K fS '569°16,1,216,42 16168 S ,-uli 158 16906 16918 16976 16991 tTo 7«9 17043 17051 17,164 l715' 17329 \ltit :264 17365 17367 17466 I7493 17594 S S 181,8 18202 18244 18319 18343 K !S88 18823 18887 18934 18967 18996 !X Iff 19036 19073 19076 19080 19103 JÜU 19468 19478 19487 19497 19629196»» 21883 21896 21967 21966 21974 olK V„m 21992 22012 22029 22032 22062 SSSSSÏÏ 5 vaü150°- 80 v,n 1000- 42 liit dun Goudaeheu Raad. «en ivvobm gevnwgd. Dom had hem hot «apen gegeven zonder te vragen waartoe liet moest dienen. De oudei's hopen, dat hui) zoon zijn studie voor het eindexamen in de gevangenis van Moabit zal kunnen voort zetten! In het verre Oosten worden do botajewiki meer en meer de bap, waarbij ze profitee- ren van de verdeeldheid die onder hun tegenstanders heerscht. Er wordt beweerd, dat van de twee mede dingers Horwat een werktuig der Chinee- zen, Semonof der Japanners ia. De Tsje chen hebben met de bolsjewiki onderhandeld o.a. over doortocht door Rusland, maar kun nen de voorwaarden, het afgeven van hun wapens en de uitlevering van Kolsjak. n'et aanvaarden. Uit Tokio verneemt de Time* van 20 Januari, dat de Japan sRie pers vol komen onverschillig blijft voor de gebeurte nissen :n Siberië en voor den financ'ee'en last eener nieuwe campagne niets gevoelt. Het Japansche ministerie van oortig meldt, dat de bolsjewisten onverwacht) °?n anval in de streek van Oessoeri hebben ge daan. doch door de Japansche troepen af geslagen zijn ,d!e een zuiver vevded'gendo houding aannamen. BUITENLANDS! H NIEUWS. DUITSCHLAND. Al I m d a d i g h e i d. ik- e.ioiiwWi ei. 1h in iXiiinchluml niet minder dun» In Nederland. Integendeel. L>fl- gclijk* (tóbben eclifge inislt ulen plauta, waarvan hieronder een Colli i» ie wordt ver meld Te Herlijn zou een koopman in auto hnndert saxen doert met een on. tarotf icier v.»n «V» IJzeren «tt viste. De otak-rhnriik-- l.ng h«|l t»t gevolg, dat db onderjffl ier in i3rtsel«(Avftp van zijn verlooide, oen stu «Uwte in de imvWoij non, naar liij bij de voct^telBns zei, den koopman in diens Imis becodht- In dm loop van het sprök «telde het trekje voor koffie de hoireii to zetten. Ilij den cwslen -lok werd «le kk»opii>a.n tfoodflbleek en govo hij ziöh zoo ziek, d«t hij ztoli onmWdel lijk oncta* genooakundigpi bolwünleling w» mioMo te stellen. De on-krroffieder bracht hem naar ren polinepoet, en verdlwe LH- man bleek zwaar vergiftigt!. lJo be- «lo» ling was blijkjhaar geweest, hem Jtódl-n en er van dioor te gian mei <le 0000 mark. «He hij had klaar gel «gil ze at« voorsohot te geven op de autoBnn- il n, die de irfUiltair zou laveren. - Vooita hebben te Berlijn roovers, du- zich Beambten van de Orlmimaile po- llib- hulden verkleed, ren wink. lier -00. nar'; afhandig weten te imken. Het llenst- oieisjo /.at In hot complot. Twoe Inbrekers hebben een handelaar iu ftntwpiMeiUn, l»j wten zij waren inge broken, vermoord. Een wor teling iu een «kink«ren keldiv ging vooraf, waarbij door eer. misverstand - do oen© inbreker nog den anderen heeft geworgd: zij ver keerden namelijk bekten in de ineening, nog mot dien anti>|ua'r to «loeu te lieb- ta-n Yh*r iroovers, zich voordoende als be ambten van de crlmlneele polliie, heb te Kassei de wouw van een juwelier wusteloo* geslagen en de kas gestolen. Kt» za: 80.000 n»rk tn. To Ertsen is een «rustige knoeierij hij de woloruverzendingi onl<tekt. Er wer- (k-u wagon» geladen niet kolen van om- s.- tKx-d/in.'gheid en dan met minderwaar dig k*>l©n#nita afgedekt, zoodat n en de i4o«vlo kolen 4eohfe» den prijs van den rommel belioehLe te bepalen. EenSge amb tenaren van mijnen, die zich aan deze kiMoehvsj hebben solwiMig gemaakt, zijn Iu he«kltienta genomen ENGELAND. Do woningnood. yaterdrtgiiMrgen -aUtu» vertelt d©„Dai. 'ley Nowtv lioofrd - tomuiid, itat ergens, waag het luw Ik*R Dek, oen huls la koop was HU twMooeflttto dadelijk naar iinkeiaar, d£e den prijw noemde en zet 1 moet voor 12 uur lirtsPsBen, omdat 2 lm nschm al «en hxt hHi» k n/|?edaan.. op wij l>etoofd lieb'ien te /.it tan alitwoor- i toete «en lijdelijk» sehaarsolite aan u-»iiiiptt»-mu|k voordoet, dan zal dit, naar •a «un «Ie Tel. med- deeU. voornaw*- k moeten nwlcn toegeeciirevon aan de /onder gJMOte ^iievwlhaion melk, dta ii Indalen t.jd door de margöalndfvhrie- u (o. u <1- CpndkMMMl Mik Üorop. of iotitl e. a i opgevraagd wordt-n l'oen n »'iok oatangp ton gevolg- van defc roite ainenniug van me.k voor de uur- .riiiofabriciigiv de inot.noorvlcnfcig (wal com umpticmeik lietrolt) van Noord- en /uW-Holtaral gevaar «trilgde te loopwi, rd van ijouwdniul itigjr?repy« on zorg dragen, »tat voor de mivgurinoboilrijven !.r dit Friesland aangevoerd wonl, w aar- >r ii> een groote fabriek to Ilaar- ii da lelijk g»'liolpeJi ko-n worden .Men dee.t \oorta aan tat bant ined?. dat i 'k U-.|xirtiLMi:o!U van l-andbouiw een lil eren tón ut t de versdiüBerulo margorlne- rikiiiUn gehouden werd, waoiiMj een Iriiigentl Inwoep op deze InduafcrteeJ^n ge nu werl, om mede te werken, dat niet vc«l melk aan ita directe ooa-ujiipMe li rok -li werd. LMe medewerking zou <'e oerAe pkuits hl-rin kunum fxwlnan, i g«-noeimle fabrikanten de veehouders b loot te lilioge prijzen verlokken, al nu im»l» ten di.uuge dier mugartn-itfabri- igr nf «e at vin, terwijl v r Ier verzocht «•ril lui pn«lii)b<iei fer lib t bn eniiiailg op voeren. Mdcht iu\ 15 Februari, waniK-er d« bij- »P up den melkprijs vervollen i', en e« /Ni d;is met taucre ver.oopprijzen vreden i.| moeten st *ll<Mi w-ai de oon- iiiipfSeinei-lv bitriff, de vi>»»hiou<k«rs Jderin ,ai leiding \>inde« om te geringe kwanluin-t Ik voor lirf-e oousxinïj t:e -d te Staan, n- zou de m igelij «h< d«l vod.-tre'niet ult- ge-loten zijn, dat i ui nieter Van IJshhI- Hle' n. hetzij door een, iivaxfiu.'uni-inkoop- pvijs voov «le (uhr.ka.ntvn vast te stollen, h-'zij d xir li-t pro hiofie-ei.- fer v an mag ein/.. (veii»|p«riiM)te nan- banden to leg- kriofiKlg ingrwp, ten elude te voor men, dat er oen sohnarsohte aan ern- .Miiiinpfieiin jk zou oiutatian. den. Maar Ivoe kan. ik een bod doen voor «-.-li liuta, dat Ik zejf» niet geeieik heb vroeg «ta man - Het «|»ijt me, wa» ii«jt uitwoord, maai nwer kmuien wij niet doen. De mnn siv-iivg iu een taxi, onderv*v>eg den mokeliar, deed e«kn beter l»od dan de iw<>e anderen; spi-ong in een andere taxi, makt© liet geld van- do honk en keerde naar den makotmr torug. met wi©n hij «le z.-iAk afmaaAte Hij dedeneeixle. dat hij ««1 g*Mvi rotiwgonp zou hebbea|pe«taan: l>e- vtal het liuis hem niet, dan kon kon hij or wiarschljntljk w»d woor olkosnen, ligvtal het hein wel - zoovocA to 'Mter! OOSTENRIJK. R r Aiudan in Woanoiu .Seilert eenige- d igen wordt d«» stad door itroote branden goteisteivl Omtrent do oor zaak men in hot dintaVr, moer men ;.eh de inogelijkiiold van IwvmdBÖditing «d«* ui%(ee%x»Mi. Eer-niater ie oen groot kiffiohuii in Jen Prater, waar juto: een bal iu vollen gang was, geheel bi vlam men opgegjaan, on gister het oude hoofd postkantoor. Verdadit ia dat tijdens den brand groote dleBdallat zijn gppleogrt. zijn gemalin .»o#n J - ïlio. As gSstaren mei ang nniigokoiilen Dc InvaliditeitH- in Ouderdomswet. Dc algemeens vergadering der afd. Hoorn van de H. M. van Landbouw nam g.iteren oe volgende motie aan: De afd. Hoorn enz- gehoord de discusses, betreffende het piakken der zegels ook voor inwonende kin .eren van oordeel, dat at datgene moet worden gedaan wat'in het vermogea is, verandering te brengen in de thans in werking getreden nvaliditeita en ouderdomswet, dringt er by het hoofdbestuur op aan, riet kracht hiertegen alle mogelijke middeien te «enden voor pensioenoverdraebt. nieuwe Arbeids- rsn tot de plaats van aanmelding soin* uren I gaan» beteekent. Dan worden hier overwegerul veel Protes- tantache kinderen gevraagtl, en hoewei be proefd is, 3Üe Protestanteche kinderen zoo veel mogelijk tot ons comité te Weenen te brengen, is dit aantal nog b(j lange na niet voldoende om uiyi alle Protestantsche aan vragen te voldoen. Bovendien is de bevol king van Weenen hoofdzakelijk katholiek, .net ten vr(j groot percentage Joden, en maar 'A pet. Protestant, zoodat voor elke Protestantsche plaats ongeveer 200 kinde ren moeten worden afgewezen, alleen om dat ze niet Protestant zijn, hetgeen in Wee nen onder de bevolking groote ontstemming 1 wekt. Ook worden hier verreweg meer meisjes I gevraagd dan jongens, terwijl juist veel meer jongens zich komen aanmelden, om- I dat de moeders blijkbaar eerder haar jon gens van huis zenden dan haar meisjes. En juist van de meisjes moeten dan weer on geveer 75 pet. afgekeurd worden wegens onreine hoofden, want het is helaas een niet te ontkennen feit, dat ook in de betere stan den zeer vele kinderen aan deze kwaal ly De inwerkingtreding dt wet. Een der medewerkers van „Het Volk' .eeft te bevoegder plaatse geïnformeerd, wanneer tie verschilende bepalingen der monive Arbeidswet in werking zullen tre den. Men wees er op dat de algemeene maatregelen, die krachtens de a-et moeten I jj™ de"m^ders"iiët mew d, «orden gemaakt en duf de uitvoering van lt)igen tjjd en geneesmiddelen hebben om het de wet tot In bijzonderheden moeten aan- I euvel t„ bestrijden. Indien men dus ie geven, eerst zullen worden behandeld in den I enorm» moeilijkheden, tijd en arbeid be- Hoogen Kaad van Arbeid en zün subcom- I b,nkti <Iie het kost om het juiste toor missies, hetgeen onvermijdelijk vrij gerui- I je julste p!aata nit te zoeken, zal men ook men tijd zal vorderen. De Hooge^Kaad van begrijpen, dat men die zeer zou kunnen ver lichten, indien men minder precies aan de Arbeid is nog niet geïnstalleerd. Deze wor«ft binnenkort verwacht. De Arbeidswet zal, zooals men weet, bij gedeelten in werking trei gestelde eiachen wilde vasthouden. Daarom willen wy aan allen, die het in de eerste plaats erom te doen is, hongerende kinderen spoedig te helpen, in overweging geven hun eischen niet al te precies te stellen (dus de rubrieken voor geslacht, leefty Het c-erst zullen de algemeene maatrege- leh van bestuur worden gemaakt die de brieken en werkplaatsen betreffen, alsmede «ie bakkeryen. Dit zal zoo spoedig mogelijk I godsdienst en stand op de lysten zooveel geschieden. Ais de behandeling vlug in haar I mogelijk on:ngevuld te laten) en genoegen werk gaat, zullen de desbetreffende bepa- I lt wilen nemen met eventueel voorkomende lingen tegen 1 Juli kunnen worden tegemoet afwijkingen van hun opgaven by ontvangst Tegen prijsopdryving van steen. De minister van Landbouw, Nyverheid en Handel heeft de volgende circulaire tot de burgemeesters gericht: Het onderzoek, ingesteld op last van len directeur-generaal van den Arbeid, heeft doen zien, dat de vermoedelijke productie der gezamenlijke steenfabrieken in Neder land over de campagne 1919 zal bedragen ongeveer 1700 mülioen steenen. De opne- ing van liet verlies aan ongebakken stee nen tengevolge van de abnormaal hooge wa terstanden op onze groote rivieren, is nog met geheel afgeloopen, maar heeft toch reeds geleid tot een taxatie, die blyfi be neden de 5 van de totale productie. Het zal u duidelijk zyn, dat by zulk een verlies de plotseling ingetreden opdryv'ng Ier pr(jzen, die in den tusschenhandel zelfs leeds tot 100 van de vóór 1 Januari van ait jaar gekiende prijzen stegen, allerminst s gewettigd. Wanneer de verbruikers zich «Jan ook zoo veel mogelijk in het aankoopen van steenen trachten te beperken en niet, wegens de op- ►ende markt, trachten zich tot eiken prijs te dekken, is een spoedige prijsdaling zeker wel te verwachten. Intusschen heb ik al dodelijk geineend door het instellen van het u bekende verbod op de aflevering en het vervoer van steenen tegen de onredelyke prysopdryving stelling Ie moeten nemen Het Rykskantoor voor steen geeft al'een ontheffing van dit verbod, indien blykt, dut de verkoopcontracten tegen redelijke prijzen zyn afgesloten, en verschaft alsdan uc noodige vervoervergunningen, die kun t.en worden aangevraagd by het Rijkskan toor voor steen, Üe l'erponcherstraat 121 t< s-Gravenhage. Andere maatregelen zijn in voorbereiding. L'en gunstige werking v-an het vervoer- verbod is intusschen slechts mogelyk, wan neer een streng toezicht op liet aanwezig zijn van zulk een vergunning by ieder« In- «ling steen zoowel te water als te land boven «ie 1000 stuks wordt doorgevoerd. Indien geen vervoervergunning kan worden ver toond, ie ook lossen van den steen u t het \ëWoermiddel verboden. Zonder een scherp toezicht is van het vervoerverbod weinig te verwachten, en ik meen daarom, wegens de groote belangen uie door de scherpe prysstyging der stee nen wo.den bedreigd, een ernstig beroep te mogen doen op uw medewerking en op die van de organen welke u voor zulk een toe zicht ten dienste staan. Naar het my voorkomt, zou het vervoer verbod het gemakkelijkst zyn te handhaven indien <le toestemming tot het lossen van steenen uit het vervoermiddel afhankelijk wordt gemaakt van het afgeven door den vervoerder van een door het Rykskantoor voor steen uitgereikte vervoervergunning. Dc vervoervergunningen zouden dan vei- «ier moeten worden ingehouden en, byv. maandelijks, van uwentwege aan het Ryks kantoor worden opgezonden. ezien. De regelingen voor kantoren, winkels ziekenhuizen zullen, indien zij niet ook 1 Juli in werking treden, spoe«lig daarna vol gen. Iets dergelijks kan gezegd worden van de regeling voor de koffiehuizen. Meer lijd zal «Ie voorbereiding in beslag nemen van algemeene maatregelen van bestuur, als voor de reizigers en het transportbe«lrijf, I laar die uiteraard gecompliceerd zyn. Kamerlid. Het Centraal stembureau heeft in zyn gistermiddag ten stadhuize te 's-Graven- iiuge gehouden zitting jhr. mr. A. F. van basse van Vsseit te s-Hertogenboach be noemd verklaard tot lid van de Tweede Ka rt de plaats van mr. J. A. Loel'f, die benoem»! werd tot b<i van «len Raad van •tate. van «Ie kinderen. GEMENGDE BERICHTEN. Een geiukwensch der Koningin. koiungm Wjiilietiiiluift heeft, iuuvt do „ien.psl nmta<! aan hoer Raul L>e- B«-lamu-l oe M«gr-un i^orkilit, waarvan do .r tl-ii*j aldus Lu.di I «r (ge;igeilheid van uwe vorkieaing t t pi wmIhmi der Kranscho ropuUUek, stal ik er prij op U mijne «prechto goluk- nsv-lien aaa te lieden, terwijl Ik don wirtM-n nu xpm^k. dv| uw zevenjarig ï)o- w iiii een lijd perk van «oorfcupoed ou «I.- tl zijn voor uw sahoon tand lk >i «uk steeds mot levendige syrapatWe tarug ami d«- heerlijke dagen die ik te l'arijs doerhraciit, toen ik het genoegen, luid 'e ontaHKÓcn. (W. g.) VVilholinïna BINNENLAND. DE MELKVOORZIENING. De plannen van dea Minister. hullen, ni<ftag«YB<a<it*le <ta overvloadlgB fïrtHkprïulnctfo In ona tand, 7\t*t hier o! Uitvoer papier. Dc Minister van Landbouw heeft ,nge- steld een commissie van advies inzake uit voer van papier. Benoemd zijn: als vertegenwoordiger van papierfabri kanten de heer H. Schmidt van Gelder, Am sterdam; als vertegenwoordigers van verbruikers van papier de heeren L. Levison, den Haag en A. van Leer, Amsterdam; als vertegenwoordiger van papierhandela ren de heer A. Lebber, Amsterdam. Gemeenteraad. De gemeenteraad van Amsterdam heeft g.steien met 51 tegen 3 stemmen de voor dracht aangenomen tot aangaan van een geldleening van 10.000.000. Verworpen werd met 2T tegen 3 stemmen een motie Wijnkoop in zake de tooneelstaking, betoo- gende dat de Raad zou afkeuren de hou (hug van den burgemeester, als zou «leze zyn neutraal standpunt hebben verlaten, omdat slechts de duurdere rangen in den Stadsschouwburg voor het publiek worden opengesteld. Jhr. Mr. van Reenen. f. .N«» een langdurige ongeetelcUieid 8-Cr«i>o.üiiago overleden .Mar. Mr. M. van dienen, sKjreUnfc van «-ÜmvenJiagd Weensche kinderen. Vanwege het centraal comité tot buipver- leening aan de noodlijdende kinderen te Weenen wordt het volgende medegedeeld: Sinds 15 December zyn reeds 5 trei: met Weensche kinderen voor het algemeen Nederl. comité voor noodlijdend Oostenryk aangekdmerï. Intusschen bereikt ons nog da- gbljjke van ongeduldige plaatselijke com té's en personen, die kinderen verwachten, «le vraag, wanneer deze zullen komen. Daar om zij meegedeeld, dat het praktisch onmo gelijk is, meer dan één trein met 550 ki ren per week te laten komen, dus kan aan de ongeveer 8000 aanvragen slechts gelei delijk worden voldaan. Het comité te Weenen, dat voor ons de kindereiKuitzoekt, bestaat grootend«*ls uit Nederlanders, onder het voorzitterschap van jhr. Van/Weede, den gezant, en is hetzelfde, dat zicli/ ook belast met de verdeeling van de levensmiddelen uit de Nederlandsche treinen.Er wordt met de gn-ootste toewij ding enV inspanning dag en nacht doorge- Dr nieuwe Belgische gezant. tta ntavwo Rféglwbho jjw.snt TMn« Een ontrouw procuratiehouder. Glaiei'tM» .uvfi do proouirutie-boydcr .Jiitoo-r «ii-i .NaL-oiwiilu liatuvvereeuiging Int i.iuh: iviMnim k- GiireolM-, z».K-r, «ie z.c.i vo.gwiö «le .,lei. ..U.Ui-0 uii «le Moeten geJiiunv t. G -noenme p. ■•o.»r.A«-»iou«y.'i zou op 1 rebrnari u»-u »-l oer Uu.uiv verluien. Lergï»leren i- vu ik>«u van f .10.000 af dit inxürag -»«-jrte-.il h.j hoi hij Kantoor te il ooirooii i d-n huiler onuiug hij dut bedrag vi-rirok «tatuuiedo ukh een zen ere niej. U-, v»'er iin-ii oongluiye aan «lo bani Da ir de Ij gUHt,iron verlof l«od vor- uiuedi ie i ik o op het Matoor niel» Dit werd v.-l niulers toen gMteraiiddag lui ka uil iJv-ii Haag loiefouitfch werd op^e- i'ii ïemuiul mol een s"Mxlraai«ie stem vroeg, oi er n-og, iets xj-zortdete'S was. De «Moonfluttrouw nei^-nde e»enwel do stem den procor tólehoudor «mi gai etr on- .kliklijkoini'.s van aan do directie De- w •.nulde zich tot de LtrecdiUsche jioiiue, uiel. voel inanuigjieid wL-t uit to vinden «le proo.ir iuonou«for zien m tiet hoto Astoria in Den Hung nioeet ben inden, er 'biLio r«H\i dn- ief der Utreciilsuhe re a i e.it\ de h ver Brandt-, mol een tweeta •elKToheiirs naar Den Haag. Om- om«ireeK :ln uur arriveerden, zij aar» het litel. Werkelijk kevond «le pro«3Uir.iti-liouder zicli i«-t geiitioindo j.idrouw ai luet liotl'i, aar l*Heii werden g -airrewteerd. l'or treil ,er»len /.ij vorvolge-ns oveirgobraohi l trech;. I Ihiii urrostulie word luet gold, iuhuH ontbrak. !>ohalve f «000, welke hij am zijn familie iuid gezonden, in be- sk.g ge nonnen. Hij voralatvrdo aanw lijk wel de bedoeling1 gehad to hebben zich hot goili toe te eigenen, dooh zou il-.ui t iter weer op zijn teftvuggekoaii h ut lie. pi in om «lies weer tenugi te ge- ten zich wachten. Later is gebleken, dat het koopen van de koeien in Friesland, mei welk feit de Enkhuizer veehouder bekend was, mede heeft moeten dienen om de truc te Enkhuizen doen slagen. Het onderzoek heeft uitgemaakt, dat écu der beide kooplieden ook in andere deelen van ons land op overeenkomende wijze reeds meerdere slachtoffers heeft gemaakt. De Gemeentewerkliedenloonen. De Federatie-vergadering, van «le S. D. P. te Amsterdam, heeft in een drietal ergaderingen, welke gehouden zijn op 13, 19 en 27 Januari, het meeningsverschil be sproken in «1e sociaal-democratiBche raads fractie, dat tot uiting kwam by de stem ming over het amendement-Pothuis c.s., bij de behandeling van de loonvoordraeht voor de gemeentewerklieden. Deze vergaderin gen werden mede bijgewoond door de raads- ractie. Het resultaat van de besprekingen is ge weest, dat de volgende motie, ingediend door het Federatie-bestuur, werd aange- ',,De Federatievergadering, enz., gehoord de discussies over de voorberei ding en de behandeling der loonvoordraeht voor de gemeentewerklieden in de sociaal- ratische raadsfractie en in den ge eenteraad zich nog tea volle plaatsende op het standpunt der algemeene ledenvergadering •an de Federatie, ingenomen in de verga dering van 12 Juli 1919, waarbij aanvaar ding van wethouderszetels in het belang der arbeidersklasse en aer sociaal-democra tie werd geacht, speciaal ter verwezenlij king van het argentie-program, ontworpen door de sociaal-democratische raadsfractie; van oordeel, dat by aangelegenheden van politiek belang de geheele fractie vol ledig beraad dient te oefenen en haar be sluiten nadrukkelijk moet vaststellen; «lat vervolgens de geheele fractie aan de uitvoering van die besluiten eenparig moet medewerken; spreekt haar vertrouwen uit, dat voort aan in dezen geest zal worden gehanddeld; en gaat over tot de orde van den dag." De tooneelstaking. Een brief van lb o u 1 s 1} o ui w au e ei s t e r. Di- h-«w IjOuls Bouwmeester heeft naar *i.i»h lïng v:in dc fcionoelötaking een brie! p-puM-itVcnil, gericht tot den raad vian be heer «Ur Kon Ver. Het «Nedierlandseh founts waarin veel giniovculs wordt ge- z« «<l aan het adres van den heer Verka- d-' en we!"?© wii om den toon niet voor ïlletWgo publicatie gj'sdiikt achten. Hei volgende is .r nxsitans aan omt- ledt.il Ik. Louis Bouwmeester, utvé>r iler Ne- ,1» rtaiulsk he t>oii«-el.sp.ders, btvsbhuiillg d«n r." - van he.'o-er van dc Khn. Ver. iTet foonoel, «lot «Uv.e Baad haar plichten niel ndvomt. Dl. deze raai door een onverontwoorde- 1man als Verkade het Nederlandsieh Tooi.«-el lc gronde mat richten. Dal .It- rjjul niets «ItR-i oui haar gt'zag tj-gcii lien oiiAvruntwoordeiijkste dt-ir on. v«*th ml woor MIJ l«ep doen gelden. itat «Uv/o raad niet Ixdet hueft als ver- U-gi uwoorrlHger van -Ie Kon. Ver Het Ned. Tooiu-»«l zich aan ti- siluiten bij oen Bond va 'fAluoudeov» e:i Blosooopondornemers. w an'rbij het eenige- «loei voorzat zijn eigen eq.te'M fdt-Ji voot <le kunflt fataal wtrevou «ractlit bij te zetten. liat .leao raa«l niet verhilmlerl ineefti. «lat hoinder.tan arlGten, door Verkade noodige- -iw.»i.g<-n werden, nn werkeloos ta zijn»" ('p deze wijze gaat do heer Bouwmees ter voort. r«og vecsehedden grieven te')er .1 i lirengen, waarna 'haj l»e«luit: Dat »lez»« raad. du» g^vlieel wonkeloios blijvende, onwillekeurig mnilogtiworkt heeft t het onrecht den arllsten aangedaan in liini pousilocn enz., waardoor deze ohaoai- ?ehi toestand in hoi- leven werd geroepen en dus ook instrumentaal Is geweest in h»*t sloepen van de Kou. VcT Het Ned. foonert probthr-iUehouder blijft voouloopig i arnvd, terwijl «te juffrouw is lortgplaten. Doodelijk ongeluk. I-:«.il werkman, die Zaterdagmiddag inde P»t In het geivouw van hot miniderio van Landbouw sttbande op een taxkior, een jperen wiet zon oanhrengen, had het on- tiidat door het uitglijden van dl© lad der da li w.el op zijn Ijohaani viel, ten gevolge waarvan hij inwentligo sneuztagen do lx>rwtka-t liekwam, en eeuigen tijd Ifi'-erof-erieed. Ontploffing in een kachel. t> de woning s aai de famJlie S te De venter l- gistermiddag de kachel mot e«n geweldigen knal uiteengeslagen, vormoede- iii k al» gete-oxg van dynaonCet In de kolen. M( V rouw «S. en de kiudei|uffrouw werden cpeolieveijk aan hoofd en beenen ge wond: het. kindje werd rnit ie wieg ge- sl'.iujerd maar bleef ongedeerd In de Ka- - werd alle» v'drnldld Te Enkhuizen is de veehouder R. G. het slachtoffer geworden van een paar sluwe handelaars, die, zooals later is gebleken, er geen vaste woonplaats op na hielden. Ze deden zich voor als groote kooplieden en kochten van G. 5 vette koeien voor 2625, met de bepaling, dat ze er 2 dade lijk zouden meenemen naar 't slachthuis te Amsterdam, en de drie andere den volgen- den dag zouden halen, wanneer ze met nog werkt, «iikwyls in onverwarmde lokalen, om I 10 koeien, die ze van een boer in Friesland SCHEEP V A ARTBERICHTEN BoaTEHDAMECHE IvLOYD. 1 aanboru, Jaiva n. RMam, 21» Jaa Knap Bon. J1)DiIjIjAND AMERIKA LIJN. Aiiüsicklijk windt 30 dan. van fiftvana. ie B'dniii verwacht Noordam, zou 28 Jan van New York n. B «Jiiir. verk/okken. IJsHdijk, vertrekt '28 Jan. van K'dam n New York. KON NED. STOOMIBDOT MTJ- Orion, vertrok 27 Jan. van U «tam naar L Dra» bon 1 itun, arrï.. 27 Jan. van Bor«Uta*LX to Am-terdam. KON. ROLL. LLOYD. Hollandia, Buenos-Aire® nanr AmBto*dftni verir 22 Jan. van Rlo de Janeiro. Ktenneinertand, A dam n. Buenos-Aires, v«irtr. 22 Jan van iWnainbuco. Gelria. vertr. 28 Jan. van A (dam naar Buenos-tAiree. My. NEJ>ERILAN1>. Prinsen Jïiliana, wordt 30 Jan. van B«- lavin te Amsterdam verwacht. aan alle eischen van de Nederlandsche aan vragers te voldoen. Van de groote moeilijk heden, aan dat werk verbonden, kan zich hjer haast g«en juiste voorstelling ken, immers de toestand van post en ver keer is van dien aard, dat gewone stads brieven ongeveer 5 dagen onderweg zijn, de trams soms dagenlang niet rijden, terwijl d« afstatwl van de woonplaats van de kinde- hadden gekocht, Enkhuizen De handelaars, die nog niets hadden be taald, kwamen niet te Enkhuizen terug en vergaten ook de 10 koeien van den Frie- schen veehouder in ontvangst te nemen. Deze moest, volgens afspraak, zyn vee te Sneek leveren en had hiertoe zyn koeien in wagens geladen en naar de plaats van j- jjp. MARKTBERICHTEN. GOUDA. 29 Jan. 1920. GRANEN Stemming lustalooo. Aarwe f 80-31 50, Rogge f 25-08. Ger* ^Ch«v.) 27-29, Haver f 25-26, Efrwten 126-29, Bmiue boon en f 85-30, al'es per 19® KAAS. Aanjjcvoord 6 partij«m, handel matig, lo kwal. f 55-60, 2o xwai. f 50-54. BOTER Bed. aanvoer, handoR vilug. G»e- boter 11.60-1.66, Weilmter f 1.50-1-60. I\"ERMiARKT. Vette varken® red. af voer handel matig, f 0.72—0 75 per na' K.G. Magere varken» weinig annjvoer, b«n' «lol flauwf 0.60-0.65 per half K-G gore iu'eiyn, weinEsf aanvoer, handel Hauw. f 3-3 50 per week. Schapen weinig aan voer. handel «per traag, f 80-35 r.--i g»'«'i -iflavoer. NucfliW» kalveren rei aanvoer Itandel n» dg, f 12-30. 'EIEREN.G oode aanvoer. haw1«*l vlug l>,»r 100 stuk* f 13—18.50 422e STAATS LOTERIJ. 5e U. Trekking vun Donderdag 29 Jan. 1000: no». 1434. 4228, 14040, 19251 ƒ400: ƒ200: nos. 335, 5813, 14188. nos. 5341, 7020, 9198, 15786. "f100: nos. 6569, 6326, 7834, 9976. 9997 18471, 14212, 14858. Prijzen van 70.- 8 117 131 269 539 584 618 628 752 796 963 1001 1099 1214 1227 1253 1347.1348 1474 1505 1769 1890 1961 1971 2185 2207 2326 2356 2576 2789 2838 2944 3036 3155 3467 3506 3528 3704 3913 4016 4024 4092 4133 4162 4354 4358 4396 4427 4759 4861 5017 5187 5241 5375 5418 5504 5532 6422 6517 6539 6550 6583 6679 6754 6805 6969 699" 7027 7317 7407 7583 7715 7857 7930 794 8056 8177 8312 8513 8632 8652 8680 8831 8956 9033 9062 9224 9416 9817 9859 9866 9901 9958 9962 9981 9983 10013 10021 10036 10069 10155 10294 10886 10395 10737 10766 10812 10825 11002 11074 11186 11722 11780 11865 11896 12185 12265 12575 12592 12688 12744 12841 12921 12962 12982 13017 13020 13030 13063 13074 13171 13314 13335 13430 13522 13610 13677 13817 13840 13918 13931 13950 13957 14058 14301 14394 14507 14547 14641 14716 14715 14722 14913 14972 15275 15362 15367 15371 15402 15414 15498 15685 15757 16053 16068 16183 16227 16250 16270 16315 16381 16388 16422 16487 16574 16713 17054 17178 17267 17315 17519 17710 17719 17790 17801 17844 18003 18103 18157 18292 18335 18353 18302 18382 18421 18518 18538 18705 18757 18913 19152 19172 19181 19285 19530 19634 19662 19927 20034 20102 20143 20215 20418 20544 20583 20655 20711 20792 20797 20887 21276 21296 21347 21348 21473 21492 2Jdt>9 21694 21743 21827 21841 22004 22142^2257 22259 22261 22332 22438 22458 22745 22933 Nieten: 65 75 119 130 170 258 280 338 385 -109 45 475 511 556 558 646 668 677 710 714 744 745 761 748 799 804 830 892 943 1021 1033 1060 1085 1108 1161 1265 1269 1295 1303 1363 1374 1382 1415 1448 1454 1468 1484 1522 1560 1562 1574 1647 1668 1672 1730 1736 1759 1760 1882 1895 1911 1954 1999 ,2010 2012 2065 2081 2102 2315 2332 2438 2512 2517 2524 2573 2598 2613 2664 2689 2707 2711 2713 2717 2718 2730 2742 2743 2791 2795 2796 2839 2933 2935 2958 2959 3055 3114 3119 3134 3170 3209 3246 3294 3300 3311 3354 3428 474 3475 3484 3487 3560 3668 3680 3686 3726 3766 3776 3807 3872 3889 3890 3899 3927 3944 3946 395,8 4006 4018 4020 4149 4177 4201 421K 4282 4312 4364 4377 4381 4433 4435 4437 4449 4451 4480 4593 4637 4651 4679 4685 4768 4807 4856 4886 4891 4951 4955 4968 4979 5004 5074 5113 5147 5189 5236 5290 5327 Uil liii 5458 5476 6505 5506 6523 5584 5587 5598 5614 5625 5719 5738 5773 5777 5804 5840 5843 5845 5945 5970 5988 6037 6063 6098 6100 6168 6179 6199 6223 6230 6248 6291 6352 6381 6436 6449 6484 6526 6563 6660 6586 6659 6683 6729 6783 6818 6884 6887 6968 7052 7058 7094 7119 7131 7171 7188 7203 7206 7210 7354 7449 7471 7590 7618 7620 7628 7697 7710 7740 7820 7831 7919 7923 7968 7970 7983 8020 8092 8114 8120 8130 8155 8157 8188 8237 8261 8268 8284 8351 8488 8519 8552 8612 8637 8645 8754 8760 8810 8891 8893 8902 8913 8915 8923 8935 8951 9008 9086 9109 9154 9164 9316 9382 9388 9463 9483 9498 9508 9513 9614 9563 9659 9701 9737 9829 9892 10146 10147 10148 10186 10199 10208 10238 10284 10305 10330 10379 10387 10431 10471» 10489 10641 10798 10868 10918 10926 10946 1017 11021 11039 11100 11115 11130 11133 Ion ÏS J1228 11282 11324 11418 11403 191«9 ,o42 U995 12118 12132 12161 \lltl 2312 12348 12523 12591 12594 12615 12626 12768 12792 12885 12907 13016 J3226 13933 13034 13°83 13147 13204 13219 13256 13322 13355 13377 13438 13467 1347s nlm JS 13656 13680 13693 13698 1360t' 13630 13660 13749 13804 13805 13811 13843 Sü 13861 13928 13996 "°18 "OM 14089 14100 14179 14180 14181 14219 14232 14234 14236 14275 14369 14407 14438 144« 14484 14486 14503 14518 14544 Sï 14562 lt66;' 14612 14637 14651 14685 14703 14745 14788 14845 14852 14874 14878 14911 1494,: 15024 16154 16172 15188 16236 6249 530 15341 15368 16376 16442 16430 6635 S «ran IS S* 15926 15960 15971 15996 1™ JS 1Ü069 16,67 16264 16267 16259 6,06 J6J27 16392 1653ü 16659 16657 16675 SJ! 1 16766 16769 l767« 16796 16809 ™3 te53? 17686 17593 17668 "7674 17693 S 17804 17821 17822 17826 1"869 7895 1,906 17909 17945 17968 17970 17988 18004 18010 18028 18036 18044 18074 18119 Si32 18468 18507 18612 18664 18565 S 1!65i 18691 18700 18712 18781 19108 19109 19111 19224 19315 19340 19368 19670 19693 19698 19768 19847 19876 19881 20021 20051 20079 20082 20090 20103 20119 20126 20136 20138 20183 20192 20289 20329 20335 20339 20342 20390 20398 20458 20516 20528 20671 20638 20686 20692 20704 20707 20757 20789 20791 20798 20842 20892 20893 20919 20938 20939 20962 20962 21046 21091 21101 21131 21155 21186 21239 21281 21302 21431 21464 21467 21458 21464 21617 21520 9 21618 21666 21608 21728 21812 21®7 22076 22°92 22113 22125 22132 22140 22183 v2' 10»*: "O. I3609 moet zijn 13606: no 42308 m. z. 22380: no. 22838 ontbreekt. In deze klasse z(jn nog ingebleven: 1 prn's yan 10c1.000, 1 van 50.000, 1 van 10.000: 1 van 254)00, 1 van ƒ5000. 1 van ƒ2000 ƒ400, 40 prijzen van ƒ200, 103 van Beneyens 1 premie-van ƒ30.000 voor laatstuitkomenden hoogen prijs en ƒ8000 voor het laatst uitkomende nummer. ƒ100. den STADSNIEUWS. GOUDA, 29 Januari 1920. Normaal-Margarine. Burgemeester en Wethouders van Gouda brengen ter kennis van belanghebbenden «lat bon Nr. 8 van de Normaal-Margarine- kaart geldig is van 30 Januari tot en met i Februari voor aankoop van Normaal-Mar garine, en dat de winkeliers, die deze koopen, de ingenomen Bons Nr. 8 moeten Inleveren op het Waaggebouw op 30 Ja nuari vóór 4 uur namiddag. Vergunning Hinderwet. Burgemeester en Wethouders van Gouda, hebben vergunning verleend aan de N.V. Autogarage „Gouda" te Gouda, en hare rechfcverkrygenden tot het oprichten van een inrichting tot bewaring van benzin,i in liet perceel plaatselijk gemerkt Crabeth- straat 64, kadastraal bekend gemeente Gou da sectie H no. 1084. Examen machineschrijven en stenografie. By de door de Pont-school te Leideo ge houden examens zyn geslaagd voor Ma chineschrijven de dames C. M. Lugthart-, N. van Krimpen, E. B. Laurier, allen te Gou c»a, en «Ie heeren Einwachter, A. C. Rietve! E. J. Ii. Nieuwenhuis, J. H. W. Wilier al len te Gouda, Treurniet te Moordrecht en H. J. Ki-aan te Haastrecht. Voor stenografie slaagde ook Mej. N. van Krimpen te Gouda. Algemeene Vergadering Goudscht Winkeliersvereniging. Bovengenoemde vereeniging houdt Maan dagavond 2 Februari a.s. in de Melksalon „Hollandia" een algemeene vergadering. Op de agenda komen o.a. voor: het jaarverslag van den secretaris, verslag der commissie, belast met het nazien der rekening en ver antwoording van de penningmeesters der vereeniging en het bureau „Invordering", bestuursverkiezingen, verslag buitengewoon congres te Amsterdam, een voorstel van het bestuur om een cursus in het boekhouden te doen houden, een voorstel tot verhooging der contributie en de jaarlyksche verloting Pas op uw poes! Kattenvelletjes zyn tegenwoordig geld waard, veel geld zelfs. Dat zegt alles. De poesjes moeten hun kostbaar bezit dikwyls met hun leven betalen. Daarom als we een voudig vermelden, dat èn vrouw K. èn vrouw S., beiden wonende in de Doelesteeg, haar zwarte kat missen, is achter dit on noozele berichtje een geheele tragedie ver borgen. En tevens een waarschuwing. Met een kleine variant op een bekend spreek woord kunnen we zeggen: „Wie z'n (haar) poes lief heeft, houde haar thuis!" Concert Utrechtsch Stedelijk Orchest. Wjj wijizen onze lezers op het morgen 'ond door het Utreohtsch Stedelyk Or- chest, oirecteur de heer Jan van Gilse, te Nadere bijzonderheden geeft een in dit numme»- voorkomende advertentie. BOSKOOP. \«/lgii-iiK ln-t ..lilihd. heeft L>e. B. Nhniw- l'UTg, N<*i. Herv. pred. alhier, om g*>- zoluttvoUterwlencu ©jueri'.tvvt gt-v ra igxl te <«-n \prfl as. GOUDERAK. o»»r ii»- uf«l. ioudoralk d**r Zuid-HoI- l.i .«Lr-he veriHMiigiing ,.Het G-roeue Kruis' t. ij gvMerenaaond in_ openbare vengivi*. ili.g op iuvr Dr Tl. W. va-i Rhijuit I)-rdrodlu mol hot onderwerp: Wan Bailor v»!\v;ifwii«n,( van de verpleging van een /J»-k«- in huis moei weten. D«» \-.i )r/..t-T, Dir T Btv-renkaiup open di- v,rgkloring Hij ui.te zijn genoe gen «Int \etan Uau deze oproeping Iwddei gel oor gegeven, fn t bijzonder 'dankte Ld, lo talrijke rouwen voor laar aanwezig iie'il. I TCerna g»3 hij het wlooind aan den -P-Go-r. Dez»- lieg in nut or op te wijzen er T-olitllend»- baetortan zijn, zoowel iiMHgo ata --ol» id olijke, dooti ze zij» zoo •tafn <óit zij niet nn«l«*rs ge/Jen .runnen «orden «tan door oen niD©ro«coop. Daarm >-»l»rnk hij de zierten die tengevolge van lewtarfeëri kunnen ontslaan ©n vcttoI ''ij na Ine met vermeJinTeiule rj'l'^ngwirfl.kelen het isvwe don zieke un lvi-»f«n. Uitvoerig Weidrie spr nhover (d onW.ion vtwi typhus, toonde op z«vr dtixlelijke W ijze aan ho.« men hot l*»et het lilden van de(n) pattönt(e) kan verzach 'en en zette, verder Breedvoerig uiteen hoe men een »>o)*nettVng nx.t deze ziekte km. voorkomen. Na nog «iMe zaken he STUxiien to heB'ieuj. eindigde »pr. zijuleer- -.nmJ rele. De vooralttor «loot do vorgiwterfrv,' inet i» woord va dank ano den «preker HAASTRECHT. De heer D. Benomin alhd«r is voor Haaxtreriit en Viiat a «0450wezen door hei B(,stuur «lor Riji{RviOTZ»*Keringl9bainlc al tus- tcl.enporsoou voor de invalHUoitawet. Het 14-.m(rdg zoontje tan M. Stolwijk r« Vlis- wenl ZondngsnofTge,, in zijn d5onst 'ëndtasiwor te Lia-sohoie,, «feod tft zijn lied gevonden. Oorzaak moet zijn ■Verlamming. OUDEWATER. Dt* vt-miw' Van dmi winkelier E. V. in Leeuwepfigeotrait aiThur funltele een o met kokende melk van liet vw on H?do dez-- in de "kooken Brengen. Ze kwam te \-alien en kr«»eg den inhoud in haar gezicht, waardoor zij vroeselijke Brandwonden Bekwam. Was men aanvanlio. jJ( bet 'reesd du ze^ liet livkeroog zo*i moe- -II mi wen. m ganeeskundSge Behandeling Bteek «fit «**<©r hrt geval niet te zijn. De eerste zitting van 1920. Het 19e lid. De „storm" over de commissies geluwd. Ken dage lyksche groentenmarkt. Dure gemeentelijke woningen. Om de» Beukmolen. Progressieve gas- en electriciteitsprijzen op komst? In beroep voor de dui ten. De Dinsdag gehouden Raadsvergadering werd als de eerste in 1920 door den voor zitter met een gemoedelijk speechje ge opend, waarby den leden en hunne gezin nen de beste wcnschen werden toegevoegil en de hoop werd uitgesproken dat door on- ilerlingo samenwerking dit jaar veel in 't belang «Ier gemeente tot stand zal worden gebracht. We willen het beste er van hopen, al ziet do toestand er allesbehalve rooskleurig uit. De gemeenten hier zoo goed als elders worden in een richting gedrongen, waar door zij boven hun kracht leven en dat z«d den ingezetenen nog menig bedrukt gezicht en ongetwijfeld ook moeilijke oogenblikken geven. In dit velband vestigen wy ook de aan dacht op 's voorzitters korte mededeeling, dat de Bevolkingstoename over 1919 slechts 80 bedroeg. Een dergelijke toename betee kent voor een zoo gunstig voor handei en verkee- gelegen gemeente van meer dan ^6000 zielen niemendal. Dit feit dwingt er dan ook toe dat geen poging mag worden nagelaten om de bevolking van Gouda tot een honger cyfer op te^voeren. De Raad heeft Dinsdag zijn 19e Hd ge kregen. De heer Sterk is de fractie der so ciaal-democraten, die tot einde van het rig jaar door de langdurige ongesteldheid het lid dier party, »le heer de Heus, die inmiddels «werleed, niet volledig is geweest, komen versterken. Met ten gelukwensch is het nieuwe lid door den Voorzitter begroet. Er i3 in de vorige zitting heel wat stof opgegaan over de aanbevelingen vo»ji de commiseiën en besturen van plaatselijke in stellingen. Men herinnert zich nog wel ue bruuske houding van den heer Kolyn, die aanleiding werd dat de gansche Raad, met uitzondering van de liberale leden en den a.r. wethouder Van Galen, besloot de aanbe velingen kortweg aan de «jommissiën terug te zenuen om deze te veranderen op zoo danige wyze dat de wèl in den Raad, <loch niet of niet voldoende in de commission ver- igenwoordigde partijen, daarin zouden worden opgenomen. Wat te verwachten was, is geschied. De commisbiën hebben zich een dergelijke on- heusche bejegening niet laten welgevallen hebben de aanbevelingen ongewlj: ilen Raad teruggezonden, waarmede tc kennen werd gegeven dat dan de Raad uit sluitend zelf de verantwoordelijkheid had te aanvaarden, indien een geheele omzetting >r commissiën werd gewenscht. De Raad is Dinsdag echter zoo verstand geweest om niet zoo'n ontactische daad të Begaan, waarmede zeker niet het belang lei- stellingen zou zyn gediend. Htf heeft alle aftredende leden herkozen en in de twee acatures, die er waren, werd voorzien door e benoeming van twee candidnten der so iaal-dcmocraten. Het gevolg dier verklr- z-ng is geweest dat de voor het Burgerlijk Armbestuur aanbevolen r.k. candidaai Dr. vers (in de vacature-Dr. de Voogt), thans 1-eeft moeten «Ijken voor Mevr. van Dant ng—Melles (sH.). Deze geheele zaak is een storm in een ,'las water geweest. Er is thans slechts door !e sociaal-dem. groep met een kort woor« gewezen op haar wenschen ten aanzien der Beide vacatures, waaraan de meerderheid van «len Raad gevolg heeft gegeven. De aan stichter van het onstichtelijk tooneel heeft thans echter gezwegen; een enkel woord ter rechtvaardiging deaer volte-face heeft -leze blykbaai niet eens noodig geoordeeld. In de komende tyden zal Gouda wellicht rygen een dagelyksche groentenmarkt De Raatl heeft zich vereenigd met het praead- vios van B. en W. naar aanleiding van een voorstel-Potharst c.s., waArin de bedoeling was neergelegd een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van de instelling eener dagelljksche groentenmarkt. Bedoeld wordt een groentenmarkt ,waar het publiek da gelyks zyn groenten van den groentehan delaar koopt, zooals dat in verschi'lende gemeenten in Gelderland en Braban schiedt. Er zit zeker iets aantrekkelijks in dit idee. Er is veel geklaagd over de verschil lende pryzen die de groentehandelaren vragen, pryzen die, volgens die klachten, naar maatschappeiyken welstand, behuizing enz. werden berekend. Nu ligt het voor de hand «lui er in deze wel eenige ruimte mag Ijn, midat de eischen van bediening ook versch "en; het moet echter niet Worden overdi even. By een openbare markt zal dat bezwaa- nagenoeg worden opgeheven. Een pnder voordeel is ongetwijfeld ook lat de huisvrouw niet op den groentenman en Je eroent«*iman niet op de huisvrouw of Je nienstbode behoeft te wachten. Voor de groentenhandelaren zal het zeker ook een belangrijke verlichting van arbeid meebron- gen, hetgeen wel gewenscht is. Met Belangstelling mag zeker het reaul- t van het door B. en W. in te stel'en worden tegemoet gezien. ge- Uit het Raadsbesluit van Dinsdag j.l. tot aanvrage van een verhooging van het rijks voorschot ingevolge de Woningwet, voor den bouw der 126 woningen in Kort Hsarlem kan man zien dat de gemeente niet is toe gekomen met de bedragen die door het R(jk rred* in voorschot zijn verstrekt. Het be drag voor den grond ad 116.208.— i» sol- doende gebleken, het bedrag voor de bouw kosten daarentegen blijkt 90.064.84 Mi hoe ger te zijn dan aanvankelijk is geraamd zoodat de bouwkosten in totaal zonder grond thans hebben bedragen 660.760.81 Het «Ijn dus wel duro gemeen te-w on m gen, èn in bouw èn ln exploitatie. Over het al of niet verhuren van den Beuk molen aan denzelfden huurder ,die het ge bouw a! jaren in huur heeft, heeft de Raad zich ten tijdje bezig gehouden, ja zelfs •varm gemaakt. De huurder, die ook den on derhoudsplicht op zich heeft genomen, zou b\j vernieuwing van het contract het dub bele van het aanvankelijke bedrag moeten betalen, waarmede genoegen werd genomen. Van deze contractvernieuwing maakte een under gebruik om een hoogeren prijs te bie den. Enkele leden meenden dat dc gemeente dien hoogeren prijs als de waarde ■noest aanvaarden; anderen wezen op de moreel© plicht der gemeente als verhuurster tegenover een bona-fide huurder, maar wil den toch wel het hoogere bedrag van dezen vorderen, weer een ander drong aan op pu blieke verhuring .zelfs werd verhuring in tweeën aangeraden. Het was een chaos van meeningen. De wethouder van Financiën, de heer IJsselstljn, gaf in «leze naar onze op vatting het juiste advies: de gemeente heeft haar verplichtingen evengoed na te komen als verhuurster tegen een goeden huurder als omgekeerd. De huurder heeft toegestemd sn een verdubbeling der huur met aar.zier. Hjke onderhoudskosten, waardoor het ge bouw voor de gemeente in waarde toeneen.* zooals het reeds door het uitnemende on- •erhoud in «Ie afgeloopen jaren in waurde r toegenomen. De Cyjuirente heeft tegen over dezen reëelen hWkier een plicht, die .y niet om een paar honderd gulden -• die ook de huujdcr, als het moet, zal betalen, hetgeen echter niet juist zou zyn mag verwaai loozen. Na dit betoog heeft «Is Raad terecht zyn sanctie aan het voorstel an B. en W. gehecht: de Beukmolen blijft n handen van den ouden huurder. De Commissie van By stand voor de Liskt- fabrieken heeft de opdracht aanvaard tot het geven van een advies over de mogelijk heid om den prys van het gas en de elek triciteit voor de minder gesitueerden, v.nn- deeliger te stellen. Dat komt dus neer op een progressieve regeling der gas- en eiec triciteitsprljzen. Dat kan natuurlijk. De conse<iu?ivtie Jaar- van is alleen dat, als de totaalopbrengrt de zelfde moet blyven, de „gesitueerden" het meerdere zullen hebben te betalen. Zou de Commissie, als zy toch aan net onderzoeken is, niet eens kunnen nagaan of ce mogelijkheid niet zou bestaan van reduc tie op de gaspryzen by groot-verbruik, zoc- als dit in andere gemeenten ook wel bo staat? >at ;s èn voor de industrie èn de gasfa briek wel van beteekenis. Het voorstel inzake «ie presehtiegelden voor de Raadsleden voor de commlssiever- gaileringen Is aanvaard, en daarmede trot seert de Raad de opinie van Ged. SWten, die een dergelyk besluit niet tolereeren eo goedkeuring daarvan weigeren. Maar geen nood :de Raad beslot by voorbaat den Voorzitter te machtlg-vi in hooger beroep te gaan by de Kroon. Het gaat om de duiten Het antwoord van rt08l«U. LU'N, _M.) Jeu. r*a44ioh en Troouibit «li Servloolu» aLevnnrdlgden t«» Parijs vor- voogih-ik zicli WVtaH*tag op don Quai «1 ur- tai en .teelden n»ee. «Li( bo: antwoord hun- kt reg»-t»rliig op Je laatate nota der goal ,i «-iMei middag* in hun bezit woa go. komen iiuiar Int. w.i^ciis e«Jii s.oring in •t Megrafisoli verkeer do teota grthmlto- ik ruot 10 ontoijforeu wan De gedoCo- rr«l«-n z«vfalen. Jat h.tj d xxiineut zoo spoe- «l> nta h 4 voilodig ia. aan don Kaad der mtintc U- sultan toezend,. 1. h, vorbanjl itarinoo iiHdt do l'o'lt Pirisk-n, Jat I10 1 h"t antwoord van Jo«.go-»Iav1ë je II.'OSI ver/oencnile en rldwHijke t «rillen g W. het niet oen znlivere en oey- 'oudlge 1note*iMiitng is nut hoi sohonin. Jat 1. iiK-nco iii, IHoyJ George en \.t| hetiiun iHgew<*rkl. IV Joego-Slnvixobp n-gecr'iig rn-tgt «smég». a ij langen en verklarto- geu. J. «li M>nt teveiiH zulk oen ernstig orhi'iKeii dit e 'ii rrt{«ving .p»«*fig za. orrlen vop .regen Jnt b nota waarMchijn- it tnd«*r zal worden ondep/.oohfi. Fransch-Belgische besprekingen. PARIJS, 29 Jan. Uit Yperen Wordt ge meld: Poincaré heeft het oorlogskruiz uit gereikt aan Nieuwpoort, Veurne, Dixniui- uen en Yperen. Overal werd hy niet veel enthous.asme ontvangen. Poincaré heeft een ontmoeting gehad met koning Albert. De bla-len merken alle op dat de conferen tie tusschen Poincaré en koning Albert een ;ekere belangrykheid scheen te hebben. In- ..erdaal hebben de staatshoofden de eerste ministers van Frankrijk en België daaraan laten deelnemen: Millerand en Delacroix, Hyman», Belgisch minister van Buitenland- rche Zaken, maarschalk Foch, Demargne, «le Fransche gezant te Brussel en «PHetriroy, de Belgische gezant te Parys. Hierover werd meegedeeld: Ter gelegenheid van de ontmoet ng met den koning der Belgen, de twee premiers, den Belgischen minister van Tuitenlamische Zaken, de twee ambassa deurs en maarschalk Foch zyn vewchil'en- de economische, financieele en militaire kwesties, die beide landen interesseeren, be sproken. De gedachtenwisseling had plaats op do meest vriendschappélyke wyze en be«ft geleld tot voor beide landen bevredi gende resultaten. De president van «len Bel gisehen ministerraad heeft de vemeker ng gegeven dat België alle kolen, waarover he* kan beschikken, ter beschikking van Frank rijk «al stellen en dat overigens «le minis ter van Economische Zaken een beroep op «ie mynweikers heeft gedaan om den ar beidsdag te verlengen en de productie a>- tensie.er te maken, teneinde hun Frunsche makkers te hulp te komen. LAATSTE BERICHTEN. Admiraal Von Keuter. LONDEN, 28 Jan. De Globe deelt iht-dc- dat Von Keuter, die vorantwoordelyk wordt gehouden voor het gebeurde by Scupa Flow cn sindsdien gevangen is gehouden, M-ygeluten is en naar Duitschland is teng- gekeeru. Heistel der Hongaarsche monarchie. HOEDAPkWi', J9 Jan iA' overwinning «ii- iiiouu-roiiirHeu Ls sol«oiUi-n Van «te» lt».I /.«tij. soriu-evsg het ohi*»Mijk »>io.r meer üun (B-V, vn <u do ikoolstalud kxun- «•e»i ui-er Jou drie vieiale «i -r Wtazx-r» op Be «'lun.»telijk Blok. De inouorclitaéen zij» ui pout Jou Jou LoUrtuwi e«si gkxiota Jeirejxtrstte hl uatlonalo kU, «Ier iwtit w IniuJen Eeu «tt^utio van inonm-ikiHteii «ai una de bijpsn l«> Kunam NatkuiMe V oriiig st-rzoeKeu lu«t Ho4ig»Htveta> ko- itaikrijk weder in ta voeren. Hoogverraad. .\Jite\( 4IE.N, 29 Jnn. Door taH VolKsg*.- o.J isllii sr is Je kuiuJwJJhier Köiin»r we- u« ltoogi. tyiir.uiJ tot Jrlo Jwr gesaugenu steal veroordetdl. Arbeidsconflict. HAMU; KG, 29 Jan. No-tat Maandag J« iij ectta s «mi du werf tel lom en oa d^-n Ar- ul.«rsrua*l lu-t ouMag iutvl iiMH*g«*J«»(vldi vott U*r opperBi-dttei, die «lo rust en orvle iu «*t 'Xvl'.-ij verso/orden, had tuvu untonton -n v rg uleriiug plait», taJegd door den rln iJMb+ruad t»n lH»zoehi door UJUO p«w Soneu. Iiitr»4kk.iigj van luk oivtal vgl werd gvd^Bl. Werkeloosheid te Berlijn. BERLUN, 28 Jan. Het aantal werkeloo- zen te Berlyne hetwelk na het einde van den 'orlog aanvankelyk 260.000 bedroeg, m g* (Urende het jaar 1919 tot 187.300 daalde, Bedroeg midden Januari nog 69.000. Üe ex-Keizer. l-iADKN, 2J Jan. Uw „Dakly Exprw,* s'« nl li- wrten, «lat jt. geadiieerderi voor- i»'ii«HM zijn, uun do Ni*lertmutscitivrtw©- r.«t,g vi-.ig.-n, of zij Bij iikMteta t», waar B.igon (e a;pveu. «lat »ta gewezen Keizer lli Ilnnd. ui.-, verlaat, ingevwl de gealleer- •»'ii zouden toe4taan, Jn* hij in ttetiiuj lileef EERSTE KAMER. (Ziteing van heden. Au 11 do orde w luvt u e n n g s o u I- w v r p. IV t.«v lllniiort. (I,.) («dl Mvmc 1-gel* do Bi r. oogdinij dn» mintatcsw oiu, ns dc c-eiiing meer o|d«ren«t f töO.OOOOOO L-iicwen pari te neuuni. Hij wil «hu meer d»T.- B-j Je eerste aftod-iug b, pari diNm afiossc» V 111 N. IJ 1-0,1 (tl.) j,,|«!i, 1-f (1st Ie nuisDrt.tr zioh ulet v«»rdar wil weoJiai tot Je NedorL Ifaiik, .Ut. reel, I I t».000.000 aan «iIkuh A^O.Üjeftien teelt dtrtih nu 111.4 he. leeningsvooirsH i« gwso 'n- iewing gedwongen is ver- i|gt «pr- I11 lyglis*»! tg epr tegen een g-dwongen l.xoiing, doch een vrijwillige Ik u.ng iik-t ecu «c,«k a« tUcr de deiur acht »l>r oiirnhiMiarilg. Fh-n milevoet van p' t .u4it »pr. ie Buig. Hij voor oprit ij ii -«'rbui l ilaieiiH'e k sxmlaJing. Hipr. «lo.-lt lui Inzwnur van den ho©r liliMuirte.' H 191 heer Do Gij «eU.tr (0bn4I.) «14 iu l« iioYingJtabel «h' bikomelrti, (ooivvehl W\en de veretogc Dok liij ta l.» t .-ens in, t den lieer Bfn sxrts-. l ltshn- 'i-ig «Dr tai ik ore no*pr verk(«jr«i. 1 e hoer v. d. Hoeven (Civ -H.) raagi iui.olitingeft over «U- postlie van de min- Brjarifen ten a inal, van het onSwerp. bintaier De Vries verwacht ni«»t dat opbrengst ver lieven de f 451L000 OOü x ,1,'t "uvrJer»' zal worden g»4tr«d.«t ••r koer^tiennlng door .TiikH-rütving van aanvraag, "ta «91 «irt noodtg dan Zi4| dc eorw* .uioctaBg wovdeo. vei derm. Vcho^i^ van de verplichte, ine- 1if»le .sing van «te- Ned<4«Mi|«ta(die itooa tal oogenhfc met Verstan- «i.g Zijn. VV«- Wuto.i niet voor Cre dn t.er,«i-nii:geu We nog komen te «aan 0.1 «I 'leaking 0,-draagt ttwuw niet mhsW «1 iu 'ri pl t. Ata de aaortag voor UMudergu-i tot ouBililikhelen aa»il( i fing ge»-(t. /.a| «I»- iiuni- ter grttrulk ma..en va» zijn Be- •e^dheid t«* onUiefftiag Het ontwerp word*.» zomtar ItooZMijke ifoinneng iwiiig.-nonieu. IV- verg atari tg wordt v«*ftlangd k* l*ns- dag J LiJimart half .Irta. BURGERLIJKE STAND. GOUDA. GEBteJREN* -M Jtm. Antoon Herman, l v; A dft H«<ter «n J. Fonieijn. - J',a- ZiH Anmgten, d v. J. pod m J. A. stvliaiMtcr. GEI'Kt 111) as jM j, vm en I'. van «Ier Voorden - W. Hak en J A. v«„ d.. «wkiw - H. Egw,* m V. te A 1 «s-pe. telegrafisch weerbericht. Hoogste riami 774. i te rkookKohn. Uvpse etan.1 7532 te Seytlefjord. .-ru sefc ing tot Hen volgenden dag Mv*g«, la er wdUeht toeitenirwle W^te- Lilu v ?Uklr,*Wij^ w4nd' **nv*«»Mljk Reir*-U-lijk. later tocstenHmiiv Bcwotking regenUneti. a.iirvankehjk kouder.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2