VOLLEDIGE imOOIIOFLEIDING Dans- en Feesttenten Mbal op Sloliijkrtis 1st goed op je Adres verkrijgbaar ffl SmithüBrosSchnjfmachinesNr.8 No. 142! SANGUINOSE HUISHOUDGOED PONT SCHOOL. f CONCERT op VRIJDAG 30 JANUARI 1920, te geven door hot UTRECHTSCH STEDELIJK ORCHEST onder leiding van don Hoor JAN VAN 0ILSE. Haastrecht 4 I Feuille Waddinxveen. Het ar A. NOTEBOOM, ROSS DU COHEN Co H. J. VAN SCHALEN, WIJDSTRAAT 21, GOUDA nSTïet De Nederl. Wetgeving tegen over den Nederl, huiseigenaar, Verhuurders NIET-LEDEN vrijen toe. ■ang mits vooraien van eatree-bewijs te be komen bil de bestuursleden en 's avonds aan 659 34 A. M. v. d. HEK. VERGADERING Verhuurders van Woningen de Heer Mr. Steinmetz Meubelkoapjes!! Tituwin!! J. SCHEER, N.V. „DE TIJDGEEST", Tctkking van 950 nummers ten overstaan van Notaris A. 6. MULIE. - 70 Bloedarmoede en Zenuwzwakte. S 97 13506 RHEUMATIEKJKHT/PIT DOOli INW&UVIN6EN MET DIT NOVERTDOFFEN MIODEL 13 DEN GEHEELEN CURSUS I BO.-. KOSTEN VAN Kedactie: Telef. van f1. te HUUR of te KOOP. Attentie s. v. p. paar n KINDERWERK naar maat. f 0.75 n 1895 16 Adverteert In dit blad. Prim. RUNDVLEESCH I 10911 AGENDA. 607 27 Remonslrenteohe Kerk. 639 16 Soc tuig Genoegen. Bal NIZUWE SCHOUWBURG GOUDA SOCIËTEIT „ONS GENOEGEN" Gouda, 29 Januari 1920. 738 Eenlge kenniBgeTing. HEERENHAKKEN DAMES JONGENS 18825 34 74 301 58 85 88 OORDHECHTSCHl MtTAALWARENtABNIEK voorhun Wed J.BEKKERS I ZOOH-DORDRECHT- ^"OEDEP' UANDEX5MER1V 732 30 HAKKEN, f 1 75. f 2 VEREENIGINQ VAN HUISEIGENAREN „DOOR EENDRACHT STERK” TE GOUDA. GOUDA: - Westhaven Geen volkomen desconferentie. - sische verklaring Toenemende weri Fabriek van Rolluiken, Markiezin, Zonna- acharman, Tintin, Dikkludin, •na. 36 Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door Boekhandel Waddinxveen Heden overfeed ons lief jongste kindje JO slechts neven maanden oud. P. C. CLEIJNDERT Ja. J. C. W. CLEIJNDERT Schalk. Nnar het DAVID EY Geeuthonseerde Mevr. J. p. WESSEI (Na 0.50 1 20 1.20 1 20 - 1.25 1.25 1.20 Voordeelig adres ARNHEM. Agent voor Gouda en omstreken: 13043 14870 13388 1 4938 13403 r 50 150! Igen 13511 15L_. 20 75 35 87 89 15405 314 37 15 65 74. 69 1380 ‘3 In Curausstn. I n KOKO It ecnvou» het zacht Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS, Wijd- atraat en te Schoonhoven bij A. N. VAN ZESSEN. In de 2251 2322 2418 5128 27 55 70 5326 38 f 0.50. f 0.60 HET WERK WORDT DESVERLANGD GEHAALD EN BEZORGD. Het adres daarvoor is f Snelschoenmakerlj P. W1EZER, Wilhelminastraat 13. Prima Blank Haifavleeach. per 5 ons - f 120 1.10 Vorige lijst 10913 m.z. 91 1307 10 18 42 11404 9038 29 56 39 63 41 69 98 "11536 58 1600 15 38 86 58 54 93 9410 60 71 170660 5614150 - 74 6016613 42 80 74 16711 45 met het ONDERWERP HET BESTUUR. 93 941L 29 16 7233 30 7316 4311' 44 97 9565 10943 10947 mz .1160 213OG 1J420 11516 21 1361 95 I. 723 f 78 1374 11817 f 31 132' 86 LJ I» 13927 48 38 72 14028 98 141C- 12003 I Te Gouda bij Ant. Coops, Wijdstr. en 8 H v. Loon, MsrkL 4124 31 ■0 -Januari 7^ uur. Nieuwe Schouwburg oucert Dtrechteoh Stedbiijk Orkest. 30 Jaax 8J< uur. Soc. Vkedebeet Levien- vergadering Afd. Goud» Zuid-Hoi, IJs- veroenigingu 2 Februari 3 u. CtebouW Bouw, en We- nin.g^>eziohr. Ar menzorg. 6 Februari Remonstrenteöhe Kerk. Le zing door Mr. Aug M. R öeguin te MACH1NESCHR1JVEN. STENOGRAFIE. NEDERL. HANDELSCORRESPONDENT1E. Inschrijving 31 JANUARI van 101224.306nam. Aanvang der lessen 2 Febr. a.s. Prospectus en inlichtingen gratis. 737 60 per pond f 0 50 PAARDENVLEESCH- 0.60 GEKOOKTE WORST. - 0.50 CORNED BIEF. 0.50 VARKENSVLEESCH0.80 GEKOOKTE HAM - 0.80 Aanbevelend, VAN - Op 30 JANUARI e.k. des avonda 8 uur in het Café ,,’t Schaakbord” aan de Kleiweg, alwaar als spreker zal optreden van Amsterdam Khetriaeh» Drukkerij A. BBDiXMAN A ZOON GOUDA. HEERENZOLEN en 8922 401 48 50 131 39 39 74 93 4091 46 77 Entrée voor Leden der Sociëteit, hunne Dames en Kinderen Loge, Stalles of Balcon f !.-- per persoon. Niet-leden Loge, Sulles oi Balcon f 1.25 per persoon. Galerij f 0.50 per persoon. Leerlingen der Stads-Muziekschool kunnen een persoonlijk bewijs van toegang bekomen voor Loge, Stalles of Balcon van f 1.— per peraoon. 740 38 Alia prijzen worden verhoogd met 16 °/0 voor auteursrechten. PLAATSBESPREKING vanaf DONDER DAG 29 JANUARI 1920. vaa morgens 10—12 en 's namiddags 2—4 uur, f 0.10. De Zeeldeuren blijven gedurende de uitvoering der Muziekstukken gesloten. Mst hat eeg op hot vertrok nesr Utrecht zei hot CONCERT oonvongon 7’/» uur prédis. Einde half tien. Soliede Salon- on Huiskamermeubelen als Tafels, Stoelen, Linnenkasten. Spiegels Schilderijen, Theetafels,Eikenhouten Buf fetten. Boekenkasten, Clubfauteuils, Zijden pluche Ameublementen, Leerameuble- menten, Kapokmatrassen, Wollen- en Satijndekens, Stroomatrassen, enz. enz. 5396 SPOTKOOPJES111 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN SlM0RSTBAAT44bliorenbuli,ii.b. deSchiekade ROTTERDAM. Telefoon 12800. Vanaf heden geen f 4 50 mnar f 2 50 voor een DAMESZOLEN on -HAKKEN JONGENS Abonnementen en advertentie, voor de GOUDSCHE COURANT en de HAASTRECHTSCHE COURANT worden te Haastrecht aangenomen door onzen Agent Se HAASTRECHT. Voorburg. 16 Februari. Masqué. Beleefd verzoeken v” mededeejing te mogen ontvangen te l'w moeder elke enaang Di°et worden. II jg oud Xor« op u te nemep aB« gpoed en wi Donderdag 29 Januari 1920 Prya van f 100.000 6548 t 1000 4578 13989 17994 f 400 7554 - - 16080 f 200 7952 wij geregeld tijdig u ,_i van ver gaderingen, concerten, vennakelijldwdea enz-, osn deze In onze agenda te ver melden. MEVROUW I heeft U al eens vleesch besteld bij M. «I. V1RZIJL, Kleiweg 36, Telefoon 379, het Is eerste kwaliteit en de prijs is beneden alle concurrentie. 729 30 per 5 ons LAPPEN f 0 90 POLET GEHAKT ROLLADE RIBSTUK ROSBIEF BIEFSTUK. OSSEHAAS KOEVET 8 35 17 8305 20 90 10* 66 8421 10806 6028 9723 9822 •171 97 81 54 11934 14504 44 90 -1924 82 77 12056 17 48 35 7701 85 60- 71 16 89 77 •117 RHEUMATIEK, SPIT, ISCHIAS, SPIERVERREKKIN8EN. Allen welke hieraan lijdende zijn worden uitgenoodigd éénmaal gebruik te maken van VISSER'S RHEUMATIEKOLIE Zij kunnen dan de heilzame wer king ondervinden. Prijs f 1.45. Voor onvermogenden is deze beroemde olie gratis bij den fabrikant P. VISSER, Emmer Erfsch Veen. Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS, Wijdstraat; 8. H. v. LOON. Markt 6te Oudewater bij Wed. E. v. d. BREGGEN, 5033 30 Voor eagroi Fa. B. MKINDBK8MA, d.a Haag. 8634 11 6455 87 6551 8713 52 31 76 93 95 8820 3714 6601 - 84 87 13413 14561 155U 15452 16396 18545 t 100 645 2118 5024 5437 6452 6527 7744 8757 11597 132« 13731 13877 16328 16655 17099 Prijzen van f90.— (elf 2356 5017 97 61 2472 5164 2723 5210 3060 87 95 5419 3108 34 3436 40 5737 3506 71 53 61 3680 8) - Et heerschte een ooge VTO°hjke, heldere galaat werd eveitójeö ernstig. 2 rootte Hppen, terwijl »ij “®pjee boog, cn haar roe froEfito. algrijaelijk!’’ wa« .Gedurende ©enige wek. zijm ate vader thuis. Ee jongen ze4 “wr de deur en verdwe drie wedden alleen g, Ofschoon hij nooit toeg ’•n gevoeligheid, trof die dqjevoel Durham onaang© Hij keek met koele ergw .Xieve, doikter Durham zal zijn. liegen 1 «oolijkend. ^•.Vergeef me, dat zeg ik JtPudeel zeer euiiptig, jufi be«Hi°t noodig. dat onaangena l ge KOKO, een zuivere, heldere en niebvette vloeistof, evordert den haargroei, versterkt klieren en haar» ortels. voorkomt het splijten en uitvallen. Hoofdzeer en roos verdwijnen nadat men I ;n paar malen heeft gebruikt; men sprenkelt ig KOKO op het naar, dan wrijft men L. i nederwaartscht richting en borstelt flink Verwaarloos nooit Uw Haar! Wil stellen geen dwaze of onmogelijke elschen aan OKO, maar wij zeggen en houden vol, dat geen ider preparaat KOKO als een zuiyer geneesmiddel oor het Haar kan evenaren. WAARSCHUWINGI Let op onderstaand Handelsmerk, voorkomende op ke flescbKOKO wordt nooit los zónder verte» ride buitenverpakking met Handelsmerk verkocht. P r U a 1.08 kleine, 2.20 midden, 3.90 groote fleich KOKO Shampoo Poedera f 0.18 per pakje. VtrkriJataar Wj Apotfcsk«r«. Dr^ht«a «n P>rfMj«»rUh*»4«Urw». VOOR HET „Zuid-Slavië acce] e entente voorgestx yzigingen, „de Se ■.ert de keuze (aanvi pen oplossing of uitv an Londen), aldus 1 .kaar snel opvolgd et wenschte en z werkelijkheid is, zoi s an een bespreking d Be Belgradosche bei Jat Servië zou toegei geslagen, van toegev geen sprake te zjjn, :a verzoenende tem intuaschen voorzichti ■oodzakelyk, den. inh Kennen we nog niet a te Parijs is ontvange: grado kennis worden pnieuw geseind wort nkele dagen zullen er men het Zuid-Sla les kent. De gealliw .ers doen dan de Jc geerden een nieuw uil .-che bladen loopen in \an de Servische nota namen we wat de Pe izhoud meent te weter ns de zienswijze van '■lad wordt door het a Slavische regeering d veer geheel op losse p Zuid-Slaven houden va ‘Ie door Wilson aangeg trië va^tgesteld te kri nat er geen territorial men tusschen Fiume e De inlichtingen va iherme© overeen. Li meent te weten dat h ■egeering te Belgrado egeling van het Adria baseerd is op de volge 1. Servië verzet ziel mg van de Wilsonli. Amerikaansche ontwen tusschen het aan Italii gebied en dat, hetwelk komen, naar- het Ooste 2. Servië protesteer aan Italië van een st kust van Istrië, bestem, me me Italië te verbii Vender doet het antv gen uitkomem, welke vo mogelijkheid uitsluiten Londen toe te passen, het voornemen daartoe indien een poging om 1 geraken, werd verworpe De „Times” verneemt ven te Spalato een mon gehouden, tijdens welke gen wenden gehouden, onderbroken door kreten Later aflosbaar 1923 4716 7397 9588 11796 14184 16735 18668 44 22 7547 9611 98 14220 51 80 2013 62 59 12 11815 95 54 92 36 63 76 48 19 14343 90 187W 38 94 7607 84 30 74 93 27 81 4859 26 96 41 14424 16802 67 90 74 43 9723 82 39 2318807 93 94 46 9822 89 ^72 42 9 52 18919 85 94 96 19014 j? 15 19124 i?224 32 39 48 64 19321 91 19426 49 82 89 19506 39 64 19622 82 95 19724 32 33 75 87 88 19813 34 43 78 19900 74 - J43 79 20011 51 81 43 5900 87 48 62 18012 85 80 59 20121 90 75 16049 18116 2OM6 58 21 20300 68 31 fr 69 57 34 84 80 81 93 89 88 16101 18200 20503 73 59 9 13709 16242 63 32 59 18301 20630 52 47 20780 80 74 18441 20901 18540 70 18614 23 31 KALFSFILET KALFSSCHIJF KALFSLAPPEN POLET en GEHAKT KARBONADE 0 90 KALFSOESTERS 1,40 ZIET PRIJZEN EN KWALITEIT. 3304 96 12 903 68 36 92 66 59 3406 6153 68 9 CZÖi 1022 24 6308 36 42 34 41 71 40 73 77 49 74 90 51 1102 3508 48 2j 72 67 1235 3646 90 98 93 3714 1301 20 41 60 55 3823 6703 86 47 53 96 3901 6830 1431 X 93 4091 97 4138 73 1525 66 89 43 72 98 44 4220 6932 66 26 76 88 67 39 7013 9105 88 56 51 171. 91 4303 7126 9238 1612 4420 36 9346 54 88 68 4527 85 51 99 1738 57 7233 1849 71 7316 1908 4650 46 9 60 60 20 76 75 (Vinum Sanguinosum; in vacuo) Aanbevolen tegen slapeloosheid, gebrek aan kracht en energie, gedu rige vermoeidheid, lusteloosheid en moedeloosheid, lusteloosheid en moe deloosheid, zenuwhoofdpijn, gebrek aan eetlust, pijn in de maag, in den rug en de lenden, kortom legen alle verschijnselen van Prijs per flacon ƒ2.6 fl. ƒ11. 12 fl. ƒ21.—. Wacht U voor namaak. VAN DAM Co. Do Riemerstraat 2c/4. Den Haag. Te verkrijgen bij Apothekers en Drogisten. Flesschen worden teruggenomen. l 608 20 j 77381111 55 113. 68 IK 7921 lij. 63 J 8094 5503 8143 1172 99 8205 5653 8516 -8969 9000 5883 9274 111 94 955!» 6167 9691 6212 9758 9821 40 14628 35 9944 79 47 85 12117 51 10020 12244 14711 97 48 84 )132 74 96 1‘ 94 14807 12326 8 44 13 12428 23 53 43 77 53 35 19 10402 87 66 43 29 18 12516 69 640 3061 83 32 48 34 72 51 3118 87 68 76 36 14943 5708 8012 94 99 97 12 8103 10537 12632 15020 50 9 52 44 46 5801 56 99 52 57 35 71 10607 12707 97 5904 8222 26 6015193 85 15203 316 M 21 112 15 15413 .35 55 58 15546 08 56 L 13109 15609 21 62 78 151 13202 439 97 535 773 95 5419 8094 95 15 661' 815 3108 5503 8143 11723 6"> 15525 63 34 99 8205 78 1374. 1579011 82 3436 5653 8516 11817 69 91 1', 98 40 5737 8969 31 1380 1582211 1007 3506 71 9000 86 L J 42 96 53 5883 9274 U9t - 13927 15909 1183 61 94 955!) 48 38 10 85 3680 6167 9691 72 14028 25 90 93 6212 9758 98 14164 16129 1', 1280 3787 57 9821 12003 99 67 11 ‘.0416 40 5 14217 82 37 74 57 31 89 6730 10244 12320 14318 16231 1836! 6884 10479 85 14405 57 1841! 6968 l(M»22 12722 - 12865 94 H67 !6 25 73 93 7807 101„ 45 21 38 90 24 52 5472 37 10226 5501 65 28 66 30 7913 53 19 10402 18 48 76 94 10537 12632 86 16931 36 68 17039 51 76 191 78192 17108 27 53 75 84 94 98 17210 15020 79 '7 92 106Ö7 127Ö7 97 17332 26 60 15193 53 52 85 15203 67 1! 92 12816 85 81 )7O8 21 15311 17401 21 12912 97 13 1515413 30 24 24 13055 55 45 - 25 41 58 15546 96 6153 36 10936 08 56 17561 6201 83 67 13109 15609 68 93 11018 21 10 71 8508 64 62 89 82 64 70 78 15709 17676 72 85 13202 21 17806 109 32 24 17934 28 36 47 35 32 50 51 49 42 56 15843 79 20011 49 04 51 81 84 13313 159" 52 11209 33 60 14 13415 30 40 39- 52 73 59 13709 16242 63 33 5918301: 34 74 36 84 16326 13878 70 79 73 99 91 13945 98 7016463 14044 16564 73 -513 i geldj 15361 16873 19004 75 16984 38 96 83 17043 97 81 19291 17138 19314 88 19871 1728619985 17388 20072 17400 20191 32 20219 93 20379 17713 83 84 20434 17875 20574 -- 1800220825 1384 3998-6416 40 5 14217 82 15 34 1628 4072 37 74 57 31 89 50 76 32 4145 6730 10244 12320 14318 16231 18369 20925 61 4216 6884 10479 85 14405 57 18410 1839 27 6968 10622 12722 74 16312 69 54 62 7182 25 12865 79 25 79 2089 4307 7228 I082Ó 67 14507 16412 18517 2122 4498 7369 10981 13043 14870 16523 18629 44 4504 752ö 85 13388 14938 83 18735 2349 4685 7657 11053 13403 90 16627 - 50 4879 7713 11136 50 15014 16724 f 24 28 54 108 53 64 71 84 95 21 217 318 51 77 402 16 32 18 84 22 2527 41 32 56 2628 66 2770 80 2816 91 19 13 517 41 5633 22 2950 46 72 -)61 U18 52 54 72 98 5f 3226 741 40 MT Uit voorraad leverbaar ORIGINEELK Schltt«r»nd fabrikaat mit dl allirnliuwiti «irbitirlngin. Prijs f 400.-. A. QUANT. 700 26 51 63 71 829 34 VEUüWEntN ZUh MUM 739 25

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3