I o No. 14228 Dinsdag 3 Februari 1920. 4 58e Jaargang. een. XTie-uL-ws ezx ^^d.'vextexxtie'blsLd. voor G-oaxcL®. en OzxxstxelEeaa.. Zuid-Slavië mobiliseert. BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. 1 Feuilleton. fjf GEEST", rs ten overstem MUUE. uari 1920 >192 1168 13863 16070 6586 8546 154» ROSS DURHAM. 'OM, K 18 VERSCHIJNT DAGELIJKS •dj iB«d 0? tei 1—4 n««U /(.M. alka rwri ™~r fUt. AdmbüatraUc: Tttef. latarc. U. HARKT 31, GOUDA. Bur«*u: Redactie: Telef. Interc. 545. 1! zij vroqg'T „aamnoe- Ce? dat je indruk begint. H*b je nu» Dur- liouwburg Na- Bal noqgen. (Wonlf rervol^i.) GülJDStlïE I’OUIAVI Advertwti^i kunnen worden ingezonden door tuMcbeabeaut ran oolledo ïlniüti dolaren, Advertentiebureau* en onze Agenten. DAVID EYAUL Geauthoriaeende Vertaling van Mevr. J. P. WESSELINK-v. lOfiSUM. (Nadruk veeboden.) Holfandia. Ai- udflche Wfcnke- Zil zal altijd INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: Op de voorpagina K) booger. heeft f dragen. heelt zWI. Ij-I Nanr hot enienten op men door iddinxveen 16704 66 74 78 89 38 87 18470 I 60 74 91 >20709 81 81 20854 77 20908 30 - flQUU. BLITBNLANÜSCH NIEUWS» DUITSCHLAND. Pokken. In het bekende „Kurort” voor longlijders Lippspringe iljn veracheódene gevallen van zwarte pokken voorgekomen, waarvan twee 1777C 15207 17821 18 68- 15321 ohaakbord- Ba ling in Gouda. ie Kerk. La- R Begudn te 90 2070S 18953 81 55 19060 90: 94 19120 35 36 M 561 63 18104 19 70 75 81 3213 91 18302 18 482 53 74 105 39 De spoorwegstaking in Italië Is geëindigd. De voorwaarden, waarop dit geschied is, zjjn o.a.: De staker» komen weder in hun ouden rang terug; 'het loon, dat tijdens de staking aan het personeel had moeten be taald worden, zal worden gestort in een woningfonds voor het spoorwegpersoneel. De achiurendag ia in beginsel aanvaard en zal op 30 April in werking treden voor ma chinisten en stokers, op 30 Juni voor het treinpersoneel, en voor de verdere beamb ten op een datum, na gepleegd overleg vast te stellen. De raad van bestuur der spoor wegen zal de bijzonderheden van den acht urendag regelen in overleg met drie ver tegenwoordigd®, gekozen door elk der ca tegorieën van spoorwegpersoneel. De raad van bestuur zal verder dp loonschaal her zien, een uniform loon vaststellen en het samengestelde systeem van bijslagen af schaffen, behalve den bijslag voor het dure leven. De Avanti noemt den uitslag een groote overwinning. Het is evenwel, naar de cor respondent van de Times te Rome op merkt, een compromis. De mannen hebben veel verkregen, doch belangrijk minder <lan gevraagd hadden. voor armen naar hot pret- doe minder dan ooit. Er te geen grein- hem. Hoe iret knfckte. z»d(lr Wargar-t; ring van communiatea op de Jungfreahetoe bij Herlijn door de politie ontbonden. Op vrachtauto's zijn de 138 aanwezigen, onder wie 8 vrouwen, naar het hoofdbureau van politie verroerd. 6 van de vrouwen zijn m den loop van den dag reeda loa gelaten. De andere communisten zijn gisteren op een twintigtal na, vrij gelaten. vegeld tijdig gen van ver- iMkelijkWen ends te ver- 10 38 51 68 18043 19920 "7 20000 t 06 57 i 97 120122 52 74 20211 27 83 85 92 20311 42 59 93 98 20410 29 g 84 haar handen, en een onweerstaanbaar op Volgens een opgevangen draadloos be richt uit Moskou is de vrede tusschen Rus land en Estland op 2 Februari des morgens te twee uur geteekend. 19 16258 38 86 )2 91 >616376 12 1651? n ”9Ï 12 99 I? Gewone advertentiën en ingezonden tnedodecliagea b| contract tot UU «*e**» «orden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatonüanta. In de Berliner Volkaztg. vertelt Kail Kautsky dikwijls met buitenlandsche jour nalisten te hebben gesproken om het bui tenland te laten weten, dat in Duitschland ook de meest besliste tegenstanders van fen ,zooals reeds is voorgesteld: g voor een Duitsche burgerlijke ret het recht voor de Entente 4ger op te treden. Indien mocht /et proces met partijdigheid ge zonden de aanklagers in beroep ►aan bij een hoogere rechtbank In of anderen neutralen staat, b.v. »rland. ------1------- ABONNEMENTSPRIJS j per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, mat Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.4®. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, bij «nze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den bezorgkring) s 15 revel» 1.05, eiken regel meer 0.20. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 12*/i cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 toeslag »p den prijs. Bij de bezetting van Oost-Pruiaen door de Polen is al menig incident voorgekomen, oe laatste onregelmatigheid die te Berlijn de gemoederen in beroering brengt, Is de totale verbreking door de Polen van de te lefonische gemeenschap van Ooet-Pruisen met het Duitsche rijk, wat in strijd is mst de artikelen 89 en 98 van het vredesver drag. Hierover en wegens de inbreuken van Polen m het spoorweg -en het postverkeer, heeft de O.-Pruisasche landdag bjj de rijks- regeering geprotesteerd. De provincie Oost- Pruisen dringt aan op een afsluiting vaa het geheele verkeer van Polen met de West- Europeesche staten, totdat Polen t(jn vcr> Ibintenissen ten aanzien van het verdrag eerlek vervult. en keek De lijst van de uit te leveren ooriogo- schuldigen is gisteren door den Raad van ambassadeurh definitief vastgesteld. Vol gens den draadloozen dienst uit Parijs zou ze ook de namen bevatten van Hindenburg en Ludendorff, wier uitlevering naar on langs werd gemeld niet zou worden ge- eischt, wat een bewijs zou zijn, dat de en- i tente eenige tact bezit. Het Duitsche volk zal de uitlevering der beide populaire veld- heeren zeker nooit gedogen, wat men in Frankrijk evengoed als elders inziet. Dit geeft de „Echo de Paris” aanleiding te be weren dat Duitsche diplomaten pogingen in het werk stgllen om hoogstaande persoon lijkheden aan de rechtspraak der Geallieer den te onttrekken. Zij toonen zich gewil'.l> ger, wat de 'ondergeschikten betreft. Tegen een dergelijke verdachtmaking heeft Von 1 Lersner, de voorzitter der Duitsche vredes- afvaardiging te Parijs, Zaterdag krachtig geprotesteerd, bij Jules Cambon, lord Der-'- by en graaf Borrin-Longa/ri, de vertegen woordigers van Frankrijk, Engeland en Ita lië. Het eenige wat Duitschland heeft ge daan is langs diplomatieken weg beproeven Duitschland het zware óffer te besparen. De afwijzing van het ultimatum. Oproeping van drie lichtingen. Ame rika’» houding. De uitleveringskweetie. Prins Max van Baden tegen berechting door de entente. Kautsky vreest een tegenrevolutie. Oos- tenrijksche communisten. Protest van Oost-Pruisen. Russisch-Est- landsche vrede. ONS OVERZICHT. Het Zuid-Siavische antwoord op hot ul- timatóni van de entente zou bijna in 't ver- geetboek geraken. De officieele tekst, die verminkt- te Parijs was ontvangen, is nog altjjd niet in extenso gepubliceerd, niette min weet men nu algemeen dat het ant woord uit Belgrado vrijwel gelijk staat met oen weigering. De Servische regeering waagt het de entente te trotseerén. Zelfs zou ®e, volgens een bericht aan de Ween- sche „Mittag” haar afwjjaing hebben la ten vergezeld gaan van machtsvertoon: ,/irie nieuwe lichtingen zijn gemobiliseerd" heet het. „Uit het bezette Hongaarsche ge bied worden twee divisies teruggenomen en naar Dalmatië gezonden. Ook uit Laibach en Agiam werden alle beschikbare troepen teruggenomen. De nationalistische partij eischt van de regeering weigering van dé ondertoekening van het Vredesverdrag zoo lang de Zuid-SLavische wenschen ten aan zien van Fiume en Zara niet zijn vervula", aldus de mededeelingen die het Oostenrijk- sche blad uit Belgrado heeft ontvangen. Wanneer het 'bericht waarheid bevat, be- hoeft deze mobilisatie voorioopig slechts als een schijnbeweging te worden opgervat, als een geste, waarmee Zuid-Slavië te kennen' Wil geven tot geen prijs te zullen toegeven, bij welke houding ze de gansche bevolking achter zioh heeft. Intusschen voelt Italië noch Servië veel voor een oorlog, beide par tijen zullen daarom wel aansburen op een vreedzame oplossing der moeilijkheden en het is niet onmogelijk, dat Amerika dan a’s arbiter zal optreden of deelnemen aan d.e besprekingen. Tot heden heeft Amerika z:cji afzijdig gehouden, hoewel het natuurlijk den gang van zaken met bijzondere be langstelling volgt. Aan dr. Grositch, den gezant van Joego-Slavië in de Vereenigde. Staten is meegedeeld, dat Wilson zyn denk beelden omtrent <le Adriatische kwestie niet heeft gewijzigd. Men verwacht niet in Washington, dat <i£ weigering van het compromis de on- middeiljjke tenuitvoerbrenging van het ver drag van Londen tengevolge zal hebben. Men gelooft, dat Joego-Slavië nog een kans zal krijgen, vóór de mogendheden het. laatste woord in deze spreken. De Engel- sche en Fransche regeeringen zullen, naar men verwacht, Belgrado mededeelen, dat het antwoord van Joego-Slavië onvoldoende is, en aandringen op een categorisch ja of neen. Aart bovenstaande aanhalingen kan men aflekl|n dat vooraanstaande mannen in Duitschland als gevolg van de uitlever.ng een tJfcenrevolutie verwachten. De toestand kan werkelijk heel ingewikkeld worden, want dc regeering ziet niet alleen de natio nalisten en de vrienden van den keizer, H n- aenburg, Ludendorff c.s. tegenover zich, maar met de communisten dient ze ook rekening te houden. Wanneer de spartaciërs zien dat de regeering verzwakt is en n et meer kan steunen op hen die haar nu nog trouw zijn, zullen ze misschien hun kans schoon zien een nieuwe staatsgreep te wa gen. De communisten gaan voort in stilte te arbeiden en de regeering rust met hen te bestrijden. Zondagochtend is een vergade- <le pol lek van den gewezen keizer zijn ver oordeling door een rechtbank, welke is i»a- mengeatel<l uit zijn tegenstanders, beslist afkeuren! Eetn veroordeeling van den toi- keizer door een vijandelijk» rechtbank zju het bezwaar voor tegenrevolutionaixe po gingen om een Omwenteling te bewerk; n. niet bezweren, maar veeleer in de hand werken. Wilhelm’populariteit wu plotse ling ontzaglijk toenemen en hij zou voor <xe Duitsche republiek een gevaarlijke troon pretendent kunnen worden. In ieder geval zou de Entente niet verder moeten gaan don trachten van Nederland gedaan te krij gen, dat den ex-keizer een woonplaats wordt aangewezen op een der eilanden, waar het hem zeer moeilijk zou vallen sa men te spannen met zijn Duitsche vrienden. Veel gewichtiger dan de kwestie van de uitlevering van den gewezen keizer leek Kautsky bij de interviews de kwestie van de uitlevering Jli die Duitschers, die tegen óe internationale oorlogsgebruiken «ouden hebben gezondigd. Ook de overtuigds te pa cifisten verklaren, dat een militairen krijgsraad, samengesteld uit de vroegenj tegenstanders, niet het juiste middel achten om onpartijdig de waarheid te doen vast stellen. De mogelijkheid bestaat, dat Duitschland niemand vinden zal, die da noo- dige politiediensten verricht, zoodat do re geering alle macht over haar eigen troe pen en politiemannen mist. Het is zelfs mo- gelijik, dat dit den val der regeering tenge volge zou hebben en dat er geen an lerc regeering te vinden zou zijn, die zich bareli wilde verklaren de strafbepalingen uit te voeren. Het doelmatigst scheen het mij, aldus Kautsky, als er een overeenkomst werd getrdff veroordeel in» rechtbank m om als aankli blijken, dat voerd wer kunnen den Zwi1 Ook m Weenen ie het niet surer. Zater dag en Zondag liepen er geruefetea ener een dreigende commmuniatiachen aaaalag- Zo vonden temeer geloof, daar let tram personeel enkele uren na de gedeeltelijke hervatting van het verkeer, dat een week stil had gelegen, het werk staakten. Het communistische blad Rate Fahoe, dat met een Hongaarech bijvoegsel verachijnt, spreekt de geruchten tegen, Wenala de Ar- beiter Ztg. Deze twee bladen komen ook op tegen de beswaren van de burgerlijke pers tegen de vrijlating van. de Hongaarachc communistische leider*. Het interneer.ng»- kamp Karlstein, waar zij tot dusver ver toefden, zal worden opgoheven. Naar verluidt waren de geïnterneerden een hongerstaking begonnen. Zy beweerden hooggeplaatste politici te z(jn en protesteer den tegen hun behandeling als gevangenen. Hela Kun zal nu in een sanatorium worden opgenomen, Bettelheim en Paganyi jn een hospitaal, de overigen zullen naar Sovjet Rusland worden gezonden. Intusschen rije ve voorioopig op vrije voeten, hetgeen de geruchten over aanslagen nog versterkt. nonen «as gesoiiiérl „Het klinkt heel vreemd, ma&r ook i k heb bij Aa/eJa oen verandering: waakge- nomeni, Mmiri.ce Weet je hóe het mij toe- acbdjnt -? Dat zij tot zichaelj is geko men. Ru/uh kndkte, ten teeken dart hij haar be greep. „Ulyde vroeg mijn meening. Die was niet van veei waarde, maar ik giaf ze hem. Ik stelde de mogelijkheid dat zij „kritisch wa.- geworden, waar digeiuï’ was. alargnret klapte in heldere laoh kwam haar nxx>i gelaat. je dat preeieK zoo gezegd. Maan- Ik zou nooit gedocht hebben lx* zoudt kunnen doen. Hoe nam iijip' het 11) Iemand' dien ik ken? •>J&, je kent hem gloed." „Een hem Ik kan het aiet raden, Mau rice, zeg het me gauw; je weet dat ik mij onder onzekerheid niet zeer beminnelijk gedraag.” Rufufl laclrte en begon een odijf van het wiliiUetje te oiddoeiv „Ashton ^lyde.'> „„Aphfoni? herhaalde '?ij me* de leven, dlgwc verbazing. „Maar wat wilde die f Ik kan geen reden voor hem vindèh oin •n Fynsburv Square te komen „Nu hij kwam regelrecht, dat verzeker ik jc Ir hij een beetje - je weet wat ik bedoel? Bij tikte beteekeni«vol bogen zijn hoofd. Margaret leunde met haar op de taf dl en keek strak ttgo gezicht van haar man. „Z®g me wat je bedoek etn een bedtfe viug ook, Mauffce- Asfiton, Clyde te even goed bij zijn hoofd als dat jij dat bint! „Ik ben zoo vrij dat te betwijfelen', antwoordde hij, en in enkele woorden deel- •U hij haar iu«e» wat er bij het onderhoud Meer dan eens is te Par^verzocht de be paling van het vredeMverdrag niet lettellijk uit te voeren, maar van eenige tegemoetko ming m deze heeft de «stqnte niet widen weten. De Deutsche Allgemeino Zrntung verklaart dan ook nog eess nadrukkelvk. Onze poging om den tegenstander af te brengen van de uitlevering heeft niets te maken met onze loyaliteit aangaande het vredesverdrag. Voor de Duitsche regeering bestaan er geen verschil tusschefi groote en kleine .schuldigen, daar men niet de uitleve ring van een national en held bestrijdt, maar het 'beginsel van uitlevering, dat Duitschland» bestaan en daardoor het ver drag van Versailles in gevaar brengt. iiot»H geen rekeu ng f» worden gehouden. Ziij heeft genoqg den v\Mi haar vader in ziet: om zich goed te houden. ,.Hos Jai>g heb je ook weer gezegd dat A>;|uon terug i»? ,,1’as sedert verleden Zxmdagavond. Ik ben sinCsdien nog niet t» Plan GwyWfr- W ei *4. „Ga tv dan vandaag heen en vraag hen allen den \olgenden Zondag te dmaeren, ga Wii bij Durham aan en vraag bem oo* ia komen; dan /.iUjIaii wij nutRH*l*m weteu waar wij aan toe zijn,," Margaret knikte opgetogen. „Een praohdg plan, U zal het «toen. Wat lx1** je toch een. etoun voor mij, Mau- rice KufuS; je wre< het niet half vtxtjde zij er plotseling ann toe. terwijl sij over do kleine tafel launch^ en zijn hand streel de Kiiftis. Keek eerst rond voordat hij e«i kim op de hare drukte. „Wij mogen geen ffmühèn zijn, mijn Bn- ve maar we bezitte» tennrinst» do gave on. gelukkig te wezen. Iirfian de «toctxa.- en 1c wachten zijn, en tk geloof dat ze sol l-l komen, h> het beter Xe onder de ooffen te zien, begrijp jo? beixrljp je volkomen. Nu, ik voml heb een genoeglijk .umhuurije, ik was MJj je |c zien en nu ga Ik kalm naar Plaa Gwjn en rijd it> h.4 voorbijgaan bij mijn ntuiWer aan". In een brief aan den Amerikaanschen journalist Parker Brown te Berlijn heeft prins Max van Baden over het uitleverings- vraagstuk gezegd, dat hij het in de eerste plaats een gewetenszaak noemde, of de Duitschers, wier uitlevering geelseht wordt, zich uit vaderlandsliefde vrijwillig ter be schikking hebben te stellen. Men kan io hoogste bewondering niet onthoule»:, schreef de prins, aan hen, die zich zonder valsche voorspiegelingen omtrent de recht vaardigheid van een wreeden en wraak- zuchtigen vijand, fuijs geven om hun iau l moeilijkheden' te besparen. Doch het is zin neloos, steenen te werpen op de mannen, die weigeren zich ter beschikking te sto len. Prins Max van Baden acht het uitgeslo ten, dat Duitachlands vijanden den eisch tot uitlevering op moreels gronden stellenzij handelen slechts uit moti%v5n van de laag ste wraakzucht. Hondeixlduioenden van onze vijanden zijn in den dood gegaan in het geloof, niet alleen voor de belangen van hun vaderland, doch ook voor- recht en men- ichelijkiheid en een betere wereldorde te strijden. De begoocheling is thans geheel verstoord- Max van Baden komt er ten slotte voor op, dat een internationale conferentie ue Internationale misdaden zal vaststellen, ze aan de verachting zal prjjgeven en er zoen voor vragen. Doch daarachter moet het ge weten der volken en hun verantwoordelijk heidsgevoel tegenover de menschheid staan. Zjj mag geen commissie van rechters van verbonden roofstate^ zijn. De internatio nale conferentie, die het moreele recht heeft om recht te spreken, bestaat nog niet en zy kun niet in het leven geroepen worden, voor het vredesverdrag van Versailles her zien en zyn geest door de overwinnende vol ken afgezworen is. op? .,O, heel sleölit. Weet je welken hot op mij heeft gemaakt? Duit Augdlade boeken stahrijft en hij er de eer van heeft' Margaret séhudde haar lioofd. ..Zoo erg is liet niet; Ashton heeft gpe- de denkbeelden, en de methode om ziieh uit te ÉrukiKen; maar hij is lui; hoe lui, dni weet niemand dan Angida, en ik door haar. „Hoedt zij er ooit m«t je over gespro ken?" „Nooit uit eigen, beweging; maar zij weet dat ik het weet. Verleden jaar, toen zij zoo geheel „op" was, heb ik ronduit met baar gesproken, en ze heeft me toen hajf en half beloofd, hefln. nadat dit boek gereed Is, mepr aan zichzelf over te zullen laten „Maar het is niet gereed, en. Qyde srtüjnf te denken dat bef. nooit klaar ral 4590 4970 5703 11286 11940 '8 16086 16925 iqen geld. 99 1J6U5 16012 18617 32 13645 16125 18798 42 6116200 18824 28 14083 1118920 31 14419 21 19001 90 22 16553 1914» 78 42 16600 51 25 14508 94 19208 65 5316733 14 22 77 42 19822 10 14604 16992 28 21 12 17000 )956» 13 14720 17204 19606 15 62 2519791 91 70 31 20129 06 80 17384 47 34 82 1744920374 54 14840 9220592 61 92 17913 90 74 97 25 20621 14 14948 32 62 64 70 44 87 85 1 5027 78 90 31 7218064 92 26 15479 97 20712 60 15.ri9 18102 53 '10 89 95 20946 04 15576 18328 47 44 15650 9t 85 <15739 ar. 65 14394 16825 19177 93 11411 59 92 13 67 16914 19255 33 73 4Ö 66 42 88 51 07 57 14535 66 77 33 14601 17032 81 53 II 65 84 63 23 8719303 89 2917124 10 04 14708 59 18 61 14 70 46 63 73 17233 52 04 86 17322 19406 41 14816 66 64 85 65 17470 88 135 99 47 19524 42 14903 53 33 01 74 97 78 23 88 17503 93 24 15018 28 97 44 91 32 19669 97 15135 96 72 04 41 17610 84 25 62 62 90 94 64 17776 19705 01 15207 17821 12 12 18 32 29 21 68- 3819805 20 15321 68 10 27 23 71 73 34 73 84 15414 17960 18 35ir~ 26 15500 54 31 93 15615 22 28 46 49 70 71 97 79 45 15734 182 53 52 74 57 90 20807 17 46 34 72 59 96 29 98 42 16000 1841 59 22 IX) 34 18507 20411 98 81 25 3516105 48 96 13 50 97 55 78 6818603 20505 51 17 88 85 9920633 1637618770 2G5I3 82 29 95 68 95 16673 Ik geloof dat hij imar ovetteugd heeft, dat zij zichzelf on anderen kwaad gedaan, door een oimoodigen last te n. „Het klinkt vrij mooi, maar inriien Clyde •en onder gaat in diit procw, wat gebeurt erdaji Hij fromrte xijn wenktteouwen, zijn vrokiw mee i ragend,5i blik i fDuar Iteb ik niet aait gedacht- Ik geioof dat je gelijk hebt, Mauifce, en het zon liet begdk- van de echte tragedie in Angola’» 'e- M-h zijn. Wat Iwm je knap’. Ik kan, maar reit ding tegelijk zien; Vk vcrondoratel dat d1: j<- zakehj'Ae, praktische <>p»e’Jing dmet Ik heb nooit van A**hton Clyde gidiou- d»-n.. zooals je weet, Mariiurot, ea ik In-: nu te inepsöneiijke vrtendelijkheid in »llj' de incarnatie van egoïsme, leimuid zijn tijd kon verspillen met het le zen van let» dat door hem te gtwdhre en, gu.r. mijn verstand te boven. En. zooal» jo zegt, zou b1® mij nh*t nriwi'h. indien het ware treurspel nu lip*» wei een» over dit onderwerp gwpro- Ken? Slodiia terloops. Ik heh hem tweemalen te Plas Gw-yn ontmoet. „Hij gaat daar dus neon? fVrij dücwijh; hij geeft Angela raad ondrent den jongen, die heen aanbidt. Nto- niand heeft ooit te voij»n belinggeatald in den armen Liftay en hij voelt dus voor Dtifham een onveiwatechte heldenvereering. „En hoe teaae het me< Maude?"’ „O, zfj caqu ‘tex’rt met hem en iaat h«ii h*ar schilderijen zien. Ook voor haar is hij een nieuw type, maar met MhnAe I». kotneh, ienzij zij weer tot den ouden gang van zaken, torugKeerft. Wat denk je dat de wertïelijke reden is? Is herstelde gezord- h'k'. een. voldoende verklaring?"’ „Het helpt wel, maar Ik denk werKaiijk, Mtiuriixs dat haar ziel i» ontwaakt; dat zij gaan inzien hoe s'echt zij al dien tijd voor haar familie heeft gehandeld „En dit zou miasdiien óó,r door Durham komen? Margaret kiAkte- „Juist7, zx-kte JHaiTgarel; „hij haar sterk gemaakt van fiohaani en Ik ia ig je, Maurice, het was een echte in spiratie haar bij Durhiun te brengen,, en ‘k er je altijd dankbaar voor zijn. Nu Angela haar kans krijgen. Ik heb geloofd, .dat zij echt geide bezit, maar dab ze zich ai dien tijd voor hem heeft opgeofthRl Huhis sHuudMe het IkxzM. Ik weet niet veel van die dingen, Itcze, ze liggen buiten mijn lijn Zooals ik aan Gljde heb gezegd, h<b ik er geen denk beeld van hoe boeken worden geschreven, maar ik kon me niet voorrtelten dat, in dien er- genie aanwezig was, dit terugge- houde® zou kunnen worden „Je kent Angela niet, nodli de schort.' waarin zij werd geoefend! Z,ellop<jtfering is haar kroon”. „En denk je rut dat Durham liaar het verkeerd» van liaar handelingen heeft doen inwen.? Ik weet niet pn-ertes hoe, of wat hij er in igedaa-ri heeft, maar bij heeft Angela'-i inzicht, veranderd. IIij wan voor haar een geheel nieuw tvpe, een sterke man, die z<jn «igen lot he»dt bt<vochten en overwon-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1