jabegrijpt, Margaret, dat ais er mcnMtaen zijn en wo w»dbten moeten, ik dadelijk weer wegga e? ik wipet bijna zelrer, dat ik dan itfet t*-nigkoim „Wij zuilen nirt behoeven te wachten, Keve. Daar hol» ik voor gezorgd D««e woorden wuren nauwelijik* ui^o- sproken, of do deur wenl door een dienst- meisje geopenil. Weer wax het Angela, die de vriendelijkheid van dez<> ontvangst op- nierk'e. Zij kirtnuerde zieh andere deu ren, die noreoher war*n opengedaan. Dikwijls de meest gewon»* daad ons vi-rlicbting in oogMuNi.'rken van de h«x>gBte sjianning Mevrouw In spanning. vtnuwen stapten uit een eigen voor een donkSMgroene dour «n eenvou- - -r-. naam van den lieer Rms Durham stond. De eone was een lange, knappe vrouw, met een buitengewoon mooi, innemend geiaait en het onmiskenbaar voorkomen' van welstand, wat aan haar gooi zittende en dure klee- ren een zohnrv distinctie gaf. Zij had een nrt geliandflrfioefide, gevulde hand) hiohfin op den arm van liaar metgezellin gelogd, taeii zij do marmeren stoep naderden; en op haar gelaat lag een uitdrukking van besioherTOende toederbeid. Nadat zij gebeld keerde zij zich tot dtm koetsier met de woorden ,/Itaome, wij zullen hier waarschijnlijk '■enigen tijd blijven. Je kunt in dientijd naar RegenUgtreet 5a gaan, om te intor-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1