Dinsdag 10 februari 1920. 58e Jaargang. No. 14234 1 1 Feuilleton. ROSS DURHAM. £TieuL-txrs en -A-d.-v-extezxtieTola.ca. voor Gro-ixd-eu en OxxxstreJsezx- Tnuwinü kamertneubelen ikatten. Spiegel* ikenheuten Buf- ifauteuila, Zijden Leerameuble- q. Wollen- eB ■••en, en« enz. JS 111 20 4 Het „misverstand”. IDGEEST". i '“S S VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. 1—regel. Ï.<M, elke regel meer J9M. I Redactie: Telef. Interc. 545. Bureau: M A R KT 81, G O U D A. Administratie: Telef. Interc. 82. 10342 15081 186» heeft in I liep o'er v.-H Schouwburg Na- Bal QeiMWW. en rein ge*che- nu had (Won* varvolfê.) t ia Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van aoliede Boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze Agenten. gceriegen van hun uitleveringspiannen af zullen zien. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer geredu- ceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. i en on c1* en tk» Naar het Engetech van DAVID EYAIiL Geauthoriseerde Vertaling vaa Mm. J. P. WESSELINK-v. ROSSUM. (Nadmk G01BSC1IE COURANT. 62 "5 82 58 83 74 19844 95 72 17534 81 4019917 85 71 98 92 17622 97 51 20016 113201 86 65 26 83 15514 177Ü8 41 92 73 91 53 -15607 17828 61 16 31 4 >705 6620KB 18 76 49 37 17902 54 '330 24 97 57 31 20223 92 73 77 61 9320351 "5 20403 18 22 i 53 75 RJONGELUI PLANNEN. ,0.11.deSchiekade efoon 12800. 99 *13603 15905 h’«i. Tegeering •Joon uif>.*iii*r.‘Bgalijat Wli^l'-Oni -- -- w Kon en nee o geregeld tijdig rangen va» veo uit ge- voer en 42 37 I 56 61 69 62 I 65 I7455 82 75 58 83 98 74I 9844 88 15353 68 96 99 13022 15412 60 64 95 76 - 86 514 119088 i 19108 90 -J 91 791930J 20 iwn 28 19413 1 44 30 j .,305 52 431 21 64 44 52 82 53 56 89 01 60 17059 98 89 149021711 24 -J17 I 96 78 112629 15112 30 19 I 34 29 96 112712 l.~~ 89 61 17059 98 I 74 19549 “103 501 25 74 51 19601 17228 25 80 50 1 84 91 ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ2.75, met Zondagsblad ƒ8.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, bij onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels ƒ1.05, eiken regel meer ƒ0.20. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 12’/j cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnumm^r 20 bijslag op den prijs. wat wegneemt dat de namen van Hin denburg, e.a. er toch op voorkomen. Zelfs al worden concessies gedaan dan is mea in Duitschland toch niet voor de berechting in dezen vorm te vinden. Dit er coneeaalea gedaan zullen wonden, daarvan is men to Berlijn, na het Engelsch-Fransche misver stand, overtuigd. De National Zeitung be weert over den aard der tegemoetkoming van diplomatieke zijde inlichtingen te kun nen geven. Het plan bestond eerst de aangeklaagden %oor zuiver militaire rechtbanken te uoeu verschijnen. Nu schijnt men er aan te den ken deze rechtbanken door andere te üoen vervangen, waarin militaire en burgerlijke rechtere, zouden zetelen. Ten tweede schijnl met het recht van verdediging wat te heb ben u:tgebreid en tenslotte zou de entente er geen bezwaar in zien, dat tegen de uitge- brachtf vonnissen by een hoogere instantie in beroep zou worden gegaan. Deze instan tie zou dan een rechtbank van den volken bond zyn, waarin ook de neutralen een woord zouden te zeggen hebben. Het blad voegt hieraan toe, dat het niet5sm de wijze van procedeeren maar om het proces zelf gaat. De concessies zijn dus onvoldoende crt onaannemelijk. De Duitsche regeenng en het Duitsc.be volk hebben zich tegen de uitlevering uitgesproken en de boven ver melde concessies kunnen hieraan niets ver anderen. gw»[>rtW lagen. kerk, die op een groen Erzberger heeft tot een correspondent van de Daily Mail eveneens de uitlevenngs- eisohen onuitvoerbaar genoemd. Geen en kele Duitsche regeenng zou -andere kunnen handelen. Op de vraag of dit standpunt niet inging tegen het feit, dat het vredes verdrag aanvaard is, wees Erzberger erop aat Dihtsohlapd destijds alles gedaan heeft om dit artikel geschrapt te krijgen. Eraber- ger zelf heeft op de onmogelijkheid van het betrokken artikel gewezen. Toen Clemen ceau de onderteekening binnen 24 uur eisch- te, heeft hij ’s nachts nogmaals getracht om door een bemiddelaar de geallieerd"n tot rede te brengen. Erzberger zeide voorts: De entente heeft ons onze internationale bezittingen van waarde, onze kabels, koloniën en vorderin gen op het buitenland ontnomen. Duitscn- lund gëlijkt op de bijbelsche figuur, die door den barmhartigen Samaritaan gehol pen werd. Met dankbaarheid, zei de min.s- ter, moet ik erkennen, dat de eerste barm hartige Samaritaan voor Duitschland Ne derland is geweest. Om ons economisch leven weer op de been te helpen, zouden de geallieerden hunnerzijds art. 235 van het vredesverdrag ten uitvoer moeten leggen en ons levensmiddelen en grondstoffen moeten zenden. De uitlevering is onuitvoerbaar en onmógelijk. Ik hoop, dat de geallieerde re gen morgen verliet hij zijn hotel en liep door du half vertalen ••raten naar de poor ten van de ou-let grijze uniwereïieat, waar hij zich had. uitgerust voor den strijd. De poorten waren gestoten, maar de na bijheid en de aanna.ri.ng van de grijze mu ren waren voldoende; zóó week was zijn hart, da-t hij welhad kunnen ecarrien. Hij had er van gedroomd een eigen zoon daar tehrongien, liean Ie verteken hoe diierbaar en aanjSporend do etudenten-vereenigingen zijn en hoe droog het laven blijft, dat daar door nooit wordt aangeroerd. Hij had In Jen trein vast gwdapen, en ml een goed uur getoopen, zonder ver. moeidheidl te voelen. Edinburg, gehuld In Jen grijzen, koudon mist van den. winter morgen, die mist, die den oorsprong van het weuüi ondermijnt on ontelbare ontij dige graven opent - was het Edfnlxirg van zijn herinnering en. van zijn Melde. Grijs en door mist gekroond, sprak het tot hem zooals geen zonnige aiad ooit zou hebben kunnen doen. Hij dwaalde blij moe- dij? en nadenkend rond, als oen onbekend en riet opgemerkt persoon, volkomen lukkig en voor het oog^nblik geheel den gewonen gang va» zijn leven bracht Deze stemming ging echter bij met het oniwakep van den dag, toen hij zifcti op weg begaf naad- de af spraak, die hem voor een groot deel naar het Noorden had gebraclrt, wan hij zictze'f weer de man die de wereld kende. Hij gebruikte de Ltiiyoh met twee van zijn col lega e in de chirurgische wereld de reien van hun eamenkomBt wa» e°nife verande ringen in lort Hjameu-ptan voor te stellen; en daarna nam hij oam&kleiUjk den trein z tl ’m vnttng hooft aan gegeten. i ongewone menreBng ddjteerzik. Noodt had de ntzik. Noodt had Lloyd George’s gewijzigd standpunt. Onderhandelingen met Duitsch land over de uitlevering? De Fransche pers ontevreden. De samen stelling der lüst. Nederland krijgt een pluimpje. Een internationaal gerechtshof. Vervolging van Duitsch-Oostenrijkers. Hongaarsche delegatie naar Parijs. Relletje te Gent. Onrust in Syrië. ONS OVERZICHT. ,,'t Is een misverstand”, zegt Reuter, hiermee de uitdrukking bezigend die pleegt te worden gebruikt wanneer staatsleden het onderling oneens zhn en de één iets doet dat de ander niet kan onderschrijven. De „Daily Chronicle” had ons al op de hoogte gebracht dat er een „misverstand” was, liet noemde de lijst die aan Duitsch- land is overhandigd belachelijk en beweer de, dal ze zonder Lloyd George’s toestem ming was verzonden, wat wel eemgszins zonder’ing klonk. Reuter verzekert dat, toen do Raad van gezanten Woensdag het besluit nam de bewuste lijst naar Duitsch land te zenden, hy in de stellige overtui ging verkeerde dat Engeland daaaniee ac toord ging, doch Zaterdag verscheen plot seling de Britsdhe Lordkanselier Birken head in den Raad en deelde mee, dat Llojd George van standpunt veranderd was. Toch is Zaterdagavond de lyst ongewijzigd te Berlijn aangeboden. Dit wil niet zeggen dat de procedure wordt voortgezet, zooals Frankrijk, aanstuurt op een blijvende bezetting van den Rijnoever, wel zou willen. Reuter zegt: „De situatie in verband met de lijst van de oorlogsmisdadigere is het gevolg van een misverstand. Engeland had de Fransche en Belgische lijsten niet gezien. Er is geen investio van een omslaan van de houding van Engeland. De kwestie is, dat Engeland mede verantwoordelijk is gemaakt voor lijs ten, die het niet had gezien. Het bezoek van den lord-kanselier en van den attorney-general te Parijs heeft de zaak volkomen opgehelderd. De Britsche lijst wordt niet veranderd. Een wisseling van mededeelingen tusschen Duitschland en de geallieerden is waarschijnlijk.” Engeland wil er dus eens over praten met Duitschland en de regeering te Ber lijn, die inmiddels vernomen heeft dat Lloyd George’s lijfblad de lijst „belachelijk" heeft genoemd, zal deze uitdrukking wel in ’t oor knoopen en de onderhandelingen ener giek voeren, zonder zich te laten overbluf fen door MillerantPs verklaring in de Ka mer, dat alle wapens die het vredesverdrag geeft, tegen Duitschland zullen worden aangewend noch door Poincaré’s uitlating dat het vendrag van Versailles stipt moet worden nagekomen. Duitschland kan zich beroepen op een bepaling van hetzelfde verdrag volgens welk artikelen die later inters ten overstaan G. MUUE. ibroari 1920 5641 10361 1383Q l\> ui h*eringi* i®cli zal vootr Bet4ö mis- Müiien cm ndfliter aangenaam gevokf heb ben Voor Hl November het Tkiltf’ch'-Bel gibch finanrb-rt verdrag goeloten werdvwt ktnardc» de Be'gteöhe on»lerimödet*»Ha<l»t -7- -aou r.c3> Dnordtu ze haar Im^oHo gebro- Iwcft. t» dit verdmg foitelijk van nul gwener waarde geworden. De ,.BerJ- 7xH4«ng am Mtttftg- e (tearom ngf.||(l! i g v»rk 1 arln t van bedoelde overeenkomst, volgww» welke 6-1 mtWurd Duit*** markw. In Be.gll wnren ««irt de oewt^ng en die trg-n <h-n grrliMxmgou koers vvn 1 25 frank »n omloop waren en die na de ontruiming v<m België wami. ingetrokken, door Innd tn een Cjdperk van -10 jnar zouden worden ingcwiseeld. De avondbladen ■voe gen hk'rwn toe. dat de Lhiit-xtu-R» ovi-n'rnkomet In zooverre n>g nlrt ia aT- gedoten. dat do Dhif oohe Katiooale Ver ga 'ering <to QVOTeeib’romet nog niet piedrfïftMl'U'd. Jloe nu do houding «Ier regvrilng d> vraigNtu'k zat zijn, wwt men nog nl<< maar jpen vennoedt lint zij wt4 do houdt tg »*win<men. die da ..Berliner ZeKung soms net en den zeulen adem ervan, van hel üMiiskomen kwam Een paar roedo jaeaim waren er nu op Achtbft-ir. maar Durham hidld de rtontia< naai zijn beXemining, een kleine, verval- b-n kapel, die lieecirtjt rto»! In de- nolle van do rot^ahtlgo kust tfo geheel uit den weg l"g. /.o'J» voor den meeat aidwaien- den bil, d> ook het punt van af «Dan had verlaten. Er waren twee wagen om de Ladye hipal te bereiken, hetzij oij laag water In tg” het strand, ot het Imgete pidover de heMIngen; Durham kooe het laatste, en zoo stond hij pa ling vóór de kapel, maar zij wan Hij zi9 reali» op een afstand hst l>d. doren tan haaf Upon en zijn lippen wer- den zachter- fAj droeg een gewaad van grijs laken, iwN <Mn langen asnM Utenden irar.M een gewaad lat op zijn voorden ligM do hng»-. hevalBge lijnm van een mooie gestalte deed uitkomen. Ha'rh' vm zicht vkt, met een kleine vlerk, »n zij droeg geen voile Do zputo a<le<n van de zee, dl? de En- .ache damoe, die daar kwamen, zoo vreea- dor waarv-xir zij zih mek elk denk- baar soort shiiere beschermden, had den frimeheu peruke-iblm op het gelaat van Art es onaangerwri ge’aton. 7e was geen AU ze dit deden, wat dan t Ingaan op het Duitsche voorstel en de oorlogsmisdadiger» (in den strikten zin des woonis) in Duitucti- land laten berechten onder toedicht van een jurist door de geallieerden aan te wüzenT Of wordt aan een andere oplossing dezer moeilijkheid gedacht? Onder hot) Uiricht van zijn* oorrewponrimit te KrtNttaiftn over U4 aannamen door de .-te uwlinav.-•«*« landen van de uH-iooMging der Nidort laidwiie riMtewmg voor een «on- ter-wti'i* van onr.ij<h.4eii markt <te ..Tamp» .p» in d« gt'Uwhte va» <te voorstander* van hikcrnaldionMal gww*6dMd, Wade d<> Nederlnndsche regeering Mm tie naar stn’eft, zou dit gtroahtahi f b ljk «aar ifest-awk zijn on» anhuV’M^ aan mtedrtlven tegen de oortogewsf*n Ie berechten. H« tot stand brengen van dat. gereohwfcd den g r o n d 1 a g kuiuieii tohimu voor oen «ohikking. onuitvoerbaar blijken aan den Raad van den Volkenbond behooren te worden voor gelegd, die dan verder moet beslissen wat te dien aanzien te doen, ’t Gaat er werke lijk op lijken over de uitlevering onder de „onuitvoerbare bepalingen” zal worden ge rangschikt. Lloyd George wenscht ze met meer, althans niet van alle genoemde Duit- schers, wat de Fransche bladen natuurlijk in woede doet ontsteken. Was het niet Lloyd George, die het „Hang the Kaïser” tot verkiezingsleus had gemaakt en werden niet voor een groot gedeelte door zyn toe doen c»c artikelen 227 en 228 geredigeerd, zooals ze tenslotte in het verdrag zijn ge komen? Lloyd George ziet z'n aanhangers verdwijnen, hy moet pogen een nieuwe kud- ue te krijgen en daarom kan hij er niet bui ten zijn leuze te herzien. Asquith heeft by zyn verkiezingscampagne te Paisly gewe zen op verschillende feiten van het vredes verdrag en toenadering tot de ex-vyanden gepropageerd, daarby komt dat de Britsche arbeiders hoe langer hoe minder lust heb ben zich te vergasten op het schouwspe’ Duitsche veldheeren voor een intergeal- heerde rechtbank te zien, om al die rede nen heeft Lloyd George zyn gedragslijn roetjes aan willen wijzigen en nu schuift hy de grootste verantwoorde! ij kheid op Frankrijk en België, door kalmweg te loo chenen dit hij de lyst in haar geheelen om vang zou hebben gekend. Aldus redeneeren de Fransche bladen ten hoogste verbitterd en waariyk, alles duidt er op dat ze de plank niet zoo heel ver mis hebben. Het antwoord op Duitschland’s nota van 25 Ja nuari zal zeker de sporen dragen van de veranderde taktiek, waarop, naar men in Duitschland hoopt en verwacht, ook het be sliste „uitlevering-onmogelijkheid” dat het geheele volk heeft laten hooren, wel eenigen invloed zal uitgeoefend. De regeering wacht, gelijk we gisteren al meedeel den, niet haar houding definitief te bepa len, tot ze dit antwoord ontvangen heeft. Inmiddels wordt op de regeeringflbureaux de lange officieele lyst vertaald. Ze is bijna zoo_ groot als het vredesverdrag, ongeveer 200 dicht beschreven bladzijden. De perso nen en de hun ten laste gelegde misdaden zyn er soms nauwkeurig en soms maar kort beschreven. De Polen hebben slechts een enkel woord noodig om te zeggen waarom zy de uiWevering van den een of ander ver- voorloopige naar de lUvk den wind gezweepte kust, naar de kleine, oudarwetsahe stadi. dde ook liaar hoogste deel in zijn vorming) bad ge had. Hij had geen lust om in den trein te le zen Zijn geest, dfb de crtens naderde, was nu geheel vervuld van de wijze waarop deze crisfi» ouder de oogen moest worden gezien. Hij kwam met het vaste besluii dat het een crisw zou zijn, en wdl een eind-cri^s1. Zooale hij legen J*n had ge zegd. had hij btt besluit genomen, binnen een maand ie 'gouwen. Hij inoM zij n aam- •daande vrouw daarom «nel en volkomen toe zijn zienswijze lirengjen. Hij wist niet precies bo>'het gedaan moest worden, daar muren van vooroordeel op- gK’lcht stonden en, nog hooger, een berg van ingebeeilen plicht. Het was de laai, sie die vooc een» en voor altijd iiMk-wt wor den wefggeuomen. De teein reed langzaam, en hij verfr*-t>ch- te zleh door nu en dan een blik op liet landschap te slaan, waar ®.te* zoo bekend was Toe» hij in he< open land kwam, seleen de zon schitterend, en het beetje sneeuw, dat in den nacht was gevallen, smok in de zomwwtrahn. Zij wtreu zeer nabij, maar nog niet in iirt gezichtv&nde ze© Gebakerd op de oever» van dien grij zen en rustedoozen riviermond, wefll bij altijd daarheen teruggetrokken, en voelde hij te Londen hrimwee naar ruime uitzicht De vreugde in zijn bloed; hij voelde 'Ie bevende verrukking daarvan met e'ic uur too-men Door den Zateidagmkiltag w» de trrin vol en hij verliet onopgemerkt bet station 95 18233 18 16215 64 28 29 92 31 43 97 45 80 18303 73 16905 18406 78 29 26 20231 38 64 57 48 18502 9448827; 95 18702 16408 14 36 17 43 16612 31 11 52 57 63 66 92 69 14353 TO W16764 19049 i^ï1”66"” 80 '10716 i 20 i S »20S« i. 17) lAikham vt» een onwelkom kind geweest en daardoor was hij verwaarloosden tel- kw op zij gezet Slechts do Itefhabbentio Hendel ijkhetó van één persoon dfie nooit „Nader was gewee»; behalve in het uit oefenen van besAennin# en teederheül. ha 1 zich over ham onifernti, daar hij in den jongen een sterken, inooien geest zag met oen niet te temmen moed. Er mengde zich in Durham’s vreugde over zijn succe» - een vreugde die een sterk man het recht beeft te voelen, omdat hij langs wettigen weg geslaagd) te’ - een hart-tyxthtelijk slre- ven to< dankbaarheid, die er toe had bij gedragen zijn houding tegenover de we- teld te verzachten Hij httl zijn kans ge had, waarom ook anderen niet? Hij hielp waar hij kon, maar het waal altijd hulp, in sttlte gegeven, en maar bij weinigen bekend; adleen bij hen die aan geheim- houding waren gebonben- Zijn bezoeken, aan Edinburg, nu maar zeer zeldzaam, wekten In heon dio vreem de, nadenkende aandoew ng, die gevormd is uit smart en vreugde. In da grijze schemering van den vroe- De Ondimfrijkscihe fazant te Ber’ijn, IhibiMiint, die op hot o*»p-nhMk te Koe nen vertoeft, hoeft tot een vertegetwoord! wr "'in de ..Wiener 7^*” gezegd: Wij. t)ii!v5<4i-Oo t».nrijkjirs. zijn ia de uKeve- rirgskwe^h een van zin mot do broeder* In het Duitfvhe rllk." Geen wouter! JM*-«>Vriop*yirijk zal hfn- nenkort wellicht voor hrtzelhfe probleem o+nan. Het Hollamhch Nieuwsbureau meldt te Port Haven» De portier, rtie zijn rete- ♦.tsdh aannam ener In toestemde dit» te be waren tot zijn twngkomst. was nieuw «n de plaats en kende hem niet. Hij liep de helling van heb station mo: zijn stemmige houten M uTetsel aan beide zijden af, en zoo naar de mime hooidw.raat met haar on-rix^e'.matege rij van huizen en wfcikeL, al|<- gebouw 1 van een warme, rooie zand steen. die !n deee «treken inheemsch W Het was öffi hhel «t Ue dag. maar de zilte geur der zee hing in de htcftvt. en horinnerlnzei aan ifccri-expeditfcH mar buten, in diepzee, met do haringschuiten, verrezen dufdoMjk voor zijn geest De plaats, nit* de mhnadlten veranitotelen II-1 rumoer van de Zat rdagwehe markt droiijf,’ M hem door; vrouwen met tnan- <1. n ‘lOTdschapnetten v.-rza^nelden zich voor de winkelramen, spraken met elkaar he'. dageüjksejie nteuww en gaven haar oordeel ten beste over de goederen. >H<' daar ten toon De grijze, oude *kerl !n het miMen van het mar ctplain •tend, en wter zware ktokket*r«n een ha ken wan voor zee en kuri befte, gil een bijzondere on éénigo bekoring am de klei no rtwi. Advter do kerk wp.nl de irirwat plotseling nauwer, en wao Imitcogewoon ‘wMMerachiig’, met zeer oude huizen en o erftangende dakrandSm, on die vreemde «benen buitentrappen, dto typisch zijn in hot fHiotlinil da4 verdwijnt. Zij liep piot seHng uit op den vlakken, zandlgru 6o dem der zeekust, die er toe hij bracht Port Haven te vormen en zijn bevolking bij honderden deerf toenemen als «o- imrverblljf langden. D« Engelschen beperken zich jok tot de hoogst noodzakelijke woorden. Uit voerig zyn daarentegen de Franschen. Aan Hindenburg en Ludendorff verwijten zy de verwoestingen, die volgden op den terug tocht in Noord-Frankript naar de Siegfried stelling. Het zal nog wel eenigen tijd duren, voor dat alles vertaald zal zyn. Er zyn 7 lyaten. De eerste Ibervat 100 personen, wier uitle vering door Engeland wordt verlang.i. De tweede is de lyst van Franschen, waarop 134 namen voortkomen; de 3e is de Italiaan- sdhe lijst, met 29 namen (het blykt dus oat Italië is toruggekomen op zyn oor spronkelijk plan geen uitlevering te vra gen); de vierde is de Belgische, die net als de Fransche 334 namen bevat; de vtffde is de Poolsche met 53 namen, De zesde lijst is de Roemecnsche met 41 en de laatste lyst is die van Zuid-Slavië, waarop slechts vier namen voorkomen. De Fransche motiveering is soms uiterst lang, zoo b.v. bij Hindenburg, waar o.a. een gansch interview van den veldmaarschalk met het Berliner Tageblatt wordt weerge geven. Aan Ludendorff wordt nog ten laste ge legd, dat hij de bevolking van het bezette gebied dwangarbeid heeft opgelegd. Het materiaal tegen de vroegere Duitsche cn Beiersche kroonprinsen is ook zeer omvang rijk. Den Duitschen kroonprins beschulü’.gt men er van o.a. bevelen te hebben gegeven om dorpen te vernietigen. Ook de uitplun dering van Mézières wordt hem ten laste gelegd. De voornaamste beschuldiging te gen den Duitsche kroonprins bestaat in het bevel, dat hij aan zijn'troepen gaf, geen Engel sche gevangenen meer te maken. Ook de verwoesting van Kameryk wordt op zyn rekening gebracht. De groothertog van Hessen wordt verantwoordelijk gesteld voor de plunderingen van het kasteel Moyencourt. Generaal Zöllner zou de depor taties uit Ryasel op het geweten hebben. Tirpitz staat als de vader van den onbe- perïrten "^uikbootoorlog op de lijst. Von Kluck zal zich voor het neerschieten van talryke burgers uit Senlis hebben te ver antwoorden. Met Haeseler schijnt verder niet de doode generaal-veldmaarsdhalk te worden bedoeld, maar een officier der uh’a- nen. Er wordt ook een Bismarck opgeëischt door de Franschen. Als titel staat op de lyst „kleinzoon van den rylcskanselier” Het staat verder ook vast, dat graaf Bernstorff niet de bekende diplomaat is en von Trotha niet de chef van den marine-staf. opge- eischte van Haniel is niet de ondlRtaats- secretaris, die aan de vredesonderhandelin gen deelnam, maar een eerste-luitenant van dien na am. Uit een en ander blijkt dus dat de offi cieele lyst er niet zóó erg uitxiet als de voorloopige publicaties deden vermoeien, edioonhcld van melk en Wankhriri, maar eer ■H'ii Mnsche van den raom van den room r Durham Imar neer >>e.ven(terd: nooit had zij zoo recht en n»o »f etv r<4n gesche nen. afstekend tegen de ge'cu-iriikthrid van vele atlete iTOura. d»e hij ooit gekend- 133201! 24 30 151 52 95 13443 15808 65 13503 47 r 6 20 95: 18 7018087 54 95 88 78 1601618138 99 36 39 75 13710 62 56 t 76 19 74 61 83 86 16126 9120504 13804 - 43 52 139I5J1 22 31 50 58 14011 35 14110 II 14239 4376 11319 16991 l 20343 3205 4392 4664 $W 7802 8749 10199 18260 18528 19512 20022 20520 20546 - (eigen Qtld,< 11170014075156051W» 118501411815914 42 94 20 40 «4 U1945 301613219234 112015 66 4919401 I 49 1432416387 36 i 50145101657019670 I 58 15 1666519629 112163 321674819814 112215 33 5519991 I 20 68 82 20056 I 30 14643 88 75 12558 14700 97 84 I 66 43 17238 20236 I 73 14811 85 37 112665 781734620407 129051505917419 36 99 15124 17819 51 113036 48 4120533 54 15269 18165IXÖ9 113175 15344 18238 20706 1 13436 811833220815 1 48 15454 18518 20944 I 52 15568 39 86 113506 15639 18724 65 1580918811 113896 59 32 7 13944 68 19033 isbaar r 12110 14404 16772 37 62 76 43 14514 92 i 44 57 16808 i 48 89 18 53 93 57 14709 95 17 12239 24 95 37 i 12370 40 H 2406 14805 i 75 r 1 79 5- 12521 I 32 42 43 QQ I 951501 I 96 112629 151 29 9819702 "5 85 17308 27 2 17200 42 37 I i 80 14 84 37 112808 l 19 47 88 112904 I 37 70

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1