[ON So. 14220 58o Jaargang. Zaterdag 24 J&auari 1920. O I l„ Eerste Blad. f op tut Bla4. i Feuilleton. ESTE ETER Fabrieken XTie-CL-w-s- exx -^.d.’vertezxtie'bleuc ROSS DURHAM. Christendom 11 Militarisme. voor G-o-vló.©. ezx Oaacxstxefeezx. EN merk W L K s Voedingswaarde. I BKIEVEM UIT DE HOFSTAD. beoefend. Vi HAGENAAR. en u NDA. VM (Wort rolell) tegen hoorden wy het verleden, dat gelukkig heeft afgedaan - in die juichende en met petten zwaaiende jongena begroe ten we een beteren tyd, die zich reeds te lang heeft laten wachten en die wy Ttenkkartf >ON - GOUDA. t een uitetel- misinkt, na dijk den heer rinnering van 65. Redactie*. Telef. Interc. 545. Bureau: MARKT buitengewoon vond. ..Aan zoo Ma r’, aolkotnen gewend,' jouw beu Naar het Engclsoh va» DAVID CYAI4L Geauthoriseerde Vertaling ran Mevr. J. P. WESSELINK-v. ROSSUM. (Nadruk verboden ■UMATIEKOLIE n dc heilzame wei de rechtsche irn kan ge- %ulk een ab- s geven, ook e pijn, Margaret, en je hebt jo«t meer zoo te zullen spre- stemt echter sweest zyn jen stemmen men als ge- van langzaam nog, maar zeker zien aanbreken. Zonder angst en vol vertrouwen. raai Stork evenzeer. De laan vóór; het zou vermakelyk dezen vry-liberaal te zien na de even plotseling opg* weidige anti-militairistische houding zijn politeke vrienden in de Tweede Kamer. Zoo ver komt het niet. Hij Vraagt slechts de verzekering van de Regiering, dat er altijd voldoende paardevolk aal zijn, om de SPIT, ISCHIAS, REKKINGEN. ietaan lijdende tijn igd éénmaal gebruik Staal ziel in -de stei heden z besahikt geleende wezen Duit when keizer heeft zoo geen MAiati» verwekt. bereid en zag het ver moet Wat wel indruLm fpit dat daag» na de indiening van dat var- Dit nummer bestaat uit twee bladen een Kindercourant. Het militaire ontwerp van wet, dat in de laatste byeenkomst van de Eerste Kamer is aangenomen, loont de moeite er even op terug te komen. Wellicht herinnert men zich nog dat de nu afgetreden Minister van Oorlog, jhr. Aiting von Geusau, een tijdelyke regeling (allen voor 1920) had voor gesteld, vol gens welke de eerste oefeningstyd voor de infanterie zou worden teruggebracht van 8# op zes maanden, voor de cavalerie van 2 op lü en voor de bereden artillerie van Uk op 1 jaar. De regeering was hiertoe overgegaan, in afwachting van de definitieve herziening der Militiewet, welke dit jaar by de Sta- ten-Generaal aanhangig zal worden ge maakt en die een verkorting van de eerste oefening zal brengen. Men kan er den af getreden Minister een grief van maken, dat hy te laat kwam met dit wetje; hij kwAm er in ieder geval ten slotte mee, zy het ook gedrongen door de gevaarlyk wor dende critiek, van alle zyde uitgeoefend op zyn dure politiek van afwachten. Het wetje zou een bezuiniging van 3 millioen geven, hetgeen zeer welkom was, gezien de zeer hooge ontwerpbegrooting voor 1920. In de tweede kamer is tegen inperking geen bezwaar' gemaakt, ook van rechts niet. Velen hadden gaarne nog wat verder willen gaan; zy begrepen intusschen, dat deze voorloopige regeling diende te wor den aanvaard, op afbetaling als 't ware met het oog op de naderende, definitieve her ziening, terwyl een principieel militair debat, een uitvoerige bespreking van de vermindering van bewapening, weinig zin zou hebben niet een interimair Minister van Oorlog (mr. Ruys), die bovendien door uitatedigheid en in de eerste Kamer door ongesteldheid op zijn beurt weer vervangen werd door den Minister van Onderwijs, ds. de Visser, wiens militaire deskundigheid uitteraard niet verder gaat dan de geestelijke verzorging der militai ren, waaraan hy zich tydens de mobilisatie als veldprediker gewijd had. Zooals gezegd: in de Tweede Kamer geen bezwaar tegen de vermindering van eerste- oefentijd. De oorlog had toch wel iets ge leerd; zoo scheen het althans. De oorlog had namelyk geleerd, dat zoo noodig een bruikbaar soldaat in korten tijd is af te richten. En de oorlog had nog iets geleerd: dat het zóó niet langer ging, dat er ver mindering van militaire lasten komen moest, wilden niet de Staten, welker finan ciën toch reeds zoo geleden hadden, onver mijdelijk naar het bankroet stevenen. Op 9 Januari kwam het ontwerp je in den Senaat. Minister de Visser beantwoordde de zijn wij in deze dagen jd»" merkte hij op, wijl bij bet «tukje papier teruggaf. Nieuwe SchouwbuiW 1 StedUijk Orkest rtranteche Kerk. L*- ug M. K Begute bezwaren, in het verslag der afdeelingen neergelegd, kort en krachtig en hy besloot met het vertrouwen uit te spreken, dat de tegenstand van enkele by de eindstemming over het wetsontwerp niet van merkbaren of overwegende invloed zoude zyn. Dadelyk daarop verryst de typische ge stalte van den antirevolutionnairen afge vaardigde mr. ’t Hooft. Wij herinneren ons hem als de vurige aanvoerder van de op positie tegen minister Staal, die den durf had aan het blyvend gedeelte te raken. Mi nister Staal is toen door meerderheid van den Senaat, onder leiding van dezen mili- taristischen antirevolutionnair, tot aftre den genoopt. Maar kort daarna trad hy in de Eerste Kamer terug, door de Provin ciale Staten van Noord-Holland daarheen afgevaardigd als protest tegen de houding] van de Eerste Kamer meerderheid. Thans gold het een wetje van een Chris telijk minister; de Memorie van Toelich ting was zelfs door drie Christelijke Mi nisters onderteekend. Dat maakt voor mr. ’t Hooft gelukkig geen onderscheid. Hij moge zich plooien als het om een bevriend Kabinet gaat, zyn militarisme gaat hem boven alles. Met „groot leedwezen" was het, dat mr. 't Hooft zijn oppositie aankon- digde en wij kunnen ons de smart indenken! Hy kon niet anders. Daar was de Raad van Defensie, die niet ééns over het ont werp gehoord was. En dan was er de... Grondwet, die immers een „voldoende" weermacht voorschrijft tot handhaving van de uitwendige veiligheid en de inwendige rust. Welnu, volgens mr. 't Hooft zou er in de periode tusschen 1 April en 1 Octo ber niet voldoende cavalerie beschikbaar zyn voor het dempen van oproeren en dus was dit wetje in stry'd met de Grond wet... Niet meer en niet minder! Mocht de leek vragen, waarom ei- geen huzaren zijn in genoemde maanden, waar toch de eerste oefentijd V& jaar zal duren, zoo rekent, de heer ’t Hooft u voor, dat de manschappen, die nr dan zjjn, niet ge- ‘mist kunnen worden voor onlustendienst; zy zijn noodig voor de verzorging van het... materiaal. Geniet de echt-militaristische opvatting: er zyn cavaleristen onder dienst, er is hulp van paarden volk noodig, ge meent, dat die manschappen slechts te roe pen zyn; neen, zy zijn noodig dus noo- diger voor de verzorging van het m a- t e r i a a 1. Dat dit materiaal er is voor de manschappen en niet omgekeerd, dat dit materiaal in zulke dagen dan maar door infanterie, desnoods iets minder angstval lig, verzorgd moet worden dat alles komt jin het hoofd van den christelyken ultra-mi litarist niet op. Er is meer! De Minister wil vrijwilligers tegen toelagen in dienst houden, de Mi nister kan bovendien de manschappen lan ger in dienst houden hij krijgt in dit wetjes slechts de bevoegdheid ze na 18 maanden naar huis te sturen de Mi nister kan ook, zoo noodig, anderen oproe pen. Het geeft alles niets. Mr. 't Hooft bljjft doodsbenauwd en de conservatief libe- zeaÜjkt, wat zou er dan. gjbeureu? - wat zou Awhton bijvoorbeeld tot mij te zeg gen hebben „Jij zult allee in orde brengen. Ik ben niet bang (jou te vertrouwen, maar ik zal nog uiiet sterven, Margaret. In elk geval het zeker weten en Ut voe., de gewone monter doorheen GOUISIIIE Will I \T. GOUDA. Administratie: Taief. latere. U. een kwaad oor onvermogenden - olie gratis bij den JER, Emmer Erfach plombeerde zakken Gouden Medailles zou men dot er op zal komen'' tartten ik ooit Ashton, mot of zonder toestemming, <iete omtrent jou zal heb- mee te deeleu, zal hij uurtje hebben door te makten!’ O, neon, je hart verraadt nooit zijn en die fe: te troosten en te in zending, pen.” „Maar mijn tong herft ook een zending en die wondt op enkele oogenbükken ge dwongen de waarheid te zegpfen - de wuftrheirt, waarvoor wij allen bevreesd Zijn.” „Je doet me mc beloofd nor, ken. „Maar zoo iets ontheft iemand van elke belofte. Het staat builen allee; het I* groot, Angela, daar hot hier gaat om leve® of dood.” Er heentehte een korte sMlte tunohen h.*ar. terwijl het rijtuig zijn weg baande door de menigte van Oxford Cfircus en een westelijke richting insloeg. Ik denk er over, Angaa, welken ïn- ckruk het op onze omgeving zou nnkeni, indien het mogdijk voor ons was, ons terug te trekken, de menuchen te doen deu ken, dat wij dood waren, laat ons zeggen voor een jaar Het wou zooveel gemakke- lijkw regelen. Het zou heel goed en teer- en het plotse- haar, alsof bet stang gebit en de opzetteu- gel waren weggenomen en elke spier ont- ppandet Het gelaat va® mevrouw Rufus, dit gewoon.ijk zonnig w»s, word donker, haar gedachten gingen mede met den luxe- trein naar hei Boven-Engadin, waar A*h- ton Clyde de rust genoot, die hij nfct had verdiend. Het verdere van den rih werd in stilte voortgezet Dhrbtom wae dien middig afgetrokken I otj zijn plitehten in het ziekenhuis en voel de duidelijk, iat lüj met verlangen ultuag naar het tweede Ijezoek van mevrouw Rufua Hij wm tien minuten vóór vijven tfurig, predöB klokslag werd zij anngedfcmd. „U bent stipt.’» zedde hij, terwijl hij baar met een giimlaoh ontving. „Eens was Ik zelf een werkende vrouw, antwoordde zij, en nu to nrijn leve* ge vuld nrat beuze^ngeti. W®t u, voordat wij ti Le0 Vergnderfaf an Arbeidi voor Nieuwe Schouw huif- da Arbeidere*Zaintfnf- en Strijd”. vin Hotel de Z*^1- Roei- en Zeüvett®®*' Gouda bij ANTON iat; S. H v. LOON, jdewater bij Wed. EN. 5033 30 engrot .RSMA, den Haag. gemaakt kon worden! Het antwoord van onze Regeering zal niet lang op zich laten wachten. Miwchlen is het reeds verschenen als deze brief In do krant staat. Aan den bizonder scherpslui- gen diplomaat van Karnebeek is het toever trouwd om een» keurig netjes de puntjes op de i te zetten. Net Ier land heeft voor heeter vuren ge- uan dan «lat en de heer van Karnebeek zal :h stellig er niet aan branden. Wü zijn dit opzicht volkomen gerust. Trouwens sun dien hü vinden zal bü ztfn raadz aal stellig zeer groot zijn. Nederland kt over tal van zeer knappe rechta- Je koppen en zjj zullen dit varkentje •wel w eten te wasedhen. Éven moeten wy nog terugkomen op het befaamde incident dat zich den 2en Januari heeft -.oorgedaan tydens de nieuwjaarsre ceptie van den Directeur-generaal (Ier Pos terijen en Telegrafie. Dat muisje heeft al een staartje maar het is niet het echte .‘taartje; veeleer een eigengemaakt aan hangsel. In plaats van de kritiek die de heer Westrik op dat zeer juiste moment uitsprak aan te durven, heeft men dit zijn de „oomes" voortdurertd getracht de kwes tie op oen zijspoor te leiden. Men klemt er altijd voldoende paardevolk rust in het land te bewareiu Generaal Staal, die het Wetsontwerp er door hielp hetgeen voc heeren niet bepaald aangei weest zijn wees er op, d solute toezegging nooit is niet by de tegenwoordige sterkte en by de bestaande regimenten. Maar' gelukkig kon idn Minister by gebreke aan. een absolute flÉtekcring, een relatieve geruststelling ■pton: op grond van het onderzoek aan het Departement van Oorlog en op grond van de adviezen der legerautoriteiten kon Z.Ex. een relatieve verzekering,Vg<iük de heer Stork verlangd, geven. Toen kwam de decisie, u poging van mr. ’t Hooft 1 de zeer juiste en vermo 't Hooft niet onbekende generaal Staal, dat uitstel, kfstel zou be- teekenen, omdat de lichtingen in Februari moeten opkomen en de nieuwe regeling toch eenige dagen van voorbereiding aan het Departement vordert. Over de belangen van de belanghebben de militairen (die dus zouden moeten ble ven dienen voor corveeerswaA en over de belangen van onze financiën heeft mr. *t Hooft, heeft geen enkel man van rechts in den Senaat gesproken; zij dachten alleen aan relletjes en aan het materiaal, d. w. z. aan allerlei baantjes, waarvoor de soldaat eigenlyk niet dient. Tien heeren van rechts hebben hun stem aan dit ontwerp onthouden; negen leden uit alle kerkelyke groepen hebben den heer 't Hooft gevolgd-, zij hebben zich verzet in deze tyden tegen eéh iWtodiieide» ging om te komen tot vermindering van militaire lasten, waarnaar heel de wereld smacht. Het wetje is aangenomen; de oppo sitie heeft het gered en zoodoende het Ka binet behoed voor een hoogst onaangenaam echec, dat politieke vrienden van de Re geering haar wilden bezorgen. Er is na het aannemen van het wetje hartelijk gejuicht en geapplaudiseerd op de publieke tribune, door een groep militairen, die voor deze gelegenheid naar 's Lands Hoogerhuis waren opgetrokken. Dat was natuurlyk ongepast, artikel zoo en zooveel van het reglement van orde verbiedt het publiek ieder teeken van goed- of afkeuring te geven. Terecht. En wij moeten dan ook deze demonstratie mispryzen. En toch... De Voorzitter deed alsof hij niets hoorde, vreesde wellicht, dat de eigen bewakings- troepen van den Senaat zich in het debat mengden... Maar wij bekennen 't gaarne. In die spee ches van mr. 't Hooft, in die tien stemmen GGGGLXXX1X. Het behoeit wel geen betoog, dat de droe vige en vaak ontzettende berichten uit de .streken die door het water worden geteis terd m de omgeving der regeering een die pen indruk heoben gemaakt. \Vaai'lyk, om> land arygt, net moge dan voor het vreese- lyxste, ucn oorlog gespaard zyn, van aller lei plagen. Ongetwyleid zal dé regeering kracntige maatregelen mnen en alles wat m haar vermogen is doen, om de slachtor- :ers te helpen. Het is de van ouds bekende vyand van Nederland, die hier weer een on- verhoedschen. aanval op ons land deed, en die weer eens iaat aien, dat het „ontwoe kerd aan de baten den harden placht op- Icgt om ten allen tijde bedacht te zyn op herhalingen van dien vyand om het hem rntroofde gebied terug te krijgen. Wie ons polderland doorkruist ziet met verwondering naar de lichte waterkeenn- gen, die ten slotte het land voor den onder gang moeten behoeden, is het hier niet de fout, dat te veel op het normale en te wei nig op het abnormale gerekend wordt? De ingenieurs mogen het nog eeas goed na gaan, wat er ter voorkoming van water- rampen gedaan kan worden. Het water vraagt ieder jaar zjjn vele of fers. Onlangs woonden wy een lezing bij van den secretaris van den Bond tot red ding van drenkelingen, den heer Meijennck te Haarlem; die ons nog eens met spreken de cyfers liet zien hoe jaarlijks een dui zendtal menscheh in ons land het laven in het water laten. De zwemkunst wordt W weinig beoefend. Van de Haagsehe politie agenten kan bijv, slechts vyf procent zwam men. Deze lezing heeft een zeer nuttig ef fect gehad. Op initiatief van den burge meester zijn eenige „deskundigen” in een commissie bijeengebracht, die tot taak zal hebben om na te gaan wat in den Haag ge daan kan -a- hulp te vei Ongetwijfeld werk kunner willige brigad gen is met hi._ leeraren in de commissie vertegei Ook voor het - maatregelen bestuui sleden van de bekende hebben zitting in de commissie, commissie uitvoerig voorgelicht a oortreffelyke w(jze waarop t_ reddingsdienst is georganiseerd, schynlyk zal een deel dau. genomen o.a. de bekende en fende reddingsbaken, ook andere gemeenten hoogte mogen stellen. "re® moeten wjj nog terugkomen amde incident dat zich dien 2en v voorgedr"- -*- 8) „Ga met inkj de hiuoh gebruiken, An gela zedde mevrouw Rufu® snel, toen de deur acihtefr haar geslote® was. „Wij zul len gehee. alleen zijn. Kitty is te Maiden head met de Hanunersteins. Na een oogeti- Llik ruste® en een kopje thee breng je met het rijluig weer naar huis. Zij voegde er niet aan toe, dat zij op haar terugweg Hairleyscreei weer zou aan doen. Dat was haar zaak. „Mhmie ia alleen thuis, zeide mevrouw Clyde, maar zwakjes, alsof het voorstel luwir aanlokte *,Wij kunnen haar teüetoaeareiu. Je bent i heel diappeir geweest Natuurlijk trok dok tor Durham je aan, dat k»n ik wel zien, liij te buitengewoon knap, otaaboou ik hem wel heb hooren. beedhrijven als een hard man. „Er was vandaag geen hardheid in nem. Wa< moet bet iets grootsch zijn zulk een sterk man te wezen, en toch bereid an deren te helpen het te wonteo.- Dat te wel hot allerhoogste Vijl jaren van zulk een leven zouden voldoende zij n zich aan vast dat het moment ongelukkig was gekozen, dat het tjjdsUp, de plaate en de vorm onbehoorlyk waren. Zóó ver ie tnea •nuu-mede gegaan dat men den Minuter er toe gebracht heelt om zonder den .delin quent' te hooren, alleen op een anubteJyk rapportje deze een schrobbeenng te laten toedienen. Daarna werd om de maat vol te tieten, een comenhe op touw gezet: allen, die de nieuwjaarsreceptie hadden by gewoond moesten weer byeen komen ten einde ken nis te nemen van dat inimstneele standje en op het laatste moment toen de oomedie voorstel Ung reeds begonnen was. trachtte men den heer Westrik een verklaring te ontfutselen. Doxe echter het zich daardoor met van de wy» brengen. Hy bracht de wj- ugmgen uan die hy goed oordeelde en la** toen ue verklaring voor. Daarin nam hy geen woord terug van de kritiek die iyj ge sproken had; aueen erkende hy dat hy ook op andere wym zyn bezwaren had kunnea kenbaai maken en hy accentueerde ayn kri tiek door te verklaren, dat deze niet dea Jj- lectour-generaal persooniyk trof, maar wal ,4e le ding". De heerea die deze comedie- Yooretelimg in scène hadden gezet heabm z.ch toen genaast om ja de pers mede te ueelen dat do heer Westrik rijn bewenagaa had herroepen. De waarheid heeft ue«e slimmerds echter al achterhaaldduidelyk is thans meegedeeld, dat ds kritiek op de leiding nog onveranderd en onverminderd ia gehandhaafd. Men durft kritiek aiat aan pp het Hoofdbestuur en man doet alle moeite om het zaakje in den ambteRJkea doofpot te stoppen. Dit uU echter «iet ge lukken want de pen Myft aan het geval peuteren en zal dit stellig bleven does. Mr moet groote schoonmaak plaats hebban aan het Hoofdbestuur en dat het daarheen gaat, oegrypv ieder die rich op de hoogte stelt van den janboel aan dezen tak van dienst. Vooral nu zoo duidelyk blijkt, dat de lei- üers hun uiterste best doen om de opge laaide critiek t« smoren is het zaak, dat van buiten af by voortduring herinnerd wordt aan deze kritiek die door alle ambtenaren van de posteryen en telegrafie gedoold wordt Het verzoek om uitlevering van den ge- >p ïoq *1* Men was er op voor doek met kalmte togo- ik heeft gemaakt is het teld zal deze commissie nuttig k<* «den en is weggevaagd van het po nen verrichten. De Haagsehe vry- ^tlftke tooneel. Heeft hy dat voelende aan- ngade tot redding van drenkelin- komen- daarom nog even dit verzoek de et haar voorzitter en twee zwem- wereld mgestuurd, opdat het niet ongedaan in de commissie vertegenwoordigd. Kraakt kon worden! z.g. „Stille Strand” zullen worden getroffen; een paar bekende vereeniging Reeds is de -at omtrent da te Haarlem de „„tiseerd. Waar- deel daarvan worden over- zeer doeltref- van welker bestaan zich wel eens op de Ik beu blij, dat hy dien indruk op je maakt, lieve, ofschoon ik zeil nog geen oordeel over hem kan vellen. Aan zijn bekwaamheid van chirurg valt edhiar niet te twijfelen en dat is waar het op aan Komt” „Aila man bevalt hij je niet). Margaret?' „Hij ia te gauw opgegroeid. Zoo wei nigen van he t groeien op; daardoor komt het dat wij tot aan het eïudi van ons leven de rol van moeder blijven vorvuJlen. Neem Mautlce bijvoorbeeld, hij to eon volmaakte duivel in de City en. als een klein ktnd thuis. Durham ie nooit een klein Kind ge weest, hij was altijd volwassen en hij Vul nooit trouwen. Dat doet dét type van mannen zelden, en het to verstandig:. Hij zou een vrouw niet gelukkigi maken. „Je schijnt heel wat over hem te heb ben uitgevonden, dat bij mij niet op kwam, zeide mevrouw Clyde, een klein beetje geamuseerd. „Nu nirt' meer over hem; hij to aieohts eer. middel om tot het doel te geraken. La»; otm terugkomen tot Aehton, dien wij dag aan dag het raadsel mogen noemen la hek je werkelijk ernst, dat je het hem niet wilt laten weten? Mevrouw Clyde wenldie zich om en keek haak vriendin vlak in uet gelaat Ik moet beter woróen, Margaret, en dot zou ik nooit, ato ik kon denken, dat hij in de nabijheid waa of het wist. De uLwerking op hem zou ontzettend zijn- „En laat ons voor eea oogenbkk ver onderstellen wij staan de eerevolgendo dagen tegenover allerl/A mogelijkheden - Angela veronderstel eeoa, dat de verwaoh- tlngpn van Durham met werden verwe- zaam voor Ashton en die afechinrolijke kinderen zijn, Indien Durham met om ©en kleine samenzwiering w’lde aAngaan on hou gedurende een jaar buiten hield.’’ „Afachuwelijke kandiTen. zegt van daag moer dan gewoonlijk wat jo vooc den nionii komC-' zeülo mevrouw Clyde mei eenig)wiito spottende stem. „Kan jp niet zien, dat aitiea mmi mij pijn doet, dat ik ineenkrimp («Wille van jou? Ik ben niet verantwoordelijk. Je moet mij een klein beetje ruimte Ute*», An gela,o mdat je de eenige vrouw lient in de wereld van wfe ik werivolijk houjlt ik houd heel veel van je. Plotseling leunde Angela terug wa*. alsof zij b«we<-k onder eoi lingo vernuxtdheid. Het wtw overal zictJt- venler praten, dit ri» t u blieft eerat le zen Zij nam uit haar beurs uitknipsel uit do courant, dat Durham mot verba*mg «innam «a mg, <hit het nwte bevatte dan een w«dnig OeJaogrijk gifabbri over era van de meest poptdrire ronuukKMiriJ ver» van <tefi dag. ..Wij zijn blijde va® bevoegde zijde te kunne© medodeele®, dat <te heer Asbton Clyde rwxte den goeden Invloed Wl on dervonden va® de luaht in het Bovon-rin- g»ulin, en dat de zenuw ach tng*’ sponning, wairmn hij den laateten *jd lett, gun- deweg vortiwijnt. De heer Uyde te geen btnm pe-romaawftrijver, hij togt hart en rid in zijn werk «n zijn, over de ge- be-Jo wereld verspreide, bewonderaar* kiwi, ner met levendige bdangstMUng en vreug de zijn nieuw boek tegamoet zton, dat vTOQg in het nieuwe jaar woedt toog*, zegd. Wij voiradan geen geheim ato wij zeggen, dat het de reel* hoogstaande re putatie van de® schrijve zal vermeerde- ren De heer Clyde zelf rtndk het onte- gezeggrtljk zijn beate werk. Wij vertrou wen <to» do heer Wyde sterk eu geheel hereteld zot terugkreren van zijn welvar diende vacantle en rttoi. Mevrouw Rufua M004 bot gelaat Durham gade, terwijl hij deze regel* la*, maar het aoheen. dat hij ze voMtrekl nlto „STER” en W.L. >os.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1