Da schitterende film DE WITTE ROZEN VAN RAVENSBERG van af Vrijdag 6 Febr. rnrnhmm in de WITTE BIOSCOOP. ÖNZf CRAADLO0ZE DIcllST. INBBEONPIN MKDKDEKLINGKN. i~!-X I 1 t* de werkelijke prijzen beneden die ftfenxbn gedaald zijn zeldzaam verschijnsel! lijdt de kaashandel voortdurend f roe tere verliezen. BUITKNLAND3CH NIEUWS. BELUIK. U e nood dor V I u in t n g u. De „loto vou h-4 VLuuzeM© trpnt Oiu» v «uioriuifci, bcVtM een twee koiouunwp lang verintU owr „tïtl een in/uier Wjüeaaaa uv%« uweder ia me. rouw ja» itacinu.t- v v a^ujp, wier eotdaenu, t wegen» aoti- vurAm ui April tot lu puur gereutfunlaatrui werd eroonüD. ki. Hij gi»g in beroep doc.i wucm nog ui tijd op iMMiaiuleluig van zijn i itvK. ln.ii.unlet» moet iuj geduiekie ui aio uwanlen in ito cel verb.ij ven, o» lonk» Hei Uil, da. Iuj oriwug ziek wiw en meer aan <xm blood apuiwoe. Uok mevrouw ilaruaut vv ai tuberculouH, .ron Zien daarbij niet be- noortijK .ooJen door-tM de .luramate» van tot g«via (ze liud vijl kiuiliren ven wie eiken de oudeie docrtjur laonoéüuno.8. fo iels verdiont) uitent gering' waren, in ut^daatrt dor vorige maand 'e de acJLia- veaV-'vrouw en moeder, pass il jaar oud, pMKJioiims pn tried©». De vaitsp kre as Meent» euM-lo uren verlof 01» tiSsoue» twee gjeu darmen, zijn kinderen to oeooeken, die ou- gru\eiii-t evenwel uwcat bij iuot bijwonen. 1 e.ieinde de verzirgtig en -le opvoeding der Kin lertih te kunnen bekostigen liee.t „De Standaard een inaohrijxing gooponu, wuartoe dr. van de 'lorr©. zelf g)oon acti- vin', ne' iin-iutuf nam. NOORWEGEN. Hevige sneeuwval, lü de laagte dagen. li er in de onwtre- keu vdn KritfÜo.ia zooveel eneouwr geval len, dat de 0nd geheel van do buitenwe reld was ai geen eden. Do treinen konden nle: rwur de hootfJwtad komen en bleven onderweg in de sneeuw steken. Cit de omstreken, wend voedsel door «ki-tooipers niar de reizigers van den iutge*»oouw<lon trein gebrttout. Do verbinding tusfcciien Krbviauua en .Stockholm woo Zondag nog verbroken. AMERIKA. Dpaadlooze telefonie. Volgen» „We-aly Dtajpatefr worden er op t ixjgwniJu jiiierewMant» proeinenungeu gehouden uut draadlooze» telelonie liöHjnen Grooudtritiajuue en de Vuneeiagde öt.t'n, en die proeven moeten goed go-4 iag»l zij n. tie. blad herinnert er aan, dat, toen pre sident Hitsom aan boowt van de George Washington den Ooevan ovorsi&k, hij voort durend in ielefonia he gemot nsc-nap bleef met bet draadloo» station toé op een af stand ven 500 mijlen. Men spreekt nu a. over hes tnjrëctiten van drandüoozo rlefo- tiLaahe stations aan de kuisten van den Atlantische» Oceaan on van de Stille Zuid zee BINNENLAND. De ex-keizer. titt Auckland Geddt», do Engelwcho mi- nispe-r van Handel, heelt, naar de „Tol. uit Londen verneenrt, in een te Andover gchoudou rode gezegd ,,De EifljgnA-olie Hegpatiitjf <w vastbeslo ten don gewezen keizer uit Nederland en voir oen rechtbank tj krijgen, en ai.a hij wordt veroordeeld het vonnis ook t© doen ui. voeren. lik hen .No ter. uuid ©older op ^rotid van iuternatipnailc wetten dö uMieventig zou blijven Weigeren en dien man een verbliji plaat* bfnneu Noderlandsch gebied wil ge ven, dun moetan wij z.'ggen dat Hij niet op JloJéA.utMch grondgebied In Europa zal blijven, dcoh verwijder»! mioet worden naar een eiland out ten Europa, dat aan Neder land toebehoort. Regeeringsbloem en -meeL 1>« minister van Landbouw, Nijverheid 011 liaaidei heeft bepaald dat met tngai^ van r'ebntaci zal worden v erwt aan onder r©- g«<-rini{hblo«n een menfBol van: 10 K.. Amerikaanoah© bloem; en 90 K G. bloem, veonkregen door uitma.Sng van 74 p(JL van 10 K.G. inJandselie roi^ge; 10 K-G in- laiideche ta*we, en 80 K.G. buiealawteche tarwe; en onder regeeringnjneol een meng- ''^l van 35 p('t inlandsche rogge; 10 pLt. inlaniadhe tarwe en 05 pOt. buiAuhandflcfte tarw e. Uitvoer van aardappelen. Uo Ne»L Uitvoer Mij. twen»jpl te>r kennis van belanghebbenden, dat voor enkele da gen verdere vergunningen voor den nüt- voer van aartlappeilen niet wonten geën- dofiseenl. rVnitgnzit* de ukboi v «reeniginffun twha gionte vormmliotten liobbcn gedaan on an il ore wleoht bij zlltett, Ijoteekeut deze IwwirtsiniO, dot inwn de werkioozonuttkee- rtngöti zal moeten staken. IN- vnfeal» Rond van Tranaportarbm De kaaa. Meermalen hebben w\j, zoo schrijft het Hbld. gewezen op de ongelukkige zuivel-po litiek van de Regeering, die door aileriei belemmeringen tyj voorbeeld den uitvoer van kaas een economische noodzakelijk heid l vrijwel onmogelijk maakte. Aan vankelijk werd de goede bedoeling, prijsver laging in het binnenland, daarmee volstrekt niet bereikt; nu eindelijk de prijzen werke lijk gedaald zijn, dreigt er een catastrophe voor de kaashandelaren. De overproductie ia namelijk zoo geweidag men spreekt van een voorraad van 28 mülioen K.G. dat daardoor de markt eenvoudig „instort", en er enorme verliezen worden geleden. Toch wordt de voorraad nog steeds grooter; immers de uitvoer is onmogelijk geworden «oor den stand der valuta, en het binnen land vert)ruikt het product van deze vroe gere export-industrie nu eenmaal niet. De maximumprijzen, waarvan die voor jonge kaas enkele weken geleden afgeschaft f«, waren gebaseerd op export-winst, en be tekenden dus op zich zelf een verlies. Nu In deze omstandigheden hebben de kaas handelaren zich tot den minister gewend met dringend verzoek om uitredding. In de eerste plaats om restitutie van de verliezen, die de handel direct door Regeerings-maat- regelen heeft geleden; men herinnert zich,' oat de .heffing"' van 70 per uitvoer, quantum van 100 K.G. begin December, bjj het ingaan van de z.g. „tweede periode" plotseling verlaagd werd tot 6, vóór dat de consenten uit de eerste periode alle ge bruikt waren. Toep dit bekend werd, wei gerden de buitenlandsche importeurs voor zoover zij nog afnemers gebleven wa ren 1 op reeds ontvangen of nog te ont vangen zendingen het verschil van 64.-- per 100 K.G. te dragen, zoodat de Ncder- landsche exporteurs dit nog moesten bijbe talen. Zij vorderen deze bedragen nu van het Rijk terug; een eisch, die ons volkomen billijk schijnt Maar er is meer. De Vereeniging van Kaashandelaren heeft ook den minister ver zocht ,een deel van den overtolligen voor rad voor het Ryk over te nemen en wel koor den uitvoer naar Duitschland, zooals die tal geregeld wonden wanneer het cre- diet van 200 millioen zal worden ver leend 60 millioen daarvan is, naar men weet, bestemd voor aankoop van levens middelen uit Nederland en koloniën). De minister schijnt hierop geantwoord te heb ben, dat hij niets kon of wilde doen voor- aat de Tweede Kamer zich over de crediet- verleening heeft uitgesproken; intusschcn was een geheel vrijgeven van den handel misschien te overwegen. Daarmee zouden natuurlijk de eenmaal geleden verliezen niet worden goedgemaakt; de uitvoer is immers practisch opgehouden. Zoo kunnen wy ons wel voorstellen dat de meeste kaashandelaren meer voelen voor het zooeven genoemde plan. Maar ander zijds is het zeer begrijpelijk, dat de minis ter moeilijk verplichtingen op zich kan ne men eer zelfs de beslissing over het creiiet gevallen is. Trouwens of een dergelijke Re geringstransactie op zich zelf aanbeveling verdient blijft natuurlijk nog een andere vraag! In elk geval lykt ons een spoedige be handeling van het crediet door de Kamer reer wenscheltjk, men spreekt van de vol gende maand. Is de credietigeving eenmaal goedgekeurd, dan kan men zien, hoe het belang van den Nederlandschen exporcur het best te behértigen is. Het vrijgeven van den handel zal dan ernstig overwogen moe ten worden. De export is een nationaal be lang 1 Vragen aan den Minister. De lufr Van havetAjijn lieoit aan den Aliniï.or van Landbouw de voqjende \tu- ftvn ge Ifld I. is art, juin., dut do Kegeeriiig) eiu- de December tarwe en tarwemeel ga-tootu beefi tot een prijs van ongeveer f pér 1(a) 1UU K.G. franco Anieterdaiu-Kotter- drtiu (voor goede kwaliteit tarwemeeljiu iJk ge. al tot een prijkt ver oencden cüen, w att r\oor de KegeoiCng litoenr aan de ge- iiA'fiitii versVroHt V indien di>. mei jon* iv, L» de Miniwer Juu jere»d moe ie dojleu, tot Wela© prij zen de- minister op du( tijostip tarwe eu meel zijn geuoolp en wew© vraonten aier- bij zijn geoontraoteefd II. is de Alinirfjcf bereid meo te dee- len waarom, in aiwijki.ifj van andere sta len, rip iiiugoppnjzen van gtraan nior neg steeds goiieim wonden geltouaen, en ox ae- zrr geiieuiuioadi-ng beseratvlijk in voor de WMJijdlng van de dmuate.' 1 1 L i» liei deo, .uinioter beken»!, dat doordien do beter k taiendon zich voor een groot deel van vrije okxMn voorzien, een gavo* aanhuil der w Mebroodkaarten met ge- "ruik'j wordt, terwijl deze uaarton ten ooe- le worde.I vernietigd, te.» leele dieik-n om onge wensen te vergcoJ ngen m« de so.iai Kist te 0111 vangen IV Is tie ►vuiiiueter bereid, om indien net in de vorige vraag gestelde worut er- aenJ, maatregelen dnariegen te tteunen, b.v. door ne kaarten i »wi<Hel »aar te stel len t*gen een nader vasti te e.eilen be drag r V I» het jfuLrt, naar in verband met 1h4 bovengaande iloor vakmannen wordt (beweerd, nat, tw*. twldligo tarwemeel-mono- poüe wor.it gehandmuafd ten einde o.ider meer verhezen geieüen itoor vroegere npe- oulatie in givtroogde aardappelen en iapio- caineel te dekken, waardoor hier te lan-le thans feitelijk een broodaccijna zou bo- etaan V Zoo ja, z »u hrt dan met t'<r bevrijding der duurte gewenacht zijn dit monopolie oj» te heften)' Zoo noen, j» do ABimpter dan berekj aan Kamerleden, dfo zulks wen- «rhen, zicli voor het onrierzook der l>o- «laande en ter inzage gedeponeerde br- fifchrtiden de hulp te verzekerm van vak mannen, dluir misschien geen onkel lid der ötaten-GeneraaJ over de noodije vak kennis bestehikt, daartoe vorelsatvB? Hlen kwestie met de werkloozenuitkeerinc. Hot hooftilxwtujur dhr Federatie van Tra nfijportarbchlern ontving, volgens de „Tel.", gunteivn van de regeering bericht, da» do werkloozenuiticeoriaig voor de ha- vtMiarl>eti(kirö zou worden rftqpgezet. De Atnrterdamsohe vereendgii.ngen bij de Fede ratie aangestoten, ontvingen biervan mede- deeling zonder nadere motiveering. Bij ix>- formatie aan het departement van Arboid kon men mededeolen. dat IwH besluit geen verband Mdd mrt de dreggende etakfing. Mormanen- 'Men vreo«', ilmt l»e»r een on- gohtk te overkomen. De Tooneelstaking. Ken verzoek tot bemiddeling. Nair de „Tel." vornieenH, heeft delArec- 'Uwenhoud benloten een aabrljveh. tot de i Aiuetmlaiiuwtien, liuritetnceeter te richten, wiarin hein Venzodlit wordt ate be»ntdde- der- tKK-ff »wu dfrglijk bencht niet oni- vau.ge», zood.it de umgNijkJaeidi groot n, dv liet hier ©en adiuunstr^Uove muatregei butn'H, wplAj; Klc^tils eon opecnoruog be- twheut De groote weg Antwerpen-Breda. Naar de Brusselsche correspondent van de „Maaebode" verneemt, zal er binnenku.*. een begin gemaakt worden met de verbete ring van den grooten weg Antnverpen-Rreda en de wegen Brecht-Wuestiwezel-Calnipt- hout. Voor het grensverkeer met Noord- Brabant ia dat van groot belang. Vereeniging voor Volkenbond en Vrede. <n „Uuioitr. rwudio" te »-Gruvenhago is c. 'uraa»^i»|iUag de eersie voJtiuikge ver- gudtv-iiig gvvioiidcn ojk net BooldiWtetuur 4au oc m-fuging Voor oiKeabond en vri«de weLe gtwo.gd worl dook de .o- sia.lut.e van den hu;id van Auviet», ui© .»-vvoigo artLel 15 van de SsMUUtwj. lier 4 teeiiiging tul HooHlbestuur en geheel Uo eroemgaug 'jw zijde staat. lid i'rtgei.ijküia.i Kescujur, goivozen uit (K-I 11 Udeii mui tmt Hoofdbestuur, benlaa. uit nir. J. Lecburg, voorzitter; mevrouw C. A. Khiyrver, Mr. D. Ftrak, W, O. D Korter, Mr. J Rlamtengia, Mr. V. il. itut- g4TH, i'rof. mr M. W F. ireuo, Air 8 tl. D. M. van Lier eu H. Ch. G. J. v. d. Mandere iu den Itaad van Airteo van .e* V4.roei<iging iieubeO z.ttiug ijencwnen i'rof Mr. Anno Anema, hoogieoraur Vrije LitiversuteM te AuWierdaui; Mr. dr. J. J. dooonon, retorendaris gaineenle s-Uraven- njge: Prof. H. asenur, hoogileeraar te bxtiden en rector van net Lyceum te Den ll iag; Prof dr H T. i oleniiraiuler, hoog- ItMTaar a«i de L'nivorsltei. te Leden; Mr. i* W. A. .(.bit vaa» fier Linden, Minister van jjtiat. - EERSTE KAMER. u. do gii teren geJioudon vergod .uing van to n,urate K uner drong de, lieer Vliegen i«n op sp->ea>gie invoering \au Oen o u-ren- d-g, en op verlioog.ng van do invalkü- ©.t rente. Vcitlw vroeg spr. bijzoudorüe- oeu over dte ftifcoakanaiisauo, en regeling V .ill do gouwentoii.iauciön. Bocaaiisalie werd U j 'i spr. vtirwU'igd iu» e:n nooazakeiija- ueid y j'C haer o 1 k (u, i vroeg of hij aau- w.i.iuiig van de arbeiJeregelmg <ier Wasn- ihgtonsohe Wnferentie de vervier «tfekKeiwlo oepaiiiigun onze© «rbeWHvvet zullen Wijven gelden. 1-tij* zou zuIks veu-woord achten, voort»!waarschuwde nij togen te hoog! op. dri/Ven der salarissen van amt>tonaren eu IwunJxeji in wjusuieaist. De neer Van L ill b d O 11 (v.du) kan z.cl; ."orcciugen mei het weigeren dor uit- je.eriug aft den voor.na4.g|aft iAit-tochon ko.zer, ou*Lit het pohtleJc pres'dgo der uit levering vragonden nooit vrijspavuur van Jen besohu'difede zou gedoogou. Met de argumentaitie der weighing zooats- de ro- gvusing uie gal kan iiij zica evenwel min der gO'vl vereenigon vooral omdat hij er. kennen moei dat achter hot uitlovenngB- verzoe.1 nit-l zoozeer vorvtKgtftgwzuchi zit uls wel o©n geüiwotot moreel gevoel, tiet dco'i ultoterKwi der kwestie zou daardoor gt-iltokiKelijkor zijn geworden voor de En tente GEMENGDE BERICHTEN. CarnavaL -Men flehejft uit nreua Door d« i^Miuu.seie van straf vorderi ig w .ia iu Uu n jougela.i geinoeut ?raml voor- go-v-L. artk.ol il) d«r pMitl.»verorüe.ung zót., .e doen luiden, dat het verooden is, zie.» op «vraat ol in voor net puodek toe- g uniAoiyike loKalttmton gemokkerd te ver- .oonen. oor tiet lvoudon van geoorloofde op tochten, kunnen H. en H. ontheffing ver lootten. oorgt^vteli werd artikel 197 aan te vul- .en in dueh zin, dut liet vernodon is zich in voor IK* ppbl'ok toegankettijke lokaii- lellen goheel ol ge»lee>iitclijK geinaakera, vermomd 01 op eeuagio andere wijze on- -4-rfbaar goiuoiaiU, te vertoornen, tenzij met '.toestemming van den burgemeester. Een htvtigj debat betwistte deze voor- sft llon. Be-vloten word, inet 12 Igtvn itetemmea, tot het verbieden van. het ina«ke4srea op -Araat, lenzij tijden» e©n opioent, wuartoe donr D. en W. toentomtiting kan worden verleend. Ten aanzien van lw* tweede voorstel word IhwIoiou, dat aicen voreonigjngen in liaar vereoniging»4okaleri geanaskerde bals mogen geven. Door d«z>- Dateto ccncosöio aan Prins Carnaval ia gedeeltelijk ontnomen de ver strekkende bedoeling van do iuoto-mevrOuw N'nc, inei 13 togen 3 stemmen in de Bik tii/^ van 23 Lkoeinber aangjenomon, waar bij Prins Carnaval zelfs bij de vareenigtn- g<m de deur voor zijn neus moest «en dichtklappen. Meisje vermist. Sinds Zondflfpnorgen wordt een lAiitsch rmuF-j© vermist, dab in betrekxlag was op het jachtslot v-an den neer Kröller bij Hoendeirljo. Zondögmcirgien hl zij pee fiets naar Arnhem verdokken, met het dod, daar een gotedicnsiloefening bij te wonen, en sinds heeft men niets meer van haar STADSNIEUWS. GOUDA, 5 Februari 1920. Het werk der Huurcommiaaie over 19 L& Aan het Gemeenteverslag 1918 is als bjj- lage toegevoegd het verslag van de werk zaamheden der Huurcoxnmisaie over .191&, Aan dit eerste verslag dezer .commissie, van wier arbeid alleen dti b(j de zaken be langhebbenden iets bemerken de zittin gen ztfn niet openbaar en in de bladen ,vier op te treden In heb conflict tuaschen «to directeur*» en de ««kende tooneelisten Dreigende uitsluiting in het Textielbedrijf- livjicn do weiorsstaikiitgi bij de firiua Scrptio» en Zonen to Enschede tot 21 be- bruart voortduurt, zal te EwsclWo opdien d .urn de uitsluiting wordoa oigCAjo.ixligd van do ruim lO.OOü toxtialarbeiJors bij de led0dor f ibrikAnt.ittierecnigiug. Dreigende staking in de havens. H uoohi-oewtuur van oen <.hf. Bond van li «vpniirbeddera lioeft, uaar het .Tib.d. Veri.-jeurt, gtoldren vergaoerd en lleelt 111e- ue, dit luk. e^osttumni^ va» oordeel ia, dat Viui het proclaiuieoren van ee» sfaKmig tua-u» geen sprk.ro kan Zijn, gezien don UlteLg ai' de «tcuwuing onder zyn leien. i»e leien van don (-.u-iatolijken ilbnd mi le a dsU arb'.-id dan ook moeten blijven ,M-.rt4diton. \'an n^eriqgi^iu van üen air- üelü mag geen «pra-e ziju tiet hooldne- stuur weight dan 004 mede to werio-n an 11 tick Actie in de bouwvakken. Alen schrijft tyi Nijmegen aan de „Mtib. Ai bijna an-teriiailve maand is nuergroo te actio in de bouwvakken De WiwvaK- arbeider» dko nu 56 oent per uur nittiren oij t-urigen werkdag «schen nu tS cent. D»1 Nijmoegncho patroons bieden hun ar- oeators een n.iuJlelpnj» van ongeveer bo oent. Hierop gukin do tolura-Uef »i»nen1'Wer- Kt nde wer-rnomers iuet in Daar men moei lijk tot een vergelijk kon komen, droeg ye aidot'Hpi|g»bt48vuiir Nijmegen vaa den Mo Alg. Aaainemersbond de oplossing der actio ovor aan liöt hoofdbestuur van den A. B Nu blijft «r, naar wij vernamen, op ge- wctk. to worden, oin Nijuieigen in de öe k>'>n«iaiHbo ingedeel»! te Krijge i. Lukt dit aau den N. A. B., dan zien de bouwvok- airbeiiera lum hoogst eu eisen niet ii^yewil- k^t en zullen ook Arnhem, e-Hertogen oosch enz. i» <^e loonklaaso iivgcdeelkt wur- (toi; In de gtsiieravonti door do K.-K bouwva.varbe.ders gehouden vergadering werd mot 291 tegen 12 stemmen eon ulti matum aangenomen dat aan de patroons z.4 worden gezonden en waarin oen uur loon van Tb oenb gevraagd wordt. De Pauselijke collecte voor de kinderen der Midden-ryken. Nair de ,,-»4»b. '••"ito, heeft de ooJeote, •vWm.' volgwns liet vour-iMiirift van Z. n. uea Paos ten bate van de <vindereu aer i.aropti-sohu miuKtonnj kou werd gohoudou, oor ons l nul opgebrvnt de soin vaa uOU.tXiO Moord te Willigen. jmtreut do boKeutenia van do» 2J-jiri- n 'i h Lo.. grof van het plegen van den uioorli op 3i otèooer j.l. op ue bqjaarüe 1 to ra .uax aay to Ailüugeu, verneemt men •rdor, d.it hobzucuit de aanloiuing tot den iiKKird is gvweest. De beide zuotor», die •en winkeltje dreven, sen enen daarmede neg al wit) verdient te heboen, en voi- 4 na het zeggen van beklaagde, zou zijn iiis-taancte d4jhoonmoedeir, een zuster van rij het gekl van do zustera eens Do doduter van deze vrouw, kcy- zicTi in demzelidea hid 1 tterlualde aansporing van zijn tot L. Den dag na de be^rafeui» der siachtot- fei» heef, zijn aanstaande schoonmoeder gevraagd, hoeveel geld hij nu had. Hot blcti» to zijn fb&) en, ongeveer 4000 Alark. aandringen van zijn meusje gal i'J.| zijn aanstaande «Jhooiimceder f'300 en 1./00 Mark. iieidlaugde zegt dat zijn ine'sje do hoold- s'.'huklügo i» omdat zij het gdheele plan i» elkaar lieert gezet, terwijl haar moedor, toen zij het gold aannam, wist dat het van mis»laad afaomsig wae. In verbond niet deze verklaring zijn de beide vrouw en to Mid gom gearresteerd en te Arnhem Het stoomschip „Limburgia" re IJmuiden. Woensda*jinvond kwaan te IJmuiden ge heel onverwachts tiet stoonwd.np „Lfirtour- gie van den Koniaiklijken flollandsohen Lloyd voor de pieren, van Hamburg naar Amsterdam bestemd. Zooals' weHjtób» be kend is, was dit voorheen het stoomsohip „.fohan Heinrióh Burdhardt der Ham- bnrgi- Arnerikadfinie, ov^ welker verkoop zooveel te doen i? geweest l>e drie dikke soboor»toen©n en de groote aftnetiingien, ite- mede de heldcore ver.lahüngi, trokken ten z^pste de aondhctit. zoodat een dichte me nigte op óe nieuwe sluis samenstroomde om van het dooreohutien getuig* te zijn Gelukkige gemeente. bi de gemeente ffessem (L.) zal dit jftir geon hoofdelijke omving worden ge heven. IVko gemeento heelt, nfclcbt de „M«book geen sóhrulil. wordt er this niets gepubliceerd ontlee- nen wy het volgende: Den heer W. Heusdens, plaatsvervangend lid, werd op zyn daartoe strekkend verzoek eervol ontslag verleend. De Commissie werd gesplitst in twee Ka mers, ter afzonderlijke behandeling van huurverhoogings- en huuropzeggingszaken. Als voorzitter der beide Kamers fungeer de de Heer A. J. IJsselstyn Az., Voorzitter der volledige* huurcommissie, tevens Wet houder der Gemeente. In de kamer voor huurverhoogingsatken namen tewens zitting de heeren W. M. vu Hulzen, plaatsvervangend Voorzitter en Mr. W. J. L. van Es en in de Kamer van hunr- opzeggingszaken de heeren E. van der Werf, plaatsvervangend Voorzitter en P. A Vingerling. Er werden 48 vergaderingen van de vol tallige Huurcommiasie, 2 van de Kamer voor huurvenhoogingszaken en 2 van de Kamer voor hu-uropzeggingszaken gehou den. - Met een enkede uitzondering wend weke lijks Dinsdagsavonds van 11 uur ver gaderd. Ingekomen zyn 672 stuks brieven en ver zoeken, tenwyl verzonden werden 2507 brieven. Behandeld wenden 346 verzoeken om huurverhooging en 32 om schatting van den huurprijs op 1 Januari 1916|1918. Voor 192 woningen werd de gevraagde huufVerhooging goedgekeurd, voor 116 wo ningen een verhooging der hu/ur vastgesteld, lager dan de verlangde, voor 15 woningen werd de bestaande huur gehandhaafd, ter wijl 23 verzoeken niet ontvankelijk werden verklaard. Wat de verzoeken om schatting van len huurprijs betreft werd voor 8 woningen de tevens gevraagde goedkeuring van den ge- wenschten huurprijs verleend, voor 17 wo ningen een 1 ageren huurprijs dan de ge- wensehte vastgesteld, niet ontvankelijk werden verklaard 6 verzoeken, terwijl voor 1 woning overeenkomstig het verzoek naar aanleiding van het bepaalde b(j artikel 31 •van het Koninklijk Besluit van 26 Mei 1917 jle huur werd vastgesteld. Door den Kantonrechter werden in hooger beroep beslissingen genomen ten opzichte van 13 woningen. Hiervan werden 2 'beslissingen van de Huurcommissie bevestigd en 11 vernietigd. Voor de laatste rubriek werd overeenkom stig de wet door hem een nieuwe huur vast gesteld Behandeld werden door de Commissie 93 verzoeken om vernietiging eener huurop- zegging, 23 verzoeken om den reeds toege stane termijn voor huurverlenging weer op nieuw te willen verlengen en 1 verzoek ou den toegestanen termijn van huurverlenging te wiliei) verkorten. Van de verzoeken om vernietiging der huuropzegging werden 64 ingewilligd en voor de eerste maal de huur verlengd, 14 niet ingewilligd en 16 niet ontvankelijk verklaard. Van de verzoeken om den termijn voor huurverlenging opnieuw te willen verlengen werden 21 ingewilligd, 1 afgewezen en 1 niet ontvankelijk verklaard. Door den Kantonrechter werden beslissin gen genomen ten opzichte van 11 wonin gen. Hiervan werden 9 beslissingen van de Huurcommissie bevestigd en 2 vernietigd. Kamermuziekavond. rijKkwartet bestaande uit de heeren Joh. Jlatgqr, P. de Aftol. Ad van Driem en. K. Petit, niet medewerking van den heer W. de Beun, geeft op Vrij dag 13 Fpbruari in Schoonhoven in het Nut»geitouw een» KanKumuiziekavond. Candidaats-examen werkt, ingenieur. Voor het candidaatsexamen voor werk tuigkundig ingenieur is aan de Technische Hoogeschool te Delft geslaagd de heer H. Eijssen, geboren te Gouda. Hinderwet Burgemeester en Wethouders van Gouda hebben vergunning verleend aan M. J. van Vliet en zyne rechtverkrygenden tot het plaatsen van een dubbelen heeteluchtoven, inplaats van den besrtaanden gewonen oven, in het perceel Groenedaal 32 alhier. Algemeene Ned. Vrouwenorganisatie. Het hoofdbestuur van de Algemeene Ned. Vrouwenorganisatie had gistermiddag i» De Réunie een vergadering belegd tot wier bijwoning slechts enkele bevoorrechten wa ren uitgenoodigd met het doel te trachten in Gouda een „kern" te vormen, welke zich iater tot een afdeel ing kan uitbreiden. Het streven van deze Organisatie hebben we In ons nummer van Zaterdag 3 Januari vol doende uiteengezet, over het gisteren ge sprokene kunnen we dus kort zijn. Mevrouw A. de GoeyBlom uit Baarn opende de bijeenkomst met een redevoering waarin ze in 't kort de ontwikkeling der politieke partyen besprak en waarschuwde tegen medewerking der vrouw in de poli tieke partijen, omdat hier de partybelangen gaan vóór de algemeen belangen. De vrou wen moeten het goede van alle partijen w&ardeeren, het kwade openlijk nalaten en in één woord boven de partijen staan. Het egoïsme moet plaats maken voor altruïsme, het economisch leven moet worden hersteld, dit moet gebeuren door de vrouw en ze moet het doen door middel van het k!e&- biljet. Hierna 1 Nine Minnema uit Zantvoort gelegenheid te verklaren „Wat de vrouw met haar kiesbiljet moet ooen". Ook deze spreekster begon met een terugblik; ze zette uiteen dat de vrouwen het kiesrecht hebben gevraagd doordat de •staat door het eenzijdig mannenbe3tuur »oheef g-ing. De vrouw is anders dan de man, ze stelt in andere dingen belang dan hij, zoodat allerlei onderwerpen die vroe ger op het tweede plan stonden, nu de vrouw aan de wetgeving deelneemt, eerder aan de orde zullen komen. Spr. wees er o.a. op dat in de groote steden 's nacht3 om 12 uur nog kinderen in de café's loopen bedelen, dat kinderen rogverbend en vor men, ttc. Reeds lang had de wetgever moe ten ingrijpen, o.a. door een bepaling dat tdnderen die 's nachts zwervend worden aangetroffen in een gesticht worden ge .bracht en de ouders uit de ouderlijke macht ontzet, enz. Juist door haar bijzondere ge aardheid zal de vrouw een dergelijke wet geving bevordern, maar dan moet de vrouw ook als „vrouw" aan het staatkundig leven deelnemen. Hoe moet ze nu het kiesbiljet gebruiken? Ze kan drie dingen doen: le. zich niet organiseeren, 2e. zich aansluiten bij een politieke party en 3e. lid worden van de Alg. Ned. Vrouwenorganisatie. Het eerste achtte spr. niet aanbevelens waard, omdat ze in dit geval by een stem ming op de uitgebreide candidatenlyst mo gelijk geen candidaat harer keuze vindt Aansluiting by een politieke party is eveneens af te keuren, volgens mejuffrouw Minnema, omdat men hiermee in de prak tijk droeve ervaring heeft opgedaan. In naam hebben de vrouwen evenveel te zeggen als de mannen, inderdaad niet. Vooraan staande vrouwen als dr. Aletta Jacobs, mevr. v. Baien—Klaar e.a. zyVTid geweest van een politieke party zonder iets te heb ben bereikt. Dt leiding is manlyk, het pro gramma bevat wel wenschen als Kinder- zorg, maar deze staan onderaan en worden by verkiezingen nooit uitgespeeld. Vooral de S. D. A. P. en de Communistische party zyn bijzonder handig als het er op aankomt door middel van de vrouw haar party versterken, evenwel hebben de vrouwen ook daar op het werk der party weinig invloed. De Alg. Ned. Vrouwenorganisatie heeft nestydo aan Suze Groeneweg verzocht of ze bereid was een voorstel te doen tot voering van vrouwenkiesrecht. Ons eerste vrouwelijk -Kamerlid antwoordde dat daa< voor de tyd niet ryp was. Toen kort daarop Marohant met zyn initiatief-voorstel kwam, riep Duys: „Dat had Suze Groeneweg moe ten doen". Mejuffrouw G. zweeg, ze liet hei zich kalm aanleunen, doch natuifriyk had haar partij haar vroeger niet toegestaan een voorstel voor invoering van vrouwen kiesrecht in te dienen. Spr. wees nu op de voordeelen van een eigen Vrouwenorganisatie en betoogde dat deze, al is ze niet buitengewoon sterk, toch veel kan bereiken. Wanneer ze maar twee leden in de Kamer brengt, is al veel gewon nen, want niemand zal zich verzetten tegen de wenschen dier organisatie. Haar pro gramma bedraagt niet meer dan zes pun ten: Vrouwenkiesrecht in de Grondwet, her ziening van het Burgerlyk Wetboek, gelijke arbeidsvoorwaarden voor man en vrouw, muederschapazorg, verbetering van Volks huisvesting. Tenslotte verklaarde apr. nog nadrukkelijk dat de Alg. Ned. Vrouwenor ganisatie geen politieke kleur heeft en nat men tegelijkertijd lid kan zyn van deze or ganisatie en van de Vereen, van Staatsbur geressen of de gereorganiseerde Bond voor Vrouwenkiesrecht. Hierna hield mevr. Willink—Altes uit Amsterdam een korte rede over het nut van een betere Volkshuisvesting, waarbij -- wees op den treurigen woontoestand in de groote steden en in de mijnstreek, die uit moreel en hygiënisch oogpunt droevige ge volgen heeft, Noodig zyn lichte, ruime wo ningen, die geriefelyk zyn ingericht. Vooral op den weg der vrouw ligt het daarvoor te Nu verklaarde mejuffrouw Minnema zich bereid vragen etc. te beantwoorden, van welke gelegenheid enkele aanwezigen een dankbaar gebruik maakten en wat mej. Minnema aanleiding gaf nog mede te'dee- ien dat de Organisatie inderdaad een poli tieke vereeniging is, die eigen candidaten stelt, terwyl de leden moreel verplcht zijn iie te ."teunen. Natuurlyk kan ieder, zoo hy fof zy) dit verkiest op een candidaat van een andere lijat stemmen. De Alg. Nert. Vrouwenorganisatie telt- onder haar le-le'n verscheidene mannen. Mocht in de Kamer een zeer belangryke wet aan de or<te wor den gesteld buiten het programma der Or ganisatie, dan zal een der vertegenwoor digsters overleg plegen omtrent de te vol gen gedragslyn met de algemeene vergade ring, waarin alle leden zich kunnen uitspro ken. Nadat nog over enkele punten van ge dachten was gewisseld werd de aanwezigen verzocht zich op te geven als lid. De oogst was schraal. Niet méér dan acht dame3 tra- BODEGRAVEN. Bij de StTOjsconavunl no. 24 zijn gevoegl d» Statuten van do N. V Maks wijnhan. de' en vruchten omi> ervenfabriekim to bo degraven. KapBöftl f 200.000,. geplaatst 195.000. Directeuren P. H. M. Mak en Zijerveèd. ConmidasairifiscnHi Ml Ma'.-, F. Mak 4e Rodegran-en en II A Rrix-rts te Utrecht REEUWIJK. Da maar schraal vnn aardnehe goederen Weelde fl. fi. fo de aid. „De Tempel heelt, bij de iiitlxstajlng van die ouderdoms. rinte dor wet 1919 k 18 per ween, deze güMrekpcfd. De man meent e>r geen recht op te hebben. lie rijk»- en gemeentepolitie alhier heeft tigen een 8-tti inwoner» proocs-verbhai op- guiuakt wegen» het Voorhanden hebben vun maten of gewichten, zondor voorzien te zijn van de vereisohte ij kletter Ij ol SCHOONHOVEN. Aan de Technische Hoogeschool te Delft is geslaagd voor het candidaatsexamen werktuigkundig ingenieur de heer J. A. Teyinck alhier. STOLWIJK. Tot voorzib'er en «ecreterte der commis si© io*. wering v an schoolverzuim zijn reap, ht-rk >zen de herren D. U. de Koning ©n li. A. Weetbroefc INGEZONDEN. (Buiten verantwoerdelykheid der Red.) Plaatsbespreking-misère. Geachte Redactie, Bfleefd verzoek ik voor onderstaande re gels 'n plaatsje in Uw blad, waarvoor by voorbaat m'n donk. Gistermorgen zou 't van 10-»12 u. plaats bespreking zyn voor de Operette „Marijke van Scheveningeft", te geven Donderdag avond door 't pas opgerichte Goudsche Ope rettegezelschap. Teneinde voor genoemde bespreking op tyd te zyn, begaf ondergeteekende zich kwart vóór 10 naar de Soc.,„Ons Genoegen' Maar één blik op de plattegrond was vol doende om te doen zien dat hier wel oen beetje heel vreemd met de bespreking was omgesprongen. Loges en Stalles waren ongeveer geheel besproken en van 't Baloon 5 ryen. Hoe is dit te verklaren, daar de bespre king toch eerst om 10 uur zou aanvangen Is 't niet een ergerlyk feit, dat zoo iets mogelijk is; dat vóór de officiëeld bespre king reeds ruim 400 plaatsen besproken zyn Van bevoegde zyde vernam ik dat eenige dames- en heerenleden van het Operette gezelschap de één 17, de ander 11 en meer plaatsen besproken hadden. En zoo is 't niet de andere natuurlijk eveneens in z'n werk gegaan. Dat deze manier van doen, waarvan de schuld ongetwyfeld ligt by de verantwoor delijke leiding, op velen een jieer slechten indruk gemaakt heeft, is te begrypen, en 't is te verwonderen dat het Bestuur niet schynt te beseffen dat dergelyke knoeie rijen een vereeniging niet diè sympathie bezorgen, waarnaar een pas opgerichte ver eeniging toch in 't byzonder moet streven. Hoogachtend, W. Voor de vervolgde Vlamingen. Lajwlgenooten, In onze onmiddellyke nabyheid. In de yflaamsche streken van België, wordt door ruim 3000 gezinnen bittere ellende geleden die van dag tot dag steeds meer nijpt. Leeraren van Gymnasia en van Middelbaar Onderwys, onderwijzers, amb tenaren van spoorwegen, post en telegrafie, van politie, in staats- en gemeentedienst, enz. z\jn ontslagen, of, erger nog, zuchten zonder verhoord te zyn, sedert maanden, soms wel sedert een jaar in de gevangenis sen, en hunne gezinnen, gewend aan een bescheiden welstand, lijden armoede. Het huisraad werd verkocht, maar de opbrengst s al lang verteerd. De vrouwen beproeven door langs de huizen t ©venten, hunne kin neren te onderhouden, maar gaan onder ii deze ongewone worsteling om het bestaan. Wy iaten hieronder een uittreksel volgen uit een brief, geschreven in de gevangen! door een hoofdonderwijzer, die reeds sedert een jaar onder politieke verdenking opgeslo ten is, zonder geoordeeld te zijn geworden: Met vrouw en vier kinderen (twee eigene en twee ouderlooze weesjes, waar over ik voogd ben, ben ik gebroodroofd. Sedert begin Januari zit ik in de gevan genis, altoos op myn eerste gerechtsuitwü- zen wachtend. Denkelijk zal ik nu toch een dezer dagen voor 't gezworenenhof verwezen lyorden om misschien daarna voor te komen. U zeggen wat myn vrouw sedert myn aanhouding reeds heeft moeten doen om voor haar zeiven en de vier kinderen het le- vensnoodige te bekomen, laat ik liever aan anderen over, die van haar toestand op de hoogt© zyn. Alleen wil ik u zeggen, dat na <ien verkoop onzer piano en scnoon- ste meubelen en het opleven der opbrengst daarvan, 'haar bestaan tracht te vinden het verhandelen van winkelwaar en andere dingen, welke ze van huis tot huis gaat aanbieden aan vrienden en kermissen; lokkig als ze na een dag loopen weer al het broodnoodige heeft kunnen verdienen voor haar gezin. Wat my daarby echter onruot baart, is het afnemen harer lichaamskrach ten en de toenemende moeilijkheden, we'ke zy by het gaan ontmoet. Zal ze haar liefde werk kunnen volhouden? Dit is geen alleenstand geval! Het re gime, waaronder deze menschen gebukt gaan is zóó erg dat reeds ettelijke onder hen heit niet langer konden verdurenen het leven hebben beroofd! Vele gevangenen zyn in vrijheid gestold, ndat ze geen strafbare daden hebben ge pleegd, maar zyn niettemin tot armoeue gebracht na vier tot vyf maanden hechte nis. By hun pogingen om weder een be trekking te vinden, ontmoeten zy alle denkbare geheime tegenwerking. Hollanders, die met zoo milde hand geeft voor Oostenryksche en Russische noodlij denden .zult gy het oor sluiten voor hulp geroep van uwe vrienden? Vrienden!-.. Terecht is Holland veront waardigd over de aanvallen, waaraan het thans van zekere Belgische zijde blootstaat. ize mannen en vrouwen wor len meerendeel vervolgd om hunne Vlaamsoh- gezindheid /mi hunne vereering voor de Ne- derlandsche taal, omdat zij niet willen mee doen aan de verf ran sching van België, om dat *y afkoerig zyn van elke vyandelijke daad tegenover Holland. Zy «yn de meeat ontwikkelden uit het Vlaamache volk. dat men in hen wil treffen. Zal Holland xyn stamgenooten in deze diepe 'ellende ver laten Ook hun vrouwen en kinderen ij kunncr. dat niet gelooven. Er wordt tegen woordig veel beroep gedaan op uwe mer.sch- lievendheid. Toont die in de eerste plants jegens deze noodlydende Vlamingen, uie steeds met zoo groote vereering tegen Hol land opzagen, zoo hartelyk Hollandsche be zoeken ontvingen en slachtoffers zyn van dezelfde politiek, die thans door enkele kringen tegen ons land gevoerd wordt. Geeft met milde hand, want de ellende 1» groot! De heeren Drs. E. Besse. Hondecoetcr- straat 17 1, drs. A. J. Hofman, Naaaaukacle 174 en dr. A. Zyderveld, Joh. Vermeer- straat 75 te Amsterdam. zUn bereid atol giften in ontvangst te nemen die su'.ton worden verantwoord. Zy ,die bereid zyn tijdeiyk Vlaamschc kinderen van broodeloos gemaakten in Luis te nemen, hefczy kosteloos, hetey tegen eun geringe vergoeding, gelieven tevens tiaar hun adres op te geven. Nopens de regeling van deze kinderplaatsing zullen met dezen nadere regelingen worden getroffen. Ook kinderkleeding en schoeisel, gezor. den aan een der opgegeven adressen, zal zeer welkom zyn. Bovenstaande oproep wordt met warmte anbevolen door: Prof. Dr. H. Bavindk, Hoog- leeraa-, Amsterdam; Jhr. Mr. A. K. G. de Brauw, Advocaat en Procureur. Den Haag; Dr. C. P. Burger, Bibliothecaris der Ge meente-Universiteit, Amsterdam; Dr. Fre- derik van Eeden, Bussum; Marcel lus Bmants, den Haag; Mr. W. J. L. van Es. Advocaat en Procureur. Redacteur van de Toorts, Gouda; Mr. L. J. C. van Gorkom. Litt. Docts., 's-Hertogenbosch; Jhr. J. A. I. H. Graafland. Maastricht; Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, Minister van Staat, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Gc- neraal, Den Haag;Mej. Dr. J. Aleida Ny- land, Amsterdam; K. E. Oudendyk. Kapi tein der Artillerie, Den Haag; Th. van Wei deren baron Rengers, Oud-lid van de Eer st© Kamer der Staten-Generaal. Lid van Gedeiputeerde Staten van Friesland. Oan- kerk; Mr. P. H. Rifcter Jr.. Hoofdredacteur van het Utrechtsch Dagblad. Utrecht; Jhr. Mr. K. J. Schorer, Advocaat en Procureur. Oud-Lid van de Provinciale Staten van Utrecht, Utrecht; L. Simons, Leider v«n de Wereldbibliotheek, Den Haag; Jhr. Mr. O. Q. van Swinderen. .Oud-President van de Arrondi8sements-Rechtbank te Groningen: J. A. G. Baron de Vos van Steenwljk. Noord- wyk aan Zee; F. J. A. M. Wiendels. Hoofd redacteur van De Tyd, Wethouder te Am sterdam; Prof. Jhr. Dr. B. H. C. K. van der Wyck, Oud-Hoogleeraar. Voorzitter van oen Dietsche Bond, Doorn; en vele anderen. r Noodkreet. Voor de Weensche kinderen nog in dank ontvangen van: De dames en heeren be ambten van de Koninklijke Stearine Kaar senfabriek te Gouda op 13 December 1919 180.N.N. 13.50, collecte zaal „Ne- derland en Oranje", predikant Ds. van IUe- nen 166.07 *9, N.N. 7.60, dames D. N enM. W. ƒ2.60, N.N. ƒ5, N.N. ƒ3, N.N Tot héden in totaal ontvangen een be drag van 761.97 M». De Commissie. T. J. JASKI, Arts. Gouwe 14. P. C. W. BEGEER. Turfmarkt 108, F. S. TUINSTRA. Gouwe 228. MARKTBERICHTEN. G-uUUA, 6 i ehr. 1920. GüA-NE.N Aanlxjd met groot, dooh ruim genoeg \o«r de Kk-ia© vraag. i»r>ve J30—81.20, itog&o t 25—2-, Gerat (cU-v.) f 2.-2:.50, Haver 1 25-20, Erw ten 1 Jo-'Jé, l^rulne booneu f 2/-3U, per 100 K G. KAAB Aangevoerd fl partijen, iiauiel fl 'uw, le kwal. f 50-02, 2e kwal. 1 52-5o. ILJiEn. Weinig aanvoer, harulei vlug, G ««boter f 55-1.65, Vfeiooter f 1 o0-l ,0. lL.vlMvKT. .vvulftveo weipig aanvoer, hou lel ma% f 350-500. Vetto vameim red. voer, handel vlug, fO-ïö-OLO per hali K.G Magere varaens weinig aanvoer, nan- dil ft tow, f 0.05-0. Ï0 per h»K K Ma ger© biggen red. aamo.ir, handel Hauw, 3-3.50 per wee» VtoL© schapen weinig Aanvoer handel nmOi»g, 140-»0. Lommeren geen vanvopr. Nuchtere Kalveren red. aan voer handel vlug, ('21-33 Graakolv©ren geen amvoer. E IEREN. Goede aanvoer, handel vlug, p.'i 100 «Uika f 12-13. KAASMARKT. BODEGRAVEN, 3 Februari. Aanvoer 47 partyen, waaronder 2 rykamerk, 2318 stuks, wegende plm. 13908 KjG. le soort 60 -66, 2e soort 5358. WOERDEN, 4 Februari. Aangevoerd 23 partyen. Goudsche 6066, mindere quol. 5459. Handel redelyk. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. NtorwflohCing «len volgeurten dag Zwnkk© tot matige Noordoostelijke ld. Zi.fcloorttelijk© wind, nevelig tot liali ol lichi bewolkt, weinig ol geen neerslag, v'ornr. des nachts, o>verdag zeilde U-mperHUur BURGERLIJKE STAND. GOUDA. GEBOREN 1 Felir. Hendnkue, z. v P "hrirtt en A Annaara Herulnk, z. v H. de Jong en J. van de» End. - Cornells Willem, z. v. J P. -Streef en J U. KndermaiiL - 3 Febr. Gwrit, Leen- dert. z. v. G. Verbiest en 1\ van Gent Marie VTilhelmina. d. v. J P v Oos ten en J. van Loon. - 4 Febr. Cakhart- na Cornelia, d v. F Rd'tneijer m C. Verklei j GETROUWD 4 Febr. G. Stubbe en C. Vermeulen. - C. Dankdman en G. H. A. Ouderkerk. OVERLEDEN 1 Febr. Theodonu» F. J. Vrrmrij 14 nmdL 422e STAATS-LOTER1J. 5c kl. Trekking van Donderdag 5 Februari. 1000: noa. 9110, 9569, 20404. 22222. ƒ400: nos. 423, 8847, 9491, 18550, 15740, 18093. ƒ200: nos. 6722, 8884, 18128, 17856, 20096. ƒ100: nos. 1740, 2412, 3507, 8691, 5072, 8962, 9010, 9770, 10012, 10106, 11864, 12768, 13505, 21836, 21676. 17748, 16009. 14888, 19884 20911, 22660. Prijzen van 70.j 83 107 285 488 445 687 686 596 624 747 808 973 1066 1130 1168 1287 1326 1887 1892 1620 1536 1688 2234 2462 2678 2668 2760 2753 2822 2940 3006 3065 3093 8101 8153 8171 3175 3322 3737 8768 3788 8824 3900 8940 3943 4162 4262 4347 4362 4666 4906 6297 6779 6880 5962 5976 6166 6183 6312 6361 6402 6548 6636 6779 6811 6949 7064 7214 7227 7293 7824 7397 7419 7474 7664 7699 7819 7845 7922 8082 8336 8422 8570 8575 8622 8661 8801 8932 8953 8970 9049 9237 9494 9571 10195 10282 10286 10323 10465 10668 10816 10837 10859 10998 11062 11162 11286 11367 11467 11614 12061 12208 12396 12613 12651 13006 13182 13874 13391 13444 13627 18796 13830 13947 18948 14160 14862 14357 14876 14877 14574 14682 14866 14903 14928 16034 15037 15043 15102 15197 16326 15392 15898 15433 15488 15782 16016 16080 16188 16282 16534 16689 16687 16748 16799 16979 16983 17161 17207 17235 17260 17804 17575 17679 17632 17761 17860 17919 17965 18065 18086 18097 18114 18125 18188 18206 18271 18338 18400 18485 18687 18653 18697 18745 18883 18936 18974 19069 19065 19887 19537 19571 19586 19591 19653 19715 19799 19858 19961 19971 20261 20478 20694 20695 20801 21096 21106 21195 21271 21301 21363 21410 21456 21574 21660 21713 21791 21800 21823 21949 22019 22069 22161 22263 22306 22386 22404 22418 22443 22675 22598 22599 22609 22787 22890 22935 22989 Nieten: 10 34 36 49 84 102 121 164 177 236 315 317 426 507 525 565 579 645 667 676 687 690 709 717 740 794 839 848 876 89f 979 1156 1190 1234 1236 1246 1267 1279 1289 1309 1313 1318 1465 1650 161 21630 1636 1660 1704 1750 1789 1792 1808 1841 1902 1904 1942 1981 2091 2109 2140 2162 2187 2208 2213 2376 2385 2386 2390 2411 2425 2446 2554 2566 2572 2687 2594 2696 2610 2644 2724 2749 2787 2805 2816 2846 2842 2879 2901 2909 2951 2969 2973 3016 3039 3046 8107 3113 3247 3263 3292 3357 3368 3372 8380 3381 3429 3434 3465 3476 3479 3656 3610 3620 3641 3661 3751 3986 8994 3999 4035 4045 4058 4161 4198 4291 4314 4331 4340 4368 4463 4632 4697 4743 4777 4794 4866 4898 4920 5000 6015 5313 5371 6380 5436 5443 5459 5644 5567 6593 6696 5706 5832 5841 5849 6862 5895 5907 5937 5944 6009 6062 6064 6097 6151 6164 6221 6267 6278 6307 6309 6322 6340 6372 6399 6400 6432 6491 6504 6561 6566 6640 6656 6660 6661 6685 6690 6711 6835 6840 6861 6881 6898 6934 6943 6951 7053 7065 7144 7182 7208 7240 7307 7413 7437 7482 7509 7519 7555 7635 7641 7693 7705 7742 7752 7777 7797 7823 7841 7853 7896 7920 7925 7984 7936 8006 8075 8090 8106 8186 8200 8213 8229 8258 8287 8849 8364 8382 8398 8434 8440 8467 8533 8586 8591 8666 8678 8695 8715 8723 8775 8833 8850 8879 8899 8969 9048 9071 9142 9162 9163 9177 9199 9229 9235 9336 9353 9376 9434 9479 9617 9644 9639 9654 9677 9728 9744 9785 9787 9801 9823 9854 9906 9943 9952 9960 9986 9993 10061 10054 10055 10060 10104 10189 10218 10273 14)293 10312 10384 10469 10473 10484 10505 10508 10525 10543 10614 10821 10831 10845 10903 10904 10905 10944 11014 11041 11075 11077 11086 11091 11110 11173 11181 11186 11211 11216 11260 11290 11316 11320 11358 11453 11458 11459 11473 11479 11480 11491 11662 11844 11871 11872 12020 12143 12223 12249 12284 12360 12375 12467 12510 12579 12616 12645 12709 12723 12864 12887 12902 12937 12956 12958 18019 13073 13086 13126 13142 13214 13233 13243 18813 13368 13393 13459 13462 13464 13470 13491 13615 13535 13567 13570 13586 13590 13644 13664 13670 13766 13778 13792 13799 13808 13828 13886 13898 13904 13916 13921 13923 13939 13979 14011 14068 14082 14212 14215 14264 14313 14318 14465 14520 14572 14642 14665 14689 14711 14771 14777 14792 14796 14849 14930 14990 16040 15071 15096 16097 15136 15129 15175 15184 15225 16242 15321 15324 15325 15327 15364 15379 15456 15546 15552 15560 16651 16669 15688 15755 15793 15857 15895 15990 16041 16037 16077 16127 16187 16164 16166 16272 16334 16369 16530 16583 16604 16606 16608 16668 16670 16681 16701 16739 16775 16895 16921 16922 16931 16962 16991 17049 17106 17109 17136 17183 17186 17210 17218 17280 17256 17261 17272 17275 17286 17292 17311 17353 17357 17368 17394 17404 17426 17435 17442 17444 17448 17603 17617 17620 17677 17?45 17752 17770 17781 17845 17886 17889 17891 17948 17989 18019 18038 18054 18065 18066 18090 18100 18109 18134 18136 18162 18267 18312 18325 18349 18369 18390 18439 18465 18407 18519 18591 18602 18608 18644 18645 18648 18650 18666 18683 18689 18716 18741 18766 18792 18803 18809 18814 18821 18865 18923 19048 19051 19083 19097 19105 19221 19223 19260 19278 19288 19309 19404 19406 19425 19437 19447 19456 19470 19471 19535 19559 19582 19663 19668 19713 19730 19812 19822 19838 19843 19846 19900 19969 20004 20112 20121 20132 20142 20231 20247 20267 20348 20394 20443 20465 20534 20667 20596 20627 20628 20677 20689 20719 20721 20746 20759 20777 20845 20849 20920 20945 20967 20965 20970 20990 21009 21028 21043 21073 21093 21145 21158 21237 21290 21317 21320 21498 21537 21567 21663 21580 21588 21603 21614 21628 21679 21786 21833 21851 21861 21864 21876 21888 21908 21935 21939 21946 21963 21983 22007 22042 22060 22064 22090 22111 22181 22196 22205 22207 22249 22268 22309 22323 22353 22432 22440 22459 22464 22473 22476 22494 22496 22503 22531 22539 22585 22617 22623 22635 22693 22720 22750 22761 22774 22792 22794 22837 22884 22915 22936 22943 22970 22987 Vorige iy»t: no. 1786 moet zyn 1787. In deze klasse zyn nog ingebleven: 1 prys van 50.000, 5000, 2000, 1500. 14 van ƒ1000, 26 van ƒ400, 19 van ƒ200, 48 van 100. Benevens l premie van 30.000 voor den laatst uitkomenden hoogen prys en ƒ3000 voor het laatst uitkomende nummer. KUNST. Stefan Tartoe. t Te '•Orarortii«ge te op 17 jarigen leef. hji nvsrkden de HoDgaaraohe vtollat Rte- (an Tartort Oostenryksche delegatie te Partje. LYON, 5 Febr. Von Lowenfeld en Keisch, Oostenryksche staatssecretarissen van voedselvoorziening en financiën zyn Woens dag in Parys aangekomen met teven assis tenten. De conferentie van ambassadeurs heeft besloten hen gehoor te verleenen. Het doel van hun rqip ia te trachten het pro gramma, dat is opgesteld tydena Renner'a bezoek aan Parys, ten uitvoer te doen bren gen tot Amerika san Oostenryk de 70 mil lioen dollar toestaat, bestemd voor de le- vensmiddelenvoorziening. De vroeger geno men maatregelen waarborgden deze slechts tot 1 Maart Vei vod a's bezoek aan Londen. LYON, 5 Febr. De Petit Pariasien mbldt het volgende over het bezoek van Voivoda, de Roemeensche minister-president aan Londen. Voivoda is naar Parys terugge keerd na zyn bezoek aan tanden, waar hem een warme ontvangst ten deel viel. Ter eere van hem werd een noenmaal gegeven, by welke gelegenheid Lloyd George op den Koemeenschen premier speechte, waarin hy hem zeer sympathiek toesprakFDe Britsche staatslieden en de pers hepben zich aller gunstigst uitgelaten over de Roemeensche aangelegenheden, voor welker verdediging Voivoda naar tanden is gekomen. Deze zul len zeker weer tot uiting komen, wanneer de conferentie van ambassadeurs en de staatshoofden zich vereenigen om de vraag stukken, waarby Roemenië ten nauwste be trokken is, definitief te regelen. Uitkeering aaa werkelooscn. Naar vanmorgen de Dienst der Werk loosheidsverzekering en Arbeidsbemidde ling te '8-Gravenhage meedeelde, is het be richt van de Telegraaf van gisteravond over een stopzetten van de .werkloosheids- uitkeering onjuist Van een opdracht van regeeringawege om jde uitkeeringen aan werkloozen stop te zetten, is geen sprake. Wel bestaat de mogeiykheid, dat tengevol ge van een stagnatie in het verstrekken van de noodige geldmiddelen de uitbetaling, welke 's Woensdags geschiedt eenige ver traging ondervindt en dientengevolge in deze week eerst Donderdag of VrUdag plaats heeft Milterand over Frankryk's politiek. PARIJS, 6 Febr. Overeenkomstig de be lofte die hy j.l. Vrydag in de Kamer heeft gedaan. 1» Millerand. de minis^r-preA.aent Woensdag verschenen in de commissie van Buitenlandsche aangelegenheden om ver klaringen af te leggen over den buitetttand- sohen toestand in 't algemeen en in 't by zonder over Frankryk's politiek ten op zichte van Rusland en over de uitvoering door Duitschland van verschillende clausu les van het vredesverdrag. Ziehier het over zicht dat de bladen geven. MiHerand heeft één Vóór één de artikels van het Wtoues- vefdrag nagaand aangetoond, dat de geal lieerden in het verdrag zelf de noodzake- lyke wapens vinden om de uitvoering van de overeenkomst te verzekeren en ze door Duitschland te doen eerbiedigen. Hy heeft er aan toegevoegd dat de regeering vast be sloten was de uitvoering door te zetten en Duitschland te verplichten al zün verbin tenissen na te komen. Na deze uiteenzet ting vroegen verscheidene commissie-'oden verlof Millerand vragen te doen. Aristule Briand vroeg of ondertiandelin- gen waren aangegaan teneinde de econo mische en financieele «olidariteit der geu'.- eerden te verzekeren. MilletenirHujtwoord- ne dat inderdaad onderhandelingen waren aangeknoopt over deze onderwerpen. Wat betrefc de kolenlevering doèr Duitsohlaml merkte de president op daft de gelever ie kolen van mindere kwaliteit waren dan e as beloofd, doch transportmoeiiykheden waren door de Duitschers aangevoerd om de ver traging in de uitlevering te verklaren. Ten aanzien van Frankryk's politiek te genover Rusland verklaarde de president van /len ministerraad dat hy de politiek van Clemenceau zal voortzetten. Hy voeg de er nan toe. dat «leze houding overigens was overeenkomstig de besluiten die in No vember 1919 in volle overeenstemming met de geallieerden waren genomen. Ten slotte zeide de president van den ministerraad dat. indien de buurstaten van Rusland en de pas erkende onafhankelüken door de sovjet zouden worden aangeval.en. (le geallieerden hun hulp zouden bieden. Daartoe hebben ze reeds beloften gedaan, terwyl naar Polen wapens en ander verle- digingsmaterieel werd gezonden. LAATSTE BERICHTEN. Krzberger hersteld. BERLIJN, 5 Febr. Do rijksminister van t in inciëu, Lrzborger, veraolioeii gistermor gen weer u» le SiBAng van het bcuwlutg. ilé der N it. V epg uien ug on htokl zon d»-r o-'ititoeken van vermoeMMetd ren lan ge relfl over het Laod jHjk helimij rtoni t-rp. Weerwraak. BEHI.EIN, 5 Febr- De rwtor dor Ber- fijnrtriie Univemhoiit verklaard© |.i ©en be- W« idmakingv dat hij nu de uUWVering der ItoilsrtwvH offkteel h aamg ivrangü, aan de i i-i.vn4tfc.il van Oxford. Liverpool, tit. Andrew» .«n Idcigo do brevetten, die a«m ©rl<«*ttt zijn als doctor, verscheurd /.ai t» rugzenden. Ontruiming van Hongarye. BOKCHAREST, 5 Febr. Uit financeele bron wordt vernomen dat de regeerng al hier de ontruiming van het bezette Hon- frarye door de Roemeensche troepen bevo- en heeft. Deze ontruiming zal plaats heb ben ondanks het feit dat ze zal moeten ge schieden onder zeer moeilijke omstand;g- hecten, tengevolge van het slechte weer en het n et beschikbaar zijn van voldoende rustplaatsen van de terugtrekkende troe pen. Omhoog gevaren. Men seint ons uit Vlissdngen: Het Engel- rche stoomschip Chidwara van Antwerpen komend, is hedennacht met hoog water vlak by de boulevard omhoog gevaren. Verzoek om uitbetaling. Het hoofdbestuur van den Bond van vak- leden en militaire geëmployeerden heeft den minister van oorlok telegrafisch ver zocht de nieuwe beioköfing onmiddellijk uit te betalen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2