v waarin Ferdinand Bonn de hoofdrol ver vult. De vervolging gegrond op de volgende feiten: In October 1919 werd de keizerfilm ver toond voor vertegenwoordigers van de per». De film is door Ferdinand Bonn in samen werking met de maatschappij „Völkerbund- Dreaden" in elkaar gezet. De publieke ver tooning werd verboden. Op verzoek van den ex-keizer werd de film in beslag genomen, en hiertegen opperde Ferdinand Bonn thans bezwaren. Teneinde de rechtbank een juisten indruk te geven van de film, werd ze in de rechts zaal vertoond. Gedurende het verloop va# het proces deed dr. Frey het belangwekkende voor stel om den gewezen keizer als getuige te doen verhooren. Dit voorstel werd echter onmogelijk geacht en bovendien was er geen gebrek aan voldoende getuigenissen. Het O. M. stelde intrekking en vernieti ging der film voor, met welk voorstel de rechtbank zich na een korte beraadslaging vereenigde. Verijdelde aanslag. Volgens een bericht van de „Abend" Werd gedurende het proces Erzberger-Helfferich na de middagpauze een jonge man in de toehoorderstribune ontdekt, die in een akte- tasch een revolver verborgen had en niet in het bezit was van een vergunning tot het dragen van wapenen. Hij werd onmid dellijk naar de wacht vervoerd. Het is nog niet uitgemaakt of hy een bijzondere bedoe ling voorhad. FRANKRIJK. Het proces-Caillaux. Door de verdediging vhn Caillaux zijn in het proces voor het Hooggereechtshof, dat Dinsdag opnieuw begint, 61 getuigen ge dagvaard, onder wie staatslieden en diplo maten als Briand, Barthou, Viviani, De Sel ves, Allizé, Barrére, Jules Cambon, Mau rice Herbette, Jusserand, Paleologue enz. JAPAN. De grootste concurrent. In een bericht onder het opschrift: ,<de wedijver in den wereldhandel", wijst de „Westm. Gaz." er op, dat op 't oogenbljk Japan als de grootste concurrent in den wereldhandel beschouwd moet worden. In zes jaar tjjds heeft het zijn uitvoer ver drievoudigd en zijn invoer meer dan ver- dubbekl. In 19il3 bedroegen de uitvoeren 632% millioen yen en de invoeren circa 729% millioen. In 1918 waren die cijfers gestegen tot 1962 millioen en 1668 millioen. De eindcij fers 1919 zhn nog niet bekend, maar het is toch al wel zeker, dat zoowel de waarde van den uitvoer als van den invoer tot c.a. 2000 millioen is gestegen. Een yen is thans zoowat f 1.69 waard. BINNENLAND. DE EX-KEIZÊR. Het antwoord aan Nederland gereed. In de Zaterdag gehouden bijeenkomst van de vredesconferentie is de nota aan de Nederlandsche regeering in zake den ex- keizer definitief vastgesteld en geteekend door Lloyd George. De tekst van de nota zou heden worden gepubliceerd. Het internationaal gerechtshof. In de vergadering van den raad van den volkenbond is, volgens een Reu ter-telegram uit Londen, naar aanleiding van het ont werp voor eep internationaal gerechtshof, verklaard, dat men niet van plan was, om het permanente hof van arbitrage in Den Haag af te schaffen. Het Gemengde Scheidsgerecht. Het departement van Buitenlandsche Za ken heeft officieel de mededeeling ontvan gen, dat, ingevolge overleg tusschen <lo Fransche en de Duitsche regeeringen, mr. C. Asser benttemd is tot president van een der sectiën van (het gemengde scheidsge recht bedoeld in art. 304 van het vredes verdrag. Hooger Onderwijswet. Het wetsontwerp tot wyziging en aanvul ling der Hooger Onderwyswel heeft in de abdeeiingen der Eerste Kamer geeD alge- meene instemming gevondqt We! wii men dankbaar voor vele der voorgestelde wyz - 'gingen en aanvullingen, ma.tr n verschil lende opzichten was men onbevredigd. Onderscheidene leden betreu'den het ten zeerst dat de reorganisatie van het voorbe reiden hooger onderwijs nog steeds niet tot een afdoender oplossing is gekomen. Zy drongen op spoed aan met 'ie behandel'ng der z.«/ lyceum-ontiwerpen. Met het door den Minister in de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer ingtnome i stand punt, dat afschaffing van het Gr:ekscn voor de a-s. juristen een quaestie van te ingrij pende beteekenis is, dan dat zy deze wets wijziging aan de orde kon worden gesteld, konden zij zich niet vereenigen. Voorts werd de vraag gesteld, of gemeeh- ten, die verplicht zyn tot oprichfng van een gymnasium, midderwyl kunnen worden ge- aoht aan die verplichting te hebben vol daan, wanneer zy een lyceum oprichten. Door vele leden werd Je instelling van het eenheidadoctoraat zeer toegejuicht. Zij zouden echter stellig gewenscht hebben, dat ook in de faculteit van rechtsgeleerdhe.ü aan het doctoraal-examen effeetos civi'.us ware gegeven en daarnaast de inogelykheid der verkrijging van den graad van doctor ijx de rechtswetenschap bij promotie op proefschrift ware opengesteld. Door de aan neming .van het amendement-Kooien zijn zü in hun goede verwachtigen diep teleur gesteld. Zij waren overtuigd,1 dat, mdien de senaten der verschillende universiteiten vooraf op dit stuk waren gehoord, het oor deel <fer Tweede Kamer anders zoude z\jn uitgevallen. Zij spraken de hoop uit, dat, in dien blijken zou, dipt zulk een meening n universitaire kringen inneniaal bestaat, de Minister zich door bedoeld votum n et zoude laten afschrikken eerlang een nieuwe wets wijziging voor te stellen ter bereiking van het door hen zoozeer gewen*chte doel. Dank van Oostenryksche vrouwen. De OostenrijkisC^e vrouwen, Barones van Heeirit, Barones Dijtenhoven—Sloet van Hagensdorp, Mevr. Dr. Suesz-Polteer, Ba rones Eiselsbeng, Erika Baronesse Wald- statten, Barones Mane Lichtenberg, Frl. Stradal, Frl. Reichert, Frau Scharfetter, Frl. Schuster en Frl. Marie Bienerth- SohmerÜng, deel uitmakende of helpsters van het „Hilfscomité filr Wiener Kinder in Holland" te Weenen, richten een woord van dartelijken dank aan Nederland voor a'les wat in dat land wordt gedaan voor de Oos tenryksche kinderen. Nederlands naam, al dus eindigen zij haar dankbetuiging, die reeds nu in Oostenrijk in aller harten ge grift staat en op aller lippen is, zal nog gedurende vele geslachten in ons vader'and in gezegend aandenken blijven. De heer Van Groenendael. Men meldt uit Sittard aan het Vaa.: De R.-K. kiezersbond voor Limburg heeft met 219 stemmen tegen 5 een motie aan genomen, waar hjj zegt van oordeel te zyn dat de heer van Groenendael onvoldoer.de heeft geantwoord op de tegen hem inge brachte ernstige beschuldigingen, en tevens in gebreke is gebleven om zelf in een voor hem hoogst gewichtige aangelegenheid zoo danige ophelderingen te geven, als van een volksvertegenwoordiger in een dergelijke aange'egenheid met reden mocht worden verwacht. De inotie verklaart daarna, dat de heer van Groenendael „het vertrouwen heeft ver loren van heft, die hem in den 18en kies kring lot Kamerlid hebben aangewezen en gekozen, zulks te meer, waar zyn optreden een voor Limbuig zoo ernstige zaak be treft en indruischt tegen de opvatt'ng en denkbeelden van de overgroote meerderheid der kiezers en verzoekt hem nadrukkelijk het hem toevertrouwde mandaat van Ka merlid onmiddellijk neer te leggen. GEMENGDE BERICHTEN. De derde „Internationale" cn de havenarbeidersbiak^ng. Het „Handelsblad" sdhryft: Eenige dagen geleden klaagde de „Tri bune" over het feit, dac het liu.s van den heer Wynkoop in de Pretor us&truat den laateten tijd onder scherpe politieöewaking staat cn werd .^geblokkeerd" Onjuist was die mededeeling n.et; het kwam aan de politie ter oore. dat verschil lende vreemdelingen er naar haakten, den heer Wynkoop een langlrvg bezoek te brengen. In het belang var de openbare veiligheid en van d^ pasvoort-chriften acht te zy het raadzaam op do<* menrfchen te letten. En niet zonder re* i.taat. Zoo werd o.a. voorloopig een Belg uit Kortrijk aan gehouden. Bij fouilleering aan het hoofd bureau, van den niet van de vereischte pa pieren voorzienen arrestant, kwam den be- treffenden rechercheur de borstweiv.ng wat „vreemd" voor; hy liet de vrouw van den concierge de fouilleering voortzetten, zyn vermoeden bleek juist: de arrestant was een vrouw in manskieeren, uit België naar den heer Wijnkoop gekor..3.n om van hem 'papieren te krijgen, voor de reis naar Sov jet-Rusland. Dat was niet de eenige zonderlinge arres tant van vreemde national 'eit, na het be zoek aan d«p heer Wynkoop door onze poli tie over de grenzen gezet; hei, posten in de Pertoriusstraat heeft tot men ge aanhou ding geleid. En buien de uit o.u land ver wijderden was nog een belangrijk aantal vreemdelingen hier op communistisch be zoek, want in de eerste helft dezer maand is hier een geheime internationale commu nistische oonfrentie gehouden. Het „Hbld." is in staat een overzicht te geven van de bedoelde, op 3 Februari ge opende conferentie. De ingenieur S. J. Rut gers uit Amersfoort, die reeds ecnigen tijd onder de Sovjet in Rusland werkzaam was geweekt., speelde daarbij een groote rol als afgezant. Hy moest hier in „dit landje met een slappe reactie", de derde internationale opbouwen. Hij werd by dezen voorberei denden arbeid geassisteerd door mor. Henr. Roland Holst, dr. H. Gorter, dr. W. van Ra vesteyn Jr., dr. A. Pannekoek en D. Wynkoop. Aan de conferentie word deelgenomen door communisten uit verschillende landen. Op Dinwtag 3 Febr. werd de conferentie ten huize van prof. Mannoury op den Ko- ninginnëweg geopend. De volgende zittin gen werden afwisselend gehouden, o.a. ten huize van den heer Wynkoop, Pretorius- straat 3, op het bur. van „De" Tribune", Amstel 86, en ten sdotte is nog wat na ver gaderd ten huiee van den ingenieur S J. Rutgers, te Amersfoort. Als vertegenwoordigers van ons land na men om. aan de conferentie deel: mevr. Hear. Roolnd Holst, dr. Gorter, prof. Man noury, dr. A. Pannekoek, de heer en me vrouw Rutgers, Tjoan Sioe Kwa en Augus ta de Wit. De heer Wynkoop fungeerde a's voorzitter, gedurende één of meer zittin gen waren als gasten aanwezig L. de Vis ser, H. Sneevliet, E. Bouwman, voorzitter van de Nederlandsche (syndicalistische) Federatie van Transportarbeiders, ds. De Ligt, ds. Krujjt, lid van de Tweede Kaïrer en Heieen Ankersmit. De conferentie is gekomen tot de oprich ting van een Uitvoerend Bureau der Derrie Internationale, meivr. Roland Holst en de heer S. J. Rutgers namen er in plaats a's leden, als gedelegeerde voor de Nederiand- sche Communistische party werd de heer D. Wijnkoop aangewezen. Het Bureau zal zich in het bijzonder be zig houden met het verspreiden van lectuur met propaganda en het beschikbaar stellen 'der daarvoor benoodigde fondsen. Door de Russische Sovjet-regeering zijn ter beschikking van het bureau gesteld H.a- manten, paarien en andere edelgesteenten, tot een waarde van twintig millioen' roebel. Uitdrukkelijk weid vastgesteld, dat het de taak is van het bureau, iedere staking en beweging die een revolutionair karakter draagt te steunen. De heer S. J. Rutgers heeft meegedeeld, voor dit doel twintig mii- hoenr.K bel uit Rusland te hebben meege kregen, welk bedrag echter nog v niet hier ie gebracht. In „de Tribune" geeft de heer Wijnkoop, in verband met de mededeeling van het Hold, van het in alle geheimzinnigheid in Amsterdam gehouden internationale com munistische congres toe, dat die 3 Febr. en volgende dagen gehouden is; dat „de stok oude C'lara Zetkin en eenige Belgen door de politie gefouilleerd en eenige dagen ge vangen werden gehouden. Voorts doet hy het voorkomen als zou het bla«l hebben beweerd dat de (thans uit gebroken) havenarbeidersstaking op het oommunistencongres zou zijn besproken en ontkent hy (kt de Sovjet-regeering dia manten en andere edelgesteenten voor het voeren van revolutionaire actie en voor sta kingen, ter 'beschikking van het Uitvoerend Bureau der Communistische Internationale zou hebben gesteld. Ejn cp een andere pagina van het blad beweert de heer Wynkoop dat de heeren E. Bouwman en H. Sneevliet respectievelijk voorzitter en penningmeester der Nedcr- landsche Federatie van Transportarbe.ders, op het congres zijn verschenen wel als gas ten, niet als afgevaardigden. Het Hbld. schrijft na de ontkenning van den volgende: Op de congreszitting van 5 Febr. 1920, gehouden van half drie tot zeiven uur in den namiddag, kwam aan de orde punt 11 der agenda: De organisatie van het Inter nationaal Bureau. De heer S. J. Rutgers, ingenieur te Amersfoort hield in die bijeen komst een rede waarin hy o.a. het navol gende zei: „Lenin heeft Nederland het meest geschikte land voor de vestiging van het Bureau geacht. Daar is de reactie het slapst, van daaruit kan ook het gemakke lijkst relaties met andere landen worden onderhouden. Dit Burau za} zich met drie zaken bezighouden: le. met de versprei ding van lectuur; 2e. met de propaganda; 3e met het ter beschikking stellen van fondsen ter ondersteuning van alle bewe gingen en stakingen, die een revolutionair karakter dragen. Het Bureau zal verbin ding moeten houden met het hoofdbureau te Moskou. Vóór alles moet het een wer kend bureau zyn. Niet alles kan echter van uit dit Bureau Worden geregeld, daarom moeten ook weer sub-bureaux worden op gericht, bjv. in Noord-Amerika en Oost- Azië, dit laatste Bureau voor Engelsch-In- dië en voor Ned. Oost-Indië. De lieer Wijnkoop verklaart dat in Span je en in Mexico, voor Latijnsch-Amerika, .reeds dergelijke burqjiux zyn opgericht. Eén der leden vraégt, waardoor de onkos ten var het Bureau/moeten worden best re- van Wynkoop het De lieer Rutgers antwoordt, dat elk land djtartoe zal hebben by te dragen. Spreker verklaart dat voor dit doel de Sovjet-regeering, in den vorm van diaman ten, paarien en edelgesteenten, twintig mil lioen roebel oude waarde, te zijner dispo sitie heeft gesteld, welke waarden echter nog niet ih Nederland aanwezig zyn, zoo dat hij daarover thans nog niet de beschik king heeft. Inden loop dezer vergadering heeft dr. H. Gorter de Nederlandsche communisti sche partij aangevallen met aanhalingen uit ,De Tribune" uit den tijd van het Broessi lof-offensief tijdens het Kereusky- regime, en was déze op grond daarvan van' meening dat Nederland géén drie gedele geerden zou mogen hebben in het Bureau. Nadat de heer van Leuven en enkele an deren hebben gesproken over de vertegen woordiging der verschillende landen in het Bureau, heeft mevr. Pankhurst (Engeland) hulde gebracht aan de kleine communis- 3che partij in Nederland, die toch een al gevaa-digde naar de 3e Internationa'e te Moskou had gezonden. Voorts is na een uitgebreide* discussie be sloten tot toelating van een afgevaard'gde van de Workshop-Mouvement, uit Engeland zulks tegen den zin van mevr. Pankhuist, die meende, dat deze organisatie niet op zuiver revolutionair standpunt Btond. Volgens de mededeeling van den heer Wynkoop heeft blyjobaar de heer Rubers die waarden nóg in zyn bezit, wat niet be- t eek ent dat de heer Wynkoop met dezer steun de revolutionaire actie hier te lande door de Sovjet-regeering onbekend is, of er van afkeerig zou zyn. Hy heeft dien steun en in dien vorm, voorNzijne revolutionaire propaganda aanvaard. Daarvan getuigt het gedeeld de steunvoornemens der Sovjet - regeenng ten gunste van het pas gestichte Uil Mevr. L. E. RutgersMees, (heeft half Febr. 1919, komende uit Rusland naar hier met een opdracht der Sovjet-regeering, aan dr. Herman Gorter te Bussum, in diens wo ning oveihandigd: een diamanten kruis, een parelsnoer, één groote en één kleine diamant. Door de Duitsche grenswacht te Bentheim, is naar, tegen re$u, afgenomen 19.600 mark, die haar by terugkeer in Duitschland, wederom zouden worden ter hand gesteld. Mevrouw RutgersMees had opdracht, aan de Russische leiders voor te stellen, in Holland het internationaal Bols jewistisch congres te houden, en plannen voor te bereiden tot stichting van een radio- telegrafische gemeenschap tusschen Hoi- lamtache en Russische bolsjewisten. Geen wonder dat in de geheime confe rentie, waarvan de lezers van „De Tribune" eerst later, en dan nog dank zij de „Han- delablad"-pubUcatie, iets zal wonden mee- iHet blad gelooft ook niet dat de heer Wynkoop of een der andere Nederlandsche Sovjet-agenten zal kunnen volhouden, Jat die diamantensteun niet bedeeld is voor het voeren van stakingen en van andere revo lutionaire actie. Staking in het havenbedrijf. Zaterdagmorgen is door den Centralen Bond van Transportarbeiders een manifest uitgegeven waarin de staking in hst haven bedrijf wordt geproclameerd ingaande Za terdag des middags 1 uur voor Amsterdam en Rotterdam. De staking zal omvatten: de niet gemon sterde zeelieden, civiel personeel inbegre pen, bootwerkers, expeditie- en veemarbei ders, controleurs en wegers, vrylieden en assistenten, technisch personeel der machi nale bedrijven, slepers te Rotterdam, schui tenvoerders te Amsterdam, classificeerders en slymploegers. De hoofdbesturen van den Alg. Nederl. Bouwarbeidersbond, den Alg. Nederl. Me- taalbewerkersbond, den Alg. Nederl. Bond van Meubelmakers, Behangers en aanver wante vakgenooten en den Nederl. Schil- dersgezellenbond hebben aan hun leden een circulaire verzonden, waarin zy adviseeren niet aan de staking deel te nemen. In Amsterdam dreigt nu ook een staking van de gemeente-kraandry vers. Zij toch zullen weigeren de kranen te bedienen indien werkwillige bootwerkers de booten zouden willen lossen. In Rotterdam heeft men getracht voor de „Noordam" visschers uit Scheve- ningen te doen monsteren en hen daarvoor opgeroepen. De afdeeling Den Haag van beide orga nisaties heeft onmiddellijk ingegrepen, en heeft zich met de leiders te Rotterdam ver staan, met het gevolg, dat de Schevening- sche visschers aan den oproep geen gehoor gaven. In Amsterdam en Rotterdam zyn de toe gangen tot de havens door de politie afge zet. Te Zaandam heeft de afdeeling van den Scheeps- en Bootwerkersbond besloten zich buiten het conflict te houden, zoodat de schepen, die voor Zaandam bestemd zijn, geregeld kdnnen worden gelost. De zienswyze van „Het Volk": Uit een artikel over de staking in „Het Volk,, van Zatertta^-nemen wy het volgen de over: 1 „Tot gisterenl toe hebben wy nit volle overtuiging de njpderne arbeidersbeweging aangespoord, met val haar energie en offer vaardigheid zich Ve. scharen naast de strij dende transportarbeiders, met hen één van geest en één van doel. Heden kunnen wy dit mei/dezelfde vrijmoedigheid niet doen. De eenheid van doel: het breken van den machtswaan der werkgevers, is gebleven; of echter de eenheid van geest nog kan be staan, is voor ons, laten wij het zacht zeg gen, twijfelachtig. „Het Hdlbl." brengt een overzicht over de bijeenkomst der commu nisten, die verleden week te Amsterdam is gehouden. Daaruit blijkt, dat Sneevliet, de penningmeester van de federatie der trans portarbeiders, en Bouwman, haar leider en haar vertegenwoordiger in het stakingsco mité, in het geheim met de leiders van de communistische party hebben vergaderd en besluiten genomen, ten aanzien van de vak beweging en ten aanzien van stakingen, waartioor van oen algemeene solidariteit van de bij deze staking betrokken arbeiders geen sprake meer kan zyn. Sneevliet en Bouwman hebben daar voor de vakbewe ging de leiding der communistische partij aanvaard als onderdeelen der bolsjewisti sche beweging in West-Europa; zy hebben zich verplicht, erop aan te sturen, aan deze stakingen zooveel mogelijk te geven een revolutionair-politiek karakter. „In geheim comité hebben dus Sneevliet en Bouwman de staking der transportarbei ders vastgekoppeld aan de politiek der bolsjewiki. Wy aarzelen niet, het neer te schrijven, dat zij daarmee het hun toever trouwde belang der betrokken arbeiders hebben verkocht en verraden; dat zy de lei ders van den modernen bond hebben bedro gen; dat zy een dubbel spel spelen, en dat de eenheid van geest tusschen hen en ons, ten aanzien van dit conflict niet kan be- „In het licht van de „Handelsblad"-ont- huliing krygen verschillende gebeurtenissen van de laatste dagen bijzondere beteekenis. Ten eerste ten artikel van Bouwman in „De Arbeid", het orgaan van het N. A. S., waarin hy als het meest afdoende strijd middel in dit conflict de algemeene werk staking beschouwt. Ten tweede, nadat hy over dit artikel door de leiders van den modernen bond ter verantwoording is ge roepen, en bevredigende verklaringen heeft gegeven, een artikel van Bouwman in „de Tribune", waarin hy nog sterker de arbei ders van andere vakken aanspoort, met de transportarbeiders te gaan staken. Ten der de de redevoering van Sneevliet, waarin hij aandringt op uitbreiding van de staking tot andere vakken een spreker van de ge meentewerklieden die-met hem het woord voert, valt hem bij. Ten vierde een tweede redevoering van Sneevliet, waarin hy zyne aansporing herhaalt, en er by voegt, dat ook geldeiyke steun hem welkom is, na- tuurlyk, maar dat voor hem meer waarde dan een „paar knaken" de daad der tfolida- riteitsstaking heeft. „Zoo sprak de penningmeester van de federatie, zoo luchthartig kan een pen ningmeester spreken over de ryksdaalders der Nederlandsche arbeiders, als hy de be schikking heeft over de diamanten, paarien en edelgesteenten der sovjet-regeering. deze feiten biykt, dat Sneevliet en „Uit Bouwman, in overeenstemming met de be sluiten van het geheime communistencon gres, de leiding volgen van deze politieke party, en in haar voordeel de staking der transportarbeiders pogen te exploiteeren. Niettemin onderteekende Bouwman het ma nifest van het stakingscomitéAvaarln wordt verklaard: „Voor ons is hfet geheele conflict niet anders dan een geschil om loonen en arbeidsvoorwaarden, dat uit de wereld is op hetzelfde oogenblik dat de werkgevers zich bereid verklaren de loonen te betalen en de voorwaarden toe te passen." „Het is niet onze zaak, aan den Trans portarbeidersbond of het N. V. V. voor te schryven, hoe zy in de gegeven omstandig heden hebben te handelen. Wy kunnen hun dat ook met volle gerustheid overlaten. Maar dit herhalen wyde eenheid van doel is gebleven, van eenheid van geest kan geen sprake meer zyn. Hierdoor is de kracht van het verzet tegen den lang tevo ren beraamden patroonsaanval bedenkeiyk verzwakt: de volle verantwoordelykheid daarvoor dragen de politieke intriganten, die meenen, over de arbeidersmassa's in het geheim te kunnen beschikken." De dreigende uitsluiting in de textiel- De besturen der arbeidersorganisaties te bestuur der Fabrikanten-' rige Zaterdagmorgen met het ikanten-Ver. een iangdu- g gehad om te trachten, te tot een oplossing van het conflict en de daarmede in verband staande uitsluiting in de textielindustrie. Als resultaat van de ze besprekingen kan gemeld worden, dat het bestuur der Fabrikanten-Vereeniging geen bezwaar heeft, nogmaals een byeen- komst te hebben met een commissie uit de stakers der firma Serphos en Zonen en ver tegenwoordigers der organisatiebesturen, niet bereid is in die conferentie de r stakers te onderzoeken. Dit eerst plaats hebben na hervat van den arbeid. met de stakers zou heden grieven d< laatste kan plaats bespreking i hebben. Staking. In 't Westland dreigt een conflict tus schen de tuinderspatroons en hun arbeiders. De organisaties der laafcsten vragen eten korter arbeidsdag, ook in den drukkedSdyd, om meer overuren te kunnen maked en een loon van ongeveer f 26 per week. De Katolieke patroonsver. zyn tot een vergeiyk gekomen voor f25, maar de neutrale wil maar f 22 f 23 geven. Nu dreigt men met een algemeene staking, ook door de christe- lyken uit solidariteit. Te Loosduinen is men tot overeenstemming gekomen en hebben ook de neutrale patroons loon en arbeids duur bepaald als de R.-K. Land- en Tuin- bouwbond. De crisis in de schoenindustrie. Naar 'aaioteidfi'ny van het benei*, dat er piuiuom bestonden om de ajlioenrabriaten in Nederland) voor 3 dlaigen per week stop te zetten, had het „Nwbl. van het L. een onderhoud' met een dar grootete üiburg- fciihc setio MUabrikantan die den toestand fin do «ehoeninduafcroe al» volgt ulieeneette In lonlaad I» het jui-d, dat de and Waal wijk, lianurdiwijk en tieaoyum van dm Nel. Kond van botojenf torikanfcen een voarejei ■leiifi ingediend om de soooonfabri >kien voor drii, dagen per wepk stop te zetten. Dit voor-del werd 14. Mluandag op een aigent verga»tering v.tn den Bond te 'Iiliurg a»a- l^'l Ixisipunoken, ctoqh Wegens onvoldoende voorbereiding, werd de bealisfdng over dit voorstel aangehouden tot een, vagende ver gadering, wvlie zeer waareeüiijnlijk nog vóór 1 Maart zal plaats heloden- De re den waarom doze antoelitigi dit voor steil deed, is geleden in de agenteene malaise, welke momenteel in do schoenindustrie hccrscfii Do oorzaak daarvan is in de eerste plaats, dat Ae yieosto sohoenJaimxanten zit- «eu voigepmopt melstandaardBoluMiniweirk dot duor liet publiek niet meer wor It gevraagdi Een enquête, woüke echter nog niet geheel is geëindigd), heet reods bewezen, dat m ■Nederland meer dan een miMiooii, p iarstun- duamfechijieibem in voorraad zijn, waarmee de fahrtaainten blijven zitten, omdat netpu- r/iok beter en netter schoenwerk verlangt. Lte valuta maakt het daarbij onmogelijk om schoenwerk uit te voeren, zelfs at zou do regeertnj^ liet uitvoerverbod opheffen Daarbij leveren deze landen door delag^p» valuta op zulk een goedkoope wijze hun produoten, dat ook door de hooge loonen* hoog*» prijzen dpr grondstoffen en hooge iTzekeiingHpremiee welke de Nederl pa té Ixsöilflii, de ooncurremte k i». Een prima IXutóohe olirobniecéioeo met lak b v wordt Ingevoerd voor den prijs van 40P Aik. (t 11)) terwijl dezelfde sohoen door den Nedu solioenia- brikant nliet benedon de I 25 k f 30 is te leveren, vlok u't Engeland en, frankrijk wordt schoenwerk JhgFvoerd tegen de heltt vin den prijs; welke voor Nederlandsch schoenwerk moot wotrden betaald Bel4# v mrt momenteel prima zoeileder in t 4 oü per K- G terwij 1 liet ittsitributoeikaiitoor te s-LSoaoh van de Ned. looiers liet zooileder tegei den prijs van F 7 per K.G. ontvangt De ruwe gtroiulatolfen aijn zelfs tegen ,valutawaarde enorm veel duurder, dan M|* andere landen, zoqlat door een en an. dyor (te fHfri. Seliocnf iibriKauten ge«a pCt. van het bedrijiska/pitaai rail wor- vvalut Blijft die toostend voortduren, ten te binnen zeer korten tijd een detwacle in het Bchoenbeditijf te verwachten Wlai m echter het voorste. Waalwijk c». betreft zeer waarschijnlijk zullen de TB- imrgft'hB Sohoenf abrè ca aten hiermede «iet instemmen, wij'l dit eene enorme nairttie o ider het personeel zal tengevolge hebtoa, zoadat 'net gevaar niet denkbeeldig te, dat, aüs» de toestand Zich redresseert, een te kort aan prima arbeidskrachten zich z&i doen gevoelen, Do eeoóge ajpftMsfog cok, dit de Regeotfim? dilnect den invoer van schoenwerk uit England, Duitschland, Frari<rij(k en Kn 'f algemeen uit d'e Landen, welke thans eeen tegie luta noteeren, stopzet Dree MMtregél rileen ku een iMrad» in de flohoeni>»Ju»lrie met »lle f' volg-n van dien, Vooncoanon. Brand ia Leerdam. Gisternacht half vier ontstond hevig® brand in het nieuwe gedeelte tvan de gas fabriek te Leerdam, in de sodaloods. Een -oot gedeelte der fabriek atortte in. Er Sdden geen persooniyke ongelukken pjits. De oorzaak is onbekend. Liefdesdrama. Te Amsterdam op den O. Z. Voorburgwal ter hoogte van de Korte Niezel werd heden- ïflcht de stilte plotseling verbroken door het geknal van een aantal revolberschoten. Het bleek, dat een jongen en een meisje hoogloopende ruzie hadden. De woordenwis- „Ung liep zoo hoog, dat de jongen plotse ling aijn revolver trok en eenige schoten op het meisje loste. t Het meisje viel onmtddellyk dood neer. De dader richtte daarna het wapen op jiehzelf. Hy werd zeer ernstig gewond. Gebleken is, dat men hier met een lief- jg-djama te doen heeft. De getroffene is de 21-j»r'ge Heintje Mof. De dader heeft een vijftal schoten op haar gelost. Een der jehoten is in den hals binnengedrongen en Mj het strottenhoofd uitgekomen. Eenige bezoekers van het café van Van Campen op den hoek van de Korte Niezel, die de schoten hoorden, liepen naar buiten en zagen juist de vrouw vallen. Het slachtoffer werd naar het politiebu reau in de Warmoesstraat gebracht, waar zy by aankomst nog leefde, doch spoedig daarop overleed. De dader, de 23-jarige J. H. Haatmey, verkèert in levensgevaar. De griep. Hoe men in Zwitserland tegen de griep optreedt: De Gezondheidscommisie in Bazel is, naar uit een verordening in die gemeente bly kt, ook van oordeel, dat hygiëne een eerste vereischte is der gemeente om de griep te keeren en vaardigt strenge bepalingen in verband daarmede uit. In de Zwitsersche stad zyn alle danspar tijen, ook huiseiykee bals en danslessen, verboden. Nachtpermissies worden slechts om zeer gewichtige redenen verstrekt. In de scholen mogen geen zanglessen en geen turnlessen in gesloten ruimten worden ge houden. Inrichtingen, voornamelyk zieken huizen, mogen slechts in dringende gevallen bezoek toelaten. Verboden is het op de straat en in open bare gebouwen op den grond te spuwerf, on- noodig stof te doen opwarrelen, openbare gebouwen droog aan te vegSn, alsmede stofdoeken, tapyten en dergelyke aan de straatzyde uit te kloppen. Overtredingen van deze bepalingen wor den gestraft met geldboeten van ten hoog ste frs. 200 of hechtenis van ten hoogste 4 weken. Distributie van overtollige woningen. In .te gCniBonteraadsziititinig van Fütetor- le dc h(^p 'lu it (ooawmuintot) in at den hoPTsOhcniden woningnood voor, om over te gaan tot distributie dor overtollige womiiigruhnto, waartoe volgens hem do gemeenteraad bevoegd is, .Trach ten» a/rui ke» l. 2e lid en artikel 2, 2e lid «be.* W'ooiuigiwot Het VJorwtei werd aangenomen met 4 te- De iHirgantee ter deelde echter -ni alloop der vergadering mede, dim hij het raadabe sluit tot dfiMriibutte van- overtolhge wxwiing- mhnte niieï zal uitvoeren, omdat het in strijd i» met de wet. STADSNIEUWS. G-OTTDA. 16 Februari 1920. Ned. Vereeniging van Kaashandelaren. Naar het orgaan van de Ned. Ver. van Kaashandelaren meldt, heeft de heer A. J. Schilt aan het besituur dier vereeniging be richt, datphy zich niet in staat geivoelt lan ger het ^oreitterschap naar behooren waar te nemen waarom hy als zoodanig ontslag Zaterdagavond was het feest voor het kantoorpersoneelde meesterknechts, de irikoopers en de commissiekoopers der Maatachappy. In de zaal „Kunstmin" der Sociëteit „Ons Genoegen" was een feest maaltijd aangericht, waaraan het hierbo ven genoemde personeel met hunne dames met de Directeuren en hunne dames en eenige andere genoodigden, de oudste bui tenland sch« afnemers, in totaal 160 dances en heeren, aanzaten. Aan dezen maaitijd ging het reoht gezellig toe. Er was heel wat aangename afwisseling, voordrachten, bios coop, enz, waarvoor de Schouwburg werd benut. Het groote gezelschap is daar heel langen tyd in opgewekte stemming byeen geweest. Het was een heel genoeglyk feest. Ter gelegenheid van het jubileum der Maatsdhappy heeft de Directie aan het gt- heele magazynpersoneel een feestgave ge schonken, waarvan het bedrag voor ieder werd bepaald naar het aantal dienstjaren. Hiermede behoort thans dit dubbele gou den feest tot het ve'rledene; de Maatschap- py is een nieuw tydperk ingegaan; daarin zal het groot verleden ongetwyfeld een prikkel zyn voor de toekomst. Kunst*vond. Naar wy vernemen zal onze «tadgenoote, Mej. Mara de Haan, met kapt. Van Gennep en den Zee-officier Soholten, Zaterdagavond 28 Febi. ajj., hier een kunstavond geven in ,de Réunie". Mej. Mara de Haan, die solo-zang cn piano voor haar rekening neemt, trad reeds eerder in 't openbaar op, de kapt Van Gennep is hier om zyn alleraardigste wyze van voordracht zyner cabaret-liedjes, die wy zoo vaak, toein de toenmalige Luit. van Gennep hier in garnizoen was, mochten hooren, zeer bekend en gewaardeerd, en van den Marine-officier Scholten verluidt ook in dit opzicht veel goeds. Het belooft een mooie avond te woiden. Het bestuur van de Goudsche Burger wacht zal op Woensdag 18 Februari in Jiet Gebouw Concordia aan de Westhaven de nieuw ingeschreven leden beëedigen. Nieuwe leden kunnen zich tevens dien Inlijving en uitstel militie. De Burgemeester van Gouda brengif tsr kennis, dat de Minister van Oorlog heeft bepaald, dat de inlyving van lotelingen van de lichting 1920 voor wat betreft hen die worden toegewezen aan de regimenten hu zaren zal plaats hebben voor het eerste ge deelte van 610 April, Israëlieten op 12 en 13 April, tweede gedeelte van 16 Oc tober, Israëlieten op 6 en 7 Octolfer. Nader zal worden medegedeeld voor tfelk gedeelte de lotelingen zyn bestemd. Aan hen die uitstel kregen van vroegere lichtingen en werden toegewezen aan de regimenten huzaren, III bataljons infante rie en bestemd voor het tweede of Ihatste in te lyven gedeelte, of genietroepen, wordt bekend gemaakt dat het uitstel zal gelden tot 4 Octol^Kl920, de Israëlieten onder hen tot 6 Octc^H 1920. Aan hen zal een nieuwe verlofpas wor den verstrekt waarby hen tot dien datum verlof wordt verleend. Het Gouden Feest der Kaashandel-Maatschappij „Gouda". Zaterdagnamiddag is er receptie geweest in een der Directiekamers, waiar in het rond een groot aantal bloemstukkep, in groote verscheidenheid van vorm en kleur eer feestelyken aanblik boden. Daar was de geheele Directie byeen. Vele handels- en persooniyke vrienden hebben van deze gelegenheid gebruik ge maakt om de jubileerende Maatschappij en in 't byzonder den president-Directeur, Jen heer J. L. van Eyk, hunne belangstelling te toonen. Ook het Gemeentebestuur van Goudsi en de Kafrner van KoophandhD en Fahrieken kwamen officieel op deze» recep tie. He* receptie-album werd druk getee) kend. y Eerste Hulp by Ongelukken. Voor den eindkamp van de deelnemers aan den wedstryd, uitgeschreven door „Eerste Hulp by Ongelukken" bestond Za terdagavond heel wat meer belangstelling dan de vorige avonden. De talryke toeschou wers lieten het zaaltje van „Daniël" maar juist genoeg ruimte over voor de behan deling der „gevallen". De opgave die den zes groepen werd voorgelegd, watf niet al te gemakkelyk gemaakt,, 't geva! was zeer gecompliceerd, zoodat de deelnemers niet alleen moesten verbinden, maar ook het slachtoffer op de draagbaar tillen en ver voeren, wat allen goed of vry goed uitvoer den. Het resultaat was dat de pry zen ais volgt werden toegekend: le pr. de heeren J. J. Goudkuil, A. Perdyk en J. P. L. van Catz; 2e pr. de heeren C. Bakker,'N. H. van As en B. Laurier; 3e pr. de heeren A. Bloot, H. Jaspers en F. de Jong; 4e pr. W. P. F. Lippering, C. v. d. Klip en A. J. van Vliet; ,5e pr. de heeren H. C. M. Dekker, H- Bloot en C. Kerpenstyn; de 6e pr. werd gewon nen door de dames E. J. Marree, H. Klein en J. Toonstra. Aangezien twee winnende groepen een gelyk aantal punten hadden behaald, werd om de 3e en 4e prys geloot. ■Dr. Evers wenschte de pryawinners ge luk, hoopte dat het succes voor hen een spoorslag zou zyn op den ingeslagen weg voort te gaan en dat de njet-pryswinnerw een prikkel zouden hebben ontvangen tot meer krachtsinspanning. Tevens titte hy den yv-ensch dat de wedstryd ook buiten de vereen ging sympathie voor haar doe' en streven zou hebben gewekt. Tenslotte dank te apr. het bestuur voor de activiteit die het door het organiseeren van den wedstryd heeft getoond. De voorzitter, de heer H. Bloot, uitte zyn erkentelykheid voor de onpartydige uitspraak van de Jury en voor den belange- loozen steun der doktoren; speciaal dr. Montage huldigde hy voor de medewer king die hy den leiders der oefeningen heeft verleend. Vervolgens wees hy nogmaals op het nut van den wedstryd, die niet aïleen prikkel zal zyn tot meer oefening, maar die tevens den leden verschiBende werk- wyzen heeft laten zien. Het plan bestaat voorloopig jaariykis een dergelyk concours te organiseeren. Hierna reikte hy de pryzen (voor 't mee- rendeel belangeloos afgestaan) uit, waarby hy tot alle winnende groepen afzonderlijk een passend woord richtte. BERKENWOUDE. Zaterdagmiddag arriveerde by de wed. A. J. de Jong alhier een postduif die zich gemakkelyk liet vangen. Zy was voorzien van eer. ringetje aan een der pooten, waai- op staat Courtrai 129161, daar was nog aangebonden een briefje, waarop staat: uan komen vliegen 11 Febr. 1920 v.m. storm weer, vrygelaten 12 Febr. n-m. stil weer, G. Dorrepaal Zoeterwoude, Holland, s.v.p. bericht terug. Hieraan is ook voldaan, op dezelfde wyze zal ze na genoten rust en voedsel worden vrygelaten. OUDEWATER. Met ingang van 15 dezer zal het post en telegraafkantoor op Zon- en feestdagen slechts van 89 uufi* v.m. geopend zyn. Een oude getrouwe. Alhier is op 71-jarigen leeftyd overleden mej. Johanna van der Bree. Zy heeft de familie Rahms 50 jaren gediend, waarvan fle laatste 25 jaren als huishoudster. De heer F. A. Moerel, hoofd der R.-K. Jongensschool alhier, hoopt 10 April a.s. zyn 25-jarig jubileum te herdenken. By' den landbouwer Hoogendoorn m het naburige Hekendorp, is uit de schuur n»by de woning een dame»rywiel ontvreemd. WADDINXVEEN. Mej. L. Begeer staat als no. 2 op een voordracht voor onderwijzeres aan eet» Bohool v. o. 1. in den Haag. SWffl. Westelijke afdeeling. le klasse. Doiddecht: D. F. C.—H. B. S. 2—1. Amsterdam: Blauw WitH. F. C. 20. Den Haag: QuickAjax 12. Rotterdam: V. O. C.—H. V. V. 0—C. Haarlem: HaarlemU. V. V. 21. Oveigangscompetitie. Wormerveer: W. F. C.—Spartaan 2—1. Utrecht: Hercules't Gooi 02. Den Haagi V. U. C.-H.iD.V.S. 1—0. Umuiden: StormvogelsV. V. A. 2—2. Rotterdam: FeyenoordConcordia 73. 2e klasse A. Utrecht: Kampong—Hortus 00. Hilversum: HilversumVictoria 0—2. Utrecht: D. O. O.Gouda 2li 3e klasseC. Den Haag: T.O.G.O.Steeds Hooger 2 extra verliespunten. Overzicht. Dat H.V.V. het in Rotterdam voor een record aantal enthousiasten niet verder kun brengen dan een geiyk spel, hadden we niet verwacht. Be magnefieke voorhoede waarin vooral Boell en Dé Keaaler kunnen schitteren, werd niet in de gelegenheid ge steld haar spel te ontplooien door de schit terend spelende V.OXI.-verdediging. Aan de overzyde strandde byna alles op Jhr. Feith, die in absoluut Internationalen vorm Ms.NeilJ behulpzaam was en doel schit terend verdedigde. Over het geheel wis V. OX3. sterker. Meerdere doortastendheid voor doel zou haar de overwinning hebben bezorgd. Intusschen heeft H.V.V. het; eerbte yerliespunt van de 5 resteerende zware ont moetingen reeds te boeken, waardoor de strijd om het kampioenschap geweldiger wordt als in de laatste 4*5 jaren ie ge weest, toen Sparta en Ajax immer regol- recht op hun doel afgingen en zich niet lieten verdringen. Ook V.O.C.'s kansen sty- gen weer. D.F.C. bracht gisteren ten twee de ma'e de kansen van een adspirant-kam pioen aan het wankélen en was H.B.S. het kind van de rekening, dat als sterkste par ty in het vekl heeft verloren. Voor rust wisten de D.F.C.'ers eenigazins fortuimyk de leiding te nemen, die ze tot aan het ein de met hun verdedigend optreden wisten te behouden. Voor U.V.V. zyn alle kampioensillusies vervlogen. Zy verricht in den laatsten tyd minder goed werk door zeer onvollea.ge ploegen in het veld te brengen. Naar ver wachting wieten de 2 Amsterdamsche p<oc- gen van de beide hekkensluiters te winnen. Voor de Overgangscompetitie bleek W.F. C. ten 2e male een struikelblok voor de Spartaan, wier kansen een benedenwaart- sche richting aanwyzen. V.V.A. legt zich meer toe op gelyike spelen en proLttert van de nederlagen harer concurrente. In een spannende ontmoeting tegen de Storm vogels boekte ze gisteren haar vyfde ge- lyke spel. 't Qooi en V.U.C. wisten de meer dere te bly'ven, terwy! Concordia door Feyenoord met 7—3 werd afgemaakt. In de 2e klasse A nam Victoria buiten onze verwachting revanche over de neder laag op eigen terrein, door „Hilversum" toegebracht en deed nu (hetzelfde op dat van Hilversum. Kampong voelt niet veel lust om te degradeeren en wist gisteren Hor tus weer een.punt af te kapen. Langzaam maar j.eker werkt ze zich op en wordt cl", toestond voor onze roodwitte Btadgenooten peni'Opl. Ook gisteren werden zy weer door D.O.O. geklopt. T.O.P. speelt dit seizoen al zeer onge regeld hare ontmoetingen. Was ze gisteren in de gelegenheid te profiteeren van het feit dat er geen enkele 2e klasse-ontmoe ting voor Gouda op het program stond, het natte weer van Vrydag en Zaterdag speel de haar parten en maakte het terrein on klaar. T.O.G.O. in den Haag kreeg 2 ver liespunten te boeken, door reglementaire overtreding. SCHB1PV A ARTBEKICHTEN. STOOMV. MIJ NEDERLAND. Prins der Nederlanden, vertrok 14 Febr. van Amsterdam naar Batavia. KON. NED. STOOMB. MIJ. Bacchus, vertrok 14 Febr. 'van Amster dam naar I^arry. Castor, vertrok 14 Febr. van Amsterdam naar Lissabon. DelftMtotorok 14 Febr. van Amsterdam naar HanflK;. ^is, vertrok 14 Febr. van A'dam naar Swansea. Mercurius, vertrok 14 Febr. van Amster dam naar Hampton Roads. Fauna, vertrok 14 Febr. van Rotterdam naar Barry. Triton, vertrok 14 Febr. van Amsterdam naar Barry. Zeno, vertrok 14 Febr, van Amsterdam naar Swansea. ROTTERDAMSCHE IXOYD. Birma, vertrokN 14 Febr. van Rotterdam naar Java. Medan, vertrok 14 Febr. van Rotterdam naar Hamburg. Sindoro (thuisreis) passeerde 13 Febr. Gibraltar. Tabanan, vertrok 7 Febr. van Batavia n. Rotterdam. HOLLAND AMERIKA LIJN. Amsteldyk, vertrok 14 Febr. van Rotter dam QMtoBaltimore. MaJ^HjHyk, vertrok 14 Febr. van Rot terdam vla Antwerpen naar Calcutta. Mont Rose, vertrok 16 Febr. van Rotter dam naar Kaapstad. Nieuw Amsterdam, arriveerde 11 Febr. van Rotterdam te Hew York. FINANCIEELS BERICHTEN. WISrtELKOEKSKN. Officieek» noteering te Amsterdam. 16 Februari 1920. 14 Febr. 16 Febr. Londen 9.19% 9J9 Berlijn 2.70 2.76 Parys 19.10 19.06 Brussel 19.76—20.50 Zwitserland 44.20 44.30 Weenen 0.87% 1 Kopenhagen 39.26 39.60 Stockholm 51:25 61.05 Christiania 47.25 47 MARKTBERICHTEN. KoUerdamsehe Veemarkt. 16 Februari 1920. Aanvoer: 607 vette runderen, 117 vette en grnskalveren, 691 varkens, 251 schapen en lammeren. Pryzen: le kw. 1.901.95, 2e kw. 1.76—1.86, 3e kw. 1.65—1.65, Ossen le kw.*/ 1.861.95, 2e kw. 1.70—1.80. 3e kw. 1.601.00, Kalveren le kw. 2.70 —2.90, 2e lew. 2.25—2^6, 3e kw. 1.85— 2.05, Schapen le kw. 1.351.46, 2e kw. 1.15—1.26, 3e kw. 0.95—1.05, Lamme ren le kw. 1.301.45, varkens le kw. 1.00—-1.66, 2e kw. 1.45—1.66, 8e kw. 1.65-1-86; licht soort le kw. 1.10.20. Handel over 't algemeen redeiyk, pryzen iets vaster als vorige week, enkele prima iets boven noteering, redeiyke aanvoer. RECHTZAKEN. Overtreding Inlaliditeitswet. Wegens het niet plakken van de «egels voor de Invaliditeitswet is tegen een inge zetene van Heerenveen ƒ20.— boete of 20 dagen hechtenis geëischt. Tegen diens zoon, wegens het niet zyn voorzien van een rente- kaart, lO.-Tj- boete of 10 dagen hechtenis. ONZE DRAADLOOZE DIENST. De nota's aan Duitschland en Nederland. PARIJS, 10 Febr. Over de nota aait Duitschland betreffende den eiach tot u>fe- ring verneemt de Petit Parlsien van zyn IiOndenschen correspondent de volgemlc de tail»: In dat document is geen spruge noch van vermindering van het oantajr schuldi gen, noch van de verdeel ing va/ dezen in twee categoriën. De nota zegv eenvoudig tot Duitschland: Gy voert het verdrag niet uit, gij hebt het verlangen te kennen ge geven de schuldigen zelve te veroordelen. Dit plan is niet in Btryd met de beschik kingen van het vredesverdrag. Wy zul'cn in geen enkel opzicht deelnemen aao de procedure en we zullen slechts zien naar hetgeen ge hebt gedaan. Wy behouden ons het recht voor onze beslissing te nemen, wanneer we de resultaten dl^,jrii verkregen hebt, voor ons zullen hebben. l)e nota doet dus voor de toekomst van geen onzer rech ten ,af"tand. De geallieerden onljhouden zich van iwlere deelneming aan de veirvo.ging die Duitschland zal instellen, «e gfeven uus geen enkele betuiging vm^ instemming di rect noch indirect aan de processen, die te LelpztiPof elders zullen worden gevoerd. Wat betreft de nota aan Holland deze laat allé redenen voor de strafbaarheid \an den ex-keizer gelden. Zy wy»t er op, dat de uitlevering in geen enkel opzicht de eer van Nederland te na komt, integendeel, Tenslotte verwyt de ^nota zonder een be dreiging of sommatie in uitzicht te stellen, de regeering te 'a-Gravenhage, geen enkel voorstel te hebben gedaan ten aanzien van het lot van den ex-keizer. Zy vestigt de aandacht op de verantwoordelykheid, die het loopt door het feit, dat ze in de nabij heid van de Duitsche grens toelaat „de haard van intriges", dien de residentie Amerorigen vormt. Hiermee wordt Holland hoffelyk, maar op duiuéiyke wy»e uitgenoodigd de kweto. tie van Wilhelm II's verbiyf te harent on der do oogen te zien en te overwegen drn t ex-keizer mogelyk een vergelegen bezitting, bijv. ten der Soenda-eflanden als verblyf- plaats aan te wyzen. De Dardanelkn. PAKIJS, 16 Febr. Uit Londen wordt ge seind: De besluiten door den Oppersten Raad genomen betreffende de regeling van het lot van Turkye, op de basis van behoud van de territoriale integriteit van het Otto- maansche keizerryk, laten nog een pro bleem tér oplossing om de vryheid der Dar danelles te waarborgen. Daar'deze kwestie tot de militaire vraagstukken kan worden gerekend, behoort ze door den Raad van maarschalken te worden bestudéerd over eenkomstig de besluiten die d4 Opperste Raad al genomen heeft. Maarschalk Foch heeft de Militaire R{Rkd tegen Vftaandag saamgeroepen om de kwestie vanVde vry beid der Dandanellen te beeprèken. LAATSTE BERICHTEN. Vrede met Rusland. HELSINGFORS, 16 Febr. Het vredesver drag met Sovjet-Rusland is in derde lezing door de Estlandsche Nationale Vergadering gèratificeerd. De vrede treedt hierdoor on- middellyk in werking. De uitleveringmoto. BERLIJN, IS Febr. De nieuwe nota der Entente over de uitlevering is thans alhier ontvangen. Dreigende omwenteling te Boedapest. WEENEN, 16 Febr. Te Boedapest dreigt een nieuwe omwenteling. In de voorsteden zyn machinegeweren opgesteld. Aartsher tog Jozef werd gedwongen Boedapest te verlaten, daar de geruchten betreffende een nieuwe omwenteling met hem in verband werden gebracht Horthy zou beschikken over 10.000 geweren en minister Friedrich hebben laten arresteeren. Horthy wil zich meester maken van het regentschap en la ter kroonprins Cetto op den Hongaarschen troon plaatsen. Hy bereidt een oproeping voor van alle weerbare mannen tot 32 jaar; de generale staf arbeidt aan eea plan om in Maart een offensief in de Karpathén op touw te zetten, tegen de Roemenen. Hullandaehe artsen naar Ooatearük. WEENEN, 15 Febr. Binnenkort zullen Hollandsche artsen te Weenen aankomen om bystand te verleenen in de klinieken. Groote oplichting. WEENEN, 15 Febr. De Tsjechische Obst- Verwertungsstelle in Praag is voor een be drag van 8 millioen opgelicht. De staking in de broodfabrieken. WEENEN, 15 Febr. Tengevolge van de staking in de broodfabrieken kwam het in de Nationale Vergadering tot stormachtige scènes. Er hadden plunderingen plaats. Typhus-epidemic. KOPENHAGEN, 16 Febr. De Russische soklaterimran het Westeiyke leger, die zich aan de Marwa bevinden, worden door een ernstige typhus-epidernio bezocht. Er ster ven honderden soldaten. Het is onmogeiyk alle dooden te begraven!. 6000 soldaten lig gen ziek Leden van het Deensche Roode Krais zyn ook aangetast, terwyi 2 doktoren en vele verpleegsters eveneens aan de ziek te lydende zijn. De oorlogsmisdadigers. Kop Reuter-telegram uit Londen meldt: Do Geallieerdeii hebben besloten toe te staan dat de oorlogsmisdadigers terecht zullen staan voor Duitsche f) rechtban ken. Indien de straffen onvoldoende worden geacht, behouden de geallieerden zich het recht voor Duitschland te doen boeten vo^r het niet voldoen aan het vredesverdrag. Do staking te Amsterdam. Men seint ons uit Amsterdam: By ons bezoek aan de Amsterdamsche haven, he denmorgen op den eersten (lag der staking, bleek ons dat slechts weinig havenarbeiders aan 't werk waren gegaan en dat byna al gemeen aan het stakingzparool wasgevolg gegeven. We zagen slechts enkele honder den passeeren en de meesten van dezen be hoorden nog tot het technisch personeel en de groep kraandryvers die niet by de sta king betrokken zyn. In het havengebied was het volkomen rustig, groepjes stakers ston den den toestand kalm te bespreken. Van molestatie» der werkwilligen was hoege naamd geen sprake, er werd trouwens niet gepost. Ken regeling van het posten zal eerst heden door de stakingsleiding wor den getroffen. In de Zondag gehouden vergadering van het civiel personeel der koopvaardyachepen aangesloten by den Bond van Hotelperso neel, werd na langdurige besprekingen be sloten niet deel te nemen aan de staking. Men meldt ons nog: Alle toegangen tot het havengebied wa-, ren door politie en mareohauasee afgezet. Alleen zy, die in het bezit waren van doer de Directie» der Maatschapipyen afgegeven werkkaarten, mochten de politiecordonz passeeren en gingen ongehinderd naar hun werk. Vanaf de De Ruyterkade en de Motor kade begaven de arbeiders zich per boet naar <te steiger van de Stoomvaart My. ..Nederland" en „Kon. Ned. Stoomboot My." berwyi anderen weer den weg volg den over het Marinleraplein en Czaar Pe terstraat. e In dr. haven patrouiHeeren mèrkie-vaar- tuigen, terwyi daarentegen in mc haven gebied. weinig politievertoon/tférd opge merkt {J Omtrent het aantal werkwilftjfen waren in de vroegte nog geen gegeven» te ver- krygen, evenmin betreffende het aantal stakers. De staking in Rotterdam. De staking in de Rotterdamsqhe haven ia algemeen. Alleen het personeel van de Steenkolen-Handelsvereeniging is aan het werk gebleven. Voor de lossing van een En- gelsch stoomschip zyn twee elevators ge arriveerd. Zweedsche ertsboot. Hedenmorgen is _te Rotterdam binnenge komen een met erts geladen Zweedsch stoomschip. Het schip is naar Eindhoyen opgestoomd. De derde Communistische Internationale. Men meldt ons uit Rotterdam: De heer Bouman, voorzitter van de Federatie van Tran&portartieiders heeft het volgende ver klaard Ik stel er prys op te verklaren, dat hei verbami, dat wordt geiegd in het sen&atio- neele artikel, voorkomende in het Handels blad van 14 dezer tusachen de internatio nale Copununistiache/Clonfcrentie en de staking in het Transportbedryf, op geen feiteiyken grond berust en. is te beaoho i- wen 4I-' een van de vjie pogingen, die de pers in de laatst* weken In het werk stelt om een strijd tot verbetering van de levene positie van een belangryke groep arbeider» verdacht te maken, een strijd, die wordt aangeapan voor etefchen, waarvan de bil lijkheid ook door de ChriatelRke en R.-K. Arbeidersorganisaties en Hun adviseurs wordt erkend. Dorhalvg is de conclusie, die de redact!# van Het VotK uit het Handels blad-artikel trekt, als zouden Sneevliet en Bouiuar, de staking der transportarbeiders hebben vastgekoppeld aan de politiek Ier Bolsjewiki, voorbarig en beslist onjuist TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Hoogste stand 770.4 te Memel. Laagste stand 732.9 te Thorshavn. Verwachting tot den volgenden dag; Meent matige Zuidwesteiyke tot Zuidelij ke wind, meest zwaar bewolkt of betrak ken, waarsehyniyk enkele regenbuien, zelf- de temperatuur. ADVERTENTON tte en Mevrouw HENRI POLAKvan Zwaa.vknhrko geven kennis van de geboorte van hun zoon ARNOLD. Gouda, lt Febr. 1920. 1004 10

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2