ON 14 Woensdag 18 Februari 1920. No. 14241 id! HSrïevfWS er- ^k.cL“vextexxtle',bleud. voor Q-OAxd.su exx Oxxxstxslceaa.. egeltjes. I! Trouwen!! luiakamermeubelen inenkavten. Spiegeli At,Eikenhouten Bul- Clubfauteuils, Zijden ten, Leerameuble- •Men, Wollen- en tatraasen, enz enz. IPJE8UV 20 DOE JONGELUI ESPLANNEN b»ü,o.b. deSdiiekade Telefoon 12800. It el id Feuilleton. STËO TER ROSS DURHAM. s®nt. iow - Gouda. De Vlaamsche Beweging. 4 VERSCHIJNT DAGELIJKS 1—4 r«4a fltt, >Uu r«<«l m«r t>M. Administratie: Telef. Intere. U. Redactie: Telef. Interc. 545. »7S 27 28 dat «ij DA. nwuw HÖOFDfifH k V I i. Mevrouw Durham „oetvaaft*. Urn Adv»rt»ntiin kunnen worden ingMood^n doer tuaachenkomM van aoliedo Beekhen- delaren, Advertentiebureaus ca onae Agente». OOP. abonnementen op igenomen door l, Zijdeweg 71 953 76 DAVID LYALL Geautherieeerde Verteltag vaa Mevr. J. P. WBSSELINK-v. ROSSUM. (Wml: vmMm.) Gewone advertentiën en ingoconden mededeelingen by contract tot «eer geredu ceerd en prij». Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. INGEZONDEN MEDEDEELINGRN: Op de voorpagina 60 hooger. X V E E N. abonnementen op genomen door BOOM, Waddinxveen. Neer het Eegdmih JruHcertf xw oodda. liOllDSCHE COURANT BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ2.75, met Zondagsblad ƒ3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauMarkt 31, GOUDA, bij onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den baaorgkring) 15 regels ƒ1.05, eiken regèl meer ƒ0.20. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 12'/z cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 by «lag op den prijs?' te «tfn. We moeten ons dus tevreden stel len met hetgeen de Franache en Engel «dm bladen wier correspondenten natuurlijk ieder die met de conferentie iets heeft uit te staan o inzwemt en, aan de weet kunnen komen. Uit een bericht van het Journal des Débat» ibljjkt, dat de macht van den Sultan al mag hij dan ook te Konstantinopel blij ven, r.óó «al widen gefnuikt, dat men aan de DardaneUen geen laat van hem onder vindt. De Turksdhe zaken zullen aldus ge regeld worden, verneemt het blad, dat geen Turksche soldaat meer in Europa zal zijn, noch aan de kust van Klein-Azië, want in deo» streken zullen contingenten van de ge allieerden komen. Ten overvloede krijgt Konslantinopel een intergcallieeide bezet ting. De Sultan zal een lijfwacht mogen houden. j van volgens het- ver- De kwestie betreffende de berechting der schuldigen wondt in de Diutache pers druk besproken. De meeste bladen vinden, by de bespreking van de nieuwe nota der entente, dat men in d« ententelanden verstand.ger is geworden. zy het dan ook uit eigen be lang. De rwhtsche pers echter i» even schep in het veroordeelen van de n.euwe nota als van de eerste. De Vownsche Zeitung zegt, dat deze op lossing van het uitleveringsvraagstuk nog geen reden geeft onj lirid tij juichen, liet geval zal geheel van de baan zyn, als het tecietent „de Kéiune •B.». Veresnigtog- teunle beengvao Dzn, voor de Ver- xfeni rij geregeld U)U« ontvangen van ver- vennakeMj kherfen ze agenda te Bovenstaande is, zooals reeds opgemerkl eigenlyk het eenig fe.teljjk nieuw®. Overi gens moeten we ons contenteereu met persstemmen en vage geruchten. Behalve dat we kennis hebben mogen nemen van de te Londen opgestelde nota’s aan Duitsch- land en Nederland, .blijven de besprekingen vrijwel in ’t duister gehuld. Het gisteren' aan den Draadloozen Drenst verstrekte communiqué was al even weinig zeggend als dergelyke officieele mededeelingen plegen fijn. Deze mudedeeimg betoekont geen oaiuul- ling, .Vbderandu standpunt (heuerrue vaa Uiesnencea» .zooala by m de hamer kueit verklaunl) was bekend, dat Lloyd ueorge toenadering tot Rusland zoekt, wrat mee ook sa dat Nitti zich by Lloyd Geoige sou aansluiten wa* gezien de stroomtngea ia Italië, eveneens te verwachten. Ook ten aanzien van Witeon s nota inzake «ie Adriatiache kwestie en het antwoord der geallieerden, aweeft nog veel in ’t du.ster. Voigens de Matin zou het oorapronsciyk antwoord aan Wilaon gewyzjgd en mschik- kolyiker gemaakt zyn en sou het nog met Washington zyn gestuurd. Daar worut, naai- keuter verzekert, i» het Witte Hut» beslist ontkend, dat Wdaon gedreigd keeA het verdrag van Versailles en het Araeri kaansuh-l' ransche verdrag uit den Senaat terug te trekken, Indian de AdriatiMihs kwestie geregeld werd zonder dat de Var- eenigde Staten geraadpleegd werden. De Franache bladen meenden intusscheai reeds lat door deze bedreiging de poi t.eka atmosfeer gulwel gewyzigd waa In verband met Wilsons weder optreden op het wereldtooneel, zeide Lord Curwa ia een vergadering te Londen oa dat Ame rika zyn moeilijkheden heeft al» Lid vaa de groote broederschap van natie». Hy wil de geen enkel wxxrrxi zeggen, dat deze mo»i- lytaheden gr outer zou kunnen maken. Niete «hi belreurenawaardiger zyn dan dat juist op dit oogenbluk Amerika zijn invloed zou onttrekken aan den bond van natie». D» wereld verwacht van Amerika den prikkel van nieuwe denkbeelden en de Inspiratie tol de houge idealen, welke het aan Eut opa lieeft weten mede t® deelen. Amrika heeft aan den oorlog deelgenomen, mot alleen door het zenden van soldaten, matrozen en kanonnen, maar door het venheffen van du moreelen standaard. De minister »prak de hoop uit, dat Groot-Brittanmë zou kunnen voortguan met beaiebng te putten uit J»ze denkbeelden en dat er niete zou voorvallen, wat Amerika zou verhinderen zich b|j Groot-Bnttanmë en de andere Geallieerden te voegen ter vervulling van de overweldi gende taak van het herstel van den vrede en van het evenwicht van de wereld. De Vlaamsohe socialist Eekelere inter- nunpeerde, waarop een heftige woorden- wiesoLng tuusehen de Vlaamsche en Waai- sche socialisten volgde. Hubin kwam daar na voor den dag met de bekende motto’a waarmede do inschrijving tot ondersteuning van het gezin van den activist Haineaux vergezeld ging. Hij haalde er verecheidene aan uit „Ons Vaderland”, ziooals „Zoo noo- dig Nederlandsch”, „Nooit Waalsch". Toen preker daarop minister Poullet verweet dat deze den student Davida, die op een vergadering had gezegd, dat de re- geering in de gevangenis behoorde te zit ten, na. die rede de hand heeft gedrukt, ont stond opnieuw een hevig tumult, temidden waarvan minister Vanclervelde opstonu en verklaarde: „Poullet ia de loyaliteit in par- eoon.” De Hxhalistische afgevaardigde Trociet: „Laat Hubin eerst uitsproken, alvorens g|j incidenten uitlokt.” Minister Vandervelde: „Ik ben gewoon mijn meening te zeggen en hen, die naast my staan te verdedigen.” Hubin vervolgde: „Voor de toonaange vende kringen m Nedèrland zijn wij nog steeds de rebellen van 1830." Spreker ver wijt Van Cauwelaert, dat hij medewerkt aan eer te Den Haag verschijnend oigaan, dat Groot-Nederlandsche propaganda heeft gevoerd. „Ieder verdient zyn brood, zooa's het hem goeddunkt”, zeide Hubin, waarop een hevig protest van de rechterzijde volg de. Hubin ging verder: „Wanneer wy van Orangisten spreken, trachten sommigen een parallel te trekken tusschen de werkelijke en openbare actie van verschillende Be.gen voor een vereemging met Frankrijk. Hy stelde tegenover de Franschen en Belgen, die voor dezelfde zaak zyn gesneuveld, de uit harden, die Nederland in den oorlog ver diend heeft. Delacroix verzocht den inter- pellajit Hubin geen vreemde regeering te betrekken in de besprekingen over de Bel gische aangelegenheden. Hubin vervoegde: Kunnen wy vergeten, dat koningin Wilhelmina een telegram van gelukwenschen heeft gezonden aan Von Bissing by de vervlaamsching van de Gent- sche Hoogeschool (Deze voorstelling ;s onjuist. Red.) Delacroix protesteerde. Hubin ging voort: Maandenlang heeft Nederland zand en y? eeae erb-ntenia wenscht, itu acfft dient ie nemen. We stemmen ih h»t liuwelija toe, obvhoon het ons, vooral mi], meor Koet dan je nou zult begrijpen Waarsohijndjk zal het mijn dood gaan vernaasteu on nwjn man zal beslist onbroottbaar achterbil] v on. Maar wij zouden je zeRzuchJg besluit nl-I In dien w^g wil'.eu staan Ik moet open- hiaa-tig zijn. Ross, |e zelfzucht heelt dotni- nee Knox en mij buitengewoon pijnlijkge- trofien. Maar ik wensoh er niet verder over te’ Spreken. Wat ik wensch te zeggen is, dat, ■mdien wij ome toestemming geven, van Agnes te scheiden op het oogenoii.r. dat wij haar -iet moest noodig haaben, wij ons het recht voorbehouden, alles te rege- ,en, zooais wij dat gescluKt atoht*n. Dat ts ecine kwe-he, waarmee je lioegenaamd niets te maken heMj .Heid goed!,' zeide Dvrnaj», heel gjedwee voor zijn doen; ,.4k stem toe en Uc dank u <.eer. Waar is Agftes?’i* Lk Weet het niet Wij hadden nog al een pijnlijke scène Ik heb ikuir nog nooit zoo in ópstond gezien. 11c kon nt°t nalaten te gel haflr om te zeggen, toen hij mij later kwmn kalmeeren, dat Lk noch voor haar, noch voor jou in de toekomst eenugtoKans op geluk vsrwa-oht. Jelui heft beiden een hahl hwt; eerst als je in den vuuroven •g-louterd zult zijn, zal je hel mtesMiten ixigrup®»-'’ Ik wil nu niet langer bHjiven. urt vrees u to vermoe’en,zehfo Durham Ik kan do bijzonderheden met dominee Knox be- sprei'cen De ben u .zeer erkentelijk boop, dat u, zonder dat üc het zeg, w vao over tuigd zult zijn, dat ik mijn b**4 «al doen maken. Bureaa: MARKTSf, GOUDA. grint laten pasaeeren, dat diende voor de loopgraven, van waaruit onze soldaten wer den 'loodgesdhoten. Hier kwam minister Delacroix tegen op. Hij zeide: Ik vertrouw, 4&I de Kamer het met my eens is, wanneer ik met kracht protesteer tegen de woorden van Hubin. (Luid applaus, voornamelijk van de rech terzijde.) De voorzitter verzocht den inter pellate. om voorzichtigheid in kwesties, die het buitenland raken. Hubin citeerde daarop «en verslag de Antwenpschê ,JHétropole", volgens welk Antwerpen op een activistische gadering een „Groot Nedlrland” zou aijn geëischt, doch Delacroix noemde dat vei- alag onjuist. Hubin eindigde met te vragen, wat de regeering denkt te doen tegen de agitaties die het land tot separatisme brengen. De debatten over de interpellatie en het antwoord der regeering Jpmen later aan de orde. Vervolgens kreeg Van Cauwelaert het woord voor een persoonlijk feit Hy ver klaarde correspondent te zijn van de „Haagsche Post”, doch wees er op, dat in dit blad zeer verschillende meenmgen tot uiting komen, en dat Jean Herbette de Pa- rysche correspondent is. Hij protesteerde tegen de situatie van Hubin, dat hij door dit correspondentschap op oneervolle wyze geid zou verdienen. Tenslotte legde Delacroix eyn korte ver klaring af, waarin h|j «ieh aansloot bij de woorden van den voorzitter, die gewezen heeft op het gevaar, zich onder de huidige omstandigheden onvoorzichtig tegenover de vreemde mogendheden uit te laten. De minister-president vervolgde: Wy zullen u spoedig in kennis stellen met het resultaat der Nederlandsch-Belgi sche onderhandelingen, die van beide zijden op loyale wijze weiden gevoerd. Onder deze omstandigheden meen ik, de ware gevoelens van deze Kamer te vertolken, door te zeg gen, dat wy, ondanks zekere verschillen, die zich in den loop van den oorlog nebben voorgedaan, in den grond volkomen eens gezind zijn met onze Noordelijke en Zuid<- lijke naburen. Deze verklaring werd door het meeren deel der kamerleden, van byna alle par tijen, toegejuicht. «ng. van Hampstead naar Harley street, om een bezoek te iuvbgen aan liaar pas-ge- troirwde nicht. Het was «Met liaar eerste bezoek aan liet buis van heu utururg. iserst was zij van piau geweest hare ervaring en Kliudigiüe'len te zijner bcHoteKlting te skllen, (Mivlat het liaro meening was, dat dr man. neg geborw mwst wonbMv, Ulo alleen en met taioces oen huia kon be«tte- r<n Zij Iwul/gelioept hem eemgszfn-i «o kunnen bemoederen. zooa.H zij bet in me- nl-g vertrouwebjk gosprd» Ji*4| mdbmo vrien dinnen uUdnikte, maar Ihiriuun wa^eemet oi> ingeipaai).. En toen zij hem duidelijk |.a<l gemaakt, dat hij zijn leven met Ui de go«k- riohting leidde, had hij de vrijheid genomen, haar duidelijk te maken, <lat hij be'. ter wille van huw niet kon wiimae- ren Toen wa« er een stijWid van meer blijvende® aard nastaan, den dfe. welke nu en dan onbKond Fi <te pustonen van nare schoonzoons, waar zij lw< Uatete woonl wensChte to heblxvi. flare »uMer, mevrouw Knox, )>ad uitvoerig geoonreven over >ie wiitekeuHge mattier, waarop Dur ham zijn met Ket huwelij.T had door gedreven. Rij bid dien oik «toorgedrêven waar M betrof de inzegening in defcwrk; «ij waren getrouwl in tegenwoordlgheel van een jsww vrtendfntten in <ten salon van de mute pastorie. Jbn ixwttner w»« bnAls jonker Mliar olwboon mevrouw ix>- rimer de wijze, waarip bet huwSijk wao voltrokken, af keurde, zou «Ij niet t*ug- Hchrikke-» voor haar phöht, die hierin b». stood, de jong? vrouw (kutelijK op te zoe ken en haar hulp aan te biadau. fcvMen «ij .n moêkijr^irid mocht «ij® Da» uj bot morilijk xou hebben, teieraan torijtekte me vrouw Lorbuer ntet, ofechoon door Agure Duriuun nog gereu kou wocUeu. iu <teze cAmuuwxs kwam «ij li Har.ey- HuKt-t en bokte nun de grobn gevertle iiaur De jonge .'Miiioltoite vrouw iuw nel vrién delijks genot, (ito auuert uljf jaren bij Uur- nam in dronMc was geweest «ij w«* op verzoek van dokter Aguiua van i*ort)>av«i tjiuir Londen gegaan) Kende imwrouw’Dn- runer natuurlijk boel goed. Zij kwtte alle lAmlie lx trekkingen eu ImmI ongetwijfeld b«K <Mj£tn nmening over lum. Maar T<ur. hun. had haar goed opgeteid; haar optet». den ad® <te <h«u> wao volmaakt Ik nw een beetje vroeg goxomen, Annia «ebte mevrouw LtHimer óp eone manier, die oij de gfJ.gwiheid behoorde.Zijluid ntete bij. «ondeiw op dn d uu-tlxxte aan te merken, ofstdtoon zij (te mauw w'Aar>p itea» haar opondeeft. aÏKeunte en <ia| 'op dto wijxei* hear hute niet zon hebben toegeatawk. „Ma. vrouw Durtuuu zaA vauteag we^ wat Duwocbag zijn. Hoe maakt sij net, m ai ve<4 bezoek gnwuesty ,,N*vn. nwprouw, het ia oor nog riTOeg, mag Lady W.uhara fe jut® varcroMtea. „O, l^uh Wickham «ei mevrouw Lort roer, naar beiworw ouder dm indruk Zij Im-zm dten eeriavd voor *w® «tel, dtentwter wttepgpvoed pentooa moet voeten. ,.Je hoeft me niet aan te dienen. Annie |k weet den weg naar den eaion. „Mtoenhfen vind mevrouw du nltgood, daiMrom «a| ik toch maar iumvt nov*® gaan. zei Attote eerliedtE-maar betdtot Hij ging naaf do deur. £ij wikte nero graag torughoufien om nog vele vragen te doeit, maar not was au het beate, zich te nouden., also! zij geheel uitgoput waa Zij U t hom (fe deur sluiten eü trok toon «e- miwaditig aan de bel- Hot dienstmeisje, dut kwam aanloopen, ontmoette DurHun op de trap. „Waar is juïrouw Ague»? in hare kaïner. mijnheer; zal ik Mary sturen om haar te roepen? Ik moe» nu naar mevrouw. „Neen, dank je, |i zal naar haar toe gaan.'' Hij keerde terug en liep de tweede trap op. En daar vond W) Agnes; zij zat op de lage vensterbauK von het raam op het porteai.; maanlicht viel op nare na ren Hij ooog zich over baar neen en druK- to haar tegen zijn hort- „Haal een doek lieveling en kom m®e uaar buiten, tk stik te dH hu», fk «ou waarlijk iete wwnnop«gs ‘Kunnen doen. Kom gauw! e Zij da&to een snik en. kiemde zi«h te- gen hem aan. zoodot hij voelde, beefde. Een paar minuten later rftopen zij <te trap af als twee kinderen, dto straf poog den te ontioopen en pui gertikk^j waren; toen -zij den uitgeetnökt»® hemel med (te sfer- ron boven zich luukten. 24) Ik wensch niet gïwpaard te worrlin, Kom zeide zij op ijstouden toon. in dien gij en Agnesi tot deze onbo:amelijke naast besloten zijt, zonxtefl eenig respect voor de getvwflens van een ander, wil ik in elk geval dat voorbeeld niet volgen. .11 aar oom en ik weten wat wij aan haar en on» zeif verplicht zijn. Wij ziurjen «n behoorlijke finwdijkéw-egwAqg ïn de kerk hebben ..Niet in de kerk, mevrouw Knox zeide Ltoiham driftig. „Ik waarschuw u, dat als u het doet, ik met Agpe» zal wegloopen. Op mijn woord dat zal jk doen Hij grimlachte terwijl hij sprak’, ukttwle wat hij zeide. Zij keek met groote strengheid naar h«m op, en haar mond verhandde «ich tot de largo dnnop lijn, due hij «»oh herinnerde »1» de vrees van zijn jongBnsjame-n. „Je verbeeld |e, dat je eetu groot man 'bent sedert je te Londen woont. Roes. Ik nooit gehouden van fen gewit, dien le W* getoond; maar je zult begrijpen, *»t je hier ntete ander» Hsn» dan Roar Dor en dat je de portie v»n hen, metwl» om Agnee gelukkig Mrounr James Lorfaxr reed in een ge baart (XMipê’tr,. (tot «r onbwtopaijk uit Rumoerige zitting der Belgische Kamer Aanval op Nederland De lacroix over de Nederlantfsch-Belgische onderhandelingen. - De besprekin gen te Londen. - De macht van den Sultan beperkt. - Smyrna wordt niet Grieksch Wilson’s nota De vervolging der oorlogsmisdadigers Bauer noemt het verdrag onuitvoerbaar Economische toenadering tot Rusland. ONS OVERZICHT. Aan den internationalen politikken he mel was het gisteren betrekkelyk kalm, er heerschte een stilte, die herinnert aan de oogenblikken tusschen twee onweersbuien, wanneer het rommelen van de aftrekkende bui «acht wegsterft en de grauwe wolken zich reeds weer dreigend samenpakken. In hooidzaak hielden de bladen ziöh gisteren bezig met nabetrachtingen, beschouwingen over de nota aan Duitachland, Wilson’s her leefde activiteit, etc. Het meest sensatio- neele n.euws komt ditmaal uit België, waar in de Kamer heftige tooneelen hebben jilaatis gehad, nabuurlyk, zouden we byna zeggen, naar aanleiding van de Vlaamsche beweging. De activisten zyn buitengewoon betdryv g, hun blad Ons Vaderland bevat dagelijks staaltjes over de achteruitzetting der Vlamingen. Nu was er al geruimen tyd geleden een interpellatie van den sociaal democraat Hubin, afgevaardigde voor Hoey, over de Vlaamsahe beweging aangekon- uigid, de pers had daaraan de noodige aan dacht gewijd, zoodat de interesse van het pulbliek gewekt en de belangstelling op de tribunes buitengewoon groot was, toen de interpellatie gisteren aan de orde kwam. Hubin ging het ontstaan der Vlaamsche frontparty na, herinnerde aan de rede van Borms te Keulen, waarin de wensch te ken nen werd gegeven dat de Duitsche troepen het Belgische leger van de geallieerden zouden scheiden, noemde verschillende na men van activisten, waarna hij er op wees, dat „toen Duitaöhland was verslagen” al dus spreker, „de activistische propaganda terstond een nieuwen vorm aannam. In plaats van Pan-Germaansch werd men Pan- Nederlandsch. Hubin las een brief voor van den directeur der Duitsche school te Ant werpen Gaster, waarin deze er op aan dringt, dat de meeste activisten zich naar Nederland zielen begeren om daar in con tact te blijven met de Duitschers. Hüb'n verweet Van Cauwelaert, dal hy nooit tegen een der activisten had opge treden. „De Vlamingen”, vervolgde spre ker, „maken misbruik van den toestand door Vlaanderen als martelaar voor te stelle®, terwy'l het verschil in situatie tusschen de Vlamingen en de Walen slechts voortkomt uit het verschil dat tusschen alle industri- eele en landbouwstreken in Europa be slaat.” De Engetedhe regeeripg heeft aan admi raal Robeck, den commissaris voor Enge land te Konstantinopel, opdracht gegeven om aldaar bekend te maken, dat de Geal lieerden besloten hebben, dat Konstantino- ped aan Turkye zal blyven behooren. Hy zal er echter de waarschuwing aan toevoe gen, dat in geval de Armeniërs nog langer vervolgd worden, het verdrag nog zal ge- wjjzigd worden. Reeds werd gemeld, dat Venizeloa er by de Groote Drie op heeft aangedrongen Smyrna aan Gricikenland toe te wijzen. Juist dezer dagen i» het rapport v»n le entente-commissie welke een onderzoek heeft ingesteld naar de toestand In Smyrna en omstreken, verschenen, waaruit blijkt, dat de Grieken zich in afwachting van nadere goedkeuring van den Óppersten Raad zich te Smyrna reeds al» heer en meester gedragen. De goedkeuring kon hun wel eens worden onthouden, want de com missie noemt een toewyzing van Smyrna en omstreken aan het gezag van Athene vodkomen in stryd met het grondbeginsel van het recht der nationaliteiten en het ze 1 fbestemnungsrecht De commissie stelt voor Smyrna door al ie of eer. deel der Grieksche troepen te loen ontruimen, van Turkije reorganisatie der gendarmerie te eischen, eto De Times, hoewel dicht by de nieuwsbron gevestigd, klaagt over het achaar.cuw nieuws dat het zyn lezers betreffende <.c onderirandelingen kan voorzetten. De bo- sprek'ngen van den Oppersten Raad zyn in een waas gehuld, waardoor het met du.oe- lyk is, welke ontwikkeling de zaken nemen. Vooraf is dit het geval met het vraagstuk «Ier houding van de geallieerden ten opz.ch- te van Sovjet-Rusland. Er moet nauwe ver standhouding bestaan tusschen Lloyd Geor ge en Nitti, die zouden willen aansturen op uitbreiding der betrekkingen met bolsje wistisch Rusland, waartoe Miller and n.et zou willen medewerken-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1