i urn m et EE 58e Jaargang. No. 14236 Donderdag 12 Februari 1920. nSrïetj.-ws en. «^d.“V“extezxti ©Tolstoi voorGoud.a en. Ozocxstxeloezx- - I Feuilleton. winkelier. Fuin? ROSS DURHAM. EN. 980 20 i JDGEEST”. mmers ten overstaan Het referendum in. Sleeswijk. ivraagd. 9‘’ BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. VERSCHIJNT DAGELIJKS 1—4 ra*«l. ƒ1.06, elke ratal maar ƒ040. Administratie: Telef. latere, tt. Redactie: Telef. latere. 545. BureauM A R K T 81, G O U D A. f lï ZO6I keer vestigd op kan mot h<>taelfde met 979 40 dan ton: zoo voort met (WW® zulk"* een on Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zoer geredu- eeerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten. 8—1 uur. 3—7 uur. INGEZONDEN MEDEDEELTNGEN: Op de voorpagina 50 hooger. DAVID EYADL Geauthoriseerde Vertaling *tt Mevr. J. P. WESSELINK-v. ROSSUM. (Nadnih- verbeAaa aan en eer het een Naar het Engelsch Tel. 324. 20415 i 20 I 44 I 49 78 82 8 1291 4 t 4 5 130f 13 5 (lOUkSCIlE COURANT. men kan in brieven niet veert L-s mik*- per brief moest be- t het over het 1-5? hall jvar varloohl -ah j:j schijnt te lukkig kunnen die bruikt heeft gelaten Duitschland by weigerii zeling inzake de uitleve heeft geen transportmiddelen, geen behoor lijke uitrusting. Aan het eind vaa de lange verbindyngslynen is heel weinig munitie, heel weinig zware artillerie. Er ie niets vaa de geweldig® ujtrusting, die noodig zelfs een kilometer vooruit te kontje», zooals in vroegere gevechten in FraMkryk- Ik ben niet bang voer een militairen Inval vatf de bolejewiki. De handel zou naar mijn, mee- lüng een oinde nwikt/n aan de wroedhedea en ruwiheden van het bolsjewisme, zekerder dan eenige andere methode. Het ia geea kwestie van erkenning, het ia een kwestie- om handel te drijven met een volk, dat ar tikelen te koop en als ruilmiddel heeft voor wat w\j het kunnen geven. skurwerk wordt hebben voldaan; ter van meneer Knox meer H’ toch vroeg zij liaan* stem verried Maar voor het De voormalige president der Russische rijkst! o erna en ex-minister van oorlog Goetsjkof denkt minder luchthartig over het bolsjewistisch gevaar. Aan een verte genwoordiger der „Kulturliga" verklaarde hij, dat volgens absoluut zekere berichte» de bolsjewiki in het voorjaar een groot of fensief tegen Polen en Roemenië zouden on dernemen. De toestand van het Poolsche proletariaat is verschrikkelijk. Polen zal een emstigen bolsjewisÜBchen aanval heb ben te doorstaan, hetgeen ook voor Duitzoh- tend liet gevaar grooter maakt. Delven de Polen het onderapit, dan zouden tij geza menlijk met de Russische bolsjewisten to gen Duitachland optreden. Groetsjkof be twijfelt, 04 het zal gelukken de bolsjewiki langs diplomatieker» weg af te brengen va» hun plan om tegen Duitschland op te ruk ken. Ook Frankrijk wordt nog „bewerkt". Aaa boord van een Fransah hoepitaalsdhip ie de Russische baronee Meyendorff in hechten!* genomen, omdat z(j bolsjewistische propa ganda en geheime plannen voor invoering van de sovjetrepubliek in Frankrtyk by zich droeg. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dageiyks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, by onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.05, eiken regel meer 0.20. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 12cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 by'slag op den prijs. hulp van ntfj verwachten, vindt ]e daton- redalljk <«n spreekt, ateot ik alleen aan mijm eigen wonschen denk Durham verwijderd® zich eenige achte den van baar, en torn hij terugkeerde vergoed Zooals- ik ben je nooit meer dan eerste «■ewwH in de oude pwtorie. alle commandanten van het gevangenkamp Holzminden. Frankryk eischt voorts de uit levering van verschillende officieren van den generalen staf, en andere personen, die vanaf Kerstmi» 1917 tot November 1918 voor de behandeling der krijgsgevangenen Verantwoordelijk zijn gwwtoest. Ten slotte bevat de Belgische lyst een fapcciale afdeeling: officieren, van den gene ralen staf en aanvoerdere van legerafdee- l.ngen, die aansprakelijk zijn voor dé sys- tematmche onmenscheiyke handelingen hunner troepen. Bij het groote aantal le gerafdelingen zijn ook hier tairyke per sonen by betrokken. Opnieuw vaart hierom «en kreet van ver ontwaardiging door het land en de buiten staander wondt hoe langer hoe meer over tuigd dat de korte oordeelvelling var. de Daily Chronicle „belachelijk", de eenig juis te js en dat van een werkelijke vervolging waarop de Franschen zich gespitst hadden, niets zal komen. De „Temps” oppert nu al de mogeiykheid de „schuldigen” maar by verstek te veroordeelen. Het blad schryft: De artt. 228, 229 en 230 van het vredes verdrag geven geen enkel, middel aan om de schuldigen in handen te krijgen, indien Duitsclïland de uitlevering weigert. Maar wy zyn daarom niet minder verplicht, voor de militaire rechtbanken vervolgingen in te stellen. Er moeten instructies wonden geopend en de schuldigen moeten worden veroordeeld al is het maar by verstek. Het niet-opko- men van de beschuldigden zal niet beletten, bewijzen voor de misdaden te verzamelen en getuigen te hooren. en ,aan het proces de grootst mogelyke openbaarheid te geven. De algemeene openbare meening zal zyn vonnis vellen. Indien de schuldigen uitroe pen dat zy niet gehoord zyn, zal men hun antwoorden: „Uw vlucht bewyst, dat gij geen gerust geweten hebt" Ook js het ten slotte een straf, door het mensche- lyk geslacht te worden gebrandmerkt." „De Temps" pleit dus nu al te volstaan met het toedienen van een moreele straf en af te zien van eenige andere tuchtiging. Wanneer de toonaangevende pers in Frank rijk zoo redeneert, hoe zullen dan degenen die de verantwoordelijkheid voor verdere stappen dragen, over dit vraagstuk moeten denken. Lloyd George wenscht de vervol ging niet en op steun van president Wilson behoeft Frankrijk heelemaal niet te reke nen. Te Washington gelooft men aan de mogelijkheid dat Wilson zal antwoorden op het telegram van den ex-kroonprins, waarin deze zich beschikbaar stelde, mits de ge allieerden afzien van de vervolging tier overige schuldigen. (Dit is natuuriyk niet de bedoeling van de entente. Ze wilde, al thans oorsprokeiyik, èn den kroonprins èn de overige aangeklaagden berechten.) Deze gelegenheid zal naar verluidt Wilaon be nutten om zyn tegenstand tegen de geal lieerde eischen bekend te maken. Van ge zaghebbende zijde wordt verklaard, (lat Wilson tegen elke uitlevering gekant is. Millerano, die geen gelegenheid onge- om te betoogen dat ring of zelfs by aar- rering de duimschroe ven zouden worden aangezet, zit nu leeiyk met zijn handen in ’t haar. Hij zal zijn po litiek nu moeten herzien (wanneer hy pre mier blijft, waarop na de laatste motie van vertrouwen groote kans ie), heeft daarom al vast de Fnansche bevolking tevreden ge steld door Duitschland bericht te zenden be treffende verlenging van den beaettings- duur van Rynland, niet wegens de uitleve- ringakwesti© doch om de nalatigheid bij de kolenleves^g en nu gaat hy de aandacht van de Kamer op andere onderwerpen ves tigen.. Millerand heeft aan de commissie van buitenlandsche zaken meegedeeld, dat het Turksche vraagstuk een voorname plaats zal jnnemen by de besprekingen te Londen- Twee oplossingen zjjn geopperd: le. Kon- stanitinope) aan Turkije te ontnemen en 2e. handhaving van den status quo, maar onder streng internationaal toezicht. Frankrijk geeft aan laatstgenoemde oplossing de voorkeur. <-Lk geval heb ik deze zeven jaar eigim leven moeten leven, ik kan osbaar 4 11588 14482 1654519012 7 11628 90 49 H 60 76 16626 86 37 19161 83 97 19253 KI 19353 19411 37 19510 34 56 90 16937 57 63 95 17031 58 12305 Hf- 28 55 12467 70 .2510 2 38 74 79 15111 .9 12619 89 8 21 F.232 9 40 93 2 71 15439 1712710 57 8 42 80 9 57 84 17541 1 9015513 65 12812 27 17647 2 37 30 67 7 38 41 85 9 66 50 88 200K 4 82 61 17711 II *934 89 19 90 94 32: 91 97 17920 13064 15608 45 .3199 20 18022 13200 .30 31 52 34 44 79 15748 52; 6 5 IX. '2 53 0 77 613411 6 13538 l) 98 4 13644 2 50 6 79 3 13944». 66 3 5,5 16205 4 64 34 0 14288 98 De gewichtige besprekingen ®(jn gisteren of vandaag te Londen begonnen, waar op 't oogenblik eveneens de leden van den Vol kenbondsraad byeen zyn. Gisteren hield de Raad een louter formeele zitting, waarin Bourgeois een openingstoespraak voorlas. Ook Balfour, de Britsche minister van Bui- tenlandsche Zaken, voerde het woord. Hij betreurde het dat de Raad nog onvoltallig was, daarby doelend op de afwezighêid van den Amerikaanschen vertegenwoordiger. Hierop stelde hy voor Balfour tot voor zitter te benoemen. Deze dankte voor Je woorden van lof hem daarby toegeziwaaid en zette de werlcwyze, die de raad dezen dagen volgen zal uiteen. Darna wend de vergade ring verdaagd. Naai Reuter verneemt, zal de Ameri- kaansche gezant de zittingen van den raad van den volkenbond niet bywonen, voordat hy lastgevingen dienaangaande van zy’ne regeering heeft ontvangen. In 't kort hebben we al gemeld hetgeen Lloyd George in het Lagerhuis heeft vei> klaard omtrent Rusland. De correspondent van <ie N. R. Crt geeft daarvan nog de vol gende aanvulling: Men zal mogeiyk zeggen, dat, tenzij ffl) het bolsjewisme verplettert, het in Polen en Midden-Europa zal binnenvallen en het met voeten vertreden. Kan Rusland een oor log buiten zyn eigen gebied voeren Het •■Girtiereu f--—; ,s* wei gioxl t»t je door vrouw zljui ~-~4> praat .nöh niet z«de 7/>, maar Kte van begjnjpen er in haar oogau, want er was °P «al» gelaat, a«sh la zij» «tam. acht dagen xunnen hebbe i, "ge moehm wij t 8t*'llea. Ik heb r ik de geheeic »«g ka». Zij luisterde met verhoogde kleur, maar, •ooaU hij kou zien, zij niH dat Inj swrak. over vijf wetten, lieve, dringt - zullen wij alle Duitschers zouden trachten hun ken ter inwisseling over de gr gen. De regeering te Kopenhagen dervmden dat deze „hereeniging” i sluitend vreugde geeft. Behalve de enkele boven aangehaalde persstemmen zyn weinig Duitsche commen taren op het plebisciet in Noord-Sleeswyk ■bekend. In de eerste plaat® zullen de mees te bladen wachten op den definitieven uit slag en bovendien zyn allen nog of weer geheel vervuld van de uitleveringskwestie. „Het is n.l. gebleken daf de lyst der be schuldigden een paar honderd namen meer bevat dan de 900 genoemden. Ze heeft een rubriek „ongenoemde»". Zoo wordt zonder eenige vermelding van aantal en namen de uitlevering geëischt van de leden van den’ grooten generalen staf, die verantwoordelijk zijn voor plunde ringen en verwoestingen van allerlei aard, zooals in het noorden van Frankrijk in de departementen Sambre en Aisne. Alleen hierby is een niet te ramen aantal personen betrokken. Verder zyn op de lyst vernield iykheid niet is uitgesloten dat enkele ge deelten aan Denemarken komen, die by een referendum en-bloc ook Duitsch zouden, blyven. De Denen werken hard om de be volking der tweede zone (Flensburg) te overtuigen van alle voordeelen die de Daen- sche nationaliteit boven de Duitsche biedt, niettemin» vreezen ze dat hun propaganda im groszen und ganzen weinig succes zal hebben en <lat begin Maart, wanneer hier het plebisciet zal plaats hebben, hoogstens enkele gemeenten zich voor Denemarken mille» verklaren. De internationale com missie die na afloop der stemmingen de grenzen moet vaststellen, kan voor een las tige taak komen te staan. Intusschen hebben de Denen hun nieuwe landgenooten met gejuich ingehaakl. In tal van kerken zyn dankdiensten gehouden voor den terugkeer van Noord-Sleeswyk en de regeering heeft beloofd haar nieuwe onderdanen te zullen steunen; een moeilyk probleem geeft n.1. de wisselkoers, aange zien de mark in Denemarken maai- 7 of 8 ore waard is. Moeten alle Noond-Sleeswij- kers hun geld tegen dezen koers inwiaselen, dan zyn ze er waarlijk treurig aan toe, ie regeertng kan echter moeilyk een gedwon gen markenkoers invoeren, omdat dan bijna „tl_ v mar- ;rens te bren- i zal on niet uit- 46 65 82 68 86 84 83 18466 r“' 13702 16013 18516 32 15 43 46 87 90 82 18601 20540 50 49 81 20616 84 24 97 _M 14234 “88 ■'"26’"48 57 16301 32 20862 55 97 18821 74 58 16424 91 77 67 16503 18931 14444 16 88 - i 49 32 1901J 19) - J>urham zag tfe woM op haar voorhoofd b.'Wreep het volXomen, maar was niet teciemaal in de stemming die te verdrij- v,i' Voonbdt dat) verdtoeven kon worden, ze waarschijnlijk in groojte toenemen. ••Ik hei, Jim gisteravond - neen den a- ond daarnoor gezegd, datt ik over ouge- W 'wv een maand zou «touwen, ging ITur- "un v<>orl- Ik ha'» den wahtüendein Ja- in mijn h<xrfd He* vait op e«i Don- Wjj zouden wittebroodhweeir ove- tot het efcide. van Juni uit mijn maatregelen ghnomen a maand Juli en Augustus De Weensahe bladen publiceeren het ont werp voor de toekomstige grondwet van Oostenryk, dat staatssecretaris dr. Mayer heeft uitgewerkt, en dat als grondslag zal dienen voor de bespreking op de conferen tie van vertegenwoordigers der Oostenrijk- i en je Weenen, die ter 5 van de grondwetkwestie op 16 falzburg bijeenkomen. 3 52 8 11710 H 13 8 70 0 11922 30 3 38 83 4 41 90 5 87 91 0 12133 92 3 6014707 9 89 12 1 12227 22 1 29 77 2 41 83 8 2 9 5 6 12' 4 6. MULIE. h Uebruari 1920 9271 1118) 12080 19758 10153 11094 11278 10916 12984 15449 6 16425 2877 4877 6263 11921 13716 14335 15058 17552 - (eigen geld, •112415 60 16608 19331 5 12529 8716811 M 17 12709 14541 17069 59l4604,7«?/i8W 19 12852 14907 S 19646 8 56 1501217316 57 3 12909 30 6U«re 38 68 17461 88 1311115161 68 20008 40 15242 79 50 93 80 17533 71 13212 15382 54 20188 47 15552 17641 20224 49 15715 17712 20314 131915812 21 31 28 17899 33 70 17941 49 81 18055 20433 164XW 8320615 17 18100 20737 98 18281 20843 16108 18647 63 4018749 86 66 97 18843 19067 19118 Noord-Sleeswijk wordt waarschijnlijk Deensch. Ontevredenheid der Duitsche pers. Vreugde in Denemarken. Uitlevering van „onge- noemden” geëischt. Wilson tegen vervolging. De Turksche kwestie. De Volken bondsraad bijeen. Groot Bolsjewieksch offensief verwacht. De toekomstige Oostenrijksche grondwet. QNS OVERZICHT. Duitsdiland’s kradhtige propaganda in Noord Sleeswijk heeft niets geholpen, dit gebied wordt, zooals de Tagliche Rundschau bitter opmerkt, een groote Duitsdhe Irre denta in Zuid-Jutland, maar dan toch een „Irredenta" volgens den uitdrukkelyken wenech der bevolking, die zich met een overgroote meerderheid heeft uitgesproken voor hereeniging met Denemarken. De of- ficieele uitslag van het plebisciet, 10 Fe bruari gehouden om te voldoen aan de be paling van het vredesverdrag is nog niet bekend, maar de officieus® cijfers laten geen twy'fel over of Noord-Sleeswyk is voor Duitschland verloren gegaan, 'a Nachts om half vier warep 20924 stemmen vóór Duitsdhlanu en 55279 vóór Denemarken ge teld. Van een aantal gemeenten is de uit slag nog niet bekend. De slotcyfer» mogen een eenigszins andere verhouding aandu;- den dan deze getallen, doch het is niet te venwachten dat daarmee het definitieve re- Auitaat een gunstigen uitslag voor het vroe gere keizerryk zal aangeven. Wat verwacht werd js gebeurd. Het plat teland stemde Decnsoh en de steden stem den Duitsch. In de stip! Tonden» kregen de Duitschers 2503 stemmen, de Denen slechts 751. In de stad Aperade hadden de Det achers 2734 stemmen en de Denen 2238. In de stad Sonderberg werden op de Duit- schers 2601 stemmen uitgebracht en op de Denen 2027. Het resultaat bewyst wel, dat tie bevolking van Sieeswyk Deensch is. Op het platteland, waar de bevolking dezelfde gebleven is als voor den DeenschsDuitschen oorlog, heeft men Deensch gestemd, maai de steden zyn gedurende de jaren ver- (Untscht. Duitsche beambten en Duitsche kooplieden hebben er zich gevestigd; deze hebben natuuriyk grootendeels Duitsch ge stemd. De „Vorwarts” kan zyn spy’t over den uitslag niet verheel en en noemt de stem ming onrechtvaardig. „Door de en-b!oc stemming is geen poging gedaan het re sultaat zoo nauwkeurig mogelyk vast te stellen, doch het geheele gebied werd door de entente kortweg aan Denemarken toege zegd.” Ongelukkig voor Duitschland zal in de tweede zone van Sleeswyik, waar een en- bloc stemming mogelyk ongunstig voor De nemarken zou kunnen zyn, juist per ge- meente worden gestemd, zoodat de moge- ,ai{ er w»n uitdun l&ing van groot geduld op zijn gelaat. Het w allen de oude weg. zóó oud. <lat hij «r afgemat van weed, inaar hij zou dien stap voor «tap nog eens met haar afleg»en, amlat bij zich zelf had beloofd, <ht het de laatste zou zij n. ..Wij |jd,bon dat al in«v dan eerw be- sprokeui, Agnes Ze rwvmen je otp, toen ]e nog een heel klein kindje waart, loego- geven, maar je was het kind ran de zus en hi*t wa® nie’.a dan hun plicht Zij he4>*»e>i» ^pld heMtoed; wetmi. zij luuldm genoeg, went ten doele gedaan opdat zij t je zouden inleggen. En je heM het hun duizend voddig vergoed Zooals- Pet zie, d>L.stbxto Mijn bloed er dikwijls van. „Ik ben er heel ge.ukk.ig geweest, Koes zekie zy met vuur. ..en lieb nooit een oogenblik afkeer gwoeld van dat werk En dat maakt het zooveel erger, zeide hij heftig. Tk heb niet» oom Knox; hij h type, jk Relo graag, da* hij de een of andere plaits in- neemt in het weraktotelsci. Hij zou een bebire man gewwet zijn als hij aen an dere vrouw had g.4»a<i Ik zag p-,. '*reu wen al* mevrouw Knox mevrouw U>. rimer doen in een maand meer kwaad aan den gndsdieiwt dau een heiden in e«n ge- ne-s jaar die heel vast en be-dbst was, etm spoor van scticrt-). „Het is geen onzm. 1^-n we hier een en bet l>esipreken. Ag- miij dezen ouden boom- een womrier, dat de voor- nog nie; Weggespoeld sohe landen behandeling Febr. te Pfa Volgens het ontwerp zou Oostenrijk een bondsstaat worden, waar den landen vér strekkende zelfatandigheidsrechten worde» toegekend. .De bondsstaat is als democrati sche republiek gedacht. Het bondegebied wordt een afgerond economisch en tol- gebied. Men overweegt de invoering van een twee- Kamer-systeem, n.l. een door geheele volk gekozen Bondsraad en door de landen gekozen Bondsraad. Het ontwerp, dat het zelilbesdukkii**- ,,Maai\ I ook, hoe durf je z<x> opreken OM'F goelfl vrouwéii, zowtlw tante Knax tar.tc Lonmer zijn?'' „Ik <torf hot omdat Ix-t waar te, lieve- bng. en de tijd te gekomen, waarop wij. terwille van oimeif, de waarheid ondet de oogin iikxien zien. Je <x*m Knox te in sommige opzichten een zwak man, «La ders - zxMi hij zieh nooit zoo djor zijn 'Touw hebben laten ngeernn. En Jew^ hoik over haar gezoiwth ld denk. Indien zij de vrouw van een armen man was Reweest, met een half dozijn kinderen, die rij vóór schooltijd klaar moest maken om daarna het leven t»» te sturen, zou jij nn "dmaakt graond zijn Zij te even ffoM in «iaat ata jij om de paatorie door te gn-'u> Zij Iwx'ft alle toeatanden gepro- beerd, en zij beeft gevonlen dat die van iir.ajkie de duurzaamste te. Agnen bedekte lumr gefaat met beide bon- dw Zij wau ooteteid ov-r haar ve*oofde zij k-mte dez,. «tenun.ng nfa-t in hem. Zljn woonl«, van krachtige krttek waren root J!?.! „“L MWr- d“r si JeeKelIJk. Mod nu rUr »«ran ..ik wau zoo blij vanmorgen, toec Je brief kj-<-eg,z<«du zij zacht, „had Ik m»*r geweten wat er zou komen. MIJ «ood .Uk W dko UwtaHirtf.dtonowtUoM, «Mn wouwrfljk. luokovn op u bourao. op vasten boon. ,.En er was geen enkele reden waarom wij lunger <l*n één zouden hebben gewacht. G«en vaal ons beiden heeft een aard die aan uiterlijke dingen iurngb. Ik ken mijzelf, en zooate ik jou ken, ge loof ir. dat je niet minder zoudt hebnen lief geliadaj hadden wij <te eerete paar jaren ons wat motten bekrimpen. „O, neen, daar zou ik niéts on» hebben gegeven/: ik zou het prettig hebben ge vonden/' „Maar in plaate daarvan heb je mij op mijn weg alleen loten worstelen, en rk ben luaflig, dat er iete te verloren gegaan, dat wij nooit meer zuilen terijgvlndlen. neen,' rep zij zacht ,rz<g dat „O, niet! In mijn niet zegden dftt tik ongohikkig ben gewoew Iiuhen iemand werkt aan de taak die bij Liefheeft «n zrlfs overvloed van werk heeft, kan hij nooit werkelijk ontelukkig zijn, ofschoon hij zijn donkere uren zal h^jben. De grief ligt voor mij in het fel», dat er geen enkele geldige reden bestond om ge- scheiden te blijven, dan dat misplaatste plichtsgevoel, waarover wij het nooi' eens hébben kuntneu worden. Je bent niet heel eerli j k en je bent dat noot' gewuN-st tegenover oom en tante Knox, Romh|” zei Agnew, toen de oude twistappel weer lussohen hen oprees. .,.Je vergeert allee wat ik aan hen verpUicht ben; Hoe zij mij. die geheel zonder geld waa. opnamen, wat zij aan mijn, opvoe ding heblMH» i/estoed en hoe ze mij tot tuin eigen dochter hebben gemaakt. En nu zij oud en zwak zijp eu natuurlijk ee<dge 'RSSINGELBS. oogenblik blij ven nes Ik hTinner stam. Heb is jia re vloeden dien hebben Zij ging Zitten, waait een plotselinge zwakheid scheen haar te overmeesteren e<-n gevoel van hulpekx/elieöd „Waairover i-v het?” vroeg zij flauwtjes. Ik daoht dat fee de laatste maanden iieel gelukkig waart; je brieven waren heel opgeruimd. „MVsiwJhten, me- 1 zeggen, „n ate ui.: r_ handelii worden, dan er kans dat Ik ben blij, dat ze jou ik zeggen over die van you. .Je vraagt waar- he|. wij zjjo zeven eea gewees* en aLs wij, zoo meene». volnuuLkt ge wezen., hoewel, we voor het overige vaa» ons leven gescheiden zou- i«e»i zijm, Waar dlw het v* gaan „O Rot-», wat zeg je en de schrille klank fei haar ianeriijkie smart ocgenbÖk was hij onbaanirihartig- Hij ha<I h'*- geva, vooruit goed doordacht en hij win, dat hiij zijn doel waarschijnlijk- niet nmt zachte woorden zou bereiken. De tijd waf gettomen om zoo duidelijk in>gelijk te spreken en haar tot een liesttssintg te bren gen „Zeven ®n «eo half jaagr.’ vervolgde hij ernst sprak. èit lnan e» v-e ..0. bram öoch 14546 66 75 14615 I670HS 44 46 61 79 16830 56 81 91 16937 «825 33 63 26 8019639 57 17172 42 77 95 67 14932 17229 93 42 39 19731 75 54 69 94 76 94 15047 17327 19812 15111 38 28 68 49 17411 52 18 75 26 19931 62 59 91 60 - 61 77 86 90 ~X)12 15 i 23 20107 i 56 57 72 80 90 „20203 13385 55 68 21 13423 63 18154 29 32 71 18205 89 67 85 34 99 6915845 53 20332 13544 94 76 38 56 15921 18323 80 !5 72 46 65 82 16 75 1 13648 12 17 ”'32’ Ï5 3 65 38 '5 1389516110 1613930 38 17 52 52 7 67 54 0 84 76 14034 86 O 50 88 07 54 16 9216251 18718 207S 17 14234 88 26 18 57 16301 32 54 17 52 s 90

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1