inoseS •sum: in vatuo) I m Hlapelooaheid. I en energie, gedu- I lusteloosheid doosheid hoofdpijn, de maig, cortom leg 58e Jaargang. Vrijdag 23 Januari 1920. No. 14219 I25s BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. VERSCHIJNT DAGELIJKS Feuilleton. 7 BOOM, xveen. ROSS DURHAM. XTxeix-ws exx -^.cL-v-erteixti e“blsud. voor O-oxxclst. szï Oxxxstxelcexx. Zanuwzwakte. De Adriatische kwestie. ƒ040. 1—4 regel» ƒ2.05, elke regel meer AdminUtniUe: Trie/, taterc. U. Bureau: MARKT 31, GOUDA. Redactie: Telef. Interc. 545. doet aan de levens- H I naar I uur. (feffilt verrei*!) de illuetrfttiee wezen, vti Arthur te Waddinxveen Gewone advertentiën eerden prU*. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusechenkomat van eeliede BoeHia»- de laren, Advertentiebureaus en onze Agenten. lang duren, alvorens Turkije het vredesver drag mag teekenen. t«n ipiakto een —r voet wilde ingezonden mededeelingen by contraet tot zeer geredu- Groote letters en randen worden berekend naar plantarninate. Groot-^rittannië en Je terk» minderheid dreigt tolaag ‘totdat het aantal INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: Op oe wuipagina 6ü hooger. pin n An abonnementen op genomen door ..Pua zal rear” „Ja. en zoo spoedig mogelijk Mevrouw ary GOUQA. 5 10788 13788 13714 15598 1H902 9915704 61 13920 15827 «4 14012 15963 19016 -319 43 77 19319 i 92 124KJ eregeld tijdig ogen van ver- neUdijktudan reida te ver- brengen alvorens i een overeenkomst i hééft reeds laten Völkenbonds-man- zou aanvaarden, standpunt te ver bi van koers zou r aan de Monroe- Vairw 4 u Immt en en moe- gebrek r. in den Jgen alle 37 12718 20 12U18 92 13049 152 56 13133 72 13203 OH 33 13305 teruggenomen. I 20 JF begrijp het beet, welk Bconiikt," tv—*- Hij deed dafti gela on, gk-h regelrecht tot hiwf weiulde, Naar het Engolflch va» daviD eyaijl Geauthoriseerde Vertaling van Mevr. J. P. WESSELLNK-v. ROSSUM. (Nodrulr verboden 2) ik t - ook gebruikt, vestigen op platen en woorden Daarna leun en deed haar meubels, waren; maar meer belang en vrouwen en dus van •ti dni 85 112027 14400 >12221 12 1 73 21 >12321 41 I 76 56 81 58 77172 14540 14607 Vergadering beid voor die 'e Schouwburg dijk Orkest. Bouw- en Wo- *XMinnif*rte Ar- GOUDSCHE COURANT. Schouwburg. beriderw-Zangver- ij<F’. Hotel de Zalm, en Z«lvereeni- llij maar en zei hem ook niet voor deu tweeden keet go.»l.Midag. she Kerk. Le- R Begum te JDQEEST”. timers ten overstaan I- G. MULIE. Januari 1920 14177 14325 19759 8531 - 8123 10 10935 13714 15598 18902 6 11001 99 15704 61 6 7 13920 15827 84 i4 66 14012 15963 19016 5 11246 68 16319 43 6 97 14320 7719319 0 11662 47 16422 93 7 11712 14476 30 19473 8 15 97 3219508 8 11 «58 14526 16758 55 81195114603 16841 56 - 58 16908 19604 781 17134 19863 73 96 17425 19927 1780820028 18409 37 18676 tl 95 98 20155 18740 2032 65 2032» ;.C844 20881 20911 ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 81. GOUDA, by enze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den bezorgkring) 1—5 rerelr 1.05, eiken regel meer 0.20. Van buiten Gouda en den bezorgkrlng: 1—5 regels ƒ1.30. elke regel meer ƒ0.25. Advsrtentiën van publieke vcrmakeiykkedea 12^2 cent per régel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 toeslag op den prijs. 6 fl. 11.-, 11.—. r namaak I Co. 4. Den Haag. j Apothekers en Duitschland per jaar: 19 pond tarwemeel, 04 pond roggemeel, 10 pond peulvruchten, 17 pond suiker eta 3 l|10 centenaar aard appelen. Zouden ook de verscbillende ge biodadeelen, waarin een volksstemming moet plaats hebben, voor ons verloren gaan, dan beliep het totale verlies per hoofd ier resteerende bevolking van Duitechland aan zienlijk meer daa 1 Ctr. meel, meer dan 4 Ctr. aardappelen, 14 pond peulvruchtea en 21 pond suiker. De af te scheids» ge- aiediadeëlen leverden het Duitsche volk iÖJ van zij'a meelveri>ruik, iets meer dan Rijn suikerrantooen, 1|3 meer dan zijn aard appel rantsoen en 4 maal zooveel peulvruch ten, als het in het gunstigste gewal kreeg!’’ i het vredesverdrag I by de presidente veiAuex,«i>K wv*«» A De regeling van cie Turksche kwestie houdt evenwel verband met talrijke andere vraagstukken die voor Amerika van te groot gelang zijn dat het fcijn zienswijze hierover ftiet zou bekend ma ken, waaneer eventueel vde conferentie dit punt in behandeling zull de partijen in den Senaat hebben getroffen. Wilsod 1 weten (.at Amerika geeft-X daat voor K.on.stantinep< mets belet hem echter di{ laten, wanneer de Senaat veranderen en niet langer leer als aan een heilbrengend dogma zou vasthouden. Inmicdels heeft de Senaat zijn meening nader aangeduid door aaniieming van een motie tot ondersteuning der aanspraken vau Griekenland op het gaheele, door Turkije opgegeyen gebied van, Thxacië, onder voor waande dat aan Bulgarije een uitgang nanr de Egeïsche Zee wondt gegund. De geallieerden kuna«2 hiermee dus re kening houden en zeker zullen ze dit doen. Juist om het belang dat.Amerika heeft by tie regeling van de TurkMhe kwestie zün de geallieerden huiverig, aangelegen- Volgens de „Magyar Orsaag” hebben >te bewoners van het Banaat en Bacska, bq- hoorende tot vier nationaliteiten, tot de En tente een memorandum gericht, waarin zjj den eiwli stellen, dat de Zuid-Hongaarsclw gebieden bij Hongarije zullen blijven en lat zu autanoom zullen worden. Ingeval de En tente twijfelt aan de gezindheid der bevol king, zoo wordt een volksstemming ga- eischt, of anders de instelling eener neu trale republiek. Verder wordt er op gewezen, dat de be volking van het Banaat en BacskA bestaat uit «05.000 Magyaren, 578.000 DuitaAer», 429.000 Serviërs en 592.000 Roemenen, zoodat beide eerstgenoemde nationaliteiten een overwegende meerdariieid vormen, en het een groote onrechtvaardigheid sou a|jp (<e twee bedoelde landstreken bij vreemde utaten te voegen. Bü den weemoed om wat verloren guat, komt in Boedapest de materieele ellende, veroorzaakt door de schaarschte. Blijkens de laatste te Londen ontvangen berichten, heerscht in de Hongaarsche hoofdstad een vreeaelüken toestand. De stad verkeert in oogenblikkelijken nood aan levensmiddelen en de menschen vallen in de straten neer uit gebrek aan voedsel. De voedselvoorraad In de stad is kleiner dan hij ooit is ge weest. -De intergealliesnie eaftmtfMie* he*4t onmidddiyk stappen genomen om hulp te zenden. Uit Berlijn wordt opnieuw vaa ee» iad- 4ent bij de ontruiming melding gemaakt De Franache chef van de In TidsdhUegM nangekomen Kntentecommisaie eischU 4e tntruiming van Alt-Tinditiegel, dat vei- gens het vi-edeeverdrag Duitach kou blij ven. Hij stelde een ultimatum van 24 uur en dreigde met een gewelddadige besetting der stad. Te bavoegder plaatse wondt de eiech tot ontruiming onrechtmatig verklaard. Het m«t de Polen in Parijs gesloten verdrag be paalt nat Alt- en Neu Tirschtiegel tot de definitieve vaststelling der grenzen door de Ententecommissie tot Duitachland behoort» De steden zijn dan ook niet ontruimd. In Ierland zijn weer ongeregeldheden voorgekomen. De Britsche arbeixlersafgevaardigden in laaiend basuMe» gisteren Thwriee (graaf schap Tipperary) waar men hun de huizen, winkels en kantoren toonde, die Diiudeg- nacht z(jn vernield te» gevolg* van het schieten. De politie en de militairen worden be schuldigd de stad tot gisterochtend vroeg te hebben geterroriseerd en salvo na salvo te hebben afgevuurd In woonhuizen en winkelj. De schade wordt op 5000 geschat. Naar Reuter seint, is Redmond, asrietant- commirsaris van politie, in den nacht van Dinsdag op Woensdag in het centrum van Dublin op straat doodgeschoten. Wat zal Zaid-Slaviê antwoorden? Amerika handhaaft zijn vroeger standpunt. Een compromis voorloopig ónmogelijk. Amerika en de Turksche kwestie. Rouw in Hongarije. Protest van het Banaat. Schaarschte in Duitachland. Het economisch gevolg van de afscheiding. Onrust in Ierland. ONS OVERZICHT. Zuid-Slavië zijn de duimschroeven aange/ zet. Wat zal het doen? Morgen loopt hei ultimatum af, dhn moet het dus beslist heb ben of het zich wil neerleggen bij een re geling, daarin het zelf mets te zegge» beeft gehad, want te Parijs heeft allee» Nitti deelgenomen aan de conferentie, waar in het compromis werd opgestéld, of zal het de bedreiging van de geallieerden met de uitvoering van de Londensche overeenkom>d troteeeren? in het vertrouwen dat Amerika op het laatste moment tusschenbeide zal komen. Uit de Vereenigde Staten konieA berichten die er op wijizen dat men zich daai* niet meegaat met de beslissing die thans de Parijs genomen is. Officieel is medegedeeld dat er in de houding van. de Vereenigde Staten ten opzicht van de Adriatisch kwes* tie geen wyziging is gekomen, sinds de verklaring door Wilson te Parys afgelegi. De autoriteiten z(jn van oordeel, dat ee» overeenkomst’, die zou indruischen tegen Amerika’s stapd-punt, wel niet de goedkeur r.ng der Vereenigde Staten zou wegdrage» cn zender deelneming van Amerika ten uit» voer zou moeten worden gelegd. Hoewel hiermee uitdrukkelijk wordt verklaard dat Amerika zich veixier vaa de zaak niets aan»- trekt, geeft deze uitlating de Zuid-Slaven wel eenigen moreelen steun. Oveigens, de Anders is het gesteld met Hongarije, dat nog deze maand moet antwoorden op de gestelde voorwaarden. De geruststellende verklaring van Apponyi (die groote kans heeft aan 't hoofd der regeering te komen als „gouverneur") die lijn volle vertrouwen in den Oppersten Raad heeft geuit en met eenig optimisme sprak over eventueele ver zachting van het verdrag, heeft de groote menigte niet opgewekter gemaakt. De rouw- betoogingen houden aan, o.u. zouden van daag volgens een besluit der vertegenwoor digers van alle kooplieden in Boedapest alle winkels ten teeken van rouw, den ganschen dag gesloten blyven. Volgens de Neue Tag wordt Hongarije door de vredesvoorwaarden van 350.000 tot 100.000 vierkante kilometers verkleind. Van de 21 millioen inwoners behoudt het er on geveer 8 millioen. Hongarye verliest 40 zich ontwikkelende steden, waaronder vyf der grootste industrieplaatsen. Het verliest alle badplaatsen in de Tatra en de werekl- bqkende badplaatsen Pystian en Trencsin dacht te _r Maar dit mislukte volkiomen du zij in hair stoel terug besi om bolaqg te eteBeri in do die eenvou-Lig maar smaiaxvol Margaret Rufus bad' altijd ;j Voor mannen voorwerpen Durham schudde even zijn lioofd. ,Mwrouw Clj’de is bewonderons'w aardig moedig. Het geval Is ernstig, ofschoon, zoo als u al vermoedt, ni<jt ho[X?Joo«; dat wil zeggen: ik ben er zeke" van, Moor zoo ver het meoechelijkerwljze mogelijk ia te spreken, dat de uitkomst goed zat zijn" ..Pu» zal er een operatie moeten gebeu- jsbaar 3 12142 13486 3 11176 3549 4 11248 78 5 50 93 i 84 13623 11485 13723 i 88 13836 l( 311533 58 1 92 13940 l 96 78 1641» 11606 14006 1651" 5 24 151CG1, 39 71 79 14103 59 K >11748 34 1671311 i 51 14200 25 1 81 23 9511 >•11926 61 16853 31 14352 62 I 60 - 112027 i12221 i 73 >12321 I 7f volgde, ^ilieen Imar on- —1 was bel zenuwHcbtige j was 012097 5 4 12265 14781 3 12347 14894 6 12455 95 174 1 91 14901 17t 112761 8318-, 8 12872 15024 013009 93 2 13101 15217 8 83 43 313294 15316 5 13308 15426 iH84< BUITENLANDSCH NJEUWS. DUITSCHLAND. o i p r o c e s-Elr zborgnr- II o Pt t e r i <J h. Hei proceeMErzi>oiigk»41«'bh»rich w«vHgu>- rtT-m voortgvzet (.kuier de getuigen, dm «.ich wtgims ziektr veranOMtlnildlgd heb lien, tarindt zich do groot-kkiuMrte»! Au- giibt TliysHen. \n. lang» deMttra werd be sloten hom in zijn woning te hoo«m Hrilfccvh zette zijn verklaring voort en zeWe, dut Enz larger zowr vnr^rfnlijk» re- op overeenstemming bestaat. De voornaam ste moollykheid schijnt té z(jn, die welke betrekking heeft op de sterkte van het aan tal stemmen van C. 12 Ver. Staten. Een ster te zullen strijden zooh stemmen gelijk is gen Er ia dus alle kans lot inzet van de camp» verkiezing wordt gemi foMjk, ..maar indien u wil. vai luidtlag te vijf uur. tutliU ik ziokrntmiH kom Beet, vanmiddag te vijf tMi ik <tonk u. He» taiiiijnt, dat nu reed» gooi hel>t gsxlaan \erge«e4do haar tot aan de deur. mevrouw Clyde keerde zich niet om woord u zeide. Durham glimlachend urna ••en paar vrngen aan An- vaa het «ogenblik af dat hij merkte mevrouw Rufus; dat de sympathte, die zoo npodwakeiijk is tussicheii geneesheer en patient, geveöligtl was. De buitengewone Spanning verdween van Angela's gelaat, haar houding verloor haar stijfheid. ..Ik zal maar naar de wachtkamer te- Higkoeren. zekle mevrouw Rutue, en be gaf zich onmiddeilijk naar de demr. An ge’a diNii geen |»oging om haar terug te houden „B.ljf binnen, liet bereik," zedde Dur ham. toen haj de deur voor Imwuf open hield. Mevrouw Rufus voelde zich vreemd verlicht, en was zich toch bewust van een ni-mwe zenuwachtige spanning; zij ging de- vestibule door, haar rofaken maak ten onder hot loopen een zacht ritselend g(4uW>; zij ging de kaaner weer in, waar zij was binnengelaten ZIJ nam plaats aAn de «del. opende een va. de illustratiee «i beproeft!--, tiaar aan Teplitz. Verder verliest Hongarije 14.000 K.M. spoorwegen, d. w. z. driekwart van alle lynen. Van den bodemopbrengst ver liest Hongarye tusschen 50 en 70 en h»t moet het derde van het hoornvee en -|e schapen en de helft van de paarden en (ie varkens uitleveren. keuze is moeilijk, geeft de regeering te Bel grado niet toe op een klein punt, dan loopt ze groot govaar veel belangrtfker verliezen tc lijden. Wel krijgt ze dan Flume, maar ze ziet zieh de geheele Dalmatjjnsche kust en ander grondgebied ontgaan. Afwijzing van he-, ultimatum is dus een waagstuk, te meer daar het geschil tusschen Zuid-SIa- vië en de Italianen langzamerhand wegge smolten is tot er een betrekkelijk klein pnnt ïf overgebleven. Het bezwaar vdn Trofem- bitsj en zijn collega’s tegen de aangeboden vooiwamden ligt in het afstaan aan Italië van de smalle strook land, welke Fiume met Istrië verinndt, terwijl zij voor Fiume zelf vragen, dat het geïnternationaliseerd zal worden in plaats van er een vrijstad van te maken met het recht om haar eigen buiten- landsche vertegenwoordigers te kiezen. Er zijn nog andere punten van geschil, zooals b-v. de beweging van de Zuid-Slaaren, dat de concessie aan Italië in den vorm van een mandaat over Albanië een grove onrecht vaardigheid is tegenover een volk, dat het volste recht heeft op volkomen onafhanke- I hum vriendin k>«T,-nd I om lif'iu terug per telegrajn, «n het zou nu nhH ïu-el vrieudvlijx zijn hem de waarheid...... telegnun t- Imrichten, hoe weinig hij ook j v.-rdient, Jat men toegeeflijkheid uwd Iminl gi-brulkt." IX- woonden waren lianr ooisimpt vóór zij z.e kon tegenhouden, en zij lieet Zich i op de lippen Angela scfieen niet gebelgd. I Zij keek naar een schilderij i»ven den j Mchnorwtinimantel; liet wan oen waterverf te« k- -ning, die eon kalle, door den wind ge- j zweepte kunt «3xmael<to; op den voor- grond zag men een verbolgen zee, en op den achterypsny) een liouwvolligt» Kapel. Zei bid kleur en leven en sprak tot don t>o-1 schouwer. Zij vroeg zich af. welk d-»el var Duriuun.- levenservaring zij raakte .Wbt moe*, er met AbIMoii gebeuren i herltaauït- mevrouw Rutus, terwijl zij haar vlugge tong tol geduftl dwong. ..Er moei nietr» aan Aahiwi gecogd wor- d(n Het zou de laa.**e wtroohaln» zijn. Dokter Durham zegt, dat Ik over drie wo- Ken thuui zal wezen, <ti Arthur la van I sidling gevoeW Vcc: dan voor levenlooze mislukte ook dit De tijd, die nu v_^, eindig huig., In werkedijkhdid slechts een kwartier. Haar z.*;».w«uui» opwinding nam elk oogemblik toe; zij opgestaan en liep de kanu-r op en neer, tot rij een bel hoorlo.. -We gevolgd werd door het openen van. de deur en het ver schijnen van het dienstmeisje. „Mevgnuw, dtoiktor Durham verzoekt uin de spreekkamer te komen. Zij knikte, beh-erscihte zich met groote moeite en volgde het medaje dooi* Je v.nti- bnle Angda zit nog altijd in den stoel, haar gelaat droeg een votklHnen kalme uitdrukking ,1a. haar kalmte bedroog Mar garet, (He dadelijk een oenigazins blijden lütroop deed hooren. „Het is niet aoo erg, als wij vreeedenl'’ zeide mevrouw Rufus. Ik merk wei, dat dokter Durlwun het zeer hoopvol inziet. Dunham schudde even zijn lioofd. jTiydo wenHdtrt, dat ze niet zal worden uitgertdd. Wij kunnen het bepalen op Din^lagjmorgen om hall tien. „En het to nu al Dendeidag! Waarom moet ur zoo n haast bij zijn? Aten nioet ziuli tot wat kunnen wtswien aam di: denk- be'-ld, zekle zij verward, want de kalmte mui Angel.» sche-m haar nu volkomen on natuurlijk toe. >.Wij kunnen de zaak ook van anderen kun bekijken," zeide Angela, en haar stem was sterk er hdldetr. ,,l£ot- lang zou men hot loven kunnen dragen als zoo iets ons boven het hoofd hangt? Indien dokter Durinwn hot morgen wilde doen, of nog bet-T, vandaag, dan zou ik daar heet blij om zijn." „En waar zal het moeten gdieuren Rufus. „Tö P.lasGwyn? t zijn. In mijn weet, lioe mij n zou hem oen groot genoegen ti- plan vijf weken te Pontn-siiw te blijven. Zit stond ond» r het spreken op en be pon Ikmp lange, zwarte hand«»4ioene« aan te trekken. „Da tijd van doktor IMirham to kortba>ir en dat vergeten wij, Margaret, laten wij nu gaan. „Mijn Lijd b» to uwer bewti kleiig, zei dotter Durham vriendelijk ei ernstig. Al de hardt- Ujntfi (en er waren er vx«lr) sehrnen to verzachten op zijn •--laat. Eu- glansde een zekere sdioonheld op aan de ze belde vrouwen - de eene ii ontt«4len den nood, do ander aL» toe»cno«iwnitor - titheen hij op dit oogenhlik de belicham.ng van wij on macht tot hielpen. Hrt was •»-n vrismwl oogenb ik, lat n.M)it wvrtc rugkwwn, maar het smeedde tuswiien hen onwerbrcelobare banden. Vaarwel en Ik dank u," zeide Angela, toen rij de deur lutg'ng. Mevrouw Rufus draalde een oogenbhk oin Durham rtnel toe to Hulst-ren; ..Wanneer kan Ik u een oogenblik al'één sjirekenl? (lejoof mij, het lx nuxtaakelijk om u dit g»va| gehet»! te dbtn begrijpen. „Dm g<4oof Ik niet,1 antwoordde hij hot unngfui, o! uit hei rif zou woedHid wezen! Jo weet, Ange la. dat hij het werkelijk zou zou! Je kunt de geheele derde verdieping he>»ben. pidoof mij, dokter Durham het kan g- in ikkelijk gesmukt worden Ihiar thvijlel i geen oogenblik uan. maar in di. geval gyfoof ik dat liet beter is om ons aan Devonsirito'-Streel to Itou- det> Mevrouw Rufus -zag, dat hij was zijn zin door to zethm gr,la dit goedkeurde ..En dan; Asluoo! zeide zij, z#Mi ,.Er is gei-n tijd to laton komen, zeil* ni«t| zou nu niet zoo per] 15697 18660 15965 18703 10029 4 48 19 13628 16245 18830 - 66 18903 16310 15 46 50 13940 74 54 78 16478 78 16594 19062 16614 19342 34 83 59 19431 19631 94 19725 30 44 16916 52 47 54 54 n 62 19839 94 40 17008 74 10 87 Z2O7 93 24 19958 64 66 46 8 58 7517340 83 7114759 96 20096 90 891759220123 12609 14824 17660 20257 24 84 1779320308 33 85 17804 21 “15022 1820413 53 17911 25 15160 14 31 70 68 20635 81 90 72 120218126 82 26 46 90 47 18218 98 51 2220736 25313 29 6? 18 1831 >20802 59 72 33 63 18404 97 25 15471 25 20960 96 74 82 W 9< 85 18509 13408 15644 49 49 7218657 sainelde mevrouw Ruhw. Neon, dUt zou niet geschikt huia, dokter Durham? U i man fe- Het do»n als hij u van dienfil kon zijn." ..Daar ben ik van overt iigd. maar me vrouw Clyde to het met mij eens, dat een ziekenJmiH de >k*<« plaats is. De inrich ting van mejuHrouw Mackelhr in Dtwün- shire-Street neemt de meeste patiënten van niij op, wij zouden gren betere pliuito kun nen vinden Mevrouw Ruhw kleurde iüi bewfutirig. ntoof zij mri hnar *da inpen. Ik ?tonk, dat rij er tegenop za.1 zien om haar eigen huishouding in de war te hrc-ngwu Zij als gewomJijk. zwli- zelf wrigeljtorm: rnmir is dat goed’ Een ztoKmAuis! Het ia afsduiwelijk. oanatuur li.|k! Iji al hd niet toetdtWMi. vu Muu lijkheid Het is echter inogelljk, dat de Ser- visch-Kroatisch-Sloveensche regeering op dit punt een aangeboden overeenkomst aan vaardt Het ergst by dit geheele geschil, zegt de correspondent van de Daily News, is dat men te Parijs Fiume het symbool er van gemaakt heef|. Dit is te Rome en Bel grado eveneens het jjfeval en dit heeft niets meer te mdken met den werkel Ijken toestand ie Fiume zelf. Het is een feit, dat Zuid-Sia- ven en Italianen op de meest vreedzame wyze te Fiume met elkaar handeldrijven op vrij groote schaal en dat de levensmiddelen waarvan d’Annunzio en zijn soldaten eten, op heel gewone wijze gekocht tyn van Zuid-fllarische handelaars en eerlijk he» I taakl. Over den loop der onderhandelingen zuir len we misschien nog wel iets naders ver nemen irit den mond van Nitti, die op de terugreis naar Rome is en daar dezer dagen zal aarkomen. Wegens de spoorwegstaking (die, behalve te Rome zoo goed als alge meen ib en te MilaAn, Turyn en Pisa tot arrestaties aanleiding heeft gegeven) moest Nitti over zee zich naar zijn land begeven. - 1 Iheid ouder handen te nupien, de zaak zal AmeriW thar' «Wh inzake’FRime atzyd’lg |W Kan houden, de wyze waarop de zaken in Euro pa geregeld worden, laat de regeering ;e v\ asnmgtyn met geheel koud en de diplo maten der geallieerden wenden hun oog evemmt van de andere zyde van den Oceaan al. Telkens, wanneer een nieuiw onderwerp ■n behandeling komt, wordt de hoop geu t, (lat de Vereenigde Staten aan de desbetref fende besprekingen kunnen deelnemen. Zoo o.a. wat aangaat Turkije, welks toekomst aan 't eind van deze maand te Londen door de regeringshoofden zal worden behanueld. Men verwacht dat hieraan ook een Ameri- kaansch afgevaardigde zal deelnemen, een verwachting, die allicht niet in vervulling zal gaan. Men praat te Washington over een com promis en over ratificatie maar dit praten kaalt niets uit, met het vredeswerk komt men geen stap verder. Invloedrijke sena toren hebben verklaard feitelyk alle hoop te hebben laten varen, dat het verdrag, deze zitting, geratificeerd zal worden. De sena toren, cie de jongste conferenties tusschen republikeinen en democraten steeds hebben bevorderd, geven toe, dat men niet dichter by een compromis is en er geen vooruitzicht Zóó treurig als in Oostenrijk en Honga- i (je is de levensmiddelentoestand in Duitsch- iand wel niet, doch de voedselvoorziening 8 h.er nog lang niet zooals ze wezen moest. Op het internationale „Red de kinderen"- congres, dat in het begin van deze maand te Genêve bijeenkwam, is o.a. het woord gevoerd door mevrouw Adèle Schreiber, -lie er op wees, dat de nood in Duitschland zich tot nu toe had verborgen achter een naar verhouding respectabel ui terlijk, maar 'lat het land desondanks gedoemd is tot een I rngzamen en zekeren dood. De gebiedsafstand middelen-voorziening geen goed. In de Grenzbote heeft prof. W. Hal-bfass gewezen op de economische zyde van den gebiedsafstand en van de nog aan een volksstemming te onderwerpen gebieden. „Geheel afgezien van de geweldige hoe» veelheid veevoeder, van de opbrengst der vele handelsgewassen en van den rijken veestapel in Noord-Sleeswyk en West-I’rui- ren, produceerde het reeds afgestane gebied voor iederen Duitscher in het resteerende

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1