B i No. 14229 '1 s J'T VERSCHIJNT DAGELIJKS Feuilleton. ROSS DURHAM. IWS? 14136 3322 61Lim. mx. 12062 S?i XTlenjiws ©xl ^^d.-v-ertexxti.eTolecd. -^roor G-oticLa. szaOmstEGkexi. BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. UDQEEST", immers ten overstaan A. G. MULIE. ebruari 1920 I MUS H8U 207 7005 7567 10283 H381 J6J90 1109 2337 MUfZ SISSK7?8927 06 13903 6311 I s I s ,0lg SU 16204184(0 4 Staatsgreep op til? Admlabtatk: W. fatae. BS. Bureau: MARKT 31, GOUDA. Redactie: Telef. Interc. 545. 1387t ’1 Ik antwoonWe jhij r ttanfól, Ver* 4cluxiw*Mirg N*- Bal imoegen. w<J «aan zullen alle rechten der v«vd«digrgl verechillende drekundigtm op financieel gs- 128M 'W Near het VtoB DAVID EYAUL Goauthoriaeenie Vertaling »an Mevr. J. P. WEfiSELINK-v. 1OBSUM. (Nedrufr veri»eBn.) 12002 142 17 24 53 84 20922 81 hoop, *T< korfl GOUDA. Het Handelablad publiceert een uitvoerig artikel voor ter weerlegging van Kautsky’s boek. De schrijver, die ongenoemd wenscht te blijven, doch die volgens de redactie du kwestie zeer goed kent en in staat i® er een nieuw licht op te werpen, komt tot de slot som, dat men de Duitsche politiek wel ver wijten kan maken, doch dat de documenten en die het handelt, geering °P< Tualaandn zij ov< *nd r- - OT dge paden de beukeboouieu, die de glorie utauaak- ten u Even over drie maar pe«e«eld «jdif augen vau fimakeüjkheden tgenda te ▼«- 1247 16646IWN 60 167%19941 92 1808 85 '19174 '19404 19618 J1 4t '°a 19868 who Kerk. Le- R Begudn te looeheid den oorlog heeft begonnen. Dit te beweren en te willen bawijaen, bleef een zich Duitacher noemend achrtyvnr voorW- houden, die niet ala wetenschappelijk man en historicus, doch ala pleitbeaorger dar tegenpartij ow Wilhelm II spreekt, een ■ohrijver die uit motieven van part|jpoUttek de verooniealing van den keiaar teer bet forum dar wereldgeschiedenis den aanvang af gewild heeft de eetkamer en het naar Wet graweld. dat j keek keu- sovjet-Rusland wordt geweten op valschs passen rei sen. De passen noemen hen als verbonden aan het Rotate Kruis. Do Duitsche onafhankelijke socialisten zouden trachten de regeering omver te wer pen, geholpen tioor Lenin. De Duitsche regeering zal vandaag of morgen in 't bezit konten van de lijst der oorlogsmisdadigers wier uitlevering door de entente wordt geeiacht. Gisteren ia ze aan Von Lcrener overhandigd. Reuter bevestigt oat de nawm van den Kroonprins aan het hoofd van de lijst slaat en dat ze ook de namen van andere zoons van den Keizer, van von Hindenburg, Ludendorff, Mackcn- sen en Ruprecht van Wurtemberg bevat. 78 15297 15320 15535 34 17826 Een vertraagd telegram uit Tokio aan de. „Westminster (Tazette” meldt, dat reeds uen 29en Januari de Bolsjewiki de verbin ding te Nikolak hadden doorgesneuen, waardoor Wladiwostock volkomen geïso leerd was en dat de Japansche troepen niet tusschenbeide kwamen. 43773 77 41 82 16501 84 «2 13876 218663 87 19 83 - 27 18708 58 21 69 73 72 18813 N P 16631 m. 90 1°«M i. 90 m. 61» ABONNEMENTSPRIJS; per kwartaal /KM, per week 17 rent, met Zondagsblad per kwartaal 2.S4J, per week 22 rent, overal waar do bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 21, GOUDA, bjj ome agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den besorgkring): 1—6 revels 105, eiken regel meer 0.20. Van buiten Gouda en den besorgkring: 1—6 regels 1.80. elke regel meer 0.25. Advertentten van publieke vermakelijkheden 12'/i cent por regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 toeslag op den prijs. liOnisdi e co ch ivr. manONMN MBBRDUUNOBN: 1—4 dto. H„t Op as voorpagina 50 hooger. De bolsjewiki hebben weer het oog ge richt op Duitechland. Tusschen Petrograd en Berlijn bestaat in ’t geheim een leven dig verkeer, waarbij, naar een draadloos telegram officieele uit Londen meldt, dc Bolsjewistische agenten aan wie het over brengen van berichten omtrent een wijd vertakt revolutionair plan tusschen Berlijn lilt, Mlilltekte, i|M, •■inb,l,a „wlllakeurip urlM- d, geheime ziekten, geswellen, impoten- Bn snelle genezing, wonderbare planten- 1 DAMMAN, ver- cte. (o. 85 met bewijzen, NAB1L1E, Groote I st nauwkeurige om- 4857 15 1 Kautsky’s résumé daarvan voor degene. gebeurde als geschiedschrijver be- t, den oorlogswil van de Duitsche re- ,r of van «len Duitschen keizer vp geenerlei wijze bewijzen. Men stelle eeu in ternationaal gerechtshof samen uit de meest geziene geschiedschrijvers der neu trale landen, en men geve hun het recht tot navraag en onderzoek in Duitschland zelf b(j iedereen, van den keizer af tot den laagsten ambtenaar. En hun objectief oor deel zal nooit voor bewezen verklaren, dat de Duitsche keizer met leugen en trquwe- In I’aizly heeft Asquith geen gemakke- 1 ijken verkiezingsstrijd te voeren, vooral in Mc Kean, een candidaat door de unionisten gesteld, is een gevaarlijk tegenstander. In- tusachen heeft Asquith te Paialy weer een belangrijke verklaring afgelegd. Hij heeft zich n.i. verklaard voor Dominion Home Rule voor Ierland met een controle over de douane door hetf lersche parlement. Aan ds mogelijk is gedacht dat, wanneer Asquith in Paisly verslagen wordt, hem een lersck mandaat zal worden gegeven, maar de Ieren verwachten blijkbaar meer heil va» de Arbeiderspartij. Inmiddels is het zoo goed sla zeker, dat Asquith weer in ‘t par lement komt. Naar de Evening Standard meldt, heeft de coalitie-liberaal Britton zich in een be sloten vergadering van de liberale federale te Bristol bereid verklaard, zijn parlements zetel in Oost-Bristol te ruimen voor As- De berichten over een coup d’état zijn niet de eenigo zonderlinge geruchten die in Boedapest de ronde doen. Te Weenen heeft men uit Heagarije vernomen dat er sprake is vaa een oorlog tegen Duitech-Ooetenrjjk, waarvoor de terroristen dagelijks propa ganda maken en Hongaarsche bladen spre ken over een eventueelen oorlog als over een vaststaand feit. „Budapest Hirlap” gaat zelfs zoover, uit de uitingen van een waar zegster reeds munt te slaan. In deze uitin gen wordt als termijn voor het begin der oorlogshandelingen tegen Oostenrijk 12 April a.s. genoemd. Ia alle Hopgaarsehe bladen wordt een mededeeling van den regeeringMommissa- ris voor West-dlongarije, graaf Sigray, op genomen, waarin gezegd wondt, dat Hon garije in geen geval afstand zal doen van de ingevolge het vredesverdrag aan Oosten rijk over te dragen gebieden. Deze propaganda veroorzaakt, naa r aan het Hbld. wordt gemeld, in Oostenrijk na tuurlijk groote bezorgdheid. De ongerust heid is vooral daarom zoo groot, omdat volgens betrouwbare berichten de witte ter reur zich ook nog tot andere handelingen voorbereidt, die op naburige landen een on aangename terugwerking zouden kunnen hebben. De terroristen hebben n.l. het plan nieuwe bloedoffers te eischen. Het betreft ditmaal niet terroristische leden van het re gime Bela Kun, maar politieke leiders, d^e niet naar den smaak der tegenwoordige machthebbers zijn, waarbij tusschen com munisten en soc.-democraten geen onder scheid gemaakt mag wonden. Naar verluidt zullen 22 personen, die onder de sovjet-rc- geering openbare functies bekleed hebben, geëxecuteerd worden, onder wie de soc.- <iem. Haubrich, de voormalige commandant van Boedapest, de als verwoed idealist be kend staande professor Agoston, e. a. Deze zou dan volgen op den vrede tus behen Rutland en Estland, waarvan we reeds melding hebben gemaakt. Bjj het ver drag van Dorpat erkent RubImuI de volle dige onafhankelijkheid van Estland, betaalt aan Estland 16 millioen roebel in goud en verleent de concessiê voor een spoorbaan van Re val naar Moskou voor de ontginning van 1 millioen H.A. bosschen. In Estlan 1 liggen 17000 Russische soldaten ziek aan vicktyphus. Het gemeentebestuur van Re- val heeft een crediet van 1 millioen hon derdduizend mark toegekend om de vlek- typhus te bestrijden. Het Amerikaansche Roode Kruis heefit 20 artsen, een talrijk personeel en deainfectie-stoffen gezonder. Rchooljoogens, wier hoofd wordt volgepropt i zingen kan* men af leiden, dat de gehe»'e mat h11at4pI Mir 1 natie om front te maken tegen het bolsje wisme de zijde van de reactie heeft geko zen. De eenige troost die overblijft is dat het ongeluk Van de Hongaarsche sociaal-demo- c ra ten voor hun geestverwanten in andere landen een les zal zijn om den communis- tiachen drjjverjjen, die het socialisme meer schade berokloenen dan de reactionaire ter reur, zoo spoedig mogelijk den nek om te draaien.” I HOOS 12357^ r 15008 17805 HjJj (eigen geld,, 132 12457 14911 1815ÖM»» 43 12549 29 18227 Sra»»» r/3 3i 15. ’wanno 128 51 15499 I84ISJUM 50 J2708 15555 1MB 99 12993 15601» IWttKMl 01 13119 46 48 9 13288 15767 18746 |j 25 13315 15813 1883530400 78 13420 162U3 61 SJ 2R 16313 97 63 13574 90 98 u 68 14027 169?8 92 96 14156 21 8917444 «5 14350 r 126 14523 17558 00 50 76 61 14622 17827 47 14755 89 110 14875 17940 19412 Rosbaar. 05 •1 u9 86 05 06 24 92 90 12158 10 12200 14* 71 10 M 30 36 61 86 10 07 24 78 75 50 12524 14817 Gewone advertentie en ingezonden mededeelingen contrast tot aeer geeedu- nerdsn prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatendasta. AdvsrteatUta kunnen worden Ingeeoadea door tnawk—hswrt vnn eeiiede Boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten. en>ote **u dfeu wondsrwoakm, o«iderwMnabnu 441 60 621 79 a^MTV 1^..' m ro 37 80 1 72021 63 54 83 18 Ö3 9114956 17352 8 13653 1j037 59 25 i>6 42 76 70 12705 74 82 04 36 80 17412 9 53 15100 67 12 69 14 17515 n 75 15 20 - 18 45 38 57 “17636 37 81 64 68 72 I99I6B 120BII Min f 13600 isaraissrau 4? 2Ï206® De houding der entente tegenover ie bolsjewiki blijft raadsel achtig. Volgens den Boekarester correspondent van de Daily Herald hadden Britsche militaire autori teiten getracht Roemenië te bewegen tot een gezamenlijk offensief met de Polen te gen Sovjet-Rusland. Polen ontving, zooais we onlangs uiteenzetten, al steun van Aine- riknansche zijde, wat het aanvankelijk leed besluiten hot vredesverzoek van de sovjet- regeering af te wijzen, zooais de Poolache minister van Buitenlamlache Zaken, Patek, had bekend gemaakt. Evenwel, de zaken zijn anders geloopen. Bovengenoemde cor respondent deelt „op hoog geeag” mee dat de Roemeensche regeering geen deel wenscht te nemen aan eenigen aanval tegen Rusland. Lloyd George heeft nu, naar be richten uit Warschau melden, geweigerd Polen te steunen tegen de bolsjewiki en de regeering te Warschau geraden te trachten tot een vergelijk te komen met de sovjets. Polen die ziah daardoor vrijwel van alle hulp verstoken ziet, heeft z(jn oorlogszuchtige neigingen laten varen, tenminste als het bericht juist is, dat de voorbereidingen tot een veldtocht tegen sovjet-Rusland zijn ge staakt. Intusschen is het verstandig dez» tijding niet al te zeer au serimix te nemen, aangezien ze ons bereikt via Mbskou en Ber lijn, maar in velband met Lloyd George’s zachte wenk is het bericht teekenend. Een Poolsch-Russische vrede is niet geheei uit gesloten. zegd Ik g**loof ni<4|, dat hrt; zoo ernstig as I>eze moderne mannen hoidcn te veel vun opereeren; het zijn niet aiuterw dan e<«n 1e-kla»^>ontte ler« ven lovende dieren. Ik n»M’4l je zcgKen dat dit heelt* geval mij tegenstaat, en den eersten koer dnt Ik dten Durham ontmoet, zal tk hem mijn meening zeggen ..Dan moet jij mij in do eesste pjaate la ken Anhiton, \hMirice> en mij. want op onae aaiK-poring ging zij naar hoin toe," zeide mevrouw Rufus kalm. ..Werkelijk, Ik be- ?rijp jo niet Lk kan hounrb je gwtehte- piinl niet aatben, Angela ziet er tilt als ««•n ani'tr inennch; zij is jaron jriW ge worden,' Hni tk toe, maar zij te niet meer d«* vrouw, die zij woh toon ik heenging!" „Jo Iwxlodt, dat zij minder afhankelijk in «lat zij ziobi misschien wat meer Inat gekten", merite mevrouw Rxifiis otouunoe- dig op. ..Zij heoh zich qp de e»eio of antlcro ma n!w tegesi indj gekant IwwiMrde Clyde. „Je weet wedee goede kaznerarlon wij ge woest zijn, hoe on'tfM’hfddnlijk zij mrlmijn werk verbonden wsk. Ik vind nu alloH an ders, <wi lk b^n wanhoptMid. Indlon een n>az. pk>.v»*Jin|c is IxrooAl van zijn Innpl- rstie, van het wezen dat elk werkelijk euc- co. mogetijk mankt, dan zeg ilc je «int Mj ni**t weet, waartegen hij zteh wenden moei. Ons huwelijk w-aw vroqqsr ideaal: wat het tui is w«*4| lk niH. Dnrhaon mogjo haar «genezen heb'wn varo dh een of siulern Udia- melijke kwaal. «lat wil Pr niet ontkennen, maar hij heeft haar loortfrengen met zijn «4gt« materis tktkwU* greet «n, tottet zjj tuin, en dacht or weer <wi. hoe Ver zij verwijderd wa» van al bet rumoer en de drukte van Londen. Deze plek scheen haar h<^ ware liegrip van vrede Zij Vkte tegem dl* glazendeur, waarna zij <1ie opemdeed en haair binnen koek. lk ben het, Ashton, komen?'' Hij zat weggedoken in oen gemakk el ijken steel voor een vlammend vuur Zij Kon juist, vanwaar zij stond, do kruin van zij n blonde hoofl zien. Hij stond op, inteschien fc-rivait onboieehi, en nam de sigaar uitzijn mond. ,,NatuHi,r|i.ik mevrouw Ruftw konit u bin nen; men heelt u zeker wel gezegd, dat Angela niet thuis is?” lodten ik „mevrouw Ruins mod zijn, is h«*t mtesciiien beter, dat ik niet binnen- Kom, z«ide zij met haar eerlijke openhar- tighei«j. Ik wil mij stenig niet indringen, maar ik heib je nog niet gezien sedert je te rug bent „Kom binnen en neen» pfaate.' zeirte hij toen, maar zonder dat er oen lachje op zijn g«4aat kwam. Hij had hot geheelo Ru- ftisgezin uit zijn gedachten verbannen, se- iert den morgen, waarop Rulue zbUi 7.00 weinig deelnemend! had bdBonl Maar het viel lieon in, dat een gesprek met mevrouw Rufus zijn nut kon hebbenu ..Waar t» Angela? Zij |>lacJrt wat te rus ten in den middag. „Het schijnt, dat zij nu mo«*4 wandelen, zeide hij droog. „Dat zijn <iu lievelwi van den autocraat. Margaret keek de kamer nood motoube- De geaUioardecn mogen, ondanks vrede, nog «00 echerp etaan tegenover Duitechland, de economische to Botend in ne gebaele wereld sal hun wellicht dwingen binnenkort een andere politiek, die meer eenageonndhnid nastreeft, tegenover den e« vijand te voeren. De daling van den «ark- koare is «nel gevolgd door waardeverminde ring van «lo franc en de pond-aterling be gint bedenkelijk neiging te toonea denzetf- o«n weg op t« gum. Dit heeft ia Engeland groote ongerustheid gewekt, met het ge volg, dat gisteren besprekingen z(jn aange vangen tusschen dan kanselier van de schat kist en vertegenwoordigen van verechlllon- tle financieele en commereieele instellingen en van politieke partijen over de internatio nale wisMdlooenen. De bemadelagingea «iragen een particulier karakter. Volgens de Times is men in de City algemeen van op vatting, dat het resultaat donor beraadsla gingen aal zijn, dat internatio nale conferentie zal worden bijeengeroepen om zich niet deee aangelegenheid bezig te houden. Gedurende eenige dagen heeft *te regeering zich in verbinding gesteld met verschillende drekundjiMn an flnjin*!»*! «n. bied naar aanleiding van do nikwltf bui- tenlandsohe wisselkoersen. Men verwacht, dat de leiders van de arbeiderspartij o.a. het parlementslid Thomas, deel zullen nemen aan de conferentie, welke ook wordt bjjge- woond door de voornaamste bankien» politieel. 6016730 14345 57 6416813 79 80 86 87 14438 16906 78 49 1502 98 6 16 63 17 4517017 49 14606 55 37 67 78 75 85 12394 89 96 14702 12430 1617| 12) Haar gelaat droeg) een zrt'r oriwthge utt- 'bukking, nadat zij afccheid had. genomen v*n Rufus qn zich naar liet westen vam de »!|*1 richtte- Hij had hiar zeker stof tot Mdedken gegevwt. on voldoende, om er z*ch geheeliv» intdliag mqo bett.g te houden t j-ten over drie uur bertdkto zij 1‘daH «»,n, mar vond niemand dan Clyde Unna ..ik zal, geloot ilk, toch binnengaan, Sc4- Pio zdd« zij tot den ncigor, die haar heel R”«ri kende. „Waar b» meneer Olydo?' i. In de tuinkamer, mevrouw; daar v* het 'liur altijd aan, meneer zal daar nu wel drn eesten tijd) door brengen ..Wil je meneer Clyde gaan vragen of hij m’i kan ontvangen? Of wacht even, 'ik zal *elf wel gaart Idj bracht haar door raam r.~z~ 'erliep naar de tuinkanw. Zij naar de gladde graaRMirken, de ontbladerde takken var» de vangen lachje. „Jo naeuwe sttudoertiertrek bevaMinij bui engewoon, Ashton. Angola werd er een l»c.*tjc zenuwartiiiig over, toen zij naar de ziekeninricrhüng ging, maar het hikte haar hier bijtijds gereed te krijgen. Wat go: eüig en warm is het; vindt je het geen prachtig denkbeeld? Jutet »et« Xopr Angela, zij drukt al’ijd aan het gemak van. Ieder een Hij gromde i«*te. en nam zijn sigaar weer in d«*n mond. Margaret trad nader en nam plaats. Het licht van huff vuur viel o.p de plooien van 1 liaan bruin fhiweelen japon on op <len glans van luuür blonde haar, haar gelaat had oen r.-nfcgsGunrv verbijsterde uitdrukking. vacanti»* luxft j<* goedlgedsan. Ik lik*b jo nog no»it met zoop kleur goteten! dat je je heodeinaal go«d vo«4t? „Tamelijk, ik klang nu*, en zweeg wear ,Jio«* vind» dat Angeta. sr uitetet? ..Heel goed, maar voordat ik heen ging neb ik niete opgemerkt. ïndten zij werke lijk zoo znek was aüs men bet mij nu voofrH'jHt, <Jan had niemand het recht mij h«»en te laten gaan zonder er mij vu» op de luxigte te brengen. He* geh.*ete geval schijnt unj onnoodlg «1 ongegrond./’ Margaret haalde even adem. jHeb je dokter Durluun gesproken’ Wel. Awhtonj. je moet gek zijn om zoo te spre- Mfll Weet jO wel. dat het Imar «enige te- veiuhans waa? Ik zou Liever gehad beUien dat ren audar zijn oonteul over kwestie had ge- idl «lo sf<Mw vain zijn invloed verwijderd zal zijn, ka er tusbehen on» geen «reneo- werkiug, en mijn boek, dat de kroon moe< zdien op hot werk van mijn geboete ls- ven, zak nooit worden voltooid! Margareb zat stil, gentagnettaecrd door de enorme aan<natigtog van iten man, naar aten zij hihMhrde Er werd aan de deur getikt on bet zwar te hoofd vam .'toipio verwoheen. Dokter Ross Ihirhain. meneer Ik )»on niet thufc» voor doxter Durham, Scipio, vandaag niet, en op geen onkelen aruleren dag, - d« kun je hem zegpm r»M CLi),. nnuwh- Margnret leunde i-norover en rankte zij» ami iwn. ..Zóó onheleefil zul je toch niet zijn. At»h- ton. na allow wnt hij voor Angela hoeft 'gMlaan? Ihwenftien zul je hem toch een maal moeten ontmoeten Waarom nk«t van- daatt? Het zal ook beter zijn dat jsj ete genover hem ultepreeirtAsm zul ja weten waar je aan too bent?” ..Zul je dan blijven, MargKret? Er kwam een klrino varaivtaring op haar gdnat en haar mond 'rikte ,IIM zal hoV» onjHjrng.-nwun gijn; maak i«, heter dan «tot je h»wn zoo onbeleefd rondt WcgMiirenIk zal bRjviju" ..SMplo," riep Clyde met ren vreaanden lach ..kom terug je kunt menner liter br«wig«vi >7 W 54 43 W 69 68 12907 14 42 13 48 '7 62 19 86 97 1 13061 45 6 76 64 4 81 81 2 13103 15601 34 «5 8 8 15723 9520214 8 28 40 17918 31 7 53 61 33 47 591582918053 90 0* 70 50 69 20368 6 90 52 18108 94 5 13258 15955 52 20402 5 76 72 18216 98 1 81 88 44 113323 16033 50 20507 31 40 54 S I 61 43 57 38 ss s De „Deutsche Ztg-" beweert van goed ingelichte z(jde te weten, dat de Duitsche rükaregeering van de Entente mededeelntg heeft gekregen, dat de geallieerden onder geen voorwaarden zullen afzien van do uit levering der Duitschers, die zich schuldig gemaakt hebben aan overtredingen van het oorlogsrecht. Men heeft de Duitsche regeering er op gewezen, dat de kwestie der bestraffing van oeze personen een internationaal juridisch vraagstuk is, dat de geallieerden verplicht zjjn op te lossen. Duftschland is eveneens verplicht alles te doen om aan de uitleve ring mee te werken. Ook moet volgens dit zelfde blad de Engelsche zaakgelael.gdc te Berlijn er de Duitsche regeering op attent gemaakt hebben, dat de strafvervolging tegen deze schuldigen „met de grootste ob jectiviteit” zal worden gevoerd. De beklaag den i_i: hebben. De Duitsche regeering zal over deze kwestie nog deze week beraadslagen. Het kabinet zal vermoedelijk wel zeer sceptisch staan tegenover het denkbeeld van de objectieve vervolging door rechter® óle tegelijkertijd aanklagers zjjn. mag ik binnen (jeruchten over een „coup d’état” en over oorlog. - Polen en Rusland. - De vrede met Eatland. Agitatie in Berlijn. De lijst der schuldigen over- huuUgd. Economische onderhandelingen. Asquith komt in ’t parle ment. Voor nationalisatie der mijnen. ONS OVERZICHT. De geliefde uitdrukking van de Duitsche I ue resultaten van de Hongaaraclie verkio- -,k.klU~,.o „j—1-ai 1* - 1-----*-■ J- met allerfel wetenswaardigheden: „Mir winfs von alledem so dunun, enz.” Is op oogenblik van toepassing op den locsiaad M de vroegere Dubbel-nyonareflue en spe- elaal op dien in Hongarije. De berichten die int Boedapest ontvangen worden laten veel te gissen over en wanneer men ze poogt te conibineeren, komt men tot verraseenxle of tot geen resultaten. Na den uitslag der ver kiezingen, die een groote overwinning voor de monarchisten brachten, stond het vast, dat Hongarije weer een koninkrijk zou wor den en dat waarschijnlijk voorloopig een gouverneur alls hoofd van den staat zou werden benoemd. Herstel van ’t koning schap was slechts een kwestie van tijd en ixmijer ernstige binnenlandsche conflicten zouden de react ion na i ren hun wensen kun nen doorvoeren. Nu meldde gisteren een telegram dat de opperbevelhebber Horthy een staatsgreep voorbereidt om aartshertog Joseph als voorloopig vorst op den troon te zetten. De tegenwoordige minister vup oorlog, Friedrich, die tot de monarchisti sche party behoort, zou dan tot kabinets formateur worden benoemd, 't Bericht klinkt niet volkomen maar *t wordt nog duisterder door êerT^raadtoos te- Upnm. eveneens uit Boedapest afkomstig I wwin wordt gezegd, dat Horthy besloten heeft den minister-president Huszar te steu nen. Husaar vertegenwoordigt de democra tische party, is dus een tegenstander van Friedrich, die volgens deze lezing eveneens 'n staatsgreep in den zin heeft, doch „mach teloos is, zoolang het leger Huszar blijft i-teunen.” De beide mededeelingen staan «ma lijnrecht tegenover eOkaar. Eén hou vast ia er ,n.l. dat de sociaal-demo<yaten bijna geheel hebben afgedaan, waarvan de communisten de schuld krijgen. Een van de oudste arbeidersleiders van Hongarije heeft tot den correspondent van het „Neue Wie ner Journal het volgende gezegd over de Hongaarsche verkiezingen: ,<Dt* tragedie van de Hongaarsche so- ciaal-democratie is verschrikkelijk, het werk van tientallen jaren is vernietigd. En dai alles is aan de vervloekte krankzinnigheid van Béla Kun en zyn bondgenooten te dan ken; de Engelsche arbeidersleider Hender son heeft, zeide hy, gelijk, wanneer hy be weert, dat de communisten de doodgravers van het socialisme zyn em dat zy met hun economische buitensporigheden de reactie in haa*- allerscherpsten vorm uitlokken. Uit

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1