egels KEL” ie Etalage" fmarkt. KISTEN arbeidsinspectie n JOOPS IDSTRAAT 29 Maandag 16 Februari 1920. ÏES. RUIT". c*«* i swn en. -^.cb“v-ext®XLtieToleuc5L voorG-OAxcle. exxOxxxstxelcexi.. Feuilleton. ROSS DURHAM. Naar het fingeteali vee BURK, iweg 87. VINTER. D<e uitleveringseisch verzacht. 1-4 H(«b fi.it, «lk> reed meer /M». ®1 Bureau: M AH KT SI, GOUDA. Administratie: Telef. interr. tt. Redactie: 15 waanrahijnlijk A. Bal Genoegen. abonnementen uigenomen voor Mr kenwoude, ■hterhoek door rsche, Stolwijk. IARKT 0. Blf. wluur. cietert „(teKAunie VereemgWM* ukkerfj )N GOUDA, ing): 1—4 p «u» len ia agen- LOON /h WOLFF Crt unie Lrtk'ng van Jten. voor de Var en. i geregeld tfjdlg itvangen van ver- vermakelijkheden agenda ie var- GOOSCHE COURANT VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. op «a de vUNkaaote onovertrefbare DAVID EYAUL Geauikenaeerde Vertaling vaa Mevr. J. P. WHBSELINK-v. ROSSUM. (Nadmfc vaaMer) diteitswet zij. I» Ier Posterijor, 3 39. 1045 30 Intusschen verluidt dat de nieuwe nota voor Nederland gereed ia, doch niet gepu bliceerd zal wonden alvorens daarop uit Den Haag bericht ia ontvangen leater bezoeken. te Amiicrdam 1073 54 l IMS. Buocea1 In Engeland is er weer sprake van een ontevredenheid over een niet-gepublicecrd vredesaanbod van Sovjet-Rualand. De Rus- sisahe volkscommissaris van Buiteulund- sohe Zaken Tajitsjerin moeit in een 4e Mos kou gehouden rede verklaard hebben* dat de sovjet-regee ring bereid is met Weat-Europa over vrede te onderhandelen, welke mede deel ing draadloos waa verspreid doch niet in Engeland gepubliceerd. De admiraliteit heeft nu verklaard de verantwoordelijkheid daarvoor niet te dragen, aangezien geen enkele autoriteit controle uitoefent op het ontvangen van dtraadlooze berichten. De voormalige Duiteche gezant in Wee nen, graaf Weded, heeft onthullingen ge daan over Erzberger en de Weerwahe poli tiek. Hij noemde oa Erzberger’s bewering dat Czernin kennis heeft gedragen van de ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per port per kwartaal ƒ2.75, met Zondagsblad ƒ3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau. Markt 31, GOUDA, bij onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorg! 15 regels j 1.01, eiken regel meer 0.20. Van buiten Gouda en den bezorgkrinj regels ƒ1.30. elke regel meer ƒ0.25. Advertentiën van publieke vermakelijkheden UYi cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. BUITENLANDSE NIEUWE, DUITSCHLAND. De „KaiaarM-filM. Het Berlynschs Gerechtshof heeft zich Zaterdag bezig gehouden met de bekende tilm „Kaiser Wilhelm's Glück und Ends”, De besprekingen te Londen blijken vlug ger te vlotten dan te voren werd verwacht. Zijn de berichten juist, dan is ook reeds in groote lijnen do toekomst Van Turkije be paald. Volgens Reuter is Zaterdag bes>oten, dat de sultan te Konstantinopel zal blijven. De Dardandlen komen echter onder een strenge militaire en maritieme controle. De bezonnenheden van deae controle zullen door experts warden vartgesfeld, ora. door marschalk Foch, die uitgnnoodigd is om op 16 deze» aan een desbetreffende conferen tie deel te namen. Een draadloos telegram voegt hieraan nog toe dat de kweetie betreffende Klein- Azië nog niet beslist is. De wacht was op Venizelxw, die Zondag te Londen zou aan komen en zonder «den de conferentie geen besluit wilde n^men. Tfof. latere. 545, Millerand’» kolennota goedgekeurd. *- Onderscheid tusschen werkelijk schuldigen en moreel verantwoordelijken. De Sultan blijft te Konstan tinopel. Italië belooft autonomie voor Dalmatië. Hongaarsche aan spraken. Lansing ontslagen. Een niet-gepubliceerd vredesverzoek. Nog in een ander opzicht is te Londen gebleken, dat de staatshoofden wel van schipperen willen weten. Bekend is dat Zuid-Slavië is gedreigd met doorvoering van het verdrag van Londen, indien het de voorgestelde oplossing van de AdriaU>che kwestie niet wilde aanvaarden. Het ver drag van Londen wees aan Italië o.a, ge heel Dalmatië toe. Nitti heeft nu meege deeld, althana naar de Matin uit welinge lichte bron verhomen heeft, dat indien Ita lië genoodzaakt werd zijn toevlucht te ne men tot de uitvoering van bedoeld verdrag hjj voornemens was aan hoi bezette gebied van Dalmatië volledig zelfbestuur te verlee- nen, met alle vryheden aan dit regime ver bonden. Deae verklaring is van dusdanig belang, dat daardoor de besprekingen over de Adriat sche kwertie gewijzigd kunnen wor den. Intuischcn, terwijl de twee honden om het been vechten, komt een derde, die er eveneens aanspraak op maakt. Of het er tenslotte mee weg zal loopen, staat te be zien, io ieder geval meent Hongarije meer redht dan eenig ander te hebben op het bezit van Fiwne. In de tegenvoorstellen, Jie Hongarye te Neuilly heeft ingediend, wordt o.m. opgemerkt, dat Frame zijn ontwikke ling te danken heeft aan Hongarye, dat zyn natuurlijk achterland waa. Noch Zuid-Sla- vië, noch Italië kunnen den eoonotnuchen toestand van Fiume beveiligen. Hongarije maakt in zijn eigen belang en dat v<n Fiume aanspraak op deze haven. Verschillende documenten heeft Honga rije nog niet te Neuilly kunnen overhandi gen. Op verzoek van het hoofd der delega tie, Apponyi, heeft de conferentie der eer ste ministers Hongarye een nieuw uitatei Eraberger’s correspondentie met keizerin Zita. ONS OVERZICHT. De vergaderde staatshoofden te Londen blijken te willen weten van geven en ne men. Voor zoover valt na te gaan heeft de ontmoeting van Lloyd George en Millerood de kloof tusschen Engeland en Frankrijk niet verbreed, integendeel, de heeren heb ben het .op een accoonlje gegooid. Mille- rand’s eigendunkelijk optreden tegenover Duitschland in zake de verschuiving van Je ontruiming van het Rijngebied wegens de vertraagde kolenlevering is hem vergeven, Lloyd George heeft de desbetreffende nota goedgekeurd en Nitti was zoo wijs zich toen evenmin langer daartegen te verkla ren. In, Duitschland zal men er anders over denken en er te zijner tijd aan herinneren dat uitsluitend de commissie van herstel bevoegd was in deze aangelegenheid in te grijpen. In ruil voor de goedkeuring van Miile- dand’s kolennota, heeft de Fransche pre mier een ingrijpender concessie moeten doen, -waarom een der Parijsche pers hem geducht te lyf gaat Words, words! zjjn zijn herhaalde betuigingen geweest, dat het vredesverdrag onveranderd en stipt moest worden uitgevoerd en dat Duitschland tale schuldigen op de lijst voorkomend, zou moe ten uitleveren. Het Engelsche standpunt heeft tenslotte gezegevierd, inderdaad zal er onderscheid gemaakt worden tusschen de werkeuyke misdadigers en tusschen hen die alleen moreele verantwoordelijkheid dra gen, wat volgens de Matin is vastgclegd in een nota aan Duitschland die in de con ferentie te Londen is vastgesteld. Volgens de Matin wordt de moeilijkheid, die voor Duitschland bestaat, om de laatstgenoem den uit te leveren, erkend, maar de uitle vering van de eerstgenoemden wordt na drukkelijk geëischt. In de nota zou verder (op speciaal ver zoek van Millerand) worden opgemerkt, dat men hierby niet te doen heeft met een precedent, dat de Duistche regeering mach tigt andere bepalingen van het verdrag te schenden, maar dat het een afzonderlijk ge val is, waarin de Geallieerden een geest van toegevendheid toonen ten einde het herstel van den vrede in Europa en van de orde cn binnen! andsche rust in Duitschland moge- V lijk te maken. De Geallieerden zijn geneigd zich vooral aan werkelijke zaken te houden en niet naar de bevrediging der eigenliefde te streven. Om deze reden heeft de nota van Millerand aan Duitschland betreffende het brieven van keisar Karl aan prins Sjxtue van Boudbon-Parma an d« ondwrtraadtaia- gen van keiaor Karl m®t Frankrijk. M daa bet streven naar een afxmdariijkaa vrede hoeft meegemankt, onjuist. Toon de onthullingen van Clemenrarau be vattende da passage over de erkenning der Fransche aanspraken op Elzas-Lotharingen baken 1 worden, vond ik aldus graaf Waoal, graaf Cxamin in aan onmatige gedrukte •temming* Bij mijn volgend boaoak wm da mint Mar gerustgesteld; naar Mi verklaarde *m het hem een pak van het hart, te weten, drt hot hier inderdaad een vervalaohlng betrof. Keizer Karl had hem n.1. achriftMUk z#n eerewoond gegeven: dat hij zijn Sixtus slechts dien «enen brief had geschre ven; dat de prins gaan machtiging WA. tien brief aan de Fransche regsering te zen den; oat België in den brief nirt ward ge noemd', dat het gedeelte betreffende Eisae- Lotbaringen in de onthullingen van Cle* menceau vervalocht waa. Benige dagen later diende baernin ity* ontslag in, omdat h(j zich, naar later ter tnijnex kennis kwam, van de onjuistheid dar mededeeüngen van den keiaar had over tuigd, maar na de overname van hot Waen- ■che g^zantechap ontdekte ik, dat Eraber- ger door middel van de» dfficieelen koerier geheime brieven venond, die door de kan selarij werden doorgezonden. De laatste koerier had een gehrnme sending aan kmae- rin Zita meegebracht Aan da kanaelarM vernam ik, dat een zoodanige oornwpzn; dentia van Enbenger reeds sinds laugan tijd usance was. Aan de kanselarij had maa gemend, dat dit met toestemming en o» der controle van het minirterie van Buiten- landache Zaken geschiedde. Nadat mü bU navraag gebleken was. dat het ministens van Buitenlandse he Zaken niets van deze correspondentie afwist, bereikte ik, doof in te grijpen in de kwertie der send.ngen aan keizerin Zita, dat keiaer Karl ea kol zerin Zita niet anders loonden doen, dan iedere relatie met Erzberger af te wijzen wat de hooge personages niet weertdeld, hem bij de eerstvolgende gelegenheid weer te ontvangen. Een brochure, die zich in de zending aaa keizerin Zita bevonden had, werd mjj terug gevonden om deze aan Erzberger te Lxn toekomen. Sinds dien tijd trachtte Erdberger ia ds BerIijrsche politieke kringen «temming ta maken voor een mutatie bij het Waenscha gezantschap. van Ml weak toegestaan voor do indiening van een volledig antwoord Uit Amerika komt een bericht volgen» welk ratificatie van den vrede door den Se naat nab(j is. We zullen verdere medudee- lingen afwnchten alvorens al te veel geloof te hechten aan die hoopgevende tijding Meer opaien baart een mededeeling be treffende het aftreden van Laiudng als staatMecretaria van Buitanlandsche Zaken, in welke kwaliteit htf op den gang der vre desbesprekingen, naast Wilson veel invloe i heef uitgeoefend. Het ontslag is uitgelokt door den president die weer meer aan 't publieke leven zal gaan deelnemen en o.a. toertemming heeft gekregen de ayr Atting van den kabinetsraad te leiden. vreest nu misschien, dat hem t(jd< ziekte het heft wat al te veel‘uit hi genomen en dat h(j in allerlei aanj, heden is gepaaeeerd. leta dergelijka spreekt uit het schrijven dat h(j tot Lanring richtte en waarin hij hem vroeg, of het waar was, dat hü gedurende Wilson's ziekte een con ferentie had samengeroepen van de hoof den der departementen van de uitvoerende macht, htgeen niet constitutioneel was. Lansing gaf dit toe, maar aeide, dat h(j nooit gedacht had, niot constitutioneel te handelen ,en verklaarde zich bereW af te treden. Wilson veridaaide daarop, dat Lansing's handelwijze de meening^bij hem versterkte, dat Lansing zijn instructies sleets met toe nemenden weerzin opvolgde, en dat daarom het ontflag van Lansing hem moeilijkheden bespaarde. In *le plaats van Lanring Werd Polk tot minister van Bui ten 1 andsche Zaken ad in terim benoemd, een keuze die ambtelüke kringen ten hoogste verbaasd heeft. Polk geniet een slechte gezondheidstoestand en men meent dat hij daarom de benoeming niet kan aanvaarden. INGEZONDEN MEDEDEELINGSN: Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededoolingen bjj contract tot sear garete oeerden prijs. Groote lotton en randen wordoa bonkend naar plaatsruimte. Advortentiën kunnen worden ingesonden door tusaehenkomrt van aoliode BiaHrti dateren, Advertentiebureau* en onse Agenten. ben hot met je eons, dat het meor da» tijd is, en da* wat p g<*luau tobt dv encage i« om haar te krijgen. Ik heliwlechte eenmaal over dttf onderwerp mot dommee Knox guwprokeiu Hot ia een zxHMierling man, Km», en zijn dkuikbaeiidan over Gnns- umdom verwohillen van do mijne, ofschoon het juogetijk te dat i kiaet vaet te db lieer ben” Ihirrham mrtwootrdde niet, omdat hij zich niet wilde blootgeven om trent den pri-dikant van ixi KornW]jel. den jxvwvxMk waartegen hij van zijn >*ug*l ai had loeren opzüea. „Ik zie, dat je niet in <te teete steiiHiéng lx>nt tegenover de fan» lie van At^ea, Koes, jiifwu ja zult hen moeten aanvaarden met ad de vriendelijkheid waarover je Kin* be- schikkr». Denk er aan dat, tioevent een vrouw van haar iim» naog» nouüen. je hair niet van haar teuAlle kunt atenijden. J« kunt Ivaar deze noott vergoeden. Ik heb gvzam dal manöen jatoerteh waren op de genegenheid van hiui vrouw voor haar ta- milie, en ik hel» er mij over verbaaad Het hart (*wr vrouw te verwhilleod van dot vnn een man, Bom», het te MSrttech en datt te een geluk voor het ai^emeon.** Itese kitetetite zeer aandsnhtig, omdat hij bij ondervinding wist, weixe parels van waarde eft wijeheki van deze lippen kon den vlotten, die nooit een Slecht woord over een ntensahelljk w«on haddm #*- «Md „En ofschoon 3k Caleb Knox ta enkele dingen mtet begrijp, heeft hij zij* taakte het kerMptf beter gsetaan dan cto meeste mannen ,^ki rijn vrouwy niet nakomen van de verplichtingen inzake de koienleveringen, geen enkele tegenwer ping van Italië of Engeland verwekt. De Temps” heeft dus niet zyn wenschen volkomen zien ingewilligid. Dit Fransche blad heeft vorige week, zooals men woet, aangedrongen op berechting van alle schul digen bij verstek, met welk voorstel andere bladen echter een loopje nemen. Moeten we de steenkool die ons niet geleverd wordt, dan ook maar „in effigie” verbranden, vra gen ze met bittere ironie. Maar de thans getroffen regeling heeft evenmin hun vol komen instemming, vooral de conservatieve bladen zien daarin het bewye dat MJle- rand het tegen Lloyd George heeft af ge» legd. De toevoeging, dat deze oplossing niet zeggen wil, dat men de andere artikelen van het verdrag niet met groote gestreng heid uitvoeren zal, wordt onvoldoende ge acht, om den indruk van een terugdeinzen weg te nemen. Velen oordeelen dat om deze fout goed te makert, men voortaau met veel meer gestrengheid zal moeten optre den dan anders noodig geweest ware. De fout ligt echter ongetwijfeld veeleer in het stellen van onuitvoerbare eiachen dan in het terugkomen daarop en de' linksehe bladen merken daarom zeer kalmpjes op, dat wanneer men in een „im passe” geraakt is, er niets anders te doen valt dan omdraaien en teruggaan. Italië heeft van den aanvang af weinig gevoeld voor de vervolging der advaïd.gén. Volgens de Intranaigeant zal Nitti vepteoe- delyk te Londen ook niet aandringen op de uitlevering der 29 Duitachers, die Italië heeft opgeëischt en ook in zake de berech ting van den keizer neemt Italië eer zeer gemat gde houding aan. Reuter verneemt dat ter aanzien van de positie van den ge wezen keizer en de jongste nota van Ne derland dienaangaande het Italiaasche standpunt ia, dat, mi de oorlog ten einde is, er zorg moet wonden gedragen, dat er geen onnoodige geest van geprikkeldheid ont staat. De Temps noëhlt het verkeerd dat men aan Nederland de uitlevering van Wilhelm II heeft gevraagd, terwijl men wist dat Nederland weigeren zou. Als het er om te doen ia, van Nederland strengere internee- ring te vertcrygen, waarom dat dan niet dadelyk aan de gezanten in den Haag over gelaten? Dit zyn maar dramatische episo den uit het verleden. itair M andere e&de der stad. ,.Jo kcHiA ruw te* terug, mij n joqfea? zede de oud© man bewr^is toen hij ban naar de vestibule vuigte om texn ml te laten .«Nee», ik «u MJMjtto terug «IJO ara Mg eau pijp te ronken, dat verzeker tk U,” antwoordde hij iuh eeo zotmigsa ter*, al do Imnihwd dte te laagteu menig mam e* enkele vrouw® op zijn gterai Mgan, smok nu weg. Hter waa hij www een /ongwi met bet hert van een jongen, dat «et door den thus va» I** teven kon worden wrggtm». iiM-n Ite lucht kwam hem trieen en Koa! op den dMnpri n^Muoec. na oogen bK< aerz*‘te<» te*p laj buig» het (rottere* pnfc den tam ta door het kfome groene «leurtje. Een oogimblk tater wa* hij de duinen, ademde de zoute luotrt ta. hoorde he« «ebukter zee Het wm> .-m omweg naar <to «*tepate torte, maar hij had den tijd. N’« ven. onaangwuuunh«»«i w«e er oen nieuwe pwtariw gebouwd voor den ootte- gfl en opvolger van dontoieS Knox. Hij ha«l »a» «te eigenaar» van don grond fe- tegd, dat hij boodordan ponden bawtMd ha,! om de oude paMorte vmr zijn Mgea g-hruMc 0-rietedljk I» te rttaim, em bood min twew iioraterd pond aan v»or een nteuw hufr, dM go«) grooeg zou aijn voor eeo jongen man, (fie Medhto <fe hoig v* de jaarwedde iai ootvangen. geuaam aamgedaain. „Dtwen keer Ixm ik gekomen on» Agaee te zien on weg te halten, óf zij komt bij mij óf zij blijft voor afltiid hter, dat is b11»h „O, of', zalde de dokter, terwijl hij te- gen doo haard stond met zijn hanlen ach ter zijn rug. ta heb dat? Nu, utzeg nif*t. drt je gem grdljk hebt, hoor! „Gelijk of omgeiijk, he* moet nu boo zij’i-", zeilde Dunham kaïn» Ik heb het haar nvds gwzt^gd. Ik ben niet den brein van 310 gpuTonwn, en wij hitalien tot aau <te Gorbie gewandeld. Ik geloof «1st ik er haar toe overgphaald heb, eandefljk, en zij is nu naar Old Manse om het h.inte zet?. 22) „L hebt niet voor u zeil gezorgd, de ZOT£ die u mij bokxrfd) hadt te zullen ne-, meti”, zeddehij torong. Hij nam de mjofe slanke hand en braoht die na een. oogen- bl»k aan zijn lippen. Het waa een zeer spontane opwelling, op dat oogemblik voel- de hij dat hij hem, die alles voor he<n "te geweest, uwer dan tien vaders, bijwa zou kunnen janHdtden. Zijn Weeding was even keurig air altijd, er was geen vlek je op de goeigeljositstelde fluweeien jaa, en de wi<te das om zijn hals scheen even v.ekkeJoos ate de an eeuw. Hij 4,ou een s°hfdenj kunnen voopatel len Toch voelde Durbran het nwt een piot- teltage vurktllhug van zijn, hart, dat hij Ji«eer en meer los werd van aarde. „lete heeft je ge®eigd, dat je tater noodig **nit, i« hrt nirt zoo, mijn jongen? zeide (le oude man, een hartje bevend. „Neen, «eta heeft hrt mij gezegd. Ik ben hier uitetaltend voor een zeüfzuctatoge zaak dokter’zrttte hij en Het die btuulen zak. ke*1 Zijn oogen wwrotj voohtÉg, en dat wenrashto hij niet te laten zien. Maar de °ode n*n zag hrt en gBmtaMWi even, m*. ts nu naar Old Manse om het hi.inte grti ..Dat je niet langer wilt wachten? „Dat de dag bepaald *i, den 18en Janu ari vanBaag over vijf wéken ,U. o’ herhaalde de dtokter, met blijk baar genoegen in zij» handen wrijvend. ..J} l»ant een woerte jongen, Hos», om je zin te krijgen”. „Mijn zin, oom Angus! Ik heb er, even als Jacnb, zeven jaret» op gewacht, en dit was zevien jaaF te lang „Je vortt dat je beter zoudt zijn meteen vrouw, mijn jongen? ..Ja, offltahoon, eerlijk gMegd, oom An gus, indfen u er In tnegestemd had mei mij naar Ijonden te komen, zooals ik Art graag gehad hadi, ik nooit} grirweM geweest zou zijn, omdat Ik mM u achter mij noot .ietirfind gemist zou y hebben, zelf» Agaea niet” V Indfen ik dat moeat grfooven Rose, sou Ik van avond mq treurig geetenkl man •ijn”, zatte de oude mab kalm. ,4M*r fc hij hall belioonm to do»wi, aikwi maar om ce«i g*x’l naar den ..jorageu1 te «runnen kijken Af.tee in het huis wa» Kv*urig in orde, het zat? ar in het gnhert nart uut aü» eeti hn.a wnar geen vrouw de Mftoig had Fn de gonfigenhrtd van deze drie nwuineu oiwhTling, die rtKRar volmaakt begrepen, v>ne iet» om, ztab over te vertieeen. Ik zal nawr ix>ven gaan en mij ver- klecden,” art Durham. „Ml^n tM»ch ia ze kcr wet gekomen? „Ja, aasneer en de kaatod te aangelegd, en het warme water staat er op,” saaie Mirihart mrt grooten nadruk, „ze toopen elkaar tai de k*uk«vi tan «Muiarstc »x>ven om u te bedlenrti. «Durtram lach»*, wrllrt de kamer, en liep luchtig naar boven. Daarna hadden de doluer e» Afiohari een lang genprak over eten wij nkeMer en den ttoakwv'oorraad, nnodrc wag voor M vtaren van zulk een gebeurtenis Zij hadden samen em vroolijken maal tijd en. nadat zij daams de eane pijp na de andere hadden gerookt. Mond Durham op co trt, dat hij naar hrt ooaten ging tovpm, een tern» door de Hedan van iGwnhead geborigd ala rij te KenoeawB. dm gavm, dat rij aaa wandeling gteMMn De oude hum» haakte zijn aohoudiw op „Z,ulke vrouwen zijn geboren - waar voor Rosa? Altem om ons er ami te her inneren dat wij nier ghrai blij vend» parata hebben co vort moge dominee Knox ver geven woeden, omdat hij in die richting zooved lurtt morton ontoeren. Op dat oogeuiihk kwam Iffichart btnnen om te dekken, tten mi nu tan vroeger rtai^

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1