en- tt. Dinsdag 17 Februari 1920. i- en enten Htiirtïi Kim. No. 14240 58e Jaargang. lTie\iws- ezx ^L.’d.-v-ertezxt^. eTolsccL voor 0-otxd.sc en Oxxxstre3s@zx. Tabletten. r te koop Feuilleton. I ROSS DURHAM. SCHALEN, 21, GOUDA f Co., Van uitlevering afgezien. iJnJV BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. 1—4 ™<.l« fïM. «lk< n(«t mMr ftM. Redactie: Teief. Interc. 545. AdmiaiatrtUe: Teief. latere. O. Bureau: MARKT »1, GOUDA. i niet langer a i a is. IDA. Bal tas Genoegen. lezen, Zenen, n, Oekkleeden, i. 36 Gewone advertentiën en ingezonden medadeelingen bij contract tot «eer geredu- ceerden prtfa. Groote latten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingeconden door tuaechenkomet van «oliede Boekhan delaren, Advertentiebureau! en onae Agenten. DAVID EYAIdL Goauthoneeanle Vertaling van Mevr. J. P. WBBBELINK-v. ROSSOM. (NMrofc yi torttau INGEZONDEN MEDEDEELINGKN: Op de voorpagina 60 hoogor. met >nef- verneemt een telegram var het ^-de van ...Mevrouw heeft do brt gehoord en vraagt I komen dominee, worden r w< I aan tUfl WICHT-ZPIT 16EN MET DIT 'EM MIDDEL Nw Ih. M onutnku: groot- bedrog wat ik lees middel voor Qt aan Rheumatiüek wij geregeld Mjdig ontvangen vao vennakeBjkMaa dm agenda te nnrrrouw u van ti is ook WH aan a* verp.Mn. Ik V ’ride Mj op t. Coop», Wijdatr. Markt 4124 31 dan geeft zy de Entente het recht onder een of ander voorwendsel de blokkade af te kondigen en eveneens om in een Du.Uch rechterlek vonni^in te grijpen. Een pleister op de wonde voor Frankrijk is, dal inzake Turkije het Franache stand- punt heeft gezegevierd. De „zieke man” wordt niet uit Konstantinopel verbannen. Evenrwel, Lloyd George zal wel toexiea, Jat zijn macht zoo wordt beperkt, dat men aan de Daidanellen niet veel meer van zyn in- vloed ondervindt dan wanneer hy uit Kon- rtantinopel ware verdreven. ires IEM. Bat men pllrtit noemt, endüt [mopf worden ten korte van De besprekingen te Londen hebben voor de buitenstaanders een geweldige verras sing, voor Duitschland een ware opluchting en speciaal voor Frankrijk een bittere moei lijk te slikken pil opgeleverd. De nolitiek tegenover Duitschland heeft een volkomen ommekeer ondergaan. Het bericht van de Matin dat alleen de werkelijk «huldigen zich in de macht der entente moesten stel len is gebleken, slechte een zachte voorbe- i-mding voor het Franache publiek te z^jn. Dtotschland zal niet alleen den moreel schuldigen niet behoeven uit te leveren, de werketjjk «-•u» - nen Dui! Mbterctocbdgp oogea. Maar mevrouw Ixw. nar dte volmaakt gvzottd vm. Md e»M» tr .veche kleur brtvmilro, doch baar «uteer niet. Zij Imd de vaalgele <Èq« van amuaod die rirti gedurende jaren Mgwdjten hfe-tó van ludht en zon en de gomdijae lAdruk- zing van de vrouw, die et «ede lortrijd Li nut de o(UHtit*dteBh«letv Durham ege^ietM* oog merkte dwWljx op dat hjaterte op de loer big om oiMibdrtelijk toegipart te WOT- (fa n op tiet geecikAte oogeitotik, en hi j M- sloot raikm met zoo wcuêr? mogriijk woor. <k-n tot een berttortng te bjfeug^i. Ik hoop dat gij u beter voed, i Knox. firt dort mij leed aW ik et ree v gw»aaU hub.^iaar mij. zoowel ak* aan Agn neb lang op haargewaclu zeer zakelljkeu toon Hij ging nlrt ïBte®, inaar naderde het bed dicta genoeg o»» Mar gnuefat te Mua- non zwn. Hij «hout brt katoenen gordijn op zij, zoNtet hrt Itobt vol op haar gelaat viel. likÖeu Ih de «dl va» G*ta te, <M< zijn On*tv»ndig< dtauMiniagd beproefd mort wor den bijna in de deining van den Joniaan ri*™", ik er mij voor laUgwi ank woonide zij mrt swak-te rtw» „Dm Hteo»t u ff In toe, <M w« <te vot- gejwk- nm.wtj trouWWi v.<volgde hij, «m tem hij teke aa*\ «ij» rtg-n woorfen te. itigeartg verbaasde bij er zfch over, dM zij geen uiömnlmg teweeg had- dtu getatedM. „Wij zullen Mel katas te Edinburg in hrt huwelijk worden verton 4sn, um u zoowel incgelijk te apamu.... (Kaf WPMd0k) Het wm echter een liard grtaat, hrt ge laat van <®n man die inrt ziehzett wart Mi- genomen. 4 „Je bent ate eap liom <xrt vredig huis houden binthOgevallen. KoM’. zrtte hij, zoneter een glimlach ..Mag ik vragen pf eenlge nootaakelijkhekt tjertond voor geUtarfiuJ» ««kwr - moest do nieuwe partork» voor- bt |Kwui, (ft4. op hoog, kaal plateau wae gebouw^ dal ukziclit gaf op de. zee »wi de verwachting' dnt het gemaksei ijk 1“ den zomertijd verhuurd zou kunnen wvrtfen. Ze lag 'glansend tn de duirternis, «n hrt keve/oude tajniliehuks. dat in zijn prieel van groen nortekte. wa« (*‘ii loort- duirende doorn in het vleesch van den ooi- <««<,,«1 opvolger, dfe voOJde dat hij ver- i (bovendreven wan van datgene, waar hij recht op had. Wbnit de oude dómitiee had een Aanzienlijk particulier vcnnog»m, en ha«i nog hrt Imt», uorti de jaarwedde noo. dig; maar hij Meld brtlte vart met<fte»ver- iiinde zelflczucbt. <He in metage plaat» de oorzaak is van eeu kertortiandaal Er was nog een kameraadscMp, noch zvmpaüita tfwrL.u de Mde predikanten, waardoor natuurlijk hrt geeatelijk leven 4^’ii de plaats nirt wffld vurPoogd. Maar uil behoort nirt tot de gesdWedenl» van de- 4e bladen 1‘wMki had teer krachtig zijn: meentag &'«r dk feit geeegd, «i hij was volstrekt Drakfcnf JOON CMJUlUt Het is wel een bijzondere samenloop van omstandigheden dat Lansing de nota over de Adriatiaohe/ kwestie in opdracht van Wilaon verzonden heeft op den vooravond van z\jn ontslag. Dit heeft in Amerika na tuurlek een geweldige consternatie gewekt: het publiek eischt volledig te wvnlenjnge- licht over de briefwisseling tu^gchw presi dent en staatssecretaris en het staat n zjjn sympathie het meest aan de zijde van Lan- afrMf, een kwaad ding voor Wilson nu de presidentsverkiezing aanstaande is. Enkele bladen voorspellen dat andere leden van het kabinet zich solidair zullen verklaren hun ontslagen ambtgenoot. Over degbi wisseling verneemt een telegram var agentwhap „Radio" uit Washington^fla president in zijn brief aan ï^ansiny 7 Februari hem verwijt, dat hü ,^ich <Len» presidentieel® macht had aangomatigd door door te profiteeren van Wilson’s sekte". De staatsecretaris antwoordde hierop: „Ik heb aldus gehandeld omdat ik meende, «lat dsvvraan was hij gewo<Mi'Sgpr’teta. Voordnt Durham sprak wa» er e-m eioor- nis aan do deur. Do dienrthode kwam mrt (■rti boodrtatap lm ven. ol mijnhdpr Durham boven wil l< zal niet meegnan, zrt, <le ;ima»chivn zuH ge hrt beter .«n» zonder nhj <Ma«r Ik verzoek je 'er l-da.krti. Rose, dal: mijn. >to»i .v'weken lang on^frtrtd zal zijn »b* je Mar var rtreek naakt Je moet werkelijk in leze /aak.ook aan -uwteren dr-ikcft «*n nirt «dteen aan je geen „persona grata in do Old Manen van Porthaven. Maar (te inwoner» waren fainó'óe van zijn aanstaande vrouw, en ter willo \an den vrede wensohte hij zoo be lt eW tegen hen te zijn aln nij m.tar kon Hij zag öci»ter niet met gjmoegen uit naar het bezoek dat hij ging brengen. bxui net ducnrtineteie van middelbaren, ieet- Tijd opende de deur, en groette hemi be kt td ..Itemfore Knox W hn zijn, «uideerkamer. men«»-’ zrtde zij en LMirfwn meende eenig wtwijt in Mar Mem te hoeren. „Bert antwoordde hij, terwijl hij Mar •■uju jas overhandigde, „ik kan den weg ,Wel vinden. De rtxteertaMMr bevon^ zich aan <te*ach terzijde van Mffi^hiite, het was een kleins vrooiijke Kamer, waar in. latere jaren e^n 1) l.arUaintT wta aangrtiouwd. De gonpj- ••er tot den toegang \W foaMgqplooted ver trek waren (Uchlgrtrokken. en dominee Knox etond óp hrt haardkteed; hij had ite bel gehoord en was er op voorbereid om Dur ham te ontvangen. Hij bezat een teewehe gf’Xalte, dfe heni een zekere waanttglwM g\f; een rónd gelaat met Irtssche kleur, maar zonder uitdrukking; het was met mooi wi h mr omlij wt. t geen 'hem vr eertheirwasr- (Hg deed uitzie». Het wan echter De geallieerde staatshoofden ontvingen tijdens hun besprekingen ie Londen (die nog niet zijn geëindigd, den 23en keert Mll- lerand naar Engeland terug) een brief van Wilson, wiens geestkracht herleeft en die zich nu weer doet geiden. Wilson maakt in deze nota den Óppersten Raad er opmerk zaam op, dat hij blijft by het standpunt, door Amerika, Engeland en Frankrijk in hun nota van 9 December ingenotnen; hij verwerpt due het vergelijk, door Engeland, Frankrijk en Italië 20 Januari aan Zulfl- Slavië vooigesbeld. Volgens Pertinax in de Echo de Paris zou Wlbon dreigen, indien met zijn standpunt geen rekening werd ge houden. zich, van de vredesconferentie terug te trekken. Het antwoord op dit schrijven i» nog op gesteld voor Millerand’s vertrek naar Pa- rije. De Echo de Paris zegt, dat Uoyd Geor ge en Millerand hierin verklaren, lat zy vasthouden aan hAn in gebreke stelling aan Zuid-Slavië van 20 Januari. Lloyd George heeft in zjjn hoedanigheid van voorzitter van de vredesconferentie aan Troembitsj, den voorzitter van de Zuid-Slavische dele gatie geschreven, dat Engeland en Frank rijk zich aan hun standpunt houden. het verstandig wm A(us t« doen. Hel wm noodlg, dat wij elkander raadpleegden «ft eg de hoogte brachten van wat «r in de ver schillende departementen voorviel, in af- wadht'ng van het oogenblik, waarop de ge- neesheeren, die u behandelen, u verlof ge ven de leiding der zaken weer tor hand te nemen." Op '!«en brief heeft Witao» ia zeer scherpe bewoordingen geantwoord. Hjj schreef n.1.1; „Uw antwoord stolt mij <Ue* teleur. Ik vind in de boweegrettanen, welke gij mij uiteenzet, nieta, dat uwe aaninati- ning van de presLdenteele macht rodttaaar- digt Deze aangelegenheid, mijnheer de ee- cretarn, versterkt den indruk, die ten op zichte van u steeds meer bjj mij is gegroeid. Toen wtf nog te Parije waren, heb ik ge voeld (en sedert dien ben ik dat nog moer gaan voelen) dat gij mijne leiding ea raad gevingen over alle aangelegenheden, waarin ik u mijne instructies had gegeven, met een toeneeienden weerzin ontwwgt, mtja terugkeer in Washington wm ik neer oik- wyls onaangenaam getroffen doordat gij la talrijke gevallen trachttot mijn oordeel om trent eenige aangelegenheden vooruit te loepen door my eent oplossing voor te «tel len en mij eenvoudig te vragen deze good ts kleuren terwyj het mü onmogelyk wa» g»> weest mü een onafhankelijk oordeel te ver men ten gevolge van het feit, dat ik niet ia staat was geweest de zaken grondig ts on derzoeken.’’ Lansing verwijt in zijn ontslagbrief den president, zjjae advisee» omtrent veraeMI- 1 - -I4. Am J— ,4— i enne akwiiw numtowww qv msss>H*ns^ lieren te Parijs niet te hebben willen aan vaarden. zelfs ia die gevallen, waar de be treffende kwestie ressorteerde onder hst Departement vsn Staat Volgons „Exchange" is bij het Huis vaa afgevaardigden een motie ingediend d;9 van de commissie voor biutenlandschc zaken eischt, dat ztf het eonpfct met leasing onderzoeken en uit tal mdken of Lansing inderdaad de grondwet geschonden beeft door buiten Wilson om kabinetsvergaderin gen te beleggen. Senatoren, congresleden ea zelfs kabinetsleden zijn eenparig voorne mens over de handelwijze van den president een nader onderzoek uit te lokken. De voor malige minister van buitonlandsche "aken Lane verdedigt Lansing en zegt, dat de grondwet de juistheid van dieris nimmer in twijfel zal trekken. Sen Comtek moet hebben verklaard, Amenkanmiche volk thans kan oordee'sn over het optreden van Witoon tijdens de vredesonderhandelingen. Dat de kwestie tusechen Wilson en Lea sing meer is dan een oppervlakkig, pas ontstaan conflict, blükt ook uit de mede delingen die de Daily News verneemt vaa haar correspondent te New-YoA: Lsnung wenachte dat de Volkenbond uit sluitend een intematiensal hof van arb.tra- Dit is geen praak of laar een feit, wat ik an bewezen met ankbetuigingen van uizenden lijders. Het eeft een man van 74 aar genezen, welke edurende 30 jaren ijdende was en weï- e door de doktoren ras opgegeven. Gloria Tonic bevat een opium, kwik of nd^re schadelijke be- tanddeelen. n. Lijdt lekte. a 2.50 per doos a A. COOPS, Wyd- ar niet verkrijgbaar ontvangst van post- 'T porto JOHN A. *gwal, Amsterdam. GOIINIIE COURANT. VERSCHONT DAGELIJKS ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25. per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ2.75, met Zondagsblad ƒ3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA. by onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 16 regels ƒ1.05, eiken regel meer ƒ0.20. Van buiten den bezorgkring: 15 regels /1J0, elke regel meer ƒ0.25. Advertentien van publieke vermakelijkheden 12W c«nt per regel. Advertentiën in het Zatordagnummer 20 bijslag op den prijs. Antwoord op de nota van 25 Januari. Geen uitlevering geëischt. Be rechting der schuldigen te Leipzig Een nota van Wilson Lansing’s ontslag Een reeks onthullingen verwacht Caillaux’ politiek en de driejarige diensttijd. Een militaire overeenkomst Russisch protest. ONS OVERZICHT. dat artikel. (De eerste alinea van art 228 eindigt als volgt: De bepaling betreffende den eisch tot uitlevering zal van toepasa.ng zjjn, niettegenstaande elke ‘strafvordering of vervolging voor een Duitsche rechtbank of een rechtbank van een van Duitachiand’s bondgenooten. Red. G. Crt.) De nota vervolgt: 4 Getrouw aan letter en geest van het ver drag zullen de geallieerden er zich voor hoeden in eenigerlei opzicht tuaschenbeide te kennen in de procedure, de vervolg ngen en het vonnis, teneinde aan de Duitsche re- geering haar volledige verantwoordelijkheid te Laten. Zij 'behouden zich yoqt uit de fei ten de goede trouw van Duitschland <>p te maken alsmede de erkenning door Duitsch land vak de begane misdaden en den op rechten iwensch zidh bij de bestraffing daar van aan te sluiten. 'v Zij zullen eien of de Duitsche regeering, die zich filet bij machte verklaart de be- «huld*gden op bedoelde lijsten vermei aan te houden teneinde ze ter berechting aan dc geallieerden uit te leveren, In werkelijk heid vast'besloten is ze zelve door het hof van LeipzigAe doen berechteh. TegelÜkjJritÜri hebben de geallieerden om de waarheid en het recht, te dienen, beslo ten om aan een gemengde interveallieerde commissie op ie dragen de byoonderhe.’.en te verzamelen, te publiceeron en aar Duitschland mede te deelen van de aan klachten tegen ieder van hen, waarvan haar onderzoek de schuld zal hebben vastgesteld. Ten slotte stellen de geallieerden prijs op er ibeslist aan te herinneren, datfqfe pro cedure voor een jurisdictie, gelijk deze is voórsjesteld, geenszins de bepalingen van de arbt. 228230 van het verdrag kan doen vervallen. De mogendheden behouden zich voor te beoordeelen of de door Duitschland voorge- stedrie procedure teneinde aan de beschul digden naar, de meening van Duitschland alle waarborgen voor hun rechten te ver- leenen, niet ten slotte het effect zullen dat zy ontrokken worden aan een recht matige tuchtiging voor hun wandaden. Ito geallieerden zullen in dat geval hun recht in den vollen omvang Uitoefenen door by hun eigen rechtbanken de zaken aanhangig te makén. De geallieerden piraten dus hun gewijzig de houding goed door art. 228 zóó te inter-^ preteenen dat het deze wyze van berech ting toelaat. De Franschen zullen daarover anders denken en meenen, dat Millerand toon. andere ge» Mtjn vrouw to iwuurlijk «eer vau «treek. Ja, ik won op bet punt om Dokter Dewar 6e rturoiit zeide hij, met mi ^11 i naar dep zolder, die Durham zeer gied begreep. „Wr*. dachftai. en niet zonder reden1, Agnee teumiirtto zoolang t» zulten itoutkm ata haas tante haw noaHg Iwut fcMaatrt hvt ia AgnenopoBeron nutwoord- de Durham^a „Er. to lA^n eoniH vervul^ ttigra 0*1 uh. In dit, geval hrt tdrt eöhtzei Uur ham kort', haar jeugd gaat vuoctaj en ik ben a.teen te Ijonden. ik zeg dat bet flirt ertrt fa.” „•Ik zou nirti in den »eg witten indieo jij Agile* er toebeatotsu zijn, ^e» zou goöü wwardtav handelwijze zijn en wij zouden niet zoo zeBzuvutig «tinnen wezen. Gelukkig hebben wij belden voldoen do wie levenaerv&rtog om te weten, dat dii'kbaarhrtd hrt laairtw vooctbrougBel te dat op aamteuhon bodem btortt.'\ Inrrhaan Lert zich op de UppM* Hij was Mof ju een Menuiéng om nart swh te laten Raden. Jioott Md dfe verwaande, die met zichzelf ingeiyxiwne hen» mei meer waigtog vervuM dominee Rnox was zoo lang een k'eine paua In l'ortMavm geweest, dar hij rich al de rechten van een vorst MU toe- grti'genid, zijn eenige beperking wm hem toegedtemi door zijn hysterische vrouw «n schuldigen zullen eveneens bm- Ndand’s grenzen kunnen blijven. Van de uitlevering is afgezien, ze gaat niet door en de entente zal zelfs geen afgevaar digde sturen naar het gerechtshof te Leip zig of de andere Duiteche rechtbank, waar voor de schuldigen zich nu moeten verant woorden, wat ze misschien grondt op dó overweging dat ze op deze Wijze objectiever kan beoondeelen of iedere beschuldigde wel de juiste straf ia toegedacht. Een en ander wordt uiteengezet in hot antwoqrd op de Duiteche nota van 25 Januari. Opgemerkt wordt alleneerst dat de geallieerden deze nota aandachtig hebben onderzocht, wpam» wordt vervolgd; De mogendheden constateeren in w*- ste plaat», dat Duitschland zich niev by machte veridaart, de verplichtingen na te komen, voor Duitschland voortvloe.end uit de artikelen van genoemd verdrag, dat net geteemeend heeft. r Zy behouden zich het recht voor in de mate en in den vorm, die zy geschikt ach tten, gebruik te maken van de rechten, die yiet verdrag haar verleent. Dit vooropstellend nemen de geallieerden*, intussdheir acte van de verklaring, afge legd door de Duitsche regeering, dat zjj bereid is zonder verwijl voor het Hoogge- redhteliof te Leipzig een strafpnyedure aanhangig te maken, omgeven van volle dige feitelyke waarborgen, en onttrokken aan de toepassing van iedere voorafgaande berechting, procedure of beslissing der Duitsche burgerlyke of militaire rechtban- |ken, tegten alle Duitschers, waarvan de ge allieerd* en geassocieerde mogendheden voornemens zyn de uitlevering te vragen. (Brief No. 88 van 26 Januari 1920.) De vervolging welke de Duitsche regeering voorstelt ook zelve onverwijld in te ste"en ie vereenigbaar met de uitvoering van art. 226 van ’t vredesverdrag en uitdrukkelijk gestipuleerd aan ’t slot der eerste alinea van Geen geneesmiddel i zoo afdoende ge- 1 leken als Gloria To- I ic. Het geneest Rheu- latiek en Jicht, zelfs i gevallen, welke 50 lar oud zyn. Bedenk, at dit geneesmiddel uizenden genezen eeft, welke in Zie- enhuizen en door okto^en waren op- egeven. Het heeft onderden genezen ^elke op krukken lie- i weder goed te kun- 1082 60 tar en mUs ouder, t meer tadstdat wa- i of te Kweilen, zyn irvolle geneesmiddel door Lloyd George geducht is beïnfluen- ceerd (Clemenceau soa hy zeker niet zoo gemakkelyk hebben overgehaald), inder daad is het begin der eonferentie te Lon den goed geweest, sooals Millerand tot journalisten die hem te Parys opwachtten, vertelaarde. Ook in een onder aflzicht''dan de premier bedoelde. Hij wilde alleen den nadruk leggen op de verkregen overeen stemming tusachen de geallieerden onder ling, van meer beteakenis echter is'Sal door de gewyzxgde politiek do grond is gelegd voor een economische toenadering tassdien de vroegere vijanden, wat noodig is voor het herstel der fönapciaeto ®n economische verhoudmgen in Europa. Het niet doorgaan der uitlevering is zeker direct te danken aan Lloyd George, maar waarachljnlük in direct aan de Britsöhe missie in Berlijn. Het Engelsche toezicht in Dpitachland’s hoofd stad, waarvoor de Duitachers aieh hooge ti- rrancie--le en moreel® offer» moeten geliooe- ten, heeft hierdoor ®)jn goede zijde gehad, wat te Berlijn js erkend. Het oorresponden- tiebureau Dena heeft van bysonder hoog geplaatste politieke zijde” een mededeeling ontvangen, dat de oorzaak van de toegeven de houding der Entente moet wórden ge weten aan d« houding van Engeland in de u-tteverngskwestiie. Lloyd George, die als de geestelijke vader van de zoogenaamde boeteparagrafen in het vredesverdrag moet worden beschouwd, heeft zich Moor de rap porten, dio door de Engelsche missie in Berlijn gezonden zijn, laten overhalen zijn I inzichten te wijzigen. Ife hoofdverdienste in deze U te danken aan kolonel Malcolm, die reeds eenigen tijd geleden {persoonlijk naar Lloyd George is gegaan oto dezen de zuivere waarheid mede te deeUn en in te lichten over de oprechtheid der Verontwaar diging in Duitschland, zoowel alk over de stemming der regeering inzake de uitleve- rings-kwestie. „Wy hebben redenen," voegt het „Ber- ie me-le- Het op* l(jnl orts - ët is ook Berljjn vertoevende Engel- ik inl hrt beproeven, z d «irkam op- rech., maar hrt wm eeu ortotte «He Hj h‘et neendo te zu’lc'i ffuumu boudin l‘ij. gc'coMe niet dot er Arts wei ■icin’* crt» Isa haperde bij mevrouw Knox m bad er de», tljbe naar Veriangd haar dd te «egge» Hij wa* dun bwilou-n dat er dram kwr gee» schikking zou zijn. Voordat hij Londen vtrhet, hij ziohtalf gfwworen dat M de oindworrteRruc zou weaen. ,De mooie groote waar me- v^traw Aimx hi een imdrtwrtach mahonie- hovten ledikant rochtop zat, door kanVm kuetene ondmteuniT.w w in hrt lialf dui rter gi'laiW, toen DurtNun binnenkwam. Toen hij lang* <w gaskraan bi j den Imard liep stek bij zijn Mnd int eri dra Tide dte a*n Hij bezat een afkear van ecM«uer«*>> dfe •K werksatne personen hebben, en hij vë?V lanrtte ie zien wat hij deed. I Mevrouw Knox gytoek sprekend op Mto iMter, de moeder na 3Ln> Lortmar *4 bazai (tenzrtMoa broeden, Mrden mond en Sociëteit „de Kéunie 1.15.8. Voreetogttg- Réunie beting vw Iton, voortate V<- mdeu. liner Tageblatt" hieraan tdS^^ deeling ais juiat te beschouwer! treden van kolonel Malcolm s daarin juist geteekend te zyn en een feit, dat in T*rts; schen de in politiek opzicht den doorslag gevende personen in Londen in dringende rapporten op de onmogelijkheid van den eisch tot uitlevering hebben gewezen. Nog weinig Duitsche persstemmen zjjn gehoord, alleen de Deutsche Tageazeitung uit eed wel heel merkwaardige zienswijze. Het blad vindt het nieuwe voorstel der en tente geen verbetering, integendeel. Het schryft: „De stoot tegen Duitschtanti’s eer is dus nog veel krachtiger dan door den uitleveringseisch. Het ejgewjmolk moet als gerechtsdienaar optreden. HW plan van de -^Entente gelyk dat in het Reutertelegram •'vervat is, is zoo geraffineerd, dat men ver^ moeden kan dat Engeland er de vader van Gaat de regeering op dit voorstel in, Ik meende dat hrt nooklzakrtijk woa, dominee Knox zedde Durham oprtrongen Jk zag gwto kans Agnes oip een manier tot vrouw te -zullen krij

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1