I tam» antie. mnung. otterdam. 1 ’i -terJ per ‘|2 ons 15 ct. '|2 ons 5 ct. '|2 ons hs Cigarettan. No. 14233Maandag 9 februari 1020.58e Jaargang, I .ft ER Zoon» dienst RLIJN. toffeerderij. uiten de Ie e r AR. loeren, tbladen weg II, zen. mobielen. auffeur. Fepilleton. ROSS DURHAM. .SHOUT, ■ouwe IDA. Geen Britsche goedkeuring? I ConourraarlRt Gaan namaak. BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. Redactie: Telef. Interc. 545. Dl' 5881 50 I 4 om vK>eg Schotland jfl HOOFDSTUK V. „Dat «aa la hM Noordan, vaar da ttyd atllataat." '4 (Wordt vervol*!.) 549 40 lijk kennis moest suring zou hebben INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: Op de voorpagina 60 hooger. Dit is een verrassing en misschien de eerste van een lange reeks* surprises, d>e d, MAREB, GOUWE 133 I '.oodat ze j I en oude ge- I vuld en deze I m gebracht. I 869 44 I ZOU IK in Zuid- Durhaan had Elmburg hat M dleeljwi- 4 ge. maar lov0n Naar hel vaas DAVID EYADL Geauthoruseerde Vertaling na Mevr. J. P. WEfiSELINK-v. ROSSUM. (Nadruk verbeêsa.) ,,Tam|i^' nwont U> wetan, dat f o- i en, koor dat M u.mwoorut op do vr»- d o h v o o r h i o 11 e n o v j e t r e g o o r 1 n g, begreep en Kon AdministratieTelef. Interc. 8L ■■BBIWBSBBSBSEBRRRBBREBBMBBBRRBBBBWBBBBBBeBe ons in de toekomst waaht Waarop zal de uiltisvaringalcw’eatie> tenslotte uatLoopenï Zal Duitland moeten awiditea? Zal dit vraagstuk onder de geallieerden verdeeld heid zaaien! dienen om de commandanten van de duik- l booten, den kroonprins, prins Eltel Fried rich en den Beyerschen kroonprins te ver- dedigen. Men heeft ook eén dossier samen- gesteld betreffende de gebeurtenissen te i Rijssel, dat tot de verdediging van de com mandanten van deze stad zal moeten by- dragen. Onder leiding van geheimraad von Wed- ding hebben bekende Duitsche juristen aan de verzameling van dit materiaal mecge- .werkt, waarby rekening is gehouden met het internationaal recht en de oorlogswet- ten der vijandelijke staten. Men heeft al vaak conferenties gehouden om de verschil lende gevallen te bespreken. Zelfs zijn reeds de verdedigers van oenige personen aange duid voor het geval de Entente verdedigers toe zou laten. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer geredu- ceerden prijs. Groote letters en randen wotden berekend naar plaatsmiarta» Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soiled* Boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agentia. Wanneer he^ alleen aan Frankrijk ligt, zullen Duitschland de duimschroeven stevig worden aangezot en. aal het verdrag van Versailles naw den letter en stipt worde» uitgevoerd. Millerand, de nieuwe Fransch® premier, heeft in de Kamer een uiteenzet ting gegwen van zijn buitenlandsche poli tiek, waarin hij 04. verklaarde: Wy zullen de hand houden aan de nakoming van dit verdrag, volkomen te goeder trourw maar onwankelbaar vast Ik denk van alle maat regelen, waartoe het vredesverdrag me machtiging geeft, gebruik te maken, met name de handhaving van de bezetting van het linker-Ryngebied. Verder zeide Millerand: De terugkeer van Elzas-Lotharingen bij Frankrijk schept een mouwen toestand, welke de noodzak»- lykheid verklaart van te onderhandelen met den Heiligen Stoel over de regeling van het vraagstuk der vernouding tot Frankrijk. De dag, dut het nationaal belang der regeering zou schijnen voor te schrijven, dat de be trekkingen met het Vaticaan worden her vat, zou hij openlijk en openbaar het parle ment van de zaak op de hdbgte brengen, opdat het rich zou kunnen uitspreken. Wat Servië betreft, stelt Frankrijk zich voor in deze streken onder haar vaandels een goed bestuur te brengen, een nauwkeurige recht spraak en zooveel weldaden als er tot Jut* t* «radst ztfn. Wat Rusland aanbelaagt heeft Millerand meegedeeld, dat economi sche betrekkingen met het Russisch vilk zouden worden aangoknoopt door tuaschen- komst van de coöperaties. Maar hy heeft tevens verklaard, dat de Entente besloten Is haar houding jegens de sovjetregeenng te handhaven. Wy zijn vaat besloten ons in niets in de binncnlandsche politiek van het Ruwdsche volk t© mengen, noch wat het regime noch wat de mannen betreft Na deze verklaring werd een motie van vertrouwen in de regeering aangenomen met 513 tegen 68 stemmen. van <te Kumsob* «ten OpvwwA R-iad zal roadptegen. Polen zou ioore4 zijn, om ©en. pJuteK Ie volgen, io oVdt- eebsteirnuangi met ge g©ui Ii©cammi., maar in due u de gi'uiliHTUvn het aan l'oijn over- lab n u»n te oefllltwen, weet men nog met, welke partij do r^Xilscao regeering zal Kie zen z.ij Koestert achter vn iedor gevat net/ vorhngen, dat haar pofl.te.? nooit zaUttlfi- nen worLm beschouwd ate een aamtugop liOUNHE COIJRINT. XTie-kx-ws en -A.cl-v-extezxtie"bl£ud. voor Q-oixd.su en Oxxxstxolcsxx^ aerlirje genegenheid, dio mannen niet makkelijk onder woorden brengen, die met een. deel van bun Innerlijk 1» Haamgeweven Het was zijn Alma Ma ter; hier had hij zidb voor sijn loopbaan voorbereid. Jn rijn stormaoMÉg* en tra^i- r»he jeugd, die zonder twIFri eenige «po. ren van hardheid in zijn sari had aoder- gvIH«i. had hij nooit kunnen droomendsi deze loopbaan zóó zou wosdern Hoewel de algemeen gangbare opinie 's, dat de regeering de uitlevering zal weige ren, is een groot aantal personen, wier na men, alg op de lijst voorkomend, zijn gepu bliceerd, het zekere voor het onzekere ne mend, gevlucht. Dit althans weet het Ne- derlanasch Telegraafagentschap uit Parys te melden, wat op 't oogenblik nu juist met de betrouwbaarste bron voor dergeljjke me dedeelingen is. Te Parys verwacht men, dat velen hunner zich in Zwiserland zullen ves tigen, waar zjj meenen te kunnen vasthou den aan de door de Duitsche regeering ge opperde stelling, dat hun uitlevering ónmo gelijk zou zjjn. Sleepte één Duitscher heeft verklaard vrijwillig zich ifcjée maclrt van de vaivoi- gers te zullen begeven, Minister Auer, de leider der Beiersche meerderheidssociallx- ten heeft verklaard bereid te zijn voer de Ententerechtbank te verschijnen, zoodra hy geheel herstek! zal zyn. Hij heeft als sol- oaat slechts de bevelen van zyn meerderen gevolgd en voelt zich dus geheel onschul dig. Hij wil bovendien niet dat de regeering aoor zijn weigering in moeilijkheden zou komen en dat het naar huis zenden van de krijgsgevangenen zou worden onderbroken Minister Auer verklaarde ook nog, dat het hem volkomen koud liet hoe z|jn naam op de lijst was gekomen- Aue; zal echter zyn woord niet gestand behoeven te doen. Juist deze óéne moedige komt waarschijnlijk niet op de lijst voor. Naar de „Vorwërts" van welingelichte zij ne verneemt, wordt met den door de En tente op de uitleveringslyst geplaatste Auer een zekeren majoor Auer bedoeld, en niet aen Beierschen sociaal-democratiBchen mi nister Ehrhardt Auer. Laatstgenoemde is van dit misverstand telegrafisch op de hoogte gebracht. Dit is een verrassing en ding het voor hak nagwlaoht te, dat a© V-xjrzienigihdd geen tweepersonen van hkdr ijpu in het huwelijk veroindi Heelt zij z.ch dan in het hoofd gosteld, dat je Lis- eoo Grove moet verlaten Pr' „Dat heelt zij, en de Moderator aanstaanden Donderdag te dineeren •I) De Moderater 1» de voorzitter van een vergader!dg der Prewbytertaaiwche Kerk. VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ2.75, met Zondagsblad ƒ3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, bij onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en pinstreken (behoorende tot den bezorgkring) 16 regels ƒ1.05, eiken regel meer ƒ0.20, Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Advertentiën van publipke vermakelijkheden 12 Vi eent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 by slag op den prijs. transports^ te s plaatsen. De officieele lijst overhandigd. Keurde Engeland ze niet goed? Lloyd George van opinie veranderd? Auer stelt zich beschikbaar. Frankrijk gééft niets toe. Millerand over de buitenlandsche politiek. Motie van vertrouwen. Polen en Sovjet-Rusland. Opstand onder de bolsje- wiki. ONS OVERZICHT. IDe Officieele lijst der oorlogsschuldigen is eindelyk aan de Duitsche regeering over handigd, spoedig zal ze worden gepubli ceerd en daarmee zal een eind komen aan ae pijnlijke onzekerehid die in de afgeloo- pen week menig officier heeft gekweld, doordat hij niet stellig wist of ook zyn naam op de beruchte lijst prijkte, ’t Heeft lang genoeg geduurd eer het diplomatieke stuk te bestemder plaatse is gedeponeerd, welke vertraging in sommige kringen toe geschreven werd aan een oneenigheid tus- schen den Franschen en den Britschen ge zant, die geen van beiden lust zouden heb- uen gehad het document met den onaauge- namen inhoud aan de regeering over te brengen, terwijl anderen verwachtten dat de entente de lijst tegelijk met het ant woord op de nota van 25 Januari aan de regeering te Beriyn zou doen toekomen. Dit laatste is niet gebeurd, bedoeld ant woord wordt nog verwacht en voor ook d:t te Ber’-ijn bekend is, zal geen definitief be sluit worden genomen. Immers, in deze re pliek zal de entente aangeven op welke wij.ze ze de uitvoering van artikel 228 van het vredesverdrag wenscht en ’t: is hesl goed mogeltfk dat de geallieerden daarvan een zoodanige voorstelling geven, dat de Duitsche regeering meent haar standpunt alsnog te moeten herzien. Voorloopig is dit: „uitlevering onmogelyk”, wat Noske in een telegram aan het marinestation van de Oostzee heeft meegedeeld. De publicatie van de officieele lijst zal leeren of de voorloopig genoemde namen juist z(jn, of de lyst werkelijk zoo opper vlakkig is samengesteld als werd beweerd en of inderdaad Hindenburg, Ludendorff en andere veldheeren wonden opgeëisdht. Zelfs in Engeland schijnt het eenige verbazing te hebben gewekt dat deze legeraanvoer ders volgens de niet-officieele berichten op de Ijjst voorkomen. De Daily Chronicle, het Ijjfblad van Lloyd George trekt dit zelfs ;n twijfel en doet in dit verband wel een heel merkwaardige uitlating. Het blad zegt: Wy kunnen op goeden grond verklaren, dat als de niet-officieele lijst, wier publicatie in Duitschland zooveel beroering heeft ver wekt, met de officieele identiek is, de toe stemming der Britsche regeering daartoe nhnmer is verleend. De lijst is in ieder ge val hoogst belachelijk en als inderdaad een duplicaat daarvan aan de Duitsche regee- 1—4 regdi ƒ2.05, elke regel mrar fM. te ge vraagd om over mijn loopbaan te oprezen. Wat moet ik doen, Ro»? Al» ik Kissoo Grovo nu verlaat, d in zal nc achterultgaan dat weet i'k. Dat werk hoeft mijn geheel© zi©l in beelag genomen, en !k vojl dat I.. net goed itee. Eerlijk gezegd geel ik ni t het predikambt. Indien ik lederen Zon dag in H umpetead moest preken, lorbrecon en Bob gaan «pzoeken Afrika." Durham sphudde hot ho>fd. Hij ilPii geneelen toestand volkomen rich dkiidelijk de moeilijkbeM vooMellon ,Jio© oud ben je, Jim? „Zes «i twintig. „Dan heb je het recht je eigen leven te leven. Ik xou in jou p aata gen, dat je van pita hert» te zijn eigen feven, onafhanik<ijk van haar, ofschoon, a4e men dit zóu duirvem uitbre ken, zij er zich met a|le gewekt begon zou verzet hebben. Hj was meer een’geleerde on een diroomer dan een werker; boeken wen zijn oneindige troost. Nu hij zkWi had teruggetrokken uit het werkzame leven was zijn studio riju konikrijk, ©n zijn tuSn zijn onWpanning, en hij waw volmaak’, gelukkeg De heet' Ixtrinner was dn man die in den huaolijken kring altijd „papa wordt ge noemd, ijijd die buiten dat geen fjncèe heeft „Op welk oorlogspad te zij nu? Durham, de aflilte verbrekend. „O, Ll»ion Grove zo heeft er haar mes ingezetf. ©n zal niet rusten vóórlat ik het opgeef Ze is de beste dor moedors geweest maar telj ztet in geen van ons len volwassen mensch. Daardoor was zij zoo ontzettend harl - .Tim draalde ©en wei nig met het wöörd. onfiat hij eigenlijk e©n *t<rkw wikte gebruiken - zoo ontzetend hard tegen Bob. Tk zeg je, het is aftehu- wejijk «te ik er aan denk hoe die arihe drommel werd ingescheept naar Zuid-Afri ka, toen fiij he4 gerangwto teeken vertoonde van het reefrte pid t© zullen aiiwalen. Bob zou een goede kerel zijn, indien hij bij iemand wr« die hem begreep. Ik vertelde nrijn mofrier fö Bohrnemoutfviat. indien hij Jou gekend hart, ©r niets1 zou zijn ge beurd. ,.Dst zou zij niet ónderechrij ven, .Hm zei Diiriham bescheiden. «Je moeder te, zooate je zegt, ©«n *van dl© vrouwen die het goed bedoelen, maar ze heeft geen tactt Ik heb dikwijl® reda<!lht welk een goed 16) - Zij had er geen denkbeeid van hoe veg- trouwelijk zij in werkelijkheid met ©.kaar onWtegen, noch welk een oprechte helden- '■ereoring Jim voor lXi*bam voedde, die h«l nooit te dTuk had om hem te helpen in LteaonGrove. Niet dat, hij in het zen- dingslokaal vereoheen, maar hij had bui- •^igewoon veel diensten m vriendelijkhe den bewezen aan de zieke ©n lijdende ar- door zichzelf te geven en te denken aan geld of bewoning, eenvoudTg omdat JLnj hx* hem vroeg Nooit werd er tever- IFefc een beroep op hem gedaan, ook was zijn ervaring van bet leven en de ni©n- schelij ke natuur van groote waaide voor ■Hm geweest. Terwijl mevrouw Lorimor Durham als •en vriend voor haar zxx>n atceuirde, erk®n- dp zij hem als hun vriend zoo dikwijl» rijn naam met eerbied weri genoemd ris «<‘n steeds meer jo aanzien komend chirurg. In den Kleine Hampsteader kring, waarin “J de koningin, en het boot 1 was, had een Wanhopende matrone, met wier tamlliege- “’nedenuteen zij zteh had bemoeH, haar openbantig «rngd: dat rij mu oog Mdd je> moeder zeg- Liwon Grove I© blijven Kan je vader je niet heApen?" Jkn giwnlacAto wat zwaarrooodl;. „Je weet wat de beat© oude vader is, Ross waarom vraag je het? Mijn moedv is de persoon <1' do lakens uitdeelt Op dat oogenblik ging de telefoon, efi Jim stond op om heen te gaan. Ik houd je oft, mftwahien kan ik later eens oploopen. Ik heb vaaavood geen en kele afspraak, daar men meent dat Ik nog ring te Beriyn overhandigd zal worden, is hert duidelijk, dat de diplojmatieke machine dpr verbondenen, welke te Parijs gevestigd is, een keer te meer een onvergeeflyke dwaasheid heeft 'begaan. Dp lyst is bjjkans in ©ik opzicht, wat zy niet moest z(jn. Er zyn vanzelfsprekende redenen waarom na men als die van Hindenburg en Ludendorff of Bethmann Hollweg er nooit op hadden mogen voorkomen. Deze mannen zyn alleen in dit vergezocht opzicht oorlogsmisdadi gers, dat zij onder den keizer stonden als de opperste leiders van het Duitsche leger en den Duitschen staat De lieden, die ter bestraffing opgeëiseiht hadden moeten wor den, zyn de generaal, die hf bevel gaf en uit liet voeren tot de plunek ing van Leu ven, de duikboot-conunandanten, die lieten schieten op ihospitaalschepen of zeel’.eden heten verdrinken, de burgerlijke ep mili taire overheden, die onmiddellyke verant woordelijk waren voor de uitzettingen uit Ryssel of voor het ongelooflijke schandaal van het gevangenkamp van Wittenbe.-g. Men schijnt te verwachten, dat men ons in koeler bloede vijftien maanden na het ein digen vj» de vijaiuteHjkheden een man zal uitleveren, die de plaats bekleed heeft van een Hindenburg. Het springt evenzeer in het oog, dat het voor Duitschland heel iets anders zou zijn om een eisch te weigeren, die beperkt was tot den verwoester van Leuven, de vernielers van hospitaalschepen en de andere met bloed bevlekte misdadi gers lot wie de lijst nauwkeurig beperkt had moeten blyven. Alles bijeengenomen, indien in het eerste geval de verbondenen trachtten het lijdelijk verzet door physieke kracht te breken, zouden zij hun doel een- I voutligweg voorbijgeschoten hebben en een onberekenbaar moreel nadeel hebben be- I rokkend. In het andere geval echter zouden zij tot het uiterste kunnen gaan met de aanwending van physieke kracht, omdat zy de hoogste moreel© kracht achter zich zou- I den hebben gehad. Het eerst noodige is om de vraag op te helderen of zy, die namens de verbondenen handelen, inderdaad de niet te verdedigen lyst, welke openbaar gemaakt is, of iets dergelyks hebben in zee gezon- j den. De Ijjst zou grondig moeten worden nagekeken, voordat er iets anders wordt gedaan Dat, en niet het toegeven aan het Duitsche verzoek om een Duitsche of I Duitschgezinde rechtbank in te stellen, wei ben ,4>an kun je blijven, da-noeren, en, mij net pen om den jongen Uyde en zijn zus ter, die daarna Komen, wat uarig te nouden Ik jou zijn, zuster wel wülem tl® Ltf- fey hoef» mij over haar verteld. A propo®, hij maakt het uitnemend bij <te junjetu- fwigad©. Hat wa» een goed dertdoeell hem naar mij 1© zonden, en ik houd van hem zeide Jim hartelijk „Ja, ik zal ®raag ilijt en’ Durham word niet lang aan de ««Joon gehouden; toen hij de kamer weer Wonen .twain, mia. te hij een opmerking, dl Jhn verplet deed «taan. ,,‘ük wil j© vertellen, Jito, dal £fci bin nen oen maand dank te trxiwen, en da» de werkelijke reden vam mijn rete naar op beide werelden. Er waren zoo nu en dan echlor tijden, waarop deze woorden met hun bedarie aanklacht atch voor me- vrouwLotTimer verhieven., maar zij was. ge, woonJijk in staat zichzelf gerust te stellen met de overt leaking, dat het mogelij.r is in do weteld te zijn, en er toch niöte’ van te weten, Zij vond grooten troost in haar ge zin, met één uitzondering, waairover zij nooit apraik. Twee dochter» waren ieder met een predikant getrouwd; niet schitte rend, maar men Kon hen „welgesteld noo- men, en mevrouw Lorimer nnd een stem In den loop der zaken In beide pastorieën, waar zij van tijd tot tijd langdurige Ijozo©- ken bratrhit. Het was haar trots to zien, «bat hec nAiishoudeu op denzelfdon voet was geregeld zooails do pastorie van 'for- rypfins dxxtr haar bestuurd was, toon zij no{t een daadwerkenj(ken kring van chris. lelijk© nuttigheid had gehad. Het eenige ernstige geschil mot haar twee de dochter Isabel was ontetaan, doordab Isebel de noodzakelijkheid! niet inzag van wjl mevrouw Lorimer noemde: „de flanel- waach op de lijnen te heN>en te teen uur s Maandagpaoorgens Bij die gelegenheid was de man van Isa, bel tusseheabetde gekomen en had als zijn meeniniJJ ten beste gegeven, dat het Isabel moest worden toegO;taan om de zaken in de pastorie naar eigen goeddunken te re gelen HJtern» heerachte er een gen tijd zekere koelheid, en mevrouw! Ijorimer bracht haar gewoon Paaaclibezoek niet aan Not- timghain. Maar zij vergaf Isabel zooale zij iedereen vergat - na langen tijd en op haar eigen wijze. Haar eclftgenctet «fle een van de zachtzinnigste mannen wM, leefde BureauM A R K T 31, G O U D A. schijnt ons het eenige richtsnoer voor net oogenblik. Deze beschouwing is de» te merkwaar diger, omdat te zelfder tijd de dagboek schrijver van de Pall Mall Gazette zegt uat de Franschen te voorbarig zyn geweest mefrf de publicatie der Ijjst, terwjjl de Times van Vrjjdag uit Parjjs verneemt: de houding van Lloyd George stemt thans niet meer volkomen overeen met die der Fransche re geering. Hy meent, dat de uitteveringslijst gewijzigd of de vorm van procedure moet worden veranderd, of dat er wijzigingen moeten worden gebracht ih andere punten van de eischen der verbondenen. Hoe de zaak precies in elkad* zit ia nog niet na te gaan. Niemand wist beter of Frankijjk en België hadden hun eischen aan L’oyd George voorgwlegd, die enkele namen had geschrapt, zoodat de Brjtscl.e premier toch wel degelj,lr dragen van en zjjn goeefifev géhecht aan het uitleveringsverzoek, zooaU het tenslotte naar Berljjn is gezonden. De- Petit Parisien mocht wel opmerken, dat de vervolging der Düitsche oorlogsmis dadigers de eensgezindheid der geallieer den in gevaar zou brengen, de verklaringen van de Daily Chronicle duiden er op dat de verhouding tusschen Frankrijk en Enge land niet heelemaal in oirie is. Ook Italië staat tegenover het uitledjeringsvraagstuk anders dan Frankrjjk. Meat Weet, dat het zich van begin af aan teg& de vervolging heeft verzet en oek geen misdadigers ter berechting heeft opgeëmcht Het Berliner Tageblatt laat zieh nu nif Weenen seinen dat Italië mogeljjik te Parjjs bemicJïienJ zal optreden. Deze en dergeljjke klanken zullen er in Duitschland niet weinig toe bjjdragen om de geschokte gemoederen te kalmeeren en de regeering zal daaruit kracht putten, zoo jioodig kloekmoedig te weigeren, welke wei gering uitvoerig zal worden toegelicht op grond van een deugdeljjk onderzoek harer- zjjds naar de feiten. Volgens de „Neue Ber liner Zeitung*' heeft ze reeds aan de admi raliteit en de ministeries van landverdedi- ging, van oorlog en van buitenlandsche za ken de noodige instructies gegeven om zoo veel mogelijk materiaal te verzamelen be treffende de beklaagden. Men was trou wens reeds vroeger met dit werk begonnen, waarbij men gebruik maakte van de namen, die de vjjandeljjke pers noemde. Men had echter alleen gerekend op een Ijjst van lieden, tegen wie concrete beschul digingen zouden worden uitgebracht. Er la dus geen materiaal bijeengebracht over mannen als Hindenburg, Ludendorff en Bethmann Hollweg, daar men hier vast van meening was, dat de Entente hun uitleve ring niet zou verlangen. Er was echter een uitvoerig materiaal verzameld, dat moest

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1