58e Jaargang, Donderdag 29 Januari 1920. No. 14224 BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. VERSCHIJNT DAGELIJKS De vrede met Hongarije. 2<rïe-cL-ws- ezx -A.d.Trertezxtïe’bleu^-voor O-o-cud.©. ezx Ox».stxe3s:ezx. ,1 strecht SCHEER, i 1 Feuilleton, ROSS DURHAM. TIJDGEEST'. I 67 17W5 f ",6F i? «“I IIS s1" 2 s 8 86 Ai 1—4 r*g«l* fl-ty. alk* r*g«i maar /IJ». 19061 Administratie: Takt latere. U. Bureau: Redactie: Telef. Interc. 545. dieren zouden iemand giek dan op haar IU1 na Genoegen. (Wwdt vsrvtog*. reel 56 90 i 7013100 76 39 54 214 Gewone advartentiën en ingezonden madadeelingen bij contract tot ster ferodu- leardan prijs. Groots lottere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingeaonden door tuMchentoonut van oeliedo BoeMuen- delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten. 13078 8289 dat per- «telsel zooal» dat bevoorrechten van enkele arbeiders, zal moeten verdwijnen. Dat zal uan echter de taak van de arbeidersraden zyn. .bouw Bouw- en We- stnndwwinmiwde Ar- naam aange- f na haar van van het de er bos INGEZONDEN MBDBDBBL1NGBN: Op de vuoi pagina 60 huoger. 518 24 37 Een week uitstel gevraagd. Zuid-Slavië geeft toe. De uitlevering der schuldigen moet geschieden. Bestrijding van de arbeidsmoeheid. 1 76 I 97 ,10905 47 13493 13 1311® 11037 22 79 13631 15826 Mevr. J. p. WESSELINK-v. BOSSUM. (Nadruk veatodm ééno zeven opge- ,,Zeg me u vertan- te >9 96181 6 22 10 39 1 8 61 4 9703 '2 9813 8 20 6 47 li980 10041 73- 81 7 95 38 - 64 77 Mi HO 12323 87 16500 12 22 51 Gin iMiii: im ih\t. De mijnwerker», die ijveren voor den zes- uren-idag, mogen een voorbeeld nemen aaa het lot van hun collega’» bij ’t spoor. Kea ernstige waarschuwing hebben <e te pakkea De rij kacommissaria Severing heeft eieh m een oproep tot de mijnwerken gericht, waarin verklaard wordt, na een schets vaa oen door het kolengebrék onUtanea aeod toestand in het rijk en onder verw^ung naar het besluit der vakvereenigingen, etn ,'n zake den zesurendag een international* regeling af te wachten, dat de regeertag Streng on zonder aanzien des persooea zal Optreden tegen allen, die in weerwd va* non noodtoestand des volks dreigen de ke- lenproductie te belemmeren. Hij waar schuwt de mijnwerkers voor iedere poging om de invoering van den zesurendag af te dwingen. Een staking, zegt hij, is bij voor baat tot mislukking gedoemd, daar met da deelnemers aan een wilde staking niet zal onderhandeld worden. Een afgedwongen verlaten der mijn na zes uur arbedd, zooal» c-it door de communist^ gepropageerd wordt, zal voor de leidera^aarvan onmid- cellijk arrestatie en zware straffen tot ge volg hebben. Alleen die mijnwerkers zullen weder in dienst genomen worden, die zich bereid verklaren, zeven uur te werken. Do regeering zal tegen de aanstichters van de wilde stakingsbeweging de strengste maat regelen nemen. iDA, Nieuwe Schouwbuft StedkÜjk Orkest. j. Vkedébest Lertea- ioudte Zuid-Ho*. Ute delegatie verzocht stappen te doen, om aan de Parijsche vredesconferentie te doen we ten, dat de Wenden besloten hebben nooit toe te stemmen in de inlijving van de door Wenden bewoonde gemeenten bij Zuid- Slavië en steeds trouw te zullen blijven aan het Hongaarsché moederland. Ter zelfder tijd dat de Hongaren rouwden over en protesteerden tegen de vredesvoor- warden, heerschte ook in Belgrado groole opgewondenheid over de regeling die te Pa- rijs ten opzichte van de Adriatische kwes tie was ontworpen en die Zuid-Slavië nu maar goed moest vinden. De Servische Legatie te Parijs meldt, dat het besluit der geallieerden in Zuid-Slavië een waren storm van verontwaardiging heeft doen opgaan. In alle steden zijn gi-oote protestvergaderingen gehouden waaraan de regeering weid verzocht de belangen der natie te veidedigen. Te Belgrado hadden voor de Italiaansche legatie vijandige betoo- gingen plaats. Niettemin heeft, volgens een Radio-be- rlcht uit Belgrado, de Zuid-SIavische regee ring besloten het ultimatum der geallieer den te aanvaarden. Deze beslissing werd na een langdurig debat met een kleine meer derheid genomen. Te Parijs had men giste ren nog geen kennis gekregen van dit be sluit. d’Annunzio denkt irtusschen er nog niet aan Fihme te verlaten. Onlangs koesterde hij plannen voor een vliegtocht Rome-To- k’o, maar hij vindt het te Fiume by nader inzien wel zoo aangenaam. Hij is besloten te blijven en heeft vijf nieuwe lichtingen gemobiliseerd. ren. Deze mogen alleen hun verblijf hou ten in daartoe aangewezen hotels en vreem- dolingenpentuons. Deze inrichtingen zyn in aantal sterk gereduceerd, zoodat er geen plaats is. Op voorstel vun de Duitsche grensbewa- kingscommissie zullen alle in de grensstre ken vertoevende buitenlanders worden ge concentreerd in vreemdelmgenkolomen. Zoo mogelyk zal men hen vervolgens u.t het land zien te verwyderen. De politie xai een streng onderzoek instellen naar de bez'g- heden van lederen buitenlander, daar men Vermoedt, dat vele buitenlanders alleen in Duitechiand vertoeven onn er te spionneeren ei onwettigen handel te drijven. Het bericht spreekt alleen van concentra tie van vreemdelingen in de grensstreek evenwel, de bepalingen betreffende het her bergen komen hierop neer, dat in andere gebieden de vreemdelingen voorzoover ze een onderdak kunnen vinden, eveneens een bepaalde verblijfplaats wordt aangewezen, wat niet anders is dan concentratie. Worden ceze plannen der Duitsche regeering verwe zenlijkt, dan zullen tegenmaatregelen zeker niet uitblijven. Voorloopig zal de regeering te Berlijn er beter aan doen de fouten harer eigen bur gers te bestrijden dan op te treden tegen vreedzame vreemdelingen. Trouwens, het eerste betracht ze naarstig. Men weet, dat als straf voor hun lusteloosheid en traagheid der spoorwegarbeider» het werk eenvoudig ia ontnomen door sluiting van verschillende werkplaatsen. Nu blaken de uitgeslotenen plotseling van ijver en willen met alle ge weld opnieuw gedegenheid krijgen den staat van hun productie-vermogen te laten profi teered Tegen den regeeringsmaatregel is krachtig geprotesteerd. Merkwaardig ge noeg is te verwachten dat het gewone, wei nig origineele wapen, de staking, zal wor den gebruikt om de deuren der gesloten ateliers open te rameien. De uitgestotenen te Bremen en te Frankfurt hebben in ver gaderingen besloten het hoofdbestuur te Berlijn te verzoeken te hunnen gunste een algemeene actie op touw te zetten. Reeds hebben de vakvereenigmgen verklaard, dat zij zich niet kunnen vereenigen met. 'Ie maatregelen die de regeering heeft geno men, maar dat zij toch hopen door onder handelen iets te bereiken. Zij zyn van mee rling, dat de regeering veel te spoedig tot de uitsluiting is overgegaan. Zy had eerst moeten trachten door andere maatregelen het conflict op te lossen. De vakverenigin gen hebben zich ook tegen het stukwerk (dat de regeering weer wilde fnvoeren) verklaard, maar zullen te dien opz chte weinig bereiken, daar de autoriteiten juist in het itukwerk de eenige mogelijkheid zien om het spoorwegwezen weer in normale tanen te brengen. Het spreekt vanze'f dat in dit geval de nadeelen van het stukwerk- >mkk«rij OOM OQWA» ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 8.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau i Markt 81, GOUDA, b|j enze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den bezorgkring) i 1—6 revels 1.05. elke* regel meer f 0J0. Van buiten Gouda en den bezorgkring! 1—5 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 12‘/ï cent per regel. Advertentiin in het Zaterdagnummer 20 toeslag op den prijs. wij geregeld tijdig ontvangen van ver- vennakelijkbede» tze agenda te ▼*- dank u, raak »e nooit aan. .Mhg ik er du» op rnh-nm, <ku de wjttkkln#en vdor Donder dag zoo btjpaald büjveu?' Ik weet bet niet" ...MUsfeohien geut u morgrn naar DWvou- sldnc» om met juffrouw Mankellar te spreken. ik denk dat hot u zou hel pen Zij sloeg p-en acid op deze woorden. „I moei nog niet gaan. Ik heb het hun nog niet verteld. Ik geloof, da* dat e*{ess lijk do reien te, waarom ik u vroeg va®, daag hier te komen ,.l wenfloht dua dit ik het huu nu zal ..Heel «raag. ,1 w morder ia «nde een<en tijd niet v wel geweai, begon Wj zonder eenl^a In- 7 Hbng. „Ik vvronderehd, u dtt wa, 4 hebt opgenwritt. H<x ie nood-ig, dat zij g»- durende eenige weken in een ziekenkv rich.ing blijft om duw een opera te te on- d« rgnan Ze zal daar ntofgenawind heen gwtti. o<n zich voor te bereiden op de operuie- van Dond««fdag 49 53 11726 66 11803 - 18 57 62 53 80 75 91 77 14401 98 14 Over 't algemeen toonen de geallieerden zich onvermurwbaar wanneer het er om gaat hur. wenschen door te drijven. Duitsch- land heeft in zake de uitvoering van het vredesverdrag weinig verzachtingen te ver wachten, al doet het ook pogingen die te verkrijgen. De Duitsche regeering heeft op nieuw een nota aan de geallieerden gezon den, waarin zy er nogmaals op aandringt, dat de geallieerden zullen afzien van de uit levering van oorlogsmisdadigers. Duitsch- iand herhaalt, dat het bereid is de beschul digden voor een Duitsche rechtbank te brengen. Dit komt neer op het vragen van het doen vervallen van art. 228 van het vre desverdrag en het is duidelijk, zegt de „Ti mes”, dat Duitschland wenscht, dat art. 227, betrekking hebbend op de uitlevering van wui imar moeder «r zeer goed uitzag, «1 zij vroeg zien verwonderd ui h*t kwam, dat zij vroeger nleM vwn. hetnhad g»f-Mord ei» wat hij hier deed. „Nu mupt ik gaan, mevrouw Ctyti*, ik heb eou andere alsprruur. Neen, ik zal geen thee gebruiken. IA zelden of De toestand van Erzberger. De bolsjewiki vorderen. ONS OVERZICHT. Hadden we 't niet gedacht? Natuurlijk heeft Hongarije uitstel van antwoord ge vraagd, tot 12 Februari onder motief dat de Nationale Vergadering eerst den 7en dier maand bijeenkomt. De regeering wil 1 haar dus raadplegen. Het (bericht, dat graaf Apponyi deze week te Parijs een weigering zou gaan overhandigen was dus zachtst ge sproken, voorbarig, een nieuwe waarschu wing om voorzichtig te zijn met voorspel- ingen over wat Hongarije wèl en wat het niet zal doen. Onder dit voorbehoud ma Ken we melding van het Boedapester telegram aan de Times, volgens welk de Hongaarsché vredesdelegatie na haar terugkeer te Pa rijs bjj de onderhundelingen over het vre desverdrag de drie volgende beginselen op een voorgrond zal stellen:. Ie. Het houden van een volksstemming in alle gebieden, die Hongarije volgens de vredesvoorwaarden zou moeten af staan; 2e. Wederzijdsche vrij handel tusschen Hongarije en de gebiecien, die het aan zijn buren afstaat; 3e. Waar borgen voor de Hongaarsché minderheden Jr in de af te stane gebieden. „Iao dieren zouden iemand giek maken. Ik heb in den Zookigftschen Tuin eebet- seu genome^ doktor Duriuun, maar zc oren gen iemand tot wanhoop. Ik geeft bet op „hliagi ik het soiietsbook een» zien? trokken, en 1 der. Zij -had bloote handen, en linten owr haar arm kleur van haar japon paalt» uil manend bij de doffe, geelbruine kleur van M volle haar en de wimpers, die zoo mooi haar sprekende oogen bescihaduwden. Durham seflirikte bijna van haar bovenaardscho schoonheid. Zij schudde Durham de liand, ea trok aan de bei, die zóó wu- Ingerieht, dut ze doordrong tot het huis Daan» wierp zij haar aühetaboek naar. Dinsdagmiddag was de toestand van gis berger :ets beter, zoodat de minister m*t onderstaatssecretaris Nösle van z(jn depar tement kon confereeren om de belangrijk ste loopende zaken te regeUn. De conftrn- tie heeft den patiënt echter zeer afgemat. Avonds was dan ook zyn toestand ve*i ernstiger. De temperatuur bedroeg ruim 87 graden. De Lokal Anzeiger wist gistermiddag te vertellen, dat d« hoed van Erzberger door do kogels was doorboord en dat de minirter ook een kleine kneuzing aan het hoofd heeft gekregen. Volgens de „Vorwirt»” is thans gecon stateerd, dat op Erzberger niet tweemaal, maar driemaal is geschoten. Een medewerker van de Neue Borlmer Tageblatt heeft met de ouders van den da der gesproken. Deze vertelden, dat hun zoon dikwijls, als het proces Erzberger-Helffe- nch ter sprake was gekomen, gezegd had, dat hij den minister gaarne zou neenchie- ten. De ouders hebben hun zoon deze ge dachte niet uit het hoofd gepraat Z\j keu ren de daad zelfs nu nog goed. Op den dag van den aanslag was de zoon ’s morgens als gewoonlijk naar het gymnasium gegaan. Den vorigen avond had hy aan zijn vad*r n en advertentie ÏCHE COURANT n HTSCHE COURANT uitrecht aanseuooto nt te HAASTRECHT. 3 210147 010207 80 10346 62 77 I 93: 10416 27 34 90 - 99 -10528 „•"ij zijn nog nirt besloten wat we met Lilley zullen doen," zedde zijn moeder mat „Waaffuchij ulijk zal hij naar de Uty gaan. „Waarom maakt u geen dokter hum?" vroeg Durham, dc ingesing tot l oogenhiU volgend. Zij echudde hoofd. ..Dat is een betrek’iAg die meer berae- mui veireiscifit dan de arme LUtey bezit Bij slot van rekening behoeven wij geen te cuiMM'llingen. die reeds te voorzien zijn, in de h.i-nd te work*»» Het is al org ge noeg, ze te moeten verduren Durham was meer en nx*r verbaasd „Waarom zou hei een mdslukklng zijn? Wat zeg jij er van, Ltftxm, mijn jongen? Zou de s.udio van de gem*‘»ktUM.le je aan takken? „Het zou me niet kunnpn stdiolen - Ik weet liet niet,’’ antwoordde hij dof, alle ieaiand, naar wiens oordeel nooit is ge vraagd. .JJokter Durliam h een groot diinirg, Liffey,” zeido zijn moeder, „die tedaren ik'g het leven van menschen In zijn han den neomt en er nooit een vwütet. ,Zpkk een geudgente ts niet zeer ge schikt om Liffey, of eenrg anderen jongen aan te inoeligen, mij Iteter te Iwn ken nen, zei Eterham met «en kw-h „Wil je op den een of anderen avond een» bij me komen, mijn jongen, zoodat we er samen ééns over kunnen «preken Mamie, die zich Iwïleeddgd voehio over het ongewone schouwspel, dat een manin haar bijzijn aandacht schonk aan pruilde mat, terwijl ze de thee inschonk Zij kwam tot het beeiuK tel te ntgte MARKT 31, GOUDA. den ex-keizer, eveneens vervelt. Geheel af gescheiden van de beginselkwestie gaal het bier om de integriteit van het vredesver drag en verwacht wordt, dat men posit.ef zal staan op beide artikelen. Volgen» een Exchange-telegram betoogt de Duitsche regeering, dat de uitlevering der Duitsche officieele personen, door de geallieerden gevraagd, moeilijkheden zou veroorzaken. De nota heiinitert eraan, dat de nationale vergadering op 13 December 1919 een wet heeft aangenomen, waar by Duitschland zelf de schuldigen zou berech ten. De nota geeft in overweging dat do ge allieerden de Duitsche rechtbank zouden aanwijzen, die deze misdadigers zouden be- 1 echten. De geallieerden, zegt het Exchange- bericht, zullen weigeren op dit denkbeeld in te gaan. De uitlevering der schuldigen Is een bepaling van het verdrag, waaraan moet worden voldaan. We hadden niet» anders verwacht. De ge el lieerden en met name de Fronschen hun keren naar de wraakoefening, die hun in de toekomst nog leelijk schade kan berokke nen, wat ze natuurlijk nu nog niet inz-en. Door schade en schande zal men in Frank- ryk wys moeten worden. H*t is al mooi, dat het gematigde Engeland de lijst van de uit te leveren personen heeft kunnen bekor ten. De phlegmatieke Britten zijn ook in deze kalmer dan de emotioneele Fran»chen. In Engeland gaan stemmen op voor tege moetkoming aan de ex-vijand*n, wat ook de entente ten goede zal kome». A»quith o.a. heeft in een verkiezingsred* te Paisiy ge zegd: „Wij moeten het zakenleven der we reld -herstellen. Laten alle landen daaraan meedoen, onze vroegere vijanden, onze ge allieerden, de neutralen en wy zelf". Doch die enkele stemmen zyn als van roependen 111 de woestijn, ’t zal nog lang moeten du ren eer alle landen eendrachtig kunnen sa- om Europa nieuwen bloei te menwerken brengen De houding van Duitschland is wein:g ge schikt om de sympathie, die het verloren heeft te herwinnen. De regeering te Ber lijn overweegt maatregelen, die in 't Buiten land hevige verbittering zullen wekken Vol gens een mededeeling uit Essen zal aan „unbequeme” (en zooals uit 't vervolg blijkt ook andere) buitenlander» het verblijf in Duitschland ónmogelijk worden gemaakt. In de eerste plaats zal aan buitenlander» (Men lette er op dat het bijvoeglijk naam woord hier is weggelaten) geen woning worden verstrekt, tenz(j de inheemsche be volking voldoende van woningruimte is voorzien (hetgeen, naar men weet, nergens het geval is en ook In langen t(jd niet bet geval zal zyn. Deze maatregel beteekent dus feitelyik, dat een buitenlander in Duitschland geen w’oning krijgt.) Aan <te inwoners zal voorts worden ver boden, aan buitenlanders kamers te verhu- .hiiagi ik vroeg hij „Het zul u geen belang inboezemen; er te n.eta in dat de moeite waard te om te bekijken. Mag Liffyy binnenkomen, maatje? Zijn handen zijn niet heul sclioon, maar hij verlaagit schriwkolijk naar <ijn thee. Hij verscheen op dit ©ogenblik aan deur Het wa» een sukketachttge, en oi Gaaftg uitzienile jongen, niet een doiilker haar en vrij tenyjiteotende trek ken He| vertidul tuwacijen. 'ie -twee was bij na oiitetelloud, maar Da een oog-enbli w«i IXinum reed», dat hij het gelaat van den jongen zou verkiezen boven dat van het metege. Hij giimlacljte hem toe e-n die lach trok den jongen aan- ale een magneet Hun oogen ontmoetten elkaar en op dat oegoniblik werd er een verbond tassohen hen gesloten. ,,En te uw broer ook eea arttet? „0, neen,/ zei Manue, terwijl ze schitterend witte tanden door een eenlgs- zlne spot end lachje liet zten. „Die arme vader te in wanlioop over hem omdat hij een zoon tel, die zich in d etst onderscheidt, terwijl de vader in allee uiibknkf* Durham was vwliaafld dat mevrouw Cly de deze woorden toeliet zonder eenige be- risping HIJ kende de martelingen vaneen overgievot^ge jeugd, m had daar zelf on der geleden; en hij durf te nauwelijks naar Liffey kijken, (fie orfflandïg op een dtvas ging zitten en zijn oogen op den grond sAong. De Hongaarsché minister van financiën Koranyi heeft by het aanvaarden van zijn mandaat een rede gehouden, waarin h(j de financieele voorwaarden van het tredesver- r“ drag besprak. Hy noemde deze voorwaarden 1’ onvervulbaar. Zjj zijn niet afkomstig' van de deskundigen onder de staatslieden der Entente, meende de minister, maar zy zijn geïnspireerd door de aan Hongarye gren zende staten. Wat men uit wraakzucht en hebzucht heeft kunnen uitdenken om Hon garije volkomen uit te mergelen en het Hon- gaarsche volksbestaan uit te roeien, schijnt men in deze bepalingen te hebben vastge legd, zonder dat men ook maar even de moeite genomen heeft om de onmogelijkheid van den daardoor geschapen econom;.-chen toestand te overwegen. Als de ernstige des kundigen van de groote beschaafde naties deze voorwaarden aan een ernstige entiek ..adden onderworpen, zouden zy stellig dit document hebben verworpen, dat in de we- deklgesehiedenis zal blijven bestaan al» een beschamend monument van onwetendheid I en boosaardigheid. Ook het optreden van I Oostenryk, dat aan de overwinnaars verlof vraagt om den wapenbroeder te mogen be- R roeven, is zonder weerga, zeide de minister. De gevolmachtigden van de onder Zuid- blavischc bezetting staande Wendische ge- meenten hebben aan de Hongaarsché vrede» hei Bngetesti van DAVID LYAIsL G*authori»eerde Vertaling 50 nummers tenoverstm laris A- G. MULIE 28 Januari 1920 3684 13078 15733 7471 8289 13066 lift IV19 2C7) 9326 14141 H» 17463 4369 5039 5150 6387 9640 10015 12859 J4170 n f 90 (eigen geld; 85 99J3 12011 1439/ 16578 UK 90 54 34 /teOri 93 93 12410144.1 2310131 54 2817N9M 89 05 1.765 14551 7619i» (50 10231 Lv 1314’0517386 1 12 51 12*01480917452 2008 01 10450 IJu/O 14951 1750420111 76 77 13151 15051 73 8 36 84 13753 15154 1761120325 57 10525 13317 88 17718 11 85 7513210 1783020411 J9 10602 13499 «372 78 8 17 4 13521 15406 18008 55 17 51 25 I8I123SK 14 10764 13604 15547 28 8 11 10915 13772 96 62 K 56 55 13859 99 962QR} 5011175 13914 15640 18448 20K M1I366 140I7 58 992H 15 11477 58 15966 18514 1 «11583 94 16201 61 12 11608 141291638018602 12 26 4216447 93 12 12001 92 57 18962 16 10 14242 16507 19231 ter aflosbaar. 11971 14450 16565 M 90 14513 82 12031 18 16633 U 40 39 tt 1 46 56 67 I 78 7916700 IKK 81 92 28 K 12103 14660 38 19308 l 29 <59 80 7 32 86 16801 II 112204 4723 22 S - 54 40 I 61 46IMN 63 981» 1819 16902IW 38 22 1 36 68 17036 62 82 37 12436 14930 45 12657 40 «1 ,2717 15002 85 54 71 91UM 55 15140 17105 51 - 62 90 Bl 67 15204 30 91 46 l 60 98 64 110658 12839 15301 J 60 45 32 25 1 79 51 38 48200 - - 39 49 J 65 17427 I 15400 732011! 13214 04 1789220381. 43 76 17929 lE 95 4320ÖI1 15708 46 Cl 19 74 27 18004 51| ■'"”3 20 Sl; 10 87 74 94 H 13705 7518123 39 38 87 182842001 74 54 15907 18312 "™13s“ 3613900, a 21 l-S-34 SS J 97 83 94 99 8818712 S 14303 16406 47 0 40 49 18857 42 5918924 57 62 29 W 10707 57 31 12923 45 46 I 86 83 >10800 85 49 13013 67 17605 i 55 16 15587 33 56 90 15618 MX 17703 ei’ dan gebeuren ,,L verlangt een oprecht antwoord ..Zeker, daarom vraag ik het. „U zult in dit geval! niet langer drie of vier maanden leven „Hoe vreemd, dat woord zoo te hooren uiu-prekeni; zidizelif zoo dicht bij de por tal wi van het onliekemde en bet ondoor grondelijke te weten! Het is verlokkend!” „l> bent heet vermoeid, anders zou u zoo niet spreken. De’ gezonde man ot vrouw heeft het loven def en wordt niet door ziekelijke koorden naar de portalen, waarover u Spreekt, getrokken! De deur werd vrij onstuimig editer Oen geopend en een levendig gelaat keek naar binnen ..Atag ik binnenkomen, Maatje Liffey waclut in den tuin; en te er vandaag ner gens thee?” „Zeker; zeg hun dat ze ze hier bren gen Kpm, Mlunie, laaft ik voarefcdk-u aan dokter Durham. Het meisje werd door den kwam vol belangwtefilng 1 oen scheteboek fti t liaar Iwod hing met de De zachte friasche trantedhe Kerk. L4- M. R Beguin te 7) - De ongekunetelde pathos in haar woor- d«i «rof hem en hij keek haar met em- ”«0 vriendelijkheid aan. i.U bent uitgepuft naar lichaam en ziel, en iemand te te luken. Ik: zou graag wo- ten waarom zeirer ftypo vrouw^j een voort durende martelaren van zichzelf maakt door een misplaatet gevoel van plicht. .,L hebt ar dus ook anderen-zoo gekend? y’’Oeg zij. „Ofschoon ik, door deze vraag te doen, uw veroiul era celling schijn toe te geven »,Ik dacht op dit oogenbÜk aan ■e zichzelf en een ander gedurende teen aan zuü een denkbeeld heeft offert.” «ij «prak meft zulk een bfttterbetó, «ij onmhideblijk begreep, dat dit een *x»lijk gwal betrof. ■.Het noodt’>t,” mompelde zij. „J Mo ding, want ik zie daft u S6»! zijt te gaan; u heibft gen tijd T«el voor de girillen van een nietedoende P0,lw Stel u eena voor dat ik, nadat ftk 'te kweet’e een nicht heb overdacht, be- tegen uw mad te bandelen, wto «1 1916 92 N 17258 1731211

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1