I 1 I I Donderdag 5 Februari 1920. Ko. 14230 58e Jaargang, tl ■1 '1 isr 1-44 regel» flM, elke regel meer KM. -1 l<rie*vx"ws en -S^.-vor-teentie'blnd- Trobr G-o-txcLa. ®zx Qxxxstrelce».. I Feuilleton. JGEEST". ers ten overstaan MULIE. ruari 1930 i 50 109M osu 12501 MO 7509 ”*?5 7055 (eigen geldj 762 14296 1G2M 167 14370 1664 225 14447 167(1 332 14538 1682 87 £17:. ROSS DURHAM. -- DEN >ententuin billijke irijieikij IONEN, 1 VERSCHIJNT DAGELIJKS I j BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. f M,- i [l«8 1 j Da crisis ingezet. 59| >**»d< 15 regelt* 1.05, elke» regel meer 0.20. Van buiten Gouda en den bezorgkringi 1—5 Si Ad mini.trail.: TaM. latere, n. I De geallieerden hebben Hongarije laten en me- ver- 18) HOOFDSTUK IV. Betreffende Jim. Daniël, Ver- ■hoivwtHirfl Na Bal snoegen. (Wordt vervolgd.) it per regel- A<|vertentiën in het Zaterdagnammer 20 toeslag op den prijs 1 1-1 1 i Bureau: MARKT 31, GOUDA. lulverteatlto u IngMoadea mUrtUncM by coalrut tot MW gwteu- prtla. Groota latten rudeo wurdu tenkrtd u«r pteateninte. A4v.rte.tU. kuon word» latteoadv door hmi*..taiwt r« wlM. Botetea- ilbrflB, Adv.rtentiobarwux w ow. Awfra. ütschland wordt krachtig geageewl e afscheidingsbeweging In Rijnland, ütsch-nationale volkspartij, de Duit- 20 82 67 ncLi- «front Jkmen jrpitz, b zijn giste ziet da&rfu De leven krotten henu niet Schouwburg schap, Marijke eregeld tijdig ogen van var- ■makelij kbedea geoda te vec- 20800 ;erf QOUDA. F’l h 14772 w, 14814 17701 70 4“ kwam de kaaner binaien, geheel er Van, dat er eeti»gi‘ vijonde- I** definitief besluit alleen vertchovén l$t recht mag de Tigliche Rundschau schrijven dat de jcriaia is ingezet en dat nifHs te voorzien hoe de afloop zal lijn. tover gens wfonden sléchts weinig pera- Htmnnien g Pe Voi geen pogin 50 57 67 917 72 - 73 23 037 30 Naar het Dngeteah vaa DAVID EYAUL Geauthoriseende Vertaling van Mevr. J. P. WESSELINK-v. R06SUM. (Nadrulr verbod»» 75 45 31 86 68 46: -• 53 90: 17800 39 55 74 84: 87 17908 15710 77 54 18033 69 47 70 51 88 70 95 18101 - 6 18203 20700 19 32 96 18380 16943 19211 45 88 93 17012 15 14845 17104 Tl Over de houding van de Sovjetrofeeriag ten aansien van de hervatting vaa den han del, zijn allerlei berichten verapreid. De „Daily Herald’’ maakt nu een Reutertele- gram uit Paryi openbaar, warén wordt meegedeeld dat het hoofdkwartier van ae Russische coöperatieve genootschappen te Parijs van de Sovjet-regeering bericht ont ving, dat de Central» Bond van Russische coöperaties gemachtigd is met coöperat.eve vereenigingen en handelsfirma’s in West- Europa, Amerika en ander» landen handeb- betrekkingen aan te knoopen. De noodige waarborgen voor de bescherming der ua- en uitgevuerde waren worden toegezegd. Alles goed en wel, maar de entente zal met dit standpunt geen genoegen nemen. In verband met Von Lersner’e weigering heeft de Raad van ambassadeurs laten we ten niet anders te hebben gedaan dan het uitvoeren binnen den bepaalden termijn (een maand na het van kracht wonden van den vrede) een der bepalingen van het ver drag. In deze meening komt, welke stand punten men te Berlijn ook mag bestijgen, geen verandering. Weigert de Duitsche re geering de uitlevering die haar voor tal- iooze moeilijkheden zal plaatsen (Von Lers ner’s handelwijze is daarvan een schoon voorspel) dan stelt ze zich bloot aan her vatting der vijandelijkheden, m. a. w. aan een nieuwe blokkade en bezetting van het Rijnsch-Westfaalsche kolenbekken. Met spanning zien we tegemoet wat de Duitsche regeering zal besluiten, het meest ligt voor de hand dat ze het nog weer maar eens met een nota (die dan de vier en twintigste over deze affaire zou zijn) zal beproeven, waar toe Kerk, Le- K Begudn te De bolsjewistische invloeden in Spanje hebben geen blijvend succes. De Daily Tele graph verneemt uit Madrid: De algemeene staking is mislukt ten ge volge van het stopzetten van de uitbetaling der steunuitkeeringen door eenige vakver- eenigingen. Dagelijks keert een groot aan tal arbeiders naar het werk terug, ofschoon de uiterste anarchisten hun best doen, dit, desnoods met geweld te verhinderen. Daarentegen is in Santander de algemee ne Making volkomen. De stakers hebben de traifti aangevallen; deze rijden nu niet meer. De havenwerken liggen ook «til. De staat van beleg is geproclameerd. 16605 20 54 5619114 86 25 1451216715 30 37 65 43 54 70 64 - 87 12216 28 70 88 92 18304 I94g 86 19560 62 83 98 19607 66 "710 .3807 57 98 19905 23 80 ..20009 79 48 17655 17 006 57 66 58 14 15431 17705 20142 41 40 9 70 >20266 87 20302 i 36 i 63 89 20419 86 8820539 ‘“I 20618 20 51 Het Bestuur van de Zuid-Slansche staats spoorwegen deelt mede, dat de arbeiders organisaties het verkeer op de Servische trajecten Cajesar-Paracin en Srahovo— Knjaeevaz hebben stopgezet. Behalve mili tairen worden geen reizigers meer ver voerd. De regeering is van meening, Jat hier bolsjewistische invloeden de hand ia het spel hebben. Zij laat de trajecten door militairen bezetten, die ook voor de hand having van het verkeer zuilen zorgen. et. het wan zijn aard niet pHnsoonlijkege- ri..-g)8Ahak*.ng op te merken, erger te maken- Deze gjennoedHjoeMand wan alleen mogtfijk Hj den krachtgen werker, wiens g zi< li'>j)iini daar altijd ver wen gaat voor «ten de groote gobeurtonism» Het nietige geheel oversehadUwtip. of geheel doen verdwijnen Het. unn mogelijk dat, hij zich eeuJgHzins verwondende over de ontvangM. van Clyde, maar hij wan in bet geh>el niet van zijn stuk -bracht Hij maakt.’ een alledaagache opnuvki i|c legen mevrouw Rufoe, en vroeg n lai tair man. Mnrgant dacht aan de op- drocta van .Maurüce omtrent hot diner op den volgenden Zondag, maar, daar zij het oogenhtik ong.iviiikt vond, fgfrak zij or ni'-i over. „Ku moe ik werkelijk gaan. Aahfon, da ir je niet prvdcH weet hoe lavt Angela thuis kemt Vaarwel. Vaarwel, dokter Durham, u helit nog noot uw belofte vervuld om eens bij ons te komen dnieeren. en Rnfus heeft er «Klfiwijte over g^proken. Ik moe. •cm dag laten v'aHWtellen- Zij verliet de kamer wat snel, Durham Meld de deur voor hvar open. Clyde verwprelld® rookwolken om zich heen, toen Durham wver bij den lutanl te. rugkw im-, (kwe leunde tegen den doffen, roeden Meen van den «ÖoortMeennMntel, en keek Ulytle «trok lu hM gelaat. „Ik lioop dut ii geheel tevreden zij* niet de g.'zondiieid van Mevrouw Clyde 9 Zij heeft de laatje drie weken gfrooót» vorde ringen gemaakt Ik lieu zeer tevreden over den uUntagu Het wan hair vurige wtouwh om weer gezond te worden: zij gtatf naar de inriehdug mat dM doel voor ooigen. Dit In b*gen De tl sche volkspartij, hst centrum, de Duitsche democratische partij en de sociaal-democra tische jparty hebben thans een bekendma king u.tgegeven, waarin cfj als vertegen- woordigers van de bevolking uit het bezet te gebied verklaren, dat de „Rheim^che Volkaverein zur Vertrotung der Interessen aer rheinischen Lande” zich door het doel, oait zy nastreeft buiten de grondwet heeft geplaatst en dat deswege het lidmaatschap üer vereeniging met dat van een der ge noemde partijen onvereenigbaar is. Zy die lid de.- vereeniging blyven zullen van het lidmaatschap hunner party vervallen wor den verklaard. De onafhankelijke sociaal democratische party heeft met het oog op tie aanvallen van den Pruisischen minister van binnenlandsche zaken op haar party geweigerd deze verklaring te onderteeke- nen, maar verklaart eveneens elke pog.ng om het Rijnland van het overige Rijk los te scheuren met kracht te blijven bestrijden en hetzelfde besluit te hebben genomen om trent de ohvereenigbaarheid van het lid maatschap der vereeniging met dat der partij. Bovendien heeft de provinciale comnussie van het centrum in Rynland met algemeene stemmen besloten, dat elk lid van de cen trumpartij gehouden Is aan het standpunt, dat het partijcongres te Berlijn inzake het Rynlandvraagstuk heeft jngenomen, n.1. dat de zelfstand.gheid van Rijnland alleen tot stand kan komen in verband met de terri toriale reorganisatie van het heele ryk. 'len slotte zegt de verklaring van het cen trum, dat een bijeenkomst met dr. Dorten wegens de houding die deze tot dusverre heeft aangenomen niet toegestaan kan wor den. Zjj die lid blijven van de volluvcr- eeniging en by welk politiek werk ook met ar. Dorten samen werken, wonden verval len verklaard als lid van de centumspartij. Dooi deze verklaring heeft de centrums- party in Rynland den aanhangers van de afscheuringsbeweging duidelijk den rug toegekeerd. Börsenkurier meent dat het Duitsche volk de gevoelens van Lersner zal deelen, maar vindt, dat de chef der vredesdelegatie de nota best had kunnen aanvaarden. Hij zou aldus de uitlevering geenszins hebben ondersteund, want de beslissing van wat op de nota zou worden geantwoord lag geenszins by hem. Uit deze enkele uittreksels blijkt intus- schen voldoende hoe de opinie van het Duit sche volk is. Von Lersner’s handelwijze wondt toegejuicht of waar men ze niet zon der restrictie goedkeurt, toch begrepen. Al gemeen is men tegen de uitlevering wat aan me regeering wel een grooten steun moet zijn bij een eventueele weigering. Of ze die geven zal is niet te voorzien, want de staatslieden zullen ernstiger dan de groote menigte kan doen de gevolgen van niet-uitlevering overwegen. Si 1 Telefoon 324. 10 g Uit Paryil'lic i! gelijk, nog njs het ploUeliral d te Parijs 3' j Scapa Von Letpnerjü: jdeadelegatieWK 3 legd. Hij he|f' karweitjes opgeknapt, de entente overhandig tender verzocht wei De lüstj neemt c| {rtog.- weten geen genoegen te zull»n nesn»n met óen terugkeer van de Hababurger» op de» Hongaarschen troon. Mlniater-preaident Huazar zohd onmlddeliyk vaa dit besluit oer Entente bericht aan aartshertog Joaetf. Naai veriuidt zou Hongarije mat het ver langen van de Entente rekening houden. Reeds ter gelegenheid van de verkiesing van den gouverneur in de eerste sitting van de Nationale Vergadering zal dit blijken doordat men adinlfaal Horthy tot gouver neur van Hongarije zal kiezen. De troon zet voorloopig met bezet worden. Naar wan meent zal later een Deanache prins daar voor in aanpuiricing komen. Als candidaat voor den Hongnarachan troon noemt de Petit Pariaien den markies van Cambridge, oudste zoon vaa wijlen den hertog van Teek, zwager van Kocumr G*or- ge van Engeland. ie een groo<«> hulp, niet ale*n voor den pwdënt, maar oo< voor hen, dk> haar moe ten behandelen Zoo waren de natuurlij ko opmerkingen dl.» hij onder de gegeven onMtendlgiwden tegenover Udwen man z-mi hebben gemaakt, rij weiden met volmaakte onverMiblligh^. I aingel»ooid. „Ik heb «r nieta over te zeggen, peer antwoordde lytiekoef. ''jirham bleef hem Mrek In het gelaat INGRZONDKN MKDBDKKUNG1 Op de^loorpagina 50 hoogar. a 34 114 07 •3318416 S m.z 16360 si- 346 fiOIlKCHF HIIIRINT 1 ABONNEMENTSPRIJS: p«r kwartwl ftM, p.r wk 17 ent, nurt Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, ov»ral waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 72.75, met Zondagsblad ƒ3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau i Markt 11, GOUDA, b|j ante agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJSUit Gouda en omstreken (beboerende tot dan bezorgkring)i K «ua.Malo f 1 IU» mIItam waaaaaM 9 A 4M1 VTaaaa b.„XAa.«. Ja. Ja— l...-. LI—4 K regels 130, elke regel meer ƒ0.25. Advertentiën van publieke vermakelijkheden a 12H cf--‘J ---- - Redactil en onJMeefkl te raakte ging dadelijk zit- ijjs nota van 2l lal - .mrg< count, een bericht <eer bppien wekt vertrdc van Von fver ,dd schadeverg 1 onderhandelde, ni het hoofd yan de w keeft het leitje eji “t reeds tal van cu r verscheh aan de entente overhandigd, wa dringender verzocht werd af t dep eisch tot uitlevering der-j zonder resultaat. Nu hy einde! met de namen der vervolgden n wend het hm al ran 'rij db-if ig temperament, ix-dach» iw>e mrttelooM het te wonlen. Maotfta hl) er Iwro. knjmte te hewnrrn- Ik begrijp uw gezichtpunt niet bee' awd. U hebt nttuurUjk de verklaring ge- kregen, wiarwn mm u niet gredireven heeft? Ik IkJj z<jif aangeboden u te «chrijvwi, op d welfden dag dat mevrouw <’lvd» voor hM ecrM bij ngj fo geweest loonl. arts zegt: De regeering kan owr. wagen öm dit artikel (228) van het vehjtag na te komen zonder dei} ernstigaten oinnenlandschen strijd te ont» ketenen. Een dergfelijke strijd kan men ech ter niét voeren al^ men niet den steun heeft ya,n zijn eigen ovdrtuiging en van de meer- d^rtieid des volks. Zelfs een bolsjewistische ^ejaeering van het slag die dertyds te Mün- Witti zou ternauwernood bereid gevomien gorden om deze lieden aan een vreemde Rechtspraak uit te leveren. Men gevoelt in Duitschland niet <te minste lust om een po litiek te voeren, die tot een catastrophe lei den moet. Een dergelijke politiek is alleen |IWet werk van henl die eischen stellen zon- Wer de gevolgen te overwegen, die iet’.--re poging om deze ni te komen met zich moet sleepen. Het Berlintr Tagéblatt vraagt of men thans inziet welk een monsterachtige dwaasheid het geweest i» om de ondertee- kening aan te bieden van een vredesverdrag dat niet na te komen ia* en waartoe dege nen, die dadelijk van onderteekening ge sproken hebben en zoodoende allen tegen stand vruchteloos gemaakt hebben, Du tsch- land hebben gebracht De JPost zegt: Lersner heeft gehandeld naar het hart van het heel» Duitsche volk door het document van de schande niet aan te nemen. De Berliner Lokalanzeiger zegt: Deze smaad zal door het Duitsche volk niet ver dragen worden. Ook de gansche Von 15446 19925 - >7 5874 6063 1611 II 9833. 8024 zó: i 610 4- 7509 l'i dobriMunnissen door «en rechtbank, waarin* een Wtegenwoordiger van de geallieerden Sittings zou kunnen hebben, is gedateerd van W1 Jan. Ze is eerst nu gepubliceerd. Aangeil en de strekking voldoende bekend is, zuilen we ze niet meer in haar gdiècl ovemefnen, doch alleen vermelden, dat het hoogste Duitsch gerechtshof te Leipzig zou wonden aangewezen ter berechting der schuldigen. 19528 .,038 1682 1 Z] 87 95 1714 5J 88 14649 81 441 61 1767 19703 43 14772 9319815 570 14814 1770120183 636 79 4720670 60 15029 50 85 79 15151 17928 20813 727 15347 30 F|(| 091 15423 39 tt 1107 15572 18283 75 2915627 18342 90 3615815 66 20948, 273 24 18630 338 15901 18736 1401 2319139 Ö29 3819222 094 16008 49 048 24 19320 106 45 34 9516237 94 aar. 522 14045 16340 1883T 25 14105 51 46 52 8 75 76 54 65 16418 79 57 73 5518912 657 14211 60 36 80 29 7319006 95 56 16541 21 708 64 87 24 31 14330 16605 31 4I - 46 67 890 933 50 63 80 037 64 124 28 47 49 297 300 1498Ï 15 425 15011 26 M; Tdeff Intern 545. Jder Bei uldigenj -u- Von Lersner zendt de documenten te*”- tfntslag. Dui&che kabinetsraad. Persstemmen tegen uil ruw. “Ota van 2fi Januari. Tegèn de afscheiding van 1 Herstel der Habsburge^j verboden. Handel met sovjet-Rusland. bol^j^wiki in Zuid-Siaviê en U ONjS OVEpZICHt. it, zoo mo- tn destijds iimson, die Meding, van Mr Berlyn. ptsche vre- hij neetge- Muigename fene nota’s lörin steeds nzien van schuldigen, lik de l(jst aar Berlijn moest zenden, w»nd het hem al ie machtig, niet de eer van de genoemden maar die van geheel Duitschland is er s.i. mee ge moeid en hy bedankte er voor mede te werken tot deze vernedering van zyn vader land. Dus retourneerde hij de documenten aan den Franschen minister-president, voor- i zitter der vredesconferentie, Millerand, met de mededeeling dat hy naar Berly'n terug- ke»rt. Aan een Japansch journalist heeft Von Lersner uitdrukkelijk verklaard geheel op eigen initiatief te hebben gehandeld, trouwens de Duitsche regeering had hem, naar Wolff seinde, Zatendag opgedragen de lijst onmiddellyk naar BerltfA door te zen- d«. De houding van Von Lersner heeft een onvoorziene toestand geschapen, waarin een ongelukkige bijkomstigheid is, dat de Duitsche zaakgelastigde te Parys, Mayer, juist voor enkele dagen naar Duitschland was vertrokken. Hy vertoefde te München, doch is naar de hoofdstad ontboden, ver moedelijk om over Von Lersner’s ontslag en diens eventueelen opvolger te beraadsla gen. Veel liefhebberij voor de functie van hoofd der vredesdelegatie zal er niet be staan. Ten aanzien van de uitlevering-skwes- t>e heeft de gebeurtenis geen ander gevolg gehad, dan dat de Ijjst met eenige vertra ging in ’t bezit der Duitsche regeering is gekomen. De raad van ambassadeurs heeft het geval besproken en besloten de terug gezonden documenten op andere wijze aan ue vi-oegeren vyand te doen geworden; naar alle waarschijnlijkheid hebben de vertegen woordigers der entente te Berly’n die taak overgenomen, de namen van degenen, die ter beschikking van de entente moeten wor den gesteld, waren gisteren op het minis terie van Buitenlandsche Zaken al ontvan gen. Ze zijn alphabetisch gerangschikt Bo venaan de lijst staat Hertog Albrecht van burhom Onbewust Ujhrid In de luelit zweedde. He. was tns- «chen hem en de bewoners van het huls In de Avenue Road tot een vriendachappe- •ijlte veiriiolndlng gekolVen. en bij wensch. k» nu ook nAmriljk kettnis te -maken met den heer des huizee. Aftsedhïen verbaasde hei hem, niets van Olyde te helbben. ge- hooïri, of geen bezoek van hem te hebbon gekregen, maai hij had geen gewicht ge hecht aan dit verzuim, daar hij bedacht, dat letterkundig” en artistieke menschen niet zeer vatbaar waren voor convendo- “tate «ébruffie». MevrouwC lyde had zijn reketoing betaald met haar eigen óhèque Zij hadden menig intiem gesprek gevoerd gedurende de drie Weken, dte zij onderzijn zorg waa geiweeet in Devonshire Street, “tar onder alle» was zij besilM trouw aan Uyde gebiewea Zijn naam was slechte e* paar maten ommd. Durham had ge»« reden te gelooven 'Lat .zij werkelijk geluk kig met hem was, maar evenmin dat er een 'jragedie verscholen lag Hij had het demri6eeld van een tragwllo van zioh alge zet, zoodra Angela begon te herstellen, en schreef den pathos en de-iponiung van haar uitdrukking geheel toe aan lictbaanelijke oorzaken Toen d-eee waren weggenomen, keerde zij terug, tot liaar normalen, geoeie- lijkcai toestand, die werkzaam, breed en deelnemend was. Zij had rich in do in richting zeer bemind gemaakt bij de direc trice en de verpleegsters, en het afsethoid na die drie welran was sjmartelijk voor allen gieweest Maar zij waö er nooit meer naai toe gegaan, hetgeen Dtirfiam verbaas de en mejuffrouw Mackellar leed doed Er waren veel .vrieiMlschapt^banden onder haar «lak gvvormd en zij hadden hun wortels over de geheeld wereld. Angela hail er nooit verklaring van gegeven^ en Durham had er niet naar gevraagd- ih.l veronder stel, te. dat zij die bladzijde van haar leven wilde afslui’.un. maar waarom, dat kon hij niet begrijpen, of het moest terwilje van Clyde zijn. De imli'if.teit van hun vriend schap en hun gesprek wa» bijna geMndigd n'^» haar tenigjkeer te Plas Gwyn. en, of schoon hij dia»* versalwblene bezoeken Md lafgvlegd. daar hij meer dan gewon», be- langrieJlng hoeMerde voor dat psycholo gisch tujislhauden, voelde Jiij zich, Voor zoo verre het Angela betrof, als buit «staan der Hij w’as ewriijk nieuwsgierig en ver langend Clyde te ontmoeten. Hij meende Angola Iieter te zullen, begrijpen, nadat hij üem zou hebban gewproken Hij was niet verwonderd mevrouw Kufua te rian. Zij knikte hem ietwat onzMurte», kandant van het Westel.; --lrAn UOk ‘Mt HindfenBurgil Ludendorff, T in Hollweg. rij die gwheel onbekend rijn ir Ifefed. Dfc Beietsche minster lertüd im de zitting van| den Beierschen Landdag Werd verwond, litaat ”’_t r Was als officier wèrk- fabriek iil lioord-Frankrijk en nek, een Fransch kamerlid, schijnt den Beierschen minister aansprakelyk te maken voor zyn verliezen. Herman Müller, de minister van buiten landsche zaken, had reeds in den loop van den namiddag méf rykskanselier Bauer en eenige leden varfjhet kabinet geconfereerd De besprekingen^hadden een streng ver- trouwljjk karaktoy, maar de algemeene in druk ii ,dat de regeering in een erg las tige en moeilijke]! positie is gekomen door de houding van Von Lersner. Von 1-ersner had opdracht om de lyst otuniddellijk naar Berlyn te zenden en niemand vermoedue hier dat persoonlijke overweging*» op het laatste oogenblik dit incident zouden uitlok ken. Over het uitleveringsverzoek is gisteren al een kabinetsraad gehouden, waarin, naar verluidt, het standpunt werd ingenomen, dat de eisch niet kan worden ingewilligd. De laatste nota die de Duitsche regeering aan de entente heeft gezonden, waann ze voorstelde de ^schuldigen in Duitschland te a-h hav elften oog”n zouden hebben Kunnen «preken, <lan zou zij beproefd heb ben h&m towaarschuwen ot voor te berei- ilen op een vijan|lln?e atmosfeer. Ashton - «lokter Durham is in de ka mer gekioanen, zal zij eenift*zin« anigMU<- Clycfe Htoa*i op aomder zijn tdgajar uit den mond te nem«D en Weerde rich riaar de deur, waardoor Durham taimeu waa geko men; Ihj hrAöht een frissehe, reine, sterkende lucht mede. Hij had gereden m droeg een jas met hraag en manche tem vmn aMraKan. die Oom Imttenpawoon gwri stond Het keurige van zija toetert stak iterk al bij het letwAt stof fige buis fn de ïosgek-noopte daa van Clyde. .Xtoeftenmiddag zeide Clyde zoo stijf mogelijk, maar hij bood zijn hand met am Zijn Hchtibiauwo ooftn hadden een Mr«<kke uiMmkking, en rijn gelaai» was hard, liegeen hem volstrekt niet geel stond. „Mtesdhien deed Ik beter u aan elkaai voöi te Mel^n," tracflitte MargrM op haar gewone ongedwongen amnier te zeggen, .ofMrhoon u geen voarstrilng noodig moest hebben Duhter Hose Durham, A^frfon. aan wten wij alten zoo gy-ooten dank verschul digd rijn" Durham stak glimlachend zijn hand uit, di.» Clyde, zonkter grot zijn, niet kon weigeren. Maar hij ze slvchtw even. aan. en ten, terwijl hij Durham liet Maan zonder Item uit te noodigen pilaatu te nemen Zijn onbeeoHoftiieki kon al nk* erger. Nfergarot meende dat zij een flikkering In du oogen van Durham zag, maar zij ver- taiaeklngen van hel Ba andere luenachen zter ,ö>m «te een of andere reden lamt u out «<md, meneer (lyde acid» hij auherp I‘ndien u het zoo wilt nownen, dan Ih-h ik het Iedere mm zou hot zijn onder de- omrf'ijwligihc’ten. De gehoele zaak mm ren onvemidwoontetijk* vtfjhcid Ik ben er zelte ntet zeker van. ot het ge»m mte- ttadkge vrijheid wa«. Durham «teunte eeMgwzina. Hij waevaa maar diar hij zou rijn boon In rijn «frijn- 94 94 132 15560 77 66 251 92 57 15666 72 80 84 309 32 89 405 507 23 15832 43 37 611 62 20 15944 27 16010 30 26 961611* 715 SJ- 810 35 77: 23 59 80 27 84 98 38 16213 18563 48 80 49 18610 79 85 16320 18826 J«1 en Spanje. Wuitomberg, <|le coinij Itende’ll, legercorpsen ud| is geweest. stfl op van F: Mackensen en pethnu tal van namerijj riie; het publieke 0 Auer, die ind< ook op de lyat Auer v zaam in een fr±“*k de eigenaar van deze ruu, suiiyni uen oeierscnen niuaw irakelyk te maken voor zyn verliezen. .,105 51 8 75 65 16418 73 55 14211 60 29 7311 56 16541 64 87 1330 - 78 83 89 .512 37 54 70 80 71 82- 14657 87 14715 33 45 51 88 14845 14981 74 33 30 89 35 88 ÖÖ4 7517201 82 76 3 87 87 32 98 89 41 610 15152 50 1971 74 96 75 198C 740 15208 91 49 9 17310 881 41 95 920 88 17416 1! 31 90 66 49 15302 17542 69 24 70 75 35 91

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1