58e Jaargang. Dinsdag 27 Januari 1920. (IWSE F Leeraren loudvu No. 14222 3ST5.e-cL"ws ^-d.TrextexLti.e"blsLd. toor O-o-clcL©. ezx OxxxstxoleoXL- nlenuwzwikte. iTELTEN BEHALVE ZÜN- EN FEESTDAGEN. VERSCHIJNT DAGELIJKS Feuilleton. ROSS DURHAM. KJKHT’/PIT Aanslag op Erzberger. (Rijksmerk) p«r pond, r Melange >or pond sche Kais »^r pont op dit Blad. 1—4 r*g*ls ƒ2.05. «Um r*g*l ittMr WW. ik Administratie: Tele/. Interc. IX Bureau: MARKT 31, GOUDA. Redactie: Teief. Interc. 545. n teruggenomen. d* sbben in en hek, bet Bal e>ns Genoegen. Holl. het r.leL> wisme en het naleven vaarden te waarboi noemen? naain mort een gt ovei DAVID EYAUL Geauthoriseerde Vertaling vm Mevr. J. P. WESSELINK-v. ROSSUM. (NadrulT v«rbod*o) hem aan een piaate om vol- n»M»r wjARioorte een aiecMn tjfgeu- >4Jt tv succee «UtlIT. 'afé van Zoent I. Gouda v. <1 Drukkerij ZOON GOUDA. Naar het EngetecAi INGEZONDEN MEDEDEELINGENi Qp «ie voorpagina 50 hoogtr. UMATIEK0L1E i de heilzame wer- _)un en il aten, gebrek in den •gen alle Nieuwe .Schouwburg iSt «lelijk Orkest, rebouw Bouw, en Wo- •ivtuulflooniiniwie Ar- Gewone advertentiën en ingezonden medadeelingaa bjj contract tot zeer g*r*du- jeerden prijs. Groot* lettere ea randea worden berekend naar plaataruimte. Advertentiln kunnen worden ingezonden door tuMchentoemet van «oliede Bochbaa- delaren, Advertentiebureau» en onze Agenten. M>ep en kelt gen hebben erkend, welke door de acte vaa 4u November Iblö ten gunste van Zwitser land zyn gestipuleerd. Het ia duidelyk. dat deze tu'Kouning de mogendheden, die haai gedaan hetroen, bindt. !»rtoe- van ten Ot- •onek, den een ma- gewezen Zejle bij openhartig -3 hebben en <UU1 gedacht mijn nam te van het; hute van be- z/4 hem, dat hij SPIT, ISCHIAS, tEKKINBEN. eraan lijdende zijn gd éénmaal gebruik Zondagsblad er geschiedt. (■OIDSGIE (M'RAN >t. Coops, Wijddtr. Markt. 4124 31 een «root- .spanning - ho« Xllj. door het streven ‘e Knj0on Zelfs w iete athangm bot»nd®Hng heelt. alien moet er i zenuwen van i het bezit van acte geven aan 2.—, 6 ƒ21.-. oor namaak. ,M Co. o/4. Den Haag. bij Apothekers Hot antwoord van Zuid-Slaviè op het ul timatum moet, na het verleende uitstel, morgen te i'urys aankomen. iteriohteu uit Belgrado geven den mdruk dat de openbare meen mg geneigd is tot aauraar<u«g vaa het door den Óppersten Kaad voorgesteide wrgelyk inzake Huuiï, ’t welk, de Kruatea en btovonen tot dusver van de hand hebbea gewezen. De prins-regent en zyn Servusche raadslieden doen uitkomen en dit argu ment zal wei indruk maken op de Kroatea dut Italië door af te zien van hot achter lam! van Fiume en zich te vergenoegen meC <*e stad, Zujd-ülaviö in do gelegenheid stelt een aantal rasgenooten, die het volgens de vjoegero ontwerpen zou hebben vertarea, binnen zyn grenzen op te nemen. De smalle strook tusschen latrie en Fiume en de ontworpen Oostgrens van latrië aya <ie tweo hoofdbezwaren van ZuidiSlavid te gen dc voorgestekle regeling. Een uitstel van cnkeln, dagen aal nood* zakeljjk xy» ter raadpleging van de voor naamste leiders van het Skoepsjtina, dat op reces is. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f2.25, per week 17 cent, met 5 per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper g( Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, bjj onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den bezorgkring): 1—5 repels 1.05, elke» regel meer 0.20. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Advertentien van publieke vermakelijkheden 12/i cent per regel. Advertentfen in het Zaterdagnummer 20 toeslag op den prijs. hjet Endierger ónmogelijk to maken aan de regeering te blijven deelnemen. De dader blijft voorloopig in arrest. Voordat de dader naar de gevangenis werd gevoerd schreef hy nog een brief aan zijn ouders waarin hij verzekerde, slechts z(jn vaderland te hebben willen dienon. De Abend zegt in een kort commentaar dt$ revolverschoten niets bewijzen ten gun ste of ten nadeele van Erzberger. De dader kan niet eens verzekeren, dat hij de gevoe lens van een groot gedeelte van het Duit- eche volk vertolkt, want het Duitsche volk heeft er juist alle belang by, dat door het proces dat thans wordt gevoerd, de poli tieke houding van Erzberger duideiyk aan den dag wordt gesteld. Iedereen zal dan ook den aanslag veroordeelen. De politiek van de straat, die reeds zooveel ellende aan het Duitsche volk heeft veroorzaakt, is steeds en overal een misdaad tegenover de ge meenschap. Tot zoover de Abend. De aanslag kan Erzbei’ger alleen ten goe de komen. Sympathie en medelijden liggen heel dicht naast elkaafr, of beter: het eerste is dikwijls een gevolg van het tweede en daarom kan de aanslag voor Erzberger een uitnemende reclame zyn. Hoewel de dader naar alle waawchynlyk- heid geheel op eigen initiatief gehandeld heeft en geen lid van een organisatie is, heeft men te Berlyn uitgebreide veiligheids maatregelen genomen. De Wilhelmstrasse wend met prikkeldraad en zwaar gewapen de soldaten afgezet, terwyl een aantal sol daten met machinegeweren en licht geschut voor de rijkskanselarij werden opgesteld. Is dat een gevolg van den aanslag op Erzberger? Of vreest de regeering dat het vandaag, den verjaardag van den Keizer, tot monarchistische betoogingen zou komen, voornamelyk als gevolg van de demonstra tie van Zondag in het Circus Bush, waar- van*wé gisteren melding maakten? Neven-in vloeden, j r j» .3 Durham was nu acht jaren in Londen geweest en een van de masot toegcwïjde burgen, geworden. Hij had er waard-'erimg sa een poslie verworven, en was daar oprecht dankbaar voor; nooit beging hij de onhotMijkhe&i, om de stad, die hem had aangenomen, wie een plaats van varban- HOOFTJOTUK II. zun nun IHGEN MET DIT TEN MIDDEL Twee schoten op den Minister van Financiën gelost. Lichte verwonding. De dader gevat. Afscheid der rükstroepen. Actie voor den zes-uren dag, Tegen lijntrekker^. Bijeenkomst van het Internationaal-Ar beidsbureau. De Raad van gezanten. Zwitserland en de Volkenbond. Geeft Zuid-SIavië toe? Een Hongaarsche weigering? Actie tegen Bratianu. ONS OVERZICHT. Erzbergers’s populariteit begon den laat stee tijd bedenkelijk te tanen, de Duitsche bevolking kan hem eigenlijk moeilijk ver geven dat hy den onvoordeeligen vrede heeft onderteekend en daariiy komt nu nog dat de belastmgschroef pynlyk voelbaar werd uangezet, waarvoor sommigen den minister van financiën persoonlijk aanspra- kelyk stelden. Vooral de rechtsche party en hebben een geweldige actie tegen Erzber ger gevoerd en,hiervan is een jonge man, een vurig patriot, zoodanig onder den in druk gekomen, dat hij in den staatsman een vyand des volks ig gaan zien, die hoe eer hoe liever uit den weg moest worden ge ruimd. Gisteren heeft de twintigjarige Olt- wig van Hirschfeld gepoogd Erzberger van ’t leven te berooven; ’t is echter by een poging gebleven, want de minister van fi nanciën is slechts licht gewond. De aanslag had plaats toen Erzberger, in gezelschap van zyn advocaat, mr. Friedlander, het Ge rechtshof te Moabit verliet. Voordat hy in zijn autc stapte bleef hij nog even met den advocaat praten, waarop plotseling een goed gek leede jonge mah op hem afkwam en schoot. Friedlander draaide zich om en sprong op den aanrander toe. Op hetzelfde cogenblik loste deze een tweede schot. Erz berger viel toen, volgens verhalen van oog getuigen in zyn auto en de chauffeur reed weg. Het eerste schot trof Erzberger in (te schouder, het-tweede in de buikstreek, doch dit schampte af op een horlogeketting die Erzberger droeg. De minister gaf zyn chauffeur last naar een arts te ryden, die slechts een lichte verwonding constateerde. Inmiddels had he<t publiek den jeugdigen da der gegrépen, geducht hfgeransekl en hier na aan de politie overgeleverd. Nadat hij in het gerechtsgebouw voor loopig verbonden was, werd de dader voor de eerste maal verhoord. Hier werd hy ge ïdentificeerd als de twintigjarige Oltwig von Hirschfeld /lie by zyn ouders te Steglitz woonde. Von Hirschfeld was weliswaar zeer opgewonden, doch maakte overigens den in druk volkomen normaal te zyn. Tot het uit breken van den oorlog bezocht hy het gym nasium; daarna werd hy vaandrig, en be zocht thans weer de school. Hy beschouwt de aanslag als een vaderlandslievende .laad. Naar hy verklaart, was het zyn bedoeling >or onvertnogenden olie gratis bij den ER, Emmer Erhch NDA, ti Logi Vergadering au Arbeid voor de osum; in vacuo) ren slapeloosheid, en energie, gedu-v lusteloosheid eai teloosheid rn moe- ivhoofdpijn, n de maag, kortom leg hoiaten mak op hem ni(g. wij geregeld tijdig i ontvangen van vet n, ver makelij kbedeu onze agenda ta versltiirdu kikerxlen op den donker gnpo- Iitoerden vloer, meuboie» van bruin eiken hout, een panr scftildenjen, en koperen vazen, waarin gele ohrymwiteuwuns eton- den. De bel kAmk zaeirt en week en zond welluidende echo|B door het huis. TotJjo verlwzing veretohem er, doorde dul»b4o •leur aan heg verste einde van h»l. n zwarte page in groene livrei. Is mevrouw Asbten Clyde thuta? „Ja meneer. De lippen van den i öüMddeii zich tot dien snellen toch, bestuur gisteren 13 werkplaatsen wagons gebrek aan rentabiliteit gesloten. Zy zullen na 29 Jan. heropend worden op het oogen- 31 ik, dat de arbeiders schriftelyk toestem de wederinvoering van het stuk- deu b-urendag, w«|ke door de meerderheid der arbeiders worden gevraagd Do loonen zullen door het nieuwéi tarief ver beteren, dat de betaling voor stukwerk aan zienlijk. verhoogt. Het spoorwegbestuur ver wacht een groote vermeerdering van ar beidsprestatie en bygevolg een sneller her stel van het «poorwegmateriaal. Duitschland zal eindelijk by internatio nale besprekingen een woordje in ’t mid den kunnen brengen. Gisteren is te 1‘arys het inUrnationale bureau van de Arbeidt- conferentie bijeengekomen waarmee, zooals men te Londen meent, de Volkenbond zijn praktisch werk is begonnen. Voor het eerst namen Duitsche gedelegeerden aan de be sprekingen deel. In 't geheel waren 24 af gevaardigden, o.w. de heer Oudegeest voor Nederland, aanwezig. De regelende com missies van het internationale bureau van arbeid welke by het Volkenbondaverdrag z(jn opgericht, zullen vergaderen om de for- meele zaken, welke het gevolg zjjn van de eerste vergadering te Washington, af te handelen en te bespreken, op welke wy«e de besluiten, ddc daar genomen zyn. practised kunnen wdhlen toegepast, w-elke besluiten betrekking hadden op den achturigen werk dag, dm nachtarbeid voor vrouwen en kin deren in fabrieken, de regeling van den ar beidstijd, de bescherming van kraamvrou wen en den aFbeid van kinderen beneden de 14 jaar. De „Times” zegt, dat misschien de meest hoopvolle voorteekenen voor deze commissie de eensgzindheid en de ernst zyn, waarmee (ie vertegenwoordigers van de arbeiders cn «Ie werkgevers de vraagstukken aanpakken, welke hun voorgelegd worden. Van een meer politiek belang is het stre ven naar een internationale groepeering. De overeenstemming tusschen Spanje en de Zuid-Amerikaansche staten vindt haar te genwicht in de eenheid van gevoelens, welke tr bestaat tussclen Scandinavië en Neder land. nlng uit gezicht. De naam was gescliiklerd op do do teige, groene pilaren. Durlitajn tenlfle zijn koeteier en niet behoefde te wachten. Dadelijk wu» zijn hoogo, slanke gestatte. In de lawge, zwarte jat verloren achter de besUhultende heg. Een buitengewoon schiklerachttg huis, met eon lagen voorgevel, die geheel bedekt wa- met een vurigroxlen wingerd, stond een goed eind terug op een ruim gira<<- veld, dat zidli ook dwachter tteheen uft te strekken. Er waren een groot aantal mooie, oude boomen om de vot'nraakto af zondering te verzekeren, en die tegiiijk waardigheid en schoonheid aan de plaats geven. Bijna In het hartje van Bonden ge- legein, kon het wel een awwltóohe lust hof zijn. Het kwam Durham in de ge dachte toen Inj de breode, lage voordeur naderde, dat Londen de eemge t>tad *n de wereld was, die zulk een aanblik kon be zorgen. De deur stond wijd opun en hij iron redht In de vierkante hal zien, wauzr een k'ein houtvuur vroolljk knetterde en een haartl reu gepolijnt staal Er waren oud» Eert tweede conferentie, die de volle be langstelling verdient ,is gisteren te Parijs bijeengekomen ,nJ. de Raad van ambassa deurs. die de Opperste Kaad moet vervan gen. Millerand heeft deze eerste vergade ring geopeml. Aanwezig waren de Ambas sadeurs te I’arys van Groot-Brittannië, Ita lië en Japan. De raad stelde het antwoom aan Duitschland vast inzake de commissies voor grensbepaling en dat aan Zwitserland betreffende ztfn toetreding tot den Volken bond. Haerin wordt gezegd, dat de mogend heden, onderteekenaars van het verdrag van Versailles, by artikel 435 de waarbor- Duitschland bedeeft in ieder opzicht moei lijke tyden. De uitvoering van het vredes verdrag doet de scherpte der bepalingen nu eerst recht gevoelen. In Flensburg, waar een volksstemming moet worden gehouden cn te Dantzig, dat een vrystad wordt, heb ben de Duitsche rykstroepen afschedd geno men, wat in beide plaatsen tot betoogingen ning te 'leeoaouwen. Zijn hart moauteeni- germate m het land van zijn geboorte we zen, maa<« hij had zijn levenswerk te Lon den gevonden, en waeirdeerde dat fe.t ten vo.le. De aard van zijn wtvrk bracht ham over al en had zijn blik <x>«üiM>politbich ge maakt. Het ziekenbu s bracht hem dagelijks in nauwe aanraking met de lijdende en de w-oreteteude middcuklaese, zijn pairtiMulier werk hem in de der rijken bracht, ffir Gouda bij ANTON it; S. H. v. LOON, dewater bij Wed. £N. 5033 30f •Dgros RSMA, den Hm<> Vijl U»en geleden sinds we de- er sciuMMj zoover Wtd u, ais hei D*t heboen bouwen; Ik heb wrat vuur werkka<ner van mijn De oppositie tegen de uitlevering wordt met den dag grooter. De vroegere rijksb»- stuurdei Swinhufvud, de rector der umver- aitedt te Helsingfors en acht en twintig pro fessoren en vele andere vooraanstaanrle per soonlijkheden van Finland publlceeren een open brief,, waarin zy de uitlevering van den Duitschén keizer en van Duitsche bur gers ten sterate veroordeelen. De uitleve ring is volgens hen in atryd met d£' begin selen der Haagsche conventie van 1907 en met het volkenrecht. De bewering, dat Duitschland het er zelf mee eens is, gaat niet <9, daar de onder- teekening van het vredesverdrag met ge weld ia afgedwongen. De berechting is m strijd met de elementaire eischen van het recht, daar rechter en aanklager deielfde persoon zyn. Doch het blyft niet bij de moeilykheden die de uitvoering van het verdrag van Ver sailles veroorzaakt, andere kwesties berok kenen de regeering groote zorg. Eenerzyis is de levensmiddelenproductie onvoldoende, tengevolge waarvan de vrees bestaat, lat binnen enkele maanden in de gfoote Duit sche steden dezelfde ell«Me zal heenchen als thans te Weenen en daartegenover staat het gebrek aan arbeidslost. Ondanks ie waarschuwingen van de betere edipmenten onder de mijnwerkers en de toespraak van een vertegenwoordiger van den minister van arbeid, die er op aandrong den grooten ernst van den toestand niet te onderschat- ten, heeft het Mynwerkersverbond een mo tie aangenomen voor invoering van den zes urendag in de mynen. Een voorstel van de opposit:e om in Februari de invoering van de zesuren-arbeidsdag af te dwingen door middel van staking, werd echter verworpen met 182 stemmen tegen 36. Werd tydens de uren dat de arbeiders zich op karwei bevinden, nog maar gewerkt. De regeering heeft niet alleen te kampen tegen het dryven om den arbeidsdag steeds meer te verkorten en tegen de stakings- woede, maar ook tegen de lyntrekkerij- Om deze te bestrijden is ze overgegaan tot slui ting der spoorwegwerkplaatsen, wat over het algemeen zonder incidenten is geschied. Natuurl yk heerscht onder eenige groepen oer arbeiders eenige onrust. In Frankfort zyn gisterochtend vroeg op bevel van het ryksweerminister 6 radicale leiders der spoorwegbeweging in arrest gesteld. In totaal heeft het Pruisische spoorweg- la nauwe uanraKimg met de lijUenjde ar men en de wetreteteude middenklasse, ter- wij zijn partiMilicr werk hem in de hui zen der rijken bracht. En- waren weinig gedeelten vu» Londen, die hij niet be zocht had. het noordelijk gedeelte daar onder Ix-grepeii, Hamp-tead en St. John's Wooa kenxie hij door on door. '1 oen zijn rijtuigje hem snel door het Park braciht, in den adnem-ncten zonne- scltlju van den Octobonniddag en dogele bladeren vielen, werd bij met een pteue- lingen en scherpen drang terug^>voer-1 naar de uxuieelen van zijn jeugd Hij her- innerde zich den geur van de •ohowim op d., kade Ho^.auden, dje uTuicht gaVen op de grijze zee; het gloeiend rood dier bot tels van de wilde roos en de bew der ha- gedooms in de heggen verrezen ais een visioen. Het was een onverwachte, maar niet onwelkome stemming. Ja, ze had een teedere zwaarmoedigheid, die hem verlokte. Want zijn bezig, ijverijg leven tiet weinig tijd, toe te geven aan zulke doenijigen. Hij had in langen' tijd niet lang* de Avenue Road gered-en-, in zachte licht zag het er mooi uit, zelfs da hulzen met hun leelljke gepleisterde voor geveld schenen hun smakelooflheid te 'heb ben verloren. Allee gef een gevoel van rust; de kalmt» van een buitenwijk van is zon morgen sproken, «q c- ougez^i te zij a gubte/en.' u blieft, plaats nemen? P# bij het huis laten iui r vandaag voor h<«t aanmaken. Hel zal efe man zijnl” „Het te vau binnen heel gezellig, IINMb. k kon id<< natalen te denken, dat het den tuin hi't'ft bedorven, tc/ ••O, jft, men kan niet ld de eerste plaats worden om de sparen. De gewone geluden '■eavouKüg kmnkzin- Het te hier evenwel naakte nis< (0 hebben; hij zoo zmuwachilg Heeft hij givondhrttt? j „O. neen! Lichamelijk volmaakt wei te, maar les te ing ar No. 694. bureau 15 8 Teleph. 120. -trantsche Kerk. Bs ug M. K Regain t» aanleiding gaf. In (Jgntaig gaf men uiting aan zijn leedwewn door de vlaggen half stok ur- te steken en in Flensburg werden de troepen door den opperburgemeester loegesproken. Nadat de Duitsche troepen waren heengegaan, hebben geallieerde pa trouilles voor het internationale commissie die toezicht op het plebisciet moet houden, de wacht betrokken.' men in werk en zat in een lagen iiaard Bij openen van de deur wiond zij tteawttg nogar -die hen; tot den aangenaamMcn bediende in de wereld nwuiktu „Dezen kant op, ate lu-t u blielt. Hi; word door de eut tamer en door een openslaand raam naar den tuin aan de achterzijde gebracht, waar ondwr de boo mer, een klein tuinhuisje scheen opgertcht Het wan gotieed nieuw en volstrekt njet mooi van buiten Durham maakte uit, dat de ruwe loelijkhoid het geheels uitzicht achter het bui» bedierf. Het bad «'Odeur met in lood gevatte ruUfliW, die de neger opende, en waardoor hij Durham lte< bin nengaan zonder hem atn te dieuatt. Angela was daar alleen; zij langen stoel voor een ht* op en ging hom tegomoei. Nu hij liaar zonder liowi zag, vond luj haar gelaat meer tetaqgweikkcnd dan mooi, en zeer vermoeid, zelfs oud. „Het te heel vriéndelijk van u da< u gekomen te, Ik vrees, dat ik ‘ete onge- woorw hel) gevraagd,” zeide zij. Het wiw een ongewone vraag ge’ww**, rocht. dnt. hij Mij was te kunnen komen maar Durham Mtwoordd» «iMitte beta op. Zal Hongarye weigeren den vrede te tee- kenen Men weet, dat in het geheele laad een heftige verontwaardiging en teleurstel ling heerschte over de harde voorwaarden, dat overal gerouwd is en dat vertahillea.S gebieden tegen de voorgenomen Khaiding hebben geprotesteerd. Naar te BprtWa ver luidt, gaat graaf AppS»tyi rrmlden d week naar Parijs om aan de Ententi plechtige weigering van de Hongaarschi geering om het vredesverdrag in zyn woorthgen vorm te onderteekenen, n deelen. I>eae afwijzing zal weinig"' hebben; tot het voeren van. ^en nieuwen oorlog is Hongarye natuuriyk mêtri» staat Hoogstens kan de weigering een geringe verzachting ten gevolge hebben, T zal het zich evenals Duitschland te onderwerpen. Inmiddels hebben de te Neuilly vende militaire vertegenwoordigey Hongarye, overste Lang, majoor? trubay en kapitein ter Zee Vo<K gevolmachtigden van de Entente morandum overhandigd, w'aarin morandum overhandigd, svweaon wordt op het onmogelyke van de militaire voorwaanden in het vredesverdrag. De 3u.OOO man. die de Entente Hongarije wd laten houden, zyn niet voldoende otn oadet de tegenwoordige buitenlamiache en binnen- landsche orde te handhaven, de grenxen van hot land te beschermen tegen het botaje- van de vredeavoor >rgen. de betere klasse hicltl Avenue Ooad haar beteovemng gevangen „Plas Gwyn prevelde hij|, terwijl hij den brief bcKeek. „Of ze zij<n uat Wales, of ze hebben hun huls geoomen van liemand uit Wales. Olyde! Zij ziet er uit ais een lersohe. Het rijtuig gjng plotseling tetr zijde hield sril aan het troltoir voor een klein 'in een groenhouten omheining. Een hooge TigjuSHeriwg grwide boven de hei en. verborg het huk» voor tuurlijk in len we hec om een )>eroemden bij u, bijvoorbeeld, vtei het ffluxns da( elke niet waar? „Zeker, ongetwijfeld; maar Ik iaat me d-u«nk>or aiet In dte mate van «reek bron g»*n Imilen ik dit dewl, 1(Ml geen^e- O-S meer zijn Bij »fot van n*eniag kan men niet ander* dan zijn doen 5) -.Da* weet ik?, en ik heb hem meer dan een* geschreven om hem te danken, ifc zal heel graag komtn, ate mevrouw Clyde bulten gevaar is Zij gaven elkaar de hand, en Durham «loot het portier van het rijtuig. Op <te opcode hij den br\<, die ffech-te mie woorden bevatte, blijkbaar haastig geschreven in een fijn, maar kateakteris tieli handsolirift. ..jMewrouw -Vhten Clkde zal dokter Dur ham zeer \orplioht zijn, indien hij zoo mogelijk vanavond te Plas Gwyn, Upper Avenue Hoed, wilde komen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1