D No. 14242 58e Jaargang. Donderdag 19 Februari 1920. >5 Lo Millerand’s positie not] Owrdracht van het presidentschap. Millerand pOtie toch wankel. Jbnna^t neemt ontslag. Jj iniidheid tegen DuitscbJand. - dditschap. n^TievL-ws ezx voor (3-o-kxd.eu erx Oarcxstrels:ezx. Trouwen!! duitkatnermeubelen nenkasten. Spiegel» l»,Eikenh»uien Buf- Clubfauteuil», Zijden ten, Leeratneuble- naen, Wo|len- en >atra»»en, enz enz. 'PJE8III 20 DOR JONGELUI K8PLANNEN 4' U' Feuilleton. rend! COOPS ROSS DURHAM. rW*c opzeker. iuM.b. deScbiekade Telefoon 12800. ’t gebied Iziekten ,pIÜ '■4 1106 10 BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. VERSCHIJNT DAGE 14 2.0S, elke regel meer 0.S0. ARKT SI, GOUD A. Administratie: Telef. In tere. SS. Bureau vei m ft Is aan hei Ar.nie dio Blydee, do fam.lie van vrees, hen I zeido mevrouw lee- 2697 25 mot te (Wordt vervolgti j de Kéunle ing. Lezing Vrijz. Puin min- INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: Op do voorpagina 60 hooger. fouter, dat bü de iregeling door da a is, dat het be- ■tillea ut itar w. dl 7 cent, met Zondagsblad Fging per looper geschiedt. F Ireau: W(jdatra«t 2». kerV GOUDA. uit met een ft *.Haar het Engelsch van DA\1D LYALL Gea utoriseerdo V ert i li ng van Mevr. I*. WESSELlNK-v. ROSSI M (Nadruk verbo^pn iijfdh gisteren .is u tff)dne| president Ten laatsten di eens op Om nu aanwet leesmid- vïn meening, dat deze niet krachtig gtfioeg H voor het^aant' v njfflng zou* ar slechl petitie viqn het kat ddffl te ptónztoakken vak do Wjmmiaoie 3 glftaf i ^conflict g(,- -- gdttnte^.i Hy heeft fei^e critiek uitgeu opftleztrtW raad wégens wat hij noemt vr)l»ulscnhppelijka »h,t toegeeflyk#/hoi tefllnbvek Duitscfcl“xd ijk andere rqden voor zijjn aftreden xou, naar men beweert zijn'gedegen in hefflfeit, «iat de Engplsche en Amerikaansche leden der commissie het dikwijls niet eens waren met de rest der commissie. re Sdtouwburg, ing, Rott. Too- ize ie Markt 31, GOUjpA, mnde tot den bezorgkring) M en den bezprgkring: 1—5 rpublieke vermakelijkheden MK0 bijslag op den prijs. Ik je niet waarschuwde. „Mijn n»n is te zijn' zride Jane, laten wij me- 1 lezen zijn aller- iwestie. jme. Vredesbes] ^YERIICi(T. th .imcawM ter huWtgiri^fci dog. hete) en f>iU&d al Rebben g|>O •.in hoezeer land nio Annie binnen mevrouw van en suiker bediende, inorKte de goede do mooie Grown Derby-kopjes op kostbare zilveren lepetQes. héb nooit een man nut werkelijk hersenen gekend, die zich met de Met dit al ie en blijft de Adriatische kwestie onopgelost en resideert d’Annunzio nog te Fiume. Volgens een bericht aan Je Matdn is hier dezer dagen een ernstig mili tair oproer uitgebroken. De origude Sesla, die van d’Annunzio be vel had ontvangen om een andere kazerne te betrekken, weigerde haar vroeger ver blijf to verlaten en dreigde zich gewapen derhand te zullen verzetten, indien men an dere troepen zou willen gebruiken om haar te verdrijven. d’Annunzio heeft de officieren laten ar- resteeren, maar hij moest hen weer ia vrij heid stellen om erger te voorkomen. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer geredu- ceerden prije. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruirnte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomat van «oliede Boekhaa- delaren, Ad ver ten tiebureaux en onze Agenten. --- Redactie: Telef. In tere. 545. WHson’s nota. i^waw- iiiet «Ie i <iie in hmh H 'fl; I 11.'J Mrilerand^K liaister-ihra- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per weM per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bet Franco per post per kwartaal ƒ2.75, met Zondagsblad ƒ1 I Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ona i. bij onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. Ak ADVERTENTIEPRIJS: Uit Ginida en omstreken (behgc 1^-5 regels ƒ1.06, eiken regel meer ƒ0.20. Van buiten Gcki regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25, Advertentiën vah 12'/: cent per regel. Advertentiën in het Zhterdagnammèj De vraag of Wilson zich inderdaad be moeid heeft met de uitlevenngskwestie, vormt een nieuw onderwerp voor gissingen, tegenspraken, enz. Ook de juiste inhoud van zijn Adriatisdh-nota ligt nog in ’t du.ster, niemand weet er het rechte van, op iedere lezing volgt een dementi, welke laatste ook weer wordt tegengesproken. Het dementi uit Amerika, zeggende dat Wilson niet zou hébben gedreigd zich ge heel terug te trekken, wordt uitdrukkelijk tegengesproken. Sauerwein, de correspon dent van de „Matin’’, seint uit Londen, dat De Duitsche regeering onderhandelt op 't oogenblik met den vertegenwoordiger van (andhaafd. (Zijn tevredenheid léver de J'Ahpi niinister-pjesi- (ijkpécht inlichtingen, jnfcen met (ifcrafdy? tn Hi '3 1 4 iMienfi irid met 25) ,.O, goe If als je dat wikt, er is in het K< heel gj^en reden toe, plecluistailg met’de fam'lie te doen, Annie, en ik weet all's van je. Een werkelijk welopgevoede dienst- bode maakt ondersolieid. Ja, mevrouw zed Annie zacht nut een lachje, terwijl zij de trap opging. Di* aardilge rose tinten in den. sialon ver spreidden een uitnioodiigenulen glans over do kamer en een oogenblik meende me vrouw Ijoriiner een geheel nieuw ameu blement te •'ien Maar zij merkte dadelijk, dat de eenige tjevoeguig een groote piano "as, waarop een mooie zilveren kom met lelietjes van dalen stxuk Agnes kwam naar hare tante ton*, vervmd van een natuurlij ken trots haan* ia hare eigen woning te kunnen orntvungien. Zij droeg oen Ije.alll- japon van eeno 'Tem rone, die haar bnitengnwoon goixl stond ..Ik Ixui zoo gauw gekomen., als Ik maar kon^ lieve’ zeide tante Lorimer, terwijl ”>j hoar omhelsde. ,.Je helit mij niet veel tijd gegeven. Andere zou tk ook een ande- n’ japon hebiien kunnen bestellen. DM (■OinXbll E COl KAVT VERSCHUNTDAGElljjKS huis geven. Dat verwacht een man, lieve.-En nu over de dienstboden! Zijn dio ook volmaakt? Het schijnt mijtoe. dat die Johnstone zich nogal wat gaat ver- bet-lden. Je moei haar haar plaats toonen, Agues.’’ ,,Zij is gewoon een schat, zoo zorgzaam ve nu reu zij zo een Agues bloosde even. ,,De eenige. die ik heb ontmoet, zijn neer on mevrouw Kulue innemende».. Bufus? Dal is die Jodeniamilie. Hot is onmogelijk, dat je intiem Mint zijn joden. Er zijn er duizenden in Hampste® I. maar wij denken er niet over met hen convorseereu. Agnes zweeg, haar gelaat boWctmetwat verhoogde kleur en In stilte wenschend, dal er nog iemand zou binnenkomeo Een fe- we^on'.ang iade'] motie nn een ral ren. Hü la net al b», wdatffif |rel> een lil l<l nu. netó- rekt gesprek met Unie Lortmer op dezen Voet wTw een buzoe big, ckio wat vee, van haat eiseblo en waarvoor zij niet ,n de steiinning w^s. „Dan zijn er dien schrijver. „U, tanto Jan©, u vergeet, d.vt u over een van do moest gevierde mannen van dezen tijil spreekt „Nu, dat kan zijn, maar zij staan buiten onzen kriug, Agnee, en de menwhen zijn altijd M gelukkigst, als zij zdch tot iïun e«en kring bepaJen rimer wat onzeker. vflHter gewor jin verbal [rouwen nda&d h< Bezien I -n den mii medewerkers! Millerand toésti f ministerieel levén kan niet worden voorspeld, jboonipk goed ingé'ichte ïST:, mra Millerand’s .val meer tóftaWi daarvan moet worden gezodhr ih deny ommekew, dien de politiek tegenover Dpibsdiland heeft ondergaan, waarmee in Engeland lichtelijk wordt ge- bpot, inhar waarover de Franschen veront- kvaardigul zijn. Jonnart, de voorzitter van de corn missie van herstel, vond op deze ma nier geen genoegen meer in zijn arbeid; hij had al te kennen gegeven dat de houd.ng van den Oppersten Raad tegen Du*tsch- land bij het aandringen op de uitvoering van het verdrag z. ti. te slap was en nu heb ben plotseling „gezondheidsredenen” hem gehoopt zijn functie neer te leggen. Tege lijkertijd is het spook van een groot Duitsch leger, v'Uarvan men in Frankrijk buiten gewoon bang is, weenKomen opdagen. Ge neraal Niessel heeft daarover verontrusten de mededeelingen gedaan en de munster van oorlog Anton Lefévre vertelde in de commissie voor Buitenlandsche Zaken dei Kamer dat Duibschland nog altijd een leger van 430.000 man op de been heeft. Ook de munitiefabricatie heet weer ter hand te zijn genomen; Krupp, zoo wist Lefévre te berichten, denkt er over zich in Holland te yestigen. Barthou, voorzitter van genoeim.e commissie heeft daarop een interpellatie over deze kwestie aangekondigd en zeker zal hij deze gelegenheid aangrijpen om, zoo mogelijk Millerand te doen tuimelen. Het is een publiek geheim dat Barthou den ze tel van minister-president graag zeil zou wallen innemen. In politieke kringen wordt met stelligheid verzekerd, dat Briand on getwijfeld Barthou zal steunen voor een ge- combineerden aanval op het kabinet-M:!!e- rand. Men zegt, dat Briand de aspiratie heeft Fransch gezant te Berljjn te worden en dac hy zeer zeker dezen post zal krij gen, als Barthou in den strijd tegen het kabinet Millerand de overwinning behaa't. Intusschen rust op Millerand de moeilijke M uitleyerRiKsl -4!Opro4 in Fii 1 1 °v Si^th gisteren <is iuet mew Poincai^i Dt-Hcfj^nel president aer FnmBqb<| rephl Tot nen laatsten dar «heeft Póihcatf schillende reizen geklakt stenlen die zieft. in denmoorl schokten of daardoor .veel en itó’; hééft PoinearfL a paalu was, den 18en 'l^|>i heid overgedragen aan alle ceremonieel, d&t deze pleegt te vergezellen. Om twee uur haalde de r dent Millerand den hefer Deschanel af rtm al jor Huidziekten, lelijke geneesmid- jeeft onmiddellijk et aanwendt. Bin st hevigste lijden spoedig in de po- de ziektekiemen, De verzachtende nt de natuur te poedige volkomen in juiste verhou- leelen, welke door neest waardevolle iekten beschouwd aar D. D. D.-zeep ichure. ch ƒ0.75, en van 1 5 maal zooveel ƒ2.15. Verkrjjg- i drogisten. Waar men zich tot de firma B. Mein- r. coops, wijd- Markt. De verzachting van de „bestraffings- eisch" is dus een muisj’e, dat voor Millerand een leelijk staartje kan hebben, waarvoor hij Lloyd George die hem overhaaste tot mildheid, niet dankbaar zal zijn. Intusschen hoe erkentelijk vele («Joalajmen uit de door ons geciteerde persstemmen heeft bemerkt niet alle) Duitsche bladen Lloyd George zijn, gelooft men toch niet, dat het afzien van de uitlevering alleen te danken is aan den Britschen premier. In sommige kringen meent men de hand van Wilson hierin te kunnen bespeuren. De Berlynsche cories- pondent van de „Basler Nachriahten’’ ver neemt uit betrouwbare bron, dat de Ver- eenigde Staten, tegelijk met de nota over de Adriatische kwestie inzake de uitleve ring een nota gezonden hebben, waarin de Vereenigde Staten den eisch stellen, dat er voor moet worden gezorgd, dat de binnen- landsche politieke toestanden in Du:tech land niet nog verergerd werden. Op de jongste nota der geallieerden zal de Duitsche regeering een antwoord zen den en tevens inlichtingen vragen. Ecnter wordt vernacht dat dit nog geruimen tijd zal moeten uitblijven, daar voor de door voering der procedure voor het rijksge- rechtsihof te Leipzig nog een groot aarta’ punten, betrekking hebbend op de mtleve- ringsKwestie, tusschen Duitschland en de Entente moeten worden opgehelderd. Zoo zal duidelijk gemaakt moeten worden, we k standpunt de Entente inneemt betreffende de door haar beschuldigde Duitschers, die - '■■"LI- - zich öp het oogenblik nog op haar gob.e I bevimjen, want, ten einde de procedure te gen deze personen voor het rykagerechtshof mogelijk te maken, moeten zij eerst door de Entente aan Duitschland worden u.tge- leverd. Todideze personen behooren o.a. de Duitsche lx^bani?mente-vliegeniore, waar van er nog een groot aantal in Frankrijk gevangen gorden geluMiden. Ook mbet de Duitsche regeering de En- hpijjte verdoeken om nadere toelichting vim hawr beschuldigingen tegen v^ele der op -ie lijjit voorraimendo personen. Iri bevoegde kringen »|eht men de tegen Von Hindenburg Ludendoft en Von Tirpitz geförmu'eerde beschuldigingen in hun tegenwoo rd igen vorm onvoldoende gemotiveerd. Het verloop der procedure zal plaats hebben volgens de hieromtrent in Du tsch- land bestaande wetten, d.w.z. de beklaag den zullen een ochriftelijke dagvaard.ng ontvangen, waarbij zij voor het gerecht worden gedaagd. Wanneer zij daaraan geen gevolg geven, zal hun arrestatie plaats hebben, waarop zij gedwongen zullen wor den, tei terechtzitting te verschijnen. De pro^e lure maakt de opheffing der bestaan de amnestiewetten noodzakeltfk, in zoo verre deze wetten betrekking hebben op personen, wier namen op de uitlevermgs- iyst voorkomen, en van wie mocht o. ijken dat zij zich inderdaad aan vergrijpen tegen de oorlogswetten hebben scttuldig ge maakt Reeds voor het overhandigen van de uit- leveringslijst hadden, naar de Börsenkurier herinnert, de mimstem» van buitenland- fccihe zaken, landsverdediging, oorlog en de admiraliteit samengewerkt om documenten te verzamelen nopens de lieden, wier be straffing vermoedelijk door de entente ge- eischt zou worden. Hiermee is het rechts geding voorbereid. Toch valt er op diploma tiek terrein nog veel te doen, voordat het rjjiksgereohtshof tot de behandeling over kan gaan, daar de eischen, welke in de nota der entente vervat zijn, zoodanig in ’t D'iit- sdhe rechtswezen ingrijpen, dat het noodza- kelijk schijnt, dat de nationale vergadering en de rijksraad zich met de kwestie bezig zullen houden. hij zelf het poetcriptum gezien heeft, waar in deze bedreiging werd geuit. Men begrijpt dus met goed het doel van het dementi uit Washington, tenzij Wilaön thans oordeelt «lat hi| te ver is gegaan. Ten overvloede meldt Rei besprekingen van de gren/ir Vredesconferentie geblekèn richt, volgens hetwelk Wilson in zijn brief aan do Geallieerden verklaard heeft, dat hij het vredesverdrag van den Senaat zal terugnemen en de overeenkomst met Frankrijk niet zal bekrachtigen, juist ia. Wanneer Wilson daartoe werkelijk het plan heeft, zou hij toch in een vtü zonder linge positie komen te staan. Eerst heeft hij met den Senaat overhoop gelden on.dat «leze li0t verdrag niet wilde ratificeeren en nu deze de overeenkomst van Versailles pus opnieuw in behandeling heeft genomen, zou de president niet wenschen dat het verder besproken werd. Een Fransch blad vindt dit zoo zonderling dat het den president der Vereenigde Sitaten doodeenvoudig voor ontoerekenbaar verklaart. Het is intusschén niet uit te maken of het antwoord der ge allieerden al verzonden is of niet. Vo.gens «Ie Petit Parisien is het wel, volgens de Echo de Paris no^ niet naar Washington verstuurd. Caraon vroeg in het Lagerhuis of het waar was dat een oorspronkelijk weinig tegemoetkomend antwoord op Wilsons bood schap was gewijzigd naar aanleiding van uiteenzettingen van Grey, Cecil en Cham berlain. Bonar Law antwoordde dat er In het minst geen grond was voor een dergelijko veronderstelling. Hü zeide: „Naar mpne meaning la het ternauwernood noodig nog te zeggen dat geen enkele vertegenwoordiger der gealli eerde mogendheden op de conferentie is, die niet het buitengewone belang van een goede verstandhouding met de regeering en het volk der Vereenigde Staten inziet." „O, iik geloof, dat hij zo rul er kleeren zou uitgaan, als ik er niot op lette. Da: ia t niet, wat bedoel. Agnes, dat weet ie ook wed. Waarom is Rose bier vanmi 1- dng niet om je te helpen met het ontvan Hen der bezooKen? ..Hij Is in liet ziekenhuis, tante Jane. Hij zal n et voor vijf uur thuis zijn. ..Hij zou voor een midtlai? toch we, heb- kunnen wegblijgen. Dezen, eenen keer had hij tegenwoordig modern zijn. Lady Wickham bij voorbeeld te zijne vriendiu. niet d?i van jou. ..Eene lieve oude dame. Zij wafl zoo vriéndelijk, jnogedijk tegen mij. fk verze ker u. dat) ik in het g«*4H*ol niet bang oen voor de vrienden van Hose, tmte Jane. Hij heeft mij alle» over hen verteld Mevrouw Lortmer z«We haar kopje thee neer en richtte zich Op voor den strijd- De getegealteui was ongezocht’gekomen, of schoon het er een was, die zij zich vo>r- g« nomen had te maken- ,.Je zult ze moeten voegen en ziften, lie- je dt* gc4eg<-iüieid hebt hen te kennen. Volge is de verbalen van Jim vrij vreemd troepje. tante Jano, dal wij over Ws anders spreken- Ik >e- praat de vrienden van mijn min. liever niet met u. L' zult zijn gezichtspunt nooit Kun nen begrijpen. .Mt-'sohten niet zeide mevrouw lx>rimer droogje ..Natuurlijk staat het je niet aan, wai ilr zeg, nnar Ik weet iets onurenA de vatetrlkken van het Londeneche leven, Ag nes en Ik zou mijn plicht niet doen, Indien ik Ie niet u-HArochuwde. zeer goed tn start mijn g-da Agnes trotech „loe, tante over iets anders spreken. en altijd vriéndelijk. Ik krijg een jong tin nen meisje. Roes staat or op; ik dat ik mijzelf eene zeer nirisdoende vrouw zaï vinden." „Nieteloonde in zo> n groot huw en met vier vrouwen om er op toe te zien! ik verbaas me over je. Agnes! Zij hebben al len toezicht noodig; zelfs de lieste onder -haar zijn slechts oogendfentressen. ..Ik geloof niet dat de onzin het zijn-Zij weter. haar werk en 'Toen het. Koes heeft ie «genschap de beste hulp te krijgen en toch ontziet hij haar. „Ross te ook volmaakt! I.orim<*r droogjes. ,.Dat is de meest na tuurlijke opvatting van eene pas getrouw de vrouw! Op dat oogenblik kwam met het theeblad, dat zij naar Lorimen bracht. Terwijl deze zich nu Ik t vrouw en de Br goede ar _r_. beuzelacnjge bijzonderheden van een hute bezig hield, zrido mevrouw Lortmer, toen zij weer ahoen waren ik. heb altijd on der -orilwiklleHer geesten geleetd. „Vergeet oom James nog altijd, gaan m za hoed? vroeg AgOes vroolijken lach. Zij mpld haar lioo.d wat terzijde, even- ah een vo^m, om goed te Hunoeii opne- mon Agnes techie hartteltjk. .,Ja, Koes heeft zooveel voolr mij ge kocht t« Parijs De wiuteris zijn daar zoo mooi, talite Jane. Zoo hebben wij ze n.et in England. Iroos-B^Jtannië, Uwe. Bedemr toch te ooms er aan hechten, dat rage- alles ovurheerscht. Nu ,e hier tent komnn wonen, moet je maken, dat men voelt, dat je eene .Schotsche bent. Laat Ik je nu mijne verdaring geven over je oom James. Ik zou hier om drie uur zijn geweest, maar ik wachtte op hem. Rij gting van morgen naar .het Bntecb Museum en ver gat thuis te komen koffiedrinken, ofschoon i•’r er hem nog op het 1 latste oogenblik na- drukkelijk aan herinnerde, dat hij je een tev.oek moest brengen, tl ij bedoelde niet ««.beleefd te zijn, je weet hoe je oom is.’’ Ik zou er niet over denken je oom Ja mes onbeleefd te vónden., antwoordde Ag nes „En ik zal te*t niet prettig vinden als hij huiselijk komt, ate Ross ook thuis is „Hoe maakt Roes het? Je ziet er uitste kend uit Je hete zeker .te Parijs genoten .Ja. dat lieb ik. Hbt was ontzettend koud, maai ik heb van elk ootgenbHk genoten. Ross kent Parijs zoo goed; hij was de ai lerbeste gids. „En ben je al In het huls gewond? Wel kt* veranderingen heb je gemaakt? Geen enkel, het hute volmaakt, tante Jane en Ik wil het precies zoo hebben, als Itoé» er la heeft gewoonkl. Mevrouw Lorimer haalde haar neus op en wiierp haar sabelbont wat terug. ..Eene vrouw moet Tiaar eigen stempel eschouw aandachtig 3 illustratie. Heft :eft een zieke hiiiil doorsnee te zntui ierin wordt aan*e« ond op welke wjjze i ziektekiemen in‘Jde lid werken, hoe ,|zij vergiftigen |£pn zij de weefsels sten en zooddan- hevige pjjn'Jén andende jeuk t»r- rzaken. Het toont tevens .duidelijk n hoe zy beproeven ippervlajttc van de eren, komsten, schil- ikende. e huidlaag in de huitj jet het n laag geheel kun- r dat zalvpn geheel trijding y-pn huid- kke laag biet door slechts de poriën, ziektekiemen nog ictoren zün het er dat slechts een het gewenschte re- beste Huidspeciali- een vloeibaar ge- oeistof dringt snel i rechtstreeks naar zie de fotografie), vaarop het genees- rken. Huid-uitslag. i, Psoriasis, P alle, meer of mui- i'ereischen de aan- >aar geneesmiddel. zullen vruchteloos 1Ü21 85 5 zi'ide mevrouw IjO- „Natdiirlij^ Is hij een bekend man on wij lezen zijne boegen graig er. koopon zo zelfs als wij het kunnen be talen. maar met zulke menschen gaan wij toch niet om. Ik ten er ze eer van, dit je oom en tante Knok de eersten zouden zijn om je dat te vertellen ...Misochicn is het hel baste, „vviiii .waait Barthou streeft DuitsChl»*^’ is echtër ijjn p Op tweodi w^s aal nel hip ftandlha! M<lent. L Eivm* «iillerai kringel dan oo|u De taak een sterke persoonlijkheid te v.ncjen om het vootótterichap te bWcieeden van de -dttimi'wie voor herstel, als opvolger van s&nart. Millerand heeft den post aan Tar- uu aangeboden, dfe bedankte. Men ver spilt nu, dat Millerand aan den aftreden en president Poincaré aai verzoeker het joor/ ttcritehap te aanvaarden, maar alge- Men hcfWi|it de opvatting, dat ook deze Manken zal. Naar verluidt z^u Millerand Mdat gpval nog iiet, oog hebben op Du- tidba, den oud-sécretaris van de algfemeene fflailes' ^erentie. In IverScihillende kringen «pen v*n meening, dat deze niet krachtig iffloeg voor het, ^>a»ntje en zü» bemoe- ohw toe bijdragen om de laWnet MiUej-and nog eei- üMakken. Jonnart1 is, als hoofd üaeie vaijl herstel, vih het be- lict g^w»^st inet dente-aad v»n critiek uitgeoefend ide de - hou ling iland en Oostenrük. Een zjjjtt aftreden zün 'gejegen in 1 heeft f« ABU. Oy,-. zooals tevoren) >ru#r$ «ün w^i^ zü'n ojivoligérll pl^chü^ ininisjter-tpl het huis dat hü gedurende vele jart» voorzitter der Ivamej- had bewoond en geleidde henf naar het Elyaée. Hier heeft in tegenwooniig'heid van alle ministers en van het bureau van Senaat en Kamer de overdracht van het president schap plaats gehad. Poincarfe sprak Descha* nel toe en zeide dat een zware taak hem wachtte; uitvoering van het vredesverdrag, continuïteit van de Fransche buiten'and- sche politiek, de bondgenootschappen in stand houden, leven geven aan den volken bond, heropbouw van Franrtyk in het bin nenland. Deschanel verklaarde, dat hü het voor beeld zal navolgen van Poincaré, die Frank rijk met een bewonderenswaardige vader landsliefde vertegenwoordigd heeft. Hü zal streven naar de grootheid van Frankrijk en van le republiek. Deschanel werd daarna (.oor dc aanwezigen gelukgewensclit. Gene raal Dubail reikte hem het halssnoer van het legioen van eer over, waarvan Descha nel groot-meester wordt. Dooi 21 kanonschoten werd aan het pu bliek aangekondigd, dat de ovenlracht piaats gehad heeft. De nieuwe en de afgetreden president begaven zich vervolgens toegejuicht door de menigte, naar het stadhuis van Parijs, waar een receptie plaats had. Na afloop bege leidde Deschanel Poincaré naar zy'n niouwe woning tn de Rue Mirabeaux. De dag is niet zoo belangrijk geworden als eenige weken geleden vermoed werd; wegens de weinig vriendelü’ke ontvangst die Millerand in de Kamer had ondervon den werd toen vry algemeen aangenomen «lat wanneer Millerand na de overdracht van het presidentschap volgens gebruik het ontslag van zyn kabinet by Deschanel in- tiiende, dit zou worden aanvaard. Sindsdien

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1