Het Huis (tank I ■JL Hd Di Hurt kü l Iriikwi s tai. Dans- en Feesttenten te HUUR of te KOOP. No. 14241 J Een goede raad! BOELHUIS BLIK EMBALLAGE ERA BH j Bekendmaking Adverteert in dit Blad. Hl Hut lottinlinsch Tooneel. blVZIMZ j2ii Mainamawsn. I Aftandsch BRUIN MERRIEPAARD, Gloria Tonic Tabletten. W Nieuwe Schouwburg. Feuil Zóó aaa' Jongste- of aankomend Bediende. OF LANGUAGES Var ROSS C H. J. VAN SCHALEN, W1JDSTRAAT2I, GOUDA COHEN Co XTïeia K. ESSEBOOM GESLOTEN. 1 S SPAANSCH PORTUGEESCH LESSEN an VERTALINGEN THE BERLITZ SCHOOL J. 23)1 - 4 Kaifkoeien, .2 Vaarkoeien, Boerenwagen met breode MULDER OOMS. Privaatles 35 cent ANTON COOPS Drogist/ -- WljdstraatiM Scott’s Rmulsion Levertraan 2620 46 Redactie: Telef. Ii Tel. 2430. a i Lijdt niet langer f, voert i 1' i AGENDA. Soc One Genoegen. Bal 1077 10> «ET EEN BUSJE BESTE >p< Van de groote voortreffelijkheid in kwaliteit der Maggl’s Bouillonblokjes, in verhouding tot de verschillende namaak-producten, overtuigt U zich het beat door een vergelijkenden proef. Elk Maggl’s Bouillonblokje draagt op het omhulsel den naam Maggi. U doet goed, bij inkoop nauwkeurig hierop te letten. Namens de vennooten, J. P. MAHLSTEDE. OORDRECMTSCHE METAALWARENFABRIEK voorheen Wed J.BEKKERS ZOON DORDRECHT. 953 76 i uur pruolus. 1083 S3 HANDELSMERK.. Fabriek Rolluik», Marklusn, Zonno- ich.rison, Tsntsn, Dtkkteado, 36 DAVID GMuthvrieee via Mevr. J. P. WBE Brieven onder No. 1090 bureau Goudeche Courant. 14 w 1093 24 Antwoord op de rechting der schi ontslag Een i driejarige dienst! Nw M DirectieVAN E1JSDEN TARTAUD. WOENSDAG 18 FEBRUARI 1920. 7e Voorstelling in het Abonnement. METAALPOETS EB UIT. Agent Voor Gouda on omatrakan; Voordeelig adres ARNHEM. IPS, WBd-' ZESSEN. n KOKO It eenvou» het ucht Wegens familie omstandig heden is de zaak van WOENSDAG 18 FEBRUARI den geheeleiT'dag iobz 14 VarMllbav Wj ArMteksrt, Orogtetea P, VOOR HlV K<_„ ander voor Stationsweg 21 ^kllOTTEROaM. Ten Kantore van een Export- Kaaihandel WORDT GEVRAAGD •en INRICHTING VAN BOEKHOUDINGEN. contróte, bijhotden, op teer billijke conditiën. Miauw*, eenwoudigo, overziohtelijk* mathol*, toepasselijk op elk bedrijf. Opmaken van Balansen. Belasting-adv., Inlicht, en prijsopg. zonder verbintenis, schrift, aan te vragen 1088 14 Rottsrd. Admlnlktr.-Ksntoor HERMANS Co., 8. J. Muldtrstr. 50b. ABONNEMEN1 per kwartaal 2.» Franco per post j Abonnementen i bij onze agenten, ADVERTENTII 1regels 1.05, regels 1.80, elk< 12«/i cent'’per reg< Verkrijgbaar te Gouda bn ANTON OOO1 .trast ad te Sahoonhoven bij ,K- N. VAN WADDINXVEEN. Adt'erteptiün en abonnementen op dit blad worden aangenomen door A. NOTEBOOM, Bockhandel. Waddiuveen. .Sïiv» ’*^**2-# Wegen* overcompleet TE KOOP een hasbrik v.a. met varkenskraam. Te bevragen bij A. BOER Gzn Gouderak 1055 14 •JHIT BdSTE. ^OETSMIDDSI i voor alle METALEN Te Gouda bij Aar. Coopa. Wijdatr. en 8. H. Looa, Markt 4124 31 Dunham moest do •>l irtum, dl,, op (Mki gebouw^ dat ui nCi't de verwachting iil den zomertijd v wvncten. Ze lag 'glaini w het keve/ oude fa van groeo nee (hurende, doorn in hei •«gt.,en opvolger. dit dn vèndreven wa« vai recht op bad. Whnt een óanzieohjk parti< ha.i nog) Ht. buts, ’ll*; maar bij hield I Ihnde zolflïztictht, die u'irzaak van eet» Er wa» nog een. »yn*patWe tftfwphen <f waardoor natuurlijk do plaats niet v Iwhoont niet to< d «e Natten W l^urhaju had Zeer t f dft fek Notaris VAN DER LEEDEN to Ouderkerk a. d. IJssel is voornemens op VRUDAl 21TFEBRUARI 1820, do» morgana ton 10 ur«, aan het hui» 0 no. 20 op HITLAND ondpr Mieuwerkark a. d. IJsael, in het openbaar te verkoopen Heden overleed te Utrecht tot onze diepe droefheid onze innig geliefde Broeder en Behuwdbroeder de Heer LEEMOERT PEL ia den ouderdom van 32 jaren. BniUnfut. H. J. PEL. W. PEL-At«ma. XttttH, Dr. W. L. PEL M. PEL—Fkdokma. Lttuuardtn. 8 GERBRANDY-Pbl. Dr. H. GERBRANDY. (FoerJeit, H TAL8MA-PEL. L TAL8MA Gott^a. G. R. PEL. A. C. PEL—Bkgbkr. Gouda 14 Feb. *20. 1092 29 H. TIMMERMANS Firm. H. OIESTELHOHST, Elaotr. Biljart- an Maabtlfabrlak KLEIWES >7 - T.lafoon 1M - SOUDA. Voot? HETGEBRU’* SCHUDOt^ ir^ia. -...ir j Ingevolge art. 28 Wetboek van Koophan del. Bjj akte den 6 Februari 1920 voor den ondergeteekenden notaris gepasseerd i» tusschen de heeren KAREL PIETER PHI LIPPE’S MULDER, koopman te Gouda, DIRK OOMS JUNIOR, koopman a'aaar, JACOB DEGENAAR, koopman te Klundert en DIRK OOMS SENIOR, koffiéhu’.shou- der te Bergambacht aangegaan eene ven nootschap van Koophandel, ten doei heb bende den handel in gedistilleerd, likeuren en aanverwante artikelen en hetgeen verder met gemeenschappelijk overleg zal worden goed gevonden, onder de firma: De vennootschap is gevestigd te Gouda en is aangegaan voor den tjjd van twintig jaren, ingegaan den 15 November 1919 eu e^pdigende den 14 November 1929, met stil- iwijgende verlenging voor gelijk tijdvak, zoo met een der vennooten aan de anderen drie maanden voor expiratie der vennoot schap per aangeteekend schrijven opzeg ging heeft gedaan. De vennooten Mulder en Ooms Junior hebben alleen het recht namens de vennoot- schap te teekenem, voor alles wat de zaken |der vennootsdhap betreft en de vennoot schap aan derden en derden aan de ven- jnootsohap te verbinden. De toestemming en onderteekening van jalle vennooten wordt echter gevorderd ,voor het opnemen van gelden anders dan >by den kassier der vennootschap, voor het ^aangaan van dadingan en accoorden, het teekenen van handelspapier boven een be- ■drag van twee duizend vijf honderd gulden, het aangaan van borgtochten, het verkrjj- gerf en vervreemden van onroerende goeoe- [ren, het verleenen van zakelijke rechten, Shet optreden in rechten, het berusten in rechtsvorderingen, het nemen van execu toriale maatregelen en het aangaan van al'e (handelingen die vallen buiten de grenzen door het eigenlijke doel der vennootschap aangewezen. i086 62 Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor Berkenwoudc-Dorp doo^z A. BOOM, BerkenWüude, voor Berkenwoude-Achterhoek door J. N OOM EN, Beiersche, Stolwijk. Ned. taal, Rekenen, Frantch, Duitacb, Eoieltch, Boekhouden. Santen SB oOnt waak. De leasen zijn'zoo allerduide lijkst, dat zelfa kinderen ze met gemak kunnen volgen. Al Uw werk wordt door ons nagezien en terugtestugrd. Gratie prospectus en proef. Adres HOLARHOF, Amsterdam. 1085 10 Boerenwagen met breede en smalle loop, Kaasbrlk, Barouchet, TllburjJ, Paardentuigen, Schouw, Bouw- n Welkgereedschappen, Ladder»,Kruiwagens,Kelderwlhden, Handheiblok en ander, goederen. Vóór del verkoop afgenummerd fe bwightigaA 1089 3b Een wondervol geneesmiddel voor Rheiimatieli en- Hl i Indien gij lijdende zijt aan Rheumathiek of Jicht, gebruik dan Geen geneesmiddel I is zoo afdoende ge- 1 bleken als Gloria To- I nic. Het geneest Rheu- I matiek en Jicht, zelfs I in gevallen, welke 50 I jaar oud zjjn. Bedenk, I dat dit geneesmiddel I duizenden genezen I heeft, welke in Zie- I kenhuizen en door I doktoren waren op- I gegeven. Het heeft honderden genezen welke op krukken lie pen mer dachten weder goed te kun nen looperi. 1082 60 Personen van 70 jaar en zelfs ouder, waarv’an sommigen niet meer ‘daat wa ren zichzelve te voeden of te k j/etlen, zijn geheel door dit wondervolle geneesmiddel genezen. Tooneelspe) in 3 bedrijven van Gkorgrs Mitohbll. Aanvang 7^2 Entire voor H.H. Leden (niet-in- teekenaren) en Vreemdelingen Loges/ en Stallen f 2.25, Balcon f 1.50. Voor Niet-Leden Logqs en Stalles f 2.75, Balcon f 1,90. E/ftróe voor de Galerij, zoowel voor Leden als Niel-Leden f 0 60. Alle entréeprijzen worden verhoogd met 5 °/0 voor Auteursrechten. Plaatsbespreking bij loting voor atte rangen en Kaartverkoop op Dinsdag IT Februari, ’s avonds Ships, a 10 cents per plaats. 1084 42 I VBADV/tMEN 2 UH RJFi PttEUMATIEKJKHT/MT DOOft IMWRUVJHGtN MET OIT OMOVEttTftOFFEN MIDDEL rttt aW 1K114Q au (■plaats vaa kaartoa. Heden overleed tot onze diepe droef heid n« een korlBCondift lijden onze innig geliefde Men, Vader, Behuwd- en Groot vader 1091 34 FREOERIK CHRISTENSEN in den ouderdom yen ruim 62 jaar. StelufitrsMt, J. J. CHRI3TEN8EN-EuianosK. Haeitrtcht, i. J. BROKER—Ch KIST NNI in. J. 3. E. BROKER en kind. Rtndotng, K. K. DE ROO—Christansin. E. H. DE ROO en kind. Utrecht, M. H. BACKERS—Cwiistknszn. A. M BACKERS. Stolwijkenluie, 14 Februari 1920. Benige en algemeene kenmageving. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. De teraardebestelling zal plaata hebben Dimdag 17 Februari a.a. 12 uur op de Algemeene Begraafplaat! te Gouda. 16 Februari. ManquA Februari, 7^ uur, SoCietata „deKéunie Lcein» Goudecfc» a.iB43. Vereetügtog. 4 Maart Sociëteit ,,de Réunie" Le*m<VM De. H. 'annegieter Dtoi* voor «te Var- vaa Vrijz. Hervormden. vwiooken wij geregeld UidlA mededeaünig te mogen ontvangen, van T®f- Saderingeu, concerten, vermakcUjkbeiflnn etiz-, om d«ze te onze agenda te T*- mekten. De beeprekmgen t de buitenstaanders t sing, voor Duitschlan en speciaal voor Fran lijk te slikken pil o tegenover Duitschlan ommekeer ondergaat Matin dat alleen de zich in de mfloht der len is gebleken, alecl reling voor het Frt DnLtschland zal n Kch&lhgen niet behoi werk^k edhaldigen nen DuitMÖtland’a gi Van de uitlevering is door en de entente z® digde sturen naar he zig of de andere Duü voor da schuldigen z woorden, wat ze mi overweging dat ze op kan beoondeelen of i< de juiste straf is toe wordt uitjeengezet in Duiteche nota van 2 ■wondt alleneerst dat nota aandadhtig hebt wordt vervolgd: De mogendheden c ste plaats, dat Duil macht*? verklaart, de komen, voor Duitsch de artikelen van gen geteekend heeft, r zy behouden zich A mate en in den vornr l ten, gebruik te makt \het verdrag haar ver Dit voojppstellend intusscheïr acte van legt! door de Duitse bereid is zonder ver rechte! tof te Leips aanhangig te maken dige feitelyke waart aan de toepassing va berechting, procMu Duitsdie burgeriyke 6 ken, tegen alle Duits al lieerde en geass voornemens zyn de (Brief No. 88 van vervolging welke - voorstelt ook zelve o ie vereenigbaar met 228 van ’t vnedeavei gestipuleerd aaff ’t sl< BiHtrtwb, Dnüta! A. BKNKMAM 1OOM OOOM, KOKO, een zuivere, heldere en niebvette vloeistof, bevordert den haargroei, versterkt klidgn en haar* wortels, voorkomt het splijten en uitvWlen Hoofdzeer en roos verdwijnen nadat men I een paar malen heeft gebruikt; men sprenkelt - dig KOKO op het haar, dan wrijft men L. in nederwaartschj richting en borstelt flink. Verwaarloos nooit Uw Haar! W7U stellen geen dwaze of ónmogelijke eischen aan iOKO. maar wij zeggen en houden vol, dat geen i preparaat KOKO als een zuiver geneesmiddel j het Haar kan evenaren. ^LARSCHUWINGI Let op onderstaand Handelsmerk, voorkomende op 1 elke flesch KOKO wordt nooit los zónder verze» II gelde buitenverpakking met Handelsmerk verkocht, i PrUa f 1.Ö5kteins,2.20mirten,LMgrsoteflweh 1 KOKO Shampoo Poedert f 0.18 per pakje. E te k'//eden, zjjn geneesmiddel Dit is geen groot spraak of tedrog maar een feit, wat ik (kan bewezen met -dankbetuigingen van duizenden lyders. Het heeft een man van 74 jaar genezen, welke gedurende 30 jaren lijdende was en wel ke door de doktoren was opgegeven. Gloria Tonic bevat geen opium, kwik of andere schadelijke be- standdeelen. Bestel het nog heden. Lyit aan deze vreeselyke ziekte. GLORIA TONIC is i ƒ2.50 per doos verkrijgbaar by Firma A. COOPS, Wyd- straat 29, Gouda. Waar niet verkrijgbaar volgt toezending na ontvangst van post wissel plus ƒ0.20 voor porto JOHN A, SMITH, N.-Z. Voorburgwal, Amsterdam.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3