MSK- D. No. 14226 Zaterdag 31. Januari 1920. I is H I irandend luid I 3>Tie\x-ws en ^^d.“v-ertezxtieToleucL^r©oxG-o-vLd.eL ©zxOxsa.stxelt:ezx- Feuilleton. ROSS DURHAM. Naar het ■ngeiseh va* Eerste Blad. ----f Niet troosteloos. LANDBOUW. tegenstander samen te 7843135 „lt leer buitenwereld, onder hei 9) HOOFDSTUK 111. en 757 13 (Vonk vervolgd.) Dit nummer bestaat uit twee bladen en een Kindercourant. Hu- maar jon- op- COOPS, Wyd- larkt *ken stond, «eranl^ en tw.ee I ui- Kt -.ing een H* d' !O, 81 Ontwapening! Wat voor weinige maanden nog hersen schim leek, kan werkelijkheid worden. De Volkenbond stelt deze meest grootsch» van alle hervormingen voorop en in ons land werpt dit zyn schaduw reeds vooruit. Nog héél schuchter gaat het hier, de Regeenng is nog zoo erg angstvallig en toch nie mand zal het kunnen tegenhouden. In alle landen zal het komen en sneller dan menig een denkt, want de oorlog ie verklaard aan den oorlog! Met politieke oppositie heeft dit niets te maken, het groote verlangen leeft overal. Het was ”~mnciested< .cunst is zeei niet een regeld d< fiölDSCHE COURIW. RedKtie: Telef. Intere. 545. Burwu: MARKT 51, GOUDA.1 KgOMniH»: W l»Kt. KL Ijn ischias, ug, jicht. DAVID EYADL Genuthoriseerde Vertaling vut Mevr. J. P. WESSELINK-v. BORSUM. (Nadrufe vrebotea.) *n en te aaage- 11,1 een groote kiewereeniging van D. zeep en 762 70 3 ƒ0.75, en van maal zooveel 2.15. Verkrljg- rogisten. Waar *n zich tot de irma B. Mein- pe.^iruktm gem-ogden Hoor de respectieve gp ootHgeuooion van do bruid on den brui degom. Me|u/frou» B&ilÜo wax oen bc- k«eid>- josimal.sie. Ruimt was een vooraan tnaand Cd va® do Joodsieho gemeente, on zijn botndikingit'f) alooAwi natourlijk vijan d?g tege’tover dean veris ntenie. Maar zelta de meert. orthodoxen voor wie .‘en liuweiijk met iemand van een ander geloof een ramp wüh, wa rm lamgz.unorhand tot een ander inzloni ge.kvqien. Margvrel had «die moeite g». daw. om hen to verzoenen, en zij wa* er in gi tdaagd Dankbaarheid uganoier den man, die hiar had opgeheveu uitd.e neerdrukkend, zorg die de doonmee-wer- urnde vtoMiw !n mindere otf meervlere mat.- moet voelen na haar vijf-eindertoAde jaar. gaf een z**iece har^toohCelijae toewijding m liaar liefde- Zij «chook Rtitu- oen persoonlek geuuk, «rooter dan feto wat hij onHervoivkni had, of gedroomd IumI «ïatdc werrtd zon ktmnen bevatten. l'enrtjl Mnrgsret h<4 huW openHtelde voor de fanélielrilen van haar man, toonde hij JSSi zijn fawoel» verklaard een eccpotrthanrtel op fus zelf was. bijna een millionnair, w hij bezat geene van de aan mü3onnaira van zijl» kant .lat haar vrienden hem zeer toogewrtirev^n liefhebberijen- Hij war een--zw~a— man van «en zeer eenvoudfgien smaak, dia zich geheel aan tehuis en aan zijn familie wijdde, en altijd graag goed deed als hij het in rtflte kon doen- Het wan oprechïe lefde geweest die hij voor Afergaxet BaÜllie luul opgevat, toen rij nog een worstelende journaliste was, waardoor haar hart* zich naar hem getrok ken gevoelde. Zij was nu sinds vier ge lukkige jaren zijn vrouw gaweert. Dtt huwelijk waa indertijd zeer levendig omuchtighaid wordt botrasht. Vooral geldt om ton oparante van do aoer vrye twrooraa, waarvoor cm goacaimnesd pas tyoeaa do vorvuiuDg kan scykMi. HAGENAAR ton Clyde was een zeer lange man van zeer knappen liohaameteniwzijn ge aai wa blozend m vcrto«d met -en blonden kne vel en puntbaard. Hij was troUMJh op zi]n kvuwenkop en droog zijn haar goi- v<M*il eu geaffec<4<erd lang. Zijn lo«M' ]to van bruin fluweel, zijn nrwde strik et slappe vilten hoed, gooato die op hetvaa- bolfl-nd wordb gedragen, -Iroegen er lx» bij one hem gMuakurelljk tot <b' klawse te hren gen waartoe hij bohoordv De kazitoorbedieok' ImmI iutm reeds ge- rnngscliiikt in zijn rtgen domein als ,,oen van die zonder! 4ge, l'inglHkr^o artisfien koroto! ..iGvodon morgen! Ik geloof dal ik mijn s.-rvnwchuhhging moet maken. Men tteeft mij jiiirt gw-ctpi, dat u niemand ontvangt jenzij bet vau tevoren ix afgoaprokeu. inaar ik wemtohte uw raad ov«r h»tto»rij g.v-iohtigp in te winiK-n. ik hoop dat u hot mij ntot kwalijk neemt' ..Zeker niet; no«n pM4x, inetNsw Cly de, ik lieb van Margsnl geboord dat u i* 1>TuggtM<>erd. Zwltoejkaod schijnt u go»*/. g»daan te hebben (.lede luLslda zijn *ihnud<>rs op. Ï5r lijd nS? aan rtapwloorthrid, daar i> ho: EmgwHn «drabt vow. Minnaad z-igt o<iit de waarheid over plaatsen of ding’vi Ovwlgena vod ik mij vrij goed. Een oogmbUk antwoordde ItufuM nirt inwendig voelde hij zioh gektiuMetrl- Als ook Inmaod er uilxag aio e»« toonhtwH van gwzoiBÜioid. dan ww» Ikv wM Arihtou Clyde. Kufua, uwt zijn zeer bleek gelaat rn een|g«tow zwara oogtodeu, zou met meer r*UiV zich zieke kunnen noemen. welkom waren. Hij Irende de Clydft», inwr wendde niet voor, hen te begztjpen. iTij vond itanr. gehechtheid aan Angw.a Clyde overdrawn, maar hij had «r njoaliotoover gezegd. Cfyde zelf verachtto hij in Mtilte. eu Idj kon zijn boeken ook niet lezen, het verlmartle hem <Lat zo zoo popuiür wa rm Hij wint dat Clyde van het vaste land was teruggekeerd, maar Ijefpvwp vol- ntrok* niet, waarom bij hem bezocht Toen de jong» hem aaodiwMie, w'eoMde hij zich nieuwsgierig naar de deur. Arfi- eersti* verdtoping gelege» en op het rerwondertijk hoe groen hoe welig het gebladerte in deze stadspleinen, db er zooveel toe bijdragen om den grijzen a—j vail stadsleven goed te Het gezichtspunt. Het kantoor van de hoeren Rufu» en Hammemtrtn besloeg twee verdfiepangen van groot, oud huis in Ffautoury Square. Het peitiauliere vertrek van den beer ^('ttirioe Rutos, het hoofd van de firma, wa.. op de had twee hooge ramen. <ite uHaasjen de groene oase Van de toineti van 8t|uare Het w - het gras is en van de boomen Omvw wag ar w*aaa. Ou VN temt 11 l DU1UOUUU1 Hl «MdH naam. De amgeiscue negaetuig iuui Ou.tuig» een vointnuuie peuueiuu, Uie mui te uuuer «oenen, wauce maat regeien konueu geoo- men wuiuen om <le meiavooiaioniug te ver beteren. t Advies der uumuuiMMe iuuaia: iuvuar van „noi»tein-rriu«an„-voe, twwgl dit ras mderaaad ven goed nguur maant, bieeit uit proeven, geuotmm duur eva awe- nKaanacn onaerzueaingiMUtiuD, ten uuel hebbende de pruauctiviteit van eea k-tai meiKvtwrasaen te vergeiyken, n.i. van: t*o* ■tem-r nestMns, Geurneaeyn en teraujfa. De uitweg was zooms B in het «r. WbttL luueueett als visgt: Huistein-r netuans M,ow meik, 10,54 dn» ge etui, Z,W buterveL Guwneaeys bu,uo melk, 8,43 droge stof. 2,W botervat. ïentuys bf.88 melk, 8,17 droge stof, botervat. De boteropbrengst is by de 8 raaaan dus ongeveer geiyk. wat hoeveelheid merk ea uruge stot aangaat, spant het meacna vee eenter verreweg ae Kroun. Uns auer stre ven moet zyn, om dit zoo te doen bleven. De Arbeidswet an de Zuivelfabrieken. Wannéér zal do Arbeidswet in werking treden/ hoort men u «n toe vragen, uf men er dan zoo algemeen naar vurumgif Dit is nu niet zoo zeer het geval. Maar meu wil hcVgaarne weten met net oog op als dan te nemen maatregelen. Maatregelen ter verkrygtng b.v. van vrtfstauing van Hommige bepalingen. De Öedretans van den F. N. 4. heelt by net Departament van Ar beid gciniormecnt en daar vernomen, dat het nog wel eemge maanden zal duren, eer de wet in werking treedt. Men is nd. nog niet geheel gereed met het ontwerpen der aigemeene maatregelen van bestuur; deze moeten eerst nog door den Hoogen Raad van Arbeid behandeld en goedgekeurd wor den. Men dient dus de publicatie af te waeh- ten. Dakrail difl& tryerMpytoM ■’pwjMi M*’ tompkring van hot a atadrteven goed maten. Twaalf uur was een zeer druk uur len dag van don here Maurice Rufuak Hfer. op zekeren morgen ia December, twaalf uur. hekn een naaau werd aang^- ®mmI. die in geeuerlei be4rt4cflng tot de gaf hij teekeuen van out- regeeringagetrouwen (Roemschen) die n verzet kwam tegen de angstwekkend hooge begrooting van den nu gevallen Alting von Geusau en een kind in de poliiak kon be- grypn, dat het overa >n de Roonuch-katho- liken kring broeide '.egen de voortzetting van de oude, militaristische affaire. En nu komt woer uit Haarlem, het land vun Bo mans, een motie, die oven duidelijke taal spreekt. Niet minder dan 600 R. K. tafezers hebben daar hun verontwaardiging golucht in een motie tegen het R. katholieke dag blad „De Tjjd" en andere bladen vah dit soort, die meenden hun geliefd kabfndt te versterken, door mr. Bomans de eemge R. katholiek in de Kamer, die nog een beet je durfde tegen Alting ai te tuigen. Uit deze moties blijkt, dat in een stad als Haar lem, allee® uit de R.-K. partij 500 kie zers tegen het militairismeD.w.z., dat opnieuw bevestigd wordt, dat de meerder heid van ons volk in de rioMu van Mrt- wapening wil. Zegden we te veel idat ér teeltenen z|jk, die den moed er in houden? „I zult zeer vor licht gererest zijn, me vrouw Clydo gpiieci herrtoki te vinden. Hel te oen bu toDgewoon goed gelaagde upgrade gsweeat, on wij vorheugen ons M ten zere. Hij «prak zeer oprecht, maar onmillei lijk kwam ar een wol* op het voorhooit vuu Ashton Clyde ..Het is juist over mijn vrouw dal ik u kom apretie®. Wij zijn hfer todi veilig Nien-and kan ons hooren? buitte gliuiLmiitu „Er zijn hier al heel wat gnhtdmeu ver- bnialeki, mijn waarde, en de goede tuam vkr imwugix'iL is hier op de woa^msal gekgvj. fk vvirzt'uur u 'tel we hier vol maakt veilig zijn. „1 axgjt dat mijn vrouw volkomen har- Mtek*- ïd. Ik ben zo> vrij dat te brtwljfe. ku. omar daar komen wij (Mor op Vnig. Ik-i ceretki waarover Ik wiMvcb te apre- irrzi te de operalier M«lf. Zij hukien gpm n4ht het U- «toen zonder mijn nudewstor en tiratammlng; Ik btw. er nte< zeKtw van of het niet nasdwlig was." Hij >prak kalm maar zijn mond» ver- 1 m»m|/ onder dt*n knevel een harto en wretfle lijn. HAhs. haalde dé ecluMidev* op. Hij wiat iret w«t de man bodoekh* en erterd* urti opr<«ht ovre dit geoks aan daniibaarteM en waarlmring voor den hJoómii rti.-tvct, die Immu bewuson wat. By alle ellende, die de oorlog over hoe1 ce wereld heeft gebracht, is er toch veel wat inoed geeft op een betere toekomst. Zeker, er is veel dAt hopeloos zou doen - - -temn.on e„ wie pc<*u,u,t«ü> HlwX.vd 5™* m«t relto. me. me moeite hebben, zieh met over te geve. --'<-*» t^t^der nma, te aan moedeloosheid en onverschilligheid. Wie echter in staat is vooruit te zien en zich met doai te turen op wat de wereldcatas- trophe heeft vermeld en bedorven, die geeft niet op te hopen, dat op de ruïnen van titans een beter leven zal opbioeien, zoo na- iionaal als internationaal. Hier zai de pessimist meewarig het hoofd -duidden, de cynicus zal grijnslachen. En zij i-- die op menigeen niet zullen nalaten indrak k maken. Men zal kunnen wijaen op toe nemende ellende en burgeroorlog ,op haat en egoïsme alom, op mogelijke oorlogen in ue toekomst enz. Maar men vergeet lan, c'at do wereld en de menschheid 'niet plot- .-eling veranderen, dat alles moet groeien en vergroeien. Wij zien wel degelijk de teekenen, die op een betere toekomst hoop geven, al is het nog slechts een begin van verandering, doch ook nier is het de eerste stap, die het zwaarst weegt! Daar is om het internationale aan te angen de Volkenbond. De pessimist en cie cynicus mogen er het hunne van denken aü vragen aan ieder, die nuchter de feiten kan w aardeeren, of de idee van den Volkan: bond niet is zóó machtig en zulke verre uit zichten opent, dat men gerust van een om mekeer gewagen mag? O, wy weten opper- nest wat er tegen dezen Volkenbond ia aan te merken. De Volkenbond van Clemenceau c.s. is onze Volkenbond niet, beantwoordt althans niet aan onze Volkenbondsidealen. Men kan zelfs zeggen, dat deze schepping aan alle fouten lydt, waaraan een door oor- ’Ogsovarw.niMMin» opgericht instituut lyden kan. Alles toegegeven! Maar dit alles neemt bat groote, geweldig groote belang niet weg van het feit, dat het eind van den Euro* peeschen oorlog tevens het begin is geu yZü van een bond der volkeren ,die het V9éren un oorlog ernstig wil bemoeilijken, om niet te zeggen: vermyden. Het is waar, Duitsch- land en de andere centralen staan nog bui ten den Volkenbond. Waarom u hierop dood te turen? W'as van de groote oorlogsman nen op dat moment anders te verwachten en wat sterker klemt ziet gy niet, iiessimist of cynicus, nu reeds het kwaad verminderen, om plaats te maken voor be ter? Wilson is te Parys, naar het scheen, over wonnen door Lloyd George’s en de Clemen ceau’s, maar de'^eest van Wilson is on- "verwinlyk en Clemenceau is reeds geveld, zoo goed als de oorlogshelden der centralen verder een roemloos leven lyden. Lloyd Ge orge stóAt nog hoe lang nog? De tyd voor de „Scharfmacher” is voorbtf, moet voorbjj zyn. In den oorlog, het kon niet an ders, waren ze noodig, onmisbaar; na Ie ontwaking uit den oorlogsroes is slechts de vraag hoe met fatsoen, vooral tegenover de buitenwereld, van deze knadht-figuren af te ir Huldzltkten. 'an dit pas ont- D. het krach- ’.hmiddel, neemt De huid wordt en de genezing mmiddellijk e^" afdekking. Haf aort huiduitslag ;worm, Zweren, ■anden of Aam- •f andere vorm flesch D. D. D. heilzame wer- de huid heeft. bestanddeelen velke een wer- eft. Men moet etaste plaatsen en zult ge dan a. De vloeistof, veren, schilfers emen en spoelt ereinigd en de beroeps keuze instellen. Het in natuuriyk niet precies te zeggen, hoe dal bureau zal werken, maar het is in den geest van den tyd, düs moet een gemeente als Den Hdag er aan gelooven. Er komt een directeur, die een goed salaris kiijgt. straks heeft hy hulp noodig en zoo groeit er een heel nieuw gemeentelijk instituut, waarvan bet nut nog moet Worden aangetound. Alweer een proof op wotenschappeiyk basis. Het is te hopen, dat deze wetenschappoiyk lantaren, die voor de jeugd wordt ontstoken, beter licht zal geven, dan die welke in de Haag- sche straten ter verlichting van allen dient. Van de staking der tooneelapelers be speuren we niet veel meer. Het Hofstad tooneel biyft rustig voortgaan met spelen en geregeld komen er stakers van hun sta ken terug. Weliswaar blyft het aantal van deze gering, maar we weten de waarheid van het spreekwoord, dat als er één schaap over den dam is er meer velgen. Het too- neelvak blyft altyd weer zeer risquant en de gevolgen van de malaise, die uit de sta king is voortgekomen zullen zich nog lang «toen gevoelen. Misschien heeft dat tenge volge, dat het aantal gezelschappen, klei ner zal worden, hetgeen voor de overbiy vende van veel belang is. Er zyn in ons land te veel gezelschappen, vooral omdat nog zoo'n groot deel van ons volk afkeerig is van het tooneel. Hoofdzakeiyk moeten de gezelschappen zich bepalen tot de drie groote steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam on een klein getal der groote provinciesteden. Het afzetgebied voor deze kunst is zeer klein en het is nu eenmaal gewoonte van zeer velen, om ge le schouwburgen te bezoeken. Men ziet het in de steden, waar l\et systeem van abonnementen op de voorstellingen nog steeds een kleinen omvang heeft be houden. Het zou dus misschien in het be lang van de tooneelspeelkunst en de acteurs en astrices zelf zyn, wanneer er een beper king kwam. Er zyn tooneeldirecteuren, die zeer gemakkelyk er toe over gaan om Jeug dige krachten te engageeren. Vóór vele van deze verandert de groote illusie, die zy zich maken met een aanbod van een direc teur spoedig in een ontgoocheling. Het krioelt van kleine sterren én juist daardoor wordt het vak gedrukt Niet krachtig ge noeg kan ouders worden aangeraden hun kind niet de acteurs of actrice-toopbaan U laten kiezen, tenzy zich een bjjzunder ta lent hfeft geopenbaanl. H0 is <lïg, dat zboVelen wel de capaciteit bezitten om als liefhebberij de tooneelspeelkunst aardig te beoefenen mar die als vak te kie zen is toch heel iets anders. Al dergolyke vakken, die niet onmiddelfik een vakge- schooldheid vragen, zyn in dat opzicht ver- leideiyk. We denken ook eens aan de jour nalistiek, die ook dagelijks door honderden wordt begeerd en aangebeden. Zy, die in dat vak zitten, weten maar al te goed, dat daarvoor heel andere kwaliteiten noodig zyn, dan het talent om een aardig opstel letje te schryven. Misschien is geen vak zoo moeiiyk, dan die,welke Juist geen scherp omlynde eischen stellen. Dan im mers komt het geheel op de individueele eigenschappen afin en het is niet alleen noo dig, dat deze in kiem aanwezig zyn, doch zy moeten ook groeikracht bezitten. En of dit het geval is, kan pas na vele jaren biyken. Dan echter is het te laat om terug te gaan als biykt, dat een verkeerde keuze is gedaan. Dat blyft het groote verschil met dergelyke beroepen en byv. staatsbetrek kingen. By deze laatste schikt de functie zich naar de functionaris, by de ander vak ken is dat nimmer het geval. Wy weidden over dat punt uit, juist naar anleiding van de instelling van een bureau voor beroepskeuze, waartegenover wy altyd sceptisch zullen staan. In zoo'n bureau schuilt een gevaar. Als men dit maar goed inziet, kan het misschien geen kwaad, eeni- ge voorlichting te geven mits de uiterste de zuivelfabrieken al te zeer door de be palingen der Arbeidswet in mueiiykhcden met net bedryf geraken. Uit de Wet Mif en ook uit de toezeggingen van den Minis ter van Arbeid mag wurden afgeleid, dat de moeiiykneid vry groot is, dat vuur speci ale bedryven, suotos de zuivelfabrieken, wel de noodige iacilitciten, vooral in de overgangsperiode te verkrygen zuiien zyn. De styging der Arbeidsloeaen. Die styging ij enorm in de laatste Jaren. Wy bedueien speciaal voor den landarbei der. Niet overal natuuriyk in gelyke mate, hr is b.v. groot verschil tusschen de loonen hier, in Gelderland, en in het Noorden. Het „Gruniiiger Lbki." geeft daar een voorbeeld van de styging aldaar. Het is genomen uit een nauwkeurige boekhouding en betreft de loonen van een los-vasten arbeider te bithuizermeeden, die uitbetaaid werd alieea in geul, dus met in nature, volgens uur- loontarief en met extra verdienste voor stukwerk. Het loon der vrouw is buiten beschouwing gelaten. Ziehier, hoe de loo nen van 1811 tot en met 1818 zyn geklom men; tot de laatste Jaren ging het mat groote sprongen (de centen zyn weggela ten); 4.5, 485, 535, 571, 61», 853, 1082 en 12b4, Zullen deze loonen zich kunnen handiiaven, zal de landbouw ze kunnen blyven betalen De toekomst zal, wie weet hoe spoedig, het antwoord geven. „Zeg don hner Clyde dat ik tot óód uur bezet ben, maar dat. ails hij mij dan bij Staison kan ontmoeten, het mij aan genaam zal zij n daar do lunch met hem te gehruiK'wi. Een óogenbfik later riep liij den gen tertiw en gaf hem ewi andere dracht ..Laat den lieer Clyde bimnezikomen la&' vierder niemand toe dan na uur.’ Hij duwde zijn gemak'kdijken, ronden armstoel terug va® zijn lesBenaar, leunde aidhteroa-er. en begbn zijn nagels bij te tmippen. Hij was een klein»*, wakkere man van gezette g^talte t® betdiM. joodsche trekke*!), ofttohooi» zijn gelaat buitengewoon nangeisaair.' wax, Rlifus1 bezat niets vnn het Rinijdlti»ftgio van den OUy-magnaat: hij zag er aangenaam uit. gü<xl gevoel, en nam de zaken van den gemakkblij ken kant op. otoclwon de Miuwiwld van zijn oogen JU*-- Ie. Zijn firma dreef *uid-Afri ra, en BRIE VEN UIT DE HOFSTAD, ccccxc. Als wy, Hagenaars, eens bezoek' ki van bewoners van kleinere steden, dar hun allerlei op, dat voor ons, die he gelyks aanschouwen, niets byzondej-H is. Zoo valt hun op dat ’s avonds de bi wyken zoo goed verlicht zyn. zelfs in de dagen van meest nijpenden kolennbod wa« er nog voldooende licht, al mopperde wy allen op zyn tyd, dat het miserabel donker was. Langzamerhand werd tal weer beter en vooral de vervanging van het gasgloei licht door eiectrische bailohs was een groo te vooruitgang. Nu echter heeft het gemeente bestuur ons een poets gebaken, die de straten in een naargeestig duister hult. Het heeft aange kocht ..wetenschappelijke'’ straatlantaarns. Het zal niet recht duidlyk zyn wa£ dat ia en wié met een gezond en normaal men- schenverstand deze lantarens aanschouwt kan er niet alleen niets wetenschappelijks aan ontdekken doch vraagt zich alleen af, hoe weinig verstand men wel vin het licht in het algemeen moet hebben om zulke lan tarens te construeeren. Het electntohq gloeilampje komt even rtw «^wrtehyn -uM een soort pot-deksel met omgebogen rand. Het gevolg daarvan is dat alleen dat deksel goed verlicht is maar voor het overige een zeer dunne lichtkegel naai* om laag valt. Wanneer men een lange ry van deze lantarens achter elkaar ziet is de vierde reeds een Gouda theelichtje geworden en is de vyfde nauwelyks meer te zien. Van de vroegere lantarens is de tiende nog duidelyker, dan de tweede van het nieuwe model. Een eenvoudige proef met een horloge zegt reeds alles. By de oude lantarens is op driemaal zoo gtooten afstand nog duidelyker den tyd te zien als by de nieuwe. Men zegt dat deze lantarens zyn aangekocht voor oorlogsdoeleinden n.i. om van uit de lucht de verlichting van de stad zoo gering mogelyk te maken. Deze lantarens zyn alleen te laat geleverd en nu zit den Haag er mee opgescheept. Vry nauwkeurige opnemingen hebben geleerd dat zy slechts een derde van de lichtsterkte der vroegere hebbten niettegenstaande de lichtbron even sterk is. Men vraagt zich af hoe de wethouder durfde zeggen dat deze lantarens „wetenschappelyk’’ goed zyn. Het is te wenschen, dat deze filosofi sche pronkstukken spoedig worden opge ruimd. Op deze wyze verliest Den Haag een deel van zyn reputatie, die het heusch thans meer dan ooit moet trachten op te houden. Den Haag gaat thans een bureau voor komen. De tyd van vernieling, van propa ganda voor haat en hartstocht is voorby; de opbouw, de wederopbouw vraagt andere handen .andere karakters dan het vechten op leven en dood. De realiteit wint het op. den duur van de pihraseologie, en de werko- lykheid eischt voor allen, dat de handen worden ineengeslagen; het belang van de „vijanden” is hetzelfde gebleken als het eigenbelang. Daarmee is Jn broeden kring het inzicht doorgebroken, dat men, wien men gisteren nog bestreed, vandaag de hel- jm! moet zyn voqrmaiigèn gronde gaan. Zegt het u niets, dat, terwijl de Clemen ceau's tt Parys nog aan het ploeteren wa ren, hoe zy het best hun macht aan auu vijanden konden opleggen, tal van gealli eerde mannen, figuren van den eersten rang reeds bezig waren, de wereld te redden van tien ondergang? Wyet dit niet op een men taliteit, waartegen die van de Clemenceau’s lueii, ue ujriuvu» mu zullen argumenten kunnen aanvoeren, *-«t moet afleggen Men denke verder aan het Keizergedlng. Reeds een half jaar geleden schreven we te dezer plaatse: niet uitleveren aan vyan den, geen schynrechtspraak, die niets an ders kan zyn dan een verlengstuk van de oorlogvoering. Het verzoek van Clemenceau c.s. is nu by onze Regeenng ingekomen -* op denzelfden dag dat Clemenceau zyn ont slag indiende! het is reals gewezen van de hand en ziet, al wederom schrijven de 1 beste geesten ook in de landen der gjpalL- eerden vierkant tegen de wenschen der oor logsgoden. Clemenceau c.s. moesten de uitlevering vragen, zy hadden zichzélf in het vredes- tractaat vastgelegd en misschien wy ne men het beste aan van wie een beroep doen op de edelste gevoelens van Nederland meenen zy ’t nog. In dit geval zal het hun zeer pjjnlyk moeten treffen, dat, nu de cen suur hun figuur voor het oog der wereld niet meer redden kan, de beste koppen in eigen land den draak steken met en den staf breken over, dit hoogste recht van hjinne regeeringen. Wij hebben ons hierover har- teiyk verheugd, omdat hier mannen aan het woord waren die den heer Wilhelm von Ho- homiollera^arnrMle^toïhts gunnen en 41e dus over hun persooniyk wraakgevoel we een heen te stappen, om van het recht te red den wa*. te redden valt. Dat een enkel natio nalistisch blad vooral in België, den mond wyd open zal zetten tegen het zoo vanzelf sprekend besluit van onze Regeenng. be hoeft ons waarlyk niet te verontrusten; er zyn altyd hardleerache koppen en indivi duen. cie plegen te speculeeren op de la gere instincten hunner leters en--- is er dankbaarder abject dan de vluchteling van Amerongen

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1