t 58e Jaargang, No. 14237 Vrijdag 13 februari 1920. s s I II Feuilleton. i ROSS DURHAM. XTie-VL-ws ezx -^cL^extexj-tieTolsucL voor G-otolcLsl ezx Orra.str@lEezx. rouwen!! imertne ubelen ••ten. Spiegel» enheuten Buf- lUteuila, Zijden Leerameuble- Wollen- en •en, enz. enz. I11 20 b. de Schiekade foon 12800. 5 IDGEEST*. mens ten overstaan 6. MULIE. Conferentie te Londen. lust wor bezit |e tiad tiaar gkww verloren neer. HOOFTOTUK VI. De botsing. renoegen. Bal (Vor* vwvalgd) ou» niet in bijzonderheden 'i ie Réunie”. Le ia Nat. Genoct- ie" Leclngvan i, voor de Ver i! r ;j Naar het Engetecfi "ta DAVID EYAltL Geauthorieeerde Vertaling Wa Mevr. J. P. WESSELINK-v. RO6SUM. (Nadruk veaMau.) GOlME COURANT. Redactie: Telef. Interc. 545. Bureau: MARKT M, GOUDA. Administratie: Telef. Intere. II. ’5 96 .520335 67 51 75 65 83 20428 18026 32 kM I GOUDA. teft „deKéuma VereeiugïDg. JONGELUI ANN EN. 33 39 52 75 12643 61 12795 14< 12802 24 1504 361514 76 92 97 12914 58 61 68 13027 15414 39 40 46 69 13117 18 sbaar 11752 13692 16222 95- 11848 91 95 11919 73 1X30 75 83 86 95 12114 96 12210 26 53 70 78 84 12306 12 19 48 86 124 Het Berliner Tageblatt bevat opmerkin gen, welke von Lersner na z(jn terugkeer uit Party» over de monsterachtigheid van de uitleveringaltyst gemaakt heeft. Ongehoord Vindt hy ’t algemeene voorbereiden der Ge allieerden, om binnen hun landen tallooze beweerde vergrtypn van Duitsehe staats burgers tegen het oorlogsrecht en de oox- logsgebruiken ten allen tijde té kunnen vei- volgen. Daardoor zou het verbljjf van een Duitscher, die in den oorlog betrokken was, tientallen van jaren lang jn Frankrijk, En geland, België, Italië, Roemenië, Polen en Zuid-Slavië een niet te onderschatten le vensgevaar worden. De onbevredigde roof zucht van enkele chauvinisten zou altyd Duitschern kunnen laten arresteeren en vonnissen, zonder dat het Duitsehe ryk iets daartegen zou kunnen doen. 15700 42 15932 45 18026 32 66 18144 65 94 20591 18214 20649 70 20705 51 82 4 58 t»12 <- ebmari 1920 unie f ƒ0000 17219 164 4035 4793 6801 7876 14455 1594 6723 6793 8193 Het exchange telegraafagentschap ver neemt uit Rome, dat de Idea Nationale twee documenten openbaar maakt. Het eerste, gedagteekend van 30 September, t« een voorstel van de Zuid-Slavische regee- ring te Belgrado voor een bondgenootschap met Frankrijk. Aan Frankrijk wordt, in geval van een oorlog met Italië, het gebruik van havens In Dalmatië aangeboden en con centratie van een aantal Zuid-Slavische di visies bij Itallaansdhe beloofd. Het Fran- sche antwoord verzoekt om eenige ophel deringen en merkt op, dat een Fransch- Zuid-Slavisch bondgenootschap ook econo misch voordeel zou moeten meebrengen. Verder wordt het aanbouwen van oorlogs schepen door Zuid-Slavië geweigerd en bljjkt uit het antwoord, dat Frankrijk de als zijn meening te kennen gegeven, dat de eisch der Entente maar al te rechtvaardig is. Hy acht het slechts machinaties der re geering de uitlevering ónmogelijk te noe men. De eer van het Duitsehe volk wordt ex in het minst niet door gekrenkt. Het gaat immers toch maar om mannen van laag moreel gehalte en boe eer deze men- achensladhters en massa-moordenaars uit Duitschland verdwijnen, hoe beter. In verband hiermede herinnert de „Vor- wkrts' ’er aan, dat de taktiek der Duitsehe onafihankelijken op het bolsjewistisch con gres te Moskou in Mei 1919 gequalificeerd wend als „likken van de bloedige laarzen der Entente-generaals”. Deze woorden heb ben nog niets van hun waarheid verloten, eindigt het blad. De Britsche minister van financiën Cham berlain heeft in het Lagerhuis medegedeeld, dat met het oog op de dringende Doouta- keltykhekl van hulp aan Midden-Europa. de Engel sche regeering bereid is om behalve de 12% millioen pond starting, die reeds zijn m gewilligd, een som bij te dragen, wel ke da kalft da Utydx®* 4*. Staten niet te boven gaat en de 10 millioen met overschrijdt Overigens wil Engeland wel op uitnoodi- ging van een onzijdige® staat of van Jen Volkenbond aan een flnancieele conferentie deelnemen, doch wenscht officieel niet meer mee ie doen aan het verleenen van Inter nationale credieten. persstemmen gehoord, maar spoedig zullen ze in verschillenden toonaard weerklinken. Woensdagmiddag om 5 uur was het defi nitieve resultaat van de volksstemming in de eerste zone van Sleeewtyk bekend. Het gebied van de eerste lone is 390.000 H.A. groot In 1910 telde het 167.000 inwoner», verspreid over 394 gemeenten. Er zijn 2300 pachthoeven, die over meer dan 50 H.A. land beschikken. 67 van den bodem in bouwland, 12 weiland en boa- sahen. Vandaag reeds zal een groot aantal hooge Deensche ambtenaren naar Sleewwjjk vertrekken om het overnemen van het be stuur voor te bereiden. De bladen melden, dat de Duitsehe bevol king der gemeenten Tondern en Hoyer te gen de stemming en bloc in de eerste zone hebben geprotesteerd. In dit proteat heet het, dat de beide gemeenten eigenlijk tot de tweede zone behooren, maar btf de eerste zijn ingeiyfld, door den invloed van den Deenschen graaf Schaak, die tuaschen Ton dern en Hoyer een groot aantal Denen op zijn bezittingen heeft neergecet, en aldus een Deensche enclave in het Duitache ge bied heeft helpen ontstaan. De bevolk.ng der beide steden hoopt, dat de entente bjj de ratificatie van de resultaten van het refe rendum! en minste Tondern en Hoyer ssa Duiteohland zal laten. De stemming in de tweede zone van Sleeswyk is tot 14 Maart uitgesteld. Bin nenkort zal ook in Slieaaë een volkareferen- dum worden gehouden. Bij den intocht der geallieerde bezettingstroepen hebben inci denten plaats gehad, naar aanleiding waar van de autoriteiten te Oppeln alle openbare vergaderingen verboden hebben. Aanplak biljetten met politieleen mhoud moeten aan de leiders der volksstemming ter goedkeu ring worden voongwlegd. 1261. 22 15645 V, 41 70 68 93 12773 15794 ll 93 15821 11 12954 23 ll 13063 15917 1.1204 3518313 13561 16019 44 13729 79- 81 96 12806 16106 21 22 48 16212 87 68 13965 16358 18624 20845 14049 82 - 73 16405 spreken, wat Clemenceau vloeiend deed. Millerand is by de beraadslagingen over de kwesties met Duitschland naar alle waarschijnlijkheid flink op de vingers ge tikt wegens zijn zelfstandigen stap by de Duitsehe regeering, aan wie hij meedeelde dat wegens niet uitvoering der verplichte kolenlevering de ontruiming van Rijnland was uitgesteld. Millerand is daarbij leelük zijn boekje tè buiten gegaan, want hoewel de brandstof aan Frankrijk moet worden geleveid, is toch uitsluitend de commissie van herstel bevoegd de steenkoo.-leve ring te behandelen. Niet alleen in dit op zicht heeft de nieuwe Fransche premier zich vergaloppeerd, ook in een ander opzicht heeft hjj zich deerlijk vergist. In zijn nota aan Duitschland schreef hy o.a.: „Volgens de bepalingen van het Vredes verdrag van Versailles heeft Duitschland zich verbonden jaarlijks aan Frankrijk ze ven mili'ioen ton steenkool te leveren. Bo vendien moet Duitschland ieder jaar aan Frankrijk leveren een steenkoolvoorraad, overeenkomende met het verschil der jaar- lijksche productie der door den oorlog ver nielde mynen in de departementen Nord en Pas-de-Calais vóór en na den oorlog. Daar entegen zijn de mogendheden voorloop g overeengekomen niet onmiddellyk na het in werking treden van het verdrag de vol ledige levering te eischen. Duitschland heeft zich verbonden tot 30 .April 1920 maande lijks aan de Geallieerden ^.660.000 ton te leveren. Thans constateeren onweerlegbare documenten, dat Duitschland in den loop van December j.l. 10.460.000 ton steenkool heeft geproduceerd. Het had dus aan de Geallieerde mogendheden 2% millioen ton kolen moeten leveren, terwtyl het slechts 600.000 ton geleverd heeft. In den vorm van een ultimatum dnngt Millerand op volledige levering aan: „Wanneer op 1 Maart 1920 Duitschland, voortgaande met het opzettelijk niet na komen van zyn verplichtingen, aan Frank rijk n.et de achterstallige leveranties en het volle kwantum over Februari geleverd heeft, dan zal de regeering der republiek zidh genoodzaakt zien economische en fi nancieels blokkade- en vergeldingsmaatre gelen te nemen.” Nu wijst men er van .jbevoegde Duitsehe zyde” op dat Duitschland allesbehalve ver plicht is kolen te leveren. In het verdrag van Versailles heeft Duitschland alleen maar verklaard, met de levering van steen kool aan de geallieerde en geassocieerde mogendheden dadelyk te willen beginnen. De levering van bepaalde hoeveelheden heeft Duitschland niet beloofd. Als tegen- praestatie voor deze geheel vrijwillige le vering van steenkool heeft het comité van organisatie destyds in uitzicht gesteld, de commissie voor het herstel na haar optre den, dus na het in werking treden van het vredesverdrag, voor te stellen, dat Dirftsch- land op de basis van een totale Duitsehe productie van 9 milhoen ton steenkool per maand, een hoeveelheid Van 1.660.000 ton per maand een de entente zou leveren en wel tot 30 April 1920. Dit ia een eenzijdige verklaring van de geallieerde mogendheden waardoor een vermindering van de in het vredesverdrag bedoelde totale hoeveelheid tot 30 April 1920 zou wonden gew»art>orgd. De commissie van herstel heeft deze ver klaring pas in een nota van 30 Januari 1920 aan de Duitsehe rtgeering bevestigd. Volgens de bepalingen van het Vredesver drag bestaat er voor Duitachland geen ver plichting tot het leveren van bepaalde hoe veelheden. Vermeerdering van de leveran ties moet dus geheel vrtywillig worden be schouwd en er kan dun geen verwijt aan DuitechJaod worden gedaan, dat bepaalde hoeveelheden niet geleverd zijn. Wanneer Duitschland deze vrijwillige le- venngen niet op zich had genomen, dan had het de tot dusver aan de entente geleverde steenkool aan zijn eigen geschokte industrie ten goede kunnen laten komen. In stede daarvan heeft het zich deze zeer belang rijke kolenvoorraden ontzegd, ter wille van het he stellingswerk. Deze vrijwillige pres tatie, waartegen ernstige bedenkingen ge maakt zyn uit de kringen der Duitsehe nij verheid, had eigenlijk waardeering van de zyde der Entente verdiend. Ten slotte moet er ook op worden gewezen, dat een dreigen met vergeldingsmaatregelen, waar van volgens het verdrag slechts by een op zettelijk niet nakomen van de verbinteni.’ sen sprake kan zijn, onbegrijpelijk schijnt. Ook ter beoordeeling daarvan .alsmede van een wijziging der bepalingen omtrent de termijnen van de ontruiming van het be zette gebied, is niet de Fransche regeering bevoegd, maar de commissie voor het her stel. Het is niet, duidelijk waarin dece com missie aanleiding zou kunnen vinden der- geljjke maatregelen te overwegen. De uitweg die Millerand heeft gezocht om Riinland toch te blijven bezetten, nu de houding van Engeland de mogelijkheid dat ontruiming kon worden Uitgesteld wegens de niet-uitlevering uitsloot, blijkt niet bijs ter gelukkig gekozen- De kansen, Jat Frankrijk het Rijngebied kan bljjven bezet ten worden hoe langer hm garingae. uerdiepen, AgnetK Wij zijm bol het hoofd punt giskomen. Wil je mijn vrouw den? Zij stond op en op haar gallaat lag een uit uwe uitdrukking. „Ja, dat wil ik „Maar niet tegen je zin' zefde hij wan trouwend; „ik wenech je alleen te ten al» je mij nog liefhebt Er was verbazing te lezen in de oogen, die hem aanzagen. „O, Roe», ik had nooit g.»lacht, dat dat t-gró mij zoudt zeggen! „\ergeef me, al» k je pijn heh ge daan zenjte hij- „Maar nanr hei mij too- schten is de klove zoo brood geworden in den laawten tijd, dat ik n'et weet hoe die te o-verbruglzen. Zie je het gevaar niet, lie veling, van den weg dien wij hellen zijn gegaan? want ik baak mijzelf even goed tUü jou. Ieder wordt te onaflunkelijk van hen anfler. Jij had< <is ziel en hot nddien- punt en de gfile van deze jaren moeten zijn, de jaren, die de sprinkhaan heeft op- gegeten’ Weer huiverde zij, alsof zij op dch rand van het onbekende stond. Zóó het> jk het niet bezien. Ik heb altijd naar verlangd om te Londen te ko men, Rohm, maar ik tyacht «Heen, dat God den weg zou effenen ah» de tijd er zju zijn,” zeide zij iwderlg Ik zie nu tn, dat het leven uit ved plachten, fcan bc- ettian, die vroeg of Laat in botMng ko- mrn. «n dat de persoonlijke altijd het laatste woord heeft.” „Je hebt nog nooit eeu woord g^rpro- ken, dat meer waar te, tteveilng; maar laéen wij het nu alles aatx kaut zettenen oxer de tookonwt spreken. ZiUl.en wij te ruggaan en zal ik mei je ui de pottorie komen en den leeuw in zijn hol aanpak- Ken? Ik be>u, nu jij |o aan mijn zijde hebt gestekk, moedig gendgi wgenuver hen allen I „Neen,” zekle zij kalm. Ik zal eUeea teruggaan. Ik zal hei hun zelf vertellen le kunt later komen, iwla< oo.r Anox hei mkMagmaal heeft gebrüV* Dan aal ik he» aa.‘> beiden verteld hebbel». Zij gingen samen terug en liepen den weg, dien zij gekomen waren, bijna zwij gend af De zee ivad haar ghwe verloren en kreunde tegen de kust. D» grijze twhx daalde somber 7518827 78 48 86 19930 17631 33 49 80 20068 86 78 90 87 7720 20108 43 10 54 13 uv 60 14 38 51 98 2« 56 71 17848 32 20) - ..Agne», je vindt mij hard, inisechien. ben het ook wel. Ik leef in. een andere wereld dan. jij, lieve-, in een wereld waar dt menschen de dingen bij hu® waren n&am noemen. Mijn leven werd doorge- hrach» in het uMvinden van de ware oor- za«k. en inUflsciiieö i» mijn gea’dhteveld wat helderder dan dat van jou. Ik wepsch niet herd te zijn voor je tante, ofschoon mij vefroordeeid heeft tot zeven jnage- re jaren to Londen^ dlie „vette” hadden tonnen zijn- Maar zij heeft werkelijk Geen kwaal. Zij te twre-mv.«si4g jaar oud, het kan zijn de« zij ar nog tien leeft, misaohrên zette 'rw-mttg. Allee wat ik nu WHBöh te weten te, of wij altijd zullen doorgaan met wachten op hot einde. Daar komt. }>et op neer.'' Ik .ran niet denken - ik voel mij el lendig,'- wan olies wat zij ajttwoorttóe. ..Je moet denken Dart te altijd de moei lijkheid tusschen om goweeet. Je hebt al- adder je geplaaüd, behalve je oom en tante, dte in jou oogen „Plicht ver- iMteuwoordlg,^. pgoftt met ew groote P rMftrevm. Jtaar, lieve, je hefec ook een Zij namen afscheid m de avoncteeheoiiv ring aan het hek van (to Old Mance, en 15urhtoi ver rotera ailren zijn weg. Toen hij zijn weg; aocht d»or de druk ke nietfigte van een Zatecdagtivonb, voel <ie hij zich vreemd k» v»n de pJMte, bijna fis wti gre* tuMtohen baar teririj rtg leven. Zijn gedachte» waren gehvd bij Agues en de vuurproef zij tnoeat floorotaan. Overeenstemming in zake Duitschland Millerand’s kolennota Duit- ache weerlegging De overeenkomst met België opgezegd? Uitslag van het referendum in Noord-Sleeswjjk Zuid-Slavisch-Fransch bondge- nootschap? ONS OVERZICHT. Nog is de Amerikaansche Senaat aan het delibereeren over den vrede (Lodge heeft pas weer 14 punten van voorbehoud ingediend namens de republiekeinen) en nu begint men ook in het Britsche Lagerhuis zjjn afkeuring te uiten over den inhoud van de overeenkomst van Versailles. Giste ren werd het liberale amendement op het adres van antwoord op de troonrede behan deld, waarin gewezen wordt op de onuit voerbaarheid van tal van termen van het vredesverdrag. Mac Lean verklaarde, dat de voorwaarden van het verdrag moesten aangepast worden by den stand van zaken van thans. Er moest een vaste som gestel l worden voor de Duitsehe schadeloosstel bng. De groot© omvang van de iyst van oorlogs misdadigers bracht die heele zaak buiten het gebied der practische uitvoerbaarheid. Indien deze zaken behoorlijk behandeld wil len worden zou het internationale proces jaren moeten duren. Deze stem geeft uitnemend de opinie weer die in Engeland heerscht en die de kloof den laatsten tijd tussöhen Frankrijk en Engeland ontstaan, aanmerkelijk heeft verwyd, ad wordt officieel verzekerd dat het misverstand was bijgelegd.. By de bespre king van dit misverstand hebben we er op gewezen dat de conferentie te Londen een schoone gelgenheid zou bieden om nog e«ns over die kwestie te praten- Dit te ook ge beurd. Het „reeds opgdhelderde misver stand" behoord tot de punten die het eerst aan de orde kwapien en Lloyd Georee, Mil- ierand, Nitti en Curzon kwamen, zegt Reu ter, to; volledige overeenstemming nopens de verdere stappen jegens Duitschland. Dit te alles wat het officieuse Britsche pers agentschap ons over dit belangrijke onder werp heeft te vertellen; het is weinig, ju;st genoeg om te gissen dat het er warm is toegegaan en dat Mdlerand wellicht ie moe ten zwichten voor Lloyd George’s opvatting. Lloyd George kan in deze niet toegeven, hij heeft eenmaal gezegd dat hij de lijsten niet had goedgekeurd en bovendien moet hy re kening houden met de strooming tegen de uitlevering die in zijn land groote kracht heeft gekregen, Millerand zynerzyds heeft andere wenschen te bevredigen ,maar toch ook in Frankryk komt men terug van de tot berechting der misdadigers (we haalden gisteren een toegeeflijke stem van de „Temps” aan). Uit Reuter’s korte niede- deeling is misschien ook af te leiden dat het antwoord op de Duitsehe nota van 25 Januari nu definitief geredigeerd is en ein delek naar Berlyn zal worden gezonden. Ook de Turksche kwestie is besproken, over welke onderfiandelingen w^ in ’t geheel niets te hooren krijgen. We weten a'.leen ilat „The big three” gisteren zes uur lang vergaderd heeft. In welingelichte kringen verluidt thans, dat de byeenkomst te Lon den veertien dagen zal duren. De bespre kingen schieten minder vlug op dan te Pa rijs tengevolge van de moeilijkheden met de toad, daar Nitti noch Millerand Engelsch „plicht tegenover jezelf - ook tegenover mij - maar vooral tegenover jezeï. Jmd'ien ik geluk moest koopen voor mij zelf, ten koste van hen, zou het niet du ren, Ko8B. ik heb er honderden koeren over nagedacht, en het heeft mij natthten wakker doen liggen.” „Dat op zicuiftoil had al moeien waar- schuwen. Wij worden alleen s naobtei »ys- temattecih wakker gehouden door ons ge- wifcleu zeide hij streng. „Altaar wij zui len den oom ©n de tante eene buiten be schouwing houden on, alteeii aan ons zelf denken. Ik oen besloten. Agues, dat, in die® wij zullen trouwen hetuu zal zijn. Je moet kiezen tysschen je oom en Lanta en mijn Dit te het ultimatum waarover ik gesprotten heb. Het te er een dat 9c je reedl» lang had moeten aoorleggen. l'aa onlangs ben. ik tot de wetenschap geko men wat ik verloren lieb. Haar oogen waren groot en vdrechrikt op zijn galaat gericht. Hij sprak mei zulk een ernst, bijna met haristochl, dat zij er niet aan kon twijfelen, of woorden, kwa men uit het diepst zijner ziel, alles scheen, weg te vallen, klein en onheéeekenend te •worden; aiteen zij beiden - de „man eu de- „vrouw - met do groote uraafe tus- when hen, bleven En zij wist wat zij had gedaan. Ik heb je noodig, Agna< ging Dur- ham voort. ..Geloof mij, ik heb je altijd noodig gt-had, maar de tijd te gekomen, dat ik mijn leven, op een vaste basis moet stellen Het gaat er nu om: met jou, of zonder jou, Dht te de vraagt dl* ik beu kornet; Zij legde haar handen voor haar gezicht In verband met de uitleveringakweatie had Wolff meegedeeld, (lat nu ook België een lijst had ingediend, de financictle over eenkomst die Duitschland met de regeering te Brussel had gesloten, feiteljjk ongeldig was. In de zitting van de Belgische Kamer is hierover geïnterpelleerd. Op een vraag van Mechelynck of België zidh inderdaad verbonden had geen djst van beschuldigden in te dienen, antwoordde minister Vande- velde: „Uit naaan van de regeering ant woord ik „neen”. DergelÜke voorwaarden atya noeU genikt.” De heer Crick: Heeft de Duitsehe regee ring de overeenkomst betreffende verreke ning der marken opgezegd? Minister VandeveWe: Als de heer Cnck een antwoord op die vraag wenscht, kan hy den minister van Financiën daarover inter- pelleeren, zoodra deze uit Londen te terug gekeerd. Ik kan antwoorden op de vraag van den heer Mechelynck; die van den heer Crick kan ik niet beantwoorden. (Beweg ng op talrijke banken.) In de wandelgangen van de Kamer leidde men uit dit antwoord af, dat de Duitsehe regeering de overeenkomst heeft opgezegd. Het „Vad.” verneemt van „welingelichte zyde” dat de Belgische onderhandelaar Franccui, destyds namens zijn regeering Duitachland mondeling heeft beloofd, geen uitleveringsiyst te zullen indienen als tegenprestatie voor den dienst die Duitsch land bewees door zich te verplichten het bedrag van 6.1 millioen marlt dat nog .n België in omloop was in een leaning van 5 aflosbaar in 40 jaar te converteeren. Over den uitslag der volksstemming in Noord- Slee»wijk worden nog geen Duitsehe .v222 18436 13807- 23 56 20 67 65 4916309 75 51 2718597 13905 1644018634 12 44 36 43 5018728 j«5» 63 6618831 8518905 16321 13 89 57 97 64 16707 76 62 19010 67 40 16810 77 24 81 27 19118 45 18 57 27 72 31 92 55 94 19219 16927 45 40 17064 Uit Duitschland komen byna nog alleen verontwaardigde stemmen over de uit levering, enkelen uitgezonderd. Het spreek woord dat uitzonderingen den regel beves tigen, gaat in deze nog op. Wonder boven wonder worden er Duitscher» gevonden die de algemeene verontwaardiging niet begrij pen, die niet inzien waarom men zich eigen lijk warm maakt. Zoo heeft de socialistische fractie uit den gemeenteraad van Freiburg geweigerd in te stemmen met een door den burgemeester voorgesteld protest te gen de uitlevering. Zjj verdedigt deze hou ding met de bewering, dat de conservatie ven en al-Duitacfcers met hun protesten met anders beöogen dan een nieuwe ooriogs- „Hetze”, waarbjj ZÜ dan toch uit het oog verliezen, dat de protesten uit andere <lan genoemde kringen, ook uit soc.-democrati- sche, niet minder talrijk en scherp zijn. De „Vorwdrats" deelt onder het opschrift „Een lakei der Entente” een nog krasser staaltje mede. Zeker Theodor Alfers, onafhankelijk lid van den gemeenteraad van Crefeld, heeft on ren) rfiLjng voor door haar leden Hij d.xxL /gren achkede lumr tiaar toe, maar bleef kalm wachten, dan zij zou spreken. Na lamgon. tijd keek zij hem weer aam. IA» I teere kleur wa« van hear gelaat verdwo- neu, de lijnen er van waren harder ge worden, zij zag er nu volgens haar jaren utt. „Je weiuMcht vandaag een antwoord te nebben? „Ja, hier en nu. Ik ben hier slechte voor vter-en'twintig uren. ALee moet gere geld zijn, vóórdat ik heenga. Lietete» kijk nnj niet me8 dte oogen aan, alsof ik je voor.4ekie alles op te geven en mee te gaan naar het een of andere Inferno-, Zoo stellen we on* het leven flbonen niet voor 1 „O, dat te het niet! Ik denk er over, of ik al die jaren verkeerd heb gehandeld? zeide zij bijna sotaweod. Ik neb er steeds om gebeden om geleid- te worden, en het scheen mij a.C]d toe, dit dwee oude monschan mij het meest noodig Imddlen Hij wchudlie het hoofd. „Da4 wa« een verkeerde gevolgtrekking want al zijn zij oud. ze zijn met arm Zij kunnen voor Irulp Itetolen, en zij heb ben die ook, behalve allee wat jij uthsfde doet Je weet dut Dalrymple, de dienstbo de. in waarheid de xueeaterre van naar mee-teres te, en óbt jij al te-erl wem g hebt ui ie brengen. Ik zeg je openliatrt g, dat ik mevrouw Kooi nooit zrt vergeven wat zij gedaan heeft ..Zij is vriéndelijk en goed voor mij; zij te dikwijls vriéndelijk, en er te zoo. veel dat ik voor haar tn ht* keraappl inoet doen”. ,J^ateu 48 53 14C42 - 14140 16621 91 14266 67 77 90 14310 46 73 14501 65 - 76 ’44Q14610 40 56 45 18 17064 68 46 24 84 19365 68 55 86 80 85 66 17101 96 88 95 3919405 12505 14736 82 38 48 87 47 87 99 50 1483917215 56 '51 66 87 64 17377 19520 87 87 54 197617402 90 91 819602 15062 33 62 .3102 50 68 66 75 83 74 1755619704 15215 75198ZI 60 66 15315 11 85 15416 38 78171 15503 36 51 91 15612 6920217 92 14 86 43 13219 43 17938 51 i 24 55 56 i 29 82 651 97- e' 13347 62 80 i 99 >13409 67 16 16014 62 54 68 91 7016111U I 13516 23 I 50 27 I 54 31 S 94 1 13624 16217 920917 2f«i-> >386 2904 4128 4659 6379 7669 1H68 15006 150% 15750 20637 - (eigen geld, 11596 14076 166M 18801 63 14248 16878 28 11619 14498 16960 45 12009 14549 97 18906 66 14640 17005 95 l2292 14999 17179 19240 12484 15?M 17311 loS 92 15434 17405 19528 515 97 41 19691 156451784419T78 5219891 8919949 17724 64 1806220125 18135202(5 69 65 18313 67 -U20409 18430 17 40 20544 46 20661 53 20725 87 .^24 43 20910 18786 90

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1